LEGE nr.52 din 29 iulie 1991
cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecatoresti
Textul actului publicat în M.Of. nr. 163/7 aug. 1991

LEGE NUMAR: 52 DIN 29/07/91 cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecatoresti

EMITENT: PARLAMENT

APARUTA IN MONITORUL OFICIAL NR. 163 DIN 07/08/91
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
- Salarizarea personalului din organele puterii judecatoresti, ale procuraturii, din notariatele de stat, laboratoarele de criminalistica, Directia generala a penitenciarelor si unitatile acesteia se face tinind seama de rolul, importanta si raspunderea care revin in excercitarea fiecarei functii, potrivit anexelor nr. 1-7, care fac parte integranata din prezenta lege.

ART. 2
- Salariile de baza pentru functiile de conducere si functiile de executie de specialitate din Curtea Suprema de Justitie sint prevazute in anexa nr.1.

ART. 3
- Salariile de baza si indemnizatiile pentru functiile de conducere din Procuratura Generala si Ministerul Justitiei sint prevazute in anexa nr.2.

ART. 4
- Salariile functiilor de la instantele judecatoresti, unitatile de procuratura, notariatele de stat, laboratoarele de criminalistica, Directia generala a penitenciarelor si unitatile acesteia sint cuprinse in anexele nr. 3-7.

ART. 5
- Personalul militar din Ministerul Justitiei, cu atributii in domeniul coordonarii activitatii penitenciarelor, precum si cel din Directia generala a penitenciarelor si unitatile acesteia este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile militarilor din Ministerul de Interne.

ART. 6
- Salariile de baza pentru personalul de executie sint diferentiate pe functii si, in cadrul fiecarei functii, pe grade sau trepte profesionale.
Salariile de baza pentru fiecare grad sau treapta sint stabilite pe 3-4 gradatii.

ART. 7
- Salariile de baza pentru personalul de conducere sint cele corespunzatoare functiei de executie, gradului sau treptei profesionale si gradatiei in care este incadrat, la care se adauga o indemnizatie de conducere, stabilita anual, care face parte din salariul de baza, diferentiata in raport cu raspunderea functiei de conducere indeplinite, precum si cu ponderea muncii respective fata de activitatea de executie pe care o realizeaza.

ART. 8
- Pentru rezultate deosebite in activitatea desfasurata, personalul incadrat pe functii de specialitate poate primi un salariu de merit, mai mare cu pina la 15% fata de cel prevazut la gradatia la care este incadrat.
Persoanele care beneficiaza de salariu de merit si nivelul concret al acestuia, in limita prevazuta la alin. 1, se stabilesc de colegiile organelor centrale, atit pentru personalul de specialitate din aparatul propriu, cit si pentru cel din unitatile exterioare sau subordonate acestora, pe baza unor criterii elaborate in acest scop de fiecare dintre aceste organe.
Salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 5% din numarul personalului de specialitate pe total minister sau organ central. Activitatea persoanelor respective se analizeaza in fiecare an si in raport cu rezultatele obtinute se stabileste mentinerea sau retragerea salariului de merit.

ART. 9
- Trecerea personalului in gradatia imediat superioara se face o data pe an pentru intreg personalul, de regula la inceputul anului bugetar, tinindu-se seama de calitatile personale concretizate in rezultatele obtinute in activitatea profesionala, notate cu calificativul " bine " sau " foarte bine ".
Vechimea minima necesara pentru trecerea la gradatia imediat superioara este de 2 ani. Fac exceptie de la aceasta prevedere persoanele incadrate ca debutant sau stagiar, la care vechimea minima pentru trecerea la gradatia imediat superioara este de 1 an.

ART. 10
- Avansarea personalului de specialitate, in grade sau trepte profesionale, se face prin examen, in conditiile legii, in raport cu vechimea minima in specialitate, competenta profesionala si rezultatele obtinute in activitate.
Incadrarea la avansare se face in toate cazurile la gradatia 1.
Vechimea minima in grad sau treapta profesionala pentru avansarea in gradul sau treapta imediat superioara este de cel putin 3 ani. Fac exceptie de la aceasta prevedere persoanele incadrate in functiile prevazute cu salariul de debutant.
In mod exceptional, pentru persoane cu o competenta profesionala deosebita, vechimea minima prevazuta la alin. 2 poate fi redusa la jumatate.

ART. 11
- Activitatea profesionala se apreciaza anual cu calificativele:" foarte bine ", " bine ", " satisfacator " sau " slab ".

ART. 12
- Persoanele salarizate potrivit prevederilor prezentei legi beneficiaza de un spor de vechime in munca de pina la 15%, calculat la salariul de baza, corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru, astfel:
---------------------------------------------------------------------------Transe de vechime in munca Cota procentuala din salariul de baza ---------------------------------------------------------------------------- intre 3 si 5 ani 3% - de la 5 la 10 ani 6% - de la 10 la 15 ani 9% - de la 15 la 20 ani 12% - peste 20 ani 15% ---------------------------------------------------------------------------Sporul de vechime in munca se plateste cu incepere de la 1 al lunii urmatoare in care s-a implinit vechimea in munca.
Sporul de vechime se ia in calcul la stabilirea pensiei si a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca.

ART. 13
- Personalul din Directia generala a penitenciarelor si unitatile acesteia beneficiaza de sporuri pentru activitati ce solicita o incordare psihica foarte ridicata sau se desfasoara in conditii deosebite de munca.
Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporurilor si conditiile de acordare sint prevazute in anexele nr. 6 si 7.

ART. 14
- Dispozitiile legale cu privire la premii si celelalte drepturi de personal, prevazute pentru personalul din unitatile bugetare, se aplica in mod corespunzator.

ART. 15
- Premiul anual poate fi redus sau anulat in cazul salariatilor care, in cursul anului, au desfasurat o activitate profesionala slaba sau necorespunzatoare, ori au savirsit abateri pentru care au fost sanctionati displicinar.
Aceste drepturi se anuleaza in cazul salariatilor care au savirsit fapte in legatura cu serviciul, pentru care au fost condamnati penal, sau care ii fac necorespunzatori functiei pe care o ocupa.

ART. 16
- Acordarea sporurilor si premiilor pentru personalul din organele centrale, prevazute de prezenta lege, se face in conditiile stabilite de lege pentru personalul ministerelor si altor organe centrale.

ART. 17
- Pe linga drepturile de salariu mentionate in prezenta lege, personalul din unitatile mentionate la art. 1 beneficiaza si de drepturile stabilite prin acte normative speciale.

ART. 18
- Salarizarea personalului de specialitate auxiliar de la Curtea Suprema de Justitie si Procuratura Generala este cea prevazuta in anexa nr. 3 pentru personalul instantelor judecatoresti si al unitatilor de procuratura.

ART. 19
- Salarizarea personalului de specialitate juridica din Ministerul Justitiei si Procuratura Generala se stabileste prin asimilarea functiilor acestuia cu gradele profesionale ale judecatorilor si procurorilor, in raport cu vechimea in specialitate si competenta profesionala, prin ordin al ministrului justitiei si, respectiv, al procurorului general.

ART. 20
- Salariile de baza pentru functiile de conducere si de executie, altele decit cele de specialitate juridica si auxiliare activitatii de judecata din Curtea Suprema de Justitie, Ministerul Justitiei si Procuratura Generala, sint cele stabilite pentru ministere si alte organe centrale.

ART. 21
- Incadrarea judecatorilor la judecatorii si tribunale, a procurorilor, notarilor, expertilor criminalisti si executorilor judecatoresti se face prin ordin al ministrului justitiei si, dupa caz, al procurorului general, iar a celuilalt personal de specialitate din unitatile de justitie, procuratura si notariate, de catre presedintele tribunalului, de procurorul sef al procuraturii judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv de notarul sef al notariatului judetean sau al municipiului Bucuresti, in conditiile prezentei legi si ale legilor de organizare.

ART. 22
- Judecatorii, procurorii si notarii se incadreaza pe grade profesionale I, II, III, IV si V.
La tribunalele si procuraturile judetene si ale municipiului Bucuresti se incadreaza numai judecatori si, respectiv, procurori de grade profesionale I, II si III.
Judecatorii si procurorii stagiari, precum si notarii debutanti, dupa promovarea examenului de definitivat, sint incadrati in gradul profesional V.
La numirea in functie si stabilirea gradului profesional pentru judecatorii si procurorii care nu au mai exercitat aceste functii si provin din alte sectoare de activitate, vechimea in specialitate se majoreaza cu 3 ani.

ART. 23
- Incadrarea si salarizarea expertilor criminalisti se fac pe trei grade profesionale.

ART. 24
- Numirea judecatorilor si procurorilor in functii de conducere la instantele judecatoresti si unitatile de procuratura judetene, ale municipiului Bucuresti si locale se face dintre judecatorii si procurorii de gradul I-IV, in functie de calitatile lor profesionale si organizatorice, prin ordin al ministrului justitiei si, respectiv, al procurorului general.

ART. 25
- Numirea notarilor in functii de conducere la notariatele judetene si al municipiului Bucuresti, precum si la notariatele locale, se face indiferent de gradul acestora, in functie de calitatile lor profesionale, prin ordin al ministrului justitiei. Judecatorii care sint incadrati ca notari pe grade profesionale pot fi numiti notari sefi din momentul incadrarii.

ART. 26
- In functiile de conducere de la Laboratorul central de expertize criminalistice si laboratoarele interjudetene vor fi numiti, prin ordin al ministrului justitiei, experti criminalisti, indiferent de grad, desemnati in functie de calitatile lor profesionale si organizatorice.

ART. 27
- In unitatile prevazute la art. 1 pot fi utilizate, in raport cu specificul unor activitati, si alte functii, cu niveluri de salarizare prevazute de lege pentru unitatile bugetare.

ART. 28
- Personalul de specialitate trimis in strainatate, invitat pe contul organizatiilor sau altor parteneri externi, pentru actiuni stiintifice, culturale, artistice sau sportive, beneficiaza in tara de drepturile stabilite prin hotarirea Guvernului pentru unitatile bugetare.
Pe postul celor trimisi in strainatate, potrivit alin. 1, pentru o perioada mai mare de o luna, pot fi angajate, pe durata determinata, alte persoa ne, potrivit legii.

ART. 29
- La aplicarea prezentei legi se va proceda la reincadrarea intregului personal pe noile functii, grade si trepte profesionale, precum si pe gradatii, astfel ca noul salariu sa nu fie inferior salariului tarifar avut. La reincadrare se va tine seama de competenta profesionala reflectata in rezultatele obtinute pina la data reincadrarii, precum si de nivelul de pregatire al fiecarei persoane.

ART. 30
- In legatura cu modul de aplicare a prevederilor prezentei legi, se pot face contestatii, dupa caz, la Colegiul Curtii Supreme de Justitie, al Ministerului Justitiei sau la Procuraturii Generale, de catre personalul incadrat de aceste organe, in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta a masurii. Contestatiile se solutioneaza in termen de 20 de zile.
Contestatiile, formulate de personalul incadrat de conducerile tribunalelor si celorlalte unitati exterioare ale Ministerului Justitiei sau ale procuraturii judetene si a municipiului Bucuresti se pot adresa comisiilor constituite in acest scop de Ministerul Justitiei si Procuratura Generala;
prevederile alin. 1 se aplica in mod corespunzator.

ART. 31
- Salariile prevazute de prezenta lege sint brute si impozabile, potrivit legii. Ele nu cuprind suma fixa acordata sub forma de indexare si nici compensatiile pentru cresterea preturilor.

ART. 32
- Statele de personal ale unitatilor exterioare subordonate Ministerului Justitiei si Procuraturii Generale se aproba de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Economiei si Finantelor. Statele de functii pentru aceste unitati se aproba de Ministerul Justitiei si, respectiv, Procuratura Generala.
Statul de functii al Curtii Supreme de Justitie, intocmit potrivit prevederilor legale, se aproba de colegiul de conducere al curtii.
Statele de functii se intocmesc in limita posturilor aprobate, potrivit legii.

ART. 33
- Dispozitiile prezentei legi intra in vigoare la data de 1 aprilie 1991, data pina la care ramin valabile reglementarile privind salarizarea in vigoare la 1 martie 1991.
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 14/1990 privind salarizarea membrilor Curtii Supreme de Justitie si a aparatului acesteia, Decretul-lege nr.140/1990 privind incadrarea si salarizarea personalului din unitatile de justitie si procuratura, art. 7 din Hotarirea Guvernului nr. 987/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, precum si orice alte dispozitii contrare.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 25 iulie 1991.
PRESEDINTELE SENATULUI academician ALEXANDRU BIRLADEANU Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 26 iulie 1991.
PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR MARTIAN DAN In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr.92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei, promulgam Legea cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecatoresti si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.
PRESEDINTELE ROMANIEI ION ILIESCU ANEXA 1 SALARIILE de baza pentru functiile de conducere si de executie de specialitate din Curtea Suprema de Justitie ---------------------------------------------------------------------------Nr. Functia Salariul de baza lunar crt. -lei---------------------------------------------------------------------------

A. Functii de conducere
1. Presedintele Curtii Supreme de Justitie 32.000
2. Vicepresedinte la Curtea Suprema de Justitie 28.000
3. Presedinti de sectie la Curtea Suprema de Justitie 26.000

B. Functii de executie de specialitate juridica
4. Judecator 24.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nr. Nivelul Salariul de baza-lei Vechimea -------------------crt. Functia studiilor minima Gradatia in -------------------- specialitate
1. 2. 3. 4.
---------------------------------------------------------------------------

C. Functii de executie de specialitate juridica pe grade profesionale
5. Consultant S 18.900 19.600 20.300 juridic gr. I 21.050 14 ani
6. Consultant juridic S 16.400 16.950 17.600 gr. II 18.250 11 ani
7. Consultant juridic S 14.350 14.850 15.350 gr. III 15.850 8 ani
8. Consultant juridic S 12.700 13.100 13.350 gr. IV 13.900 5 ani
9. Consultant juridic S 11.550 11.900 12.300 - 2 ani cu gr. V examen de definitivat sau, dupa caz, 5 ani in alte functii de specialitate

D. Functii de conducere ---------------------------------------------------------------------------Nr. Functia Indemnizatia de crt. conducere -lei---------------------------------------------------------------------------
10. Consultant juridic Salariul de baza Indemnizatia de sef corespunzator conducere maxima functiei de executie 2.900 ---------------------------------------------------------------------------ANEXA 2 SALARIILE de baza si indemnizatiile pentru functiile de conducere din Procuratura Generala si Ministerul Justitiei

A. Functii din conducerea Procuraturii Generale ---------------------------------------------------------------------------Nr. Salariul de baza lunar crt. Functia -lei---------------------------------------------------------------------------
1. Procuror general 28.000
2. Prim-adjunct al procurorului general 26.000
3. Adjunct al procurorului general 24.000

B. Indemnizatii de conducere ---------------------------------------------------------------------------Nr. Indemnizatia de crt. Functia conducere maxima -lei---------------------------------------------------------------------------
4. Director, procuror sef directie 4.500
5. Director adjunct, procuror sef directie adjunct 4.000
6. Judecator inspector, procuror inspector 3.600
7. Sef serviciu, procuror sef serviciu 3.300
8. Sef birou, procuror sef birou 3.000 ANEXA 3 INSTANTE JUDECATORESTI SI UNITATI DE PROCURATURA Salarii de baza pentru functiile de specialitate

A. Functii de executie ---------------------------------------------------------------------------Nr. Functia Nivelul Salariul de baza-lei Vechimea crt studiilor ---------------------- minima in Gradatia specialitate -------------------------1 2 3 4 ---------------------------------------------------------------------------a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Judecator, procuror;gr.I S 18.900 19.600 20.300 21.050 14 ani
2. Judecator, procuror; gr.II S 16.400 16.950 17.600 18.250 11 ani
3. Judecator, procuror; grIII S 14.350 14.850 15.350 15.850 8 ani
4. Judecator, procuror;grIV S 12.700 13.100 13.500 13.900 5 ani
5. Judecator, 2 ani cu procuror grV S 11.550 11.900 12.300 - examen de definitivat sau, pentru judecatori, dupa caz, 5 ani in alte functii de specialitate, conform legii
6. Judecator, procuror; stagiar S 8.600 8.850 -
7. Executor 5 ani in judecatoresc I S 11.200 11.550 11.900 12.300 functii auxiliare sau economice
8. Executor 3 ani in judecatoresc I S 10.550 10.850 11.200 11.550 functii auxiliare, juridice sau economice
9. Executor S 1 an in judecatoresc III 9.100 9.350 9.650 9.950 functii auxiliare, juridice sau economice
10. Executor judecatoresc debutant S 8.100 - - - b) Functii de executie pe trepte profesionale
11. Grefier instanta 8 ani in judecata, secretar functii procuratura;I auxiliare M 7.650 7.950 8.250 8.850 juridice
12. Grefier instanta 6 ani in judecata, secretar functii procuratura, auxiliare grefier-dactilograf; juridice II M 6.850 7.100 7.350 7.650
13. Grefier instanta 4 ani in judecata, secretar functii procuratura, auxiliare grefier-dactilograf; juridice III M 5.900 6.100 6.350 6.600
14. Grefier instanta 1 an in judecata, secretar functii procuratura, auxiliare grefier-dactilograf; juridice IV M 5.100 5.300 5.500 5.700
15. Grefier, instanta judecata, secretar procuratura, grefier-dactilograf;
debutant M 4.450 - - -
16. Executor 6 ani in judecatoresc I M 7.950 8.250 8.550 8.850 functii auxiliare juridice, economice sau administrative
17. Executor 4 ani in judecatoresc II M 6.850 7.100 7.350 7.650 functii auxiliare juridice, economice sau administrative
18. Executor 3 ani in judecatoresc III M 5.900 6.100 6.350 6.600 functii auxiliare juridice, economice sau administrative
19. Executor 1 an in judecatoresc IV M 5.100 5.300 5.500 5.700 functii auxiliare juridice, economice sau administrative
20. Executor M judecatoresc debutant 4.450 - - -
21. Arhivar-registrator M I 6.100 6.350 6.600 6.850
22. Arhivar-registrator M II 5.300 5.500 5.700 5.900
23. Arhivar-registrator III M 4.600 4.750 4.900 5.100 G
24. Arhivar-registrator M debutant 4.000 - - -
25. Agent procedural G 4.750 4.900 5.100 5.300
26. Aprod G 4.450 4.600 4.750 4.900 B Functii de conducere ---------------------------------------------------------------------------Indemnizatia de Nr. Functia conducere crt. maxima -lei---------------------------------------------------------------------------
1. Presedinte tribunal, Salariul procuror sef procuratura corespunzator judeteana si a functiei de municipiului Bucuresti executie 3.600
2. Vicepresedinte tribunal, procuror sef adjunct procuratura judeteana si a municipiului Bucuresti -"- 3.200
3. Judecator inspector, procuror inspector -"- 2.900
4. Presedinte sectie tribunal, procuror sef birou -"- 2.900
5. Presedinte judecatorie, procuror sef procuratura locala -"- 2.900
6. Vicepresedinte judecatorie, procuror sef adjunct procuratura locala -"- 2.100
7. Prim- grefier tribunal, secretar sef procuratura judeteana -"- 800
8. Grefier sef sectie tribunal, judecatorie, secretar sef procuratura locala -"- 500 ---------------------------------------------------------------------------NOTA:
a) La numirea in functie si stabilirea treptei profesionale pentru grefier si secretar de procuratura pot fi luate in considerare perioadele lucrate in functii economice si administrative si, in acest caz, vechimea minima in specialitate, prevazuta in anexa, se majoreaza cu 3 ani.
b) Judecatorii si procurorii stagiari pot fi trecuti de la gradatia 1 la gradatia 2 dupa trecerea unei perioade de 1 an, cu indeplinirea si a celorlalte conditii prevazute de lege pentru acordarea gradatiei superioare.
ANEXA 4 NOTARIATE DE STAT Salarii de baza pentru functiile de specialitate

A. Functii de executie ---------------------------------------------------------------------------Nr. Functia Nivelul Salariul de baza-lei --------------------------------crt studiilor Gradatia Vechimea minima in specialitate 1 2 3 4 ---------------------------------------------------------------------------a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Notar gradul I S 15.850 16.400 16.950 17.600 13 ani
2. Notar gradul II S 13.900 14.350 14.850 15.350 10 ani
3. Notar gradul III S 12.300 12.700 13.100 13.500 7 ani
4. Notar gradul IV S 11.200 11.550 11.900 - 4 ani
5. Notar gradul V S 10.250 10.550 10.850 - 1 an
6. Notar debutant S 8.350 - - - b) Functii de executie pe trepte profesionale
7. Secretar I 6 ani in functii auxiliare juridice, M 7.350 7.650 7.950 8.250 economice si administrative
8. Secretar, 4 ani in functii secretar- auxiliare juridice, dactilograf; II M 6.600 6.850 7.100 7.350 economice si administrative
9. Secretar, 2 ani in functii secretar- auxiliare juridice, dactilograf; III M 5.900 6.100 6.350 6.600 economice si administrative
10. Secretar, 1 an in functii secretar- auxiliare juridice, dactilograf;IV M 5.700 5.900 6.100 - economice si administrative
11. Secretar debutantM 4.000 - - -
12. Conducator 5 ani in functii auxiliare juridice, carte funciara I M 6.100 6.350 6.600 6.850 economice si administrative
13. Conducator 3 ani in functii auxiliare juridice, carte funciara II M 5.700 5.900 6.100 6.350 economice si administrative
14. Conducator 1 an in functii auxiliare juridice, carte funciara III M 4.750 4.900 5.100 - economice si administrative
15. Conducator carte funciara M 4.000 - - - debutant
16. Arhivar M 4.750 4.900 5.100 - G
17. Aprod G 4.300 4.450 4.600 4.750 ---------------------------------------------------------------------------

B. Functii de conducere ---------------------------------------------------------------------------Nr. Functia Indemnizatia de conducere maxima crt. -lei---------------------------------------------------------------------------
1. Notar sef la notariatul judetean sal al municipiului Bucuresti 2.900
2. Notar sef adjunct la notariatul judetean sau al municipiului Bucuresti 2.100
3. Notar sef la notariatul local 2.100
4. Notar sef adjunct la notariatul local 1.500
5. Secretar sef 500 ---------------------------------------------------------------------------NOTA:
Functia de secretar sef se poate folosi la notariatele se stat judetene si al municipiului Bucuresti, precum si la notariatele locale cu volum mare de activitate, stabilite de Ministerul Justitiei.
In functia de secretar sef pot fi incadrati numai secretari treapta I-II, tinind seama de calitatile lor profesionale si organizatorice.
ANEXA 5 LABORATOARE DE CRIMINALISTICA Salarii de baza pentru functiile de specialitate

A. Functii de executie pe grade profesionale ---------------------------------------------------------------------------Nr. Nivelul Salariul de baza -lei ------------------------------Vechimea minima in crt Functia studiilor Gradatia specialitate ----------------------------1 2 3 4 ---------------------------------------------------------------------------
1.Expert criminalist gr.I S 13.500 13.900 14.350 14.850 12 ani
2.Expert criminalist gr.II S 11.900 12.300 12.700 13.100 10 ani
3.Expert criminalist gr.III S 10.550 10.850 11.200 11.550 6 ani
4.Asistent criminalist I S 9.650 9.950 10.250 - 4 ani
5.Asistent criminalist II S 8.850 9.100 9.350 - 1 an
6.Asistent criminalist debutant S 8.100 - - - ---------------------------------------------------------------------------

B. Functii de conducere ---------------------------------------------------------------------------Nr. Indemnizatia de conducere crt Functia maxima -lei---------------------------------------------------------------------------
1. Sef laborator central de expertiza criminalistica 2.900
2. Sef adjunct laborator cental de expertiza criminalistica 2.100
3. Sef laborator interjudetean de expertiza criminalistica 2.100 ---------------------------------------------------------------------------ANEXA 6 SALARIZAREA personalului civil din Directia generala a penitenciarelor si unitatilor acesteia
1. Personalul civil din Directia generala a penitenciarelor este salarizat in conditiile prevazute de lege pentru aparatul ministerelor si celorlalte organe centrale de stat.
Personalul civil din unitatile exterioare ale Directiei generale a penitenciarelor este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile in unitatile bugetare.

2. Salarizarea functiilor de specialitate specifice din Directia generala a penitenciarelor si unitatile acesteia se face prin asimilare cu functiile de specialitate din aparatul ministerelor si altor organe centrale si, respectiv, din unitatile bugetare.

3. Personalul civil din Directia generala a penitenciarelor si din unitatile acesteia beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu pina la 25%.
Aceasta majorare face parte din salariul de baza.

4. Personalul didactic si auxiliar didactic, precum si personalul medicosanitar din unitatile subordonate Directiei generale a penitenciarelor beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu pina la 30%.

5. Personalul civil din Penitenciarul Poarta Alba si Sectia Chilia Veche, din subordinea Penitenciarului Tulcea, beneficiaza in continuare de indemnizatia de 20% la salariul de baza, pentru prestarea serviciului in dispozitiv permanent de lupta.

6. Acordarea drepturilor prevazute la pct. 4 si 5 nu exclude majorarea salariului de baza stabilit la pct. 3.
ANEXA 7 SPORURI la solda personalului militar din unitatile Directiei generale a penitenciarelor din subordinea Ministerului Justitiei
1. Personalul militar care, pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, presteaza, de regula, serviciul in timpul noptii, are dreptul la un spor pentru munca de noapte de 15% care se calculeaza la solda de baza.

2. Subofiterii care asigura paza si supravegherea detinutilor, retinutilor, arestatilor preventiv si sanctionatilor cu inchisoare contraventionala, precum si minorilor internati in penitenciare, scoli speciale de munca si reeducare, spitale penitenciare, in sectii (ateliere) de productie, puncte de lucru sau in mijloace de transport au dreptul - pe timpul efectiv prestat in astfel de conditii - la o indemnizatie pentru paza si supraveghere de 5% din solda de baza. Indemnizatia de paza si supraveghere se ia in calcul la stabilirea pensiei militare de stat si a pensiei suplimentare.

3. Subofiterii de penitenciare care asigura, minimum 10 ore pe zi, paza detinutilor care muncesc, carora nu li se poate compensa timpul prestat suplimentar cu timp liber corespunzator, au dreptul la o indemnizatie de 5-15% din solda de baza, care se stabileste prin ordin al ministerului justitiei.
Pe timpul cit beneficiaza de indemnizatia prevazuta la alin. 1, subofiterii nu vor primi indemnizatia prevazuta la pct. 2 pentru paza si supravegherea detinutilor.

4. Subofiterii prevazuti la pct. 3, care aduc o contributie deosebita la realizarea si depasirea planului de venituri al unitatii, pot fi recompensati, la propunerea comandantilor de penitenciare, dintr-un fond de 0,5% calculat la fondul de salarii al subofiterilor de penitenciare, care se constituie la dispozitia Ministerului Justitiei pentru Directia generala a penitenciarelor.

5. Subofiterii care au in primire cai sau ciini de serviciu au dreptul, pe o perioada respectiva, la o indemnizatie de 5% din solda de baza.
COMENTARIU Hotarirea Nr. 987 din 28 august 1990, al carei art. 7 a fost abrogat, este publicata in M. Of. Nr. 105 din 14 septembrie 1990 si in Indrumar Legislativ, vol. IV/1990, pag. 30.


Duminică, 26 iunie 2022, 09:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.