ORDIN nr.799 din 6 februarie 2012
al ministrului mediului și pădurilor privind aprobarea Normativului de conținut al documentațiilor tehnice de fundamentare necesare obținerii avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.799 din 6 februarie 2012
Emitent: Ministerul Mediului si Pădurilor
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 151/7 mar. 2012
Temei legal:
  L. nr.107/1996 Legea apelor
art. 110 lit. f)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.661/2006 al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind aprobarea Normativului de conținut al documentațiilor tehnice de fundamentare necesare obținerii avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor
Trimitere la: L. nr.107/1996 Legea apelor
  O.U.G. nr.244/2000 privind siguranța barajelor
  O. nr.115/2002 al ministrului apelor și protecției mediului și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea categoriilor de importanță a barajelor - NTLH-021
  H.G. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate
  L. nr.85/2003 LEGEA MINELOR
  H.G. nr.351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase (abrogat prin H.G. nr.570/2016)
  L. nr.157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005
  O.U.G. nr.152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării (abrogata prin L. nr.278/2013)
  O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
  O. nr.1.163/2007 al ministrului mediului și dezvoltării durabile privind aprobarea unor măsuri pentru îmbunătățirea soluțiilor tehnice de proiectare și de realizare a lucrărilor hidrotehnice de amenajare și reamenajare a cursurilor de apă, pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor
  H.G. nr.846/2010 pentru aprobarea Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung
  L. nr.259/2010 LEGEA siguranței digurilor
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.828/2019 al ministrului apelor și pădurilor privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare și retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, a Normativului de conținut al documentației tehnice supuse avizării, precum și a Conținutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă
Abrogat: O. nr.891/2019 al ministrului apelor și pădurilor privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare, retragere și suspendare temporară a autorizațiilor de gospodărire a apelor, precum și a Normativului de conținut al documentației tehnice supuse autorizării


Duminică, 22 mai 2022, 19:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.