LEGE nr.26 din 22 mai 1993
privind înființarea, organizarea și funcționarea Corpului gardienilor publici
Textul actului publicat în M.Of. nr. 109/28 mai. 1993

LEGE NUMAR: 26 DIN 22/05/93 privind infiintarea, organizarea si functionarea Corpului gardienilor publici

EMITENT: PARLAMENT

APARUTA IN MONITORUL OFICIAL Nr. 109 DIN 28/05/93
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1
In scopul cresterii eficientei pazei bunurilor si a activitatilor de aparare a ordinii si linistii publice, a vietii si integritatii persoanelor, se infiinteaza pe linga consiliile judetene si Consiliul municipiului Bucuresti, corpurile gardienilor publici.

ART. 2
Corpurile gardienilor publici sint institutii publice, de interes judetean si al municipiului Bucuresti, prestatoare de servicii, cu personalitate juridica.
Activitatea corpurilor gardienilor publici se desfasoara pe baza regulamentului de organizare si functionare, aprobat prin hotarire a Guvernului.

ART. 3
Gardianul public este persoana destinata sa asigure paza la un agent economic public sau privat, institutie, asociatie de orice natura si sa participe la apararea ordinii si linistii publice.

CAP. 2

Organizare si functionare

ART. 4
Corpurile gardienilor publici se constituie pe categorii, in functie de numarul personalului acestora.
Structura organizatorica, categoriile corpurilor gardienilor publici si numarul de personal al acestora se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.

ART. 5
Conducerea corpurilor gardienilor publici se realizeaza de catre sefii acestora, numiti prin hotarire a consiliului judetean sau a Consiliului municipiului Bucuresti, cu avizul organelor de politie.

ART. 6
Organizarea si executarea pazei bunurilor, valorilor de orice fel detinute, transportului acestora si a altor prestatii de paza, precum si participarea la apararea ordinii si linistii publice se realizeaza pe baza de contracte incheiate de corpurile gardienilor publici cu primarii, agentii economici publici sau privati, institutiile, asociatiile de orice natura, persoanele juridice sau fizice, dupa caz.

ART. 7
Paza prin gardieni publici se executa conform planului de paza intocmit de comandantii subunitatilor de paza si beneficiari, aprobat de seful Corpului gardienilor publici si cu avizul de specialitate al politiei.

ART. 8
Personalul de conducere, de instruire si de paza va fi dotat cu uniforma, insemne distinctive, echipament de protectie, armament si munitie, conform normelor stabilite prin regulamentul de organizare si functionare potrivit prezentei legi.

CAP. 3

Atributii

ART. 9
Corpurile gardienilor publici au urmatoarele atributii:
a) incheie contracte cu beneficiarii pentru prestarea serviciului de paza cu gardieni publici;
b) asigura incadrarea cu efectivele necesare pentru executarea misiunilor de paza, instruirea si controlul activitatii acestora;
c) asigura echiparea personalului cu uniforme si insemne distinctive, respectarea normelor privind portul acestora, precum si dotarea cu armament, munitie si alte mijloace necesare executarii misiunilor;
d) asigura spatiile si amenajarile necesare pastrarii in deplina siguranta a armamentului si munitiei din dotare;
e) asigura mentinerea in stare de functionare a aparaturii de paza si alarmare si a celorlalte mijloace si amenajari destinate efectuarii serviciului de paza;
f) informeaza beneficiarii cu privire la modul in care se desfasoara misiunile de paza si propun masurile necesare pentru cresterea eficientei acestora;
g) participa la apararea ordinii si linistii publice, combaterea unor incalcari de lege privind curatenia, precum si exercitarea comertului neautorizat in zonele si itinerariile stabilite in planul de executare a pazei;
h) actioneaza pentru previnirea si combaterea infractiunilor si a altor fapte ilicite in posturile incredintate.

ART. 10
Gardienii publici sint obligati:
a) sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul postului, pentru a peveni producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii obiectivelor pazite;
b) sa pazeasca obiectivul si bunurile primite in paza si sa asigure integritatea acestora;
c) sa permita accesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementarile legale si dispozitiile interne;
sa efectueze controlul la intrarea si iesirea din incinta unitatii a persoanelor, mijloacelor de transport, materialelor si altor bunuri, conform planului de paza;
d) sa ia toate masurile ce decurg din consemnul postului incredintat pentru prevenirea producerii de incendii, explozii, furturi, tilharii, acte de tulburare a ordinii publice, distrugeri sau degradari de bunuri si alte asemenea fapte, realizind supravegherea permanenta a zonei de care raspund;
e) in cazul savirsirii unor infractiuni, producerii unor calamitati sau altor evenimente negative in zona de care raspund, sa ia primele masuri de salvare a persoanelor si bunurilor, de conservare a urmelor, de identificare a faptuitorilor si a martorilor oculari, sa anunte cel mai apropiat organ de politie, sa solicite sprijinul posturilor vecine si al populatiei si sa asigure paza bunurilor;
f) sa sesizeze organele de politie in legatura cu orice fapte de natura a prejudicia avutul beneficiarului, iar, la cerere, sa le dea concursul pentru indeplinirea misiunilor acestora;
g) sa pastreze secretul de stat si de serviciu;
h) sa poarte armamentul din dotare, uniforma si insemnele distinctive numai in timpul serviciului.

ART. 11
In realizarea atributiilor de serviciu, gardienii publici au urmatoarele drepturi:
a) sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savirsit infractiuni sau alte fapte ilicite, iar in cazul infractiunilor flagrante sa retina si sa predea de indata organelor de politie pe faptuitori si, daca exista, bunurile ce fac obiectul infractiunilor, intocmind, totodata, un proces-verbal cu cele constatate;
b) sa cheme la ordine persoanele care tulbura linistea publica si sa intervina in cazul producerii unor atacuri asupra persoanelor, fara a abandona indeplinirea consemnului postului;
c) sa faca uz de arma numai in cazurile si in conditiile strict prevazute de lege;
d) sa constate, in conditiile legii, contraventii privind ordinea si linistea publica, curatenia localitatilor, regulile de comert stradal sau alte contraventii pentru care li se stabilesc asemenea competente prin lege.
Procesul-verbal de constatare a contraventiei, intocmit in conditiile legii, va fi prezentat sefului ierarhic al agentului constatator, care va aplica amenda legala.

ART. 12
Persoana juridica sau fizica beneficiara de paza are urmatoarele drepturi si obligatii:
a) controleaza modul in care corpurile gardienilor publici isi indeplinesc obligatiile contractuale;
b) solicita sefului Corpului gardienilor publici luarea masurilor corespunzatoare de imbunatatire a activitatii de paza, inclusiv de sanctionare sau inlocuire a gardienilor care nu-si executa intocmai atributiile de serviciu;
c) executa si pune la dispozitie, la termenele stabilite prin planurile de paza si contracte, mijloacele si amenajarile tehnice necesare indeplinirii misiunilor de paza;
d) instaleaza si asigura intretinerea mijloacelor tehnice de paza si alarmare;
e) participa la elaborarea sau modificarea planului de paza.

ART. 13
Consiliile judetene, respectiv Consiliul municipiului Bucuresti, au urmatoarele atributii:
a) numesc, prin hotarire, sefii corpurilor gardienilor publici;
b) stabilesc, prin hotarire, obiectivele de interes public la care se impune organizarea pazei prin gardieni publici.

ART. 14
Primarii au urmatoarele atributii:
a) stabilesc, impreuna cu organele locale de politie, posturile sau patrulele pe teritoriul localitatilor urbane si rurale care, pe linga atributiile de paza, vor participa si la apararea ordinii si linistii publice;
b) stabilesc competenta gardienilor publici de a constata si sanctiona contraventii reglementate, in conditiile legii.

ART. 15
Organele de politie au urmatoarele atributii:
a) avizeaza incadrarea personalului Corpului gardienilor publici, inarmarea acestuia si planurile de paza;
b) controleaza, indruma si acorda asistenta de specialitate corpurilor gardienilor publici in organizarea si functionarea activitatii de paza, instruirea si pregatirea personalului;
c) sprijina corpurile gardienilor publici in indeplinirea atributiilor privind paza bunurilor si a valorilor incredintate si solicita cooperarea acestora la masurile de asigurare a ordinii si linistii publice;
d) asigura armamentul si munitia necesare dotarii gardienilor publici pentru indeplinirea misiunilor de paza;
e) retrage avizul dat la incadrare in cazul in care persoanele prevazute la lit. a) savirsesc fapte incompatabile cu calitatea de gardian public sau nu mai indeplinesc conditiile prevazute de art. 16.

CAP. 4

Personalul

ART. 16
Persoana care urmeaza a fi incadrata gardian public trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie cetatean roman;
b) sa aiba stagiul militar satisfacut si sa nu depaseasca, la angajare, virsta de 40 ani;
c) sa fie cunoscuta ca o persoana corecta si sa nu aiba antecedente penale privind infractiuni savirsite cu intentie;
d) sa aiba aptitudini fizice, psihice si profesionale adecvate functiei.
Pot fi incadrate si femei in virsta de cel putin 21 ani, care indeplinesc conditiile prevazute in alin.1, cu exceptia celei referitoare la stagiul militar.

ART. 17
Dupa incadrarea in functie, gardienii publici vor urma un curs de specializare organizat de Corpul gardienilor publici, impreuna cu inspectoratele po litiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

ART. 18
La incadrare, personalul corpurilor gardienilor publici va semna un angajament de serviciu.
Indepartarea din serviciu sau parasirea acestuia din vina angajatului, inainte de expirarea unei perioade de 3 ani, atrage dupa sine plata de catre acesta a unei despagubiri reprezentind cheltuielile de scolarizare si echipament.

ART. 19
Gardienii publici si personalul de comanda al acestora sint asimilati, in exercitarea atributiilor de serviciu, persoanelor care indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice.

ART. 20
Functiile personalului corpurilor gardienilor publici se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.

ART. 21
Gardienii publici ramin in evidenta comandamentelor militare judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti, putind fi mobilizati la locul de munca numai cu aprobarea acestora.

CAP. 5

Dispozitii finale si tranzitorii

ART. 22
La infiintarea corpurilor gardienilor publici, consiliile judetene impreuna cu consiliile locale, precum si Consiliul municipiului Bucuresti asigura, in conditiile legii, spatiul si mijloacele necesare bunei functionari a acestora.

ART. 23
Pentru asigurarea fondurilor financiare necesare infiintarii corpurilor gardienilor publici se constituie, ca anexa la bugetul de stat pe anul 1993, fondul de infiintare a Corpului gardienilor publici.
Fondurile financiare necesare infiintarii corpurilor gardienilor publici vor fi acordate, la solicitarea consiliilor judetene si Consiliului municipiului Bucuresti, in termen de 30 de zile de la data solicitarii.
Fondurile financiare acordate, in conditiile alineatului precedent, vor fi restituite bugetului de stat din veniturile realizate de la beneficiari in urma prestatiilor executate.

ART. 24
Fondul de salarii pentru personal, precum si celelalte cheltuieli aferente functionarii Corpului gardienilor publici se realizeaza din sumele incasate de la beneficiarii prestatiilor, care vor plati contravaloarea serviciilor prestate conform tarifelor stabilite intre partile contractante.
Corpurile gardienilor publici sint obligate sa plateasca la bugetul de stat taxele si impozitele prevazute de lege.
Veniturile nete ramase vor fi folosite pentru autofinantare, dotare cu mijloacele tehnice necesare imbunatatirii sistemului de paza si recompensarea personalului propriu, potrivit legii.

ART. 25
Delegatiile permanente ale consiliilor judetene si primarii, cu asistenta de specialitate din partea organelor de politie, vor desfasura activitati de control, indrumare si sprijin la corpurile gardienilor publici, potrivit legii.

ART. 26
Corpurile gardienilor publici actioneaza si raspund potrivit legii, folosirea lor in alte scopuri fiind interzisa.

ART. 27
Prevederile legii privind organizarea si functionarea pazei bunurilor se aplica in mod corespunzator. Corpul gardienilor publici, in masura in care prin prezenta lege nu se dispune altfel.

ART. 28
Nerespectarea de catre personalul corpurilor gardienilor publici a dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea materiala, disciplinara, contraventionala sau penala, dupa caz.

ART. 29
Prezenta lege intra in vigoare in termen de 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 26 aprilie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR ADRIAN NASTASE Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 26 aprilie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI prof. univ. OLIVIU GHERMAN


Luni, 14 iunie 2021, 07:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.