LEGE nr.33 din 9 iunie 1993
pentru modificarea și completarea Legii nr.40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui și Guvernului Romaniei, precum și a personalului Presedintiei, Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive
Textul actului publicat în M.Of. nr. 125/11 iun. 1993

LEGE Nr. 33 din 9 iunie 1993 pentru modificarea si completarea Legii nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului Romaniei, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si a celorlalte organe ale puterii executive

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 125 din 11 iunie 1993 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si a Guvernului Romaniei, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 7. - Salariile de baza ale functiilor din conducerea prefecturilor si consiliilor locale sint prevazute in anexa nr. 7."
2. Articolul 8 alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Salariile de baza pentru personalul de conducere prevazut in anexele nr . 8, 9 si 10 - director general, director, sef serviciu si sef birou, adjuncti si asimilati ai acestora - sint cele corespunzatoare functiei de executie, gradului sau treptei profesionale si gradatiei detinute, la care se adauga o indemnizatie de conducere care face parte din salariul de baza, diferentiata in raport cu raspunderea functiei de conducere indeplinite, cu marimea unitatilor si compartimentelor, precum si cu ponderea muncii de conducere fata de activitatea de excutie pe care o realizeaza. Atributiile functiei de executie se stabilesc de ministere, celelate organe ale administratiei centrale si locale, sub forma unor obligatii minime, prin statute, regulamente sau norme proprii pe domenii de activitate. Indemnizatia de conducere se stabileste anual de conducatorul institutiei publice competente, potrivit legii, in raport cu rezultatele obtinute si raspunderea ce ii revine."
3. Articolul 8 alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
"(4) Ponderea functiilor de conducere, inclusiv a celor prevazute la art. 9, nu poate depasi 20% din totalul personalului din institutiile prevazute in anexele nr. 8 si 9 si se stabileste de ministru sau de conducatorul institutiei publice centrale si locale a administratiei de stat."
4. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 10. - (1) Pentru rezultate deosebite obtinute in activitatea desfasurata, personalul poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de baza. Acesta poate fi de pina 15% aplicat la salariul de baza.
(2) Persoanele care beneficiaza de salariu de merit se stabilesc o data pe an, de regula dupa aprobarea bugetului, in raport cu rezultatele obtinute in activitatea desfasurata. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda dupa o perioada de 6 luni de la angajare.
(3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numarul total de posturi prevazut in statul de functii ale institutiei, din care cel putin doua treimi vor fi utilizate pentru functiile de executie."
5. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 11. - (1) Trecerea in gradatia imediat superioara sau majorarea salariului, in cazul in care acesta este prevazut intre limite, precum si stabilirea indemnizatiei de conducere, se fac o data pe an, de regula dupa aprobarea bugetului, la propunerea sefului compartimentului in care lucreaza persoana respectiva, cu aprobarea conducatorului institutiei.
(2) La trecerea in gradatia imediat superioara se tine seama de calitatile personale concretizate prin rezultatele obtinute in activitatea profesionala, notate cu calificativul "foarte bun" sau "bun" in anul precedent. Vechimea minima necesara pentru trecerea in gradatia imediat superioara este de 2 ani.
(3) In mod exceptional, vechimea minima prevazuta la alin. (2) poate fi redusa la 6 luni."
6. Articolul 12 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) In mod exceptional, pentru personalul avind valoare profesionala deosebita, ministrul sau conducatorul institutiei publice centrale si locale a administratiei de stat poate aproba nominal prezentarea la concurs pentru avansarea in gradul sau treapta profesionala imediat superioara, fara indeplinirea conditiei de vechime prevazute la alineatul precedent."
7. Articolul 12 alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Stabilirea concreta a vechimii minime pentru avansarea in grade sau trepte profesonale pe functii, precum si a altor cerinte suplimentare pentru avansare - doctorat, cursuri postuniversitare, cunoasterea unor limbi straine, specializari, atestari si altele - se face de catre ministere, celelalte institutii publice centrale si locale ale administratiei de stat pentru activitati proprii."
8. Articolul 14 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"ART. 14. - (1) Persoanele salarizate potrivit prezentei legi beneficiaza, la functia de baza, de un spor de vechime in munca de pina la 25% calculat la salariul de baza, corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru, astfel:
------------------------------------------------------------------------------Transe de vechime in munca Cota din salariul de baza ------------------------------------------------------------------------------intre 3 si 5 ani 5% de la 5 la 10 ani 10% de la 10 la 15 ani 15% de la 15 la 20 de ani 20% peste 20 de ani 25% ------------------------------------------------------------------------------
9. Dupa alineatul (3) al articolului 14 se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:
"Pensionarii pentru limita de virsta care se reangajeaza in munca, potrivit legii, beneficiaza de sporul de vechime corespunzator vechimii in munca, dobindita dupa data pensionarii."
10. Dupa alineatul (2) al articolului 15 se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:
"La locurile de munca la care durata nominala a timpului de lucru a fost redusa, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depasirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, in situatii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzator."
11. Dupa alineatul (1) al articolului 16 se introduc doua noi alineate cu urmatorul cuprins:
"Salariatii care lucreaza, potrivit contractului de munca, numai in zone izolate, beneficiaza de un spor de 10-20% din salariul de baza. Criteriile de acordare, categoriile de personal si marimea concreta a sporului se stabilesc prin hotarire a Guvernului.
Personalul care, potrivit programului de lucru, isi desfasoara activitatea in timpul noptii, intre orele 22,00 si 6,00, beneficiaza, pentru orele lucrate in acest interval, de un spor de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin jumatate din programul normal de lucru."
12. Dupa alineatul (2) al articolului 20 se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:
"De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza si persoanele utilizate temporar in calitate de colaboratori in ministere si in celelalte organe ale administratiei publice centrale, prefecturi si consilii judetene. Cuantumul indemnizatiei se aproba de ministru sau, dupa caz, de conducatorul institutiei centrale, de prefect sau presedintele consiliului judetean."
13. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 22. - Persoanele numite temporar in locul unei persoane cu functie de conducere, care lipseste din institutie o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice si care nu beneficiaza de salariu pe perioada respectiva, primesc , pe linga salariul de baza al functiei, gradului sau treptei profesionale in care sint incadrate, indemnizatia corespunzatoare functiei de conducere pe care o preiau."
14. Dupa articolul 23 se introduc doua noi articole 23^1) si 23^2) cu urmatorul cuprins:
"ART. 23^1). - Salariatilor care trec, in cadrul aceleiasi unitati, din functii cu salarii fixe sau intre limite in functii unde salariile sint stabilite pe gradatii, li se vor acorda un numar de gradatii care sa le asigure un salariu de baza apropiat de cel avut.

ART. 23^2). - In cazul reorganizarii, prin acte normative, a institutiilor
publice, salariatii care exercita aceleasi atributii vor fi incadrati pe functii , grade sau trepte profesionale si gradatii care sa le asigure salariul avut anterior reorganizarii."
15. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 24. - (1) In limita fondului destinat platii salariilor, aprobat prin bugetul de stat si bugetele locale, fiecare minister, institutie publica centrala si locala defalca fondul respectiv pentru aparatul propriu si pentru unitatile subordonate.
(2) Statele de functii pentru aparatul propriu al ministerelor si al celorlalte institutii publice centrale ale administratiei de stat se avizeaza de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si de Ministerul Finantelor."
16. Dupa articolul 25 se introduce un nou articol, 25^1), cu urmatorul cuprins:
"ART. 25^1). - (1) Pentru incasarea unor amenzi, despagubiri, contributii, taxe, cheltuieli de judecata transmise spre urmarire si incasare aparatului fiscal de catre organele competente care le-au stabilit, unitatile din subordinea directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat pot folosi, pentru localitatile unde volumul debitelor o justifica, personal angajat prin conventii civile, platit pe baza de tarife.
(2) Tarifele pentru plata personalului care efectueaza operatiuni de incasare a veniturilor bugetare, pentru care nu se justifica incadrarea de salariati cu contract de munca, se stabilesc de Ministerul Finantelor cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale."
17. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 27. - (1) Prevederile art. 17 si 18 se vor aplica incepind cu anul 1994. Pentru anul 1993 se va acorda premii anuale in limita unui fond de 3% din fondul de salarii realizat.
(2) In cazurile in care ordonatorii principali de credite bugetare realizeaza economii prin reducerea cheltuielilor de personal, pot acorda premii, in cursul anului, in limita a 2% din fondul de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli. Premiile individuale se aproba de conducatorul unitatii.
(3) Ministerele si celelalte institutii publice centrale si locale ale administratiei de stat care, potrivit legii, au dreptul sa procedeze la confiscarea si valorificarea de bunuri sau sa aplice si sa incaseze penalitati, pot constitui un fond de pina la 15% din valoarea acestora pentru stimularea personalului. Nivelurile de constituire pentru fiecare sursa si conditiile de utilizare a fondului se stabilesc prin norme aprobate de Guvern."
18. Articolul 29 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"ART. 29. - (1) Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor, acordarea gradatiilor, sporurilor, premiilor si a altor drepturi care se stabilesc potrivit prevederilor prezentei legi este de competenta Secretariatului general al Presedintiei, Secretariatului general al Guvernului, consiliului de administratie al ministerului, institiilor publice centrale, prefectului si a consiliilor judetene si locale pentru aparatul propriu."
19. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 31. - Statele de functii pentru ministere, celelalte institutii publice centrale si prefecturi se elaboreaza cu respectarea numarului de posturi aprobate prin hotariri ale Guvernului."
20. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 32. - (1) In serviciile Presedintiei si in aparatul Guvernului pot fi utilizate si functiile prevazute in anexa nr. 8, care vor fi salarizate cu salarii de baza mai mari de 30%.
(2) Cu salarii de baza mai mari cu 20% fata de cele prevazute in anexa nr. 8 se salarizeaza si personalul din aparatul propriu al Ministerului Finantelor, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Externe, ca ministere de sinteza.
(3) Cu salarii de baza mai mari cu 30% fata de cele prevazute in anexa nr. 8 se salarizeaza si personalul din aparatul propriu al Curtii Constitutionale, incadrat conform acestei anexe.
(4) In aparatul propriu al Prefecturii municipiului Bucuresti si a sectorului agricol Ilfov si al Consiliului municipiului Bucuresti salariile de baza ale personalului sint mai mari cu 10% fata de nivelul prevazut in anexa nr.
9 la prezenta lege."
21. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 33. - Presedintia, Guvernul, ministerele si celelalte institutii publice centrale si locale ale administratiei de stat vor putea include in statele de functii ce se aplica pentru serviciile din aparatul propriu si, dupa caz, in institutiile pe care le coordoneaza, si unele functii aprobate altor sectoare de activitate bugetare, care se dovedesc necesare, prin preluarea acestora din unitatile bugetare unde functiile respective sint specifice."
22. Dupa articolul 33 se introduce un nou articol, 33^1), cu urmatorul cuprins:
"ART. 33^1). - Criteriile de acordare a salariilor si nivelurile in valuta, precum si a celorlalte drepturi in valuta si in lei, pentru personalul trimis in misiune permanenta in strainatate la misiunile diplomatice, oficiile consulare si alte reprezentante oficiale in strainatate ale Ministerului Afacerilor Externe, precum si ale celorlalte ministere si institutii publice se stabilesc prin hotarire a Guvernului."
23. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 35. - (1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, impreuna cu Ministerul Finantelor, ca organe de specialitate, avizeaza, la propunerea ministerelor, celorlalte institutii publice centrale si prefecturilor, ponderea personalului care poate fi incadrat la gradele profesionale superioare, utilizarea unor niveluri de salarizare, echivalarea unor functii si a conditiilor de ocupare a acestora prin corelare cu cele prevazute in prezenta lege.
(2) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor, ca organe de specialitate, controleaza in ministere si in celelalte institutii publice centrale si locale si institutii bugetare ale acestora modul de aplicare a dispozitiilor legale referitoare al salarizare si stabilesc masuri ce se impun pentru eliminarea deficientelor constatate si informeaza Guvernul."
24. Dupa art. 36 se introduce un nou articol, 36^1), cu urmatorul cuprins:
"ART. 36^1). - Pentru mentinerea unui echilibru intre salariile tuturor categoriilor de personal din institutiile publice Guvernul va lua masuri pentru asigurarea unei cresteri corelate cu salariile si pentru personalul din celelalte unitati bugetare, ale caror salarii se aproba prin hotarire a Guvernului."
25. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 38. - Salariile prevazute in prezenta lege sint brute si impozabile, potrivit legii. Acestea se vor indexa in baza hotaririlor Guvernului adoptate dupa 1 ianuarie 1993 in procentul prevazut de acestea. Nivelurile noi ale salariilor vor fi calculate si transmise institutiilor publice interesate, de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale."

ART. 2
Anexele nr. 1-11 fac parte integranta din prezenta lege si inlocuiesc anexele nr. 1-11 la Legea nr. 40/1991.

ART. 3
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
- articolul 25 si articolul 28 din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului Romaniei, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive;
- Hotarirea Guvernului nr. 521/1991 privind acordarea unor drepturi pentru stimularea personalului Garzii financiare;
- orice alte dispozitii contrare.

ART. 4
Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului Romaniei, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive, cu toate modificarile, se republica in Monitorul Oficial al Romaniei, punindu-se de acord denumirile organelor sau institutiilor cu cele prevazute in Constitutia Romaniei si in Legea nr. 69/1991 si dindu-se articolelor o noua numerotare.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 31 mai 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 31 mai 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR ADRIAN NASTASE ANEXA 1 SALARIUL DE BAZA al Presedintelui Romaniei Presedintele Romaniei primeste un salariu de baza lunar de 293.600 lei.
ANEXA 2 SALARIILE DE BAZA pentru functiile din Guvernul Romaniei si pentru unele functii de nivel guvernamental ------------------------------------------------------------------------------Nr. Salariul de baza crt. lunar - lei ------------------------------------------------------------------------------
1. Prim-ministru 209.300
2. Ministru de stat 182.000
3. Ministru 170.900
4. Secretar de stat 159.900
5. Subsecretar de stat 148.700 ------------------------------------------------------------------------------ANEXA 3 SALARIILE DE BAZA pentru functiile de conducere si de executie de specialitate spacifice Presedintiei Romaniei ------------------------------------------------------------------------------Nr. Functia Nivelul Salariul de baza crt. studiilor lunar - lei ------------------------------------------------------------------------------a) Functii de conducere
1. Sef departament analiza politica S 170.900
2. Secretar general, consilier prezidential S 159.900 ------------------------------------------------------------------------------Nr. Nivelul Salariul de baza crt. Functia studiilor lunar - lei ----------------------------1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------b) Functii de executie de specialitate specifice
3. Director de cabinet*) S 127.400 - 132.600
4. Consilier S 116.700 - 127.400
5. Expert S 105.900 - 116.700
6. Consultant S 65.400 - 80.300
7. Sef de cabinet I S 49.500 - 65.400
8. Sef de cabinet II M 39.100 - 53.400
9. Secretar de cabinet M 35.000 - 43.900 ------------------------------------------------------------------------------*) Se utilizeaza la Presedintele Romaniei ANEXA 4 SALARIILE DE BAZA pentru unele functii de conducere si de executie de specialitate specifice aparatului Guvernului Romaniei ------------------------------------------------------------------------------Nr. Functia Nivelul Salariul de baza crt. studiilor lunar - lei ------------------------------------------------------------------------------a) Functii de conducere
1. Secretar general al Guvernului S 170.900
2. Secretar general adjunct, consilier de stat S 159.900 b) Functii de executie de specialitate specifice
3. Director de cabinet*) S 127.400 - 132.600
4. Consilier guvernamental, director de cabinet**) S 116.700 - 127.400
5. Expert guvernamental, inspector guvernamental de specialitate S 105.900 - 116.700
6. Consultant S 65.400 - 80.300
7. Sef de cabinet I S 49.500 - 65.400
8. Sef de cabinet II M 39.100 - 53.400
9. Secretar de cabinet M 35.000 - 43.900 ------------------------------------------------------------------------------*) Se utilizeaza la primul-ministru.
**) Se utilizeaza la ministrii de stat.
ANEXA 5 INDEMNIZATIA DE CONDUCERE pentru personalul din serviciile Presedintiei si aparatului Guvernului ------------------------------------------------------------------------------Indemnizatia de conducere Nr. lunara - lei crt. Functia ------------------------minima maxima ------------------------------------------------------------------------------
1. Director, sef sector, sef Salariul de baza pentru compartiment functiile de executie de 9.800 24.800
2. Director adjunct, sef sector specialitate specifice, adjunct, sef compartiment respectiv functii adjunct de executie 4.800 19.800 ------------------------------------------------------------------------------ANEXA 6 SALARIILE DE BAZA pentru functiile de conducere din cadrul unor institutii centrale

I. Functii de conducere la care salariul de baza este cel prevazut pentru functia de ministru ------------------------------------------------------------------------------Nr. Functia Salariul de baza crt. lunar - lei ------------------------------------------------------------------------------
1. Presedintele Academiei Romane 170.900
2. Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei 170.900 ------------------------------------------------------------------------------II. Asimilarea functiilor de conducere, din cadrul unor institutii subordonate Guvernului, cu cele de nivel guvernamental, respectiv secretar de stat sau subsecretar de stat, este cea prevazuta in actul normativ de infiintare si organizare sau in actul de numire a conducatorului.
III. Functiile de conducere asimilate, la infiintare, cu functia de consilier de stat, se echivaleaza de la data prezentei legi cu cea de director de cabinet la primul-ministru.
IV. Dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, echivalarea altor functii de conducere, din cadrul unor institutii subordonate Guvernului, cu functiile de nivel guvernamental sau de director de cabinet la primul-ministru, se face de catre Guvern.
ANEXA 7 SALARIILE DE BAZA ale functiilor din conducerea prefecturilor si consiliilor locale

I. Prefectura municipiului Bucuresti si a sectorului agricol Ilfov, Consiliul municipiului Bucureseti - capitala Romaniei ------------------------------------------------------------------------------Nr. Functia Salariul de baza lunar crt. - lei ------------------------------------------------------------------------------
1. Prefect, primar general al Capitalei 159.900
2. Subprefect, viceprimar 148.700
3. Director general prefectura, secretar 126.500 ------------------------------------------------------------------------------II. Prefecturi si consilii judetene ------------------------------------------------------------------------------Salariul de baza lunar Nr. - lei crt. Functia --------------------------------Categoria I Categoria II ------------------------------------------------------------------------------
1. Prefect, presedinte 148.700 137.500
2. Subprefect, vicepresedinte 137.500 126.500
3. Director general prefectura, secretar 121.000 115.300 ------------------------------------------------------------------------------III. Consilii locale: municipale, orasenesti, comunale ------------------------------------------------------------------------------Salariul de baza lunar - lei Nr. -----------------------------------------------crt. Functia Cu perste Categoria
320.000 ---------------------------------locuitori*) I II III ------------------------------------------------------------------------------
1. Municipii - primar 126.500 109.800 96.000 90.300 - viceprimar 115.300 98.800 90.300 85.000 - secretar 109.800 93.000 85.000 82.000
2. Orase - primar 84.500 79.000 76.400 - viceprimar 79.000 73.800 71.200 - secretar 73.800 68.500 65.700
3. Comune ------------------------------------------------------------------------------Salariul de baza lunar - lei Nr. -----------------------------------------------------crt. Functia Cu peste Categoria
15.000 -------------------------------------------locuitori I II III intre intre pina la
7.001-15.000 3.001-7.000 3.000 locuitori locuitori locuitori ------------------------------------------------------------------------------- primar 66.800 60.200 55.600 53.400 - viceprimar 62.400 55.600 52.200 51.100 - secretar 57.900 51.100 48.900 47.800 ------------------------------------------------------------------------------*) Se aplica si la sectoarele municipiului Bucuresti.
NOTA:

1. Stabilirea categoriei judetelor, municipiilor si oraselor se face prin hotarire a Guvernului.

2. Consilierii care participa la sedintele consiliilor judetene si locale, respectiv al municipiului Bucuresti, beneficiaza de o indemnizatie de sedinta de pina la 5% din salariul primarului, presedintelui consiliului judetean sau primarului general al Capitalei, dupa caz.
Totalul sumelor cuvenite unui consilier, urmare a participarii la sedintele ordinare sau extraordinare, nu poate depasi 25% din salariul de baza lunar al functiilor fata de care se calculeaza indemnizatiile de sedinta.
Diferentierea indemnizatiilor individuale se stabileste in limitele prevazute mai sus prin regulamentele acestor consilii, elaborate in baza prevederilor art. 91 din Legea nr. 69/1991.
Persoanele salarizate in baza prevederilor prezentei anexe nu beneficiaza de indemnizatia de sedinta.
ANEXA 8 MINISTERE SI CELELALTE INSTITUTII PUBLICE CENTRALE ALE ADMINISTRATIEI DE STAT

I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate

A. Functii de executie ------------------------------------------------------------------------------Salariul de baza - lei Nr. Functia Nivelul Gradatia crt. studiilor -----------------------------1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil;
gradul IA^1) S 62.400 64.800 67.100 69.400
2. Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil;
gradul I S 54.400 56.300 58.300 60.300
3. Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil;
gradul II S 47.750 49.300 50.800 52.500
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil;
gradul III S 42.200 43.550 44.850 46.250
5. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil;
gradul IV S 37.300 38.500 39.700 40.900
6. Referent, inspector, revizor contabil; debutant S 36.150 - - b) Functii de executie pe trepte profesionale
7. Referent IA M 37.300 38.500 39.700
8. Referent I M 33.150 34.150 35.150 36.150
9. Referent II M 29.600 30.400 31.300 32.200
10. Referent III M 26.450 27.150 27.950 28.800
11. Referent IV M 23.850 24.450 25.050 25.750
12. Referent debutant M 23.250 - - ------------------------------------------------------------------------------ ^1) Se utilizeaza numai la ministere si departamente din cadrul ministerelor , organe centrale si institutii asimilate acestora, la care conducatorul institutiei respective are salariul de baza stabilit la nivelul functiei de ministru de stat, ministru sau secretar de stat.

B. Functii de conducere ------------------------------------------------------------------------------Nr. Indemnizatia de conducere crt. Functia maxima - lei ------------------------------------------------------------------------------
13. Director general, inspector de stat sef 22.300
14. Consilier al ministrului*) Salariul 22.300
15. Director general adjunct, inspector de baza de stat sef adjunct corespunzator 19.800
16. Director, inspector sef functiei 17.800
17. Director adjunct, inspector sef de executie adjunct 19.800
18. Sef serviciu, sef sectie 13.900
19. Sef birou 9.800 ------------------------------------------------------------------------------*) Se utilizeaza in limita a 1-3 posturi la ministri si cite 1-2 posturi la departamentele din cadrul ministerelor si la alte organe centrale si institutii asimilate acestora, la care conducatorul institutiei respective are salariul de baza stabilit la nivelul functiei de ministru de stat, ministru sau secretar de stat.
II. Salarii de baza pentru functiile pe grade si trepte profesionale din activitatile administrative, de secretariat, relatii cu publicul, protocol, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire din aparatul propriu al ministerului sau organului central

A. Functii de executie ------------------------------------------------------------------------------Salariul de baza - lei Nr. Gradatia crt. Functia Nivelul ------------------------------studiilor 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Economist, inspector, referent, inginer; gradul IA S 47.750 49.300 50.800 52.500
2. Economist, inspector, referent, inginer; gradul I S 42.200 43.550 44.850 46.250
3. Economist, inspector, referent, inginer; gradul II S 36.150 37.300 38.500 39.700
4. Economist, inspector, referent, inginer; gradul III S 32.200 33.150 34.150 35.150
5. Economist, inspector, referent, inginer; debutant S 31.300 - - b) Functii de executie pe trepte profesionale
6. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 34.150 35.150 36.150
7. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 30.400 31.300 32.200 33.150
8. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 27.150 27.950 28.800 29.600
9. Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 24.450 25.050 25.750 26.450
10. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IV M 22.650 23.250 23.850
11. Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 22.050 - -
12. Sef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; IA M 33.150 34.150 35.150
13. Sef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; I M 29.600 30.400 31.300 32.200
14. Sef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; II M 25.750 26.450 27.150 27.950
15. Sef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; III M 22.650 23.250 23.850 24.450
16. Sef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf;
debutant M 22.050 - -
17. Functionar I M 27.150 27.950 28.800 29.600
18. Functionar II M 24.450 25.050 25.750 26.450
19. Functionar III M 22.050 22.650 23.250 23.850
20. Functionar debutant M 21.400 - -
21. Casier, magaziner, arhivar; I M 27.150 27.950 28.800 29.600
22. Casier, magaziner, arhivar; II M;G 24.450 25.050 25.750 26.450
23. Casier, magaziner, arhivar; III M;G 22.050 22.650 23.250 23.850
24. Casier, magaziner, arhivar; debutant M;G 21.400 - -
25. Portar, paznic, ingrijitor, bufetier, manipulant bunuri; I 22.050 22.650 23.250
26. Portar, paznic, ingrijitor, bufetier, manipulant bunuri; II 20.400 20.900 21.400
27. Curier I 20.900 21.400 22.050
28. Curier II 19.550 19.900 20.400
29. Muncitor I 32.200 33.150 34.150
30. Muncitor II 29.600 30.400 31.300
31. Muncitor III 27.150 27.950 28.800
32. Muncitor IV 25.050 25.750 26.450
33. Muncitor V 23.250 23.850 24.450
34. Muncitor VI 21.400 22.050 22.650
35. Muncitor necalificat 20.400 20.900 21.400 ------------------------------------------------------------------------------

B. Functii de conducere ------------------------------------------------------------------------------Nr. Indemnizatia de conducere crt. Functia maxima - lei ------------------------------------------------------------------------------
36. Director*) 17.800
37. Director adjunct 14.400
38. Contabil sef 10.300
39. Sef serviciu Salariul de baza 9.300
40. Sef birou corespunzator functiei 7.300
41. Consilier teritorial sef, care de executie coordoneaza Inspectoratul de Cultura judetean si al municipiului Bucuresti**) 17.800 ------------------------------------------------------------------------------*) La Comisia de Stat pentru Incadrarea si Omologarea Soiurilor se utilizeaza functia de presedinte.
**) Salariile de baza corespunzatoare functiei de executie sint cele prevazute la cap. I lit. A. pct. 2-4 din prezenta anexa, functia fiind exceptata de la prevederile art. 8 alin. 4.
NOTA:

1. Salariile functiilor de stenodactilograf, secretar-dactilograf si dactilograf sint mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizeaza cel putin o limba straina in medie peste 50% din timpul de lucru si cu 10% mai mari pentru persoanele care stenografiaza in medie cel putin 30% din timpul de lucru.

2. Muncitorii vor fi incadrati pe trepte profesionale, pa baza indicatoarelor tarifare de calificare elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, in raport cu complexitatea lucrarilor si raspunderea in munca, iar in cazul soferilor, in raport cu capacitatea si destinatia autovehiculului deservit. Denumirea meseriilor si functiilor pentru muncitori este cea prevazuta in indicatoarele tarifare de calificare, care corespunde calificarii si muncii efectiv prestate (timplar, zidar, electrician, sofer, telefonist, telexist, operator la masini de multiplicat, fochist etc.).

3. Functiile si nivelul de salarizare din prezenta anexa se utilizeaza si la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, Institutul Roman de Standardizare, Comisia de Stat pentru Incercarea si Omologarea Soiurilor, Institutul de Fizica Atomica, Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare.

4. La Academia Romana si Academia de Stiinte Agricole si Silvice, functiile de la cap. I A. a) pot fi denumite si "secretar stiintific", iar la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, functiile de la cap. I A. a) pot fi denumite si " examinatori de stat de specialitate".

5. In functiile de consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate, pe grade profesionale, prevazute in cap. I din prezenta anexa, vor fi incadrati ingineri, economisti, juristi, chimisti, fizicieni si alti specialisti, absolventi ai invatamintului superior de nivel universitar, care sint incadrati in compartimentele de baza ale ministerului sau organului central .

6. In functiile de referent, pe trepte profesionale prevazute in cap. I din prezenta anexa, vor fi incadrati tehnicieni, contabili, statisticieni si alti specialisti cu studii liceale si postliceale, incadrati in compartimentele de baza ale ministerului sau organului central.

7. Salariatii care au fost incadrati pe grade profesionale desfiintate prin prezenta lege vor fi incadrati in gradul profesional imediat superior celui desfiintat, la gradatia 1.
III. Functii specifice unor ministere
1. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ------------------------------------------------------------------------------Salariul de baza - lei Nr. Gradatia crt. Functia Nivelul ------------------------------studiilor 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------a) Functii diplomatice
1. Ambasador S 92.200 (in limita a 5 posturi)
2. Ministru plenipotentiar S 87.800 (1 post)
3. Ministru consilier S 62.400 64.800 67.100 69.400
4. Consilier diplomatic, consul general S 54.400 56.300 58.300 60.300
5. Secretar I, consul, interpret relatii diplomatice I S 47.750 49.300 50.800 52.500
6. Secretar II, viceconsul, interpret relatii diplomatice II S 42.200 43.150 44.850 46.250
7. Secretar III, curier diplomatic I, referent relatii I, interpret relatii diplomatice III S 37.300 38.500 39.700 40.900
8. Atasat, agent consular, referent relatii II, curier diplomatic II, arhivist S 36.150 - - b) Functii de executie pe trepte profesionale
9. Referent transmitere I M 37.300 38.500 39.700 40.900
10. Referent transmitere II M 33.150 34.150 35.150 36.150
11. Referent transmitere III M 29.600 30.400 31.300 32.200
12. Referent debutant M 28.800 - - ------------------------------------------------------------------------------Functii de conducere ------------------------------------------------------------------------------Nr. Indemnizatia de conducere crt. Functia maxima - lei ------------------------------------------------------------------------------
1. Director general 22.300
2. Director general adjunct Salariul de baza 19.800
3. Director corespunzator functiei 19.800
4. Director adjunct diplomatice indeplinite 17.800
5. Sef serviciu 13.900
6. Sef birou 9.800 ------------------------------------------------------------------------------
2. MINISTERUL FINANTELOR ------------------------------------------------------------------------------Garda financiara - aparat central - personal militarizat Salariul de baza lunar Functia - lei ------- ----------------------Comisar general 148.700 ------------------------------------------------------------------------------

A. Functii de executie ------------------------------------------------------------------------------Salariul de baza - lei Nr. Gradatia crt. Functia Nivelul ------------------------------studiilor 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Comisar principal I A S 78.000 81.000 83.875 86.750
2. Comisar principal I S 68.000 70.375 72.875 75.375
3. Comisar principal II S 59.700 61.625 63.500 65.625
4. Comisar principal III S 52.750 54.450 56.100 57.850
5. Comisar principal IV S 46.625 48.125 49.625 51.125
6. Comisar debutant S 45.200 - - b) Functii de executie pe trepte profesionale
7. Comisar I A M 46.625 48.125 49.625
8. Comisar I M 41.450 42.700 43.950 45.200
9. Comisar II M 37.000 38.000 39.125 40.250
10. Comisar III M 33.075 33.950 34.950 36.000
11. Comisar IV M 29.850 30.600 31.350 32.200
12. Comisar debutant M 29.100 - - ------------------------------------------------------------------------------

B. Functii de conducere ------------------------------------------------------------------------------Nr. Indemnizatia de conducere crt. Functia maxima - lei ------------------------------------------------------------------------------
1. Comisar general adjunct Salariul de baza 22.300
2. Comisar sef divizie corespunzator functiei de 13.900 de comisar principal ------------------------------------------------------------------------------NOTA:
Pentru celelalte functii utilizate in aparatul Garzii financiare, salariile de baza vor fi mai mari cu 25% pentru perioada in care personalul respectiv desfasoara activitatea in conditii specifice personalului militarizat.

3. MINISTERUL COMERTULUI ------------------------------------------------------------------------------Salariul de baza - lei Nr. Gradatia crt. Functia Nivelul ------------------------------studiilor 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------Functii specifice pe grade profesionale
1. Ministru consilier S 62.400 64.800 67.100 69.400
2. Consilier economic S 54.400 56.300 58.300 60.300
3. Secretar economic I S 47.750 49.300 50.800 52.500
4. Secretar economic II S 42.200 43.550 44.850 46.250
5. Secretar economic III S 37.300 38.500 39.700 40.900 ------------------------------------------------------------------------------
4. MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI

A. Functii de executie -----------------------------------------------------------------------------Salariul de baza - lei Nr. Gradatia crt. Functia Nivelul ------------------------------studiilor 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I IP3*) 42.200 43.550 44.850 46.250
2. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II IP3*) 37.300 38.500 39.700 40.900
3. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III IP3*) 33.150 34.150 35.150 36.150
4. Instructor sportiv, referent sportiv; debutant IP3*) 29.600 - - ------------------------------------------------------------------------------*) Studii superioare cu durata de 2-3 ani, invatamint de zi, sau de 3-4 ani, invatamint seral si fara frecventa.
ANEXA 9 APARATUL PROPRIU AL PREFECTURILOR, CONSILIILOR JUDETENE SI AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, AL CELORLALTE CONSILII LOCALE SI AL UNITATILOR TERITORIALE DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI DE STAT CENTRALE SI LOCALE

I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate

A. Functii de executie ------------------------------------------------------------------------------Salariul de baza - lei Nr. Gradatia crt. Functia Nivelul ------------------------------studiilor 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul I A^1) S 50.800 52.500 54.400 56.300
2. Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul I S 44.850 46.250 47.750 49.300
3. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul II S 39.700 40.900 42.200 43.550
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul III S 35.150 36.150 37.300 38.500
5. Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutant S 34.150 - -
6. Conducator arhitect I A^2), instructor sportiv I A Cond. arh. 40.900 42.200 43.550 IP 3
7. Conducator arhitect I^2), instructor sportiv I Cond. arh. 36.150 37.300 38.500 39.700 IP 3
8. Conducator arhitect II^2), instructor sportiv II Cond. arh. 32.200 33.150 34.150 35.150 IP 3
9. Conducator arhitect III^2), instructor sportiv III Cond. arh. 28.800 29.600 30.400 31.300 IP 3
10. Conducator arhitect^2), instructor sportiv debutant Cond. arh. 27.950 - - IP 3 b) Functii de executie pe trepte profesionale
11. Referent, inspector; I A M 35.150 36.150 37.300 38.500
12. Referent, inspector; I M 31.300 32.200 33.150 34.150
13. Referent, inspector; II M 27.950 28.800 29.600 30.400
14. Referent, inspector; III M 25.050 25.750 26.450 27.150
15. Referent, inspector; IV M 22.650 23.250 23.850 24.450
16. Referent, inspector; debutant M 22.050 - - ------------------------------------------------------------------------------

B. Functii de conducere ------------------------------------------------------------------------------Nr. Indemnizatia de conducere crt. Functia maxima - lei ------------------------------------------------------------------------------La nivel de judet si municipiul Bucuresti
17. Sef departament^3) 22.300
18. Director general, arhitect sef 19.800
19. Director general adjunct, arhitect sef adjunct 17.800
20. Director, inspector sef Salariul de baza 17.800
21. Director adjunct, inspector corespunzator functiei sef adjunct, contabil sef de executie 15.700
22. Consilier al prefectului 15.700
23. Sef serviciu, sef filiala, sef corp control comercial I 13.900
24. Sef birou, sef corp control comercial II 9.800 La nivel de municipiu sau oras
25. Director administratie financiara 15.700
26. Director adjunct administratie financiara 14.400
27. Sef circumscriptie fiscala Salariul de baza 14.400
28. Sef serviciu, sef corp control corespunzator functiei comercial I, contabil sef de executie 10.300
29. Sef birou, sef corp control comercial II 9.300 La nivel de comuna
30. Sef perceptie 7.300
31. Sef birou 5.500 ------------------------------------------------------------------------------ ^1) Se poate utiliza numai in aparatul prefecturilor, consiliilor judetene si al municipiului Bucuresti si al unitatilor teritoriale de specialitate ale administratiei de stat centrale si locale, din judete si municipiul Bucuresti.
^2) Se utilizeaza numai la directii sau compartimente de urbanism si amenajare a teritoriului.
^3) Se utilizeaza numai la Consiliul municipiului Bucuresti.
II. Functii specifice unor ministere
1. MINISTERUL FINANTELOR
1.1. Garda financiara - personal militarizat

A. Functii de executie ------------------------------------------------------------------------------Salariul de baza - lei Nr. Gradatia crt. Functia Nivelul ------------------------------studiilor 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Comisar principal I A S 63.500 65.625 68.000 70.735
2. Comisar principal I S 56.100 57.850 59.700 61.625
3. Comisar principal II S 49.625 51.125 52.750 54.450
4. Comisar principal III S 43.950 45.200 46.625 48.125
5. Comisar debutant S 42.700 - - b) Functii de executie pe trepte profesionale
6. Comisar I A M 43.950 45.200 46.625 48.125
7. Comisar I M 39.125 40.250 41.450 42.700
8. Comisar II M 34.950 36.000 37.000 38.000
9. Comisar III M 31.350 32.200 33.075 33.950
10. Comisar IV M 28.325 29.100 29.850 30.600
11. Comisar debutant M 27.575 - - ------------------------------------------------------------------------------

B. Functii de conducere ------------------------------------------------------------------------------Nr. Indemnizatia de conducere crt. Functia maxima - lei ------------------------------------------------------------------------------
1. Comisar sef sectie Salariul de baza 22.300
2. Comisar sef sectie adjunct corespunzator functiei 19.800
3. Comisar sef divizie de comisar principal 13.900 ------------------------------------------------------------------------------NOTA:
Pentru celelalte functii utilizate in aparatul Garzii financiare, salariile de baza vor fi mai mari cu 25% pentru perioada in care personalul respectiv desfasoara activitatea in conditii specifice personalului militarizat.

1.2. Functii de executie pe trepte profesionale specifice unitatilor subordonate Ministerului Finantelor ------------------------------------------------------------------------------Salariul de baza - lei Nr. Gradatia crt. Functia Nivelul ------------------------------studiilor 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------
1. Casier trezorier I M 31.000 31.900 32.800 33.800
2. Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numarator bani; I M 27.700 28.500 29.300 30.100
3. Casier trezorier III; agent fiscal, operator rol, numarator bani; II M 24.800 25.500 26.200 26.900
4. Casier trezorier IV; agent fiscal, operator rol, numarator bani; III M 22.400 23.000 23.600 24.200
5. Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numarator bani; debutant M 21.800 - - ------------------------------------------------------------------------------III. Salariile de baza pentru functiile pe grade si trepte profesionale din activitatile administrative, de secretariat, relatii cu publicul, protocol, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judetene si al municipiului Bucuresti, al celorlalte consilii locale si al unitatilor teritoriale de specialitate ale administratiei de stat centrale si locale

A. Functii de executie ------------------------------------------------------------------------------Salariul de baza - lei Nr. Gradatia crt. Functia Nivelul ------------------------------studiilor 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Economist, inginer, inspector, referent; gradul I A S 43.550 44.850 46.250 47.750
2. Economist, inginer, inspector, referent; gradul I S 38.500 39.700 40.900 42.200
3. Economist, inginer, inspector, referent; gradul II S 34.150 35.150 36.150 37.300
4. Economist, inginer, inspector, referent; gradul III S 30.400 31.300 32.200 33.150
5. Economist, inginer, inspector, referent; debutant S 29.600 - - b) Functii de executie pe trepte profesionale
6. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I A M 34.150 35.150 36.150
7. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 30.400 31.300 32.200 33.150
8. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 27.150 27.950 28.800 29.600
9. Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 24.450 25.050 25.750 26.450
10. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IV M 22.650 23.250 23.850
11. Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 22.050 - -
12. Sef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; I M 27.950 28.800 29.600 30.400
13. Sef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; II M 25.050 25.750 26.450 27.150
14. Sef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; III M 22.650 23.250 23.850 24.450
15. Sef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf;
debutant M 22.050 - -
16. Functionar I M 27.150 27.950 28.800 29.600
17. Functionar II M 24.450 25.050 25.750 26.450
18. Functionar III M 22.050 22.650 23.050 23.850
19. Functionar debutant M 21.400 - -
20. Casier, magaziner, arhivar, agent agricol; I M 27.150 27.950 28.800 29.600
21. Casier, magaziner, arhivar, agent agricol; II M;G 24.450 25.050 25.750 26.450
22. Casier, magaziner, arhivar, agent agricol; III M;G 22.050 22.650 23.250 23.850
23. Casier, magaziner, arhivar, agent agricol; debutant M;G 21.400 - -
24. Portar, paznic, ingrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri; I 22.050 22.650 23.250
25. Portar, paznic, ingrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri; II 20.400 20.900 21.400
26. Curier I 20.900 21.400 22.050
27. Curier II 19.550 19.900 20.400
28. Muncitor I 32.200 33.150 34.150
29. Muncitor II 29.600 30.400 31.300
30. Muncitor III 27.150 27.950 28.800
31. Muncitor IV 25.050 25.750 26.450
32. Muncitor V 23.250 23.850 24.450
33. Muncitor VI 21.400 22.050 22.650
34. Muncitor necalificat I 20.400 20.900 21.400
35. Muncitor necalificat II 19.200 19.550 19.900 ------------------------------------------------------------------------------

B. Functii de conducere ------------------------------------------------------------------------------Nr. Indemnizatia de conducere crt. Functia maxima - lei ------------------------------------------------------------------------------
1. Director 17.800
2. Director adjunct Salariul de baza 14.400
3. Contabil sef corespunzator 10.300
4. Sef serviciu functiei de executie 9.300
5. Sef birou 7.300 ------------------------------------------------------------------------------NOTA:

1. Salariile functiilor de stenodactilograf, secretar-dactilograf si dactilograf sint mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizeaza cel putin o limba straina in medie peste 50% din timpul de lucru si cu 10% mai mari pentru persoanele care stenografiaza in medie cel putin 30% din timpul de lucru.

2. Muncitorii vor fi incadrati pe trepte profesionale, pa baza indicatoarelor tarifare de calificare elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, in raport cu complexitatea lucrarilor si raspunderea in munca, iar in cazul soferilor, in raport cu capacitatea si destinatia autovehiculului deservit. Denumirea meseriilor si functiilor pentru muncitori este cea prevazuta in indicatoarele tarifare de calificare, care corespunde calificarii si muncii efectiv prestate (timplar, zidar, electrician, sofer, telefonist, telexist, operator la masini de multiplicat, fochist etc.).

C. Functii de conducere din unele organe teritoriale de specialitate ------------------------------------------------------------------------------Nr. Indemnizatia de conducere crt. Functia maxima - lei ------------------------------------------------------------------------------a) Din cadrul inspectoratelor pentru cultura
1. Consilier teritorial Salariul de baza corespunzator la judete*) functiei de executie 14.400 b) Din cadrul inspectoratelor scolare
1. Inspector scolar general Salariul de baza 15.700
2. Inspector scolar general corespunzator functiei adjunct indeplinite si gradului didactic 14.400 ------------------------------------------------------------------------------

D. Sporuri pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza, care face parte din salariul de baza, Spor maxim - lei ------------------- Medic (farmacist) inspector 10.300 - Inspector scolar de specialitate 10.300 ---------------------*) Salariile de baza sint cele prevazute la cap. I lit. A. pct. 2-4 din prezenta anexa.
NOTA:

1. Pentru atragerea unor venituri suplimentare la bugetul public national, Ministerul Finantelor poate aproba salarii de baza mai mari cu pina la 15% pentru personalul directiilor generale ale finantelor publice judetene si controlului financiar de stat, judetean si al municipiului Bucuresti si din unitatile subordonate acestora, in functie de rezultatele concrete obtinute.
Salariile de baza ale personalului incadrat in directiile pentru probleme de munca si protectie sociala sint mai mari cu 10% cu exceptia salariilor de baza ale personalului cu atributii in controlul si urmarirea constituirii si virarii la buget a contributiei pentru asigurari sociale si respectiv a fondului de somaj, care sint mai mari cu 15%. Salariile de baza ale personalului incadrat in inspectoratele de protectia muncii, judetene si al municipiului Bucuresti, in inspectoratele si sectiile teritoriale cu atributii de control in domeniul resurselor minerale, precum si ale celui incadrat la inspectiile teritoriale in constructii, urbanism si anenajarea teritoriului vor fi mai mari cu 15%.

2. Personalul salarizat, potrivit prezentei anexe, din institutiile prevazute la pct. 1, precum si cel incadrat in alte institutii publice, care pina la data aplicarii prezentei legi a fost incadrat cu salariile prevazute in anexa nr. 8 sau in alte anexe specifice unitatilor bugetare, se vor reincadra pe functii, grade, trepte profesionale si gradatii, astfel incit sa se asigure incadrarea in alocatia bugetara stabilita, precum si corelatiile corespunzatoare intre functii, conform prevederilor prezentei legi, fata de celelalte categorii de personal cu pregatire si raspundere similara incadrat in unitatile teritoriale respective. Salariatii care au fost incadrati pe grade profesionale desfiintate prin prezenta lege vor fi incadrati in gradul profesional imediat superior celui desfiintat, la gradatia I.
ANEXA 10 SERVICII DE CONTENCIOS

I. Salarii de baza pentru functiile de specialitate

A. Functii de executie ------------------------------------------------------------------------------Salariul de baza - lei Nr. Gradatia crt. Functia Nivelul ------------------------------studiilor 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------
1. Consilier juridic gradul I A S 62.400 64.800 67.100 69.400
2. Consilier juridic gradul I S 54.400 56.300 58.300 60.300
3. Consilier juridic gradul II S 47.750 49.300 50.800 52.500
4. Consilier juridic gradul III S 42.200 43.550 44.850 46.250
5. Consilier juridic gradul IV S 37.300 38.500 39.700 40.900
6. Consilier juridic debutant S 36.150 - - ------------------------------------------------------------------------------

B. Functii de conducere ------------------------------------------------------------------------------Nr. Indemnizatia de conducere crt. Functia maxima - lei ------------------------------------------------------------------------------
1. Sef serviciu contencios Salariul de baza corespunzator 13.900 functiei de executie ------------------------------------------------------------------------------NOTA:
Salariatii care au fost incadrati pe grade profesionale desfiintate prin prezenta lege vor fi incadrati pe gradul profesional imediat superior celui desfiintat, la gradatia 1.
ANEXA 11 DREPTURILE persoanelor utilizate in calitate de colaboratori la Presedintie, Guvern, ministere, celelalte organe centrale si institutii asimilate acestora Persoanele utilizate in calitate de colaboratori beneficiaza de o indemnizatie lunara de pina la nivelul salariului de baza minim brut pe tara, stabilita in raport cu perioada de colaborare si importanta lucrarilor efectuate .
Daca aceste persoane desfasoara activitatea de colaborare in alta localitate decit cea in care domiciliaza au dreptul si la decontarea cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o diurna, in conditiile stabilite pentru salariatii unitatilor bugetare, pe toata perioada in care isi desfasoara activitatea.
----------------------------


Miercuri, 20 iunie 2018, 02:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.