Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Acte adoptate > Senat > Hotărâri > 2018 Versiunea pentru printare
de Senat

  Nr.  
  crt.  
  Număr  
  și dată  
Titlu
1.     1/01.02.2018   HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Biroului permanent al Senatului
2.     2/01.02.2018   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
3.     3/05.02.2018   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
4.     4/05.02.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 1.313/2013/UE privind un mecanism de protectie civilă a Uniunii Europene - COM (2017) 772 final
5.     5/07.02.2018   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
6.     6/12.02.2018   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
7.     7/12.02.2018   HOTĂRÂRE la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), a Regulamentului (UE) nr. 1.094/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări si pensii ocupaționale), a Regulamentului (U£) nr. 1.095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc, a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social, a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (Uâ) 2015/760 privind fondurile europene de investiții pe termen lung, a Regulamentului (UE) 2016/1.011 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și a Regulamentului (UE) 2017/1.129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată COM (2017) 536 final
8.     8/12.02.2018   HOTĂRÂRE privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr 1.073/2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul COM (2017) 647 final
9.     9/12.02.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/33/UE privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic - COM (2017) 653 final
10.     10/12.02.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale COM (2017) 660 final
11.     11/12.02.2018   HOTĂRÂRE la Propunerea modificată de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 privind măsuri de consolidare a cooperării administrative în domeniul taxei pe valoare adăugată - COM (2017) 706 final
12.     12/12.02.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 92/66/CEE a Consiliului de stabilire a măsurilor comunitare de combatere a maladiei de Newcastle - COM (2017) 742 final
13.     13/12.02.2018   HOTĂRÂRE la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/825 pentru a majora pachetul financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale si pentru a adapta obiectivul general al acestuia -COM (2017) 825 final
14.     14/12.02.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor’dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului’(CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce privește sprijinul acordat reformelor structurale din statele membre - COM (2017) 826 final
15.     15/12.02.2018   HOTĂRÂRE la Propunerea de Regulament al Consiliului privind înființarea Fondului Monetar European - COM (2017) S27 final
16.     16/12.02.2018   Hotărârea privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 92/106/CEE privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre — COM (2017) 648 final
17.     17/14.02.2018   HOTĂRÂRE privind vacantarea unui mandat de senator
18.     18/19.02.2018   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
19.     19/19.02.2018   HOTĂRÂRE la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește obligația de respectare a cotei standard minime -COM (2017)783
20.     20/21.02.2018   HOTĂRÂRE pentru desemnarea unui membru titular și a unui membru supleant în Consiliul de coordonare al Institutului Național de Administrație
21.     21/26.02.2018   HOTĂRÂRE referitoare la documentul de reflecție privind valorificarea oportunităților oferite de globalizare - COM (2017) 240 final
22.     22/26.02.2018   HOTĂRÂRE referitoare la documentul de reflecție privind viitorul apărării europene - COM (2017) 315 final
23.     23/26.02.2018   HOTĂRÂRE privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Valorificarea la maximum a NIS - Către punerea în aplicare eficace a Directivei (UE) 2016/1.148 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor si a sistemelor informatice în Uniune - COM (2017) 476 final
24.     24/26.02.2018   HOTĂRÂRE privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Social European și Comitetul Regiunilor - Combaterea conținutului ilegal online - Către o responsabilitate sporită a platformelor online - COM (2017) 555 final
25.     25/26.02.2018   HOTĂRÂRE referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la rezultatele Agendei europene privind migratia COM (2017) 558 final
26.     26/26.02.2018   HOTĂRÂRE referitoare la comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu - O abordare strategică privind rezilienta în cadrul acțiunii externe - JOIN (2017)21 final
27.     27/28.02.2018   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European și Comitetul Regiunilor - Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2018 - COM (2017) 650 final
28.     28/28.02.2018   HOTĂRÂRE referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Evaluare la jumătatea perioadei a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor - COM (2017) 458 final
29.     29/05.03.2018   HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de senator
30.     30/05.03.2018   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
31.     31/05.03.2018   HOTĂRÂRE la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2016/97 în ceea ce privește data de aplicare a măsurilor de transpunere ale statelor membre - COM (2017) 792 final
32.     32/05.03.2018   HOTĂRÂRE privind propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului - Instalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave, de abrogare a Directivei 2000/59/CE si de modificare a Directivei 2009/16/CE și a Directivei 2010/65/UE - COM (2018) 33 final
33.     33/05.03.2018   HOTĂRÂRE la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența și previzibilitat’ea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană - COM (2017) 797 final
34.     34/12.03.2018   Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Evaluarea intermediară a programului Orizont 2020: maximizarea impactului cercetării si inovării din UE — COM (2018) 2 final
35.     35/12.03.2018   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor- Consolidarea identității europene prin educație și cultură - Contribuția Comisiei Europene la reuniunea liderilor din 17 noiembrie de la Goteborg-COM (2017) 673 final
36.     36/12.03.2018   HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European - Planul de acțiune al UE 2017- 2019 - Combaterea diferenței de remunerare între femei și bărbați - COM (2017) 678 final
37.     37/12.03.2018   HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme și proceduri pentru respectarea și asigurarea aplicării legislației de armonizare a Uniunii privind produsele si de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 305/2011,’(UE) nr. 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 și (UE) 2017/1.369 ale Parlamentului European si ale Consiliului, precum si a Directivelor 2004/42/CE,’ 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE și 2014/90/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului - COM (2017) 795 final
38.     38/12.03.2018   HOTĂRÂRE referitoare la Pachetul de toamnă din cadrul Semestrului european: Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investitii - Analiza anuală a creșterii pentru 2018 - COM (2617) 690 final - Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană și Comitetul Economic și Social European - Rapoh privind mecanismul de alertă 2018 - COM (2017) 771 final - Proiectul de raport comun al Comisiei și al Consiliului privind ocuparea forței de muncă care însoteste Comunicarea Comisiei privind Analiza anuală a creșterii 2018 - COM (2017) 674 final - Recomandarea Consiliului privind politica economică azoneieuro - COM (2017) 770 final
39.     39/19.03.2018   HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Senatului nr. 94/2017 privind încuviințarea desfășurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 24 martie 2018, 4:27
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro