Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Informații publice > Serviciile Camerei Deputaților > Atribuții și activități > Departamentul de studii parlamentare și politici UE > Direcția pentru Uniunea Europeană > Afaceri europene > Documente Comisia Europeana Versiunea pentru printare
Dacă documentele în limba română conțin diacritice care nu sunt afișate corect, trebuie să instalați: "Eu Fonts Update".


An:
Emitent: Tipologie document:
Tip document:
Categorie UE:
Subsidiaritate:
Tematici:
Comisii interesate:
Rezultate:1605
Pagini: 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25  
26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50  
51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75  
76   77   78   79   80   81  
Nr.crt DOCUMENT DESCRIERE - Română(RO), English(EN), Français(FR)
1 COM(2018)755

Emitent:Comisia Europeană
EN REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
THE COUNCIL
Annual Monitoring Report on the implementation of Structural Reform Support
Programme 2017
FR RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
Rapport de suivi annuel concernant la mise en oeuvre du programme d’appui à la
réforme structurelle pour l’année 2017
2 COM(2018)750

Emitent:Comisia Europeană
RO Propunere de
DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI
de modificare a Deciziei 2009/791/CE de autorizare a Germaniei să aplice în continuare
o măsură de derogare de la articolele 168 și 168a din Directiva 2006/112/CE privind
sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată
EN Proposal for a
COUNCIL IMPLEMENTING DECISION
amending Decision 2009/791/EC authorising Germany to continue to apply a measure
derogating from Articles 168 and 168a of Directive 2006/112/EC on the common system
of value added tax
FR Proposition de
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
modifiant la décision 2009/791/CE autorisant l’Allemagne à proroger l’application
d’une mesure dérogeant aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative
au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
3 COM(2018)749

Emitent:Comisia Europeană
RO Propunere de
DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI
de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/53/UE de autorizare a Regatului
Belgiei să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 285 din Directiva
2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată
EN Proposal for a
COUNCIL IMPLEMENTING DECISION
amending Implementing Decision 2013/53/EU authorising the Kingdom of Belgium to
introduce a special measure derogating from Article 285 of Directive 2006/112/EC on
the common system of value added tax
FR Proposition de
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
modifiant la décision d'exécution 2013/53/UE du Conseil autorisant le Royaume de
Belgique à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive
2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
4 INFO-CONS2(2018)5376/18

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
RO CONVOCARE ȘI ORDINE DE ZI PROVIZORIE
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
(Afaceri Economice și Financiare)
5 COM(2018)754

Emitent:Comisia Europeană
RO RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU
privind exercitarea competenței de a adopta acte delegate conferită Comisiei în temeiul Regulamentului (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale comerțului cu mărfuri între statele membre
EN REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
THE COUNCIL
on the exercise of the power to adopt delegated acts conferred on the Commission under Regulation (EC) No 638/2004 of the European Parliament and of the Council on Community statistics relating to the trading of goods between Member States
FR RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
concernant l'exercice du pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission en vertu du règlement (CE) nº 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres
6 INFO-CONS2(2018)CM 5410/18

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
EN NOTICE OF MEETING AND PROVISIONAL AGENDA
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
(Justice and Home Affairs)
FR CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
(Justice et affaires intérieures)
7 CONS(2018)14486/18

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
EN COVER NOTE
From Danish Parliament
To General Secretariat of the Council
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council discontinuing seasonal changes of time and repealing Directive 2000/84/EC (Text with EEA relevance) - COM(2018) 639 final & SWD(2018) 406 final
‒ Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality
8 CONS(2018)14435/18

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
EN COVER NOTE
From The United Kingdom
House of Commons
To General Secretariat of the Council
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council discontinuing seasonal changes of time and repealing Directive 2000/84/EC (Text with EEA relevance) - COM(2018) 639 final & SWD(2018) 406 final
‒ Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality
9 JOIN(2018)28

Emitent:Comisia Europeană
EN JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE
COUNCIL
Elements for an EU strategy on India
10 INFO-CONS2(2018)CM 5376/18

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
EN NOTICE OF MEETING AND PROVISIONAL AGENDA
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
(Economic and Financial Affairs)
FR CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
(Affaires économiques et financières)
11 CONS(2018)14414/18

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
EN COVER NOTE
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council
12 SESIUNEA PLENARĂ A PE 01-04 octombrie 2018

Emitent:Parlamentul European
Texte adoptate - partea II   |   Texte adoptate - partea III   |   Texte adoptate - partea IV   |   Texte adoptate - partea V   |   Texte adoptate - partea I
6 COM(2018)753

Emitent:Comisia Europeană
RO Propunere de
DECIZIE A CONSILIULUI
privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Conferinței părților la Convenția de la Rotterdam privind procedurile de conformitate
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANEXĂ
  la
  Propunerea de DECIZIE A CONSILIULUI
  privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul
  Conferinței părților la Convenția de la Rotterdam privind procedurile de conformitate
EN Proposal for a
COUNCIL DECISION
on the position to be taken on behalf of the European Union at the Conference of the Parties to the Rotterdam Convention regarding compliance procedures
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEX
  to the
  Proposal for a COUNCIL DECISION
  on the position to be taken on behalf of the European Union at the Conference of the Parties to the Rotterdam Convention regarding compliance procedures
FR Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne à la conférence des parties à la convention de Rotterdam, au sujet des procédures de vérification de la conformité
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEXE
  de la
  Proposition de DÉCISION DU CONSEIL
  relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne à la conférence des parties à la convention de Rotterdam, au sujet des procédures de vérification de la conformité
7 INFO-CONS2(2018)14321/1/18 REV 1

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
RO ORDINE DE ZI PROVIZORIE
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
(Afaceri Externe)
EN PROVISIONAL AGENDA
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
(Foreign Affairs)
FR ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
(Affaires étrangères)
8 INFO-CONS2(2018)CM 5265/18

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
RO CONVOCARE ȘI ORDINE DE ZI PROVIZORIE
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
(Transporturi, Telecomunicații și Energie)
EN NOTICE OF MEETING AND PROVISIONAL AGENDA
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
(Transport, Telecommunications and Energy)
FR CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
(Transports, télécommunications et énergie)
9 CONS(2018)10022/18 COR 1

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
EN COVER NOTE
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on credit servicers, credit purchasers and the recovery of collateral [doc. 7408/18 - COM (2018)135 Final] and
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
OF THE COUNCIL on the law applicable to the third-party effects of assignments of claims [doc. 7222/18 - COM (2018) 96 Final]
10 COM(2018)746

Emitent:Comisia Europeană
RO Propunere de
REGULAMENT AL CONSILIULUI
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1388/2013 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse agricole și industriale
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANEXĂ
  la
  Propunerea de Regulament al Consiliului
  Propunere de
  REGULAMENT AL CONSILIULUI
  de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1388/2013 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse agricole și industriale
EN Proposal for a
COUNCIL REGULATION
amending Regulation (EU) No 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEX
  to the
  Proposal for a Council Regulation
  Proposal for a
  COUNCIL REGULATION
  amending Regulation (EU) No 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) n° 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEXE
  de la
  Proposition de règlement du Conseil
  Proposition de
  RÈGLEMENT DU CONSEIL
  modifiant le règlement (UE) n° 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels
11 COM(2018)734

Emitent:Comisia Europeană
RO COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU,
COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL
REGIUNILOR
Spre un cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini
EN COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS
Towards a comprehensive European Union framework on endocrine disruptors
FR COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU
CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS
Vers un cadre complet de l'Union européenne en matière de perturbateurs endocriniens
12 INFO-CONS2(2018)14321/18

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
RO ORDINE DE ZI PROVIZORIE
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
(Afaceri Externe)
EN PROVISIONAL AGENDA
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
(Foreign Affairs)
FR ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
(Affaires étrangères)
13 INFO-CONS2(2018)CM 5078/1/18 REV 1

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
EN NOTICE OF MEETING AND PROVISIONAL AGENDA
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
(Foreign Affairs)
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 21 noiembrie 2018, 21:44
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro