DECRET nr.98 din 28 martie 1983
privind regimul aparatelor de multiplicat, materialelor necesare reproducerii scrierilor și al masinilor de scris
Textul actului publicat în B.Of. nr. 21/30 mar. 1983

DECRET NUMAR: 98 DIN 28/03/83 privind regimul aparatelor de multiplicat, materialelor necesare reproducerii scrierilor si al masinilor de scris

EMITENT: CONSILIUL DE STAT

APARUT IN BULETINUL OFICIAL Nr. 21 DIN 30/03/83
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1
-Unitatile socialiste si alte organizatii care functioneaza potrivit legii pot detine aparate de multiplicat ca: aparate tip xerox, ghestetnere, sapirografe, heliografe si altele asemenea, materiale necesare reproducerii scrierilor, cum sint: matrite, litere confectionate din cauciuc, aliaje sau alte amestecuri, paste de tip poligrafic, precum si masini de scris.
Persoanele fizice pot detine pentru uz personal numai masini de scris.

ART. 2
Ministerul de Interne, prin organele de militie, tine evidenta si executa controlul asupra producerii, detinerii, folosirii, pastrarii si evidentei aparatelor de multiplicat, materialelor necesare reproducerii scrierilor si masinilor de scris.

ART. 3
Unitatile socialiste si alte organizatii sint obligate sa prezinte organelor militie, la cererea acestora, actele referitoare la confectionarea, detinerea, evidenta si folosirea aparatelor de multiplicat, materialelor necesare reproducerii scrierilor si masinilor de scris, precum si sa permita controlul asupra modului cum sint pastrate.
Persoanele fizice sint obligate sa prezinte actele referitoare la detinerea masinilor de scris, la cererea organelor militiei, care vor efectua si controlul asupra modului cum acestea sint folosite si pastrate.

CAP. 2

Producerea, confectionarea, folosirea si evidenta aparatelor de multiplicat si a materialelor necesare reproducerii scrierilor

ART. 4
Producerea, confectionarea si folosirea aparatelor de multiplicat si a materialelor necesare reproducerii scrierilor sint permise numai unitatilor socialiste si altor organizatii.
Detinerea sau folosirea aparatelor de multiplicat si a materialelor necesare reproducerii scrierilor, precum si producerea sau confectionarea acestora de catre persoanele fizice, sint interzise.

ART. 5
Unitatile socialiste si alte organizatii pot sa procure sau sa-si confectioneze aparate de multiplicat in conditiile legii.

ART. 6
Unitatile socialiste si alte organizatii sint obligate sa comunice, in scris, la organul local al militiei in a carui raza teritoriala isi au sediul, in termen de 5 zile de la procurarea sau confectionarea unui aparat de multiplicat, datele necesare, in vederea inregistrarii acestuia.

ART. 7
Unitatile socialiste a caror activitate are ca obiect producerea, importul sau comercializarea aparatelor de multiplicat sint obligate sa comunice organului local al militiei in a carui raza teritoriala isi au sediul, in primele 5 zile ale fiecarei luni, date privind producerea, importul, repartitia sau livrarea aparatelor de multiplicat, efectuate in luna precedenta.

ART. 8
Datele privind transferarea, sub orice forma, a aparatelor de multiplicat intre unitatile socialiste si alte organizatii, precum si dintr-o localitate in alta, in cadrul aceleiasi unitati sau organizatii, vor fi comunicate in termen de 5 zile organului militiei in a carui raza teritoriala isi are sediul.
Comunicarea datelor privind transferarea se face atit de unitatea soci alista sau organizatia care a avut aparatul in evidenta, cit si de cea care l-a primit.

ART. 9
Folosirea aparatelor de multiplicat se face potrivit regulilor stabilite de conducatorul unitatii socialiste sau al altei organizatii, cu respectarea reglementarilor legale.
Multiplicarea oricarui inscris pentru persoanele fizice poate fi facuta numai in cadrul unitatilor socialiste sau al altor organizatii, care au ca obiect de activitate efectuarea unor astfel de operatiuni.

ART. 10
Unitatile socialiste si alte organizatii care produc, confectioneaza, importa sau comercializeaza aparate de multiplicat, precum si cele care detin sau folosesc asemenea aparate, sint obligate sa tina evidenta acestora si a materialelor necesare reproducerii scrierilor.

ART. 11
Pierderea sau disparitia oricaror aparate de multiplicat va fi anuntata, in scris, organului local al militiei, in cel mult 24 de ore de la data constatarii unui asemenea fapt.

ART. 12
Aparatele de multiplicat devenite inutilizabile vor fi scoase din functiune si valorificate in conditiile legii. In termen de 5 zile de la scoaterea lor efectiva din functiune se va comunica, despre aceasta, organului local al militiei.

CAP. 3

Confectionarea, detinerea, folosirea, repararea si evidenta masinilor de scris

ART. 13
Confectionarea masinilor de scris se efectueaza de catre unitatile socialiste.
Unitatile socialiste care confectioneaza, vind sau primesc, in vederea vinzarii, masini de scris sint obligate sa se inregistreze la organul local al militiei in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea.
Confectionarea masinilor de scris de catre persoanele fizice este interzisa.

ART. 14
Unitatile socialiste si alte organizatii pot detine masini de scris care vor fi inregistrate la organul local al militiei in a carui raza teritoriala isi au sediul, in termen de 5 zile de la dobindire.

ART. 15
Detinerea masinilor de scris de catre persoanele fizice este permisa numai pe baza autorizatiei eliberate de militie.
Nu pot fi autorizate sa detina masini de scris persoanele care, datorita antecedentelor penale sau comportarii lor, prezinta pericol pentru ordinea publica ori securitatea statului.
Cererea pentru obtinerea autorizatiei se depune la organul local al militiei in a carui raza teritoriala domiciliaza solicitantul, care, in termen de 60 de zile, pe baza analizei efectuate, comunica solutia petitionarului.
In caz de aprobare a cererii, comunicarea serveste celui in cauza la cumpararea masinii de scris, titularul fiind obligat ca, in cel mult 5 zile de la dobindire, sa se prezinte la organul local al militiei in a carui raza teritoriala domiciliaza, pentru eliberarea autorizatiei.
Valabilitatea comunicarii este limitata la termenul mentionat in cuprinsul acesteia, care poate fi prelungit, pentru motive justificate.
Persoana nemultumita de modul in care i s-a rezolvat cererea poate face plingere, in termen de 60 de zile de la primirea raspunsului, la militia judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala domiciliaza.

ART. 16
Persoanele fizice care dobindesc masini de scris prin donatie, mostenire sau in orice alt mod sint obligate sa solicite obtinerea autorizatiei potri vit prevederilor art. 15.
Aceeasi obligatie revine si persoanelor fizice care dobindesc masini de scris in strainatate, termenul de 5 zile curgind de la intrarea in tara.

ART. 17
In cazul respingerii plingerii prevazute la art. 15 alin. 6, precum si in situatia retragerii autorizatiei, persoanele in cauza sint obligate ca, in termen de 10 zile de la primirea comunicarii organului de militie, sa vinda sau sa doneze masinile de scris celor care au dreptul de a le detine ori sa le depuna la magazinele de consignatie in vederea vinzarii.
Masinile de scris care nu au putut fi vindute in termen de un an prin magazinele de consignatie, precum si cele radiate din evidenta organelor de militie, ca fiind in stare de nefunctionare, vor fi predate, spre valorificare, unitatilor socialiste de colectare a metalelor, care sint obligate sa le primeasca.
Persoanele fizice vor preda literele, cifrele si semnele ortografice ale masinilor de scris, prevazute in alineatul precedent, organelor locale de militie.

ART. 18
Unitatile socialiste, alte organizatii si persoanele fizice pot folosi masinile de scris numai in scopul pentru care au fost inregistrate sau, dupa caz, s-a eliberat autorizatia.

ART. 19
Masinile de scris pot fi reparate numai in ateliere autorizate in acest scop de organele de militie.
Atelierele de reparatii vor primi spre reparare numai masinile de scris ale caror detinatori fac dovada, dupa caz, a inregistrarii sau autorizarii detinerii lor, mentionind in registrul tip de evidenta datele necesare.

ART. 20
Unitatile socialiste si alte organizatii au obligatia de a pastra la biroul de documente secrete, la persoana insarcinata cu evidenta, pastrarea sau manipularea documentelor secrete ori, in lipsa acestora, la o alta persoana desemnata de conducatorul unitatii socialiste sau al organizatiei respective, cite o fisa continind caracterele grafice, cifrele si semnele ortografice ale fiecarei masini de scris, care va fi reinnoita la inceputul anului si dupa fiecare reparatie.

ART. 21
Persoanele fizice care detin masini de scris sint obligate sa depuna la organul local al militiei in a carui raza teritoriala isi au domiciliul cite o fisa cu caracterele literelor, cifrelor si semnelor ortogtafice. Depunerea se va face in primele 2 luni ale fiecarui an si in termen de 5 zile dupa fiecare reparatie a literelor, cifrelor sau a semnelor ortografice.

ART. 22
Mutarea masinilor de scris apartinind unitatilor socialiste sau altor organizatii, dintr-o localitate in alta, precum si in aceeasi localitate de la o unitate la alta, va fi anuntata in termen de 5 zile de la mutare organului local al militiei in a carui raza teritoriala isi are sediul unitatea care le-a detinut.

ART. 23
Persoanele fizice care detin masini de scris au obligatia, in cazul schimbarii domiciliului, sa anunte, in termen de 5 zile, organul local al militiei in a carui raza teritoriala si-au stabilit domiciliul.

ART. 24
Persoanele fizice sint obligate ca, in termen 3 zile de la instrainarea masinii de scris, sa depuna la organul local al militiei autorizatia de detinere, in vederea radierii acesteia din evidenta.

ART. 25
Pierderea sau disparitia oricaror masini de scris va fi anuntata organului local al militiei, in scris, in cel mult 24 de ore de la data constata rii unui asemenea fapt.

ART. 26
Inchirierea masinilor de scris apartinind persoanelor fizice, precum si imprumutarea acestora in afara domiciliului detinatorului, sint interzise.

ART. 27
Unitatile socialiste si alte organizatii care detin, comercializeaza sau repara masini de scris vor tine evidenta stricta a acestora, pe baza de registru.

CAP. 4

Raspunderi si sanctiuni

ART. 28
Raspunderea pentru nerespectarea prevederilor prezentului decret revine persoanei desemnate prin dispozitia scrisa a conducatorului unitatii socialiste sau al altei organizatii.
In cazul in care o asemenea dispozitie nu a fost data, raspunderea revine conducatorului unitatii socialiste sau al altei organizatii.

ART. 29
Incalcarea prevederilor prezentului decret constituie contraventie, daca nu este savirsita in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 500 la 1.000 lei, incalcarea prevederilor art.3, 22 si 23;
b) cu amenda de la 800 la 1.500 lei, incalcarea prevederilor art. 6, 7, 8, 9 alin. 2, art.10, 12, 13 alin. 2, art. 14, 15 alin. 1 si 4, art. 16, 17, 18, 20, 21 si 27;
c) cu amenda de la 1.000 la 3.000 lei, incalcarea prevederilor art. 4 alin. 2, art.11, 13 alin. 3, art. 19, 24, 25 si 26.
Aparatele de multiplicat, materialele necesare reproducerii scrierilor si masinile de scris care au facut obiectul incalcarii prevederilor art. 4 alin.
2, art. 13 alin. 3 si art. 15 alin. 1 sint supuse confiscarii.
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre ofiterii si subofiterii de militie.

ART. 30
Contraventiilor prevazute in art. 29 le sint aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

CAP. 5

Dispozitii finale

ART. 31
Ministerul de Interne va emite, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentului decret, norme cu privire la datele ce urmeaza a fi comunicate de unitatile socialiste si alte organizatii, in vederea inregistrarii aparatelor de multiplicat, a masinilor de scris, modul de tinere a evidentei si de pastrare a acestora si a materialelor necesare reproducerii scrierilor, modelul registrelor si al formularelor folosite in aceste activitati.

ART. 32
Unitatile socialiste, precum si alte organizatii, au obligatia ca, in termen de 90 de zile de la publicarea prezentului decret, sa solicite organului local al militiei in a carui raza teritoriala isi au sediul inregistrarea tuturor masinilor de scris pe care le detin, indiferent de starea lor tehnica.
Masinile de scris care nu mai pot fi utilizate vor fi scoase din functiune in conditiile legii. Din comisia de analiza, avizare si valorificare va face parte si un delegat al organului local al militiei.

ART. 33
In termenul prevazut la art. 32 alin. 1, unitatile socialiste si alte organizatii vor solicita inregistrarea atelierelor de reparat masini de scris la organul local al militiei pe raza caruia isi desfasoara activitatea.

ART. 34
Persoanele fizice care detin masini de scris sint obligate ca, in termen de 30 de zile de la publicarea prezentului decret, sa solicite organului local al militiei in a carui raza teritoriala domiciliaza eliberarea autorizatiei de detinere a masinii de scris.
Organele militiei vor analiza cererile prevazute in alineatul precedent in termen de 90 de zile de la data solicitarii si, dupa caz, vor aproba sau refuza autorizarea detinerii.

ART. 35
Unitatile socialiste si alte organizatii pot detine aparate de multiplicat sau masini de scris, iar persoanele fizice pot detine masini de scris, care prezinta interes documentar, istoric sau, dupa caz, amintire de familie, pentru care vor solicita inregistrarea, respectiv autorizarea detinerii, in conditiile prezentului decret.

ART. 36
Se excepteaza de la dispozitiile prezentului decret persoanele juridice si fizice straine care, pe baza unor intelegeri internationale la care Republica Socialista Romania este parte, se bucura de imunitati sau participa la actiuni oficiale cu caracter international organizate in Romania.
Persoanele prevazute la alin. 1 pot sa vinda si sa doneze aparatele de multiplicat, materialele necesare reproducerii scrierilor, precum si masinile de scris, pe care le detin, unitatilor socialiste sau persoanelor fizice, dupa caz , in conditiile prezentului decret. Vinzarea masinilor de scris se face prin magazinele de consignatie.

ART. 37
Se excepteaza de la dispozitiile prezentului decret Ministerul Apararii Nationale si Ministerul de Interne, care vor emite norme interne proprii de reglementare privind detinerea si utilizarea aparatelor de multiplicat, materialelor necesare reproducerii scrierilor si a masinilor de scris.

ART. 38
Prezentul decret intra in vigoare dupa 30 de zile de la publicarea in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania.
Pe aceeasi data Decretul nr.148/1964 privind regimul multiplicatoarelor si materialelor necesare reproducerii scrierilor, Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 199/1964 pentru aplicarea Decretului nr.148/1964 si dispozitiile referitoare la regimul multiplicatoarelor si al materialelor necesare reproducerii scrierilor din Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 2288/1969 pentru sanctionarea contraventiilor la normele privind regimul multiplicatoarelor, al materialelor necesare reproducerii scrierilor si al stampilelor si sigiliilor fara stema Republicii Socialiste Romania, precum si orice alte dispozitii contrare, se abroga.


Miercuri, 05 octombrie 2022, 18:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.