HOTĂRÂRE nr.1.635 din 29 decembrie 2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.144/2010 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului mediului și pădurilor privind actualizarea listei cu substanțele active autorizate pentru utilizare în produse de protecție a plantelor pe teritoriul României
  O. nr.1.028/2010 al ministrului mediului și pădurilor privind aprobarea delimitării și descrierii regiunilor de proveniență pentru materialele de bază din care se obțin materiale forestiere de reproducere din categoriile "sursă identificată" și "selecționat", pentru speciile de interes forestier din România
art. 15 alin. (4)
  O. nr.1091/2010 al ministrului mediului și pădurilor, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 ale filialelor cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute la pct. 2-24 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare
  O. nr.1.179/2010 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Ghidului privind gestionarea ecologică rațională a bifenililor policlorurați
art. 15 alin. (4)
  O. nr.1.223/2010 al ministrului mediului și pădurilor pentru modificarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 950/2010 (abrogat prin O. nr.1.817/2016)
art. 15 alin. (4)
  O. nr.1.224/2010 al ministrului mediului și pădurilor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 297/2008 pentru aprobarea Procedurii naționale privind utilizarea mecanismului "Implementare în comun (JI)" pe baza Modului I, în conformitate cu prevederile art. 6 din Protocolul de la Kyoto
art. 15 alin. (4)
  O. nr.94/2010 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului și pădurilor și al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrășămintelor în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pentru utilizarea și comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului sănătății nr. 6/22/2004
ar. 15 alin. (4)
  O. nr.1.343/2010 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior (abrogat prin O. nr.2.353/2011)
art. 15 alin. (4)
  O. nr.1.433/2010 al ministrului mediului și pădurilor pentru modificarea Procedurii privind constituirea și autorizarea ocoalelor silvice și atribuțiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare și funcționare, precum și conținutul Registrului național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 904/2010 (abrogat prin O. nr.1.112/2018)
art. 15 alin. (4)
  O. nr.1.450/2010 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare
art. 15 alin. (4)
  O. nr.1.477/2010 al ministrului mediului și pădurilor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu" și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia (abrogat prin O. nr.591/2017)
art. 15 alin. (4)
  O. nr.1.491/2010 al ministrului mediului și pădurilor privind modificarea unor acte normative
art. 15 alin. (4)
  O. nr.1240/2010 al ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007 (abrogat prin H.G. nr.617/2014)
art. 15 alin. (4)
  O. nr.1.526/2010 al ministrului mediului și pădurilor privind modificarea Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.671/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor (abrogat prin O. nr.3.298/2012)
art. 5 pct. IV subpct. 29 și 30, art. 15 alin. (4)
  O. nr.1.533/2010 al ministrului mediului și pădurilor pentru suspendarea aplicabilității prevederilor art. 15-20 din Procedura privind constituirea și autorizarea ocoalelor silvice și atribuțiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare și funcționare, precum și conținutul Registrului național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 904/2010 (abrogat prin O. nr.1.112/2018)
art. 15 alin. (4)
  O. nr.1.679/2010 al ministrului mediului și pădurilor privind modificarea Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 862/2010 pentru aprobarea înființării Consiliului Național de Vânătoare (abrogat prin O. nr.1.010/2017)
art. 15 alin. (4)
  O. nr.1.688/2010 al ministrului mediului și pădurilor pentru modificarea pozițiilor nr. 118, 192 și "Total țară" din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 713/2010 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2010-14 mai 2011
art. 15 alin. (4)
  O. nr.1.741/2010 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult (abrogat prin O. nr.1.818/2016)
art. 15 alin. (4)
  O. nr.1.725/2010 al ministrului mediului și pădurilor pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1-5 la abonamentul-cadru de utilizare/exploatare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 798/2005
art. 15 alin. (4)
  O. nr.1.761/2010 al ministrului mediului și pădurilor pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare și autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje
art. 15 alin. (4)
  O. nr.1.770/2010 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la criteriile și modalitățile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora (abrogat prin O. nr.1.019/2019)
art. 15 alin. (4)
  O. nr.1.898/2010 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva (abrogat prin H.G. nr.924/2015)
art. 15 alin. (4)
  O. nr.1.936/2010 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea unor derogări de la dispozițiile Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, interimar, nr. 1.683/2009
art. 15 alin. (4)
  O. nr.256/2010 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului mediului și pădurilor privind actualizarea Listei cu substanțele active autorizate pentru utilizare în produse de protecție a plantelor pe teritoriul României
  O. nr.1.947/2010 al ministrului mediului și pădurilor privind aprobarea derogării pentru unele specii de păsări
art. 15 alin. (4)
  O. nr.2.042/2010 al ministrului mediului și pădurilor, al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri și al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deșeurilor din industriile extractive și a normativului de conținut al acestuia
art. 15 alin. (4)
  O. nr.2.053/2010 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea modelului, conținutului și procedurii de înscriere în Registrul național al asociațiilor de proprietari de păduri
art. 15 alin. (4)
  O. nr.2.069/2010 al ministrului mediului și pădurilor pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.897/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2008-2012 (abrogat prin O. nr.3.420/2012)
art. 15 alin. (4)
  O. nr.2.210/2010 al ministrului mediului și pădurilor și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Procedurii de realizare a controlului produselor și echipamentelor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră și modalitățile de colaborare dintre autoritățile desemnate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră
art. 15 alin. (4)
  O. nr.2.219/2010 al ministrului mediului și pădurilor pentru modificarea Ordinului ministrului apelor și protecției mediului nr. 105/2003 privind aprobarea Instrucțiunilor de organizare și funcționare a comisiilor de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor - NTLH - 040 și aprobarea componențelor nominale ale comisiei centrale și comisiilor teritoriale de avizare
art. 15 alin. (4)
  O. nr.2.358/2010 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și atestarea corpului de experți pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice aferente barajelor încadrate în categoriile de importanță A, B, C și D, NTLH - 051
art. 15 alin. (4)
  O. nr.1594/2010 al ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007 (abrogat prin H.G. nr.617/2014)
art. 15 alin. (4)
  O. nr.11/2011 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind situația contractelor încheiate și/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate și ambalaje de desfacere" și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia
art. 15 alin. (4)
  O. nr.88/2011 al ministrului mediului și pădurilor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanțelor la Fondul pentru mediu (abrogat prin O. nr.592/2017)
art. 15 alin. (4)
  O. nr.756/2011 al ministrului mediului și pădurilor privind desemnarea Asociației Generale a Frigotehniștilor din România ca organism de evaluare și certificare provizorie a personalului care desfășoară activitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 și a personalului care desfășoară activitatea prevăzută la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 și de certificare provizorie a operatorilor economici care desfășoară una sau mai multe dintre activitățile prevăzute la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră
art. 15 alin. (4)
  O. nr.772/2011 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
art. 15 alin. (4)
  O. nr.29/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurilor privind prohibiția pescuitului în anul 2011
art. 15 alin. (4)
  O. nr.869/2011 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și desfășurarea licitației publice pentru atribuirea contractelor de închiriere, a Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre și a Listei sectoarelor de plajă libere propuse spre închiriere pentru sezonul estival 2011
art. 15 alin. (4)
  O. nr.883/2011 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Listei prețurilor de referință pentru anul 2011, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund
art. 15 alin. (4)
  O. nr.924/2011 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalenței valorice a terenurilor și de calcul al obligațiilor bănești pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național (abrogat prin O. nr.694/2016)
art. 15 alin. (4)
  O. nr.44/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate (abrogat prin O. nr.126/2017)
art. 15 alin. (4)
  O. nr.980/2011 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind reglementarea modului de constituire și executare a garanției financiare pentru blocarea amplasamentului de către viitoarele investiții de tip microhidrocentrale
art. 15 alin. (4)
  O. nr.48/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurilor privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit și a cotelor de pescuit pentru anul 2011, pe specii și zone
art. 15 alin. (4)
  O. nr.1.004/2011 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Decizie de impunere privind aplicarea penalității prevăzute în cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră"
art. 15 alin. (4)
  O. nr.1.032/2011 al ministrului mediului și pădurilor privind modificarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu
art. 15 alin. (4)
  O. nr.1237/2011 al ministrului mediului și pădurilor și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea pct. 5 din anexa nr. 7 "Categoriile de cheltuieli eligibile specifice operațiunilor derulate în cadrul axei prioritare 6 «Asistența tehnică»" la Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile și al ministrului economiei și finanțelor nr. 1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul Programului operațional sectorial "Mediu" 2007-2013
art. 15 alin. (4)
  O. nr.79/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului mediului și pădurilor privind actualizarea Listei cu substanțele active autorizate pentru utilizare în produse de protecție a plantelor pe teritoriul României
  O. nr.1.274/2011 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire
art. 15 alin. (4)
  O. nr.1.278/2011 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Instrucțiunilor privind delimitarea zonelor de protecție sanitară și a perimetrului de protecție hidrogeologică
art. 15 alin. (4)
  O. nr.1.326/2011 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea derogării în vederea capturării în scop științific a unui număr de exemplare din specii de lilieci
art. 15 alin. (4)
  O. nr.1.384/2011 al ministrului mediului și pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2011 - 14 mai 2012
art. 15 alin. (4)
  O. nr.1.431/2011 al ministrului mediului și pădurilor privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafața fondurilor de vânătoare
art. 15 alin. (4)
  O. nr.1.441/2011 al ministrului mediului și pădurilor privind stabilirea metodologiei de constituire și gestionare a garanției financiare pentru producătorii de echipamente electrice și electronice
art. 15 alin. (4)
  O. nr.1.460/2011 al ministrului mediului și pădurilor privind modificarea și completarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Națională a Pădurilor Romsilva, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.898/2010 (abrogat prin H.G. nr.924/2015)
art. 15 alin. (4)
  O. nr.1.461/2011 al ministrului mediului și pădurilor pentru completarea art. 1 din Normele metodologice referitoare la criteriile și modalitățile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.770/2010 (abrogat prin O. nr.1.019/2019)
art. 15 alin. (4)
  O. nr.1.470/2011 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea derogării în vederea capturării în scop științific a unui număr de exemplare din specii de păsări
art. 15 alin. (4)
  O. nr.1.545/2011 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Normei metodologice privind constituirea și utilizarea fondului de stimulare a personalului silvic/agenților constatatori
art. 15 alin. (4)
  O. nr.2.854/2011 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Planului regional de gestionare a deșeurilor Regiunea 7 Centru, revizuit
art. 15 alin. (4)
  O. nr.107/2012 al ministrului mediului și pădurilor privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 665/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de atestare în domeniul meteorologiei
art. 15 alin. (4)
  O. nr.761/2012 al ministrului mediului și pădurilor privind stabilirea cerințelor pentru desemnarea organismului de evaluare și certificare a personalului care desfășoară activitatea prevăzută la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 305/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime și a condițiilor pentru recunoașterea reciprocă a certificării personalului insarcinat cu recuperarea anumitor gaze de seră provenite de la instalațiile de distribuție de înaltă tensiune
art. 15 alin. (4)
  O. nr.785/2012 al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea Listei prețurilor de referință pentru anul 2012 folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund
art. 15 alin. (4)
  O. nr.794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje
art. 15 alin. (4)
  O. nr.873/2012 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Procedurii de notificare din punctul de vedere al gospodăririi apelor (abrogat prin O. nr.828/2019)
art. 15 alin. (4)
  O. nr.36/2012 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor conditii agicole si de mediu in Romania (abrogat prin O. nr.352/2015)
art. 15 alin. (4)
  O. nr.40/2012 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurilor privind prohibiția pescuitului în anul 2012
art. 15 alin. (4)
  O. nr.988/2012 al ministrului mediului și pădurilor privind aprobarea derogării de la măsurile de protecție pentru unele specii de păsări aflate în mediul natural
art. 15 alin. (4)
  O. nr.1.129/2012 al ministrului mediului și pădurilor privind desemnarea Societății Comerciale "Rosoos Frigotehnic" - S.R.L. ca centru de instruire și evaluare a personalului care des fășoară activitățile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime și a condițiilor de recunoaștere reciproca în vederea certificării societăților comerciale și a personalului în ceea ce privește echipamentele staționare de refrigerare, de climatizare si pentru pompe de căldură care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră și ca centru de instruire și evaluare a personalului care desfășoară activitatea prevăzută de art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime pentru programele de formare și a condițiilor pentru recunoașterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce privește sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră (abrogat prin O. nr.4.048/2012)
art. 5 alin. (4)
  O. nr.84/2012 al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurildr privind măsurile de refacere și conservare a populațiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale și dezvoltarea acvaculturii de sturioni în România (abrogat prin O. nr.545/2016)
art. 15 alin. (4)


Luni, 15 august 2022, 12:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.