NORME nr.9 din 28 decembrie 1993
privind supravegherea pozitiilor valutare ale societatilor bancare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 315/30 dec. 1993

NORME Nr. 9 din 28 decembrie 1993 privind supravegherea pozitiilor valutare ale societatilor bancare

EMITENT: BANCA NATIONALA

aparute in MONITORUL OFICIAL Nr. 315 din 30 decembrie 1993
In temeiul prevederilor art. 33 lit. g) din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei si ale art. 34 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara, Banca Nationala a Romaniei emite urmatoarele norme:

1. In vederea limitarii riscurilor financiare care pot aparea ca urmare a desfasurarii de operatiuni valutare, societatile bancare trebuie sa posede:
a) un sistem de evidenta, care sa permita atit inregistrarea imediata a operatiunilor valutare, cit si determinarea pozitiilor valutare individuale si a pozitiilor valutare totale;
b) un sistem de supraveghere si gestiune a riscurilor valutare, stabilit pe baza de regulamente aprobate de consiliul de administratie al societatii bancare;
c) un sistem de control permanent pentru verificarea respectarii procedurilor interne necesare indeplinirii dispozitiilor precedente.

2. Pozitia valutara deschisa neta a unei societati bancare intr-o anumita moneda straina reprezinta diferenta dintre totalul creantelor si totalul angajamentelor.

3. O pozitie valutara deschisa neta este definita ca pozitie lunga atunci cind totalul creantelor depaseste totalul angajamentelor si este definita ca pozitie scurta atunci cind totalul angajamentelor depaseste totalul creantelor.

4. In sensul prezentelor norme, prin total creante se intelege suma soldurilor conturilor in valuta din activul bilantului, plus creantele in valuta reflectate in afara bilantului, iar prin total angajamente, suma soldurilor conturilor in valuta din pasivul bilantului, plus angajamentele in valuta reflectate in afara bilantului. Creantele si angajamentele in valuta din afara bilantului, care se iau in calculul pozitiilor valutare deschise nete, precum si proportiile in care se includ in acest calcul sint cele prevazute in anexa nr.
1 la prezentele norme.

5. Pozitia valutara totala lunga reprezinta suma echivalentului in lei al pozitiilor valutare lungi, iar pozitia valutara totala scurta, suma echivalentului in lei al pozitiilor valutare scurte. Conversia in lei a creantelor si angajamentelor, definite la pct. 4 de mai sus, se va efectua utilizindu-se cursurile in lei ale valutelor respective, comunicate de Banca Nationala a Romaniei, valabile la data pentru care se face raportarea.

6. Societatile bancare sint obligate sa mentina zilnic pozitiile valutare totale in limite prudente.
La sfirsitul fiecarei zile lucratoare pozitia valutara totala lunga nu va putea depasi 25% din fondurile proprii, iar pozitia valutara totala scurta nu va putea depasi 10% din fondurile proprii ale societatilor bancare.

7. In sensul prezentelor norme, prin fonduri proprii ale unei societati bancare se intelege capitalul social varsat, plus fondul de rezerva si fondul de risc din care se vor deduce participatiile la capitalul altor societati bancare .

8. Societatile bancare vor raporta Bancii Nationale a Romaniei - Directia de reglementare si supraveghere bancara - nivelul expunerii lor valutare, prin intermediul unui formular intitulat "Supravegherea pozitiilor valutare", al carui model este prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme.
Datele pentru care se intocmeste formularul sint 7, 15, 23 si 30/31 ale lunii.
In cazul in care una dintre aceste date este zi nelucratoare, raportarea se intocmeste pentru ziua lucratoare anterioara.
Transmiterea formularului "Supravegherea pozitiilor valutare" la Banca Nationala a Romaniei se face in termen de 3 zile lucratoare ulterioare datei pentru care se intocmeste raportarea.

9. Incalcarea prevederilor prezentelor norme atrage sanctiunile prevazute de dispozitiile legale in vigoare.

10. Prezentele norme intra in vigoare incepind cu data de 1 ianuarie 1994.

11. Pe data intrarii in vigoare a prezentelor norme, Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/1992, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
196 din 13 august 1992, isi inceteaza aplicabilitatea.
Presedintele Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu ANEXA 1 LISTA creantelor si a angajamentelor in valuta din afara bilantului, care se iau in calculul pozitiilor valutare deschise nete -------------------------------------------------------------------------------Proportiile de includere in Elemente luate in calcul calculul pozitiilor valutare -------------------------------------------------------------------------------Angajamente
1. Acreditive de import in termen de valabilitate, negarantate prin colateral in valuta, cu scadenta de plata pina la un an 100%
2. Incassouri de import garantate la plata de catre banca 20%
3. Garantii emise in valuta 20%
4. Angajamente rezultate din tranzactii valutare la vedere si la termen 100% Creante
1. Acreditive de export in termen de valabilitate, cu incasare pina la un an 100%
2. Documente de export remise la incasare la extern cu garantii bancare 20%
3. Garantii primite in valuta 20%
4. Creante rezultate din tranzactii valutare la vedere si la termen 100% -------------------------------------------------------------------------------NOTA:
Banca Nationala a Romaniei va completa sau va modifica lista angajamentelor si a creantelor din prezenta anexa, precum si proportiile de includere a acestora in calculul pozitiilor valutare ori de cite ori se va considera necesar.
ANEXA 2 BANCA NATIONALA A ROMANIEI Denumirea institutiei................
DIRECTIA DE REGLEMENTARE Data raportarii......................
SI SUPRAVEGHERE BANCARA Nivelul fondurilor proprii (la data raportarii)....................
SUPRAVEGHEREA POZITIILOR VALUTARE -------------------------------------------------------------------------------I I Elemente luate in calcul I I Echivalent in leiI PondereI I DevizeI-------------------------------I Curs I--------------------Ifata de I I IActiveIPasiveI Elemente I TotalIvalutarI Pozitie I Pozitie Ifondurile I I (+) I (-)) Iin afara I (+/-)Iin lei I lunga I scurta Iproprii I I I I Ide bilant I I I (+) I (-) I (%) I I I I I (+/-) I I I (1+2+3) I (1+2+3) I I ------------------------------------------------------------------------------I I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I ------------------------------------------------------------------------------I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ------------------------------------------------------------------------------I TOTALI X I X I X I X I X I I I X I ------------------------------------------------------------------------------I IPozitie valu- I I I X I Itara totala I I I I I - procent - I I I I I (PVTX100)/FP)I I I I I--------------------------------------------I


Duminică, 21 aprilie 2019, 17:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.