DECRET nr.148 din 28 aprilie 1984
privind regimul de utilizare, reconditionare și valorificare dupa exploatare a anvelopelor de autovehicule, benzilor transportoare, articolelor din cauciuc
Textul actului publicat în B.Of. nr. 38/3 mai. 1984

DECRETUL Nr. 148 din 28 aprilie 1984 privind regimul de utilizare, reconditionare si valorificare dupa exploatare a anvelopelor de autovehicule, benzilor transportoare, articolelor tehnice si bunurilor de consum din cauciuc

EMITENT: Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania

aparut in Buletinul Oficial nr. 38 din 3 mai 1984

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1
Utilizarea anvelopelor de autovehicule, a benzilor transportoare, articolelor tehnice - furtunuri, curele de transmisie, garnituri - si a bunurilor de consum din cauciuc din dotarea unitatilor, precum si ale populatiei, este supusa normelor cuprinse in prezentul decret, in scopul exploatarii acestor produse in conditii de eficienta economica ridicata, incadrarii in consumurile normate, reconditionarii produselor cu deteriorari remediabile si valorificarii integrale a resurselor uzate si refolosibile.

ART. 2
Ministerul Industriei Chimice, cu avizul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calitatii Produselor si al Ministerului de Interne, va elabora, potrivit legii, cartea tehnica a anvelopelor de autovehicule, in termen de 60 de zile de la data prezentului decret. Cartea tehnica va cuprinde parametrii tehnico-functionali, normele de montare, exploatare si reconditionare, precum si orice alte date privind utilizarea acestor produse in conditii care sa asigure securitatea circulatiei rutiere, precum si resaparea, cel putin o data, a tuturor anvelopelor la atingerea limitei de uzura admisa.
Calitatea anvelopelor de autovehicule trebuie sa garanteze exploatarea acestora la parametrii prevazuti in cartea tehnica, astfel incit sa se asigure eficienta operatiilor de resapare.
In termenul prevazut la alin. 1 se vor completa si actualiza, in mod unitar, sub coordonarea Ministerului Industriei Chimice si cu avizul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calitatii Produselor, instructiunile de montaj si exploatare pentru benzile transportoare si articolele tehnice din cauciuc.

CAP. 2

Utilizarea anvelopelor, benzilor transportoare si a articolelor tehnice din cauciuc SECTIUNEA I Utilizarea anvelopelor de autovehicule

ART. 3
Utilizarea in circulatia rutiera a anvelopelor de autovehicule este permisa numai pina la atingerea limitei de uzura admisa.
Limita de uzura admisa si modul de determinare a acesteia sint prevazute in anexa nr. 1.
Anvelopele noi care, in urma rulajului, au atins limita de uzura admisa vor fi scoase din folosinta, resapate si reintroduse in exploatare.
Anvelopele resapate care au atins limita de uzura admisa a noii benzi de rulare si care indeplinesc conditiile de resapabilitate vor fi supuse in continuare la o noua resapare.

ART. 4
Anvelopele noi sau resapate care, inainte de atingerea limitei de uzura admisa, prezinta deteriorari locale remediabile, vor fi scoase din circulatie, pentru a se evita extinderea si agravarea deteriorarilor si degradarea produselor. Aceste anvelope vor fi reparate si reintroduse in exploatare in vederea continuarii rulajului, in conditii care sa asigure securitatea circulatiei rutiere, pina la realizarea limitei de uzura admisa.

ART. 5
Unitatile detinatoare de autovehicule sint obligate sa organizeze activitatea de verificare si control al starii tehnice a anvelopelor, prin dotarea cu masinile de inspectionat si celelalte dispozitive de control al anvelopelor prevazute in cartea tehnica, in scopul asigurarii securitatii circulatiei rutiere si utilizarii anvelopelor in conditii care sa permita resaparea acestora la atingerea limitei de uzura admisa.
ART. 6 Pentru pagubele aduse unitatilor detinatoare ca urmare a nerespectarii normelor de montare, exploatare, pastrare si reparare a anvelopelor de autovehicule in cazurile in care acestea au fost degradate inainte de atingerea limitei de uzura admisa, au fost rulate peste aceasta limita si din acest motiv resaparea lor nu mai este posibila ori la atingerea limitei respective se constata ca nu indeplinesc conditiile de acceptare pentru resapare sau ca s-a realizat o uzura prematura a benzii de rulare, vor fi luate masuri de imputare impotriva persoanelor vinovate. Evaluarea pagubelor se face potrivit anexei nr. 2.

ART. 7
Organele de militie, in aplicarea dispozitiilor privind controlul starii tehnice a autovehiculelor, prevazute in Decretul nr.328/1966 privind circulatia pe drumurile publice, vor verifica starea tehnica a anvelopelor care echipeaza autovehiculele existente in circulatie, in unitati si pe trasee, in localitati si in afara acestora, si vor retine certificatele de inmatriculare in cazul in care anvelopele sint rulate peste limita de uzura admisa sau prezinta deteriorari de natura sa puna in pericol circulatia rutiera.
Dupa remedierea de catre detinatorii autovehiculelor a deficientelor constatate certificatul de inmatriculare va fi restituit.
SECTIUNEA a II-a Utilizarea benzilor transportoare si a articolelor tehnice din cauciuc

ART. 8
Utilizarea benzilor transportoare din cauciuc este admisa numai pina la atingerea limitei de uzura care permite resaparea acestora, prevazuta in instructiunile de montaj si exploatare a acestor produse; in functie de tipodimensiunea si domeniul de utilizare specific al anumitor benzi transportoare, ele vor fi folosite pina la implinirea ciclului de folosinta, distrugerea mecanica sau pierderea parametrilor tehnico-functionali.
In cazurile benzilor transportoare pentru care instructiunile de montaj si exploatare prevad obligativitatea resaparii, la atingerea limitei de uzura admisa vor fi scoase din folosinta, resapate si reintroduse in exploatare.
Toate benzile transportoare care prezinta deteriorari locale remediabile vor fi scoase imediat din folosinta pentru a se evita extinderea si agravarea deteriorarilor si degradarea lor. Aceste benzi transportoare vor fi reparate si reintroduse in exploatare conform instructiunilor de montaj si exploatare.

ART. 9
Articolele tehnice din cauciuc se utilizeaza, potrivit instructiunilor de montaj si exploatare, pina la implinirea ciclului de folosinta, distrugerea mecanica sau chimica, ori pierderea parametrilor tehnico-functionali.
La furtunuri se va asigura respectarea prescriptiilor privind domeniul de utilizare in functie de natura fluidelor care se vehiculeaza, presiunea maxima de lucru garantata, conditiile de temperatura si umiditate ale mediului exterior, precum si pastrarea razei optime de curbura la montaj.
Pentru curelele de transmisie se va urmari realizarea montajului cu asigurarea tensionarii corespunzatoare pentru evitarea patinarii, mentinerea cinematecii adecvate pentru inlaturarea frecarilor, precum si planeitatea fuliilor de antrenare.
La garniturile din cauciuc se vor asigura alegerea tipodimensiunii optime, respectarea normelor de montaj, precum si a conditiilor specifice de exploatare proprii fluidului si temparaturii de lucru.

ART. 10
Pentru omologarea fabricatiei noilor masini si utilaje, unitatile de proiectare, precum si intreprinderile constructoare, sint obligate sa obtina avizul de functionabilitate a articolelor tehnice din cauciuc cu rol dinamic, din partea Centralei industriale de prelucrare cauciuc si mase plastice Popesti-Leordeni de sub indrumarea si controlul Ministerului Industriei Chimice.

CAP. 3

Repararea si resaparea anvelopelor si benzilor transportoare din cauciuc SECTIUNEA I Repararea anvelopelor de autovehicule si a benzilor transportoare din cauciuc

ART. 11
Prin repararea anvelopelor si a benzilor transportoare din cauciuc se inlatura deteriorarile locale evidentiate in exploatare, refacindu-se potentialul de utilizare al acestora.
Sint supuse repararii anvelopele si benzile transportoare care indeplinesc conditiile tehnice de acceptare pentru reparatii prevazute in cartea tehnica si respectiv in instructiunile de montaj si exploatare.

ART. 12
Repararea anvelopelor se executa conform normelor tehnice elaborate de Ministerul Industriei Chimice, in ateliere proprii ale unitatilor detinatoare sau in unitati specializate, care raspund de calitatea reparatiilor efectuate.
Ministerele, celelalte organe centrale si consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti, care au in subordine intreprinderi de transporturi auto, sint obligate sa asigure repararea anvelopelor din dotarea acestor unitati in ateliere proprii.
Pentru anvelopele din dotarea celorlalte unitati, precum si ale populatiei, repararea se executa in ateliere proprii ale acestor unitati sau in ateliere ale cooperatiei mestesugaresti si de productie, achizitii si desfacere a marfurilor.
Camerele de aer pentru autovehicule se repara in conformitate cu normele tehnice elaborate de Ministerul Industriei Chimice, de catre fiecare detinator, prin mijloace proprii sau unitati specializate.

ART. 13
Repararea benzilor transportoare din cauciuc se executa de catre fiecare unitate detinatoare, conform instructiunilor de montaj si exploatare.
SECTIUNEA a II-a Resaparea anvelopelor de autovehicule si a benzilor transportoare din cauciuc

ART. 14
Prin resaparea anvelopelor si benzilor transportoare din cauciuc se aplica o noua banda de rulare produselor uzate, cu efectuarea anumitor reparatii si alte operatii tehnologice prealabile, refacindu-se potentialul de utilizare al acestora.
Sint supuse resaparii anvelopele noi utilizate pina la limita de uzura admisa, precum si anvelopele care, dupa resapare, au atins limita de uzura a noii benzi de rulare si indeplinesc conditiile de acceptare pentru o noua resapare.
Benzile transportoare din cauciuc pentru care instructiunile de montaj si exploatare prevad obligativitatea resaparii vor fi scoase din folosinta la atingerea limitei de uzura admisa si vor fi supuse resaparii.

ART. 15
Resaparea anvelopelor si benzilor transportoare se executa, conform normelor elaborate de Ministerul Industriei Chimice, in unitati specializate care raspund de calitatea resaparilor facute. Functionarea acestor unitati este supusa autorizarii prealabile a Ministerului Industriei Chimice.

ART. 16
Anvelopele resapate se clasifica pe sorturi si se marcheaza distinct, indicindu-se unitatea care a executat resaparea, sortul si numarul de resapari efectuate.
Anvelopele resapate se reintroduc in exploatare si se utilizeaza in conditiile de sarcina, presiune si viteza prevazute in normele tehnice.
Anvelopele resapate nu vor fi utilizate la prima dotare a autovehiculelor noi din productia interna, la autovehiculele care transporta produse inflamabile, toxice, corosive sau destinate transporturilor speciale, precum si pe axul din fata al autovehiculelor, cu exceptia remorcilor, utilajelor stationare, tractoarelor si masinilor agricole. La autovehiculele pentru transportul in comun al persoanelor vor fi utilizate, pe axul din spate, numai anvelope noi sau resapate pentru prima data.

CAP. IV

Raspunderi in legatura cu asigurarea calitatii produselor din cauciuc

ART. 17
Unitatile producatoare raspund pentru realizarea si livrarea anvelopelor de autovehicule, benzilor transportoare, articolelor tehnice si bunurile de consum din cauciuc destinate unitatilor beneficiare, precum si populatiei, la nivelul calitativ stabilit in standardele si normele tehnice aprobate conform legii, astfel incit sa se asigure siguranta in exploatare, stabilitate dimensionala si a caracteristicilor fizico-mecanice, precum si rezistenta sporita la uzura.

ART. 18
Termenul de garantie pentru anvelopele noi destinate echiparii autovehiculelor unitatilor, precum si ale populatiei, este de 6 luni de la data livrarii, respectiv a cumpararii, cu conditia ca anvelopele sa nu prezinte o uzura mai mare de 10% din inaltimea initiala a profilului benzii de rulare.
La anvelopele care echipeaza autovehiculele noi din productia interna termenul de garantie esta egal cu garantia autovehiculului, cu conditia ca anvelopele sa nu depaseasca uzura prevazuta la alineatul precedent.
Unitatile producatoare vor inlocui anvelopele cu deficiente de calitate nereparabile, constatate in cadrul termenului de garantie, cu conditia ca acestea sa nu fi fost cauzate de nerespectarea de catre detinatori a normelor de montare, exploatare, pastrare si reparare prevazute in cartea tehnica.

ART. 19
Unitatile producatoare raspund pentru eventualele vicii ascunse rezultate din fabricatie, aparute in perioada de utilizare a anvelopelor, pina la atingerea limitei de uzura admisa, dar nu mai mult de 2 ani de la data fabricatiei, fiind obligate sa inlocuiasca anvelopele cu deficiente de calitate nereparabile.

ART. 20
Unitatile resapatoare raspund pentru calitatea anvelopelor resapate, fiind obligate sa inlocuiasca sau sa refaca resaparea anvelopelor care au evidentiat in exploatare, pe o perioada de 6 luni de la data livrarii, respectiv a cumpararii, deficiente de calitate datorate executiei necorespunzatoare a resaparii.

ART. 21
Inlocuirea anvelopelor de autovehicule sau refacerea resaparii acestora, potrivit prevederilor art. 18-20, se realizeaza in conditiile prevazute in anexa nr. 3.

ART. 22
Unitatile producatore raspund pentru eventualele vicii ascunse rezultate din fabricatie aparute in utilizarea benzilor transportoare si a articolelor tehnice din cauciuc, pe o perioada de 6 luni de la data livrarii catre unitatile beneficiare, cu conditia ca deficientele de calitate constatate in aceasta perioada sa nu fi fost cauzate de nerespectarea de catre detinatori a instructiunilor de montaj si exploatare sau de uzura normala a produselor in cauza.

ART. 23
Reclamatiile unitatilor detinatoare in legatura cu calitatea anvelopelor de autovehicule, benzilor transportoare si articolelor tehnice din cauciuc in cadrul termenelor de garantie si perioadei de utilizare se adreseaza unitatilor producatoare sau resapatoare si se rezolva in termen de 30 de zile de la data primirii produselor respective, de catre comisii de expertiza, desemnate de ministerul sau organul central in subordinea caruia se afla unitatea producatoare sau resapatoare, cu acordul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calitatii Produselor.
Solutionarea reclamatiilor persoanelor fizice privind calitatea anvelopelor de autovehicule se face, pe seama unitatilor producatoare sau resapatoare, de catre unitatile comerciale sau de service, conform normelor metodologice emise de Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Comertului Interior, Ministerul Industriei Constructiilor de Masini, cu avizul Ministerului Finantelor si Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calitatii Produselor.

ART. 24
Intreprinderile producatoare de anvelope, benzi transportoare si articole tehnice din cauciuc din subordinea Centralei industriale de prelucrare cauciuc si mase plastice Popesti-Leordeni vor organiza in cadrul compartimentului de control tehnic de calitate, in limita numarului de personal aprobat prin plan, activitati de service, care vor avea ca obiect examinarea produselor in exploatare - masuratori de uzura, analiza eventualelor defecte, stabilirea modului de remediere, precum si instruirea si acordarea de asistenta tehnica personalului atelierelor si unitatilor specializate de reparare si resapare a anvelopelor si benzilor transportoare.

CAP. 5

Valorificarea produselor din cauciuc uzate

ART. 25
Se interzice distrugerea sau degradarea produselor din cauciuc uzate, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

ART. 26
Pentru valorificarea integrala a produselor din cauciuc uzate detinute de unitatile socialiste si de catre populatie, Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe vor cuprinde in plan sarcini privind recuperarea, predarea, colectarea si valorificarea prin reconditionare, resapare sau prin alte procedee tehnologice specifice a acestor produse.
La stabilirea sarcinilor de plan pentru predarea anvelopelor resapabile se va avea in vedere exploatarea diferentiata a anvelopelor in functie de categoria autovehiculelor din dotare si destinatia concreta a acestora, precum si de categoria drumurilor utilizate.

ART. 27
Anvelopele care au suferit deteriorari de natura a le face inapte pentru circulatia rutiera si care nu pot fi reparate, anvelopele uzate care nu se pot resapa, benzile transportoare uzate care nu pot fi reparate sau resapate, precum si articolele tehnice si bunurile de consum din cauciuc uzate, vor fi predate unitatilor colectoare, in vederea recuperarii si valorificarii materialelor si materiilor prime componente refolosibile.

ART. 28
Colectarea produselor din cauciuc uzate de la unitatile detinatoare si de la populatie se realizeaza de catre intreprinderile judetene si a municipiului Bucuresti pentru recuperarea si valorificarea materialelor refolosibile.
Unitatile predatoare, precum si unitatile colectoare, sint obligate sa verifice fiecare anvelopa uzata, folosind masinile de inspectionat si celelalte dispozitive de control al anvelopelor prevazute in cartea tehnica si sa asigure selectarea si marcarea distincta a anvelopelor resapabile.

ART. 29
Livrarea catre unitatile beneficiare a produselor noi din cauciuc, destinate inlocuirii celor uzate, se va face numai pe masura predarii la unitatile colectoare a produselor similare uzate si refolosibile, conform prevederilor de plan.
Livrarea anvelopelor noi si resapate destinate inlocuirii celor uzate se va face numai pe baza predarii anvelopelor resapabile si uzate de catre unitatile beneficiare la unitatile colectoare sau resapatoare, confirmate de aceste unitati.
Vinzarea catre cetateni a anvelopelor noi pentru autovehicule se va face in cantitati egale cu anvelopele uzate predate unitatilor colectoare sau resapatoare, pe baza confirmarilor eliberate de aceste unitati.

ART. 30
In termen de 60 de zile de la data prezentului decret, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preturi, va stabili noi preturi de achizitie unice pentru produsele din cauciuc uzate si refolosibile. In acelasi termen, Ministerul Industriei Chimice, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preturi, va stabili:
- tarifele unice pentru repararea anvelopelor si camerelor de aer, precum si pentru resaparea anvelopelor in unitati specializate;
- preturile de productie, de livrare si cu amanuntul unice pentru anvelopele reparate, precum si pentru anvelopele resapate in unitati specializate.
Preturile si tarifele vor fi diferentiate pe tipodimensiuni si sorturi.

CAP. 6

Sanctiuni

ART. 31
Incalcarea prevederilor prezentului decret atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala a celor vinovati.
ART. 32 Constituie contraventie la prevederile prezentului decret urmatoarele fapte, daca nu sint savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, si se sanctioneaza cu amenda de la 1000 la 2000 lei:
a) autorizarea de catre conducatorii unitatilor de transport - intreprinderi, autobaze, garaje, sectii si ateliere de exploatare auto - sau ai altor formatii de autovehicule, a plecarii in cursa a autovehiculelor echipate cu anvelope care prezinta deteriorari de natura sa puna in pericol circulatia rutiera sau cu anvelope rulate peste limita de uzura admisa;
b) nerespectarea de catre conducatorii de autovehicule detinute de unitatile socialiste a presiunii de regim a anvelopelor, potrivit cartii tehnice;
c) utilizarea in circulatia rutiera de catre detinatorii de autovehicule proprietate personala a unor anvelope rulate peste limita de uzura admisa sau care prezinta deteriorari de natura sa puna in pericol circulatia rutiera, conform cartii tehnice;
d) neasigurarea repararii sau resaparii benzilor transportoare din cauciuc de catre unitatile detinatoare;
e) nerespectarea instructiunilor de montaj si exploatare a articolelor tehnice din cauciuc in cazul in care a provocat scoaterea prematura din uz a acestor produse sau a pus in pericol functionarea utilajului sau agregatului pe care il echipau.

ART. 33
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre:
a) agentii de circulatie si alti ofiteri si subofiteri de militie, pentru contraventiile prevazute la lit. a) - c);
b) personalul cu atributii de control din Inspectoratul auto republican din cadrul Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor, pentru contraventiile prevazute la lit. a) si b);
c) personalul cu atributii de control si inspectie din cadrul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, pentru contraventiile prevazute la lit. d) si e).
Sanctiunile se aplica si persoanelor juridice.

ART. 34
Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plingere in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia.
Plingerea se depune la judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savirsita contraventia si va fi insotita de copia procesului-verbal de constatare a contraventiei.

ART. 35
Prevederile art. 33 si 34 se intregesc cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

CAP. 7

Dispozitii finale si tranzitorii

ART. 36
Se aproba Programul de intensificare a valorificarii anvelopelor, benzilor transportoare, articolelor tehnice si bunurilor de consum din cauciuc uzate, prevazut in anexa nr. 4*. Sarcinele prevazute in acest program vor fi incluse in planurile anuale unice de dezvoltare economico-sociala.
Ministerele titulare de plan pentru investitii vor asigura definitivarea documentatiilor tehnico-economice si realizarea obiectivelor de investitii prevazute in program.
Institutele de cercetare si Consiliul National pentru Stiinta si Tehnologie vor asigura includerea in planul prioritar de cercetare stiintifica si tehnologica a temelor de cercetare prevazute in program.
* Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.

ART. 37
Pina la definitivarea si introducerea in productie a tehnologiilor de resapare a tuturor tipodimensiunilor de anvelope, precum si pina la realizarea noilor capacitati de productie pentru resaparea anvelopelor, potrivit prevederilor de plan si ale Programului de intensificare a valorificarii anvelopelor, benzilor transportoare, articolelor tehnice si bunurile de consum din cauciuc uzate, livrarea anvelopelor noi alocate prin plan pentru inlocuirea celor uzate se va face, pe baza confirmarilor eliberate de unitatile colectoare sau resapatoare unitatilor beneficiare, astfel:
- in cantitati egale cu anvelopele uzate resapabile predate unitatilor colectoare sau resapatoare, in cazul anvelopelor de tipodimensiunile si profilele pentru care exista asigurata dotarea tehnica necesara pentru resaparea lor;
- in cantitati egale cu anvelopele uzate predate unitatilor colectoare, in cazul anvelopelor de tipodimensiunile si profilele pentru care nu exista asigurata dotarea tehnica necesara pentru resaparea lor.

ART. 38
Unitatile resapatoare vor organiza primirea si resaparea anvelopelor, inclusiv pentru populatie, cu aplicarea tarifelor legale.

ART. 39
Nerespectarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin contractele economice de livrare a anvelopelor refolosibile, incheiate de unitatile predatoare cu unitatile colectoare si respectiv de unitatile colectoare cu unitatile resapatoare, atrage pentru partea in culpa plata dublului penalitatilor prevazute la art. 47 pct. 1 lit. a), 2, 3, si 4 lit. a) din Legea contractelor economice nr. 71/1969.

Art. 40
Se aproba utilizarea, potrivit legii, la intreprinderile producatoare de anvelope, benzi transportoare si articole tehnice din cauciuc, a articolului de calculatie "cheltuieli cu activitatea de service si pentru acoperirea abligatiilor in termenele de garantie si in perioada de utilizare" pentru planificarea, evidenta si raportarea costurilor de productie ale produselor respective.
Pentru anul 1984 limita maxima a acestor cheltuieli se stabilesc la 1% din pretul anvelopelor si benzilor transportoare livrate si respectiv 0,5% din pretul articolelor tehnice din cauciuc livrate. Pe baza documentatiei justificative prezentate de Ministerul Industriei Chimice, limita maxima va fi actualizata anual de Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor.

ART. 41
Preturile de livrare ale anvelopelor prevazute la art. 9 din Decretul nr.
528/1978 se stabilesc prin aplicarea coeficientilor de reducere egali cu procentul de uzura a profilului benzii de rulare, determinat potrivit anexei nr. 5.

ART. 42
Prevederile prezentului decret se aplica si altor persoane juridice decit unitatile socialiste.

ART. 43
Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentul decret.

ART. 44
Dispozitiile prezentului decret intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania.
Pe aceeasi data se abroga: Decretul nr.81/1973 cu privire la gospodarirea anvelopelor si camerelor de aer, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr.
22/1973; Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 276/1973 privind aprobarea Programului de intensificare a valorificarii resurselor de anvelope si camere de aer uzate, in perioada 1973 - 1975, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 36/1973; punctul 8 din anexa nr. 8 la Decretul nr.100/1979, precum si orice alte dispozitii contrare.
ANEXA 1 Limita de uzura admisa la anvelopele de autovehicule si modul de determinare a acesteia
1. Limita de uzura admisa a anvelopelor de autovehicule se stabileste la urmatoarele inaltimi ale profilului benzii de rulare:
- 1,5 mm, pentru anvelope de autoturisme de oras si de teren, autoutilitare, microbuze, camioane, autodube, autobuze, troleibuze, remorci si semiremorci auto, precum si mijloace de transport uzinale si de ridicat;
- 2 mm, pentru anvelopele de tractoare si masini agricole pe jante cu diametrul de pina la 20 toli inclusiv;
- 4 mm, pentru anvelopele de tractoare si masini agricole pe jante cu diametrul de peste 20 toli si pentru anvelopele care echipeaza masinile de constructii.

2. Limita de uzura admisa se determina astfel:
a) cu ajutorul avertizoarelor de uzura aplicate de unitatea producatoare in interiorul canalelor benzii de rulare a anvelopei;
b) prin masurarea inaltimii de profil a benzii de rulare, executata in canalele centrale, cu subler de adincime, in lipsa avertizoarelor de uzura prevazute la lit. a).
Limita de uzura este atinsa in momentul in care se observa aparitia avertizoarelor de uzura sau atunci cind, prin masurare, in orice punct al benzii de rulare, inaltimea profilului acesteia, in orice canal, a ajuns la valorile prevazute la pct. 1.
N O T A:
Prin banda de rulare a anvelopei se intelege invelisul exterior, proeminent, al acesteia, care realizeaza contactul cu drumul si pe care este desemnat profilul, determinat de amplasarea canalelor ce asigura micsorarea derapajului si marirea aderentei.
ANEXA 2 Evaluarea pagubelor cauzate prin nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la utilizarea si reconditionarea anvelopelor de autovehicule Evaluarea pagubelor aduse unitatilor detinatoare datorita nerespectarii de catre persoanele vinovate a normalor privind utilizarea si reconditionarea anvelopelor de autovehicule se face dupa cum urmeaza:
a) daca anvelopele au fost degradate inainte de atingerea limitei de uzura admisa si prezinta deteriorari locale remediabile cauzate de nerespectarea normelor de montare si exploatare, se ia in calcul costul reparatiilor;
b) daca anvelopele noi sau resapate pentru prima data au fost degradate inainte de atingerea limitei de uzura admisa, datorita nerespectarii normelor de montare, exploatare, pastrare si reparare si din acest motiv repararea, precum si resaparea lor, nu mai sint posibile, se determina valoarea produsului la scoaterea lui din uz, dupa urmatoarea formula de calcul:
h - x V = -------- X P, in care:
H - x V = valoarea anvelopei nereparabile, la scoaterea prematura din uz, in lei;
h = inaltimea profilului benzii de rulare a anvelopei degradate, nereparabile, in mm;
H = inaltimea profilului benzii de rulare a unei anvelope noi sau, dupa caz, a unei anvelope resapate, neutilizate, in acceasi tipodimensiune si profil, in mm;
x = limita de uzura admisa, in mm;
P = pretul cu amanuntul, legal stabilit, al unei anvelope noi sau, dupa caz, al unei anvelope resapate neutilizate, in aceeasi tipodimensiune si profil cu anvelopa degradata, nereparabila sau, in lipsa acestuia, pretul de livrare la care se aplica coeficientul de 1,25.
La valoarea anvelopei nereparabile, scoasa prematur din uz, stabilita dupa formula de calcul de mai sus, se adauga pretul cu amanuntul, legal stabilit, al unei anvelope resapate, de aceeasi tipodimensiune si profil cu anvelopa deteriorata, sau, in lipsa acestuia, pretul de livrare la care se aplica coeficientul de 1,25;
c) daca anvelopele noi sau resapate pentru prima data au fost rulate peste limita de uzura admisa si, din acest motiv, resaparea lor nu mai este posibila, se ia in calcul pretul cu amanuntul, legal stabilit, al unei anvelope resapate, de aceeasi tipodimensiune si profil, sau, in lipsa acestuia, pretul de livrare la care se aplica coeficientul de 1,25; in acelasi mod se va determina paguba pentru anvelopele noi sau resapate pentru prima data care, la atingerea limitei de uzura admisa, nu indeplinesc conditiile de acceptare pentru resapare datorita nerespectarii normelor de montare, exploatare, pastrare si reparare;
d) daca la atingerea limitei de uzura admisa a anvelopelor se constata ca desi acestea indeplinesc conditiile de acceptare pentru resapare s-a realizat o uzura prematura a benzii de rulare, datorita exploatarii necorespunzatoare a lor din vina conducatorilor auto, evaluarea pagubei se va face, pentru fiecare caz in parte, de unitatea pagubita, pe baza unei analize temeinice si documentate, astfel incit sa fie asigurata acoperirea pagubei.
N O T A:
Inaltimea profilului benzii de rulare se determina prin masurarea cu subler de adincime, in canalele centrale, in patru puncte echidistante dispuse, luindu-se in considerare valoarea medie a acestor masuratori.
ANEXA 3 Conditiile de inlocuire a anvelopelor de autovehicule sau de refacere a resaparii acestora
1. In cazul in care anvelopele reclamate in cadrul termenelor de garantie sau perioadei de utilizare prezinta o uzura mai mica de 10% din inaltimea initiala a profilului benzii de rulare, inlocuirea anvelopelor sau refacerea resaparii acestora se realizeaza gratuit.

2. In situatia in care anvelopele reclamate prezinta o uzura mai mare de 10% din inaltimea initiala a profilului benzii de rulare, inlocuirea anvelopelor sau refacerea resaparii acestora se face cu plata de catre detinator a unei compensatii banesti. Compensatia se determina dupa urmatoarea formula de calcul:
H - h CB = ------- X P, in care:
H - x CB = valoarea compensatiei banesti, in lei;
h = inaltimea profilului benzii de rulare a anvelopei reclamate, in mm;
H = inaltimea profilului benzii de rulare a unei anvelope noi sau, dupa caz, a unei anvelope resapate neutilizate, de aceeasi tipodimensiune si profil, in mm;
x = limita de uzura admisa, in mm;
P = pretul cu amanuntul, legal stabilit, pretul de livrare sau, dupa caz, tariful de resapare al anvelopei reclamate.
ANEXA 5 Determinarea preturilor de livrare ale anvelopelor de autovehicule prevazute la art. 41 din decret Pentru evaluarea acestei categorii de anvelope se va utiliza urmatoarea formula de calcul:
h - x PE = ------- X P, in care:
H - x PE = pretul evaluat al anvelopei predate, in lei;
h = inaltimea profilului benzii de rulare a anvelopei predate, in mm;
H = inaltimea profilului benzii de rulare a unei anvelope noi, neutilizate, de aceeasi tipodimensiune si profil, in mm;
x = limita de uzura admisa, in mm;
P = pretul de livrare corespunzator unei anvelope noi, neutilizate, de aceeasi tipodimensiune si profil.
--------------


Marți, 24 aprilie 2018, 08:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.