DECRET nr.410 din 26 decembrie 1985
privind alocatia de stat și indemnizatia pentru copii, ajutoarele ce se acorda mamelor cu mai multi copii și sotiilor de militari în termen
Textul actului publicat în B.Of. nr. 76/26 dec. 1985

DECRETUL nr. 410 din 26 decembrie 1985 privind alocatia de stat si indemnizatia pentru copii, ajutoarele ce se acorda mamelor cu mai multi copii si sotiilor de militari in termen, precum si indemnizatia de nastere

EMITENT: CONSILIUL DE STAT

Aparut in BULETINUL OFICIAL Nr. 76 din 26 decembrie 1985
In cadrul politicii partidului si statului nostru de faurire a societatii socialiste multilateral dezvoltate, de ridicare continua a bunastarii materiale si spirituale a tuturor cetatenilor patriei, o atentie deosebita se acorda cresterii si educarii copiilor, sprijinirii familiilor cu copii.
In ansamblul acestei preocupari, pe linga conditiile ce sint create tuturor copiilor in vederea dezvoltarii lor fizice si intelectuale, statul acorda sprijin material familiilor cu copii, alocind in acest scop importante fonduri banesti, sub forma alocatiei de stat si indemnizatiei pentru copii, precum si a ajutoarelor ce se acorda mamelor cu mai multi copii si sotiilor de militari in termen.
In scopul stabilirii unui cadru juridic unitar in acest domeniu, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

CAP. 1

Alocatia de stat pentru copii SECTIUNEA 1 Dispozitii generale

ART. 1
(1) In Republica Socialista Romania statul ocroteste si sprijina familiile cu copii, in scopul crearii tuturor conditiilor pentru asigurarea cresterii si educarii copiilor, a pregatirii multilaterale pentru munca si viata a tinerei generatii.
(2) In cadrul sprijinului material de care se bucura familiile, statul acorda alocatia de stat pentru copiii in virsta de pina la 16 ani, aflati in ingrijirea familiei, in conditiile prezentului decret.

ART. 2
(1) Alocatia de stat pentru copii se acorda lunar, in cuantumuri diferentiate, in raport de numarul copiilor aflati in intretinerea familiei, de veniturile titularului alocatiei si de mediul, urban sau rural, in care acesta domiciliaza.
(2) Persoanele care primesc alocatia de stat pentru copii sint obligate sa o foloseasca exclusiv in scopul ingrijirii copiilor.
SECTIUNEA a 2-a Cuantumul alocatiei de stat pentru copii

ART. 3
Cuantumurile, precum si plafoanele de venituri si numarul copiilor in raport cu care se stabileste alocatia de stat pentru copii, sint urmatoarele:
------------------------------------------------------------------------------Plafoane de venituri lunare - lei Mediul -----------------------------------------Pina la 2.501- 3.351
2.500 3.350 4.450 ------------------------------------------------------------------------------Pentru primul copil urban 300 250 220 rural 200 150 130 Pentru al doilea copil urban 350 290 260 rural 270 220 140 Pentru al treilea copil urban 430 340 290 rural 300 260 170 Pentru al patrulea copil si urmatorii, cite urban 500 400 340 rural 350 290 230 ------------------------------------------------------------------------------

ART. 4
(1) Alocatia de stat pentru copii, in cuantumul stabilit pentru mediul urban, se acorda si persoanelor domiciliate in localitatile componente ale municipiilor si oraselor. Beneficiaza, de asemenea, de alocatie, in cuantumul stabilit pentru mediul urban, persoanele prevazute in anexa la prezentul decret.
(2) Alocatia de stat pentru copii, in cuantumul stabilit pentru mediul rural, se acorda si persoanelor domiciliate in comunele suburbane si in satele apartinind municipiilor si oraselor.
(3) Cuantumul alocatiei de stat pentru copii se modifica ori de cite ori se schimba numarul copiilor, veniturile titularului, mediul urban sau rural in care acesta domiciliaza, precum si celelalte conditii in raport de care se acorda alocatia.
SECTIUNEA a 3-a Conditiile de acordare a alocatiei de stat pentru copii

ART. 5
(1) Alocatia de stat pentru copii se acorda acelor familii in care unul sau ambii parinti sint:
a) incadrati cu contract de munca pe durata nedeterminata in unitati socialiste de stat, precum si altor persoanele care, potrivit legii, sint asimilate acestora;
b) cadre militare permanente, elevi ai scolilor militare si ai institutiilor militare de invatamint superior;
c) militari in termen sau cu termen redus;
d) cadre didactice incadrate pe cite un an scolar;
e) studenti la invatamintul superior de zi si doctoranzi bursieri;
f) pensionari de asigurari sociale de stat, pensionari militari si pensionari

I.O.V.R., beneficiari de ajutor social; copiii pensionari urmasi primesc alocatie de stat daca nu au depasit virsta de 16 ani.
(2) Alocatia de stat pentru copii se acorda sotului; in cazul in care numai sotia se incadreaza in categoriile prevazute la alin. (1), alocatia de stat pentru copii se acorda acesteia.

ART. 6
(1) Alocatia de stat se acorda pentru copiii in virsta de pina la 16 ani aflati in intretinerea familiei; pentru cei care au contractat o invaliditate de gradul I sau II inainte de implinirea acestei virste alocatia se acorda pina la implinirea virstei de 18 ani.
(2) Sint indreptatiti la alocatie de stat, in aceleasi conditii cu copiii nascuti din casatoria parintilor:
a) copiii din casatoria anterioara a unuia dintre soti, aflati in ingrijirea lui;
b) copiii din afara casatoriei;
c) copiii infiati;
d) copiii primiti spre crestere, pe baza incredintarii lor de organele competente, potrivit dispozitiilor legale.
(3) In cazul parintilor divortati, precum si in cazul copiilor din afara casatoriei, alocatia se acorda parintelui care are copilul in ingrijire.
(4) Daca parintele care are copilul in ingrijire nu se incadreaza in categoriile de persoane care beneficiaza de alocatie, aceasta se acorda celuilalt parinte, daca intruneste conditiile cerute de lege. In acest caz, alocatia se plateste de catre unitate parintelui in a carui ingrijire se afla copilul.

ART. 7
(1) Alocatia de stat pentru copii se acorda, se modifica sau inceteaza incepind din luna urmatoare celei in care sint indeplinite conditiile prevazute de lege.
(2) Pentru persoanele nou incadrate in munca, alocatia de stat se acorda dupa 3 luni de la incadrarea cu contract de munca pe durata nedeterminata.
(3) Pentru persoanele carora le-a incetat contractul de munca din vina lor, in conditiile in care, potrivit legii, vechimea in munca se intrerupe, alocatia se acorda numai dupa 3 luni de la data reincadrarii cu contract de munca pe durata nedeterminata, iar pentru urmatoarele 6 luni cuantumul alocatiei se reduce cu 50 la suta.

ART. 8
Persoanelor care au beneficiat de alocatie de stat li se mentine dreptul in continuare, pina la reincadrarea in munca, dar nu mai mult de 3 luni de la data desfacerii contractului de munca, daca aceasta se datoreste reducerii de personal sau restringerii activitatii si in perioada respectiva au dreptul, potrivit legii, la retributie.

ART. 9
(1) La determinarea veniturilor in raport de care se stabilesc drepturile de alocatie de stat pentru copiii persoanelor incadrate cu contract de munca se iau in considerare retributia tarifara de incadrare sau de calcul, dupa caz, respectiv retributia tarifara pentru cadrele militare permanente, la care se adauga si sumele realizate, in conditiile legii, din alte drepturi de retributie.
(2) In cazul persoanelor care lucreaza in acord, alocatia de stat pentru copii se acorda in raport de retributia tarifara, indiferent de venitul realizat.
(3) Pentru persoanele incadrate cu program redus de lucru, in conditiile legii, drepturile de alocatie se determina in raport de retributia tarifara de incadrare corespunzatoare programului intreg de lucru.

ART. 10
Pentru pensionari, dreptul la alocatie de stat pentru copii se stabileste in raport cu cuantumul pensiei sau al ajutorului social, iar pentru persoanele chemate sa indeplineasca obligatii militare, in raport de drepturile de retributii sau indemnizatii, dupa caz, potrivit legii.

ART. 11
(1) Alocatia de stat nu se acorda pentru copiii care sint elevi in scoli care le asigura intretinerea completa din partea statului.
(2) Alocatia de stat pentru copii nu se acorda cumulativ cu bursa, persoanele indreptatite putind sa opteze pentru aceasta sau pentru alocatie.
(3) Pentru copiii aflati in institutiile de asistenta sociala, alocatia de stat se acorda numai in cazul in care parintii platesc integral costul intretinerii.

ART. 12
Persoanele care au avut mai mult de 12 zile concediul fara plata, invoiri sau absente nemotivate, de la inceputul anului calendaristic, nu primesc alocatia de stat in luna in care intervine o noua invoire, concediu fara plata sau absenta nemotivata.
SECTIUNEA a 4-a Stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii

ART. 13
(1) Drepturile la alocatie de stat pentru copii se stabilesc de unitatea care, potrivit prevederilor prezentului decret, este obligata sa plateasca alocatia.
(2) Cererea pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii se verifica de comisia pentru probleme sociale din unitate si se aproba de conducerea unitatii, dupa efectuarea controlului financiar respectiv.
(3) Plata alocatiei de stat pentru copii se face de catre:
a) unitatile care platesc drepturile de retributie, pentru persoanele incadrate in munca;
b) organele de asigurari sociale si pensii, pentru pensionari;
c) institutiile la care sint inscrisi, pentru studentii de la invatamintul superior de zi si pentru absolventi pina la incadrarea lor in munca, in termenul stabilit prin dispozitia de repartizare;
d) unitatile la care au lucrat, pentru militarii in termen si militarii cu termen redus, care la data incorporarii erau incadrati cu contract de munca pe durata nedeterminata;
e) centrele militare, pentru elevii scolilor militare si ai institutiilor militare de invatamint superior;
f) unitatile de unde primesc drepturi banesti, potrivit legii, pentru persoanele chemate in vederea satisfacerii unor scopuri militare, altele decit serviciul militar in termen.
(4) In vederea obtinerii drepturilor de alocatie, persoanele solicitante depun actele necesare la unitatea care urmeaza, potrivit prezentului decret, sa le faca plata.

ART. 14
(1) Persoanele care primesc alocatia de stat pentru copii sint obligate sa comunice unitatii, in termen de 10 zile, orice schimbare intervenita in situatia lor ori a numarului sau situatiei copiilor, de natura sa le modifice drepturile de alocatie.
(2) In vederea evitarii unor plati nelegale de alocatii, institutiile de asistenta sociala in care sint internati copiii in virsta de pina la 16 ani sint obligate sa anunte aceasta situatie unitatii unde este incadrat parintele sau persoana care are in ingrijire copilul.

ART. 15
(1) Drepturile la alocatia de stat pentru copii se acorda numai de la data stabilirii lor potrivit prevederilor prezentului decret.
(2) In cazul platii alocatiei fara temei legal, pot fi urmarite sumele platite pentru o perioada de 12 luni in conditiile prevazute de Codul muncii. Daca fapta constituie infractiune, sumele se recupereaza pe intreaga perioada pentru care au fost platite.

CAP. 2

Idemnizatia pentru copii ce se acorda familiilor de cooperatori agricoli

ART. 16
(1) Familiilor de cooperatori, din care cel putin unul din soti lucreaza intr-o unitate agricola cooperatista, li se acorda o indemnizatie lunara pentru fiecare copil, in virsta de pina la 16 ani impliniti, aflat in intretinerea acestora, dupa cum urmeaza:
- lei lunar ------------------------------------------------------------------------------a) pentru primul si al doilea copil, cite 100 b) pentru al treilea si al patrulea copil, cite 200 c) pentru al cincilea copil si urmatorii, cite 300 ------------------------------------------------------------------------------(2) Indemnizatia se acorda numai in luna in care unul din soti a lucrat cel putin 20 de zile si a realizat sarcinile de productie in conformitate cu normele de munca stabilite. Indemnizatia va fi acordata in continuare si in perioada in care unul dintre soti beneficiaza de indemnizatie pentru capacitate temporara de munca.
(3) Au dreptul la indemnizatie si familiile cu copii in care sotii sint pensionari ai cooperativelor agricole de productie.
(4) Indemnizatia nu se acorda familiilor care au dreptul sa primeasca, din alte sectoare de activitate, alocatie pentru copii.

ART. 17
(1) Plata indemnizatiei pentru copii se face din fondurile de pensii si asigurari sociale ale membrilor cooperativelor agricole de productie, ce se constituie potrivit legii.
(2) Indemnizatia pentru copii se plateste integral cooperatorilor din unitatile agricole cooperatiste care depun in totalitate contributia la fondul de pensii si asigurari sociale. La celelalte unitati indemnizatia se plateste proportional cu contributia depusa, dar nu mai putin de 80 la suta din sumele cuvenite cooperatorilor.

CAP. 3

Ajutoarele ce se acorda mamelor cu mai multi copii si sotiilor de militari in termen, precum si indemnizatia de nastere SECTIUNEA 1 Ajutorul pentru mamele cu mai multi copii

ART. 18
Mamelor care au in ingrijire 3 sau mai multi copii in virsta de pina la 18 ani li se acorda urmatoarele ajutoare banesti lunare:
a) 400 lei, mamelor cu 3 sau 4 copii;
b) 500 lei, mamelor cu 5 sau mai multi copii.

ART. 19
(1) In cazul in care, pe linga copiii pe care i-a nascut, mama are in ingrijire si copii ai sotului sau proveniti dintr-o casatorie anterioara sau din afara casatoriei, se iau in considerare si acestia.
(2) Copiii care au fost infiati de alte persoane, cei care au fost incredintati, in conditiile legii, altor persoane, cei carora li se asigura intretinere din partea statului in leagane, case de copii, camine pentru copii deficienti nerecuperabili, precum si copiii aflati in unitati de reeducare, nu se iau in considerare la stabilirea ajutorului.
(3) Copiii care au depasit virsta de 18 ani si isi continua studiile se iau in considerare la stabilirea ajutorului, pina la terminarea studiilor, dar fara a depasi virsta de 25 de ani.

ART. 20
Ajutorul se acorda mamelor, pe tot timpul vietii, indiferent de natura si nivelul veniturilor pe care le realizeaza sau de alte alocatii, indemnizatii sau ajutoare pe care le primesc.

ART. 21
(1) Ajutorul se acorda mamelor care la data intrarii in vigoare a prezentului decret sau ulterior acestei date indeplinesc conditiile prevazute in prezentul decret.
(2) Persoanele care la data intrarii in vigoare a prezentului decret beneficiaza de ajutorul pentru mamele cu mai multi copii vor primi in continuare ajutorul in cuantumurile prevazute la art. 18.
SECTIUNEA a 2-a Ajutorul pentru sotii de militari in termen

ART. 22
(1) Sotiile militarilor in termen care nu sint incadrate in munca si nu au alte posibilitati materiale de existenta au dreptul la ajutoare lunare, daca se gasesc intr-una din urmatoarele situatii:
a) sint gravide, incepind cu luna a V-a de sarcina;
b) au copii in virsta de pina la 8 ani;
c) sint incadrate in gradul I sau II de invaliditate.
(2) Cuantumul ajutorului se stabileste, in raport de mediul urban sau rural in care domiciliaza, astfel:
a) 500 lei in mediul urban;
b) 350 lei mediul rural.
(3) Ajutorul pentru sotiile de militari in termen se acorda cumulativ cu alocatia de stat pentru copii.

ART. 23
In cazul decesului mamei, ajutorul se acorda in continuare, pina la lasarea la vatra a tatalui, persoanelor in a caror ingrijire au ramas copiii in virsta de pina la 8 ani.

ART. 24
(1) Ajutorul se acorda si mamei necasatorite daca paternitatea copilului a fost stabilita fata de un militar in termen, prin recunoastere sau hotarire judecatoreasca.
(2) Au dreptul la ajutor si sotiile militarilor cu termen redus si ale elevilor scolilor militare, daca indeplinesc conditiile prevazute in prezentul decret.
SECTIUNEA a 3-a Indemnizatia de nastere

ART. 25
Mamelor care au nascut mai mult de un copil li se acorda o indemnizatie de nastere de 1.500 lei pentru fiecare copil nascut ulterior.
SECTIUNEA a 4-a Stabilirea si plata ajutoarelor si a indemnizatiei de nastere

ART. 26
(1) Stabilirea si plata ajutorului pentru mamele cu mai multi copii si a indemnizatiei de nastere se fac de catre comitetul executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti in raza caruia isi are domiciliul persoana indreptatita.
(2) Stabilirea si plata ajutorului pentru sotiile de militari in termen se fac de catre centrele militare.
(3) Acordarea ajutorului pentru mamele cu mai multi copii si a ajutorului pentru sotii de militari in termen se face pe baza propunerilor comisiei pentru probleme sociale din unitati sau ale comisiei de pensii si asigurari sociale, dupa caz.

ART. 27
Ajutoarele prevazute de prezentul decret se platesc incepind cu luna urmatoare celei in care sint indeplinite conditiile de acordare; plata ajutoarelor inceteaza cu luna urmatoare celei in care aceste conditii nu mai sint indeplinite.

CAP. 4

Dispozitii finale

ART. 28
Dispozitiile prezentului decret cu privire la alocatia de stat pentru copii se aplica in mod corespunzator si personalului din cooperatia mestesugareasca si din cooperatia de productie, achizitii si desfacere a marfurilor, precum si scriitorilor, artistilor, pictorilor, sculptorilor si compozitorilor - membri ai uniunilor de creatie -, membrilor colegiilor de avocati si personalului altor organizatii obstesti, plata alocatiei facindu-se din fondurile proprii.

ART. 29
Persoanele carora, potrivit art. 9 din Decretul nr.325/1983 privind majorarea retributiei personalului muncitor, nu le-au fost afectate drepturile de alocatie, beneficiaza in continuare de aceste drepturi in cunatumurile prevazute in prezentul decret.

ART. 30
Se autoriza Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor ca, pe baza documentatiilor prezentate de titularii de plan, sa introduca influentele rezultate din aplicarea prezentului decret in indicatorii economici si financiari, in volumul si structura bugetului de stat si a celorlalte planuri financiare pe anul 1986 pe seama rezervelor financiare, precum si in planul de casa pentru trimestrul I 1986.

ART. 31
(1) Prezentul decret intra in vigoare la data de 1 ianuarie 1986.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentului decret se abroga Decretul nr.
246/1977 privind alocatia de stat pentru copii, Decretul nr.197/1977 privind ajutoarele ce se acorda mamelor cu mai multi copii si sotiilor de militari in termen, precum si indemnizatia de nastere, articolul 33 din Legea nr. 4/1977 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale membrilor cooperativelor agricole de productie, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.
ANEXA 1 CATEGORIILE de persoane care beneficiaza de alocatie de stat pentru copii in cuantumuri corespunzatoare mediului urban, indiferent de mediul in care domiciliaza
1. Persoanele incadrate in intreprinderile subordonate ministerelor si celorlalte organe centrale din ramurile miniera, foraj, petrol si gaz metan, metalurgie feroasa, metalurgie neferoasa, materiale refractare, constructii de masini, energie electrica, chimie, viscoza, sticla-ceramica, constructii-montaj, hirtie-celuloza, ciment, materiale de constructii, lemn, poligrafie, textile, confectii, incaltaminte, pielarie-cauciuc, alimentara, exploatari forestiere, cai ferate, transporturi aeriene, maritime, fluviale si rutiere, precum si personalul care isi desfasoara activitatea in depozitele de piei brute si participa permanent la desfasurarea proceselor de sortare, preindustrializare si formare de loturi de piei brute.

2. Persoanele incadrate in unitati din domeniul agriculturii si industriei alimentare:
- centrale, trusturi judetene de intreprinderi agricole de stat, intreprinderi de stat si subunitatile acestora, subordonate Departamentului agriculturii de stat;
- statiuni didactice experimentale din cadrul Departamentului agriculturii de stat;
- trusturi si statiuni pentru mecanizarea agriculturii;
- intreprinderi mecanice ale agriculturii;
- unitati pentru cresterea si ingrasarea animalelor;
- centre de incercare a soiurilor;
- unitati si subunitati subordonate Centrului republican de crestere si calificare a cailor de rasa;
- unitati de cercetare si productie agricola si sericicola;
- intreprinderi pentru producerea si industrializarea legumelor si fructelor, sectii de productie, ferme, sere si solarii din cadrul intreprinderilor de sere; sere si solarii din cadrul intreprinderilor pentru legume si fructe;
- unitati subordonate Trustului intreprinderilor pentru producerea nutreturilor combinate;
- intreprinderi de intretinere si exploatare a lucrarilor de imbunatatiri funciare;
- intreprinderi de executie si exploatare a lucrarilor de imbunatatiri funciare si Intreprinderea de constructii-montaj "Delta Dunarii".
- intreprinderi de exploatare complexa a resurselor naturale din "Delta Dunarii".

3. Persoanele din intreprinderile subordonate comitetelor executive ale consiliilor populare, din ramurile constructii-montaj, materiale de constructii si miniera.

4. Personalul medico-sanitar si farmaceutic.

5. Cadrele militare permanente si personalul civil din cadrul Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne.

6. Presedintii, vicepresedintii si secretarii birourilor executive si comitetelor executive ale consiliilor populare comunale, orasenesti, municipale, de sector si judetene.

7. Studentii de la invatamintul superior de zi, elevii scolilor militare si institutiilor militare de invatamint superior.

8. Persoanele de la Institutul central de fizica si unitatile subordonate de pe platforma Magurele din subordinea Comitetului de Stat pentru Energia Nucleara.

9. Persoanele din santierele apartinind Institutului de studii si proiectari hidroenergetice din subordinea Ministerului Energiei Electrice, care executa lucrari geologice si de foraj.

10. Persoanele din unitatile bugetare subordonate Departamentului Aviatiei Civile.

11. Persoanele incadrate la Directia economica si a patrimoniului cultural national din structura Consiliului Culturii si Educatiei Socialiste, care executa lucrari de constructii-montaj.

12. Persoanele incadrate in unitatile de sub indrumarea si controlul Directiei generale a rezervelor de stat.

13. Persoanele incadrate la crescatoriile de animale de experienta din comunele Cernica, Tunari si municipiului Bucuresti ale institutelor de cercetari stiintifice medicale subordonate Ministerului Sanatatii.

14. Personalul statiunilor didactice experimentale pendinte de Ministerul Educatiei si Invatamintului.

15. Persoanele carora li s-a mentinut dreptul la alocatie de stat in urma preluarii Intreprinderii de prototipuri de masini, utilaje si instalatii agricole Bucuresti - I.P.M.A. - de catre Institutul de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica pentru masini si utilaje agricole Bucuresti, pe timpul cit sint incadrate in institutul respectiv.

16. Personalul muncitor din activitatea de incarcare-descarcare in municipiul Constanta, incadrat la unitatile de exploatare portuara pentru produsele metalurgice, produsele industriei constructiilor de masini, produsele din lemn si materiale de constructii, Intreprinderea pentru conditionarea si livrarea produselor chimice si petroliere "Chimpex" Constanta, Intreprinderea "Siloz" Constanta-Port, Intreprinderea "Frigoriferul portuar" Constanta si Intreprinderea de exploatare portuara Constanta.

17. Mecanizatorii din cadrul inspectoratelor silvice si intreprinderilor de imbunatatire si exploatare a pajistilor din subordinea Ministerului Silviculturii si consiliilor populare judetene.
NOTA:

1. Daca in cadrul unei unitati sau centrale sint sectii, subunitati sau unitati, fara personalitate juridica, din ramuri de activitate diferite, acestea urmeaza, in ceea ce priveste cuantumul alocatiei, regimul unitatii din care fac parte, indiferent de reteaua de retribuire care se aplica in subunitatile respective.

2. In cazul trecerii unei intreprinderi din subordonarea unui organ in subordonarea altui organ, alocatia se acorda de la data respectiva, potrivit noii situatii.

3. Incadrarea intreprinderilor de subordonare locala intr-una din ramurile din prezenta anexa se constata prin decizia comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti. In cazul cind intr-o intreprindere de subordonare locala sint sectii, subunitati sau compartimente din ramuri diferite, prevederile din prezenta anexa se aplica numai sectiilor, subunitatilor sau compartimentelor din ramurile mentionate la pct. 3 din anexa.
-------------------------


Joi, 21 octombrie 2021, 23:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.