LEGE nr.54 din 9 iulie 1993
pentru organizarea instanțelor și parchetelor militare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 160/14 iul. 1993

LEGE NUMAR: 54 DIN 09/07/93 pentru organizarea instantelor si parchetelor militare

EMITENT: PARLAMENT

APARUTA IN MONITORUL OFICIAL NR. 160 DIN 14/07/93
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1
Organizarea si functionarea instantelor si parchetelor militare se realizeaza potrivit dispozitiilor prezentei legi.
In masura in care prin prezenta lege nu se dispune astfel, dispozitiile Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca sint aplicabile instantelor si parchetelor militare.

ART. 2
Instantele militare sint:
a) tribunalele militare;
b) tribunalul militar teritorial;
c) Curtea Militara de Apel.
In cadrul Curtii Supreme de Justitie functioneaza o sectie militara.

ART. 3
Circumscriptiile instantelor militare si ale parchetelor militare sint prevazute in anexa la prezenta lege.

ART. 4
Instantele militare judeca la sediile acestora. Pentru motive temeinice se poate dispune ca judecata sa se desfasoare in alt loc, inclusiv in unitati militare.

ART. 5
Cind inculpatul este militar activ, presedintele completului de judecata, precum si procurorul care participa la judecarea cauzei trebuie sa fie cel putin egali in grad cu acesta.
Cind procurorul nu are grad egal cu cel anchetat va fi asistat de un alt procuror cu grad corespunzator, numit prin ordinul sefului parchetelor militare din Parchetul General.

ART. 6
Instantele si parchetele militare se incadreaza cu numarul de magistrati militari, precum si cu personal auxiliar - judecatoresc, administrativ si de serviciu, stabilit de ministrul justitiei, cu avizul ministrului apararii nationale, in conditiile prevazute de Legea pentru organizarea judecatoreasca.

CAP. 2

Tribunalele militare

ART. 7
In municipiile Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara functioneaza tribunale militare.
Prin lege se pot infiinta si alte tribunale militare.

ART. 8
Tribunalul militar este condus de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte.

ART. 9
Tribunalele militare judeca procesele si cererile date prin lege in competenta lor.

ART. 10
Completul de judecata este format din 2 judecatori militari.
Se judeca de un singur judecator militar cauzele la care se refera art. 22 alin. 2 pct. 2 din Legea pentru organizarea judecatoreasca, precum si infractiunile contra ordinii si disciplinei militare sanctionate cu pedeapsa inchisorii de cel mult 2 ani.

CAP. 3

Tribunalul militar teritorial

ART. 11
In municipiul Bucuresti functioneaza un tribunal militar teritorial.
Prin lege se pot infiinta si alte tribunale militare teritoriale.
Tribunalul militar teritorial este condus de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte.

ART. 12
Tribunalul militar teritorial judeca, in prima instanta, procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ca instanta de apel, tribunalul militar teritorial judeca apelurile declarate impotriva hotaririlor pronuntate in prima instanta de tribunalele militare, cu exceptia infractiunilor mentionate in art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedura penala si a infractiunilor contra ordinii si disciplinei militare sanctionate de lege cu pedeapsa inchisorii de cel mult 2 ani.
Tribunalul militar teritorial, ca instanta de recurs, judeca recursurile impotriva hotaririlor pronuntate de tribunalele militare care, potrivit legii, nu sint supuse apelului.

ART. 13
Tribunalul militar teritorial judeca in prima instanta in complet format din 2 judecatori, iar in apel si in recurs, in complet format din 3 judecatori.

CAP. 4

Curtea Militara de Apel

ART. 14
Curtea Militara de Apel functioneaza ca instanta unica in municipiul Bucuresti, fiind condusa de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte.

ART. 15
Curtea Militara de Apel judeca in prima instanta cauzele date in competenta sa prin lege.
Ca instanta de apel, Curtea Militara de Apel judeca apelurile declarate impotriva hotaririlor pronuntate in prima instanta de tribunalul militar teritorial.
Ca instanta de recurs, Curtea Militara de Apel judeca recursurile declarate impotriva hotaririlor pronuntate in apel de tribunalul militar teritorial, precum si in alte cauze prevazute de lege.

ART. 16
Curtea Militara de Apel judeca in prima instanta in complet format din 2 judecatori, iar in apel si in recurs, in complete formate din 3 judecatori.

CAP. 5

Parchetele militare

ART. 17
Atributiile Ministerului Public sint indeplinite prin procurori militari constituiti in parchete militare, pe linga fiecare instanta militara.
Pe linga instantele militare pot functiona mai multe parchete militare, in raport cu intinderea circumscriptiei teritoriale a instantei respective.
Parchetele militare functioneaza in municipiile: Bacau, Brasov, Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Iasi, Oradea, Ploiesti, Tirgu Mures si Timisoara.
Circumscriptiile parchetelor militare sint prevazute in anexa la prezenta lege.

ART. 18
Activitatea parchetelor militare este organizata si se desfasoara potrivit principiilor prevazute in Legea pentru organizarea judecatoreasca.
Parchetele militare sint independente fata de instantele militare, cit si in relatiile cu celelalte autoritati publice; ele isi exercita atributiile numai in temeiul legii si pentru asigurarea respectarii acesteia.

ART. 19
Atributiile parchetelor militare sint cele prevazute in art. 31 din Legea pentru organizarea judecatoreasca, ce se aplica in mod corespunzator.
Procurorii militari exercita orice alte atributii date de lege in competenta lor.

ART. 20
Parchetele militare sint conduse de catre prim-procurori militari, ajutati de prim-procurori militari adjuncti.

ART. 21
Parchetele militare de pe linga tribunalul militar teritorial si Curtea Militara de Apel vor avea sectii de urmarire penala si judiciare, conduse de catre procurori militari sefi.

ART. 22
Prim-procurorul militar al parchetului de pe linga Curtea Militara de Apel exercita, direct sau prin procurori militari inspectori, controlul asupra parchetelor militare din subordine.

CAP. 6

Magistratii militari

ART. 23
Judecatorii militari si procurorii militari au calitatea de magistrati si fac parte din corpul magistratilor.

ART. 24
Poate fi numit magistrat militar persoana care, in afara conditiilor prevazute de Legea pentru organizarea judecatoreasca, are calitatea de ofiter activ.

ART. 25
Judecatorii si procurorii militari, cu exceptia celor stagiari, sint numiti in functie prin decret al Presedintelui Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.

ART. 26
Conditiile speciale pentru numirea si avansarea in functie a judecatorilor si procurorilor, prevazute in Legea pentru organizarea judecatoreasca, sint aplicabile in mod corespunzator judecatorilor si procurorilor militari.

ART. 27
Judecatorii militari numiti in conditiile prezentei legi sint inamovibili.
Procurorii militari si judecatorii militari stagiari se bucura de stabilitate.
Magistratii militari nu pot fi cercetati, retinuti sau arestati fara avizul ministrului justitiei.

ART. 28
Dispozitiile din Legea pentru organizarea judecatoreasca referitoare la drepturile si indatoririle magistratilor sint aplicabile si magistratilor militari.

ART. 29
La sedintele de judecata magistratii militari sint obligati sa poarte uniforma militara.

ART. 30
Magistratii militari sint militari activi si au toate drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta calitate.
Salarizarea si celelalte drepturi cuvenite personalului militar si civil se asigura de Ministerul Apararii Nationale in concordanta cu prevederile Legii salarizarii organelor puterii judecatoresti si cu reglementarile referitoare la drepturile materiale si banesti specifice calitatii de militar activ si, respectiv, de salariat civil al acestui minister.
Acordarea gradelor militare si inaintarea in grad a magistratilor militari se fac potrivit normelor aplicabile cadrelor permanente din Ministerul Apararii Nationale.

ART. 31
Incalcarea de catre magistratii militari a normelor stabilite prin Regulamentul disciplinei militare atrage raspunderea lor in conformitate cu prevederile acestuia.
Comiterea de catre magistratii militari a unor abateri disciplinare in legatura cu indeplinirea atributiilor lor ca magistrati atrage raspunderea acestora in conditiile si dupa procedurile prevazute in Legea pentru organizarea judecatoreasca.

CAP. 7

Personalul auxiliar, administrativ si de serviciu

ART. 32
Toate instantele si parchetele militare vor avea cite o grefa, o registratura, o arhiva, un compartiment administrativ si un compartiment de documentare.

ART. 33
Personalul auxiliar, administrativ si de serviciu de la instantele si parchetele militare poate fi numit si din rindul subofiterilor activi.
Grefierii de la instantele si parchetele militare se vor numi, de regula, din rindul subofiterilor activi.

ART. 34
Numirea personalului prevazut in capitolul de fata se face de catre presedintele Curtii Militare de Apel, respectiv de prim-procurorul parchetului Curtii Militare de Apel.

ART. 35
Organizarea si functionarea compartimentelor auxiliare ale instantelor si parchetelor militare, atributiile acestora, precum si raspunderea disciplinara a personalului compartimentelor respective se stabilesc prin regulament aprobat de ministrul justitiei, avindu-se in vedere si reglementarile specifice din Ministerul Apararii Nationale.

CAP. 8

Dispozitii finale si tranzitorii

ART. 36
Numarul total al magistratilor militari, precum si al personalului auxiliar, administrativ si de serviciu de la instantele si parchetele militare se aproba prin hotarire a Guvernului, la propunerea ministrului justitiei, facuta cu avizul ministrului apararii nationale.
Personalul necesar pentru fiecare instanta si parchet militar, corespunzator volumului de activitate, se stabileste de catre ministrul justitiei.

ART. 37
Din Consiliul Superior al Magistraturii face parte si un magistrat militar, in cadrul numarului prevazut de Legea pentru organizarea judecatoreasca.

ART. 38
Mijloacele materiale, inclusiv cele auto, necesare functionarii instantelor si parchetelor militare, precum si drepturile materiale si banesti ale personalului acestora se asigura de Ministerul Apararii Nationale.
Anual, incepind cu exercitiul bugetar 1993, Guvernul Romaniei va include in bugetul Ministerului Apararii Nationale fondurile necesare pentru organizarea si functionarea instantelor si parchetelor militare prevazute in prezenta lege.

ART. 39
Instantele si parchetele militare dispun de politia militara pusa in serviciul lor de Ministerul Apararii Nationale in mod gratuit. Necesarul de personal de politie militara va fi stabilit de Guvern, la propunerea comuna a ministrului justitiei si a ministrului apararii nationale.
Politia militara pusa in serviciul instantelor si parchetelor militare este subordonata presedintilor sau prim-procurorilor acestora. Numarul personalului necesar pentru fiecare instanta si parchet va fi stabilit de ministrul justitiei.
Paza sediilor instantelor si parchetelor militare se asigura de Ministerul Apararii Nationale in mod gratuit.

ART. 40
Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
Dispozitiile privind compunerea si functionarea instantelor si parchetelor militare, admiterea in magistratura militara si raspunderea disciplinara a magistratilor militari se vor pune in aplicare la data de 1 iulie 1993.

ART. 41
Pina la 1 iulie 1993, Guvernul, consiliile judetene si consiliile locale, cu sprijinul prefecturilor, vor pune la dispozitia Ministerului Apararii Nationale localurile si dotarile suplimentare necesare functionarii instantelor si parchetelor militare organizate potrivit prevederilor prezentei legi.
Pina la 1 iulie 1993, Ministerul Justitiei va asigura, impreuna cu Ministerul Apararii Nationale, selectionarea si perfectionarea personalului potrivit noilor structuri ale instantelor si parchetelor militare.

ART. 42
Dispozitiile art. 127-130 din Legea pentru organizarea judecatoreasca se aplica in mod corespunzator si instantelor si parchetelor militare.

ART. 43
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga prevederile referitoare la justitia militara si la procuratura militara din Legea nr. 58/1968 pentru organizarea judecatoreasca si Legea nr. 69/1968 pentru organizarea si functionarea procuraturii, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi.
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 30 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR MARTIAN DAN Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 30 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN ANEXA 1 TRIBUNALELE SI PARCHETELE DE PE LINGA ACESTEA, LOCALITATILE DE RESEDINTA SI CIRCUMSCRIPTIILE LOR TERITORIALE ---------------------------------------------------------------------------Prima I Parchetul I Circumscriptia I Instanta de I Parchetul instanta I militar I teritoriala I apel si de I militar ------------I--------------I (judete) I recurs I---------------Localitatea I Localitatea I I-------------I Localitatea de resedintaI de resedinta I I Localitatea I de resedinta I I Ide resedinta I ------------I--------------I-----------------I-------------I---------------I I - Arges I I I I - Calarasi I I I I - Giurgiu I I I Parchetul I - Ialomita I I I Militar I - Olt I I I Bucuresti I - Teleorman I I I--------------I - Vilcea I I I Bucuresti I - municipiul I I Tribunalul I I Bucuresti I I Militar I--------------I-----------------I I Bucuresti I I I I ------------I Parchetul I I I Bucuresti I Militar I - Constanta I I Parchetul I Constanta I - Tulcea I I Militar I--------------I I Tribunalul I de pe linga I Constanta I I Militar I Tribunalul I--------------I-----------------I Teritorial I Militar I Parchetul I - Braila I Bucuresti I Teritorial I Militar I - Buzau I-------------I Bucuresti I Ploiesti I - Dimbovita I Bucuresti I---------------I--------------I - Prahova I I Bucuresti I Ploiesti I I I ------------I--------------I-----------------I I I Parchetul I - Bacau I I I Militar I - Neamt I I Tribunalul I Bacau I - Suceava I I Militar I--------------I - Vrancea I I Iasi I Bacau I I I ------------I--------------I-----------------I I Iasi I Parchetul I - Botosani I I I Militar I - Galati I I I Iasi I - Iasi I I I--------------I - Vaslui I I I Iasi I I I ------------I--------------I-----------------I-------------I---------------I Parchetul I I I I Militar I - Brasov I I I Brasov I - Covasna I I I--------------I - Sibiu I I I Brasov I I I I--------------I-----------------I I Tribunalul I I I I Militar I Parchetul I - Alba I I Cluj I Militar I -Bistrita-NasaudI I ------------I Cluj I - Cluj I I Cluj-NapocaI--------------I - Salaj I I I Cluj-Napoca I I I I--------------I-----------------I I I Parchetul I I I Parchetul I Militar I - Harghita I I Militar I Tirgu Mures I - Mures I Tribunalul I de pe linga I--------------I I Militar I Tribunalul I Tirgu Mures I-----------------I Teritorial I Militar I--------------I I Bucuresti I Teritorial I Parchetul I - Dolj I-------------I Bucuresti I Militar I - Gorj I Bucuresti I---------------I Craiova I - Hunedoara I I Bucuresti I--------------I - Mehedinti I I I Craiova I I I I--------------I-----------------I I Tribunalul I Parchetul I I I Militar I Militar I - Bihor I I Timisoara I Oradea I - Maramures I I ------------I--------------I - Satu Mare I I Timisoara I Oradea I I I I--------------I-----------------I I I Parchetul I I I I Militar I - Arad I I I Timisoara I - Caras-Severin I I I--------------I - Timis I I I Timisoara I I I --------------------------------------------------------------------------- ----------------


Duminică, 26 iunie 2022, 16:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.