HOTĂRÂRE nr.743 din 3 iulie 2003
privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.566/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind unele reglementări referitoare la decontarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru care s-au emis decizii în anul 2003, care au fost eliberate și facturate în anul 2004
  O. nr.759/2004 al ministrului sănătății privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidențiat în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea noiembrie 2004
  O. nr.916/2004 al ministrului sănătății și al ministrului educației și cercetării privind stabilirea specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice în care pot solicita confirmarea în rezidențiat preparatorii și asistenții universitari, încadrați prin concurs organizat conform legii, în discipline didactice care nu au corespondent în Nomenclatorul specialităților medicale, medicodentare și farmaceutice, pentru rețeaua de asistență medicală
  O. nr.399/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului sănătății pentru aprobarea instrucțiunilor privind completarea și eliberarea certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de stat (abrogat prin O. nr.233/2006)
  O. nr.946/2004 al ministrului sănătății și al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de concesiune încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale
art.4 alin.(7)
  O. nr.973/2004 al ministrului sănătății pentru reabilitarea și modernizarea echipamentelor radiologice ELTEX 400 și a instalațiilor de sterilizare tip ISM
  O. nr.979/2004 al ministrului sănătății privind eliberarea autorizației de liberă practică
  O. nr.997/2004 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activitățile medicale
  O. nr.999/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.220/890/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare
  O. nr.1.032/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Normelor metodologice privind acordarea de stimulente personalului din Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și structurile teritoriale ale acestora, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 770/288/2004
  O. nr.1.028/2004 al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației (abrogat prin O. nr.119/2014)
  O. nr.1.030/2004 al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 119/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și funcționarea laboratoarelor care efectuează analize medicale (abrogat prin O. nr.1.301/2007)
  O. nr.1.070/2004 al ministrului sănătății pentru aprobarea programului de supraveghere și control al infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS)
  O. nr.1.093/2004 al ministrului sănătății privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale
  O. nr.1.347/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind desemnarea centrelor-pilot pentru contractarea cu operatori privați a unor servicii medicale de dializă în regim ambulatoriu
  O. nr.1.442/2004 al ministrului sănătății privind aprobarea Ghidului pentru clasificarea deficiențelor observate în timpul inspecțiilor de bună practică de fabricație


Marți, 09 august 2022, 01:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.