LEGE nr.12 din 30 ianuarie 1991
privind impozitul pe profit
Textul actului publicat în M.Of. nr. 25/31 ian. 1991

LEGE NUMAR: 12 DIN 30/1 /91 privind impozitul pe profit

EMITENT: PARLAMENT

APARUT IN MONITORUL OFICIAL 25 DIN 31/1 /91

ART. 1
Regiile autonome, societatile comerciale, organizatiile cooperatiste, institutiile financiare si de credit, alti agenti economici organizati ca persoane juridice, inclusiv cele cu capital strain, precum si unitatile economice ale altor persoane juridice, romane sau straine, care realizeaza profituri din activitatea desfasurata, denumite in prezenta lege unitati platitoare de impozit, au obligatia de a plati, potrivit legii, la bugetul administratiei centrale de stat sau la bugetele locale, impozit pe profit.

ART. 2
Impozitul pe profit se calculeaza cu cote progresive, diferentiate in functi e de marimea profitului unitatii platitoare de impozit.
Cotele de impozit sint cele prevazute in anexa nr. 1 la prezenta lege si se aplica asupra profitului impozabil.
Profitul impozabil se determina ca diferenta intre veniturile incasate si cheltuielile prevazute in anexa nr. 2 la prezenta lege.

ART. 3
Impozitul pe profit se calculeaza si se regularizeaza lunar, in functie de profitul realizat, cumulat de la inceputul anului. In acest scop, varsamintele din impozitul pe profit se efectueaza lunar, se recalculeaza si se regu larizeaza cu bugetul administratiei centrale de stat sau cu bugetele locale, dupa caz, cumulat de la inceputul anului, pe baza soldului creditor din con tul "profit si pierderi", pina la 15 ale lunii urmatoare pentru perioada expirata in cursul anului si pina la 25 ianuarie, pe baza bilantului anual.
In cazul in care ziua de plata este nelucratoare, varsamintul se efectueaza in ziua lucratoare imediat urmatoare acesteia.
Sumele varsate in plus la bugetul administratiei centrale de stat sau bugetele locale fata de cele efectiv datorate se compenseaza cu sumele datorate pentru perioada urmatoare sau se restituie unitatilor platitoare in termen de 5 zile de la cererea acestora.

ART. 4
In cazuri bine justificate, Ministerul Finantelor poate acorda aminari si esalonari de la plata, precum si stabilirea altor termene de plata a impozitului pe profit in cursul anului.

ART. 5
Unitatile platitoare de impozit, infiintate incepind cu data aplicarii prezentei legi, precum si cele infiintate anterior, dar care realizeaza profit impozabil dupa data aplicarii prezentei legi, sint scutite de impozitul pe profit, astfel:
a) unitatile din industrie, agricultura si constructii pentru o perioada de 5 ani de la data infiintatii;
b) unitatile din domeniul exploatarii si explorarii resurselor naturale, al comunicatiilor si transporturilor, pentru o perioada de 3 ani de la data infiintarii;
c) unitatile prestatoare de servicii, pentru o perioada de un an de la data infiintarii;
d) unitatile cu profil comercial, pentru o perioada de sase luni de la data infiintarii.
Prevederile de la lit. a), b), c) si d) din prezentul articol nu se aplica regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital integral de stat.

ART. 6
Unitatile platitoare de impozit, cu capital strain, infiintate pina la data aplicarii prezentei legi, se impoziteaza in conditiile legislatiei in vigoare la 31 decembrie 1990.

ART. 7
In cazul in care unitatile platitoare de impozit prevazute la art. 5 din pre zenta lege isi inceteaza activitatea intr-un interval de timp mai mic decit cel pentru care sint scutite de plata impozitului de la data expirarii perioadei pentru care se aplica scutirea de impozit, acestea au obligatia de a vira la bugetul administratiei centrale de stat sau la bugetele locale, dupa caz, impozitul pe profit calculat pentru intreaga perioada de scutire.
Impozitul pe profit aferent perioadei de scutire se calculeaza si se comunica anual de organele fiscale unitatii platitoare de impozit pentru luare la cunostinta.

ART. 8
Organizatiile de nevazatori si de invalizi, asociatiile persoanelor handicapate si unitatile economice ale acestora, precum si asociatiile de binefacere, se scutesc de plata impozitului pe profit.
Unitatile platitoare de impozit, altele decit cele mentionate la alineatul precedent, care angajeaza persoane ce potrivit legii sint considerate handicapate, beneficiaza de reducerea impozitului pe profit, proportional cu ponderea persoanelor respective in totalul salariatilor.

ART. 9
La unitatile platitoare de impozit, impozitul aferent profitului utilizat pentru largirea si modernizarea bazei tehnico-materiale, a tehnologiilor de fabricatie sau extinderea activitatii in scopul obtinerii de profituri suplimentare, precum si pentru investitii destinate protejarii mediului inconjurator, se reduce cu 50 la suta, urmind ca sumele echivalente reducerii sa fie folosite cu aceeasi destinatie.
Calculul si regularizarea cu bugetul administratiei centrale de stat sau bugetele locale a sumelor aferente reducerii impozitului se fac pina la data de 25 ianuarie a anului urmator si se reflecta in bilantul anului de baza.

ART. 10
Profitul cuvenit partii straine din societatea comerciala, cu capital partial sau integral strain, dupa plata impozitului, se impoziteaza cu o cota de 10 la suta in cazul in care se transfera in strainatate.

ART. 11
Sumele platite ca dividende de societatile comerciale pentru partea de capital reprezentind participarea statului se varsa integral la bugetul administratiei centrale de stat sau la bugetele locale, dupa caz, in termen de 10 zile de la data aprobarii bilantului contabil de catre adunarea generala, dar nu mai tirziu de 1 martie al anului urmator.
Termenele prevazute la alin. 1 din prezentul articol se aplica si pentru varsarea profitului net rezultat din activitatea regiilor autonome, stabilit potrivit legii.

ART. 12
Unitatile platitoare de impozit au obligatia de a depune la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, pina la data de 15 mai a fiecarui an, declaratia de impunere pentru anul urmator.
Unitatile platitoare de impozit nou infiintate au obligatia de a depune declaratia de impunere in termen de 30 de zile de la data dobindirii personalitatii juridice.

ART. 13
Obligatia calcularii si raspunderea pentru efectuarea platii in termen a impozitului pe profit, precum si a sumelor datorate conform art. 10 si 11 din prezenta lege, revin unitatilor platitoare.
Neplata sumelor cuvenite bugetului administratiei centrale de stat sau bugetelor locale, la termenele legale, atrage dupa sine plata unei majorari de 0,05 la suta asupra sumei datorate pentru fiecare zi de intirziere.
In cazurile justificate, Ministerul Finantelor poate aproba reducerea sau scutirea de plata a majorarilor de intirziere.

ART. 14
Verificarea modului in care sint respectate prevederile prezentei legi se face de catre organele fiscale.

ART. 15
Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca potrivit legii penale nu sint considerate infractiuni:
a) refuzul de a pune la dispozitia organelor de control documentele privind calculul si varsarea la bugetul administratiei centrale de stat sau bugetele locale a impozitului pe profit;
b) majorarea unor categorii de cheltuieli sau intocmirea unor evidente eronate, in scopul vadit de a reduce impozitul datorat asupra profitului.
Contraventia de la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la
30.000 lei, iar contraventia de la lit. b) cu amenda de la 30.000 lei la
100.000 lei.
Sanctiunea se aplica unitatilor platitoare de impozit.
Contestarea procesului-verbal de constatare a contraventiei se face conform legii.

ART. 16
In masura in care prezenta lege nu dispune altfel, contraventiilor prevazute la art. 15 li se aplica dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 si 26.

ART. 17
In situatia diminuarii impozitului pe profit ca urmare a faptelor prevazute la art. 15 lit. b), unitatile platitoare vor varsa la bugetul administratiei centrale de stat sau la bugetele locale o suma egala cu valoarea impozitului sustras, care se va plati impreuna cu impozitul datorat.

ART. 18
Constatarea abaterilor si contraventiilor, precum si aplicarea sanctiunilor, potrivit art. 13, 15 si 17, se fac de catre organele de specialitate din Ministerul Finantelor si din unitatile sale teritoriale.

ART. 19
Contestatiile privind stabilirea, incasarea, urmarirea impozitului pe profit, a majorarilor de intirziere, precum si a altor sume datorate bugetului administratiei centrale de stat sau bugetelor locale, potrivit prevederilor prezentei legi, se depun in termen de 30 de zile de la data instiintarii unitatii platitoare si se rezolva de catre directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrare.
Impotriva deciziei date se poate face contestatie la Ministerul Finantelor, care in cel mult 40 de zile de la inregistrare este obligat sa o solutioneze.
Solutia data este definitiva.
Depunerea contestatiei nu suspenda obligatia platitorului cu privire la virarea la bugetul administratiei centrale de stat sau la bugetele locale a sumelor datorate potrivit prezentei legi.

ART. 20
Contestatiile cu privire la stabilirea impozitului pe profit, a majorarilor de intirziere, precum si a altor sume datorate bugetului administratiei cen trale de stat sau bugetelor locale, potrivit prezentei legi, sint supuse unei taxe de timbru de 2 la suta calculata la suma contestata. Aceasta taxa nu poate fi mai mica de 100 lei.
Taxa de timbru se datoreaza indiferent daca o alta contestatie, cu acelasi obiect, inregistrata si rezolvata anterior a fost taxata.
In vederea calcularii taxei de timbru, unitatile platitoare de impozit pe profit sint obligate sa specifice in scris cuantumul sumei contestate.
In situatia admiterii integrale sau partiale a contestatiei, taxa de timbru se restituie integral sau proportional cu reducerea sumei contestate.

ART. 21
Ministerul Finantelor va propune anual, in proiectul legii bugetare, in functie de starea economiei si de executia bugetara, nivelul maxim al cheltuielilor pentru satisfacerea unor necesitati social-culturale si sportive la regiile autonome si la societatile comerciale cu capital integral de stat.
De asemenea pina la intrarea in vigoare a legii, Ministerul Finantelor va elabora instructiuni privind tehnica de calcul al impozitului si formularistica corespunzatoare, care se vor publica in Monitorul Oficial.

ART. 22
Prevederile prezentei legi se aplica de la 1 ianuarie 1991.
Pe aceeasi data se abroga:
- art. 11 lit. h), 12 lit. e), 16-18 si 22 din Legea nr. 29 din 22 decembrie 1978 privind formarea, planificarea, destinatia si varsarea beneficiilor;
- Decretul nr.179 din 15 martie 1962 privind impozitul pe veniturile cooperativelor si ale celorlalte organizatii cooperatiste, de consum si mestesugaresti, precum si ale intreprinderilor si organizatiilor economice ale organizatiilor obstesti, republicat;
- art. 1-10 si 21 din Legea nr. 2 din 30 iunie 1977 privind impozitul agricol;
- Hotarirea Guvernului nr. 741 din 3 iulie 1990 privind impozitul pe beneficiu la unitatile economice de stat;
- tabelul cotelor de impozit pentru impunerea beneficiilor intreprinderilor mici si a asociatiilor cu scop lucrativ, din anexa nr. 11 la Hotarirea Guvernului nr. 201 din 3 martie 1990 pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr.54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative;
- orice alte prevederi contrare.
ANEXA: 1 Cotele de impozit pe profit COTELE de impozit pe profit Profit anual Cota medie de Modul de calcul al impozitului penimpozit % tru profitul situat intre limite pina la 25.000 lei scutit 25001- 50000 lei 2,50 0 + 5% pentru partea 25000 care depaseste 50001- 75000 lei 2,50- 5,66 1250+12%,,,, 50000 75001- 100000 lei 5,66- 7,50 4250+13%,,,, 75000 100001- 125000 lei 7,50- 8,80 7500+14%,,,, 100000 125001- 150000 lei 8,80- 9,83 11000+15%,,,, 125000 150001- 175000 lei 9,83-10,71 14750+16%,,,, 150000 175000- 200000 lei 10,71-11,50 18750+17%,,,, 175000 200001- 225000 lei 11,50-12,22 23000+18%,,,, 200000 225001- 250000 lei 12,22-12,90 27500+19%,,,, 225000 250001- 275000 lei 12,90-13,54 32250+20%,,,, 250000 275001- 300000 lei 13,54-14,16 37250+21%,,,, 275000 300001- 325000 lei 14,16-14,77 42500+22%,,,, 300000 325001- 350000 lei 14,77-15,36 48000+23%,,,, 325000 350001- 375000 lei 15,36-15,93 53750+24%,,,, 350000 375001- 400000 lei 15,93-16,50 59750+25%,,,, 375000 400001- 425000 lei 16,50-17,06 66000+26%,,,, 400000 425001- 450000 lei 17,06-17,61 72500+27%,,,, 425000 450001- 475000 lei 17,61-18,16 79250+28%,,,, 450000 475001- 500000 lei 18,16-18,70 86250+29%,,,, 475000 500001- 1000000 lei 18,70-24,35 93500+30%,,,, 500000 1000001- 1500000 lei 24,35-26,57 243500+31%,,,, 1000000 1500001- 2000000 lei 26,57-27,92 398500+32%,,,, 1500000 2000001- 2500000 lei 27,92-28,94 558500+33%,,,, 2000000 2500001- 3000000 lei 28,94-29,78 723500+34%,,,, 2500000 3000001- 3500000 lei 29,78-30,53 893500+35%,,,, 3000000 3500001- 4000000 lei 30,53-31,21 1068500+36%,,,, 3500000 4000001- 4500000 lei 31,21-31,85 1248500+37%,,,, 4000000 4500001- 5000000 lei 31,85-32,47 1433500+38%,,,, 4500000 5000001- 30000000 lei 32,47-37,91 1623500+39%,,,, 5000000 30000001- 55000000 lei 37,91-38,86 11373500+40%,,,, 30000000 55000001- 80000000 lei 38,86-39,53 21373500+41%,,,, 55000000 80000001- 105000000 lei 39,53-40,11 31623500+42%,,,, 80000000 105000001- 130000000 lei 40,11-40,67 42123500+43%,,,, 105000000 130000001- 155000000 lei 40,67-41,20 52873500+44%,,,, 130000000 155000001- 180000000 lei 41,20-41,74 63873500+45%,,,, 155000000 180000001- 205000000 lei 41,74-42,25 75123500+46%,,,, 180000000 205000001- 230000000 lei 42,25-42,77 86623500+47%,,,, 205000000 230000001- 255000000 lei 42,77-43,28 98373500+48%,,,, 230000000 255000001- 280000000 lei 43,28-43,79110373500+49%,,,, 255000000 280000001- 305000000 lei 43,79-44,30122623500+50%,,,, 280000000 305000001- 330000000 lei 44,30-44,81135123500+51%,,,, 305000000 330000001- 355000000 lei 44,81-45,31147873500+52%,,,, 330000000 355000001- 380000000 lei 45,31-45,82160873500+53%,,,, 355000000 380000001- 405000000 lei 45,82-46,32174123500+54%,,,, 380000000 405000001- 430000000 lei 46,32-46,83187623500+55%,,,, 405000000 430000001- 455000000 lei 46,83-47,33201373500+56%,,,, 430000000 455000001- 480000000 lei 47,33-47,83215373500+57%,,,, 455000000 480000001- 505000000 lei 47,83-48,34229623500+58%,,,, 480000000 505000001- 530000000 lei 48,34-48,84244123500+59%,,,, 505000000 530000001- 555000000 lei 48,84-49,34258873500+60%,,,, 530000000 555000001- 580000000 lei 49,34-49,85273873500+61%,,,, 555000000 580000001- 605000000 lei 49,85-50,35289123500+62%,,,, 580000000 605000001- 630000000 lei 50,35-50,85304623500+63%,,,, 605000000 630000001- 655000000 lei 50,85-51,35320373500+64%,,,, 630000000 655000001- 680000000 lei 51,35-51,85336373500+65%,,,, 655000000 680000001- 705000000 lei 51,85-52,35352623500+66%,,,, 680000000 705000001- 730000000 lei 52,35-52,85369123500+67%,,,, 705000000 730000001- 755000000 lei 52,85-53,36385873500+68%,,,, 730000000 755000001- 780000000 lei 53,36-53,86402873500+69%,,,, 755000000 780000001- 805000000 lei 53,86-54,36420123500+70%,,,, 780000000 805000001- 830000000 lei 54,36-54,86437623500+71%,,,, 805000000 830000001- 855000000 lei 54,86-55,36455373500+72%,,,, 830000000 855000001- 880000000 lei 55,36-55,86473373500+73%,,,, 855000000 880000001- 905000000 lei 55,86-56,37491623500+74%,,,, 880000000 905000001- 930000000 lei 56,37-56,86510123500+75%,,,, 905000000 930000001- 955000000 lei 56,86-57,37528873500+76%,,,, 930000000 peste 955000000 lei 57,37 547873500+77%,,,, 955000000 ANEXA: 2 CHELTUIELI care se scad din veniturile incasate in vederea determinarii profitului impozabil
1. Cheltuielile aferente activitatii desfasurate, corespunzatoare veniturilor incasate, care potrivit reglementarilor legale se evidentiaza in costurile agentilor economici.

2. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat.

3. Cheltuielile cu pregatirea profesionala si practica in productie.

4. Sumele platite pentru contractele de cercetare ce au ca obiect programele prioritare de interes national, fundamentarea strategiilor de dezvoltare, cresterea calitatii produselor si serviciilor si elaborarea de produse noi, competitive, neincluse in costurile de productie sau cheltuielile de circulatie, dupa caz, ale agentilor economici.

5. Comisioanele platite agentilor economici cu activitate de comert exterior.

6. Cheltuielile de protocol, reclama si publicitate, in limitele stabilite de Ministerul Finantelor.

7. Alocatia pentru copii platita de agentii economici la care aceste sume nu se evidentiaza in costuri.

8. Sumele utilizate pentru cumpararea de actiuni pentru care se incaseaza dividende.

9. Prelevarile la fondul de rezerva si la alte fonduri speciale, constituite potrivit reglementarilor legale.

10. Pierderile din anii precedenti, in masura in care acestea nu au putut fi recuperate pina la data determinarii profitului impozabil.

11. Prelevarile si donatiile facute in scopuri umanitare, precum si pentru sprijinirea activitatilor sociale, culturale, stiintifice si sportive, conform legii bugetare anuale.

12. Alte cheltuieli prevazute de normele legale in vigoare.


Joi, 20 ianuarie 2022, 10:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.