LEGE nr.35 din 15 iunie 1993
pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1991 privind impozitul pe salarii
Textul actului publicat în M.Of. nr. 131/21 iun. 1993

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 alineatul 2 se modifica si va avea următorul cuprins:

"Se considera salarii realizate pe teritoriul Romaniei salariile platite in bani si in natura primite de catre salariati de la persoanele fizice sau juridice care au domiciliul sau sediul pe teritoriul Romaniei, precum si salariile primite din strainatate de catre persoanele care isi desfasoara activitatea in Romania."

2. La articolul 1, dupa alineatul 2 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:

"Nu se supun prevederilor alineatelor 1 si 2 salariile si indemnizatiile in valuta, stabilite in cuantum net, platite de institutiile publice romane personalului roman care isi desfasoara activitatea in cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si altor forme de reprezentare a Romaniei in strainatate."

3. Articolul 2 litera g) se modifica si va avea următorul cuprins:

"g) orice alte cistiguri, in bani si in natura, primite ca plata a muncii lor, de la persoanele fizice sau juridice, dupa caz, la care sint angajati, inclusiv cele acordate in baza contractului colectiv de munca, cu exceptia celor in natura acordate personalului casnic angajat;"

4. La articolul 2, dupa litera h) se introduce o noua litera, i) cu următorul cuprins:

"i) sumele platite membrilor fondatori ai unei societati comerciale, constituite prin subscriptie publica, din cota de participare la profitul net, conform art. 30 din Legea nr. 31/1990."

5. La articolul 2, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:

"Evaluarea produselor acordate ca plata in natura se face la pretul de vinzare practicat de unitate pentru produsele din productia proprie si la pretul de aprovizionare, pentru alte produse, iar in cazul serviciilor, pe baza tarifelor pentru aceste servicii. Preturile si tarifele sint cele practicate la data efectuarii platii in natura."

6. La articolul 3, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:

"Prevederile alin. 1 se aplica si pentru diferentele de salarii care privesc perioade anterioare lunilor in care se platesc, acordate in baza actelor normative privind salarizarea, precum si in cazul indemnizatiilor aferente concediului de odihna, cind durata acestuia se desfasoara pe o perioada mai mare de o luna calendaristica, si al sumelor platite pe baza prevederilor de la art. 2 lit. i)."

7. La articolul 4, dupa litera e) se introduce o noua litera f) cu următorul cuprins:

"f) drepturile banesti pentru inventii si inovatii. Sumele platite pentru inventii si inovatii in cursul unui an calendaristic se defalca in vederea impunerii pe cele 12 luni ale anului, cumulindu-se cu alte recompense de aceasta natura platite de unitate in cursul anului respectiv, chiar daca valoarea acestora este aferenta unei perioade mai mari de un an. In cazul in care suma platita este aferenta unei perioade mai mici de un an, aceasta se defalca, in vederea impunerii, pe lunile la care se refera. Aceste drepturi nu se cumuleaza, in vederea impozitarii, cu celelalte venituri realizate la unitatea unde salariatii au functia de baza."

8. Articolul 5, literele c) si f) se modifica si vor avea următorul cuprins:

"c) ajutoarele ce se acorda, in conditiile legii, din fondul de asigurari sociale si din fondul de asistenta sociala, precum si ajutoarele, acordate din fondul de salarii, pentru nasteri si in caz de deces al salariatilor;

f) masa gratuita si alimentatia antidot, acordate in natura potrivit legii."

9. Articolul 6, literele c) si d) se modifica si vor avea următorul cuprins:

"c) persoanele care, in cursul aceleiasi luni, obtin venituri sub forma de salarii si alte drepturi salariale, de pina la 7.600 lei, de la unitatea unde au functia de baza;

d) invalizii de gradul I sau II, veteranii de razboi, precum si persoanele handicapate, definite potrivit Legii privind protectia speciala a persoanelor handicapate, incadrabile in gradul I sau II de invaliditate, pe baza certificatelor emise de comisiile de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, in conditiile prevazute de lege."

10. Articolul 7 se modifica si va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - Impozitul pe salarii se calculeaza lunar, pe fiecare loc de munca, asupra totalitatii venitului realizat in luna expirata de catre fiecare salariat, pe baza urmatoarelor cote:

--------------------------------------------------------------------------
Venitul lunar impozabil           Impozitul lunar
   - lei -                 - lei -
-------------------------------------------------------------------------
  pina la 2.700           5%
 2.701 -  3.000        135 + 8% pentru ceea ce depaseste 2.700
 3.001 -  4.000        159 + 14% pentru ceea ce depaseste 3.000
 4.001 -  6.800        299 + 17% pentru ceea ce depaseste 4.000
 6.801 - 11.000        775 + 18% pentru ceea ce depaseste 6.800
 11.001 - 16.400       1.531 + 19% pentru ceea ce depaseste 11.000
 16.401 - 27.700       2.557 + 20% pentru ceea ce depaseste 16.400
 27.701 - 38.600       4.817 + 21% pentru ceea ce depaseste 27.700
 38.601 - 54.900       7.106 + 22% pentru ceea ce depaseste 38.600
 54.901 - 82.400      10.692 + 25% pentru ceea ce depaseste 54.900
 82.401 - 110.000      17.567 + 28% pentru ceea ce depaseste 82.400
110.001 - 137.500      25.295 + 32% pentru ceea ce depaseste 110.000
137.501 - 157.400      34.095 + 36% pentru ceea ce depaseste 137.500
  peste 157.400      41.259 + 40% pentru ceea ce depaseste 157.400
--------------------------------------------------------------------------

Partea din totalul venitului lunar impozabil care depaseste nivelul de 300.000 lei se impune cu cota de 60%.

In cazul cind, prin aplicarea acestor cote de impozit, venitul lunar net al unui salariat, realizat la unitatea unde are functia de baza, s-ar reduce sub 7.600 lei, impozitul se diminueaza, astfel incit sa se asigure realizarea acestui venit.

Veniturile sub forma de salarii si alte drepturi salariale primite de salariati pentru munca prestata in afara functiei de baza si a unitatii detinatoare a cartii de munca se impoziteaza separat, pe fiecare loc de munca, cu cotele prevazute la alin. 1 al acestui articol, impozitul majorindu-se cu 30%.

In cazul salariilor si altor drepturi salariale in valuta, impozitului datorat se calculeaza prin transformarea in lei, la cursul de schimb valutar in vigoare in ultima zi a lunii pentru care se face plata, dupa care impozitul in lei, stabilit pe baza cotelor de la alin. 1, se transforma, se retine si se varsa la buget in valuta, la acelasi curs.

O data cu indexarea, precum si in cazul acordarii de compensari la salarii, Guvernul va modifica in mod corespunzator transele de venit lunar impozabil prevazute la alin. 1, nivelul sumei stabilite la alin. 2 si 3 din prezentul articol, precum si al sumei mentionate la art. 6 lit. c), din prezenta lege, pentru a nu anula efectul indexarii sau al compensarii acordate."

11. Articolul 8 se abroga.

12. Alineatul 3 al articolului 10 se modifica si va avea următorul cuprins:

"Impozitul pe salarii neretinut la timp sau in cuantumul legal se retine de platitorul venitului, de la salariatii respectivi, pe o perioada de 3 ani in urma de la data constatarii. Retinerea se poate face, in rate egale, in cel mult 12 luni de la data constatarii neretinerilor."

13. Dupa articolul 11 se introduce articolul 111 cu următorul cuprins:

"Art. 111. - Pentru nevarsarea la termen a impozitului pe salarii se aplica o majorare de 0,3% pentru fiecare zi de intirziere."

14. Articolul 17 se modifica si va avea următorul cuprins:

"Art. 17. - Ministerul Finantelor poate acorda, in cazuri temeinic justificate, esalonari sau aminari la plata impozitului pe salarii si esalonari, aminari, reduceri sau scutiri la plata majorarilor de intirziere."

15. Articolul 18 se modifica si se completeaza si va avea următorul cuprins:

"Art. 18. - Constituie contraventii urmatoarele fapte daca, potrivit legii penale, nu sint considerate infractiuni:

a) nedepunerea in termen de 15 zile de la incheierea semestrului a darii de seama privind calcularea, retinerea si varsarea impozitului pe salarii;

b) refuzul de a pune la dispozitia organelor fiscale documentele privind modul de calculare, retinere si varsare la bugetul de stat a impozitului pe salarii.

Contraventia de la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 150.000 lei, iar contraventia de la lit. b) cu amenda de la 100.000 lei la 200.000 lei.

Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute de prezenta lege se fac de organele de specialitate din Ministerul Finantelor si unitatile sale teritoriale, in termen de 3 ani de la data savirsirii faptelor respective.

Actele de constatare intocmite de organele imputernicite sa constate si sa aplice amenzi constituie titluri executorii, in conditiile legii, dupa raminerea lor definitiva.

Bancile vor pune in aplicare aceste titluri fara acceptul platitorilor."

16. Articolul 19 se modifica si va avea următorul cuprins:

"Art. 19. - Prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25, 26 si 27, se aplica si in cazul contraventiilor prevazute la art. 18 din prezenta lege."

Art. 2. - Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dindu-se o noua numerotare articolelor.

Art. 3. - Prezenta lege intra in vigoare la intii a lunii urmatoare datei publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Incepind cu aceasta data se abroga prevederile art. 2 din H.C.M. nr.545/1970 privind reglementarea unor impozite pe veniturile populatiei, capitolul IV din anexa la Ordonanța Guvernului nr.23/1992 privind modificarea unor sanctiuni contraventionale, aprobata prin Legea nr.114/1992, art. 3 alin. 2 din Legea nr. 58/1992, precum si orice alte dispozitii contrare.

NOTA:
Nivelul sumelor prevazute la art. 6 lit. c), transele de venituri lunare impozabile cuprinse in art. 7 alin. 1, precum si nivelul sumelor stabilite in art. 7 alin. 2 si 3 din lege nu sint indexate potrivit Hotărârii Guvernului nr.243 din 7 iunie 1993, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.124 din 11 iunie 1993.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 7 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE SENATULUI
prof. univ. OLIVIU GHERMAN

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 7 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ADRIAN NASTASE


Luni, 24 ianuarie 2022, 18:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.