LEGE nr.84 din 24 iulie 1995
Legea învățământului
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.3.176/2002 al ministrului educației și cercetării și al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire a învățământului profesional și postliceal
art. 35 si art. 53 alin. (1)
  H.G. nr.899/2002 privind organizarea învățământului postuniversitar medical și farmaceutic uman
  H.G. nr.929/2002 privind finanțarea din bugetul Ministerului Educației și Cercetării pe anul 2002 a lucrărilor de execuție pentru unele obiective de investiții, consolidări și reabilitări imobile din învățământul preuniversitar
  O. nr.4.330/2002 al ministrului educației și cercetării și al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului pentru certificarea competențelor profesionale în învățământul liceal, filierele tehnologică și vocațională
art.26 alin.(3) si (4).
  O. nr.4.329/2002 al ministrului educației și cercetării privind disciplinele și programele pentru examenul de bacalaureat 2003
  O. nr.4.328/2002 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat 2003
  O. nr.4.327/2002 al ministrului educației și cercetării cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de capacitate 2003
art.22, art.38
  O. nr.4.548/2002 al ministrului educației și cercetării pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 3.997/2002 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a instituțiilor de învățământ superior - persoane juridice de drept privat și de utilitate publică, înființate prin legile nr. 237-242/2002, nr. 274/2002 și nr. 275/2002
  H.G. nr.1.004/2002 privind stimularea elevilor și studenților care au primit distincții la olimpiadele școlare internaționale organizate pentru învățământul preuniversitar și a doctoranzilor care au obținut rezultate deosebite în activitatea de cercetare
  O. nr.4.406/2002 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a caselor de cultură studențești
  O. nr.4.834/2002 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor și studenților care au primit distincții la olimpiadele școlare internaționale organizate pentru învățământul preuniversitar și a doctoranzilor care au obținut rezultate deosebite în activitatea de cercetare
  O. nr.4.864/2002 al ministrului educației și cercetării privind unitățile de competență care pot fi dobândite în urma calificării prin liceu - filiera tehnologică și școala postliceală
art.24 alin.(3), art.26 alin.(3) si (4), art.27 alin.(5), art.28 alin.(1), art.53 alin.(2)
  O. nr.4.857/2002 al ministrului educației și cercetării privind Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2003-2004
  H.G. nr.1.282/2002 privind finanțarea din bugetul Ministerului Educației și Cercetării pe anul 2002 a lucrărilor de execuție pentru unele obiective de investiții, consolidări și reabilitări de imobile din învățământul preuniversitar
  O. nr.4.926/2002 al ministrului educației și cercetării privind Calendarul mișcării personalului didactic în anul școlar 2003-2004
art.141 lit.p)
  O. nr.4.927/2002 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar (abrogat prin O. nr.5.644/2003)
art. 127, art. 128, art. 141 lit. p)
  O. nr.5.158/2002 al ministrului educației și cercetării și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor cu privire la aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor Protocolului încheiat între Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării și ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 4.969/2001-110.049/2002 privind parteneriatul în organizarea și desfășurarea procesului de învățământ preuniversitar și a formării continue a adulților în domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentară și silvic
  O. nr.5.151/2002 al ministrului educației și cercetării și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a fermei didactice din unitățile de învățământ preuniversitar (abrogat prin O. nr.1.189/2007)
  O. nr.5.149/2002 al ministrului educației și cercetării cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea atestatului profesional de către absolvenții claselor de matematică-informatică, intensiv informatică, a atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al limbilor străine și cu predare în limbile minorităților și a atestatului pentru predarea limbilor străine și a religiei la clasele I-IV de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare (abrogat prin O. nr.4.853/2009)
  O. nr.5.204/2002 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Metodologiei de elaborare, avizare și aprobare a standardelor de pregătire profesională și a curriculumului pentru învățământul postliceal și a Reperelor metodologice privind proiectarea standardelor de pregătire profesională și a curriculumului la școala postliceală și școala de maiștri
  H.G. nr.96/2003 privind transmiterea unor bunuri din domeniul privat al statului și din patrimoniul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. în domeniul public al municipiului Târgu Jiu, județul Gorj, și în administrarea Grupului Școlar Energetic nr. 1 Târgu Jiu
  O. nr.266/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport pe calea ferată și cu metroul pentru elevii și studenții, cursuri de zi, din învățământul de stat (abrogat prin O. nr.972/2003)
  H.G. nr.293/2003 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat în anul școlar/universitar 2003-2004
art.54 si 141 lit.b
  O. nr.4.119/2003 al ministrului educației și cercetării privind salarizarea prin plata cu ora a cadrelor didactice care fac parte din comisiile pentru examenele de capacitate, bacalaureat și absolvire a învățământului profesional și postliceal - 2003
art. 22, art. 27, art. 34, art. 53
  O. nr.4.501/2003 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Normelor metodologice privind înscrierea la studii a cetățenilor străini, a cetățenilor străini de origine etnică română și a cetățenilor români cu domiciliul în străinătate la instituțiile de învățământ superior particular acreditate din România
art. 56, art. 61, art. 92 alin. (4), art. 114
  H.G. nr.861/2003 privind instituirea bursei de studii postuniversitare în străinătate "Theodor Aman" pentru domeniul artelor plastice
art. 172 alin. (7) si (8)
  H.G. nr.1.007/2003 privind finanțarea din bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului pe anul 2003 a lucrărilor de execuție pentru unele obiective de investiții, consolidări și reabilitări de imobile din învățământul preuniversitar
  O. nr.4.789/2003 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind măsuri de aplicare și corelare a planului-cadru de învățământ pentru învățământul profesional, liceal - filieră tehnologică și postliceal cu structura anului școlar 2003-2004
  O. nr.4.787/2003 al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea Calendarului și a Metodologiei de organizare și desfășurare a testelor naționale organizate în vederea accesului absolvenților clasei a VIII-a în clasa a IX-a a anului școlar 2004-2005
  O. nr.4.785/2003 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat - 2004
  H.G. nr.1.074/2003 privind finanțarea din bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului pe anul 2003 a achiziției de centrale termice pentru unități școlare din învățământul preuniversitar
  O. nr.4.923/2003 al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor și a cabinetelor de asistență psihopedagogică (abrogat prin O. nr.5.418/2005)
art.49 alin. (2)
  O. nr.5.514/2003 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2004-2005
  O. nr.5.545/2003 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea utilizării sigiliului și a matriței timbru sec cu titulatura "Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului" pe formularele/tipizatele actelor de studii cu titulatura "Ministerul Educației și Cercetării" de către instituțiile de învățământ superior de stat și particular acreditate
art.141 lit. a)
  O. nr.5.574/2003 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea Metodologiei de evaluare a unităților de învățământ preuniversitar în vederea acordării autorizației de încredere
  H.G. nr.1.402/2003 privind finanțarea din bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului pe anul 2003 a lucrărilor de execuție pentru unele obiective de investiții, consolidări și reabilitări de imobile din învățământul preuniversitar
  O. nr.972/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport pe calea ferată și cu metroul pentru elevii și studenții din învățământul universitar de stat și particular acreditat, cursuri de zi
art. 176 alin, (1)
  H.G. nr.1.432/2003 privind condițiile de admitere în învățământul superior a candidaților cetățeni români, pentru seriile cu limba de predare maghiară, la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș
art. 8 alin. (1)
  O. nr.5.643/2003 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea Calendarului mișcării personalului didactic în anul școlar 2004-2005
art.141 lit.p)
  O. nr.5.644/2003 al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar (abrogat prin O. nr.5.260/2004)
art.9, art.127, art.128 si art.141
  O. nr.3.019/2004 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind înființarea Centralei Rețelei Întreprinderilor Simulate/Firmelor de Exercițiu din România 13-15 (abrogat prin O. nr.5.109/2008)
  O. nr.3.104/2004 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind Apelul național pentru propuneri de proiecte de mobilități "Leonardo da Vinci" - 2004
  O. nr.3.108/2004 al ministrului educației, cercetării și tineretului, al ministrului administrației și internelor, al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului finanțelor publice privind constituirea Comisiei de evaluare pentru stabilirea cuantumului despăgubirilor acordate în temeiul art. 166 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu completările ulterioare
  O. nr.3.297/2004 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru funcțiile de director și director adjunct la unitățile de învățământ preuniversitar
art.145 alin. (1)
  O. nr.3.303/2004 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar
art.141
  O. nr.3.327/2004 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind înființarea Departamentului de studii postuniversitare de formare a interpreților de conferință în cadrul Universității din București
  O. nr.3.328/2004 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind înființarea Departamentului de studii postuniversitare de formare a interpreților de conferință în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
  O. nr.3.330/2004 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.638/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind școlarizarea copiilor lucrătorilor migranți și asigurarea personalului didactic calificat
  O. nr.3.372/2004 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea Planului-cadru de învățământ pentru școala de arte și meserii - învățământ special
  O. nr.3.680/2004 al ministrului educației și cercetării cu privire la planul și programele de învățământ ale unităților care organizează și desfășoară cursuri de pregătire în vederea obținerii permisului de conducere
art.12 alin. (3)
  H.G. nr.654/2004 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preunivesitar și superior de stat în anul școlar/universitar 2004-2005
art.54
  H.G. nr.685/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004 Universității "Nicolae Titulescu" din București pentru finalizarea lucrărilor de execuție la obiectivul de investiții "Cămin studențesc" (abrogat prin H.G. nr.816/2004)
  H.G. nr.821/2004 privind aprobarea finanțării din bugetul Ministerului Educației și Cercetării pe anul 2004 a unor obiective de investiții, consolidări și reabilitări de imobile din învățământul preuniversitar, precum și pentru construirea de cămine studențești și spații din învățământul universitar
art.167 alin. (6)
  O. nr.4.288/2004 al ministrului educației și cercetării privind salarizarea personalului care face parte din comisiile organizate pentru admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2004-2005
  O. nr.4.295/2004 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Metodologiei și a documentelor utilizate în procedura de evaluare și selecție a 50 de unități de învățământ profesional și tehnic din mediul rural pentru a participa în cadrul proiectului PHARE 2003 și a 100 de unități de învățământ profesional și tehnic din mediul rural și mediul urban - localități mici și mijlocii pentru a participa în cadrul proiectelor PHARE 2004-2006 - Coeziune economică și socială - învățământ profesional și tehnic (TVET)
  O. nr.4.393/2004 al ministrului educației și cercetării cu privire la structura anului școlar 2004-2005
  O. nr.4.568/2004 al ministrului educației și cercetării referitor la modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.393/2004 cu privire la structura anului școlar 2004-2005
  O. nr.4.595/2004 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de bacalaureat - 2005
  O. nr.4.596/2004 al ministrului educației și cercetării privind disciplinele și programele pentru examenul național de bacalaureat - 2005
  O. nr.4.615 bis/2004 al ministrului educației și cercetării privind aplicarea programului "A doua șansă" în anul școlar 2004-2005
  O. nr.4.647/2004 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de absolvire a învățământului profesional și postliceal în anul școlar 2004-2005
  O. nr.4.648/2004 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Metodologiei privind continuarea studiilor după finalizarea învățământului obligatoriu și a Calendarului admiterii în ciclul superior al liceului și în anul de completare pentru anul școlar 2005-2006
  O. nr.4.958/2004 al ministrului educației și cercetării privind Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2005-2006
  H.G. nr.1.730/2004 privind finanțarea din bugetul Ministerului Educației și Cercetării pe anul 2004 a lucrărilor de execuție pentru unele obiective de investiții, consolidări și reabilitări de imobile din învățământul preuniversitar și universitar
  O. nr.5.261/2004 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Calendarului mișcării personalului didactic în anul școlar 2005-2006
art. 141 lit. p)
  O. nr.5.260/2004 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar
art. 9, art. 127, art. 128, art. 141
  O. nr.5.262/2004 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitățile de învățământ preuniversitar din județele-pilot (abrogat prin O. nr.5.440/2005)
art. 141 lit.p)
  O. nr.5.271/2004 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului de administrație al unității de învățământ din județele-pilot nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.942/2004
  O. nr.5.272/2004 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a consiliilor școlare organizate în cadrul județelor-pilot nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.942/2004
  O. nr.5.287/2004 al ministrului educației și cercetării privind programele valabile pentru concursul național unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învățământul preuniversitar
art. 154 alin. (1)
  H.G. nr.2.033/2004 privind redistribuirea unei sume în bugetul Ministerului Educației și Cercetării pe anul 2004 pentru lucrări de execuție la unele obiective de investiții, consolidări și reabilitări imobile din învățământul preuniversitar
  O. nr.5.379/2004 al ministrului educației și cercetării privind Metodologia de organizare și funcționare a serviciilor educaționale prin cadre didactice de sprijin/itinerante pentru copiii cu cerințe educative speciale, școlarizați în învățământul de masă (abrogat prin O. nr.5.574/2011)
  H.G. nr.2.192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanțarea și administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat
art. 170 alin. (2)
  O. nr.5.656/2004 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar
  O. nr.5.652/2004 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul 2005
art. 141
  H.G. nr.87/2005 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat în anul școlar/universitar 2005-2006
art. 54, art. 141 lit.b)
  O. nr.3.543/2005 al ministrului educației și cercetării pentru suspendarea aplicării unor ordine ale ministrului educației și cercetării
  O. nr.3.690/2005 al ministrului educației și cercetării cu privire la structura anului școlar 2005-2006
  O. nr.3.861/2005 al ministrului educației și cercetării privind înființarea programelor de cercetare postdoctorală
art. 81
  O. nr.3.972/2005 al ministrului educației și cercetării privind sesiunea specială de bacalaureat 2005 pentru elevii de clasa a XII-a participanți la loturile olimpice
  O. nr.3.973/2005 al ministrului educației și cercetării cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare, avizare și aprobare a standardelor de pregătire profesională și a curriculumului pentru învățământul postliceal și a Reperelor metodologice pentru proiectarea standardelor de pregătire profesională și a curriculumului pentru învățământul postliceal
  O. nr.3.974/2005 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Manualului de scriere a unităților de competență, elaborat în cadrul Programului PHARE 2001 de modernizare a învățământului profesional și tehnic
  O. nr.3.993/2005 al ministrului educației și cercetării privind constituirea Registrului național al experților în învățământul superior și cercetare
art. 140 alin. (2)
  O. nr.4046/2005 al ministrului educației și cercetării privind sesiunea specială de teste naționale 2005 pentru elevii de clasa a VIII-a participanți la lotul olimpic sportiv
  O. nr.4.058/2005 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru funcțiile de director și director adjunct din învățământul preuniversitar de stat (abrogat prin O. nr.3.142/2006)
art.145 alin. (7)
  H.G. nr.567/2005 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat (abrogat prin H.G. nr.681/2011)
art.71 alin. (2), art.80 alin. (1), art.92 alin. (2) si (3)
  O. nr.4.491/2005 al ministrului educației și cercetării privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat începând cu anul universitar 2005/2006
art. 80 alin. (1), art. 92 alin. (2) si (3)
  O. nr.4.492/2005 al ministrului educației și cercetării privind promovarea eticii profesionale în universități
art.141 lit.s)
  O. nr.4.561/2005 al ministrului educației și cercetării privind recunoașterea definitivării în învățământ și a gradelor didactice II și I potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, modificată și completată
  H.G. nr.769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenți cu domiciliul în mediul rural
art. 171 alin. (7) lit. a) si art. 172 alin. (2)
  O. nr.4.655/2005 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea unităților de învățământ preuniversitar în vederea acreditării
  O. nr.4.805/2005 al ministrului educației și cercetării privind continuarea activității de către persoanele care ocupă posturi didactice în învățământul superior în temeiul excepției instituite prin art. 141 și 142 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările ulterioare
art. 71 alin. (2) și art. 141 lit. a), o) și p)
  H.G. nr.941/2005 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 87/2005 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat în anul școlar/universitar 2005-2006
art. 141 lit. b)
  O. nr.4.923/2005 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenți cu domiciliul în mediul rural
art. 171 alin. (7) lit. a) și art. 172 alin. (2)
  O. nr.4.925/2005 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (abrogat prin O. nr.5.115/2014)
  O. nr.5.707/2005 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar 2006
art. 141
  O. nr.4.034/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind structura anului școlar 2010-2011
  O. nr.4.463/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea programelor școlare pentru cultura de specialitate, pregătire practică săptămânală și pregătire practică comasată pentru clasa a X-a, ciclul inferior al învățământului liceal, filiera tehnologică domeniile de pregătire generală, pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar
  O. nr.4.574/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Sf. Iosif" din Adjudeni
  O. nr.4.575/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară "Dr. I. Cantacuzino" din Constanța
  O. nr.4.572/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Teleki" din Râmnicu Vâlcea
  O. nr.4.573/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Creștină "Filadelfia" clasele I-XII din Suceava
  O. nr.4.576/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Motanul Încălțat" din Pitești
  O. nr.4.577/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal din localitatea Tălmaciu
  O. nr.4.578/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară "Christiana" din Zalău
  O. nr.4.591/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Grup Școlar Economic Administrativ "Berde Aron" din municipiul Sfântu Gheorghe
  O. nr.4.590/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Grup Școlar "Puskas Tivadar" din municipiul Sfântu Gheorghe
  O. nr.4.627/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind instituirea Diplomei de excelență instituțională
  O. nr.4.667/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Sf. Ana" din Săbăoani
  O. nr.4.713/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a casei corpului didactic și a Metodologiei de încadrare a personalului didactic și didactic auxiliar în casele corpului didactic (abrogat prin O. nr.5.554/2011)
art. 50 și art. 162
  O. nr.4.748/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "an de completare", domeniul "mecanică", calificarea profesională "mecanic auto" din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" din Iași
  O. nr.4.749/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "liceal", profilul "real", specializarea "matematică-informatică" din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Eugen Nicoară" din Reghin
  O. nr.4.750/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "gimnazial" din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Europeană București
  O. nr.4.751/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară "Sfântul Luca" din Tulcea
  O. nr.4.752/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Privată "Casa Speranței" din Timișoara
  O. nr.4.753/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Samariteanul" din Petroșani
  O. nr.4.754/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Pinocchio" din Sighișoara
  O. nr.4.755/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița Evanghelică din Oradea
  O. nr.4.756/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din Onești
  O. nr.4.757/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală "Ocrotirea" din Cluj-Napoca
  O. nr.4.801/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011
  O. nr.4.802/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012
  O. nr.4.799/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat - 2011
  O. nr.4.800/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea listei disciplinelor și a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011
  O. nr.5.135/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "postliceal" (școală de maiștri), domeniul "mecanic", calificarea profesională "maistru mecanic", din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Grupul Școlar Industrial de Petrol "Teleajen" din municipiul Ploiești
  O. nr.5.136/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "an de completare", domeniul "turism și alimentație", calificarea profesională "bucătar", respectiv pentru nivelul "liceal", profilul "servicii", domeniul "turism și alimentație", calificarea profesională "tehnician în gastronomie", domeniul "estetica și igiena corpului omenesc", calificarea profesională "coafor stilist", din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Grupul Școlar de Servicii "Sfântul Apostol Andrei" din municipiul Ploiești
  O. nr.5.137/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "an de completare", domeniul "electronică și automatizări", calificarea profesională "electronist aparate și echipamente", respectiv pentru nivelul "liceal", profilul "tehnic", domeniul "construcții, instalații și lucrări", calificarea profesională "tehnician instalator pentru construcții", din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Elie Radu" din municipiul Ploiești
  O. nr.5.138/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "turism și alimentație", calificarea profesională "organizator banqueting", din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul "Mihail Cantacuzino" din localitatea Sinaia
  O. nr.5.218/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat susținute de absolvenții secțiilor bilingve româno-spaniole (abrogat prin O. nr.5.756/2012)
  O. nr.5.219/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
  O. nr.5.217/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind organizarea și desfășurarea probelor specifice susținute de elevii secțiilor bilingve francofone în vederea obținerii mențiunii speciale "secție bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat (abrogat prin O. nr.5.720/2012)
  O. nr.5.328/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și a structurii acestuia (abrogat prin O. nr.3.759/2011)
  O. nr.5.385/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director general și director general adjunct la bibliotecile centrale universitare și de director general la Biblioteca Pedagogică Națională "I.C. Petrescu" din București
art. 141 lit. p)
  H.G. nr.1.033/2010 privind unele măsuri în domeniul finanțării din bugetul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului pe anul 2010 a unor cheltuieli de capital pentru unități și instituții de învățământ
art. 167 alin. (17) lit. f)
  O. nr.5.438/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind înființarea Centrului național de excelență Reghin pentru pregătirea elevelor și elevilor la disciplina dans sportiv
  O. nr.5.471/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grup Școlar Postliceal "Prof. Dr. Doc. Enescu Longinus" din Botoșani
  O. nr.5.497/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița Italiană "Sfânta Ioana Antida" din Lugoj
  O. nr.5.498/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Sfinții Împărați Constantin și Elena" din București
  O. nr.5.499/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit "Girotondo" din Botoșani
  O. nr.5.615/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Calendarului mișcării personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2011-2012
art. 141 lit. p)
  O. nr.5.616/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru aprobarea Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar
art. 9, art. 15, art. 68, art. 127, art. 128, art. 141
  O. nr.5.619/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (abrogat prin O. nr.5.115/2014)
  O. nr.5.620/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea programelor pentru concursul privind ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar
  O. nr.5.730/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2
  O. nr.5.803/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea modelelor diplomei de licență, diplomei de arhitect și suplimentului la diplomă
  O. nr.5.800/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cluburilor sportive studențești din subordinea directă a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și a secțiilor pe ramuri de sport care funcționează în cadrul acestora (abrogat prin O. nr.3.696/2012)
art. 40, art. 140 alin. (5) lit. b)
  O. nr.5.914/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "postliceal", domeniul "turism și alimentație", calificările profesionale "asistent de gestiune în unități de cazare și alimentație", "organizator de conferințe, congrese, târguri și expoziții", din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Economic "Andrei Bârseanu" din municipiul Brașov
  O. nr.3.151/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea programelor de religie reformată pentru susținerea examenului de definitivare în învățământ și a gradului didactic II
art. 141 lit. o)
  O. nr.3.184/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar 2011
art. 141
  O. nr.3.643/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind înființarea Centrului Național de Excelență Blaj pentru pregătirea elevelor la disciplina sportivă volei și pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acestuia
  O. nr.3.641/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a-a XII-a, filiera vocațională, profilul teologic, cultul ortodox, specializarea ghid turism religios


Miercuri, 24 aprilie 2019, 14:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.