DECRET nr.240 din 29 iunie 1982
privind stabilirea unor măsuri pentru gospodarirea judicioasa și reducerea în continuare a consumului de energie electrica, energie termica, gaze naturale
Textul actului publicat în B.Of. nr. 61/30 iun. 1982

DECRET NUMAR: 240 DIN 29/06/82 privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea judicioasa si reducerea in continuare a consumului de energie electrica, energie termica, gaze naturale si alti combustibili

EMITENT: CONSILIUL DE STAT

APARUT IN Buletinul Oficial Nr. 61 DIN 30/06/82
In vederea asigurarii conditiilor necesare dezvoltarii economiei nationale, au fost stabilite masuri pentru extinderea bazei proprii de materii prime si resurse energetice, prin sporirea extractiei de carbune, titei, gaze si accentuarea programului energetic. Acest complex de masuri are in vedere orientarea stabilita la Congresul al XII-lea al P.C.R. de promovare a unei politici ferme de gospodarire rationala si reducere a consumurilor de resurse energetice, de economisire stricta a combustibililor si energiei in toate sectoarele de activitate, de imbunatatire a structurii productiei industriale.
Pornindu-se de la aceste orientari si sarcini, s-au stabilit - in raport de tipurile de combustibili - niveluri mai reduse privind producerea energiei termice, precum si repartizarea acesteia pe consumatori.
In conditiile continuarii crizei energetice pe plan mondial, a cresterii cheltuielilor de productie si exploatare la toate categoriile de combustibili se impune adoptarea de noi masuri menite sa asigure gospodarirea judicioasa a resurselor energetice si reducerea consumului de combustibili prin sporirea randamentelor in utilizarea acestora, eliminarea pierderilor in transportul energiei si a oricaror forme de risipa, rationalizarea riguroasa a consumului tuturor categoriilor de combustibili, energie electrica si energie termica.
In acelasi timp, cerintele economiei nationale, ca si implicatiile crizei economice mondiale, impun masuri ferme pentru rentabilizarea producerii si folosirii tuturor categoriilor de combustibili, ceea ce a determinat majorarea preturilor de productie la gaze naturale, titei, combustibili, energie termica si electrica.
Ca urmare, apare necesara si recalcularea preturilor cu amanuntul si a tarifelor la combustibili, energie termica si electrica care se livreaza populatiei, in vederea aplicarii principiului rentabilitatii si in acest sector de activitate.
Noile preturi vor asigura, totodata, un raport mai echitabil intre diferitele categorii de combustibili si energia termica.
Printr-o mai judicioasa utilizare a energiei termice in gospodariile populatiei, fiecare familie trebuie sa realizeze o reducere a consumului de energie cu circa 20 la suta; pentru acoperirea restului cresterilor de preturi urmeaza a se acorda compensatii banesti corespunzatoare, astfel incit, pe total, sa se asigure infaptuirea masurilor adoptate de Congresul al XII-lea al partidului privind cresterea nivelului de viata al intregii populatii.
In acest scop, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

CAP. 1

Masuri pentru utilizarea rationala de catre unitatile socialiste a energiei electrice, termice si combustibililor

ART. 1
Ministerele, celelalte organe centrale, consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti, centralele, intreprinderile, toate unitatile socialiste de stat, cooperatiste si obstesti vor lua masuri pentru reducerea consumurilor, utilizarea rationala si economisirea combustibililor, carburantilor, energiei electrice, eliminarea oricaror forme de risipa, incadrarea riguroasa in normele de consum stabilite potrivit legii.
Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe si Consiliul National pentru Stiinta si Tehnologie, impreuna cu celelalte ministere si organe centrale, sint obligate sa asigure perfectionarea proceselor tehnologice, modernizarea sau inlocuirea instalatiilor cu consumuri energetice mari, rationalizarea fluxurilor de productie, buna intretinere si exploatare a masinilor, eliminarea pierderilor in transportul energiei, recuperarea integrala a re surselor energetice, cresterea randamentelor de utilizarea combustibililor, precum si punerea in valoare a unor noi surse de energie.

ART. 2
Ministerele, celelalte organe centrale si locale, impreuna cu unitatile de productie si de cercetare, sint obligate sa ia masuri pentru diminuarea consumului de aburi si apa calda, in primul rind la marii consumatori din economie.
In acest scop, in fiecare unitate se va analiza modul de gospodarire a energiei termice si se va stabili necesarul de combustibili, in raport de norma optima de temperatura a aburului sau apei calde livrate.
Pe aceasta baza se vor stabili conditiile de functionare a unitatilor producatoare de energie termica, potrivit cerintelor proceselor de productie, astfel incit sa se obtina o reducere a consumului de combustibili, indeosebi de petrol si gaze.

ART. 3
Ministerele si celelalte organe centrale, impreuna cu Consiliul National pentru Stiinta si Tehnologie, vor reexamina programele privind promovarea unor noi surse de energie si vor actiona cu fermitate pentru introducerea acestora in economie, in vederea reducerii si inlocuirii consumului de petrol, gaze si carbune in producerea energiei termice.

ART. 4
Ministerul Energiei Electrice indeplineste functia de administrator unic al tuturor surselor de energie si raspunde de infaptuirea masurilor privind producerea, distributia si utilizarea in conditii de eficienta maxima a energiei electrice si termice.

ART. 5
In vederea cresterii eficientei economice si reducerii costului energiei termice, Ministerul Energiei Electrice va lua masuri pentru extinderea producerii combinate a energiei electrice si termice, inlocuirea instalatiilor de incalzire cu consum mare de combustibil, precum si pentru trecerea la folosirea pe scara larga a carbunilor si a altor resurse noi de energie.
Totodata, la proiectarea de noi centrale temice se va avea in vedere posibilitatea ca acestea sa utilizeze, in conditii de eficienta, orice fel de combustibili si sa fie amplasate cit mai aproape de consumatori.

ART. 6
Ministerele, celelalte organe centrale, consiliile populare vor stabili masuri pentru limitarea la strictul necesar a temperaturii aburului si apei calde, precum si a perioadei de furnizare, eliminindu-se functionarea in gol sau la capacitate redusa a centralelor termice, prin organizarea corespunzatoare a proceselor de productie.
Totodata, se vor lua masuri ca la fiecare centrala termica sa se instituie programe optime de functionare, iar sectiile si unitatile care primesc energia termica sa-si organizeze activitatea productiva astfel incit sa se incadreze in programele stabilite.

ART. 7
Ministerele, celelalte organe centrale, unitatile de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica, centralele si intreprinderile sint obligate sa asigure reproiectarea instalatiilor, recipientelor si utilajelor consumatoare de energie electrica si termica sau de gaze naturale pentru incalzit, in scopul reducerii consumului de energie si combustibil si al cresterii randamentului de utilizare a acestora.
Ministerul Industriei de Masini-Unelte Electrotehnica si Electronica va lua masuri pentru reproiectarea, tipizarea si introducerea in fabricatie numai a aparatelor de uz casnic cu consum redus de energie. Aparatele de uz casnic cu consum mare de energie vor fi scoase din fabricatie.

ART. 8
Ministerul Industriei Constructiilor de Masini si Ministerul Industriei de Masini- Unelte, Electrotehnica si Electronica si consiliile populare vor lua masuri pentru realizarea de cazane care sa functioneze pe carbune sau alti combustibili solizi, cu randamente superioare, si a aparatajului de reglaj, precum si pentru automatizarea centralelor si punctelor termice.
Ministerul Industriei de Masini-Unelte, Electrotehnica si Electronica va asimila in fabricatie si va produce in cantitatile necesare contoare pentru masurarea consumului de energie termica la blocurile de locuinte.

ART. 9
Unitatile socialiste la care in procesul de productie rezulta resurse energetice refolosibile sau care detin asemenea resurse sint obligate sa-si acopere necesarul de energie termica destinata incalzirii spatiilor si consumului menajer propriu, in primul rind prin utilizarea in totalitate a acestor resurse.

ART. 10
Centralele industriale, intreprinderile, celelalte unitati socialiste sint obligate sa ia masuri pentru utilizarea la capacitatea normala a instalatiilor tehnologice consumatoare de energie termica si de oprire a celor slab incarcate, precum si pentru reducerea la minimum a pierderilor de caldura din ateliere, hale, cladiri prin efectuarea lucrarilor de etansare la usi, goluri, ferestre, spatii vitrale, acoperisuri si prin crearea de spatii tampon in halele de productie.

ART. 11
In cladirile unitatilor socialiste de stat, cooperatiste si obstesti se interzic iluminatul si incalzitul in afara programului, cu exceptia spatiilor pentru asigurarea pazei si serviciului pe unitate si a celor pentru mentinerea functionarii unor instalatii.
Se interzice utilizarea de catre personalul muncitor a oricaror aparate personale consumatoare de energie in incinta unitatilor socialiste unde isi desfasoara activitatea.

ART. 12
Temperatura de incalzire in halele industriale si alte spatii de productie inchise se limiteaza la maximum 16 grade C, iar in birouri si celelalte spatii administrative, la maximum 18 grade C.

ART. 13
Consiliile oamenilor muncii vor actiona cu fermitate pentru aducere la indeplinire a tuturor sarcinilor si masurilor necesare pentru reducerea continua a consumului de energie electrica, energie termica si combustibililor.
Totodata, vor asigura unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii pentru ca acestia, in calitatea lor de producatori, proprietari ai mijloacelor de productie si beneficiari ai tuturor bunurilor materiale, sa realizeze sarcinile de productie cu consumuri cit mai mici de materii prime, combustibili si energie, sa participe activ la buna gospodarire a mijloacelor materiale si financiare ce le sint incredintate de societate, la cresterea eficientei economice, astfel incit fiecare unitate socialista sa desfasoare o activitate rentabila, sa realizeze beneficii cit mai mari, sa-si sporeasca contributia la indeplinirea prevederilor planului national unic si, pe aceasta baza, la infaptuirea programului stabilit de partid pentru cresterea nivelului de trai al intregului popor.

CAP. 2

Preturi si tarife pentru energia electrica, termica si combustibili, pentru populatie

ART. 14
Toti cetatenii au datoria sa gospodareasca cu maximum de grija energia electrica, termica si combustibilii, eliminind orice forma de risipa a acestora, astfel incit sa realizeze o economie de cel putin 20 % fata de consumul din anul 1981, contribuind astfel la efortul general de utilizare cit mai rationala a resurselor energetice ale tarii.
Temperatura de incalzire in camerele de locuit si in alte incaperi se limiteaza la maximum 18 grade C.

ART. 15
Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe impreuna cu Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare vor stabili norme maxime de consum de combustibili pentru incalzirea locuintelor si prepararea apei calde menajere, tinind seama de regimul de temperatura interioara reglementat potrivit legii, randamentele stabilite ale instalatiilor de incalzire si de zonele climatice in care sint amplasate localitatile.
Normele maxime de consum de combustibili se stabilesc anual, pe tipuri de apartamente, si se esaloneaza lunar, pe urmatoarele perioade:
a) decembrie - februarie;
b) aprilie - septembrie;
c) martie, octombrie - noiembrie.
Normele maxime de consum de combustibili vor fi afisate la intreprinderile de gospodarie comunala si la fiecare asociatie de locatari.

ART. 16
Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru a nu se depasi consumurile de combustibili maxime normate, stabilite potrivit legii.
Se interzice livrarea de combustibili peste consumurile maxime normate.
In cazul depasirii consumurilor maxime normate, inclusiv a rezervii constituite pe perioada de vara, si a costurilor normate, cheltuielile suplimentare se suporta de personalul centralelor termice, al intreprinderilor si unitatilor de exploatare a acestora, precum si de cadrele de conducere din consiliile populare, proportional cu raspunderea fiecaruia stabilita in conditiile legii.
Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare impreuna cu comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti sint obligate sa ia masuri pentru rationalizarea personalului si reducerea la minimum a celorlalte cheltuieli de exploatare a centralelor termice.

ART. 17
Consiliile populare si asociatiile de locatari vor asigura functionarea centralelor termice de bloc si de apartament in functie de temperatura exterioara si de asigurarea temperaturii interioare maxime stabilite potrivit prezentului decret, cu incadrarea stricta in cotele de combustibili aprobate Totodata, vor lua masuri pentru:
a) imbunatatirea randamentelor cazanelor si schimbatoarelor de caldura, prin modernizarea si verificarea periodica a arzatoarelor, curatirea depunerilor, conducerea economica a arderii combustibililor, revizuirea aparatelor de masura, control si siguranta;
b) limitarea la strictul necesar a timpului de folosire si eliminarea consumurilor inutile de apa calda;
c) etansarea usilor si ferestrelor in vederea eliminarii pierderilor de caldura spre exterior;
d) combaterea oricarei tendinte de risipa a energiei, asigurind masuri de conservare a caldurii in apartamente si de incadrare in consumul optim.
Unitatile socialiste, indeosebi cele ale industriei mici, vor lua masuri pentru fabricarea de materiale necesare imbunatatirii etanseitatii spatiilor incalzite.

ART. 18
Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare si comitetele executi ve ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, cu antrenarea tuturor asociatiilor de locatari si a cetatenilor, vor lua masuri ca din economiile realizate in perioadele calde ale anului, fata de norma maxima de consum, sa constituie o rezerva de combustibili pentru a fi utilizata in lunile de iarna.

ART. 19
Stabilirea preturilor si a tarifelor pentru consumul de energie electrica, termica si gaze naturale se face in mod diferentiat, la un nivel de consum rational determinat in raport cu numarul de persoane care compun familia si marimea locuintei.
In cazul in care se depaseste nivelul de consum rational, urmeaza a se aplica un pret sau tarif majorat.

ART. 20
Incepind cu data de 1 iulie 1982, preturile si tarifele pentru energia electrica, energia termica, gazele naturale si alti combustibili livrati populatiei se stabilesc dupa cum urmeaza:

I. Pentru energia electrica
1. Pentru iluminat si utilizari casnice se stabilesc urmatoarele tarife:
- kWh/anual --------------------------------------------------------------------------0,65 lei/kWh 0,75lei/kWh 0,85lei/kWh 1,00lei/kWh Tipul apartamentului --------------------------------------------------(componenta familiei) urban rural urban rural urban rural urban rural --------------------------------------------------------------------------pina pina de la- de la- de la- de la- depasirea la la pina la pina la pina la pina la consumului de:
Apartament cu 1 camera (familie cu 1-2 persoane) 450 300 450-500 300-350 500-550 350-400 550 400 Apartament cu 2 camere (familie cu 2-3 persoane) 650 430 650-700 430-480 700-800 480-520 800 520 Apartament cu 3 camere (familie cu 3-4 persoane) 700 500 700-770 500-550 770-840 550-600 840 600 Apartament cu 4 camere (familie cu 4-5 persoane) 850 550 850-950 550-600 950-1035 600-650 1035 650 Apartament cu 5 camere (familie cu 5-6 pers. ) 900 600 900-1000 600-665 1000-1100 665-730 1100 730 ---------------------------------------------------------------------------
2. Pentru plitele electrice se stabileste tariful de 0,65 lei/kWh pentru un consum de 120 kWh/lunar.

3. Energia electrica consumata pentru utilitati comune in blocurile de locuinte se plateste cu tariful de 0,70 lei/kWh.
Tariful prevazut la alineatul precedent se aplica si pentru energia electrica livrata spitalelor, scolilor, caminelor si altor beneficiari care, potrivit legii, se aprovizioneaza la tariful in vigoare pentru populatie.
II. Energia termica
1. Tariful pentru energia termica produsa de unitatile din subordinea Ministerului Energiei Electrice, precum si pentru energia termica produsa pe gaze naturale de unitatile din subordinea altor ministere, organe centrale si consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, se stabileste la 220 lei/Gcal.

2. Tarifele pentru energia termica produsa pe combustibili lichizi de catre unitatile din subordinea altor ministere decit Ministerul Energiei Electrice, organe centrale sau locale, se stabilesc de comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, pe baza costurilor normate la nivelul anului 1982 si a unei rentabilitati de pina la 6% in limita a 345 lei/Gcal.

3. Tarifele pentru populatie in vigoare la 30 iunie 1982 pentru energia termica produsa pe carbuni in centralele termice din subordinea consiliilor populare sau a altor ministere si organe centrale decit Ministerul Energiei Electrice ramin nemodificate. Livrarea carbunilor la centralele care produc energie termica pentru populatie se va face la preturile de livrare stabilite pentru centralele Ministerului Energiei Electrice.

4. Tarifele pentru energia termica livrata populatiei, stabilite potrivit prevederilor pct. 1-3, cuprind preturile de productie, cota cheltuielilor de distributie, legal stabilite, inclusiv costul energiei electrice pentru pomparea si repomparea agentului termic.
III. Pentru gaze naturale Se stabilesc urmatoarele preturi:

1. Pentru gazele naturale livrate pentru incalzitul locuintelor cu sobe sau prin microcentralele din cladirile de locuit, precum si pentru preparatul hranei, se stabilesc urmatoarele preturi:
- metri cubi anual ---------------------------------------------------------------------------Tipul aparta- 1000lei/1000mc 1100lei/1000mc 1200lei/1000mc 1500lei/1000mc mentului ---------------------------------------------------------------------------pina la de la - pina la de la - pina la depasirea consumului de:
---------------------------------------------------------------------------Apartament cu 1 camera (familie cu 1-2 pers.) 1000 1000 - 1100 1100 - 1200 1200 Apartament cu 2 camere (familie cu 2-3 pers.) 1600 1600 - 1750 1750 - 2000 2000 Apartament cu 3 camere (familie cu 3-4 pers.) 2000 2000 - 2200 2200 - 2400 2400 Apartament cu 4 camere (familie cu 4-5 pers.) 2350 2350 - 2550 2550 - 2800 2800 Apartament cu 5 camere (familie cu 5-6 pers.) 2800 2800 - 3050 3050 - 3350 3350 ---------------------------------------------------------------------------
2. Pentru gazele naturale livrate pentru prepararea hranei la locuintele incalzite in sistem centralizat sau cu alti combustibili:
- metri cubi anual ---------------------------------------------------------------------------Componenta familiei 1000 lei/ 1100 lei/ 1200lei/ 1500 lei/ (numar de persoane) 1000 mc 1000 mc 1000 mc 1000 mc ---------------------------------------------------------------------------pina la de la - de la - depasirea pina la pina la consumului de:
---------------------------------------------------------------------------1 - 2 persoane 200 200-220 220-240 240 3 persoane 250 250-280 280-310 310 4 persoane 270 270-300 300-330 330 5 persoane 310 310-340 340-380 380 peste 5 persoane 330 330-360 360-400 400 ---------------------------------------------------------------------------
3. Pentru gazele naturale livrate centralelor care produc energie termica pentru populatie, precum si pentru utilitatile comune din blocurile de locuinte, se stabileste pretul de 1000lei/1000mc.
Pretul prevazut la alineatul precedent se aplica si pentru gazele naturale livrate spitalelor, scolilor, caminelor si altor beneficiari care, potrivit legii, se aprovizioneaza la pret cu amanuntul.
IV. Pentru combustibili lichizi si solizi Preturile cu amanuntul pentru compustibili lichizi si solizi ce se vind populatiei sint cele prevazute in anexa la prezentul decret.

ART. 21
Diferenta dintre preturile cu amanuntul mai putin rabatul sau adaosul comercial si preturile de productie la combustibili reprezinta impozit pe circulatia marfurilor.
De asemenea, reprezinta impozit pe circulatia marfurilor diferentele tarifele dintre tarifele pentru energia termica livrata populatiei, mai putin cota de cheltuieli aferenta distributiei, si preturile de productie.

ART. 22
Plata energiei termice necesare incalzirii locuintelor si prepararii apei calde menajere se face, de regula, lunar, potrivit consumurilor efectiv realizate.
La cererea asociatiilor de locatari, plata energiei termice aferente perioadei de iarna se va putea esalona si pe celelalte luni ale anului.

ART. 23
Ministerele si celelalte organe centrale si locale vor lua masuri pentru reevaluarea stocurilor de combustibili lichizi si solizi, precum si gaze petroliere lichefiate existente in stoc la unitatile subordonate, la data de 30 iunie 1982.
Reevaluarea stocurilor, precum si regularizarea diferentelor, se vor face potrivit normelor Ministerului Finantelor.

CAP. 3

Masuri de compensare a majorarilor de preturi si tarife

ART. 24
In vederea compensarii majorarii preturilor si tarifelor la combustibili, energie termica si gaze naturale prevazute in prezentul decret, fondurile ce se acorda personalului muncitor si pensionarilor se stabilesc la nivelul unui an, in suma de 3436 milioane lei. Aceste fonduri se adauga la cele prevazute prin Decretul nr.283/1979, in suma de 2504 milioane lei, astfel incit la nivelul unui an totalul fondurilor pentru compensarea majorarilor preturilor si tarifelor la combustibili, energie si gaze naturale insumeaza 5940 milioane lei.

ART. 25
Compensatiile pentru majorarile de preturi si tarife stabilite potrivit prezentului decret, impreuna cu cele prevazute in Decretul nr.283/1979, se acorda tuturor categoriilor de muncitori si maistri, indiferent de nivelul retributiei, precum si celorlalte categorii de personal muncitor care au retributii tarifare de pina la 4000 lei lunar, diferentiat in raport cu numarul copiilor aflati in intretinere, in cadrul unor sume calculate anual astfel:
---------------------------------------------------------------------------- pentru cei fara copii, 500 lei;
- pentru cei cu un copil, 650 lei;
- pentru cei cu doi si trei copii, 900 lei;
- pentru cei cu patru si cinci copii, 1250 lei;
- pentru cei cu sase sau mai multi copii, 1400 lei.
---------------------------------------------------------------------------Compensatiile ce se acorda personalului muncitor in suma de 2180 milioane lei stabilite prin Decretul nr.283/1979, la care se adauga cele determinate potrivit prevederilor prezentului decret in suma de 2866 milioane lei, reprezinta la nivelul unui an 5046 milioane lei si se asigura din fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea productiei, a beneficiarilor si la impartirea beneficiilor sau din fondul de premiere anual.
Compensatiile pentru majorarile de preturi si tarife se platesc trimestrial, in mod esalonat, dupa cum urmeaza:
--------------------------------------------------------------------------In trimestrele In trimestrele I si IV II si III lei/trimestru lei/trimestru ---------------------------------------------------------------------------- pentru cei fara copii 150 100 - pentru cei cu un copil 200 125 - pentru cei cu doi sau trei copii 300 150 - pentru cei cu patru si cinci copii 425 200 - pentru cei cu sase sau mai multi copii 450 250 ---------------------------------------------------------------------------Acordarea sumelor reprezentind compensarea majorarilor de preturi si tarife se face potrivit anexei nr. 3 la Decretul nr.153/1980.

ART. 26
Pentru pensionarii din sistemul asigurarilor sociale de stat, pensionarii militari si I.O.V.R., ale caror pensii nu depasesc 2500 lei lunar, precum si pentru beneficiarii de ajutoare sociale, compensatiile pentru majorarea preturilor si tarifelor, potrivit prezentului decret, si cele acordate conform Decretului nr.283/1979, se stabilesc in suma de 480 lei anual si se acorda lunar. In cazul pensiei de urmas, suma de 480 lei anual se acorda in raport de pensia titularului, indiferent de numarul urmasilor.
Suma aferenta compensarii majorarilor de preturi si tarife stabilite prin prezentul decret este de 570 milioane lei, la care se adauga suma de 324 milioane lei, stabilita prin Decretul nr.283/1979, astfel incit la nivelul unui an suma totala acordata pentru pensionari este de 894 milioane lei.

ART. 27
Compensatiile prevazute la art. 25 si 26 se reduc cu 20 la suta pentru persoanele care utilizeaza incalzirea cu sobe.

CAP. 4

Dispozitii finale

ART. 28
Consiliul de Ministri va analiza si va raporta lunar asupra modului de infaptuire a masurilor stabilite pentru rationalizarea si reducerea in continuare a consumului de energie electrica, termica si a combustibililor.

ART. 29
Consiliile populare impreuna cu consiliile oamenilor muncii din centrale si intreprinderi, asociatiile de locatari, cu sprijinul deputatilor, vor asigura o larga dezbatere in rindul cetatenilor pentru cunoasterea, aplicarea si generalizarea celor mai eficiente metode de gospodarire judicioasa a energiei termice, electrice si combustibililor.

ART. 30
Ministerele, celelalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti vor prezenta, pina la 31 iulie 1982, Comitetului de Stat al Planificarii si Ministerului Finantelor propuneri privind modificarea indicatorilor economici si financiari ai planului national unic si bugetului de stat pe anul 1982 si pe trimestrele III si IV ca urmare a influentelor preturilor si tarifelor si a compensatiilor banesti aprobate potrivit prezentului decret.
In termen de 15 zile de la prezentarea propunerilor organelor prevazute la alineatul precedent, Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor vor supune, spre aprobare, propuneri pentru modificarea indicatorilor din planul national unic si bugetul de stat pe anul 1982 si pe trimestrele III si IV.

ART. 31
Prezentul decret intra in vigoare incepind cu data de 1 iulie 1982. Pe aceeasi data se abroga urmatoarele prevederi din Decretul nr.283/1979, republicat in Buletinul Oficial nr. 30 din 8 aprilie 1980: titlul capitolului 1 si articolele 2, 5, 7 si 10 din acest capitol; capitolul 2 - articolele articolele 11-13; titlul capitolului 3 si articolele 14-16, 19-22 si 25, precum si orice alte dispozitii contrare.
Decretul nr.283/1979 se va republica in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, dindu-se articolelor o noua numerotare.
ANEXA 1 PRETURILE CU AMANUNTUL LA COMBUSTIBILI LICHIZI SI SOLIZI CE SE VIND POPULATIEI

I. Combustibili lichizi:
Pentru combustibili lichizi se stabilesc urmatoarele preturi:
---------------------------------------------------------------------------Produsul Caracteristici tehnice Pret cu amanuntul ---------------------------------------------------------------------------1 2 3 ---------------------------------------------------------------------------
1. Combustibil P STAS 177-77 3200 lei/mia de litri densitate relativa la 20 grade C 3860lei/tona maxim 0,830; putere calorifica minim 10000 Kcal./kg Conditia de livrare: franco depozit sau statii PECO
2. Combustibil M STAS 177-77 2800 lei/mia de litri densitate relativa la 20 gr.C 3220 lei/tona maxim 0,870; putere calorifica minim 9900 Kcal.kg Conditia de livrare: franco depozit sau statii PECO
3.Combustibil lichid STAS 54-80 2150 lei/tona usor pentru calo- densitate relativa la 20 gr.C maxim rifer, tip 3 0,935; putere calorifica minim 9650 Kcal./kg Conditia de livrare: franco depozit PECO
4. Gaz petrolier lichefiat in butelii - con- STAS 66-78 tinut net 12,5 kg a) in butelii livrate loco 35 lei/buc.
depozit sau centre fixe din municipii si orase b) in butelii livrate loco 39 lei/buc puncte volante in municipii si orase c) in butelii livrate loco 41 lei/buc domiciliul cumparatorului (montate si verificate) ---------------------------------------------------------------------------Pentru gazele petroliere lichefiate in butelii de alte capacitati, preturile se stabilesc de Ministerul Industriei Chimice, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preturi, prin corelare cu pretul buteliei cu continut net de 12,5 kg.
II. Combustibili solizi Pentru combustibili solizi livrati populatiei se stabilesc urmatoarele preturi:
---------------------------------------------------------------------------Produsul Caracteristici tehnice U/M Pret cu amanunt lei/U.M.
---------------------------------------------------------------------------1 2 3 4 ---------------------------------------------------------------------------
1. Carbuni - Lignit - STAS nr. 8760-70 t 375 - granulatie minima 30 mm - putere calorifica minima 1700 Kcal./kg - Huila spalata STAS nr. 299-75 t 850 - Huila sortata STAS nr. 298-55 t 850 - Brichete din carbuni- STAS nr. 8729-74 t 930 - putere calorifica minima 4300 Kcal.kg Cotele de rabat comercial:
- lignit 24% - huila spalata, sortata 10,6% - brichete din carbuni 9,7% Conditia de livrare: franco vagon statia de incarcare
2. Lemn de foc - Lemn de foc din - Fasonat si asezat in steri t 580 foioase Categoria "A" si "B" STAS 2340-80 - Capete de busteni Rezultate de la retezarea supralungimilor lasate la fasonare Categoria "C" STAS 2340-80 - Buturi greu despica- Categoria "D" t 430 bile STAS 2340-80 - Craci legate in Categoria "E" t 500 snopi, pentru foc STAS 2340-80 Conditia de livrare: loco depozit "Combustibilul", incarcat in mijlocul de transport
3. Deseuri din lemn - Deseuri din foioase tari cu maxim 20% foioase moi in amestec t 400 - Deseuri din foioase moi cu maxim 20% foioase tari in amestec t 220 - Deseuri rezultate din prelucrarea placilor fibrolemnoase, placaje si furnire t 120 Conditia de livrare: loco depozit "Combustibilul", incarcat in mijlocul de transport Rabat comercial:
- lemn de foc 160lei/t - buturi, craci si deseuri foioase tari si moi 100lei/t - deseuri din prelucrarea placilor fibrolemnoase, placaje si furnire 50 lei/t ---------------------------------------------------------------------------Pentru alte categorii de lemn de foc si deseuri din lemn pentru combustibil, preturile cu amanuntul se stabilesc de Ministerul Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preturi, prin corelare cu preturile aprobate prin prezentul decret.
-----------------


Joi, 21 octombrie 2021, 23:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.