DECRET-LEGE nr.10 din 8 ianuarie 1990
privind regimul pasapoartelor și al calatoriilor in strainatate
Textul actului publicat în M.Of. nr. 6/10 ian. 1990

DECRET-LEGE nr. 10 din 8 ianuarie 1990 privind regimul pasapoartelor si al calatoriilor in strainatate

EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE

aparut in MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 10 ianuarie 1990
In vederea asigurarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor romani, in conformitate cu dispozitiile constitutionale, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte, Consiliul Frontului Salvarii Nationale decreteaza:

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1
Cetatenii romani, fara deosebire de rasa, nationalitate, sex, limba, religie, convingeri politice, ocupatie, se bucura de dreptul de a calatori liber in strainatate.

ART. 2
Fiecare cetatean roman are dreptul la eliberarea unui pasaport pe baza caruia sa poata calatori in strainatate, vizele romane de intrare-iesire fiind desfiintate.
Prin hotarire a guvernului se vor stabili sumele ce se asigura, prin schimb valutar, cetatenilor romani care calatoresc peste granita.

ART. 3
Dreptul de a calatori in strainatate nu poate face obiectul unor restrictii, exceptind cazurile prevazute in prezentul decret-lege.

ART. 4
Documentele pe baza carora cetatenii romani pot calatori in strainatate sint:
pasaport diplomatic, pasaport oficial, pasaport simplu, titlu de calatorie, precum si alte documente emise de organele competente potrivit legii (carnet de marinar, permis de calatorie pentru micul trafic de frontiera si trecerile simple etc.).

ART. 5
Pasaportul da dreptul la iesirea si intrarea in tara prin toate punctele de frontiera deschise traficului de calatori, precum si prin locurile stabilite prin intelegeri internationale la care Romania este parte.

ART. 6
In strainatate pasaportul dovedeste identitatea, cetatenia titularului, dind dreptul la protectie si asistenta din partea misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare ale Romaniei.

ART. 7
Pasapoartele cetatenilor romani se emit pe o perioada de 5 ani si se pot prelungi pina la 10 ani, de la data emiterii.

ART. 8
Cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate li se elibereaza, la cerere, pasapoarte valabile pe o durata de 5 ani, care se pot prelungi pina la 10 ani.

ART. 9
Persoanelor apatride care domiciliaza in Romania li se elibereaza, la cerere, pasapoarte de persoane fara cetatenie, care dovedesc identitatea titularului si confera dreptul de calatorie in strainatate. Valabilitatea acestui document este de 2 ani, cu posibilitatea de prelungire sccesiva pina la 10 ani.

ART. 10
Pentru cetatenii romani aflati in strainatate, care din diferite cauze nu mai poseda documente de trece a frontierei de stat, misiunile diplomatice si oficiile consulare romane vor elibera, la cerere, titluri de calatorie valabile pentru o singura deplasare la destinatie.

ART. 11
Categoriile de cetateni romani carora li se elibereaza pasapoarte diplomatice si oficiale se stabilesc prin hotariri guvernamentale.

CAP. 2

Eliberarea si pastrarea pasapoartelor

ART. 12
(1) Pasapoartele se elibereaza, la cerere, persoanelor care au implinit virsta de 14 ani.
(2) Copiii care nu au implinit virsta de 14 ani vor fi inscrisi in pasapoartele insotitorilor. In cazul cind calatoresc neinsotiti li se elibereaza pasapoarte individuale.

ART. 13
Pasapoartele simple, pasapoartele cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, pasapoartele persoanelor fara cetatenie si titlurile de calatorie pentru cetatenii straini aflati in Romania se elibereaza, la cerere, de catre Directia pentru pasapoarte si evidenta strainilor, precum si de compartimentele teritoriale ale acesteia. Ele se pastreaza de titulari.

ART. 14
(1) Pasapoartele diplomatice si oficiale se emit si se elibereaza de Ministerul Afacerilor Externe.
(2) Pasapoartele oficiale se elibereaza la cererea conducerii ministerelor si a institutiilor centrale.
(3) Pasapoartele diplomatice se pastreaza de Ministerul Afacerilor Externe.
Pasapoartele oficiale se pastreaza de ministere, institutiile centrale si de unitatile pe care acestea le vor stabili.
(4) La inapoierea din misiuni, detinatorii pasapoartelor diplomatice si oficiale sint obligati sa le predea in termen de 5 zile lucratoare institutiilor de la care le-au ridicat.

ART. 15
Vizele straine necesare calatoriei pot fi solicitate direct de catre titularul pasaportului sau de catre institutiile indreptatite sa pastreze pasapoartele.

ART. 16
Se refuza eliberarea pasaportului, iar cind acesta a fost eliberat se dispune retragerea sau anularea acestuia in urmatoarele situatii:
a) cind impotriva persoanei in cauza a inceput urmarirea penala ori este condamnata la o pedeapsa privativa de libertate;
b) daca persoana in cauza este urmarita pentru debite catre stat, persoane juridice sau fizice, iar achitarea acestora nu este garantata;
c) cind solicitantii sint cunoscuti pe baza de fapte confirmate ca desfasoara activitati care afecteaza ordinea si stabilitatea publica, precum si bunele moravuri.

ART. 17
(1) Pasapoartele simple se elibereaza de catre Directia pentru pasapoarte si evidenta strainilor si organele sale teritoriale in termen de cel mult 20 de zile de la data depunerii cererii.
(2) In caz de deces, afectiuni medicale grave ale unei rude apropiate, citare intr-un proces, efectuare a unui tratament medical de urgenta si alte situatii justificate, cererile pentru eliberarea unui pasaport vor fi solutionate in cel mult 3 zile.
(3) Cererile pentru eliberarea de pasapoarte din partea cetatenilor romani care doresc sa-si stabileasca domiciliul in strainatate vor fi solutionate de Directia pentru pasapoarte si evidenta strainilor in termen de cel mult 3 luni.
Cererile aflate deja la Directia pentru pasapoarte si evidenta strainilor vor fi rezolvate in termen de 20 de zile de la data emiterii prezentului decret-lege.

ART. 18
(1) Refuzul eliberarii, retragerea sau anularea pasaportului trebuie sa fie motivate si comunicate in scris solicitantului in termen de 15 zile de la data luarii acestei masuri. Neeliberarea pasaportului in termenul prevazut de prezentul decret-lege echivaleaza cu refuzul eliberarii.
(2) Persoana nemultumita de masura luata poate face contestatie la organul ierarhic superior celui care a luat hotarirea. Contestatia trebuie rezolvata in termen de 15 zile de la inregistrarea ei.
(3) Daca solicitantul nu este multumit de solutia data sau contestatia nu este rezolvata in termenul prevazut la alineatul precedent, acesta se poate adresa instantelor judecatoresti locale.

ART. 19
Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate pot reveni definitiv in tara, in conditiile legii.

CAP. 3

Viza pentru cetatenii straini

ART. 20
(1) Pentru trecerea frontierei de stat a Romaniei de catre cetatenii straini apartinind statelor cu care Romania nu a incheiat intelegeri bilaterale de desfiintare a vizelor se acorda urmatoarele categorii de viza: viza diplomatica , viza oficiala, viza de sedere temporara, viza turistica si viza de tranzit.
Viza poate fi acordata pentru una sau mai multe calatorii.
(2) In sensul prezentului decret-lege apatrizii cu domiciliul in strainatate sint asimilati cetatenilor straini.

ART. 21
Vizele sau dreptul de sedere pe teritoriul Romaniei pentru urmatoarele perioade:
a) viza diplomatica si viza oficiala: pe durata misiunii;
b) viza de sedere temporara: pina la 1 an, cu posibilitatea de prelungire pe noi perioade de cite 1 an;
c) viza turistica: pina la 60 de zile, cu drept de prelungire pentru o noua perioada de pina la 60 de zile.

ART. 22
Viza de tranzit da dreptul la tranzitarea Romaniei si este valabila 4 zile de la trecerea frontierei romane. Aceasta viza se acorda de catre misiunile diplomatice si oficiale consulare ale Romaniei, precum si de catre punctele de control pentru trecerea frontierei de stat.

ART. 23
Vizele se acorda pe baza de pasaport, dupa cum urmeaza:
a) viza diplomatica: de catre Ministerul Afacerilor Externe, misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei;
b) toate celelalte vize: de catre punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, misiunile diplomatice, oficiile consulare ale Romaniei, Directia pentru pasapoarte si evidenta strainilor si de catre Ministerul Afacerilor Externe.

CAP. 4

Contraventii

ART. 24
Constituie contraventie urmatoarele fapte:
a) nerespectarea de catre organele insarcinate cu emiterea pasapoartelor a prevederilor art. 17 si 18 din prezentul decret-lege;
b) retinerea neautorizata a pasaportului sau transmiterea acestuia unor persoane neindreptatite;
c) pierderea, deteriorarea sau distrugerea pasaportului eliberat de autoritatile romane, din culpa titularului;
d) nepredarea pasapoartelor diplomatice si oficiale in termen de 5 zile lucratoare de la intrarea in tara catre institutiile in drept;
e) efectuarea de modificari sau adaugiri scrise sau stampilate in pasaport, daca fapta nu a fost savirsita in conditii incit, potrivit legii, sa constituie infractiune.

ART. 25
Contraventiile prevazute la art. 24 lit. a), b), c) si d) se sanctioneaza cu amenda de la 300 pina la 500 lei, iar cele prevazute la lit. e), cu amenda de la 500 pina la 1000 lei.

ART. 26
(1) Contraventiile se constata si se aplica de catre persoanele care au atributii cu privire la regimul pasapoartelor.
(2) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plingere, in termen de 15 zile de la comunicare, la conducatorul organului din care face parte agentul constatator.

CAP. 5

Dispozitii finale

ART. 27
(1) Pasapoartele si alte documente de calatorie straine, valabil eliberate, dau dreptul la trecerea frontierei romane daca sint recunoscute sau acceptate de statul roman.
(2) Pasapoartele sau alte documente colective de trecere a frontierei de stat trebuie sa contina date strict necesare pentru identificarea persoanelor incluse in ele.

ART. 28
(1) Cetatenii straini aflati in Romania, care din diverse motive nu mai sint in posesia documentelor de trecere a frontierei de stat, se vor adresa celui mai apropiat organ de politie in vederea eliberarii unei dovezi care sa ateste disparitia acestora. Noile documente de calatorie eliberate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale tarilor ai caror cetateni sint vor fi prezentate organelor competente romane pentru aplicarea vizelor necesare.
(2) Cetatenilor straini aflati in situatii similare, ale caror tari nu au misiuni diplomatice sau oficii consulare in Romania, li se va elibera un document intitulat titlu de calatorie, care sa le asigure ajungerea la destinatie.

ART. 29
Tipurile, forma si continutul pasapoartelor si ale altor documente de trecere a frontierei de stat se stabilesc de Ministerul Afacerilor Externe impreuna cu Directia pentru pasapoarte si evidenta strainilor, conform uzantelor internationale.
Confectionarea pasapoartelor si a altor documente de calatorie se va face prin grija Ministerului Afacerilor Externe si a Directiei pentru pasapoarte si evidenta strainilor.

ART. 30
Decretul nr.156/1970 privind regimul pasapoartelor, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prezentului decret-lege, se abroga.

ART. 31
Directia pentru pasapoarte si evidenta strainilor se subordoneaza ministrului de interne.
PRESEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVARII NATIONALE ION ILIESCU


Joi, 21 octombrie 2021, 23:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.