ORDIN nr.120/C din 19 ianuarie 2011
al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.120/C din 19 ianuarie 2011
Emitent: Ministerul Justiției
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 116/16 feb. 2011
Temei legal:
  H.G. nr.652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești
art. 13, art. 23 alin. (3)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.1.650/C/2010 al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției
totodata, abrogă:
O. nr.1.928/C/2010 al ministrului justiției privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1.650/C/2010
Trimitere la: L. nr.100/1992 pentru aderarea Romaniei la Conventia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale rapirii internationale de copii
  L. nr.36/1995 Legea notarilor publici și a activității notariale
  L. nr.178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de Ministerul Justiției
  O.G. nr.32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publică centrala (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  O.U.G. nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, precum și persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
  O.G. nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară
  H.G. nr.148/2000 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru constatarea calității de luptător în rezistența anticomunistă
  O.G. nr.75/2000 privind autorizarea experților criminaliști
  L. nr.188/2000 privind executorii judecătorești
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
  L. nr.568/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, precum și persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
  L. nr.760/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală (abrogata)
  L. nr.111/2002 pentru ratificarea Statutului Curții Penale Internaționale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998
  L. nr.156/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară
  L. nr.488/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experților criminaliști
  L. nr.672/2002 privind auditul public intern
  O. nr.1.792/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale
  O. nr.38/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern (abrogat prin H.G. nr.1.086/2013)
  L. nr.53/2003 Codul muncii
  O.U.G. nr.19/2003 privind organizarea și funcționarea Corpului consilierilor de integrare
  L. nr.189/2003 privind asistența judiciară internațională în materie civilă și comercială
  L. nr.272/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea și funcționarea Corpului consilierilor de integrare
  L. nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor
  L. nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor (abrogata prin L. nr.145/2019)
  L. nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
  L. nr.303/2004 privind statutul magistraților
  L. nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
  H.G. nr.1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentuluicadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență
  O. nr.2.856/C/2004 al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului privind modul de constituire, organizare și desfășurare a activității comisiilor de disciplină din Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate
  L. nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea
  O. nr.946/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial (abrogat prin O. nr.808/2015)
  O. nr.980/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare și selecție a obiectivelor de investiții publice
  O. nr.927/C/2006 al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea locuințelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiției
  L. nr.123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probațiune
  O. nr.1.483/C/2006 al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului privind răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Ministerului Justiției și al Institutului Național de Criminologie
  H.G. nr.1.217/2006 privind constituirea mecanismului național pentru promovarea incluziunii sociale în România
  O.U.G. nr.113/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor
  H.G. nr.1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină
  L. nr.291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României
  L. nr.45/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor
  O.U.G. nr.92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public
  L. nr.135/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public
  H.G. nr.561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/ aprobării
  H.G. nr.652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești
  L. nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.1.927/C/2011 al ministrului justiției privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 120/C/2011
  O. nr.3.058/C/2013 al ministrului justiției privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționarea Ministerului Justiției, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 120/C/2011
  O. nr.1.412/C/2015 al ministrului justiției privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 120/C/2011
  O. nr.2.340/C/2017 al ministrului justiției privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justitiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 120/C/2011
  O. nr.1.399/C/2018 al ministrului justiției privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 120/C/2011
  O. nr.3.032/C/2018 al ministrului justiției privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționarea Ministerului Justiției, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 120/C/2011
  O. nr.342/C/2019 al ministrului justiției privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționarea Ministerului Justitiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 120/C/2611
  O. nr.2.382/C/2019 al ministrului justiției privind modificarea Regulamentului de organizare si funcționare a Ministerului Justitiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 120/C/2011


Vineri, 28 ianuarie 2022, 02:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.