Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 15 decembrie 2011

Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. Pl-x 542/2010 I. LEGI ORDINARE
A. ADOPTĂRI

Proiectul de Lege pentru modificarea art.3 din Legea gazelor nr.351/2004 (PL-x 542/2010) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea art.3, din Legea gazelor nr.351/2004, cu modificările și completările ulterioare, vizând redefinirea noțiunii de consumator.
Comisia pentru industrii propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: susține cu amendamente
Cameră decizională
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
2. Pl-x 174/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea art.4 alin.(2) lit.b) din Legea gazelor nr.351/2004 (Pl-x 174/2010) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea legii gazelor nr.351/2004, respectiv a literei b) de la alin.(2) al art.4 în sensul detalierii obiectivului de asigurare a securității aprovizionării cu gaze naturale. Scopul propunerii legislative îl constituie crearea cadrului legal pentru utilizarea eficientă a resurselor proprii de gaze naturale, care pot asigura mai mult de 2/3 din consumul intern cum este în prezent, în scopul reducerii importului de gaze naturale la prețuri în continuă creștere, mai ales după liberalizarea pieței.
Comisia pentru industrii propune ADOPTAREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
2. Pl-x 652/2011 Proiectul de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal - bugetar și a unor măsuri financiar - bugetare aplicabile până la 1 ianuarie 2014 (PL-x 652/2011) - lege ordinară - Respins de Senat -14.11.2011
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 13.12.2011

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
3. Pl-x 372/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații (Pl-x 372/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările și completările ulterioare, în scopul eliminării interferenței executivului în chestiuni de competența puterii judecătorești, așa cum se arată în cadrul Expunerii de motive.
Comisia juridică propune ADOPTAREA propunerii legislative.


Punct de vedere al Guvernului: susține cu amendamente
Cameră decizională
3. Pl-x 600/2009 Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital (PL-x 600/2009) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 11.11.2009
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 10.11.2011 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 15.11.2011
Cameră decizională
4. Pl-x 181/2011 Proiectul de Lege privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate (PL-x 181/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Stabilirea cadrului general privind regulile de amplasare și de autorizare a mijloacelor de publicitate.
Comisia pentru administrație publică propune ADOPTAREA proiectului de lege.


Punct de vedere al Guvernului:
- (inițiator: Guvernul)
Cameră decizională
4. Pl-x 619/2011 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2011 privind stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de Export-Import a României - EXIMBANK S.A. (PL-x 619/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 9.11.2011
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru politică economică (Adoptare) - distribuit - 13.12.2011

Procedură de urgență
Cameră decizională
5. Pl-x 328/2011 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată (PL-x 328/2011) - lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
Acordarea unor înlesniri, sub forma eșalonării la plată, pentru obligațiile fiscale administrate de ANAF, persoanelor fizice sau juridice de drept public sau privat, indiferent de modul de organizare.
Comisia pentru buget propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului:
- (inițiator: Guvernul)
Cameră decizională
5. Pl-x 156/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei „Delta Dunării" (PL-x 156/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 5.12.2011

Procedură de urgență
Cameră decizională
6. Pl-x 503/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și a altor prevederi financiar-fiscale (PL-x 503/2011) - lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, în sensul punerii de acord cu prevederile Directivei 2006/112/CE a Consiliului și autorizării României pentru aplicarea taxării inverse, cu începere de la 1 iunie 2011 a comercializării unor categorii de cereale și plante tehnice, ca măsură pentru combaterea fraudei fiscale. Prin același proiect se propune și abrogarea alin. (1) al art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.
Comisia pentru buget propune ADOPTAREA proiectului de Lege privind aprobarea OUG.

Punct de vedere al Guvernului:
- (inițiator: Guvernul)
Cameră decizională
6. Pl-x 628/2011 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2011 privind înființarea Autorității Metropolitane de Transport București (PL-x 628/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 9.11.2011
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 14.12.2011
Cameră decizională
7. Pl-x 502/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2011 pentru modificarea și completarea art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (PL-x 502/2011) - lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. Prin aceste modificări și completări se propune ca ocuparea posturilor vacante unice din instituțiile și autoritățile publice ale administrației publice locale, cu excepția celor din unitățile de învățământ preuniversitar și a celor prevăzute la alin.(2 1 ) să poată fi aprobată de ordonatorul principal de credite cu avizul Guvernului, prin notă inițiată de Ministerul Administrației și Internelor, la propunerea prefecților, pe baza solicitărilor temeinic justificate de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. Au fost exceptate de la ceastă regulă posturile din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, întrucât ocupararea lor este reglementată expres la alin.(2) al art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. nr. 34/2009.
Comisia pentru buget propune ADOPTAREA proiectului de lege.


Punct de vedere al Guvernului:
- (inițiator: Guvernul)
Cameră decizională
7. Pl-x 627/2011 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (PL-x 627/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 9.11.2011
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 14.12.2011
Cameră decizională
8. Pl-x 549/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2011 pentru abrogarea unor poziții din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței, precum și pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul și de transport feroviar (PL-x 549/2011) - lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
- Exceptarea ajustării tarifelor de călătorie cu metroul și a tarifelor de călătorie pe calea ferată de la prevederile OUG nr.36/2011 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementare, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței;
-
adoptarea unui cadru juridic adaptat la contextul economic actual care va permite implementarea unei politici tarifare care să conducă la creșterea veniturilor proprii realizate din activitatea de transport feroviar public de călători și cu metroul, concomitent cu reducerea gradului de subvenționare a tarifelor de călătorie cu aceste mijloace de transport de la bugetul de stat;
- ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul și de transport feroviar de călători, prin ordin al ministrului transportului și infrastructurii, în condițiile legii.
Comisia pentru buget propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: - (inițiator: Guvernul)
Cameră decizională
8. Pl-x 173/2011 Reexaminarea, la cererea Președintelui României , a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri (PL-x 173/2011/7.112011)- lege ordinară - Adoptată de Senat - 31.10.2011
Raport - Comisia pentru industrii (Admiterea cererii de reexaminare și adoptarea legii în forma adoptată de Senat) - distribuit - 6.12.2011 Raport înlocuitor (Admiterea în parte a cererii de reexaminare și adoptarea legii privind aprobarea OUG în forma adoptată de Senat) - distribuit - 13.12.2011
Cameră decizională
9. Pl-x 576/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar (PL-x 576/2011) - lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
Modificarea unor acte normative, în scopul eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din unele instituții și autorități publice, precum și a unor entități economice din domeniul public și colectarea sumelor la bugetul de stat sau al entităților aferente.
Comisia pentru buget propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului:
- (inițiator: Guvernul)
Cameră decizională
9. Pl-x 184/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive (Pl-x 184/2010) - lege organică- Respinsă de Senat - 13.04.2010
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 14.12.2011
Cameră decizională
10. Pl-x 566/2011 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe (PL-x 566/2011) - lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
Stabilirea cadrului financiar general, în care sunt finanțate următoarele tipuri de asistență financiară nerambursabilă: - proiecte individuale, activități în cadrul Fondurilor Tematice, asistență pentru Facilitatea de Pregătire a Proiectelor și asistență prin Fondul de Asistență Tehnică. Ordonanța urmărește să stabilească modalitățile în care sumele necesare asigurării finanțării, respectiv co-finanțării proiectelor și măsurilor vor fi cuprinse în bugetele instituțiilor implicate și modalitățile de rambursare a cheltuielilor eligibile.
Comisia pentru buget propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului:
- (inițiator: Guvernul)
Cameră decizională
10. Pl-x 679/2011 Proiectul de Lege pentru declararea municipiului Caransebeș „ Oraș - martir al Revoluției din Decembrie 1989" (PL-x 679/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.11.2011
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 8.12.2011
Cameră decizională
11. Pl-x 567/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2011 pentru completarea art.47 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice (PL-x 567/2011) - lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
Instituirea cadrului legal pentru efectuarea de redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului asigurărilor sociale de stat în scopul asigurării fondurilor necesare plății drepturilor de asigurări sociale, cu încadrarea în fondurile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat aprobate la titlul „Asistență socială" din cadrul Cap.68.03 „Asigurări și asistență socială".
Comisia pentru buget propune ADOPTAREA proiectului de lege.


Punct de vedere al Guvernului:
- (inițiator: Guvernul)
Cameră decizională
11. Pl-x 653/2011 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății (PL-x 653/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat -14.11.2011
Raport comun- Comisia pentru sănătate și Comisia pentru buget

Termenul de depunere a raportului -22.11.2011
Procedură de urgență
Cameră decizională
12. Pl-x 580/2011 Proiectul de Lege privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (PL-x 580/2011) - lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
Reglementarea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, vizând „continuarea strategiei de reducere a emisiilor de poluanți cu impact asupra mediului, prin aplicarea unei taxe autovehiculelor în raport cu gradul de poluare". Sumele astfel colectate se vor transforma într un instrument cu efecte pozitive asupra calității mediului, în primul rând pentru că descurajează circulația autovehiculelor uzate, cu grad ridicat de poluare, și, în al doilea rând, pentru că se constituie venit la bugetul Fondului pentru Mediu.
Comisia pentru buget și Comisia pentru industrii propun ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului:
- (inițiator: Guvernul)
Cameră decizională
12. Pl-x 511/2011 Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2011 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. (PL-x 511/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 5.09.2011
Raport - Comisia pentru buget (Adoptarea proiectului de lege privind aprobarea OUG) - distribuit - 17.11.2011

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
13. Pl-x 569/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2011 privind modificarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 (PL-x 569/2011) - lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
Modificarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, în sensul eliminării prevederilor referitoare la suportarea de le bugetul de stat a unei părți din cheltuielile cu salarizarea personalului și din cheltuielile administrative ale sediului central, ale sediilor sucursalelor, precum și alte asemenea cheltuieli din costul de transport al apei pentru irigații.
Comisia pentru agricultură propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului:
- (inițiator: Guvernul)
Cameră decizională
13. Pl-x 395/2011 Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2011 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991 și pentru modificarea altor acte normative incidente (PL-x 395/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat -8.06.2011
Raport - Comisia pentru buget (Adoptarea proiectului de lege privind aprobarea OUG) - distribuit - 17.11.2011

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
14. Pl-x 547/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2011 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale (PL-x 547/2011) - lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
Instituirea, prin derogare de la prevederile Legii gazelor nr.351/2004, a unor măsuri cu caracter temporar în domeniul gazelor naturale, în sensul creării pentru o perioadă de nouă luni a unei noi structuri de amestec gaze naturale import - intern pentru anumite categorii de consumatori.
Comisia pentru industrii propune ADOPTAREA proiectului de lege privind aprobarea OUG.

Punct de vedere al Guvernului:
- (inițiator: Guvernul)
Cameră decizională
14. Pl-x 380/2011 Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată și a Legii nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare (PL-x 380/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 30.05.2011
Raport - Comisia pentru buget (Adoptarea proiectului de lege privind aprobarea OUG) - distribuit - 17.11.2011

Procedură de urgență
Cameră decizională
15. Pl-x 199/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea îmbunătățirii activității de valorificare a bunurilor sechestrate sau după caz, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului (PL-x 199/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 20.04.2011
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 22.11.2011
Cameră decizională

Procedură de urgență
15. Pl-x 550/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători (PL-x 550/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Stabilirea unor noi principii tarifare care să permită adaptarea acțiunilor operatorilor de transport feroviar public de călători la necesitățile pieței, urmărind, totodată, stabilirea cadrului legal pentru realizarea unui nou soft de vânzare a legitimațiilor de călătorie, precum și abrogarea OUG nr.149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar.
Procedură de urgență
Comisia pentru industrii propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului:
- (inițiator: Guvernul)
Cameră decizională
16. Pl-x 680/2010 Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice (PL-x 680/2010) - lege ordinară - Adoptat de Senat -16.11.2010
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptarea proiectului de lege privind aprobarea OUG) - distribuit - 9.02.2011, Raport suplimentar (menține soluția inițială - Adoptarea proiectului de lege privind aprobarea OUG) - distribuit - 12.04.2011, Raport înlocuitor (Adoptarea proiectului de lege privind aprobarea OUG) - distribuit - 10.06.2011și Raport înlocuitor (Adoptarea proiectului de lege privind respingerea OUG) - distribuit - 28.11.2011

Procedură de urgență
Cameră decizională
16. Pl-x 513/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I - VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore (Pl-x 513/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea OUG nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I - VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, avându-se în vedere instituirea cadrului legal pentru accesarea integrală a sprijinului comunitar acordat conform Regulamentului Consiliului (CE) nr.1234/2007 pentru furnizarea laptelui și a anumitor produse lactate copiilor din instituțiile școlare, în condițiile în care în anul școlar 2009-2010, România nu a putut atrage suma de 10 milioane de euro din fondurile nerambursabile.
Comisia pentru administrație publică propune ADOPTAREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: susține cu amendamente
Cameră decizională
17. Pl-x 662/2010 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie (PL-x 662/2010) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru egalitate de șanse (Adoptare) - distribuit - 30.11.2011

Procedură de urgență
Cameră decizională
17. Pl-x 611/2010 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru (PL-x 611/2010) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, în sensul revenirii la sistemul de taxare a cererilor în materie succesorală existent anterior adoptării Legii nr.276/2009 privind aprobarea OUG nr.212/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997, adică taxarea în sumă fixă.
Comisia juridică propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: susține cu amendamente
Cameră decizională
18. Pl-x 581/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene (PL-x 581/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 31.10.2011
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 5.12.2011

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
18. Pl-x 342/2010 II.LEGI ORGANICE
A. ADOPTĂRI

Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat (Pl-x 342/2010) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004, în sensul eliminării prevederilor prin care se diminuează cuantumul sumei totale cuvenite pentru pensia privată cu penalitățile de transfer și comisioanele legale, precum și introducerea unui nou text care să prevadă ca suma totală cuvenită pentru pensia privată să nu poată fi mai mică decât valoarea contribuțiilor plătite, actualizată cu rata inflației în perioada cuprinsă între data plății și data ieșirii la pensie a participantului.
Comisia pentru muncă propune ADOPTAREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
19. Pl-x 556/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2011 pentru modificarea art.5 2 din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local (PL-x 556/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 12.10.2011
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 6.12.2011

Procedură de urgență
Cameră decizională
19. Pl-x 210/2011 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii (PL-x 210/2011) - lege organică
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Legii nr.108/1999 privind înființarea și organizarea Inspecției Muncii, în sensul redefinirii funcțiilor acesteia în acord cu dinamica lergislației europene și a prevederilor convențiilor ratificate de țara noastră, precum și cu necesitatea adaptării la noile cerințe legate de reorganizarea instituțiilor publice.
Comisia pentru muncă propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului:
- (inițiator: Guvernul)
Cameră decizională
20. Pl-x 138/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2011 pentru completarea art.22¹ din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 138/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 16.03.2011
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 6.12.2011

Procedură de urgență
Cameră decizională
20. Pl-x 582/2011 Proiectul de Lege pentru corelarea unor reglementări privind facilitățile de călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri (PL-x 582/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Corelarea unor reglementări privind facilitățile de călătorie acordate persoanelor cu handicap grav, celor cu handicap accentuat, persoanelor cu afecțiuni renale, pensionarilor din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale, corespunzător noilor categorii de trenuri, ca urmare a adoptării terminologiei definite explicit pentru serviciile feroviare și utilizată în prezent în practica europeană, respectiv a transformării celor patru categorii actuale de trenuri (intercity, rapid, accelerat și personal) în următoarele categorii: intercity IC, interregio IR și regio R.
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
Comisia pentru industrii propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului:
- (inițiator: Guvernul)
Cameră decizională
21. Pl-x 579/2011 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2011 privind aprobarea realizării obiectivului de investiție „Consolidare și restaurare Cazino Constanța", de către Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, prin Compania Națională de Investiții „CNI"-S.A. (PL-x 579/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 31.10.2011
Raport comun - Comisia pentru cultură și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 6.12.2011

Procedură de urgență
Cameră decizională
21. Pl-x 455/2011 Proiectul de Lege privind scoaterea din fondul forestier național a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului și transmiterea acestora din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, Direcția Silvică Neamț, în administrarea Consiliului Județean Neamț, în vederea realizării obiectivului de investiții „Protecție și consolidare infrastructură, calibrare albie și apărări de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075, comuna Ion Creangă", județul Neamț (PL-x 455/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Scoaterea, prin derogare de la prevederile art.35, 37 și 41 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic, din fondul forestier național a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului și trecerea acestora din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor „Romsilva", Direcția Silvică Neamț, în administrarea Consiliului Județean Neamț, pentru realizarea obiectivului de investiții „Protecție și consolidare infrastructură, calibrare albie și apărări de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075, localitatea Ion Creangă".
Comisia juridică și Comisia pentru agricultură propun ADOPTAREA proiectului de lege.


Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
22. Pl-x 655/2011 Proiectul de Lege pentru ratificarea Amendamentului 1 semnat de partea română la București, la 10 februarie 2010, la Memorandumul de Înțelegere între Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii Letonia, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, Ministrul Apărării al Regatului Țărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, Ministrul Apărării Naționale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei și Departamentul Apărării al Statelor Unite al Americii privind Capabilitatea de Transport Strategic Aerian, deschis spre semnare la Luxemburg la 14 februarie 2008, semnat de partea română la București, la 30 iulie 2008 (PL-x 655/2011) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 30.11.2011
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 22.11.2011; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
20.02.2012, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
22. Pl-x 552/2011 II.LEGI ORGANICE
B. RESPINGERI

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1 din 05/01/2011 a educației naționale (Pl-x 552/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, în sensul suportării de la bugetul de stat a 50 % din cheltuielile ocazionate de naveta cadrelor didactice, fiind propus spre abrogare textul potrivit căruia aceste cheltuieli se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale.
Comisia pentru învățământ propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține

Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 17.10.2011; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
30.11.2011,
potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților

Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
23. Pl-x 654/2011 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind înființarea și funcționarea Centrului Comun de Contact Galați, semnat la Galați la 31 mai 2011 (PL-x 654/2011) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 30.11.2011
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 22.11.2011; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
20.02.2012, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
23. Pl-x 553/2011 Propunerea legislativă privind completarea alin.(3) al art. 76 din Legea nr. 215/2001 (Pl-x 553/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea art.76 alin.(3) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, în sensul ca, în unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20 % din numărul locuitorilor, angajaților din cadrul instituțiilor din administrația publică locală cu atribuții privind relații cu publicul, să li se aplice o majorare salarială de 10 % pentru cunoașterea limbii materne a minorității respective.
Comisia pentru administrație publică propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 17.10.2011; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
30.11.2011,
potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților

Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
24. Pl-x 664/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare (PL-x 664/2011) - lege organică
Procedură de urgență

Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 7.12.2011
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 28.11.2011; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
11.02.2012, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Prioritate legislativă
24. Pl-x 554/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 215/2001 privind administrația publică locală (Pl-x 554/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Legii nr.215/2001, în sensul ca viceprimarul să fie ales cu votul majorității consilierilor locali în funcție, din rândul consilierilor locali ai partidului politic, alianței politice sau alianței electorale care a obținut cel mai bun scor electoral. Totodată, se preconizează ca, în municipiile reședință de județ, viceprimarii să fie aleși din rândul consilierilor locali corespunzător primelor două partide politice, alianțe politice sau alianțe electorale care au obținut cel mai bun scor electoral.
Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică propun RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 24.10.2011; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
7.12.2011,
potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților

Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
25. Pl-x 103/2010

Reexaminarea, la cererea Președintelui României , a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar (PL-x 103/2010/2011)- lege organică - Adoptată de Senat - 23.03.2011
Raport - Comisia pentru muncă (Respingerea cererii de reexaminare) - distribuit - 10.05.2011, Raport înlocuitor (Respingerea cererii de reexaminare și Adoptarea legii cu amendamente) - distribuit - 30.05.2011 și Raport înlocuitor (Respingerea cererii de reexaminare și Adoptarea legii cu amendamente, în sensul respingerii OUG) - distribuit - 28.11.2011
Cameră decizională
26. Pl-x 637/2010 Reexaminarea, la cererea Președintelui României , a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia (PL-x 637/2010/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat cererea formulată de Președintele României și adoptarea proiectului de lege - 5.10.2011
Raport - Comisia pentru agricultură (Admiterea cererii de reexaminare și adoptarea legii, cu amendamente) - distribuit - 17.11.2011 și Raport înlocuitor (Admiterea cererii de reexaminare și adoptarea legii, cu amendamente) - distribuit - 29.11.2011
Cameră decizională

Prioritate legislativă
27. Pl-x 248/2008 Reexaminarea, la cererea Președintelui României , a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 (PL-x 248/2008/2011)- lege organică - Respinsă de Senat cererea Președintelui României - 31.10.2011
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Admiterea cererii de reexaminare și adoptarea legii) - distribuit - 29.11.2011 și Raport comun înlocuitor (Admiterea cererii de reexaminare și adoptarea legi, cu amendamente) - distribuit - 5.12.2011
Cameră decizională
28. Pl-x 541/2010 Reexaminarea, la cererea Președintelui României , a Legii privind acordarea formelor de ajutoare restante în sectorul vegetal (PL-x 541/2010/2011)- lege ordinară - Admisă de Senat cererea formulată de Președintele României și respingerea legii- 31.10.2011
Raport - Comisia pentru agricultură (Admiterea cererii de reexaminare și respingerea legii) - distribuit - 28.11.2011 și Raport înlocuitor (Respingerea cererii de reexaminare și adoptarea legii, cu amendamente) - distribuit - 7.12.2011
Cameră decizională
29. Pl-x 334/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 334/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică
Cameră decizională

Se dezbate, sub rezerva primirii raportului
30. Pl-x 339/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 339/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică
Cameră decizională

Se dezbate, sub rezerva primirii raportului
31. Pl-x 721/2010 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2010 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie (PL-x 721/2010) - lege ordinară - Adoptat de Senat -17.11.2010
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 1.11.2011
Cameră decizională
32. Pl-x 367/2011 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 367/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 2.11.2011
Cameră decizională
33. Pl-x 545/2011 Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Militare (PL-x 545/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 5.10.2011
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 9.11.2011
Cameră decizională
34. Pl-x 427/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.31 din Legea nr.69/2000 privind educația fizică și sportul (PL-x 427/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat -14.06.2011
Raport - Comisia învățământ (Adoptare) - distribuit - 15.11.2011
Cameră decizională
35. Pl-x 72/2011 Propunerea legislativă privind utilizarea, conservarea și protejarea solului (Pl-x 72/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 23.02.2011
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 28.09.2011 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 18.11.2011
Cameră decizională
36. Pl-x 619/2010 Proiectul de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (PL-x 619/2010) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 19.10.2010
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit - 18.02.2011 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 18.11.2011
Cameră decizională
37. Pl-x 207/2011 Propunerea legislativă pentru completarea art.13 al Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale (Pl-x 207/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 20.04.2011
Raport - Comisia pentru politică economică (Adoptare) - distribuit - 9.06.2011 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Adoptare) - distribuit - 24.11.2011
Cameră decizională
38. Pl-x 579/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor (Pl-x 579/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 11.10.2010
Raport - Comisia pentru politică economică (Adoptare) - distribuit - 25.11.2010, Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 23.06.2011 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Adoptare) - distribuit - 24.11.2011
Cameră decizională
39. Pl-x 696/2010 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților (PL-x 696/2010) - lege ordinară - Adoptat de Senat -16.11.2010
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 9.03.2011 și Raport suplimentar (menține soluția inițială - Adoptare) - distribuit - 28.11.2011
Cameră decizională
40. Pl-x 720/2010 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2002 privind constituirea și menținerea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere (PL-x 720/2010) - lege ordinară - Adoptat de Senat -17.11.2010
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 6.12.2011
Cameră decizională
41. Pl-x 587/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (Pl-x 587/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.10.2011
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 5.12.2011
Cameră decizională
42. Pl-x 515/2011 Propunerea legislativă privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliție (Europol) (Pl-x 515/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 05.09.2011
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 30.09.2011 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 8.12.2011
Cameră decizională
43. Pl-x 468/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 468/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 22.06.2011
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2011
Cameră decizională
44. Pl-x 469/2011 Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii (Pl-x 469/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 22.06.2011
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2011
Cameră decizională
45. Pl-x 478/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (Pl-x 478/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 22.06.2011
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2011
Cameră decizională
46. Pl-x 438/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea art.21 alin.(3) din Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia nr.213/1998 (Pl-x 438/2011) - lege organică - Respinsă de Senat -14.06.2011
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 5.10.2011
Cameră decizională
47. Pl-x 423/2011 Propunerea legislativă pentru stimularea și sprijinirea construcțiilor de case (Pl-x 423/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat -15.06.2011
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 11.10.2011
Cameră decizională
48. Pl-x 335/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora (PL-x 335/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 11.10.2011
Cameră decizională
49. Pl-x 362/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată în 2007 (PL-x 362/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 11.10.2011
Cameră decizională
50. Pl-x 266/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri (Pl-x 266/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 4.05.2011
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 7.06.2011
Cameră decizională

Propunerea comisiilor, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 12.10.2011) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
51. Pl-x 320/2011 Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (Pl-x 320/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 4.05.2011
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 16.06.2011
Cameră decizională

Propunerea comisiilor, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 12.10.2011) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
52. Pl-x 344/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare (PL-x 344/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 16.06.2011
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 12.10.2011) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
53. Pl-x 486/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea art.29 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat (Pl-x 486/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 22.06.2011
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 12.10.2011
Cameră decizională
54. Pl-x 467/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 467/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 22.06.2011
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 12.10.2011
Cameră decizională
55. Pl-x 508/2011 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.571/2003 Codul Fiscal (Pl-x 508/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.06.2011
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.10.2011
Cameră decizională
56. Pl-x 507/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (Pl-x 507/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.06.2011
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.10.2011
Cameră decizională
57. Pl-x 506/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (Pl-x 506/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.06.2011
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.10.2011
Cameră decizională
58. Pl-x 488/2011 Propunerea legislativă privind acordarea de despăgubiri sau compensații financiare cetățenilor români, victime ale stării de război din 1944, pentru bunurile distruse de către armatele străine ce au invadat Podișul Transilvaniei (Pl-x 488/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 22.06.2011
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.10.2011
Cameră decizională
59. Pl-x 481/2011 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.279/2010 privind aprobarea OUG nr.58/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale (Pl-x 481/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 22.06.2011
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.10.2011
Cameră decizională
60. Pl-x 442/2011 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.204 din 20 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea (Pl-x 442/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat -15.06.2011
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.10.2011
Cameră decizională
61. Pl-x 365/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.259 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare (PL-x 365/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 13.10.2011
Cameră decizională
62. Pl-x 292/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1074 din 29 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 292/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 26.04.2010
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 14.12.2010 și și Raport înlocuitor
(Respingere) - distribuit - 13.10.2011
Cameră decizională
63. Pl-x 514/2011 Propunerea legislativă privind reglementarea unor măsuri fiscale în vederea sprijinirii mediului de afaceri (Pl-x 514/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 05.09.2011
Raport -Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 13.10.2011
Cameră decizională
64. Pl-x 483/2011 Propunerea legislativă privind modificarea Normelor de autorizare a funcționării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere privind Ordinul 1019 din 2 octombrie 2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică și a profesorilor de legislație rutieră, a Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de școlarizare și a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică în vederea obținerii permisului de conducere (Pl-x 483/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 22.06.2011
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 18.10.2011

Cameră decizională
65. Pl-x 520/2011 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 520/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 7.09.2011
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 18.10.2011
Cameră decizională
66. Pl-x 409/2008 Propunerea legislativă privind stabilirea regimului juridic al contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în baza Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe trecute în proprietatea statului (Pl-x 409/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 12.05.2008
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 16.09.2008, Raport suplimentar I (menține raportul inițial de respingere) - distribuit - 2.02.2009 și Raport suplimentar II (Respingere) - distribuit - 19.10.2011
Cameră decizională
67. Pl-x 400/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (Pl-x 400/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat -8.06.2011
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 19.10.2011
Cameră decizională
68. Pl-x 443/2011 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.34/2010 pentru completarea art.7 din Ordonanța nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile (Pl-x 443/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat -15.06.2011
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 19.10.2011
Cameră decizională
69. Pl-x 473/2011 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil (Pl-x 473/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 22.06.2011
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 19.10.2011
Cameră decizională
70. Pl-x 321/2009 Propunerea legislativă pentru modificarea unor prevederi legale în domeniul circulației juridice a terenurilor (Pl-x 321/2009) - lege organică - Respinsă de Senat - 15.06.2009
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 19.10.2011
Cameră decizională
71. Pl-x 364/2011 Proiectul de Lege privind unele măsuri suplimentare pentru etichetarea produselor alimentare (PL-x 364/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 16.05.2011
Raport- Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 20.10.2011
Cameră decizională
72. Pl-x 519/2011 Propunerea legislativă privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay (Pl-x 519/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 7.09.2011
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru tehnologia informației (Respingere) - distribuit - 21.10.2011
Cameră decizională
73. Pl-x 790/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2007 din 13/11/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (Pl-x 790/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.11.2010
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 23.05.2011 și Raport suplimentar (menține soluția inițială - Respingere) - distribuit - 24.10.2011
Cameră decizională
74. Pl-x 460/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață (Pl-x 460/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 22.06.2011
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 26.10.2011
Cameră decizională
75. Pl-x 272/2011 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.175 din 16 iulie 2010 pentru modificarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (Pl-x 272/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.05.2011
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 27.10.2011
Cameră decizională
76. Pl-x 430/2011 Propunerea legislativă privind instituirea pazei grădinițelor, școlilor generale și liceelor pe durata desfășurării activităților didactice (Pl-x 430/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat -14.06.2011
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 27.10.2011
Cameră decizională
77. Pl-x 436/2011 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Hotărârii nr.1.588 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (Pl-x 436/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat -14.06.2011
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 27.10.2011
Cameră decizională
78. Pl-x 273/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.35 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (Pl-x 273/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.05.2011
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 27.10.2011
Cameră decizională
79. Pl-x 544/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare (PL-x 544/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 1.11.2011
Cameră decizională
80. Pl-x 465/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 465/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 22.06.2011
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.11.2011
Cameră decizională
81. Pl-x 466/2011 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 466/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 22.06.2011
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.11.2011
Cameră decizională
82. Pl-x 434/2011 Propunerea legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea consiliilor locale, în scopul transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social (Pl-x 434/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat -14.06.2011
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 3.11.2011
Cameră decizională
83. Pl-x 76/2011 Proiectul de Lege privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localități necooperativizate în perioada comunistă, care au livrat la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări și achiziții, produse animaliere și agroalimentare (PL-x 76/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat -23.02.2011
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 3.11.2011
Cameră decizională
84. Pl-x 441/2011 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.410/2002 pentru adoptarea Ordonanței nr.75 din 30 august 2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal (Pl-x 441/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat -15.06.2011
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.11.2011
Cameră decizională
85. Pl-x 480/2011 Propunerea legislativă privind modificarea art.1 alin.(4) din O.G. nr.9/2004, aprobată prin Legea nr.222/2004 și completarea art.3 alin.(6) (Pl-x 480/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 22.06.2011
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.11.2011
Cameră decizională
86. Pl-x 482/2011 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar (Pl-x 482/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 22.06.2011
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.11.2011
Cameră decizională
87. Pl-x 819/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.241 din 15/07/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale (Pl-x 819/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.11.2010
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 10.11.2011
Cameră decizională
88. Pl-x 746/2010 Propunerea legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.4 al Titlului XIII „Accelerarea judecăților în materia restituirii proprietăților funciare" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (Pl-x 746/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.11.2010
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 15.11.2011
Cameră decizională
89. Pl-x 769/2010 Proiectul de Lege privind protejarea patrimoniului cultural imaterial (PL-x 769/2010) - lege ordinară - Adoptat de Senat -24.11.2010
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 15.11.2011
Cameră decizională
90. Pl-x 229/2011 Propunerea legislativă pentru înființarea Muzeului Național „Constantin Brâncuși" (Pl-x 229/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.04.2011
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 15.11.2011
Cameră decizională
91. Pl-x 484/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu (Pl-x 484/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 22.06.2011
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 15.11.2011
Cameră decizională
92. Pl-x 476/2011 Propunerea legislativă privind exploatarea resurselor minerale ale României (Pl-x 476/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 22.06.2011
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 15.11.2011
Cameră decizională
93. Pl-x 262/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.26 alin.(2) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicată cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 262/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 4.05.2011
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 16.11.2011
Cameră decizională
94. Pl-x 533/2010
Pl-x 803/2010
Pl-x 802/2010
Pl-x 801/2010
Pl-x 800/2010
Pl-x 799/2010
Pl-x 798/2010
Pl-x 797/2010
- Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 533/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 27.09.2010
Cameră decizională

- Propunerea legislativă privind modificarea Art.3), pct.(8), pct.(9) și pct.(13) al Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 797/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.11.2010
Cameră decizională

- Propunerea legislativă privind modificarea Art.1), alin.(2), pct.e) al Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 798/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.11.2010
Cameră decizională

- Propunerea legislativă privind modificarea Art.11), lit.c) a Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 799/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.11.2010
Cameră decizională

- Propunerea legislativă privind modificarea Art.121), alin.(1) al Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 800/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.11.2010
Cameră decizională

- Propunerea legislativă privind modificarea Art.3), pct.(27) al Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 801/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.11.2010
Cameră decizională

- Propunerea legislativă privind modificarea Art.19), alin.(2) al Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 802/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.11.2010
Cameră decizională

- Propunerea legislativă privind modificarea Art.31), alin.(3) al Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 803/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.11.2010
Cameră decizională


Raport comun pentru cele 8 inițiative legislative - Comisia juridică și Comisia pentru politică economică (Respingere) - distribuit - 16.11.2011
95. Pl-x 391/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii (Pl-x 391/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat -1.06.2011
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 17.11.2011
Cameră decizională
96. Pl-x 580/2010 Propunerea legislativă pentru instituirea impozitului anual asupra averii (Pl-x 580/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 11.10.2010
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 17.11.2011
Cameră decizională
97. Pl-x 345/2011 Proiectul de Lege privind examinarea psihologică și psihiatrică a celor ce candidează pentru obținerea de funcții de demnitate publică, în administrația locală sau care ocupă funcții de înalt funcționar public sau îndeplinesc calitatea de secretar general, secretar de stat sau ministru în cadrul ministerelor (PL-x 345/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 21.06.2011
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 22.11.2011) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
98. Pl-x 235/2011 Propunerea legislativă privind posibilitatea angajării în mediul privat a persoanelor pensionate anticipat (Pl-x 235/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 26.04.2011
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 23.06.2011
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 22.11.2011) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
99. Pl-x 312/2010 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic (PL-x 312/2010) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 22.06.2010 și Raport suplimentar (menține soluția inițială - Respingere) - distribuit - 7.07.2011
Cameră decizională


Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 22.11.2011) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
100. Pl-x 464/2011 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 464/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 22.06.2011
Raport -Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 26.09.2011
Cameră decizională


Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 22.11.2011) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
101. Pl-x 487/2011 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.399 din 30 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (Pl-x 487/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 22.06.2011
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 22.11.2011
Cameră decizională
102. Pl-x 479/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (Pl-x 479/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 22.06.2011
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 19.09.2011și Raport suplimentar (menținerea raportului inițial de Respingere) - distribuit - 22.11.2011
Cameră decizională
103. Pl-x 574/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite (PL-x 574/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 23.11.2011
Cameră decizională
104. Pl-x 610/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.82 din 2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat (Pl-x 610/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.10.2011
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 23.11.2011
Cameră decizională
105. Pl-x 593/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările și completările ulterioare (PL-x 593/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 23.11.2011
Cameră decizională
106. Pl-x 596/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea lit.b) alin.(3) al art.30 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (PL-x 596/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru politică externă și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 24.11.2011
Cameră decizională
107. Pl-x 369/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.75/2001 privind cazierul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 369/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 16.05.2011
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 16.06.2011 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 25.11.2011
Cameră decizională
108. Pl-x 605/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 605/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.10.2011
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 28.11.2011
Cameră decizională
109. Pl-x 472/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 16¹" din Ordonanþa de Urgență a Guvernului nr.5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice (Pl-x 472/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.09.2010
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 9.02.2011 și Raport înlocuitor (Respingere) - distribuit - 28.11.2011
Cameră decizională
110. Pl-x 494/2010 Proiectul de Lege pentru completarea Legii sindicatelor nr.54/2003 (PL-x 494/2010) - lege organică - Adoptat de Senat - 14.09.2010
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 29.03.2011și Raport înlocuitor (Respingere) - distribuit - 28.11.2011
Cameră decizională
111. Pl-x 523/2011 Propunerea legislativă privind introducerea unor măsuri pentru creșterea prestigiului educației în învățământul primar, clasele I - IV, și gimnazial (Pl-x 523/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 14.09.2011
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 29.11.2011
Cameră decizională
112. Pl-x 845/2010 Proiectul de Lege pentru prevenirea și combaterea violenței în familie (PL-x 845/2010) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru egalitatea de șanse (Respingere) - distribuit - 30.11.2011
Cameră decizională
113. Pl-x 846/2010 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie (PL-x 846/2010) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru egalitatea de șanse (Respingere) - distribuit - 30.11.2011
Cameră decizională
114. Pl-x 112/2011 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (Pl-x 112/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.03.2011
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 28.09.2011 și Raport suplimentar (menține soluția inițială - Respingere) - distribuit - 5.12.2011
Cameră decizională
115. Pl-x 602/2011 Propunerea legislativă privind autorizarea, organizarea și exercitarea profesiei de stenograf în instanțele judecătorești (Pl-x 602/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.10.2011
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 5.12.2011
Cameră decizională
116. Pl-x 491/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri (Pl-x 491/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 22.06.2011
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 28.09.2011 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 6.12.2011
Cameră decizională
117. Pl-x 472/2011 Propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Produse Aromatice și de Sinteză (Pl-x 472/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 22.06.2011
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 6.12.2011
Cameră decizională
118. Pl-x 559/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.54 din 24/01/2003 a sindicatelor (Pl-x 559/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 12.10.2011
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 6.12.2011
Cameră decizională
119. Pl-x 234/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor (Pl-x 234/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 26.04.2010
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 6.12.2011
Cameră decizională
120. Pl-x 126/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii de aprobare a Ordonanței nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 126/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.03.2010
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 6.12.2011
Cameră decizională
121. Pl-x 598/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului 29 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (Pl-x 598/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.10.2011
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 6.12.2011
Cameră decizională
122. Pl-x 585/2011 Proiectul de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (PL-x 585/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 6.12.2011
Cameră decizională
123. Pl-x 608/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.94 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (Pl-x 608/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 31.10.2011
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 6.12.2011
Cameră decizională
124. Pl-x 606/2011 Propunerea legislativă pentru combaterea sărăciei extreme și prevenirea unei catastrofe sociale (Pl-x 606/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 31.10.2011
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 7.12.2011
Cameră decizională
125. Pl-x 387/2011 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, actualizată (Pl-x 387/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat -30.05.2011
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 7.12.2011
Cameră decizională
126. Pl-x 220/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei (PL-x 220/2011) - lege organică - Respins de Senat - 26.04.2011
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 14.09.2011și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 7.12.2011
Cameră decizională
127. Pl-x 344/2006 Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 344/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 13.04.2006.
Ultimul Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - redistribuit - 30.01.2009
Cameră decizională
Amânată dezbaterea
128. Pl-x 618/2004 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret (PL 618/2004) - redistribuit - 30.01.2009
Proiectul a fost adoptat de Senat ca lege ordinară, iar Camera Deputaților l-a adoptat ca lege organică. Comisia de mediere a propus spre adoptare textul Camerei Deputaților. La data de 10.02.2005 Senatul a aprobat textul propus de Comisia de mediere.
Amânată dezbaterea
129. Pl-x 365/1999 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă și publicitate, precum și a majorărilor de întârziere aferente (PL 365/1999) - lege ordinară - redistribuit - 30.01.2009
Senatul a aprobat la data de 06.12.2001 Raportul Comisiei de mediere cuprinzând propunerea de respingere a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1999.
Amânată dezbaterea
. PHCD 53/2010 Vot final amânat
Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților. (PHCD 53/2010)
Se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți
-
. - Proiectul de Hotărâre privind înființarea unei Comisii de anchetă a Camerei Deputaților pentru verificarea modului de utilizare de către Guvern, a sumelor încasate din taxa de primă înmatriculare, în perioada 1 ianuarie 2007 - 1 iulie 2008.

Proiectul de hotărâre a fost dezbătut în ședința Camerei Deputaților din 4.11.2008 și a rămas pe ordinea de zi pentru votul final.
Propunerile privind componența numerică și nominală prezentate în legislatura precedentă nu mai sunt corespunzătoare componenței nominale și configurației politice actuale ale Camerei Deputaților.
Urmează ca liderii grupurilor parlamentare să prezinte propuneri pentru componența numerică și nominală a comisiei și a biroului acesteia (BP + CLGP din 2.02.2009)
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 25 septembrie 2021, 12:51
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro