LEGE nr.32 din 29 martie 1991
privind impozitul pe salarii
Textul actului publicat în M.Of. nr. 70/3 apr. 1991

LEGEA nr. 32 din 29 martie 1991 privind impozitul pe salarii

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 3 aprilie 1991
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
Veniturile sub forma de salarii si alte drepturi salariale realizate de catre persoanele fizice romane sau straine, pe teritoriul Romaniei, sint supuse impozitului potrivit prevederilor prezentei legi.
Se considera salarii realizate pe teritoriul Romaniei salariile in bani primite de catre salariati de la persoanele fizice sau juridice care au domiciliul sau sediul pe teritoriul Romaniei, precum si salariile primite din strainatate de catre persoanele care isi desfasoara activitatea in Romania.

ART. 2
Venitul sub forma de salariu si alte drepturi salariale impozabile cuprinde totalitatea sumelor primite in cursul unei luni, indiferent de perioada la care se refera si care sint realizate din:
a) salariile de orice fel;
b) sporurile de orice fel;
c) indemnizatiile de orice fel;
d) stimulentele din fondul de participare la profituri, recompensele si premiile de orice fel;
e) sumele platite din fondul asigurarilor sociale in caz de incapacitate temporara de munca si de maternitate;
f) sumele platite pentru concediul de odihna;
g) orice alte cistiguri primite ca plata a muncii lor, de la persoanele fizice sau juridice la care sint angajati permanenti;
h) sumele platite salariatilor sub forma de indexare sau compensare, ca urmare a cresterii preturilor si tarifelor.

ART. 3
Prin derogare de la prevederile articolului precedent, salariile si alte drepturi salariale sau diferente din acestea platite pe trecut, in baza unei hotariri judecatoresti definitive, din propria initiativa a persoanei fizice sau juridice platitoare sau ca urmare a procedurii prevazute in art. 14 din prezenta lege, se defalca in vederea impunerii pe lunile la care se refera, cumulindu-se cu celelalte drepturi primite in lunile respective.

ART. 4
Se impoziteaza, in conditiile prevederilor prezentei legi, si urmatoarele drepturi banesti cuvenite persoanelor fizice:
a) cistigurile salariatilor zilieri sau temporari;
b) onorariile incasate de avocati prin barouri;
c) sumele realizate de medici si personalul sanitar de la policlinicile cu plata;
d) sumele obtinute din colaborari de orice natura;
e) onorariile incasate din expertize de orice fel.

ART. 5
Nu se cuprind in venitul lunar impozabil si nu se impun:
a) sumele platite in baza contractelor de munca, a statutelor sau a dispozitiilor legale, cu ocazia mutarii sau transferarii in interesul serviciului a unui salariat intr-o alta localitate, sumele platite pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare in interesul serviciului, precum si indemnizatiile care se platesc la incadrarea in functie;
b) sumele primite de salariati pentru munca prestata in perioada preavizului de concediere;
c) ajutoarele sociale, ajutoarele acordate salariatilor, precum si persoanelor care nu au calitatea de salariati;
d) pensiile de orice fel;
e) alocatiile, indemnizatiile si orice alte sume de aceasta natura acordate persoanelor cu copii, cu exceptia celor de la art. 2 lit. e), precum si alocatiile de intretinere acordate persoanelor carora li s-au dat in plasament familial sau li s-au incredintat minori;
f) alocatiile acordate, potrivit legii, pentru masa gratuita, alimentatia antidot si tainurile in natura.

ART. 6
Sint scutite de plata impozitului prevazut de prezenta lege urmatoarele categorii de persoane:
a) corespondentii de presa straini, pentru salariile pe care le primesc, sub conditia reciprocitatii;
b) elevii, studentii si doctoranzii, pentru burse;
c) persoanele care, in cursul aceleasi luni, obtin venituri sub forma de salarii si alte drepturi salariale, de pina la 2.000 lei, de la unitatea unde au functia de baza;
d) invalizii de gradul I sau II, veteranii de razboi, precum si persoanele handicapate ce se stabilesc de Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, pe baza actelor doveditoare, pentru veniturile realizate la unitatea unde au functia de baza;
e) urmasii eroilor-martiri ai Revolutiei, ranitii, precum si pensionarii de invaliditate care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca in lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, stabiliti prin Legea nr. 42/1990;
f) militarii in termen, elevii si studentii militari, pentru drepturile banesti primite.

ART. 7
Impozitul pe salarii se calculeaza lunar, pe fiecare loc de munca, asupra totalitatii venitului realizat in luna expirata de catre fiecare salariat, pe baza urmatoarelor cote:
-----------------------------------------------------------------------------Venitul lunar impozabil - lei Impozitul lunar - lei ------------------------------------------------------------------------------pina la 500 lei 6% 501 - 600 lei 30 lei + 10% pentru ceea ce depaseste 500 lei 601 - 700 lei 40 lei + 18% pentru ceea ce depaseste 600 lei 701 - 1.200 lei 58 lei + 22% pentru ceea ce depaseste 700 lei
1.201 - 2.000 lei 168 lei + 23% pentru ceea ce depaseste 1.200 lei
2.001 - 3.000 lei 352 lei + 24% pentru ceea ce depaseste 2.000 lei
3.001 - 5.000 lei 592 lei + 25% pentru ceea ce depaseste 3.000 lei
5.001 - 7.000 lei 1.092 lei + 26% pentru ceea ce depaseste 5.000 lei
7.001 - 10.000 lei 1.612 lei + 28% pentru ceea ce depaseste 7.000 lei
10.001 - 15.000 lei 2.452 lei + 31% pentru ceea ce depaseste 10.000 lei
15.001 - 20.000 lei 4.002 lei + 35% pentru ceea ce depaseste 15.000 lei
20.001 - 25.000 lei 5.752 lei + 40% pentru ceea ce depaseste 20.000 lei peste 25.000 lei 7.752 lei + 45% pentru ceea ce depaseste 25.000 lei ------------------------------------------------------------------------------In cazul cind prin aplicarea acestor cote de impozit, venitul lunar net al unui salariat, realizat la unitatea unde are functia de baza, s-ar reduce sub
2.000 lei, impozitul se diminueaza, astfel incit sa se asigure realizarea acestui venit.
Fractiunile de pina la 50 de bani inclusiv, rezultate din calculul impozitului, se neglijeaza, iar fractiunile de peste 50 de bani se rotunjesc la un leu.
Veniturile sub forma de salarii si alte venituri salariale, provenite din munca prestata in mai multe locuri de munca, se impun separat, pe fiecare loc de munca, cu cotele si in conditiile prevazute la primul alineat al acestui articol.
In cazul salariilor si altor drepturi salariale in valuta, impozitul datorat se calculeaza prin transformarea in lei, la cursul de schimb in vigoare in ultima zi a lunii pentru care se face plata, dupa care impozitul in lei, stabilit pe baza cotelor de la alin. 1, se transforma, se retine si se varsa la buget in valuta, la acelasi curs.
O data cu indexarea salariilor, Guvernul va modifica in mod corespunzator si transele de venit lunar impozabil, pentru a nu anula efectul indexarii.

ART. 8
Impozitul pe salarii calculat in conditiile prezentei legi se reduce cu 20% in cazul persoanelor cu unu sau mai multi copii. De asemenea, beneficiaza de aceasta reducere salariatii care au avut unu sau mai multi copii nascuti si inregistrati, potrivit legii, decedati ulterior, precum si sotii invalizilor de gradul I sau II, pe timpul cit dureaza invaliditatea si casatoria. De aceasta reducere beneficiaza si salariatii fara copii, casatoriti cu persoane care au copii, pe timpul cit dureaza casatoria, daca la data incheierii acesteia copiii erau in intretinerea efectiva a unuia dintre soti sau unul dintre acestia platea pensie de intretinere.
Se considera persoane cu copii si salariatii cu copii infiati sau incredintati spre crestere si educare, in conditiile legii.
Reducerea prevazute la alineatul precedent se acorda si salariatilor in virsta de pina la 25 ani inclusiv, fara copii.
Reducerea impozitului cu 20% se acorda pe baza de cerere si acte doveditoare, incepind cu luna urmatoare aceleia in care salariatii au devenit parinti sau indeplinesc una din conditiile de aplicare a reducerii si inceteaza incepind cu luna in care nu se mai indeplinesc conditiile prevazute de lege.

ART. 9
Impozitul pe salarii se calculeaza de platitorii acestora si se retine lunar din sumele cuvenite la a doua chenzina.
Pentru drepturile banesti din categoria celor prevazute la art. 4 din prezenta lege, impozitul se calculeaza si se retine la fiecare plata, prin cumulare cu sumele platite anterior in cursul aceleasi luni, de catre acelasi platitor.
In situatia in care platitorul are cont bancar, impozitul se retine si se varsa o data cu ridicarea sumelor pentru plata celei de-a doua chenzine.
Bancile sint obligate sa verifice cu ocazia ridicarii sumelor pentru plata salariilor in tara ori catre sau din strainatate retinerea si varsarea la bugetul administratiei centrale de stat a impozitului pe salarii.

ART. 10
Impozitul pe salarii retinut in plus se restituie salariatilor respectivi de platitorul acestora in termen de 30 de zile de la data constatarii plusului.
Restituirea sumelor retinute in plus se poate face pe o perioada de 3 ani in urma de la data retinerii.
Impozitul pe salarii neretinut la timp sau in cuantumul legal se retine de platitorul venitului, de la salariatii respectivi, pe o perioada de un an in urma. Retinerea se poate face, in rate egale, in cel mult sase luni de la data constatarii neretinerilor.
In cazul in care impozitul pe salarii nu mai poate fi recuperat de la salariatul in cauza, acesta se suporta de platitorul salariului.

ART. 11
Persoanele fizice sau juridice care in exercitarea activitatii folosesc salariati sint obligate sa depuna semestrial la organul financiar pe raza caruia isi au sediul sau domiciliul o dare de seama privind calcularea, retinerea si varsarea la bugetul administratiei centrale de stat a impozitului pe salarii.
Agentii economici cu profil special, definiti potrivit legii, vor depune aceasta dare de seama la Ministerul Finantelor.

ART. 12
Pentru nevarsarea la termen a impozitului pe salarii se aplica o majorare de 0,05% pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult decit impozitul neachitat.

ART. 13
Controlul privind calcularea, retinerea si varsarea impozitului pe salarii se efectueaza de organele fiscale la care platitorii de salarii sint obligati sa depuna darile de seama privind calcularea, retinerea si varsarea impozitului pe salarii.

ART. 14
Impotriva modului in care se aplica prevederile prezentei legi de catre persoanele fizice sau juridice la care sint angajati, salariatii se pot adresa cu plingere direct acestora, in termen de 30 de zile de la data retinerii impozitului. Persoana fizica sau juridica care a facut angajarea este obligata ca, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii plingerii, sa procedeze la reverificarea modului de determinare a venitului lunar impozabil si a impozitului de plata si sa emita o decizie care sa cuprinda rezultatele reverificarii. Decizia se va comunica salariatului in cauza.

ART. 15
In termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei data de cel care a facut angajarea, salariatul poate face contestatie adresata directiei generale a finatelor publice pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul persoana fizica sau juridica al carei angajat este, aceasta fiind obligata sa o rezolve in termen de 30 de zile de la inregistrare. Solutionarea contestatiei se face printr-o decizie care se comunica salariatului in cauza.
In termen de 30 de zile de la comunicare, impotriva deciziei date de directia generala a finantelor publice, salariatul poate face apel la Ministerul Finantelor, care in termen de 40 de zile de la inregistrare este obligat sa-l solutioneze. Solutia data de Ministerul Finantelor este definitiva si se comunica salariatului in cauza.

ART. 16
Contestatiile si apelurile privind impozitul pe salarii sint scutite de plata taxei de timbru.

ART. 17
Ministerul Finantelor poate acorda, in cazuri temeinic justificate, esalonari si aminari la plata impozitului pe salarii.

ART. 18
Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca potrivit legii penale nu sint considerate infractiuni:
a) refuzul de a pune la dispozitia organelor fiscale documentele privind modul de calculare, retinere si varsare la bugetul administratiei centrale de stat a impozitului pe salarii;
b) nedepunerea in termen de 15 zile de la incheierea semestrului a darii de seama privind calcularea, retinerea si varsarea impozitului pe salarii.
Contraventia de la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 10.000 lei, iar contraventia de la lit. b), cu amenda de la 3.000 la 5.000 lei.
Constatarea contraventiilor si sanctionarea lor se fac de persoanele din cadrul Ministerului Finantelor sau organele sale teritoriale, imputernicite in acest scop de conducerea acestora.

ART. 19
In masura in care prezenta lege nu dispune altfel, contraventiilor prevazute la art. 18 li se aplica dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contranventiilor.

ART. 20
Pina la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Finantelor va elabora instructiuni metodologice privind tehnica de calcul al impozitului pe salarii, formularistica corespunzatoare si atributiile si raspunderile organelor fiscale privind aplicarea acestei legi, care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.

ART. 21
Aplicarea prevederilor prezentei legi nu afecteaza salariile tarifare nete existente la 31 decembrie 1990.

ART. 22
Pentru asigurarea, de regula, a aceluiasi cuantum al veniturilor nete, adaosurile stabilite sub forma de procente din salariul tarifar se mentin la acelasi nivel si se vor aplica la salariile de baza.
Adaosurile, primele si indemnizatiile care, potrivit legii, sint stabilite in sume fixe nete se vor transforma in sume brute prin majorarea acestora cu 30 la suta.

ART. 23
Drepturile de salarizare acordate dupa intrarea in vigoare a prezentei legi se stabilesc in sume brute.

ART. 24
Drepturile privind indemnizatiile acordate in cadrul asigurarilor sociale de stat si concediul platit pentru ingrijirea copiilor in virsta de pina la un an se calculeaza, in continuare, pe baza cotelor stabilite, potrivit legii, aplicate la salariile brute care constituie baza de calcul.
De asemenea, pensiile de asigurari sociale de stat, pensiile militare si pensia suplimentara se calculeaza, in continuare, pe baza cotelor existente, potrivit legii, la data aplicarii prezentei legi.
In cazul in care, in perioada luata in considerare la stabilirea pensiilor, sint cuprinse atit salariile nete, cit si salariile brute, baza de calcul a pensiilor o constituie media acestor salarii determinate potrivit legii.

ART. 25
Pentru stabilirea, potrivit legii, a alocatiei de stat pentru copii, chiriilor pentru locuintele din fondul locativ de stat, a burselor pentru elevi si studenti, precum si a contributiei parintilor pentru intretinerea copiilor in crese si gradinite, se iau in considerare salariile tarifare nete, respectiv veniturile nete determinate potrivit reglementarilor in vigoare la 31 decembrie 1990.

ART. 26
Suma neta de 750 lei lunar acordata incepind cu data de 1 noiembrie 1990 pentru indexarea salariilor ca urmare a liberalizarii preturilor si tarifelor se stabileste in cuantum brut de 975 lei lunar.

ART. 27
Contributia de 3% pentru pensia suplimentara se calculeaza asupra salariului de baza, inclusiv sporul de vechime aferent, iar contributia de 1% datorata de salariati pentru fondul de somaj se calculeaza asupra salariului de baza.

ART. 28
In vederea stabilirii indemnizatiilor cuvenite pentru concedii legale de odihna, veniturile nete lunare primite de catre salariati anterior aplicarii prezentei legi vor fi transformate in venituri brute pe baza tabelelor de calcul a impozitului pe salarii utilizate pentru persoanele cu copii.

ART. 29
In situatiile in care pentru evitarea dublei impuneri exista conventii sau alte acorduri internationale la care Romania este parte, se aplica cu privire la impozitul pe salarii prevederile din acele conventii sau acorduri.

ART. 30
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 1/1977 privind impozitul pe fondul total de retribuire la unitatile socialiste de stat, art. 16-18 din Legea nr. 2/1977 privind impozitul agricol, art. 3 din Legea nr. 4/1990 privind remunerarea si alte drepturi ale Presedintelui Romaniei, senatorilor si deputatilor, art. 9 si anexa nr. 2 din Decretul nr.279/1983 privind reglementarea asistentei medicale cu plata, Decretul nr.409/1985 privind majorarea contributiei persoanelor fara copii, art. 3-7, 9 si 10 din Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 545/1970 privind reglementarea unor impozite pe veniturile populatiei, art. 7, 14 alin. 3 si anexa nr. 3 din Hotarirea Guvernului nr. 1.222/1990 privind regimul impozitelor si taxelor aplicabile reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale sau organizatiilor economice straine, Hotarirea Guvernului nr. 52/1991 privind impozitul pe salariu, precum si orice alte dispozitii contrare.

ART. 31
Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 aprilie 1991.
Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 18 martie 1991.
PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR MARTIAN DAN Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 21 martie 1991.
PRESEDINTELE SENATULUI academician ALEXANDRU BIRLADEANU In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr.92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei, promulgam Legea privind impozitul pe salarii si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.
PRESEDINTELE ROMANIEI ION ILIESCU ----------------


Joi, 20 ianuarie 2022, 07:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.