HOTĂRÂRE nr.699 din 12 iunie 2003
privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite activități și instalații
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.699 din 12 iunie 2003
Emitent: Guvern
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 489/8 iul. 2003
Temei legal:
  O.U.G. nr.243/2000 privind protecția atmosferei (abrogata prin L. nr.104/2011)
art.7 lit. c)
  O.U.G. nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării (abrogata prin O.U.G. nr.152/2005)
art.3 alin. (1) lit.c)
Functie activa:
Trimitere la: O.U.G. nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase (abrogata prin O.U.G. nr.145/2008)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  O.U.G. nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării (abrogata prin O.U.G. nr.152/2005)
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  H.G. nr.490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase (abrogat prin H.G. nr.1.408/2008)
  L. nr.645/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării (abrogata prin O.U.G. nr.152/2005)
  O. nr.211/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Reglementărilor privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România - RNTR 2 (abrogat prin O. nr.2.224/2020)
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.902/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite activități și instalații (abrogat prin L. nr.278/2013)
modifică art.1 alin. (2), art.3, art.4, art.5 alin. (1), (4)-(7), (9), (12) si (13), art.9 alin. (1), art.12 alin. (1), art.14 alin. (1) lit. a) si b), anexa nr. 1, anexa nr.2, anexa nr. 3, anexa nr. 4;introduce alin. (14) la art.5, alin. (11) la art.9, art.121; abrogă art.6, art.11
dispune republicarea
  H.G. nr.735/2006 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.1.339/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite activități și instalații (abrogat prin L. nr.278/2013)

dispune republicarea
  H.G. nr.371/2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite activități și instalații (abrogat prin L. nr.278/2013)
- modifică art. 5 alin. (6) lit. b), art. 5 alin. (7) la data de 28 apr. 2010, la data de 1 dec. 2010 și la data de 1 iun. 2015, art. 5 alin. (9) la data de 1 iun. 2010 și la data de 1 iun. 2015, art. 5 alin. (10), art. 5 alin. (14) la data de 1 iun. 2015, art. 7, art. 12, anexa nr. 5 la data de 1 iun. 2010; introduce alin. (5) la art. 3; abrogă art. 10 alin. (2); înlocuiește, în tot cuprinsul hotărârii, cuvântul "preparat" sau "preparate" în înțelesul art. 3 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 dec. 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei, în versiunea acestuia din 30 decembrie 2006, cu cuvântul "amestec", respectiv "amestecuri"
Abrogat: L. nr.278/2013 privind emisiile industriale
- la 1 dec. 2013


Marți, 04 octombrie 2022, 20:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.