INSTRUCȚIUNI nr.60 din 1 martie 1983
privind termenele, modalitatile și epocile de recoltare, colectare și transport ale materialului lemnos din păduri
Textul actului publicat în B.Of. nr. 20/29 mar. 1983

INSTRUCTIUNI NUMAR: 60 DIN 01/03/83 privind termenele, modalitatile si epocile de recoltare, colectare si transport ale materialului lemnos din paduri

EMITENT: MINISTERUL SILVICULTURII

APARUTE IN BULETINUL OFICIAL Nr. 20 DIN 29/03/83

CAP. 1

ART. 1
Recoltarea si colectarea materialului lemnos din paduri se organizeaza si se efectueaza astfel incit sa se asigure conservarea si dezvoltarea fondului forestier, valorificarea integrala si superioara a lemnului, igienizarea padurilor si promovarea regenerarii pe cale naturala a arboretelor din specii valoroase, in conformitate cu prevederile cuprinse in Programul national pentru conservarea si dezvoltarea fondului forestier in perioada 1976-2010 si alte acte normative.

ART. 2
Volumul global si structura masei lemnoase ce se exploateaza anual din fondul forestier sint stabilite prin planul national unic de dezvoltare economico-sociala.

ART. 3
Amplasarea si punerea in valoare a masei lemnoase prevazute in plan, stabilirea epocilor si termenelor de recoltare si de colectare ale lemnului din paduri, autorizarea exploatarilor si predarea parchetelor, aplicarea regulilor silvice de exploatare si reprimire a parchetelor, precum si controlul exploatarilor, se fac in conformitate cu prevederile prezentelor instructiuni.

CAP. 2

ART. 4
Ministerul Silviculturii, cu consultarea Ministerului Industrializarii Lemnului si Materialelor de Constructie, repartizeaza volumul de masa lemnoasa destinata productiei industriale, stabilit prin planul cincinal, pe inspectorate silvice judetene si al municipiului Bucuresti, Institutul de cercetari si amenajari silvice si alti detinatori de fond forestier, tinind seama de posibilitatea anuala a padurilor prevazuta in amenajamentele silvice si de alte resurse de lemn destinat recoltarii (pasuni impadurite si alta vegetatie forestiera de pe terenuri situate in afara fondului forestier).
Pe baza volumelor repartizate, detinatorii de fond forestier stabilesc cotele de taiere a masei lemnoase pe resurse, specii, ani si ocoale silvice.

ART. 5
In termen de 60 de zile de la primirea cotelor de taiere, inspectoratele silvice judetene si al municipiului Bucuresti, Institutul de cercetari si amenajari silvice, impreuna cu intreprinderile forestiere de exploatare si transport si alte unitati care executa lucrari de exploatare a lemnului, amplaseaza masa lemnoasa pe unitati de productie si unitati amenajistice, corelata cu prevederile din amenajamentele silvice, tinind seama de dispozitiile Legii nr. 9/1973 privind protectia mediului inconjurator, prevederile din Programul national de perspectiva pentru amenajarea bazinelor hidrografice din R.S.R., adoptat prin Legea nr. 1/1976 si Programul national pentru conservarea si dezvoltarea fondului forestier in perioada 1976-2010.

ART. 6
Inspectoratele silvice judetene si al municipiului Bucuresti, Institutul de cercetari si amenajari silvice, impreuna cu intreprinderile forestiere de exploatare si transport si celelalte unitati care executa lucrari de exploatare a lemnului, odata cu amplasarea masei lemnoase, stabilesc si necesarul de noi instalatii pentru transportul materialelor lemnoase.

ART. 7
Eventualele obiectii asupra amplasarii masei lemnoase se conciliaza de parti. Daca nu s-au solutionat obiectiile formulate, partile incheie un proces-verbal in care isi precizeaza punctele lor de vedere.
Inspectoratele silvice judetene si al municipiului Bucuresti si Institutul de cercetari si amenajari silvice inainteaza, in cel mult 10 zile, proceseleverbale cuprinzind obiectiile neconciliate la Ministerul Silviculturii, pentru a fi rezolvate impreuna cu Ministerul Industrializarii Lemnului si Materialelor de Constructii.
In cazul in care procesele-verbale cuprinzind obiectiile neconciliate nu au fost inaintate in termenul prevazut la alineatul precedent, obiectiile beneficiarului se considera acceptate.

ART. 8
La amplasarea parchetelor de produse principale si secundare se tine seama de zonarea functionala a padurilor, de necesitatile culturale ale arboretelor, anii de fructificatie, dezvoltarea semintisului si sarcinile de ridicare a productiei si productivitatii padurilor. Prin amplasare se urmareste si asigurarea realizarii planului de productie industriala pentru perioadele de restrictii, cu resurse de masa lemnoasa din parchetele fara restrictii.

ART. 9
Volumul de masa lemnoasa pentru produsele principale si rarituri se amplaseaza in parchete care graviteaza spre instalatiile de transport, existente sau prevazute a se construi, situate la o distanta de maximum 2 km, socotita de la partea cea mai apropiata a unitatii amenajistice fata de instalatia de transport.

ART. 10
Masa lemnoasa corespunzatoare cotei anuale de taiere se amplaseaza-de regula-in fiecare unitate de productie, la nivelul unei posibilitati.
Daca nu se asigura, pe aceasta cale, nivelul cotei de taiere stabilit, diferenta ramasa de amplasat se repartizeaza in arborete incadrate in grupa a II-a functionala, din celelalte unitati de productie in care in anii anteriori nu s-a recoltat intreaga cantitate de lemn reprezentind posibilitatea padurilor, precum si in unitati de productie cu excedent de arborete exploatabile, proportional cu posibilitatea acestora.

ART. 11
Amplasarea masei lemnoase destinate productiei industriale, pentru perioada unui plan cincinal, sta la baza lucrarilor de punere in valoare si dezvoltare a retelei instalatiilor de transport.
In cazul in care se impun modificari datorita doboriturilor de vint, altor calamitati sau din considerente privind procesul de regenerare naturala, amplasarea initiala se reexamineaza de catre inspectoratul silvic judetean sau al municipiului Bucuresti ori Institutul de cercetari si amenajari silvice, de comun acord cu intreprinderea forestiera de exploatare si transport.
In astfel de cazuri, cota anuala de taiere se regularizeaza precomputare de produse principale si rarituri la unitati in care nu au avut loc doborituri de vint sau alte calamitati, dupa cum urmeaza:
a)de catre inspectoratele silvice judetene si al municipiului Bucuresti, intre ocoalele silvice;
b)de catre Ministerul Silviculturii, intre inspectoratele silvice judetene si al municipiului Bucuresti.

CAP. 3

ART. 12
Documentul prin care se estimeaza cantitativ, calitativ si valoric masa lemnoasa destinata exploatarii este actul de punere in valoare.
Actul de punere in valoare se intocmeste in conformitate cu indrumarile tehnice cu privire la punerea in valoare a masei lemnoase, elaborate de Mi nisterul Silviculturii, cu avizul Ministerului Industrializarii Lemnului si Materialului de Constructii, cu normele tehnice privind taierile de ingrijire.
Ocoalele silvice comunica, in scris, unitatilor forestiere de exploatare si transport cu cel putin 30 de zile inainte, perioadele in care se efectueaza culegerea datelor de teren pentru intocmirea actelor de punere in valoare, pentru ca acestea sa-si trimita imputernicitii care sa participe la lucrari si sa stabileasca tehnologiile de exploatare impreuna cu organele silvice.

ART. 13
Pina la 31 ianuarie premergator anului de productie, inspectoratele silvice judetene si al municipiului Bucuresti si Institutul de cercetari si amenajari silvice predau intreprinderilor forestiere de exploatare si transport si celorlalte unitati care executa lucrari de exploatare a lemnului, pe baza de grafice trimestriale, actele de punere in valoare pentru produsele principale, accidentale si rarituri destinate planului de productie al anului urmator, aprobate de organele competente.
Fac exceptie de la termenul prevazut la alin. 1:
a)actele de punere in valoare pentru taieri de insamintare in anii de fructificatie, care se predau pina la 15 iulie, anterior inceperii anului forestier; pentru aceste taieri, in care stejarii sint specii de baza, termenul de predare este 1 august;
b)actele de punere in valoare pentru eventualele suplimentari de masa lemnoasa, pentru care termenele se stabilesc cu ocazia suplimentarii;
c)actele de punere in valoare pentru produsele accidentale (doborituri si rupturi de vint si zapada, arbori atacati de insecte sau incendiati, uscari in masa care s-au produs dupa data de 15 ianuarie); in aceste cazuri, actele de punere in valoare se intocmesc si se predau unitatilor forestiere de exploatare si transport, in termen de 30 de zile de la data producerii calamitatilor, astfel incit sa nu se deprecieze materialul lemnos respectiv;
d)actele de punere in valoare pentru produse rezultate in cadrul actiunii de igienizare si curatire a padurilor (arbori uscati sau pe cale de a se usca, atacati de insecte, precum si arbori dispersati, rupti sau doboriti de vint si zapada), care se predau, de regula, pina la data de 1 septembrie, anterior anului de productie;
e)actele de punere in valoare pentru produsele rezultate din lucrari experimentale, prevazute in planul de cercetare stiintifica pentru ramura silvicultura, care se predau pina la data de 1 septembrie.
Actele de punere in valoare pentru produsele accidentale se intocmesc si se predau prin precomputare, cu masa lemnoasa echivalenta ca specie si structura, intreprinderilor forestiere de exploatare si transport, in cel mult 30 de zile de la data identificarii produselor prevazute la lit. c), eliberinduse totodata si autorizatiile de exploatare a acestora.

ART. 14
Intreprinderile forestiere de exploatare si transport sint obligate sa preia si sa valorifice masa lemnoasa din doborituri si rupturi de vint si zapada, precum si cea rezultata din actiunea de igienizare si curatire a padurilor cuprinse in planul de acoperire a masei lemnoase, indeosebi de rasinoase, stejar si fag.
Parchetele constituite din produse lemnoase rezultate in cadrul actiunii de igienizare si curatire a padurilor, din doborituri si rupturi de vint si zapada, situate in mod dispersat si cu volume de masa lemnoasa reduse la hectar, se incadreaza in categorii de accesibilitate, dupa cum urmeaza:
---------------------------------------------------------------------------Categoria de accesibilitate Conditii de teren Distanta de scoatere ----------------------------------------------------------------------------grele -panta <25 grade 2-4 km -panta 25grade-30grade pina la 2 km ----------------------------------------------------------------------------foarte grele -panta <25grade 4-6 km -panta 25gr.-30gr. 3-5 km -panta > 35 gr. pina la 3 km -versanti abrupti, terenuri stincoase, cu chei pina la 1 km ---------------------------------------------------------------------------

ART. 15
Pina la data de 15 martie premergator anului de productie, inspectoratele silvice judetene si al municipiului Bucuresti si Institutului de cercetari si amenajari silvice impreuna cu intreprinderile forestiere de exploatare si transport intocmesc borderoul actelor de punere in valoare, pe baza caruia se fundamenteaza planul de productie al unitatilor din subordinea Ministerului Industrializarii Lemnului si Materialelor de Constructii.

ART. 16
Cantitatile de masa lemnoasa prevazute in actele de punere in valoare pentru parchetele a caror exploatare a fost aminata sau intirziata cu cel putin un sezon de vegetatie, se reactualizeaza prin adaugarea cresterii curente.

ART. 17
In termen de 90 de zile de la primirea actului de punere in valoare intreprinderea forestiera de exploatare si transport este obligata sa-l verifice si sa faca, daca este cazul, obiectii in scris si sa le inainteze ocolului silvic care l-a intocmit.
Partile solutioneaza in comun obiectiile in termen de 15 zile de la primirea acestora. In cazul cind nu se pot solutiona obiectiile, ocolul silvic sesizeaza, in scris, in 10 zile, inspectoratul silvic judetean sau al municipiului Bucuresti ori Institutul de cercetari si amenajari silvice.
Inspectoratul silvic impreuna cu intreprinderea forestiera de exploatare si transport analizeaza si rezolva aceste obiectii in termen de 30 de zile.
Actele de punere in valoare predate intreprinderilor forestiere de exploatare si transport, pentru care nu s-au facut obiectii in termenul prevazut la alin. 1, se considera acceptate.

ART. 18
Actele de punere in valoare, predate si acceptate constituie documente primare, care stau la baza contractarii masei lemnoase si decontarii intre ocoalele silvice si intreprinderile forestiere de exploatare si transport.
In cazuri temeinic justificate, cind se constata, pe baza de control sau evidente ale produselor padurii, diferente de raport cu tolerantele actului de punere in valoare, aceasta se poate regulariza daca:
a) unitatea forestiera de exploatare si transport a cerut aceasta ocolului silvic care a intocmit actul de punere in valoare, inainte de a recolta si misca de la cioata cel mult jumatate din volumul de material lemnos existent pentru parchetul respectiv;
b) ocolul silvic constata, nu mai tirziu de recoltarea si miscarea de la cioata a cel mult jumatate din volumul de material lemnos estimat pentru parchetul respectiv, ca se obtine o cantitate mai mare de masa lemnoasa.
Cererea de acoperire a masei lemnoase declarata lipsa se analizeaza si se aproba de consiliile oamenilor muncii din inspectoratele silvice si respectiv, de consiliul stiintific al institutului de cercetari si amenajari silvice, pentru fiecare parchet in parte.

ART. 19
Ocoalele silvice intocmesc acte de punere in valoare si pentru produsele lemnoase care se valorifica prin cooperativele agricole de productie, alte unitati socialiste si de productie.

CAP. 4

ART. 20
Recoltarea si colectarea materialului lemnos din parchete se face in functie de modul de regenerare a arboretelor (tratamentul aplicat) si de felul taierii, in cadrul epocilor si termenelor prevazute in anexa, care face parte integranta din prezentele instructiuni.

ART. 21
Recoltarea si colectarea masei lemnoase destinate unui an de productie incep odata cu anul forestier (1septembrie al anului anterior) si se termina la 31 decembrie al anului de productie.

ART. 22
Pentru asigurarea conditiilor necesare regenerarii padurii, linistii vinatului, prevenirii incendiilor, protectiei solului si apelor, in cadrul epocilor prevazute in anexe, se stabilesc duratele maxime de recoltare si colectare a masei lemnoase din parchetele destinate unui an de productie, in functie de zona geografica in care se afla si de volum, dupa cum urmeaza:
---------------------------------------------------------------------------Durata maxima de recoltare si colectare-luni ------------------------------Taieri cu Taieri fara restrictii restrictii ---------------------------------------------------------------------------

A.In zonele de cimpie si coline joase:
a) pina la 1000 mc 3 4 b) 1000-2500 mc 4 5 c) peste 2500 mc 5 6

B.In zonele de coline inalte si munte:
a) pina la 3000 mc 4 5 b) 3000-5000 mc 5 6 c) 5000-7500 mc 6 7 d) 7500-10000 mc 8 9 e) peste 10000 mc 10 12 ---------------------------------------------------------------------------Parchetele cu peste 10000 mc masa lemnoasa se constituie numai in cazuri exceptionale- doborituri de vint, uscari in masa, atacuri de insecte sau defrisari de padure pe suprafete mari - aprobate potrivit legii.
In cazul distrugerii instalatiei de transport de catre ploi torentiale, inundatii, zapezi abundente si alte asemenea fenomene naturale, inspectorul sef al inspectoratului silvic judetean si al municipiului Bucuresti sau directorul Institutului de cercetari si amenajari silvice, dupa caz, pot aproba, la cererea intreprinderii forestiere de exploatare si transport, depasirea duratei de recoltare si colectare a materialului lemnos, prevazuta la alin. 1, cu o perioada egala cu timpul necesar refacerii instalatiilor de transport distruse, in cadrul epocilor si termenelor stabilite in anexa.

ART. 23
In cazul producerii unor doborituri si rupturi de vint si zapada pe mari suprafete, atacuri de insecte, uscari in masa, epocile si duratele de recoltare si colectare se stabilesc, pentru fiecare situatie in parte, de catre conducerea inspectoratului silvic judetean si al municipiului Bucuresti sau Institutului de cercetari si amenajari silvice, de comun acord cu conducerea intreprinderii forestiere de exploatare si transport, astfel incit sa se evite deprecierea materialului lemnos, extinderea atacului de daunatori si in tirzierea regenerarii padurii pe suprafetele respective.

ART. 24
La expirarea termenelor de recoltare si colectare, materialele lemnoase predate spre exploatare trebuie sa fie scoase si depozitate in afara parchetului.


Luni, 25 iunie 2018, 11:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.