LEGE nr.82 din 21 iulie 1992
privind rezervele de stat
Textul actului publicat în M.Of. nr. 182/30 iul. 1992

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL 1
Dispozitii generale

Art. 1. - Rezervele materiale nationale se constituie in scopul de a interveni operativ pentru protectia populatiei, economiei si apararea tarii, in situatii exceptionale determinate de calamitati naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe si in caz de razboi.

Art. 2. - Administrarea rezervelor materiale nationale se asigura de catre Administratia Nationala a Rezervelor Materiale, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Guvernului, avind personalitate juridica.

Administratia Nationala a Rezervelor Materiale este condusa de un secretar de stat.

Pastrarea pe timp indelungat a produselor se realizeaza in unitatile teritoriale subordonate, care au personalitate juridica, cit si in spatiile unor agenti economici, in functie de natura produselor.

Art. 3. - Nomenclatorul produselor, nivelurile maxime si cele intangibile ale stocurilor, precum si termenele de pastrare indelungata a acestora se aproba de catre Guvern, la propunerea Administratiei Nationale a Rezervelor Materiale.

Produsele la care se stabilesc stocuri intangibile, precum si nivelurile acestor stocuri se propun cu avizul ministrului apararii nationale.

CAPITOLUL 2
Acumularea si scoaterea produselor din rezervele materiale nationale

Art. 4. - Acumularea produselor ca rezerve materiale nationale se realizeaza pe baza unui program anual aprobat de Guvern.

Produsele ajunse la limita termenului de pastrare se improspateaza pe baza programului anual stabilit de Administratia Nationala a Rezervelor Materiale.

Art. 5. - Produsele pot fi scoase din rezervele materiale nationale in urmatoarele situatii:

a) in conditiile prevazute la art. 1, cu titlu de imprumut pe termen scurt sau cu caracter definitiv, cu aprobarea primului-ministru;
b) din stocurile intangibile, cu avizul ministrului apararii nationale si cu aprobarea primului-ministru;
c) in vederea improspatarii si pentru valorificarea celor devenite disponibile, cu aprobarea Administratiei Nationale a Rezervelor Materiale.

Pentru produsele scoase cu titlu de imprumut, agentii economici beneficiari depun o garantie, in lei sau in valuta, al carei cuantum sa asigure reintregirea stocurilor.

Depasirea termenului de restituire stabilit atrage dupa sine plata unor penalitati de 1% din valoarea produsului prevazuta in contractul de imprumut, pentru fiecare zi de intirziere, pentru primele 20 de zile, si de 1,5% pentru fiecare zi de depasire de la 21 pina la 30 de zile, dupa care se retine garantia produsului.

Pentru produsele scoase din rezervele materiale nationale, Administratia Nationala a Rezervelor Materiale poate percepe o cota de adaos negociabila de pina la 8% din valoarea acestora, in scopul recuperarii cheltuielilor de administrare aferente.

Art. 6. - Administratia Nationala a Rezervelor Materiale desfasoara activitati cu caracter comercial de vinzare-cumparare la intern si de import-export pentru acumularea si improspatarea stocurilor, precum si pentru valorificarea produselor care se scot din nomenclator sau depasesc nivelul maxim al stocurilor si a celor ce devin disponibile ca urmare a actualizarii periodice a structurii sortimentale, preturile fiind stabilite prin negociere sau licitatie.

Cu aprobarea Guvernului, Administratia Nationala a Rezervelor Materiale poate acumula si unele stocuri de conjunctura din productia interna sau din import, in scopul valorificarii ulterioare, in conditii avantajoase, in tara sau la export.

CAPITOLUL 3
Finantarea rezervelor materiale nationale

Art. 7. - Finantarea cheltuielilor necesare acumularii de produse in rezervele materiale nationale, administrarii acestora, precum si pentru dezvoltarea activitatii se asigura integral din bugetul de stat.

Art. 8. - Sumele provenite din garantiile pentru imprumuturile nerestituite, din realizarea programului de improspatare si din activitati cu caracter comercial ramin la dispozitia Administratiei Nationale a Rezervelor Materiale, urmind a fi folosite pentru reintregirea stocurilor si pentru crearea unor stocuri de conjunctura.

In situatiile cind scoaterea la improspatare a unor produse nu se poate realiza datorita conjuncturii de piata, pentru evitarea deprecierii, cu aprobarea primului-ministru, acestea pot fi valorificate la preturi reduse fata de cele practicate pe piata.

Influentele valorice determinate de preturile produselor la iesire si intrare in cadrul programului de improspatare vor fi acoperite din sumele incasate conform art. 5 alin. 4 si art. 6, iar diferentele se regularizeaza anual, per sold, cu bugetul de stat.

In situatiile prevazute la art. 1, cind datorita consecintelor asupra populatiei sinistrate apar nevoi sociale deosebite, Guvernul poate aproba scoaterea unor cantitati de produse, in mod gratuit, urmind ca fondurile necesare reintregirii stocurilor sa fie finantate de la bugetul de stat.

CAPITOLUL 4
Sanctiuni

Art. 9. - Diminuarea, sub orice forma, fara aprobarea legala, a cantitatilor de produse ale rezervelor materiale nationale incredintate spre pastrare unor agenti economici, daca fapta nu este comisa in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 la 200.000 lei.

Sanctiunea poate fi aplicata si persoanelor juridice.

Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii se fac de catre imputernicitii Administratiei Nationale a Rezervelor Materiale, precum si de alte organe de control financiar anume imputernicite in acest scop.

Contraventiei prevazute la alin. 1 ii sint aplicabile dispozitiile Legii nr.32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia celor prevazute in art. 25-27 referitoare la plata a jumatate din minimul amenzii.

Art. 10. - In cazurile prevazute la art. 9, agentii economici sint obligati sa reintregeasca, in termen de 30 de zile de la constatarea contraventiei, cantitatile de produse ale rezervelor materiale nationale.

Neindeplinirea obligatiei prevazute in alineatul precedent constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

CAPITOLUL 5
Dispozitii finale

Art. 11. - Prevederile prezentei legi se aplica in mod corespunzator si produselor agricole vegetale constituite in rezerve materiale nationale, care se pastreaza in spatiile unitatilor apartinind Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, asupra carora Administratia Nationala a Rezervelor Materiale are drept de control.

Art. 12. - Infiintarea de unitati teritoriale, precum si amplasarea acestora se aproba de catre Guvern, la propunerea Administratiei Nationale a Rezervelor Materiale, cu avizul Ministerului Apararii Nationale.

Art. 13. - Litigiile patrimoniale in care figureaza ca parte Administratia Nationala a Rezervelor Materiale ori o unitate din subordinea acesteia se judeca in prima instanta de Tribunalul municipiului Bucuresti.

Art. 14. - Organizarea, functionarea si administrarea rezervelor materiale nationale in conditiile prezentei legi se stabilesc prin hotariri cu caracter militar ale Guvernului.

Art. 15. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr.357/1979 privind regimul rezervelor de stat de produse industriale si agricole vegetale, nepublicat, precum si orice alte dispozitii contrare.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 7 iulie 1992 , cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
IONEL ROMAN

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 7 iulie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BIRLADEANU


Joi, 29 septembrie 2022, 08:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.