LEGE nr.47 din 16 iulie 1991
privind constituirea, organizarea și functionarea societatilor comerciale din domeniul asigurarilor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 151/19 iul. 1991

LEGEA Nr. 47 din 16 iulie 1991 privind constituirea, organizarea si functionarea societatilor comerciale din domeniul asigurarilor

EMITENT: Parlamentul Romaniei

aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 19 iulie 1991
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1
In Romania, activitatea de asigurare se desfasoara prin societati de asigurare, societati de asigurare-reasigurare si societati de reasigurare, care isi asuma obligatii prin acceptare de riscuri in schimbul platii unor prime de catre asigurati sau, dupa caz, reasigurati.
Activitatea de asigurare se desfasoara si prin societati de intermediere, denunite in continuare agentii de intermediere, care negociaza si incheie contracte de asigurare si reasigurare pentru societatile prevazute la alin. 1 ori care presteaza alte servicii privind incheierea si executarea unor asemenea contracte.

ART. 2
Constituirea societatilor comerciale din domeniul asigurarilor cu participare straina se face numai prin asociere cu persoane juridice si persoane fizice romane.

ART. 3
Societatile comerciale din domeniul asigurarilor, prevazute la art. 1 si art.
2, se constituie sub forma de societati pe actiuni sau societati cu raspundere limitata.
Societatile prevazute la alin. 1 se constituie si functioneaza cu respectarea Legii privind societatile comerciale si, dupa caz, a Legii privind regimul investitiilor straine, precum si a dispozitiilor prezentei legi.

ART. 4
Societatile comerciale straine si asociatiile asiguratorilor straini pot infiinta reprezentante, in conditiile legii si cu respectarea urmatoarelor cerinte:
a) sa aiba personalitate juridica, in tara de origine, sa fi desfasurat activitate in domeniul asigurarilor in ultimii 10 ani si sa nu se afle in stare de incetare de plati sau de faliment, ori in alte asemenea situatii;
b) sa depuna, la o unitate bancara din Romania, o garantie in numerar echivalenta cu limita minima a capitalului prevazut a fi varsat la constituirea societatilor, potrivit prevederilor art. 8;
c) sa obtina, in prealabil, avizul Oficiului de supraveghere a activitatii de asigurare si reasigurare din Ministerul Economiei si Finantelor.
Reprezentantele infiintate in Romania, potrivit alin. 1, pot incheia numai:
a) contracte de asigurare si contracte de reasigurare cu persoane juridice sau persoane fizice straine, ori pentru bunuri proprietatea acestora;
b) contracte de reasigurare cu societati de asigurare, societati de asigurarereasigurare si societati de reasigurare romane.

CAP. 2

Constituire, organizare si functionare

ART. 5
Societatile comerciale din domeniul asigurarilor se constitue cu avizul prealabil al Oficiului de supraveghere a activitatii de asigurare si reasigurare din Ministerul Economiei si Finantelor.

ART. 6
In vederea obtinerii avizului, cererile se insotesc, dupa caz, de urmatoarele documente: memoriu de fundamentare cuprinzind o prezentare a obiectului de activitate si a bazelor financiare ale acesteia, proiectul de contract de societate si de statut, declaratia cu privire la capitalul subscris si varsat si la structura acestuia.
Impotriva avizului nefavorabil, care va fi motivat, solicitantii pot face contestatie la ministrul economiei si finantelor, in termen de 15 zile de la primire. Decizia motivata a acestuia poate fi atacata la Tribunalul municipiului Bucuresti, in termen de 30 de zile de la primire.

ART. 7
Societatile comerciale din domeniul asigurarilor pot practica una sau mai multe categorii de asigurari si reasigurari, potrivit obiectului de activitate stabilit prin contractul de societate si statut.
In sensul alin. 1, se pot practica, in principal, urmatoarele categorii de asigurari:
a) asigurari de viata;
b) asigurari de persoane, altele decit cele de viata;
c) asigurari de autovehicule;
d) asigurari maritime si de transport;
e) asigurari de aviatie;
f) asigurari de incendiu si alte pagube la bunuri;
g) asigurari de raspundere civila;
h) asigurari de credite si garantii;
i) asigurari de pierderi financiare din riscuri asigurate;
j) asigurari agricole.

ART. 8
Limita minima a capitalului social subscris la constituirea unei societati este de:
a) 25.000.000 lei, in cazul societatilor de asigurare, societatilor de asigurare-reasigurare si societatilor de reasigurare, separat pentru fiecare din categoriile de asigurari prevazute la art. 7, pe care le practica;
b) 1.500.000 lei, in cazul agentiilor de intermediere.
Capitalul social varsat la constituire nu poate fi mai mic de 50% din capitalul subscris.

ART. 9
Societatile comerciale din domeniul asigurarilor efectueaza operatiunile de asigurare si de reasigurare, de regula in lei, iar in cazul in care isi asuma obligatii de plata in valuta, aceste operatiuni se efectueaza in valuta.
Plata pentru operatiunile de asigurare de persoane si bunuri pentru cetatenii romani care se deplaseaza in strainatate se face in lei.

ART. 10
Societatile de asigurare si societatile de asigurare-reasigurare care practica si asigurari de viata sint obligate sa tina conturi distincte pentru aceasta categorie de asigurari, sa gestioneze separat fondurile aferente si sa faca plati din astfel de fonduri numai pentru asigurari de viata, stabilind rezultatele finale separat de ale celorlalte feluri de asigurari.

ART. 11
Societatile de asigurare, societatile de asigurare-reasigurare si societatile de reasigurare isi pot asuma, anual, obligatii din contracte de asigurare si reasigurare corespunzatoare unui volum de prime care, dupa deducerea primelor cedate in reasigurare, sa nu depaseasca un plafon echivalent cu pina la de cinci ori suma capitalului social varsat si a rezervelor de capital.

ART. 12
In scopul divizarii obligatiilor pe care le preiau prin acceptare de riscuri, societatile de asigurare-reasigurare si societatile de reasigurare pot efectua operatiuni de cedare in reasigurare la alte societati, in reciprocitate sau unilateral, a unor parti din obligatiile asumate prin contractele incheiate cu asigurati si reasigurati.

ART. 13
Societatile de asigurare, societatile de asigurare-reasigurare si societatile de reasigurare pot incheia intelegeri referitoare la coasigurare si la alte forme de cooperare specifice, in vederea asigurarii sau reasigurarii unor riscuri deosebite, care nu pot fi preluate de o singura societate.

ART. 14
Agentiile de intermediere nu pot incheia contracte de asigurare, pentru societati de asigurare straine, cu persoane juridice sau persoane fizice romane ori pentru bunuri proprietatea acestora.

ART. 15
Societatile comerciale din domeniul asigurarilor se pot asocia in umiuni nationale si pot adera la organisme internationale cu caracter profesional.

CAP. 3

Rezerve tehnice, tarife, plasamente

ART. 16
Societatile de asigurare, societatile de asigurare-reasigurare si societatile de reasigurare au obligatia sa constituie, potrivit obiectului lor de activitate, rezerve de prime pentru asigurarile de viata, precum si rezerve de prime si de daune pentru celelalte feluri de asigurari si reasigurari.
Rezerva de prime pentru asigurarile de viata se stabileste in baza calculelor actuariale si se administreaza separat.
Rezervele de prime pentru celelalte feluri de asigurari si reasigurari se constituie din cotele-parti corespunzatoare riscurilor neexpirate in anul in care s-au incasat primele.
Rezervele de daune se constituie in baza estimarilor, a datelor statistice sau a calculelor actuariale privind platile de efectuat in viitor. Acestea nu pot fi mai mici de 40% din diferenta dintre primele incasate si daunele platite la asigurarile si reasigurarile cu valabilitate in cursul anului.
Rezervele de daune, chiar daca sint identificabile, nu pot fi urmarite de asigurati sau creditori.
Societatile de asigurare, societatile de asigurare-reasigurare si societatile de reasigurare care efectueaza operatiuni si in valuta constituie rezervele in lei si in valuta.
Sumele afectate rezervei de prime la asigurarile de viata, precum si rezervelor de prime si daune pentru celelalte feluri de asiguari si reasigurari, se scad din venituri in vederea determinarii profitului.

ART. 17
Societatile de asigurare si societatile de asigurare-reasigurare stabilesc conditiile privind asigurarile facultative, cu respectarea dispozitiilor legii referitoare la contractul de asigurare, precum si tarifele de prime pentru aceste asigurari.
In operatiunile de reasigurare, conditiile si primele se stabilesc prin contractul de reasigurare.

ART. 18
Agentiile de intermediere stabilesc comisioanele sau onorariile pe care le incaseaza pentru prestatiile de servicii, potrivit tarifelor convenite prin contractele pe care le incheie cu societatile de asigurare, societatile de asigurare-reasigurare si societatile de reasigurare.

ART. 19
Pentru incheierea si executarea contractelor de asigurare, societatile de asigurare si societatile de asigurare-reasigurare pot folosi agenti de asigurare. Remunerarea acestora se face cu comisioane din incasari sau onorarii stabilite potrivit tarifelor convenite prin contracte.

ART. 20
Societatile comerciale din domeniul asigurarilor pot fructifica fondurile proprii si cele atrase temporar prin activitatea desfasurata, sub forma veniturilor din dobinzi pentru disponibilitatile pastrate in banci sau case de economii.
Societatile comerciale din domeniul asigurarilor pot investi o parte din capital, din rezervele de capital si rezervele tehnice in titluri de valoare, bunuri mobiliare sau imobiliare, ori le pot utiliza pentru acordarea de credite institutiilor cu profil bancar, cu respectarea unui coeficient de lichiditate, stabilit potrivit statutului.
Societatile comerciale din domeniul asigurarilor cu participare straina si cele care efectueaza operatiuni de asigurare si de reasigurare in valuta pot realiza investitiile prevazute la alin. 2, in lei si in valuta.

CAP. 4

Bilant

ART. 21
Anul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie, cu exceptia primului an de activitate, cind acesta incepe la data infiintarii societatii.

ART. 22
Societatile comerciale din domeniul asigurarilor au obligatia sa prezinte, anual, Oficiului de supraveghere a activitatii de asigurare si reasigurare, pina la data de 15 aprilie a anului urmator, bilantul si contul de profit si pierderi, aprobate de adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor si insotite de raportul cenzorilor, dupa caz.
Reprezentantele societatilor comerciale straine au obligatia sa prezinte Oficiului de supraveghere a activitatii de asigurare si reasigurare, in termenul prevazut la alin. 1, situatiile financiare anuale, pe care le transmit societatilor din tarile de origine.

CAP. 5

Supravegherea activitatii de asigurare

ART. 23
In vederea supravegherii aplicarii dispozitiilor legale cu privire la activitatea de asigurare, pentru prevenirea starii de insolvabilitate a societatilor comerciale din domeniul asigurarilor si apararea drepturilor asiguratilor, se infiinteaza Oficiul de supraveghere a activitatii de asigurare si reasigurare in cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.
Atributiile Oficiului de supraveghere a activitatii de asigurare si reasigurare vor fi stabilite prin hotarire a Guvernului.

ART. 24
Societatile de asigurare si societatile de asigurare-reasigurare care practica asigurari de autovehicule vor constitui Biroul asigurarilor de autovehicule, care reprezinta aceste societati in relatiile interne si cu strainatatea, indeplineste sarcinile si supravegheaza realizarea, de catre societatile reprezentate, a obligatiilor rezultind din conventiile internationale cu privire la asigurarea de raspundere civila pentru pagube cauzate prin accidente de autovehicule.

CAP. 6

Sanctiuni

ART. 25
Incalcarea de catre societatile comerciale din domeniul asigurarilor a dispozitiilor art. 10, art. 11, art. 14, art. 16 alin. 1-4 si art. 22 alin. 1 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 150.000 lei .

ART. 26
Incalcarea de catre reprezentantele societatilor comerciale straine si ale asociatiilor asigurarilor straini a dispozitiilor art. 4 alin. 2 lit. a) si b) si art. 22 alin. 2 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la
10.000 la 150.000 lei.

ART. 27
Actuarii si alti specialisti care, in realizarea atributiilor lor privitoare la examinarea bilanturilor, valorilor, plasamentelor sau oricaror elemente patrimoniale ale societatilor comerciale din domeniul asigurarilor, intocmesc rapoarte nereale se sanctioneaza contrventional cu amenda de la 5.000 lei la
75.000 lei, daca faptele savirsite nu intrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni.

ART. 28
Sanctiunile prevazute de dispozitiile art. 25 - 27 se aplica de agentul constatator imputernicit de Oficiul de supraveghere a activitatii de asigurare si reasigurare.

CAP. 7

Dispozitii speciale, finale si tranzitorii

ART. 29
Sint scutite de impozite, taxe de timbru si orice alte taxe:
a) despagubirile, sumele asigurate si orice alte drepturi ce se acorda din asigurarile de orice fel;
b) transferurile de valori ale plasamentelor si transferurile de portofolii intervenite intre societati de asigurare, societati de asigurare-reasigurare si societati de reasigurare, din patrimoniul societatii cedente in patrimoniul celei cesionare.

ART. 30
Prevederile pezentei legi se completeaza cu dispozitiile legislatiei civile, comerciale si contraventionale.

ART. 31
Dispozitiile prezentei legi nu se aplica cooperativelor de asigurare mutuala, asociatiilor mutuale si societatilor de ajutor mutual sau inmormintare.

ART. 32
Societatile comerciale din domeniul asigurarilor, constituite pina la data intrarii in vigoare a prezentei legi, isi vor putea continua activitatea daca in termen de 6 luni se vor reorganiza cu respectarea prevederilor acestei legi.

ART. 33
Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei. Pe aceeasi data se abroga Decretul nr.470/1971 privind organizarea si functionarea Administratiei Asigurarilor de Stat, precum si orice alte dispozitii contrare.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 25 iunie 1991.
PRESEDINTELE SENATULUI academician ALEXANDRU BIRLADEANU Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 1 iulie 1991.
PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR MARTIAN DAN In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul - lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei, promulgam Legea privind constuirea, organizarea si functionarea societatilor comerciale din domeniul asigurarilor si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.
PRESEDINTELE ROMANIEI ION ILIESCU ----------------------------------------


Miercuri, 19 ianuarie 2022, 04:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.