LEGE nr.60 din 26 decembrie 1968
pentru organizarea și funcționarea Procuraturii Republicii Socialiste România
Textul actului publicat în B.Of. nr. 169/27 dec. 1968

LEGEA NUMAR: 60 DIN 26/12/68 pentru organizarea si functionarea Procuraturii Republicii Socialiste Romania

EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA

APARUTA IN Buletinul Oficial nr. 169 DIN 27 /12/68

CAP. 1

ART. 1
Procuratura Republicii Socialiste Romania, in infaptuirea politicii partidului si statului de asigurare si intarire continua a legalitatii socialiste, apara cuceririle revolutionare ale poporului, orinduirea sociala si de stat, proprietatea socialista, drepturile si interesele legitime ale organizatiilor socialiste, ale celorlalte persoane juridice, precum si ale cetatenilor.

ART. 2
Prin intreaga sa activitate, Procuratura Republicii Socialiste Romania contribuie la aplicarea justa si unitara a legii, la prevenirea si combaterea infractiunilor si a altor fapte de incalcare a ordinii de drept, la educarea cetatenilor in spiritul respectarii legilor si a regulilor de convietuire sociala.

CAP. 2

ART. 3
Procuratura Republicii Socialiste Romania are urmatoarele atributii:
a) asigura efectuarea urmaririi penale si exercita supravegherea acesteia;
supravegheaza respectarea legalitatii la locurile de retinere si detinere preventiva;
b) vegheaza la respectarea legii in cauzele de orice fel la instantele judecatoresti, precum si in ce priveste activitatea acestora de punere in executare a hotaririlor si a celorlalte titluri executorii;
c) supravegheaza respectarea legii in activitatea organelor de executare a hotaririlor judecatoresti penale si a organelor de la locurile de executare a pedepselor, a masurilor educative si a masurilor de siguranta;
d) rezolva reclamatiile si sesizarile referitoare la incalcarea legalitatii si ia masuri pentru restabilirea acesteia in cazurile in care nu este prevazuta o procedura jurisdictionala;
e) organizeaza si desfasoara activitatea ce ii revine in problemele de criminalistica si de prevenire a infractiunilor;
f) exercita orice alte atributii ce ii sint date prin lege.

ART. 4
Atributiile organelor procuraturii se exercita de catre acestea, numai in baza legii si a dispozitiilor organelor ierarhic superioare.

ART. 5
Procurorul ierarhic superior poate sa indeplineasca oricare din atributiile procurorilor in subordine sau sa suspende ori sa anuleze actele si dispozitiile acestora.
Dispozitiile procurorului ierarhic superior sint obligatorii pentru procurorii in subordine.

ART. 6
Procurorul isi exercita atributiile fara vreo imixtiune sau substituire in activitatea altor organe de stat, el avind obligatia sa actioneze, in limitele competentei sale, numai in vederea asigurarii respectarii legii.

ART. 7
In vederea indeplinirii atributiilor sale, procurorul poate cere actele, lucrarile, datele sau explicatiile necesare, de la ministere si celelalte organe centrale ale administratiei de stat, de la organele locale ale administratiei de stat, organizatiile economice, intreprinderile si institutiile de stat, organizatiile cooperatiste si alte organizatii obstesti, precum si de la orice persoana care exercita o functie sau indeplineste o insarcinare in cadrul organizatiilor socialiste prevazute mai sus, care sint obligate sa dea urmare cererii procurorului.

CAP. 3

ART. 8
Procurorul poate sa efectueze orice act de urmarire penala, in orice cauza.
In cazurile prevazute de lege, urmarirea penala se efectueaza in mod obligatoriu de procuror.

ART. 9
Procurorul supravegheaza ca urmarirea penala sa fie efectuata cu respectarea legii. In indepinirea acestei activitati, procurorul da dispozitii organelor de cercetare penala sau ia alte masuri necesare cu privire la efectuarea oricarui act de urmarire penala.
Procurorul da dispozitii si ia masuri in scris si motivat.
Dispozitiile date de procuror sint obligatorii pentru organul de cercetare penala.

ART. 10
Procurorul vegheaza ca orice infractiune sa fie la timp descoperita si complet stabilita, ca orice infractor sa fie tras la raspundere penala si ca nici o persoana sa nu fie urmarita penal decit in cazurile si in conditiile prevazute de lege.
De asemenea, vegheaza la respectarea libertatii individuale a cetatenilor, verificind temeinicia si legalitatea retinerii sau arestarii preventive, astfel ca nici o persoana sa nu fie lipsita de libertate decit in cazurile si in conditiile prevazute de lege.

ART. 11
Procurorul pune in miscare actiunea penala, ia masurile preventive prevazute de lege, dispune trimiterea in judecata si sesizeaza instanta ori da alte solutii ce intra in competenta sa.
El rezolva plingerile impotriva masurilor si actelor de urmarire penala.
Plingerea impotriva masurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispozitiilor date de acesta se rezolva de procurorul sef al unitatii.
In cazul cind masurile si actele sint ale procurorului sef, ori sint luate sau efectuate pe baza dispozitiilor date de catre acesta, plingerea se rezolva de procurorul ierarhic superior.

ART. 12
Procurorul poate sa ceara spre verificare orice dosar de la organul de cercetare penala, care este obligat sa-l trimita cu toate actele, materialele si datele privitoare la data si fapta care formeaza obiectul cercetarii.

ART. 13
Procurorul incuviinteaza, autoriza, confirma sau infirma, dupa caz, actele sau masurile procesuale ale organului de urmarire penala.

ART. 14
Procurorul verifica la locurile de retinere sau de detinere preventiva legalitatea masurilor de retinere si arestare preventiva, precum si a conditiilor de retinere si detinere, luind masurile prevazute de lege.
Dispozitiile art. 25 alin. 1, 2 si 3 se aplica in mod corespunzator si in cazul verificarilor prevazute de alineatul precedent.

ART. 15
Procurorul participa la dezbateri in cauzele in care legea prevede obligatoriu aceasta, iar in celelalte cauze numai cind apararea unor interese de stat, obstesti sau ale partilor face necesara participarea sa.
Participarea procurorului la dezbaterea recursului in cauzele penale, precum si a recursului extraordinar oricare ar fi obiectul cauzei, este obligatorie.

ART. 16
In desfasurarea cercetarii judecatoresti si a dezbaterilor, procurorul are rol activ in vederea aflarii adevarului si a respectarii dispozitiilor legii, formulind cereri si punind concluzii.
Cererile si concluziile procurorului trebuie sa fie motivate.

ART. 17
Procurorul sustine invinuirea in cauzele penale, potrivit legii. Cind cercetarea judecatoreasca nu confirma invinuirea sau cind a intervenit o cauza de incetare a procesului penal, procurorul pune, dupa caz, concluzii de achitare a inculpatului sau de incetare a procesului penal.

ART. 18
Procurorul examineaza hotaririle judecatoresti, iar cind considera ca acestea sint netemeinice sau nelegale, foloseste caile de atac prevazute de lege.
In cauzele civile, aplicarea dispozitiilor alineatului precedent este obligatorie numai in cazul hotaririlor care se comunica procurorului, potrivit legii, sau cind este sesizat de alte persoane decit cele care pot sa exercite caile de atac.

ART. 19
Procurorul general poate cere spre examinare dosarele privind procesele definitiv judecate, de la orice judecatorie sau tribunal, si sa atace cu recurs extraordinar, la sesizare sau din oficiu, hotaririle definitive cind considera ca prin acestea s-a adus o incalcare esentiala legii sau ca ele sint vadit netemeinice.

ART. 20
Procurorul general poate sesiza Tribunalului Suprem, ca acesta sa emita decizii de indrumare, in vederea aplicarii unitare a legii in activitatea de judecata.

ART. 21
Procurorul general participa la sedintele Tribunalului Suprem in care se dau decizii de indrumare.

ART. 22
Procurorul vegheaza ca actele si lucrarile de punere in executare a hotaririlor judecatoresti si a altor titluri executorii sa fie executate de catre instantele judecatoresti cu respectarea legii.

ART. 23
Procurorul verifica daca organele militiei efectueaza in termen si cu respectarea dispozitiilor legii lucrarile de aducere la indeplinire a mandatelor de executare.
Daca constata ca exista mandate de executare care nu au fost aduse la indeplinire, ia masurile ce intra in competenta sa ori sesizeaza organele competente sa ia masurile necesare.

ART. 24
Procurorul supravegheaza respectarea de catre organele de la locurile de executare a pedepselor, locurile de munca ale condamnatilor, locurile de executare a masurilor educative luata fata de minori, precum si de catre organele din institutiile sanitare in care sint internati medical bolnavi pe baza hotaririlor judecatoresti.
Procurorul are acces deplin la locurile si institutiile prevazute in alineatul precedent, verificind legalitatea detinerii sau internarii, precum si a conditiilor de detinere sau internare prevazute de dispozitiile legii.

ART. 25
Procurorul se deplaseaza la locurile de executare a pedepselor si la locurile de munca ale condamnatilor si examineaza ordinele, instructiunile, dispozitiile si orice alte acte referitoare la legalitatea detinerii si a conditiilor de detinere, precum si dosarele personale ale condamnatilor.
Procurorul examineaza cererile sau reclamatiile verbale ori scrise ale condamnatilor, iar la cererea lor sau cind considera necesar, ii asculta pe acestia fara prezenta altor persoane.
Daca constata cazuri de detinere ilegala sau alte cazuri de nerespectare a legii, ia masurile ce intra in competenta sa ori sesizeaza organele competente sa ia masurile necesare.
Dispozitiile alineatelor precedente se aplica in mod corespunzator si in ce priveste locurile in care se executa masuri educative luate fata de minori, precum si in ce priveste institutiile sanitare in care sint internati medical bolnavi pe baza hotaririlor judecatoresti.

ART. 26
Procurorul care indeplineste atributiile prevazute in prezenta sectiune verifica, in cazul infractiunilor savirsite de detinutii si internatii din locurile si institutiile prevazute de art. 24, daca cercetarea penala se efectueaza potrivit legii.

ART. 27
Procurorul primeste, examineaza si rezolva reclamatiile si sesizarile orga nizatiilor socialiste si ale cetatenilor, referitoare la incalcari ale dispozitiilor legii savirsite de catre functionarii organelor si organizatiilor socialiste prevazute in art. 7.
Dispozitiile alineatului precedent nu sint aplicabile cererilor de competenta instantelor judecatoresti sau a altor organe cu activitate jurisdictionala.

ART. 28
Procurorul, in exercitarea atributiilor prevazute de art. 27, cind constata incalcari ale dispozitiilor legii, ia, dupa caz, masurile prevazute de legea penala sau sesizeaza organul in activitatea caruia s-a constatat incalcarea, in vederea restabilirii legalitatii, cerind totodata organului competent sa aplice dispozitiile legale privitoare la raspunderea administrativa, disciplinara sau materiala.
Organul prevazut in alineatul precedent este obligat sa rezolve sesizarea si sa ia masurile necesare pentru restabilirea legalitatii si de sanctionare a celor vinovati, comunicind procurorului, in termen de 30 zile de la primirea sesizarii, masurile luate.
Daca organul sesizat nu ia masurile necesare sau acestea nu sint corespunzatoare dispozitiilor legii, procurorul incunostinteaza pe procurorul ierarhic superior, pina la procurorul general, in vederea introducerii sesizarii la organul ierarhic superior celui prevazut in alin. 1.

ART. 29
Daca aplicarea masurilor prevazute in articolul precedent nu este posibila datorita implinirii prescriptiei sau altor cauze legale, procurorul, prin sesizarea sa, va cere organului competent sa ia masuri de inlaturare si prevenire a cauzelor care determina nerespectarea legii.
Cind constata cazuri frecvente de nerespectare a legii in una sau mai multe unitati, in afara masurilor ce se iau potrivit art. 28, procurorul sesizeaza direct sau, dupa caz, face propuneri in vederea sesizarii organului ierarhic superior al unitatilor in activitatea carora s-au constatat cazuri de nerespectare a legii.
Organul sesizat potrivit art. 1 si 2 este obligat sa raspunda procurorului in termen de 60 zile de la primirea sesizarii.

ART. 30
Cind din actele si lucrarile efectuate in exercitarea atributiilor prevazute in sectiunile I, II si III din prezentul capitol, precum si in cazul cind din orice alte lucrari ce intra in competenta organelor procuraturii se constata incalcari ale legii, procurorul se sesizeaza si, efectuind verificarile necesare, procedeaza potrivit art. 28 si 29.

ART. 31
Procuratura Republicii Socialiste Romania organizeaza introducerea si aplicarea in practica de urmarire penala a metodelor stiintifice si mijloacelor tehnice criminalistice, pentru ridicarea continua a calitatii urmaririi penale si a calificarii profesionale a procurorilor.

ART. 32
Procuratura Republicii Socialiste Romania studiaza si generalizeaza experienta practicii de urmarire penala, efectueaza lucrari de laborator si contribuie la stabilirea metodelor stiintifice si mijloacelor tehnice criminalistice pentru descoperirea, cercetarea si prevenirea infractiunilor.

ART. 33
Procurorul general poate dispune infiintarea cabinetelor de criminalistica la procedurile judetene.

CAP. 4

ART. 34
Procurorul militar are urmatoarea competenta:
a) efectueaza urmarirea penala potrivit legii, supravegheaza activitatea organelor care efectueaza cercetarea penala in cauzele de competenta tribunalelor militare, precum si a organelor de la locurile de retinere si detinere preventiva a invinuitilor din aceste cauze;
b) vegheaza la respectarea legii in cauzele penale la instantele militare precum si in activitatea de punere in executare de catre acestea a hotariri lor pronuntate;
c) supravegheaza respectarea legii in activitatea unitatilor si formatiunilor militare in legatura cu aducerea la indeplinire a mandatelor de executare emise de instantele judecatoresti, precum si in activitatea organelor de la locurile de executare a pedepselor pronuntate de tribunalele militare pentru infractiuni contra securitatii statului sau a pedepselor pronuntate cu executarea intr-o unitate militara disciplinara;
d) rezolva reclamatiile si sesizarile referitoare la incalcari ale legii savirsite de militarii si angajatii civili din organele, institutiile, unitatile si formatiunile militare, luind masurile prevazute de lege.
Cind din actele si lucrarile efectuate in exercitarea atributiilor prevazute la lit. a-c inclusiv, precum si in cazul cind din orice alte lucrari ce intra in competenta organelor de procuratura militara rezulta incalcari ale legii, ale juramintulu militar sau ale obligatiilor referitoare la datoria, ordinea si disciplina militara, procurorul militar se sesizeaza si ia masurile prevazute de lege.

ART. 35
In desfasurarea activitatii prevazute de art. 34, procurorul exercita atributiile si foloseste mijloacele prevazute de prezenta lege, ale carei dispozitii se aplica in mod corespunzator si procurorilor militari.

CAP. 5

ART. 36
Procuratura Republicii Socialiste Romania este condusa de procurorul general, ajutat de un colegiu.
Colegiul este format din procurorul general, adjunctii acestuia, precum si din alte persoane cu functii de conducere in organele procuraturii.
Componenta colegiului se aproba de Consiliul de Stat, la propunerea procurorului general.
Procurorul general este presedintele colegiului si coordoneaza activitatea acestuia.
Colegiul Procuraturii Republicii Socialiste Romania este organ deliberativ care isi desfasoara activitatea potrivit muncii si conducerii colective. Colegiul dezbate si ia hotariri in principalele probleme din domeniul de activitate al procuraturii. El se intruneste cel putin o data pe luna, lucreaza in prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor sai si ia hotariri cu jumatate plus unu din numarul total al membrilor ce-l compun.
Daca procurorul general nu este de parera majoritatii, informeaza despre aceasta Consiliul de Stat, pentru a decide.
Membrii colegiului raspund in fata colegiului si a procurorului general pentru indeplinirea sarcinilor ce le sint repartizate.
Procurorul general si adjunctii acestuia asigura aducerea la indeplinire a hotaririlor colegiului si exercita conducerea operativa a activitatii procuraturii.

ART. 37
Procurorul general raspunde in fata Marii Adunari Nationale de activitatea procuraturii, iar in intervalul dintre sesiuni, in fata Consiliului de Stat.

ART. 38
In indeplinirea atributiilor sale, procurorul general emite ordine si instructiuni, pe baza si in vederea aplicarii legii, precum si pentru toate organele de urmarire penala in ceea ce priveste desfasurarea activitatii de urmarire penala.
Ordinele si instructiunile procurorului general pot fi anulate sau suspendate de catre Marea Adunare Nationala, iar in intervalul dintre sesiuni, de catre Consiliul de Stat.

ART. 39
Procurorul general poate face Consiliului de Stat propuneri cu caracter legislativ; de asemenea, poate sesiza Consiliul de Stat spre a se da legilor in vigoare interpretarea general obligatorie.

ART. 40
Procuratura Republicii Socialiste Romania are urmatoarele organe: Procuratura Generala, procuraturile judetene, procuraturile locale si procuraturile militare.
Procuratura municipiului Bucuresti are aceeasi organizare si competenta ca procuratura judeteana.
In fiecare judet si in sectoarele municipiului Bucuresti functioneaza procuraturi locale.
Numarul procuraturilor locale si raza lor teritoriala sint aceleasi ca ale judecatoriilor. Sediile procuraturilor locale si judetene precum si denumirea acestora, se stabilesc prin ordinul procurorului general.
Numarul, sediile si raza de activitate a procuraturilor militare se stabilesc de Consiliul de Stat.

ART. 41
Statutele de organizare ale organelor de procuratura militara se stabilesc de procurorul general, de acord cu ministrul fortelor armate.

CAP. 6

ART. 42
Personalul Procuraturii Republicii Socialiste Romania este compus din procurori, personal administrativ, tehnic si de serviciu.

ART. 43
Poate fi procuror persoana care:
a) este cetatean roman si are exercitiu deplin al drepturilor civile si politice;
b) este doctor sau licentiat in drept;
c) nu a fost condamnat penal si se bucura de o reputatie nestirbita.

ART. 44
Procurorul general este ales de Marea Adunare Nationala, pe durata legislaturii, in prima sesiune a acesteia si functioneaza pina la alegerea noului procuror general.
Adjunctii procurorului general se numesc prin decret al Consiliului de Stat, la propunerea procurorului general.

ART. 45
Procurorii sefi ai judetelor si procurorul sef al municipiului Bucuresti sint alesi in functie si revocati de consiliile populare judetene sau al municipiului Bucuresti, la propunerea procurorului general.
Procurorii sefi prevazuti la alineatul precedent sint alesi pe durata mandatului consiliului popular si functioneaza pina la alegerea noilor procurori sefi.
Procurorii sefi ai judetelor si procurorul sef al municipiului Bucuresti prezinta anual in sesiunile consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, dari de seama despre cele constatate cu privire la respectarea legalitatii in unitatile administrativ-teritoriale in care aceste consilii sint alese.

ART. 46
Numirea, transferarea, avansarea si incetarea functiei altor procurori decit cei prevazuti in art. 45 se fac de procurorul general.
Numirea procurorilor militari se face cu acordul ministrului fortelor armate.

ART. 47
Procurorii nou numiti vor efectua un stagiu de practica de 2 ani, dupa terminarea caruia sint supusi unui examen de capacitate obligatoriu.
Judecatorii care au promovat examenul de capacitate, in aceasta calitate, nu mai au obligatia de a sustine un asemenea examen, ca procuror.
La examenul de capacitate se pot prezenta, fara indeplinirea conditiei de stagiu, cei care au o vechime in munca juridica de cel putin 2 ani ca judecator, consultant la Tribunalul Suprem, juristconsult, avocat, notar de stat, arbitru de stat si consultant arbitral.
Dispozitiile alineatului precedent se aplica si in cazul activitatii desfasurate ca membru al corpului didactic din invatamintul juridic superior, redactor la o revista juridica sau la o editura cu specific juridic, lucrator in specialitate juridica la Institutul de Cerceteri Juridice al Academiei Republicii Socialiste Romania sau in Ministerul Justitiei ori in laboratoarele de expertiza criminalistica de pe linga Ministerul Justitiei, precum si la unele directii, sectii sau birouri cu atributii speciale de legislatie sau studii juridice.

ART. 48
Acordarea gradelor militare si inaintarea in grad a personalului militar din organele de procuratura militara se fac potrivit normelor aplicabile cadrelor permanente ale Ministerului Fortelor Armate.

ART. 49
Personalul din organele de procuratura militara intra in efectivul Ministerului Fortelor Armate.
Personalul militar prevazut in art. 48 face parte din cadrele permanente ale fortelor armate, fiindu-i aplicabile prevederile legilor, decretelor, hotaririlor Consiliului de Ministri, statutelor, regulamentelor si instructiunilor privitoare la drepturile si obligatiile cadrelor permanente.
Acordarea recompenselor si aplicarea masurilor disciplinare personalului prevazut la alineatul precedent apartin organelor ierarhic superioare din Procuratura Republicii Socialiste Romania.
Procurorii militari sint subordonati organelor ierarhic superioare din Procuratura Republicii Socialiste Romania.

ART. 50
Procurorii sint obligati sa indeplineasca constiincios indatoririle de serviciu, sa respecte cu strictete dispozitiile legii, hotaririle si ordinele organelor ierarhic superioare si sa lupte pentru apararea si intarirea legalitatii socialiste. Ei sint datori ca atit in activitatea de serviciu, cit si in relatiile sociale, sa aiba o comportare corecta si demna, compatibila cu prestigiul functiei ce indeplinesc.
Savirsirea unor fapte penale ori a altor fapte nedemne care aduc atingere reputatiei de procuror atrage pierderea dreptului de a mai indeplini aceasta functie.

ART. 51
Procurorii raspund disciplinar pentru abaterile de la indatoririle de serviciu sau de la regulile de convietuire sociala ori pentru comportari ce dauneaza interesului serviciului sau prestigiului functiei.

ART. 52
Sanctiunile ce se aplica pentru abaterile disciplinare sint:
a) observatia;
b) mustrarea;
c) suspendarea temporara de la avansare pe termen de 1-3 ani;
d) retrogradarea in functie pe termen de cel mult 3 luni, cu reducerea corespunzatoare a salariului;
e) transferarea disciplinara;
f) desarcinarea din functie, prin revocare sau prin desfacerea contractului de munca, dupa caz.
Daca cel sanctionat nu da urmare transferarii, se va putea dispune desarcinarea din functie.

ART. 53
Sanctiunile prevazute de art. 52 lit. c-f inclusiv se aplica de procurorul general direct sau prin adjunctii sai desemnati in acest scop.
Competenta de aplicare a celorlalte sanctiuni disciplinare poate fi delegata si procurorilor sefi.
Procurorii invinuiti de abateri grave pot fi suspendati din functie pina la terminarea cercetarilor.
In caz de punere in miscare a actiunii penale impotriva acestora, suspendarea din functie pina la terminarea definitiva a procesului penal este obligatorie.
Masurile prevazute de alin. 3 si 4 se iau de catre procurorul general.

ART. 54
Salarizarea procurorilor se stabileste prin hotarire a Consiliului de Ministri.
Salarizarea personalului din organele de procuratura militara se stabileste potrivit reglementarilor in vigoare pentru personalul din unitatile militare bugetare. Pentru personalul militar, toate celelalte drepturi, precum si conditiile de pensionare si drepturile la pensie, sint cele stabilite pentru militari.

ART. 55
In afara cazurilor prevazute de art. 52 alin. 1 lit. f si alin. 2, functia de procuror inceteaza prin:
a) pensionare;
b) demisie;
c) transferare in alta functie decit aceea de procuror;
d) eliberare din functie.

ART. 56
In aplicarea prezentei legi si a prevederilor din legislatia muncii, procurorul general va stabili prin ordin conditiile de transferare, incetare a functiei, efectuare a stagiului de practica, sustinere a examenului de capacitate, notare, acordare a recompenselor, aplicare a sanctiunilor disciplinare, precum si celelalte drepturi si obligatii ale procurorilor.

ART. 57
Numirea, avansarea, transferarea, desfacerea contractului de munca si aplicarea masurilor disciplinare personalului administrativ, tehnic si de serviciu al Procuraturii Republicii Socialiste Romania se fac de catre procurorul general, direct sau prin delegatii sai, in conditiile prevazute de legislatia muncii.

CAP. 7

Dispozitii finale si tranzitorii

ART. 58
Structura organizatorica a Procuraturii Generale, functiile procurorilor si ierarhia acestora, precum si conditiile de vechime pentru avansarea in functie, se stabilesc de Consiliul de Stat.

ART. 59
Procurorii, cu exceptia celor care efectueaza stagiul de practica, aflati in functie la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sint considerati ca indeplinesc conditiile prevazute de art. 47, precum si conditiile de vechime pentru functiile pe care le ocupa.
Dispozitiile alin. 1 se aplica si fostilor procurori si judecatori alesi ori numiti in organizatiile obstesti sau in aparatul de stat, in functii legate de activitatea justitiei.

ART. 60
Procurorii care participa la dezbaterile instantelor de judecata poarta tinuta vestimentara de sedinta.

ART. 61
Prezenta lege intra in vigoare pe data de 1 ianuarie 1969.
Pe aceeasi data Legea nr. 6 din 21 iunie 1952 pentru infiintarea si organizarea Procuraturii Republicii Socialiste Romania, republicata in Buletinul Oficial nr. 14 din 29 mai 1961, cu modificarile ulterioare, Decretul nr.88 din 8 februarie 1956, publicat in Buletinul Oficial nr. 10 din 23 martie 1956, cu modificarile ulterioare, precum si orice dispozitii contrare prezentei legi, se abroga.
----------------


Vineri, 22 octombrie 2021, 17:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.