DECRET nr.61 din 25 martie 1981
pentru modificarea DECRETului nr.678/1969 privind regimul de pază a frontierei de stat al Republicii Socialiste România
Textul actului publicat în B.Of. nr. 17/25 mar. 1981

DECRET NUMAR: 61 DIN 25/03/81 pentru modificarea Decretului nr.678 / 1969 privind regimul de paza a frontierei de stat al Republicii Socialiste Romania

EMITENT: CONSILIUL DE STAT

APARUT IN BULETINUL OFICIAL Nr. 17 DIN 25/03/81
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

ART. I
- Decretul nr.678/1969 privind regimul de paza a frontierei de stat a Republicii Socialiste Romania se modifica dupa cum urmeaza:

1. Dupa capitolul 2 se introduce capitolul 2^1, cu art. 4^1-4^5, care va avea urmatorul cuprins:
" CAPITOLUL 2^1 Grupele de sprijin ale granicerilor

Art. 4^1 - In scopul asigurarii pazei frontierei de stat a Republicii
Socialiste Romania, trupele de graniceri vor fi sprijinite de subunitati ale garzilor patriotice special destinate si pregatite in acest scop, precum si de grupe de sprijin ale granicerilor constituite din detasamente de pregatire a tineretului pentru apararea patriei, cit si din alti cetateni care desfasoara activitati in apropierea frontierei.

Art. 4^2 - Grupele de sprijin ale granicerilor se organizeaza in
localitatile situate in zona de frontiera si pe litoralul Marii Negre, dupa criteriul domiciliului sau al locului de munca, inclusiv pe timpul unor activitati sezoniere, in raport cu nevoile asigurarii pazei frontierei de stat.

Art. 4^3 - Folosirea subunitatilor de garzi patriotice si a grupelor de
sprijin ale granicerilor in sprijinul pazei frontierei de stat se va face cu aprobarea presedintelui consiliului local de aparare. Subunitatile de garzi patriotice vor fi folosite conform planurilor de cooperare elaborate de statele majore judetene ale garzilor patriotice si comandantii unitatilor de graniceri.

Art. 4^4 - Luptatorii din subunitatile de garzi patriotice si membrii
grupelor de sprijin ale granicerilor, care se evidentiaza in executarea sarcinilor incredintate, pot fi recompensati cu premii in bani sau alta natura de catre Ministerul Apararii Nationale - Comandamentul trupelor de graniceri.
Pentru fapte sau merite deosebite, persoanelor prevazute la alin. 1 li se pot conferi distinctii de stat ale Republicii Socialiste Romania.

Art. 4^5 - Scoaterea din productie a luptatorilor din subunitatile de
garzi patriotice si membrilor grupelor de sprijin ale granicerilor, pentru a participa la misiunile de asigurare a pazei frontierei de stat, se va face numai in mod exceptional.
Luptatorii din subunitatile de garzi patriotice si membrii grupelor de sprijin ale granicerilor, pe timpul cit sint scosi din productie pentru a participa la misiunile de asigurare a pazei frontierei de stat, vor primi drepturile de retribuire de la unitatile socialiste unde sint incadrati. De asemenea, in cazul pierderii capacitatii de munca, survenita in aceste imprejurari, beneficiaza, dupa caz, de asistenta medicala, medicamente, spitalizare si pensie, in conditiile prevazute de lege a se acorda personalului muncitor pentru accidente de munca sau boli profesionale."
2. Articolul 5 alineatele 2 si 3 vor avea urmatorul cuprins:
" Minorii sub 14 ani sositi intr-o localitate situata in zona de frontiera vor fi anuntati organului militiei de catre persoanele majore care ii insotesc sau la care sosesc, in termenul prevazut la alin. 1. Fac exceptie minorii ce urmeaza cursurile unei scoli situate in zona de frontiera si care au acces pe baza carnetului de elev.
Persoanele care se deplaseaza in interes de serviciu intr-o localitate situata in zona de frontiera, pe o durata mai mare de 30 de zile, sint obligate sa se prezinte la organul militiei pentru efectuarea mentiunii de stabilire a resedintei in actul de identitate."
3. Articolul 7 litera d) va avea urmatorul cuprins:
"d) persoanele care ocupa functii de conducere in aparatul de partid si de stat, prevazute in anexa * care face parte integranta din prezentul decret." * Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.

4. Dupa articolul 7 se introduce articolul 7^1, care va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7^1 - Personalul muncitor din Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor care executa in zona de frontiera lucrari de intretinere, reparatii si constructii ale cailor de comunicatii, liniilor de telecomunicatii si senalului navigabil, precum si personalul de supraveghere si controlul navigatiei, are acces pe baza actului de identitate si a ordinului de serviciu sau de deplasare semnat de conducatorul unitatii socialiste in care este incadrat.
Accesul in zona de frontiera pe baza documentelor prevazute in alin. 1 este permis, de asemenea, organelor de control vamal ale Directiei Generale a Vamilor care se deplaseaza la unitatile subordonate din punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, precum si personalului muncitor din Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare care se deplaseaza pe navele de pescuit oceanic.
Personalul muncitor al unitatilor socialiste situate in zona de frontiera are acces la locul de munca, pe baza actului de identitate si a legitimatiei de serviciu cu fotografie, semnata de conducatorul unitatii in care este incadrat. In cuprinsul legitimatiei se vor indica seria, numarul actului de identitate si organul emitent."
5. - Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
" Art. 8. - Accesul persoanelor, inclusiv al personalului unitatilor socialiste, in fisia trupelor de graniceri si pina la linia de frontiera este permis numai cu aprobarea comandantului unitatii de graniceri, care va fi solicitat cu cel putin 24 de ore inainte.
Persoanele prevazute la alin. 1 sint obligate sa respecte conditiile de acces in fisia trupelor de graniceri si pina la linia de frontiera stabilite de comandantii unitatilor de graniceri la obtinerea aprobarii."
6. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
" Art. 10. - Circulatia persoanelor pe timpul noptii, cu sau fara mijloace de transport, pe o adincime de 2.000 m de la linia frontierei de stat spre interior - pentru frontiera de uscat si de la limita revarsarilor de ape pentru frontiera de apa, este permisa numai pe drumurile publice care vor fi stabilite, prin decizie, de comitetele executive ale consiliilor populare ale judetelor limitrofe cu frontiera de stat, cu acordul comandantilor unitatilor de graniceri si al organelor militiei judetene.
Drumurile publice pe care circulatia este interzisa in timpul noptii vor fi semnalizate prin grija comitetelor executive ale consiliilor populare judetene, cu indicatoare iluminate, insotite de placute aditionale, cu precizarea orelor de interzicere a circulatiei.
Raminerea persoanelor pe timpul noptii pe o adincime de 2.000 m de la linia de frontiera spre interior - pentru frontiera de uscat si de la limita revarsarilor de ape - pentru frontiera de apa, in afara perimetrului construibil al localitatilor, este permisa numai cu aprobarea si in conditiile stabilite de catre comandantii unitatilor de graniceri. Aprobarea va fi solicitata cu cel putin 24 de ore inainte.
Instalarea de campinguri, tabere si corturi, precum si parcarea autovehiculelor in zona de frontiera, in alte locuri decit cele stabilite de catre comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare ale municipiilor, oraselor si comunelor, cu acordul comandantilor unitatilor de graniceri, sint interzise."
7. Dupa articolul 10 se introduce articolul 10^1, cu urmatorul cuprins:
" Art. 10^1- Mijloacele de transport apartinind persoanelor fizice, unitatilor socialiste ori altor organizatii din localitatile situate in zona de frontiera vor fi parcate in locuri anume destinate, potrivit legii.
Obligatia prevazuta la alin. 1 revine si persoanelor fizice, unitatilor socialiste ori altor organizatii care deplaseaza temporar mijloace de transport in zona de frontiera.
Paza avioanelor si elicopterelor ce executa activitati utilitare in zona de frontiera va fi asigurata de catre Departamentul Aviatiei Civile, folosind in acest scop paznici inarmati pe care unitatile socialiste beneficiare ale prestatiilor sint obligate sa-i puna la dispozitie, cu avizul Ministerului de Interne.
Zborurile, planificate si aprobate, ale avioanelor si elicopterelor ce executa activitati utilitare si sportive in zona de frontiera vor fi comunicate Comandamentului trupelor de graniceri de catre Comandamentul aviatiei militare, in termenele prevazute de regimul de zbor in spatiul aerian al Republicii Socialiste Romania."
8. Articolul 12 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Vinarea organizata a animalelor de prada, pe adincimea prevazuta la alin.
1, este admisa numai ziua de la linia de frontiera spre interior, pe baza deciziilor emise de catre comitetele executive ale consiliilor populare ale judetelor limitrofe cu frontiera de stat si cu acordul prealabil al Comandamentului trupelor de graniceri."
9. La articolul 14 se introduce un nou alineat, ca alineat ultim, cu urmatorul cuprins:
"Modul de desfasurare a activitatilor in zona constructiilor se stabileste, cu cel putin 15 zile inainte de inceperea lucrarilor, de catre comandantii unitatilor de graniceri impreuna cu conducatorii unitatilor socialiste respective."
10. Articolele 15, 16 si 17 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 15 - Modul de folosire a apelor de frontiera pentru pescuit sportiv, scaldat, plaja, aprovizionare cu apa si adapatul animalelor se stabileste prin decizii ale comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare ale municipiilor, oraselor si comunelor din zona de frontiera, cu acordul prealabil al comandantilor unitatilor de graniceri, in raport cu nevoile populatiei.
Comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare ale municipiilor , oraselor si comunelor din zona de frontiera vor lua masuri pentru marcarea locurilor permise pentru adapat si scaldat si de afisare a regulilor de folosire a apelor de frontiera.
Pescuitul sportiv si scaldatul persoanelor in rada porturilor situate in zona de frontiera sint interzise.

Art. 16 - Pescuitul industrial in apele de frontiera se efectueaza in
mod organizat, in cursul zilei, cu respectarea dispozitiilor legale si a urmatoarelor reguli:
a) pescarul este obligat sa aiba asupra sa buletinul de identitate, autorizatia de pescuit, permisul graniceresc si carnetul de ambarcatie. Permisul graniceresc este obligatoriu si pentru membrii echipajelor navelor de pescuit;
b) navele si ambarcatiile de pescuit vor purta pavilioanele si semnele de identificare prevazute de dispozitiile legale in vigoare.
Pescuitul industrial in apele de frontiera, pe timpul noptii, se efectueaza cu respectarea prevederilor alin. 1 si numai cu aprobarea comandantilor unitatilor de graniceri, in afara cazurilor cind prin conventiile internationale incheiate cu celelalte state riverane se prevede altfel.

Art. 17 - Pescuitul sportiv in apele de frontiera este admis numai in
cursul zilei, de la rasaritul pina la apusul soarelui, de pe mal, cu conditia ca pescarii sa posede si permis graniceresc.
Asociatia Generala a Vinatorilor si Pescarilor Sportivi, cu acordul comandantilor unitatilor de graniceri, va marca, delimita si afisa conditiile si zonele in care se executa pescuitul sportiv."
11. Dupa articolul 17 se introduce articolul 17^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 17^1 - Permisele graniceresti se elibereaza la cererea unitatilor socialiste sau a pescarilor sportivi, care va fi adresata, dupa caz, comandantilor unitatilor de graniceri sau Comandamentului trupelor de graniceri.
Permisele graniceresti se vizeaza anual de catre organul emitent."
12. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18 - Barcile, precum si orice alte ambarcatii, cu sau fara propulsie, de agrement, sportive, pescaresti si "Salvamar" pot fi detinute si folosite numai daca sint inscrise la capitania portului sau la comitetele ori birourile executive ale consiliilor populare ale municipiilor, oraselor si comunelor, acolo unde nu exista capitanii de port.
Barcile si ambarcatiile se pastreaza la malul apelor de frontiera in locuri special amenajate, marcate cu indicatoare, asigurate si pazite prin grija celor care le detin si le folosesc. Aceste locuri vor fi stabilite de catre organele la care sint inscrise barcile si ambarcatiile, cu acordul comandantilor unitatilor de graniceri.
In perioada cind barcile si ambarcatiile nu se mai folosesc datorita incetarii activitatilor pentru care sint destinate sau conditiilor de anotimp, acestea vor fi ridicate de la apa, depozitate la uscat in locuri special amenajate si asigurate cu paza.
Detinerea, parcarea, acostarea, stationarea la ancora si folosirea barcilor si ambarcatiilor de agrement, sportive, pescaresti si "Salvamar", fara indeplinirea conditiilor prevazute in prezentul articol, sint interzise."
13. Articolul 20 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Excursiile organizate in apele de frontiera, cu alte nave decit acelea care fac curse regulate de pasageri, se efectueaza cu aprobarea, dupa caz, a comandantilor unitatilor de graniceri de la locul de imbarcare sau a Comandamentului trupelor de graniceri."
14. Articolul 20 alineatul 2 se abroga.

15. Articolul 22 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Organizarea concursurilor nautice in apele de frontiera este permisa cu aprobarea comandantilor unitatilor de graniceri, solicitata cu cel putin 5 zile, inainte de data concursului."
16. Dupa articolul 22 se introduce articolul 22^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 22^1 - Persoanelor care se deplaseaza sau desfasoara activitati in apropierea frontierei de stat li se interzice:
a) sa treaca neautorizat frontiera de stat;
b) sa incalce spatiul aerian si apele teritoriale ale statelor vecine;
c) sa traga cu arma peste frontiera de stat;
d) sa deterioreze ori sa distruga semnele de frontiera si mijloacele tehnice de paza ale granicerilor;
e) sa ilumineze teritoriul statelor vecine cu faruri, proiectoare sau alte mijloace;
f) sa produca ori sa extinda incendii peste frontiera;
g) sa efectueze convorbiri peste frontiera cu persoane neautorizate;
h) sa fotografieze teritoriul statelor vecine;
i) sa efectueze neautorizat schimb de obicte si corespondenta peste frontiera de stat;
j) sa lase animale sau pasari de casa sa treaca peste frontiera."
17. Titlul sectiunii II din capitolul 3 se modifica astfel: "Accesul in porturi si la bordul navelor".

18. In sectiunea II din capitolul 3 se introduce, inainte de articolul 23, articolul 22^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 22^2 - Accesul in porturile situate la frontiera si la marea teritoriala a Republicii Socialiste Romania este permis cu respectarea urmatoarelor reguli:
a) personalul muncitor din unitatile socialiste situate in incinta porturilor are acces pe baza legitimatiei de serviciu, cu fotografie, semnata de conducatorul unitatii;
b) celelalte categorii de personal muncitor, care se deplaseaza in interes de serviciu in porturi, au acces pe baza actului de identitate si a ordinului de serviciu sau delegatiei semnate de conducatorul unitatii socialiste din care fac parte;
c) marinarii romani si straini de pe navele acostate in porturi au acces pe baza carnetului de marinar; marinarii straini trebuie sa posede si permi sul de acces la uscat;
d) persoanele care calatoresc cu nave pentru curse externe au acces pe baza documentelor ce le permit iesirea din tara, iar cele care pleaca cu nave pentru curse interne, pe baza actului de identitate si a biletului de calatorie;
e) mijloacele de transport au acces pe baza documentelor ce vor fi stabilite de catre conducatorii unitatilor socialiste din incinta porturilor, cu acordul prealabil al organelor Ministerului de Interne si al comandantilor unitatilor de graniceri."
19. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26 - Accesul persoanelor la bordul navelor sub pavilion roman, in stationare sau miscare, aflate in apele de frontiera sau in marea teritoriala, este permis de comandamentul navei in conditiile stabilite de Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor.
Accesul persoanelor la bordul navelor sub pavilion roman, care sosesc din curse externe, este permis de comandantul navei numai dupa efectuarea controlului de frontiera. Accesul persoanelor la bordul navelor sub pavilion roman care pleaca in curse externe este interzis dupa efectuarea controlului de frontiera.
Cind navele sub pavilion roman sint acostate in dana dubla, cu o nava sub pavilion strain, accesul este permis de organele Ministerului de Interne din punctele de control pentru trecerea frontierei de stat."
20. Dupa articolul 26 se introduc articolele 26^1-26^3, cu urmatorul cuprins:
"Art. 26^1 - Organele centrale ale administratiei de stat care dau aprobari de acces la bordul navelor pentru specialistii, tehnicienii si comerciantii straini, precum si pentru personalul agentiilor de navigatie aero si navale straine, vor incunostinta despre aceasta Ministerul de Interne.

Art. 26^2 - Ministerul Afacerilor Externe va informa Ministerul de
Interne despre carnetele de identitate eliberate membrilor corpului diplomatic si consular, membrilor cu statut diplomatic ai reprezentantelor comerciale, reprezentantilor si functionarilor organizatiilor internationale aflati pe teritoriul Republicii Socialiste Romania, precum si despre autorizatiile de acces eliberate personalului tehnico-administrativ si de serviciu din cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor comerciale.

Art. 26^3 - Accesul la uscat al echipajelor navelor sub pavilion strain
este admis in baza permiselor eliberate in acest scop, potrivit legii.
Accesul la uscat al echipajelor navelor sub pavilion roman este permis de comandantul navei, potrivit dispozitiilor Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor, dupa efectuarea controlului de frontiera de sosire si pina la efectuarea controlului de plecare in cursa.
In porturile Republicii Socialiste Romania unde nu exista puncte de control pentru trecerea frontierei de stat si nici unitati sau subunitati de graniceri, accesul persoanelor la bordul navelor si al marinarilor straini la uscat este permis de organele militiei. In acest caz, la iesirea pe uscat organele militiei elibereaza marinarilor straini un permis de acces."
21. Articolele 27 si 28 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 27 - Sint exceptate de la obligatia de a poseda documente de acces in porturi si la bordul navelor persoanele care ocupa functii de conducere in aparatul de partid si de stat, prevazute in anexa la prezentul decret, ofiterii, maistrii militari si subofiterii din Ministerul de Interne, precum si personalul de supraveghere si controlul navigatiei din Inspectoratul navigatiei civile si unitatile subordonate, aflati in executarea sarcinilor de serviciu.

Art. 28 - Normele stabilite in prezenta sectiune sint aplicabile si por-
turilor Tulcea, Galati, Braila, Hirsova, Cernavoda si Calarasi."
22. Dupa sectiunea II din capitolul 3 se introduce sectiunea II^1 cu art. 28^1 - 28^6, care va avea urmatorul cuprins:
"SECTIUNEA II^1 Reguli privind desfasurarea unor activitati pe litoralul Marii Negre si in marea teritoriala a Republicii Socialiste Romania

Art. 28^1 - Dispozitiile art. 10 alin. 4, art. 10^1 si art. 14-22 sint
aplicabile si in cazurile privind litoralul Marii Negre sau marea teritoriala a Republicii Socialiste Romania.

Art. 28^2 - Pescuitul sportiv cu barca in marea teritoriala este permis
pina la o departare de 4.000 m de la tarm.

Art. 28^3 - Parcarea, acostarea, stationarea la ancora si folosirea
ambarcatiilor de agrement, sportive, pescaresti si "Salvamar" sint permise cu aprobarea si in conditiile stabilite de comandantii unitatilor de graniceri.

Art. 28^4 - Excursiile cu nave si ambarcatii se efectueaza numai din
porturile Tomis, Constanta, Mangalia si din punctele special amenajate in acest scop in statiunile de pe litoral, cu aprobarea comandantilor unitatilor de graniceri si in conditiile stabilite de catre acestia.

Art. 28^5 - Folosirea navelor si ambarcatiilor pentru efectuarea unor
masuratori, activitati hidrotehnice si cercetari de orice natura este permisa cu aprobarea prealabila a comandantilor unitatilor de graniceri, solicitata cu cel putin 5 zile inainte, si in conditiile stabilite de catre acestia.

Art. 28^6 - Scaldatul persoanelor este admis in sectoarele de plaje spe-
cial amenajate, marcate cu indicatoare si prevazute cu serviciul "Salvamar".
Accesul in larg al persoanelor, indiferent de mijlocul folosit, este permis pina la limita marcata si asigurata cu balize sau alte indicatoare, prin grija comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare ale municipiilor, oraselor si comunelor."
23. Articolele 29, 30 si 31 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 29 - Paza si intreaga activitate in portul militar Mangalia se organizeaza de catre Ministerul Apararii Nationale - Comandamentul marinei militare.
Delimitarea portului militar Mangalia se stabileste prin decret al Consiliului de Stat.

Art. 30 - Accesul, navigatia si stationarea navelor civile sub pavilion
roman in portul militar Mangalia, avanportul vechi si canalul de legatura dintre avanportul vechi si lacul Mangalia, precum si la digul de sud al avanportului vechi, vor fi permise cu aprobarea si in conditiile ce vor fi stabilite de catre Ministerul Apararii Nationale - Comandamentul marinei militare.
Pentru navele civile sub pavilion roman, care se deplaseaza la Santierul naval Mangalia, este necesara si aprobarea Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor - Departamentul transporturilor navale.

Art. 31 - Accesul navelor sub pavilion strain in portul militar Mangalia,
avanportul vechi, canalul de legatura dintre avanportul vechi si lacul Mangalia, precum si stationarea la digul de sud al avanportului vechi, sint permise numai cu aprobarea ministrului apararii nationale. Interdictia accesului si stationarii navelor sub pavilion strain vor fi comunicate de Ministerul Apararii Nationale - Comandamentul marinei militare - prin avize pentru navigatori."
24. Dupa capitolul 3 se introduc capitolele 3^1 si 3^2, cu art.
31^1 - 31^8, care vor avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL 3^1 Obligatii ce revin unitatilor socialiste si cetatenilor

Art. 31^1 - Presedintii comitetelor sau birourilor executive ale consi-
liilor populare si conducatorii unitatilor socialiste situate in zona de frontiera si pe litoralul Marii Negre sint obligati sa aduca la cunostinta personalului din subordine prevederile prezentului decret si sa ia masuri de respectare a acestora.

Art. 31^2 - Conducatorii unitatilor socialiste din zona de frontiera si
de pe litoralul Marii Negre sint obligati ca, inainte de incadrarea personalului muncitor, permanent sau sezonier, domiciliat in localitati situate in afara zonei de frontiera si a litoralului Marii Negre, sa obtina pentru acesta avizul organelor Ministerului de Interne.

Art. 31^3 - Persoanele domiciliate intr-o localitate din zona de fronti-
era si pe litoralul Marii Negre, precum si cele care sosesc temporar intr-o localitate din zona de frontiera si pe litoralul Marii Negre, sint obligate sa respecte regulile stabilite prin prezentul decret si sa se supuna controlului organelor de graniceri.
CAPITOLUL 3^2 Controlul si supravegherea aplicarii legislatiei de frontiera

Art. 31^4 - In scopul asigurarii respectarii regulilor existente in zona
de frontiera si pe litoralul Marii Negre, organele de graniceri si ale Ministerului de Interne vor stabili masuri comune pentru aplicarea prevederilor prezentului decret si vor efectua controale periodice in vederea descoperirii, identificarii si sanctionarii persoanelor care incalca aceste reguli. De asemenea, se vor informa operativ si reciproc despre constatarile privind modul in care unitatile socialiste si persoanele fizice respecta prevederile prezentului decret.

Art. 31^5 - Organele locale ale militiei vor comunica de indata, dar nu
mai tirziu de 4 ore de la inregistrare, unitatilor si subunitatilor de graniceri persoanele sosite in localitatile situate in zona de frontiera, precum si durata sederii lor in zona.

Art. 31^6 - Itinerarele de patrulare ale organelor militiei, pe o adin-
cime de 2.000 m de la linia de frontiera spre interior - pentru frontiera de uscat si de la limita revarsarilor de ape - pentru frontiera de apa, precum si pe litoralul Marii Negre, in afara perimetrului construibil al localitatilor, ce se vor stabili de comun acord cu comandantii unitatilor sau subunitatilor de graniceri.

Art. 31^7 - Pentru intarirea pazei frontierei de stat, comitetele si
birourile executive ale consiliilor populare si organele Ministerului de Interne vor sprijini unitatile de graniceri stabilind, in acest scop, sarcini pentru paza obsteasca din comunele si satele situate in zona de frontiera si a celor de pe litoralul Marii Negre.

Art. 31^8 - Navele si ambarcatiile din dotarea Ministerului de Interne
vor naviga in apele de frontiera si in marea teritoriala in conditiile ce vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului apararii nationale si ministrului de interne."
25. Articolele 32 si 33 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 32 - Incalcarea dispozitiilor din prezentul decret constituie contraventii, daca faptele nu sint savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) incalcarea dispozitiilor art. 5, art. 6, art. 7^1, art. 9, art. 15 alin 3, art. 19, art. 22^2, art. 23, art. 24 alin. 2, art. 25, art. 26, art. 26^3, art. 28^6, art. 31^2 si art. 31^3, cu amenda de la 200 la 500 lei;
b) incalcarea dispozitiilor art. 8, art. 10, art. 20, art. 22 si art.
28^4, cu amenda de la 300 la 600 lei;
c) incalcarea dispozitiilor art. 17, art. 22^1 lit. a) si f)-j), art. 28^2, art. 28^3, cu amenda de la 400 la 800 lei;
d) incalcarea dispozitiilor art. 11, art. 12, art. 13, art. 16 si art. 18, cu amenda de la 500 la 1.000 lei;
e) incalcarea dispozitiilor art. 10^1, art. 14, art. 22^1 lit. b)-e), art. 28^5, art. 30 si art. 31, cu amenda de la 600 la 3.000 lei.
Constatarea contraventiilor prevazute in prezentul articol si aplicarea sanctiunilor se fac de catre ofiterii, maistrii militari si subofiterii de graniceri, ofiterii si subofiterii din punctele de control pentru trecerea frontierei de stat si ai militiei, precum si de catre ofiterii anume desem nati din Comandamentul marinei militare.

Art. 33 - Contravenientii pot face plingere impotriva procesului-verbal
de constatare a contraventiei in termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.
Plingerea se solutioneaza, dupa caz, de comandantul unitatii de graniceri, seful militiei din judetul limitrof frontierei de stat sau comandantul unitatii de marina militara.
Daca constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii s-au facut de persoanele aratate in alin. 2, plingerea se solutioneaza, dupa caz, de comandantul trupelor de graniceri, seful Inspectoratului general al militiei sau comandantul marinei militare.
In cazul contraventiilor pentru care actul normativ prevede o amenda de peste 1.000 lei, plingerea se solutioneaza de judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savirsita contraventia."

ART. II
- Decretul nr.85/1957 privind infiintarea grupelor de sprijin ale granicerilor si Hotarirea Consiliul de Ministri nr. 1999/1969 pentru stabilirea unor masuri privind regimul de paza a frontierei de stat a Republicii Socialiste Romania se abroga.

ART. III
- Decretul nr.678/1969 privind regimul de paza a frontierei de stat a Republicii Socialiste Romania, cu modificarile aduse prin prezentul decret, se va republica, dindu-se capitolelor sectiunilor si articolelor o noua numerotare si actualizindu-se denumirile si terminologia potrivit legislatiei in vigoare.
*) Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.


Marți, 19 octombrie 2021, 14:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.