HOTĂRÂRE nr.11 din 16 ianuarie 2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.1091/2010 al ministrului mediului și pădurilor, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 ale filialelor cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute la pct. 2-24 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare
  O. nr.598/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru modificarea și completarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenței nominale a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 405/2004 (abrogat prin H.G. nr.113/2011)
art. 12
  O. nr.1.112/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2010
art. 12
  O. nr.1.022/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind constituirea comisiei de analiză și validare a Metodologiei de autorizare și certificare a formării prin metoda e-learning
art. 12
  O. nr.1.117/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
art. 12
  O. nr.1.163/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului Condiții specifice pentru cererile de propuneri de proiecte "Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare" nr. 99-106 pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
art. 12
  O. nr.1.164/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului Condiții generale pentru proiectele de grant și proiectele strategice pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
art. 12
  O. nr.1.224/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului Condiții specifice pentru cererile de propuneri de proiecte "Programe doctorale și postdoctorale în sprijinul cercetării" pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
art. 12
  O. nr.1.233/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 449/2008 pentru aprobarea modelelor unor formulare, precum și a caracteristicilor de tipărire, modului de difuzare, utilizare și de păstrare ale acestora
  O. nr.1.256/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 82/2008 privind aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
art. 12
  O. nr.1.292/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului Condiții specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 108 "Acces și participare la formare profesională continuă" pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
art. 12
  O. nr.1.294/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 340/2001, și a Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenței nominale a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 405/2004 (abrogat prin H.G. nr.257/2011)
art. 12
  O. nr.1.335/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului Condiții specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 109 "Tranziția de la școală la viața activă" pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
art. 12
  H.G. nr.1.007/2010 privind aprobarea programelor de interes național în domeniul protecției familiei și a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012
art. 3 alin. (1) pct. 241
  O. nr.1.418/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Procedurii de încadrare în grade de invaliditate în vederea înscrierii la pensia de invaliditate și a Procedurii de verificare a încadrării în grad de invaliditate
art. 12
  O. nr.1475/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea unor instrucțiuni privind declararea și plata contribuțiilor individuale de asigurări sociale și de asigurări pentru șomaj prevăzute la art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
art. 12
  O. nr.1.510/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului Condiții specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 110 "Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă" pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
art. 12
  O. nr.1.506/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Procedurii de reevaluare a persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acțiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale sau în situația în care Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap se sesizează din oficiu în cazul eliberării unor certificate de încadrare în grad de handicap fără respectarea prevederilor legale
art. 12
  O. nr.1.548/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Metodologiei de evaluare, selectare și de finanțare a proiectelor din cadrul programelor de interes național în domeniul protecției familiei și a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012
art. 12, art. 3 alin. (1) pct. 241
  O. nr.1.601/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului Condiții specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 111 "Calitate în serviciile de ocupare" pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
art. 12
  O. nr.1.645/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea modului de organizare și funcționare a Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap
  O. nr.1.683/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului Condiții specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant nr. 112 "Dezvoltarea economiei sociale" pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
art. 12
  O. nr.1.748/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru modificarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale 2009-2012, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 668/2008
art. 12
  O. nr.1.751/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului Condiții specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant nr. 113 "Profesioniști în piața muncii" pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
art. 11
  O. nr.5/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială, al actului adițional, al declarației individuale de asigurare, al comunicării de modificare și al formularului de solicitare de încetare a declarației individuale de asigurare (abrogat prin O. nr.489/2018)
art. 12
  O. nr.159/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I 2011
art. 12
  O. nr.162/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 1.736/2010 (abrogat prin O. nr.2.299/2012)
art. 12
  O. nr.150/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea Metodologiei de evaluare, de selectare și de finanțare a proiectelor din cadrul Programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap "Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin înființarea de servicii sociale alternative de tip rezidențial pentru persoanele adulte cu handicap"
art. 12
  O. nr.986/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă pentru anul 2011
art. 12
  O. nr.404/2011 al ministrului comunicațiilor și societății informaționale, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Comerciale "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A.
  O. nr.1062/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind completarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare
art. 12
  O. nr.1.083/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea Procedurii de lucru privind eliberarea carnetelor de muncă salariaților angajatorilor pentru care inspectoratele teritoriale de muncă păstrau și completau, respectiv certificau legalitatea înregistrărilor efectuate în carnetele de muncă
art. 12
  O. nr.1.097/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformității ce se notifică și notificarea la Comisia Europeană și celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate pentru mașini, echipamente individuale de protecție, echipamente și sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, explozivi de uz civil și articole pirotehnice
art. 12
  O. nr.1.156/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, aprobarea și acordarea finanțării prin programul de interes național "Dezvoltarea rețelei naționale de cămine pentru persoanele vârstnice"
art. 12
  O. nr.1.168/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea modelului Contractului de finanțare a proiectelor strategice pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
art. 12
  O. nr.1787/2011 al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor și al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 1.849/401/2008 privind monitorizarea plății unor drepturi de natură socială
art. 12
  O. nr.1.439/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, interimar, și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (abrogat prin O. nr.831/2015)
art. 12
  O. nr.1.474/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, interimar, pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, și din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011
art. 12
  O. nr.2.766/2011 al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Sălajul" - SA. Sărmășag, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  O. nr.2.835/2011 al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  O. nr.6.419/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Nomenclatorului general defuncții didactice și de cercetare auxiliare din învățământul superior
  O. nr.115/2012 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, al ministrului sănătății, al ministrului apărării naționale, al ministrului administrației și internelor și al directorului Serviciului Român de Informații privind stabilirea metodologiei de aplicare a prevederilor art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 (abrogat prin O. nr.492/2012)
art. 12
  O. nr.M.11/2012 al ministrului apărării naționale, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale RO-ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naționale ROMTEHNICA- S.A.
  O. nr.M.12/2012 al ministrului apărării naționale, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naționale ROMTEHNICA- S.A.
  O. nr.177/2012 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului National de Statistică nr. 1.832/856/2011
art. 12
  O. nr.409/2012 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 1.736/2010 (abrogat prin O. nr.2.299/2012)
art. 12


Miercuri, 29 iunie 2022, 07:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.