LEGEA nr.7 din 13 martie 1996
cadastrului și a publicității imobiliare
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.400/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (abrogat prin H.G. nr.1.588/2007)
  H.G. nr.535/2003 pentru aprobarea fișelor tehnice ale măsurilor 1.1 "Îmbunătățirea prelucrării și marketingului produselor agricole și piscicole", 2.1 "Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale", 3.1 "Investiții în exploatațiile agricole", 4.1 "Îmbunătățirea pregătirii profesionale" și 4.2 "Asistență tehnică" din Programul național pentru agricultură și dezvoltare rurală finanțat prin SAPARD
  H.G. nr.736/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției (abrogat prin H.G. nr.83/2005)
  O. nr.470/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Metodologiei de realizare și de întreținere a cadastrului viticol
  O. nr.65/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Normelor metodologice de întocmire a cadastrului amenajărilor de îmbunătățiri funciare
  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
  H.G. nr.1.210/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (abrogat prin H.G. nr.1.288/2012)
  LEGE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Zagreb la 18 noiembrie 2004 și, respectiv, la București la 15 decembrie 2004, și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general și publicității imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998
  L. nr.210/2010 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de rețele de transport și distribuție a energiei electrice
  O. nr.844/2010 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind înscrierea din oficiu în cartea funciară după finalizarea lucrărilor de cadastru (abrogat prin O. nr.1/2020)
  L. nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
  L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil


Marți, 13 aprilie 2021, 13:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.