LEGE nr.9 din 8 ianuarie 1998
privind compensatiile cetățenilor Români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România și Bulgaria
Textul actului publicat în M.Of. nr. 8/13 ian. 1998

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Cetățenii români, prejudiciați în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, denumit în continuare tratat, au dreptul la compensațiile stabilite potrivit prezentei legi, în măsura în care nu au primit anterior sau au primit numai parțial compensații ori despăgubiri pentru bunurile imobile - construcții și terenuri - pe care le aveau în proprietate în județele Durostor și Caliacra, cedate Bulgariei, precum și pentru recoltele neculese de porumb, bumbac și floarea-soarelui.

(2) De prevederile alin. (1) beneficiază și cetățenii români, moștenitori legali ai foștilor proprietari.

Art. 2. - (1) Despăgubirile se acordă celor îndreptățiți, sub forma unor compensații bănești distincte pentru terenuri, pentru construcții și pentru recoltele de porumb, bumbac și floarea-soarelui, după cum urmează:

a) pentru fiecare hectar de teren, o sumă calculată la valoarea medie a categoriilor de teren, stabilită în condițiile prevăzute de dispozițiile legale pentru valoarea de patrimoniu a terenurilor ce constituie capital social sau, la cerere, acțiuni la societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat în județul de domiciliu sau învecinat, fără ca totalul suprafeței de teren pentru care se acordă compensații să depășească suprafața prevăzută de Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările ulterioare;
b) pentru fiecare locuință - inclusiv anexele gospodărești -, precum și pentru construcțiile cu alte destinații, o sumă calculată în raport cu suprafața construită și cu materialele de construcții folosite, precum și cu vechimea construcției; în această sumă este inclusă și compensația pentru terenul aferent construcției, respectiv terenul de sub construcție și curtea. Comisia prevăzută la art. 6 va putea majora cu până la 50% compensația bănească prevăzută la alin. (1) lit. a) și b), în raport cu valoarea deosebită a unor construcții sau terenuri intravilane - urbane sau rurale -, dacă o asemenea apreciere se justifică pe baza actelor prezentate de cei în cauză;
c) pentru recoltele neculese de porumb, bumbac și floarea-soarelui, o sumă calculată în raport cu suprafața cultivată și cu producția medie la hectar în anul 1940.

(2) Criteriile de evaluare, modalitățile concrete de stabilire a cuantumului compensațiilor pentru terenuri agricole, terenuri intravilane, construcții și recolte se vor reglementa prin normele metodologice aprobate de Guvern, prevăzute la art. 12. Criteriile de evaluare a construcțiilor se vor stabili în condițiile prevăzute de Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului.

Art. 3. - În cazul în care, anterior, cei îndreptățiți au fost despăgubiți parțial, în bani sau în natură, pentru prejudiciile suferite în urma aplicării tratatului, aceștia au dreptul la compensație, proporțional, pentru prejudiciul rămas neacoperit, în limitele stabilite la art. 2.

Art. 4. - (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele îndreptățite la compensație, foști proprietari sau moștenitorii acestora, vor depune, în acest sens, cereri însoțite de actele doveditoare la comisia județeană sau a municipiului București pentru aplicarea legii, în a cărei circumscripție domiciliază.

(2) Dacă moștenitorii foștilor proprietari domiciliază în județe diferite, aceștia vor depune cererile la comisia municipiului București.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) vor anexa la cerere o declarație autentificată, pe propria răspundere, din care să rezulte suprafețele de teren, construcțiile și recoltele pentru care se consideră îndreptățite să primească compensații în condițiile prezentei legi.

(4) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1), persoanele îndreptățite pot depune cereri, neînsoțite de acte, în situația imposibilității temporare de a procura actele doveditoare, termenul de depunere a actelor prelungindu-se cu maximum 90 de zile de la data depunerii cererii.

Art. 5. - (1) Dovada dreptului de proprietate asupra terenurilor și construcțiilor pentru care se solicită compensații se face cu înscrisuri.

(2) Arhivele Naționale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Agriculturii și Alimentației, precum și alte instituții publice care dețin acte referitoare la situația persoanelor evacuate din județele Durostor și Caliacra, ca urmare a aplicării tratatului, sunt obligate să elibereze celor interesați copii de pe actele solicitate.

Art. 6. - (1) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României se constituie, prin ordin al prefectului, în fiecare județ și în municipiul București, câte o comisie pentru aplicarea legii, compusă din directorul general al direcției generale a finanțelor publice și controlului financiar de stat, directorul general al direcției generale pentru agricultură și alimentație, șeful direcției județene a Arhivelor Naționale, șeful inspecției județene de construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului, un consilier juridic desemnat de prefect și un notar public desemnat de Ministerul Justiției, la propunerea Uniunii Naționale a Notarilor Publici. Comisia va funcționa în cadrul prefecturii.

(2) Președintele comisiei prevăzute la alin. (1) este prefectul.

(3) În termenul prevăzut la alin. (1) se constituie, prin hotărâre a Guvernului, comisia centrală pentru aplicarea dispozițiilor legii, care va funcționa la Ministerul Finanțelor.

(4) Comisia centrală este formată din 11 membri, dintre care: trei reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Alimentației, un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe, un reprezentant al Departamentului pentru Administrație Publică Locală, un reprezentant al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, un reprezentant al Ministerului Justiției, un reprezentant al Arhivelor Naționale și doi reprezentanți ai Asociației Române a Victimelor Represiunilor Staliniste Secția Cadrilater (județele Durostor și Caliacra).

Art. 7. - (1) Comisiile județene și a municipiului București primesc, verifică și rezolvă cererile de acordare a compensațiilor. Hotărârile privind acordarea compensațiilor se dau în termen de cel mult 6 luni de la primirea cererilor. Hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor comisiei și se comunică comisiei centrale, spre validare, precum și solicitantului.

(2) În termen de 15 zile de la comunicare, solicitantul nemulțumit de hotărârea comisiei poate face contestație la comisia centrală.

(3) În termen de cel mult 60 de zile, comisia centrală va analiza contestațiile și va valida sau va invalida măsurile stabilite de comisiile județene și a municipiului București, admițând sau respingând, după caz, contestațiile ce i-au fost adresate. Hotărârea comisiei centrale se comunică solicitanților și direcțiilor generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat.

(4) Hotărârile comisiei centrale sunt supuse controlului judecătoresc, putând fi atacate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la secția de contencios administrativ a tribunalului în raza căruia domiciliază solicitantul.

(5) Hotărârile pronunțate de tribunal sunt supuse recursului.

(6) În vederea soluționării cererilor, comisiile prevăzute la art. 6 pot solicita acte și informații oricăror instituții publice, persoane fizice și juridice.

(7) În cazul în care compensația este solicitată de mai mulți moștenitori ai aceleiași persoane, precum și atunci când după adoptarea hotărârii apar și alte persoane având vocație succesorală, raporturile dintre succesori privind compensația se soluționează potrivit dreptului comun.

Art. 8. - (1) Compensațiile acordate cetățenilor români îndreptățiți se suportă din bugetul de stat, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, iar plățile către persoanele fizice se asigură de către primăriile în raza cărora își au domiciliul beneficiarii.

(2) Ministerul Finanțelor este autorizat să pună la dispoziție primăriilor sumele necesare despăgubirii, în condițiile legii.

(3) În termen de 60 de zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 4 alin. (1), în funcție de volumul compensațiilor ce urmează a se acorda prin hotărâre a Guvernului, se va stabili modalitatea de eșalonare a acordării compensațiilor, prețurile actualizându-se în raport cu coeficientul de inflație. Eșalonarea plăților nu va depăși 2 ani consecutivi.

(4) În cazul în care compensația constă în acțiuni, societățile comerciale nominalizate au obligația să înregistreze hotărârile comisiilor județene și a municipiului București și să acorde solicitanților acțiuni dintre cele deținute de stat, prin cesiune la valoarea nominală, egală cu suma compensației.

Art. 9. - Cererile adresate oricăror autorități publice, precum și acțiunile în justiție având ca obiect acordarea compensațiilor prevăzute de prezenta lege sunt scutite de orice taxe.

Art. 10. - Dreptul la orice compensație pentru pagube suferite în urma aplicării tratatului se stinge prin epuizarea prevederilor prevăzute de prezenta lege sau prin nesolicitarea compensațiilor în termenul prevăzut la art. 4.

Art. 11. - Activitatea comisiilor prevăzute la art. 6 încetează la data finalizării tuturor cererilor depuse conform art. 4.

Art. 12. - Ministerul Finanțelor, împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, Ministerul Agriculturii și Alimentației, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Justiției vor supune Guvernului, spre aprobare, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, norme metodologice cu privire la modul de lucru al comisiilor constituite conform art. 6, remunerarea membrilor comisiilor, gestionarea fondurilor prevăzute în bugetul de stat cu destinația de compensații, criteriile și modalitățile de stabilire a compensațiilor, precum și modalitățile de acordare a acțiunilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a).

Art. 13. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 2 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI
RADU VASILE

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 2 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

București, 8 ianuarie 1998.
Nr. 9.


Vineri, 12 august 2022, 23:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.