HOTĂRÂRE nr.647 din 26 noiembrie 1993
privind unele drepturi și obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
Textul actului publicat în M.Of. nr. 293/16 dec. 1993

HOTARIREA Nr. 647 din 26 noiembrie 1993 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL Nr. 293 din 16 decembrie 1993 Guvernul Romaniei hotaraste:

CAP.1

Dispozitii generale

ART. 1
Prevederile prezentei hotariri se aplica personalului trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar reprezentind:
a) vizite oficiale, tratative (negocieri), consultari, incheieri de conventii, acorduri si alte asemenea intelegeri;
b) participari la tirguri si expozitii; prospectarea pietei; actiuni de cooperare economica si tehnico-stiintifica; contractari si alte actiuni care decurg din executarea contractelor de comert exterior;
c) documentare, schimb de experienta, burse sau cursuri si stagii de practica si specializare sau perfectionare;
d) participari la congrese, conferinte, simpozioane, seminarii, colocvii sau alte reuniuni, care prezinta interes pentru activitatea specifica a unitatii, precum si manifestari stiintifice, culturale, artistice, sportive si altele asemenea;
e) primiri de titluri, grade profesionale, distinctii sau premii conferite pentru realizari stiintifice, culturale, artistice sau sportive;
f) desfasurarea unei activitati stiintifice, culturale, artistice sau sportive, temporare, fara dobindirea calitatii de salariat al partenerului extern, precum si pentru tinerea de cursuri in calitate de profesor vizitator;
g) control si indrumare la misiuni diplomatice, oficii consulare si alte asemenea reprezentante in strainatate;
h) executari de lucrari de constructii, reparatii si amenajari la imobilele misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si ale celorlalte forme de reprezentare in strainatate, precum si ducerea si aducerea pe roti a mijloacelor auto apartinind acestor reprezentante;
i) executari de lucrari, precum si control de granita, vamal, fitosanitar, de trafic feroviar, rutier si altele asemenea, in zonele sau punctele comune de frontiera ale Romaniei cu alte state;
j) asigurarea protectiei demnitarilor romani pe timpul cit acestia se deplaseaza in strainatate, de catre personalul specializat din Serviciul de Protectie si Paza.

ART. 2
(1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice , precum si alte institutii publice, care trimit personal in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, vor lua masuri pentru:
a) stabilirea numarului de persoane si a duratei de deplasare in raport strict cu necesitatile concrete de realizare a misiunii;
b) selectionarea si pregatirea personalului tinind seama de specificul activitatii pentru care are loc deplasarea, precum si organizarea temeinica a acesteia;
c) analiza concluziilor si propunerilor prezentate de catre personalul in cauza la intoarcerea din deplasare prin raport scris inaintat la conducerea unitatii trimitatoare si valorificarea optima a acestora.
(2) In situatia in care invitatiile primite de la diferite organizatii sau parteneri externi pentru participari la actiunile mentionate la art. 1 lit.
c)-f) de mai sus se refera la o anumita persoana, aceasta trebuie sa solicite, in prealabil, aprobarea conducerii unitatii trimitatoare.
(3) Daca invitatia nu se refera la o anumita persoana si exista mai multi candidati care indeplinesc conditiile necesare, selectia si trimiterea lor in strainatate se vor face pe baza de concurs sau prin numirea de catre conducerea unitatii a unor salariati care pot reprezenta corespunzator interesele acesteia la astfel de actiuni.

ART. 3
(1) Personalului trimis in strainatate pentru indeplinirea unor actiuni cu caracter temporar, cu suportarea cheltuielilor de catre minister si celelalte unitati trimitatoare, i se acorda:

A. In strainatate:
a) o indemnizatie zilnica in valuta, denumita in continuare diurna, in vederea acoperirii cheltuielilor de hrana, a celor marunte uzuale, precum si a costului transportului in interiorul localitatii in care isi desfasoara activitatea;
b) indemnizatie zilnica in valuta, denumita in continuare plafon de cazare, in limita careia personalul trebuie sa-si acopere cheltuielile de cazare.

B. In tara:
- salariul si alte drepturi in lei, potrivit legii.
(2) Ministerele si celelalte unitati trimitatoare mai suporta in valuta si in lei, dupa caz, pe linga drepturile prevazute la alin. (1), si urmatoarele alte cheltuieli:
a) costul transportului in trafic international, cel intre localitatile din tara in care personalul isi desfasoara activitatea, precum si pe distanta dusintors dintre aeroport sau gara si locul de cazare;
b) costul transportului documentatiilor, mostrelor si altor materiale sau obiecte necesare indeplinirii misiunii;
c) cheltuielile medicale, pentru vaccinuri si medicamente, specifice unor tari sau localitati cu clima greu de suportat, pentru spitalizare si interventii chirurgicale in cazuri de urgenta, stabilite de catre Ministerul Sanatatii;
d) cheltuielile in legatura cu decesul in strainatate si transportul in tara al celor decedati;
e) comisioanele si taxele bancare, cheltuielile pentru obtinerea vizelor, de rezervare a locurilor la mijloacele de transport, taxele de aeroport, comisioanele de rezervare a camerelor de hotel si altele asemenea, obligatorii pe plan local.

ART. 4
(1) Personalului care se deplaseaza temporar in strainatate ca urmare a unor invitatii primite de la diferite organizatii sau parteneri externi pentru a participa la actiunile prevazute la art. 1 lit. c)-f) din prezenta hotarire, precum si pentru studii de invatamint postuniversitar si efectuarea doctoratului si care, in strainatate, nu dobindesc calitatea de angajat, i se acorda:
a) salariul integral si celelalte drepturi aferente in lei in tara, daca durata deplasarii in strainatate nu depaseste 90 de zile calendaristice pentru bursieri si 30 de zile calendaristice pentru restul personalului;
b) o indemnizatie lunara in lei, calculata in raport cu salariul de baza si sporul de vechime, corespunzator functiei si gradului profesional, daca durata deplasarii este mai mare de 30 de zile calendaristice, dupa cum urmeaza:
- 25% pentru acoperirea cheltuielilor legate de intretinerea locuintei;
- 25% pentru fiecare copil sau parinte aflat in intretinere, precum si pentru sotul (sotia) care nu realizeaza venituri proprii.
Sumele acordate potrivit lit. b) nu pot sa depaseasca 100% din salariul de baza si sporul de vechime, stabilite prin contractul individual de munca, actualizate potrivit indexarilor aprobate;
c) alocatia de stat pentru copii, potrivit legii.
(2) Cu aprobarea conducerii unitatii trimitatoare, personalul trimis in strainatate, prevazut la alin. (1), poate beneficia si de costul transportului in trafic international, dus-intors, in conditiile stabilite prin prezenta hotarire, in limita sumelor defalcate cu aceasta destinatie din fondurile aprobate prin bugetul de stat.
(3) In situatia in care organizatia sau partenerii care invita, ramburseaza in valuta costul biletelor de calatorie, sumele astfel obtinute se depun la inapoierea din deplasare in contul unitatii trimitatoare.

CAP. 2

Indemnizatii in valuta Sectiunea I Diurna

ART. 5
(1) Diurna in valuta se diferentiaza pe trei categorii, tinind seama de scopul si caracterul misiunii pentru care are loc deplasarea, precum si de functia personalului, potrivit anexei nr. 1.
(2) Cuantumul diurnei in valuta, pe cele trei categorii, este prevazut in anexa nr. 2.
(3) Perioada pentru care se acorda diurna in valuta se determina in functie de mijlocul de transport folosit, avindu-se in vedere:
a) momentul decolarii avionului, la plecarea in strainatate si momentul aterizarii avionului la sosirea in tara, de si pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a frontierei de stat a Romaniei;
b) momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele frontierei de stat a Romaniei, atit la plecarea in strainatate, cit si la inapoierea in tara.
(4) Pentru fractiunile de timp care nu insumeaza 24 de ore diurna se acorda astfel: 50% pina la 12 ore si 100% pentru perioada care depaseste 12 ore.
(5) In situatia in care durata deplasarii depaseste 30 de zile, diurna se reduce cu 20%, incepind cu cea de a 31-a zi.

ART. 6
(1) Personalul mentionat la art. 3 alin. (1) are dreptul la numai 30% din diurna stabilita pentru tara in care are loc deplasarea, potrivit categoriei in care se incadreaza, in cazul in care masa, dar nu si banii de buzunar, se asigura de catre partenerii externi potrivit comunicarii primite de la acestia.
Pe timpul necesar calatoriei pina la localitatea din tara de destinatie se acorda diurna si cazare in valuta, in conditiile stabilite prin prezenta hotarire.
(2) In situatia in care partenerii externi suporta numai partial cheltuielile privind masa, diferenta de 70% din diurna se acorda in functie de numarul meselor asigurate, luindu-se in calcul 15% pentru micul dejun, 50% pentru masa de prinz si 35% pentru masa de seara.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica corespunzator si:
a) personalului care, pe timpul deplasarii in strainatate, se interneaza in spital, pentru cazurile si in conditiile stabilite potrivit prezentei hotariri.
b) membrilor colectivelor sportive, artistice, stiintifice si altele asemenea, in situatia in care cheltuielile de intretinere si cazare a acestora in strainatate se suporta din sumele platite organizatorilor reuniunilor sau manifestarilor la care iau parte, la nivelul comunicat de catre acestia.

ART. 7
Personalul mentionat la art. 4 alin. (1), care se deplaseaza in strainatate ca invitat pe contul partii primitoare pentru a participa la actiunile mentionate la art. 1 alin. (1) lit. c)-f), are dreptul, pentru acoperirea primelor cheltuieli la sosirea in tara de destinatie, la o suma in valuta, rambursabila la inapoierea din strainatate, care nu poate sa depaseasca nivelul unei diurne si al cazarii pe o zi.

ART. 8
Personalul care se deplaseaza in strainatate in conditiile prezentei hotariri si realizeaza venituri intimplatoare in valuta, pe baza de contracte ori in mod intimplator sub forma de onorarii, drepturi de autor, premii sau alte drepturi similare, din activitatea sa artistica, publicistica, stiintifica, culturala, economica, tehnica, medicala, juridica, sportiva sau de alta natura, are obligatia ca in termen de 3 zile lucratoare de la data inapoierii din strainatate sau de la data incasarii veniturilor in tara sa declare aceste venituri la unitatea trimitatoare, in vederea recuperarii cheltuielilor efectuate de catre aceasta unitate. Persoanele care nu declara in termenul prevazut sumele incasate vor suporta in valuta cheltuielile efectuate de catre unitatea trimitatoare, majorate cu 0,05% pentru fiecare zi de intirziere.

ART. 9
Personalul care efectueaza lucrari in zonele sau punctele comune de frontiera ale Romaniei cu alte state, precum si control de granita, vamal, fitosanitar, de trafic feroviar, rutier si altele asemenea, beneficiaza de indemnizatii in valuta reprezentind: 2 dolari pentru deplasari pina la 8 ore;
4 dolari pentru deplasari intre 9-16 ore, 6 dolari pentru deplasari peste 16 ore, dupa caz.
Sectiunea a II-a Cazarea

ART. 10
(1) Plafonul de cazare se acorda in raport cu categoria de diurna in care se incadreaza personalul, potrivit anexei nr. 1, pct. I.
(2) Nivelul plafoanelor de cazare, pe categorii de diurna, este prevazut in anexa nr. 2.
(3) Plafoanele de cazare la care are dreptul personalul participant la diferite manifestari cu caracter international se acorda la nivelul corespunzator tarifelor practicate de catre hotelurile in care au loc manifestarile respective, pe baza comunicarii primite din partea organizatorilor .
(4) In situatia in care cazarea nu poate fi asigurata la unitatile hoteliere sau altele asemenea, personalul poate sa inchirieze si locuinte, insa cu plata unei sume in limita a 75% din plafonul de cazare.
(5) Eventualele plati pentru cazare, care depasesc plafoanele stabilite in conditiile prezentei hotariri, se aproba, in cazuri temeinic justificate, de catre conducerile unitatilor trimitatoare, pe baza documentelor de plata.
(6) Prin cheltuieli de cazare se intelege, pe linga tarifele sau chiria platite si eventualele taxe obligatorii pe plan local, si costul micului dejun, atunci cind este inclus in tarif.

CAP. 3

Transportul

ART. 11
(1) Personalul trimis in strainatate in conditiile prezentei hotariri are dreptul sa calatoreasca cu avionul, cu trenul, precum si cu mijloacele auto, in masura in care cheltuielile aferente acestor mijloace de transport sint mai reduse.
(2) Personalul poate sa calatoreasca cu avionul, la clasa economica sau la alte clase, cu exceptia membrilor Guvernului, care pot sa utilizeze clasa I.
(3) De asemenea, cu aprobarea ministrului afacerilor externe, pe anumite rute, curierii diplomatici pot sa calatoreasca cu avionul si clasa I.
(4) Personalul poate sa calatoreasca cu trenul astfel:
- ministrii si personalul incadrat in functii similare sau superioare, la clasa I, cu vagon de dormit, cuseta single;
- curierii diplomatici, la clasa I, cu vagon de dormit, cuseta dubla;
- restul personalului, cu vagon de dormit, la clasa I, un loc in cuseta de 2 -4 locuri.
(5) Transportul in strainatate cu avionul, in masura in care, prin conventiile sau acordurile incheiate, nu s-a prevazut altfel, se face cu avioanele companiilor romanesti sau pe rutele indicate de catre acestea, precum si cu avioanele apartinind altor companii, in situatia in care cheltuielile totale ce trebuie suportate sint mai reduse.
(6) Transportul dus-intors pe distanta dintre aeroport sau gara si locul de cazare se face cu mijloacele de transport in comun, iar in lipsa acestora, cu taxiul. De asemenea, pot calatori cu taxiul delegatii care au de indeplinit sarcini speciale sau transporta documente, aparate, mostre si altele asemenea, necesare indeplinirii misiunii.

CAP. 4

Alte cheltuieli

ART. 12
(1) Valuta necesara pentru acoperirea unor eventuale cheltuieli neprevazute, precum si cele pentru convorbiri telefonice, telex, comisioane de schimb si altele asemenea, necesare indeplinirii misiunii, se acorda in limita unei sume de pina la 30% din totalul diurnei si al plafonului de cazare, la care are dreptul personalul. Avansarea de sume in valuta peste aceasta limita se poate face in cazuri justificate, cu aprobarea conducerii unitatilor trimitatoare.
(2) In cazul personalului care se deplaseaza cu mijloace auto, inclusiv cu cele proprietate personala, unitatile trimitatoare vor avansa sumele necesare pentru plata carburantilor si lubrifiantilor, tinind seama de consumul specific al acestora, precum si cu plata taxelor rutiere, de transbordare sau a altor asemenea cheltuieli, inclusiv asigurarea pentru raspunderea civila, respectiv cartea verde.

CAP. 5

Modificarea nivelului diurnelor si al plafoanelor de cazare

ART. 13
Comisia de baremuri, care functioneaza in cadrul Ministerului Finantelor, formata din reprezentanti ai Ministerului Finantelor si ai Ministerului Afacerilor Externe, stabileste, prin asimilare, nivelul diurnelor si al plafoanelor de cazare pentru tarile necuprinse in anexa nr. 2 si le prezinta spre aprobare Guvernului.

CAP. 6

Modul de acordare si de justificare a sumelor cheltuite in valuta

ART. 14
(1) Sumele in valuta, cuvenite personalului in conditiile stabilite prin prezenta hotarire, se acorda sub forma de avans.
(2) Justificarea sumelor cheltuite in valuta, cu exceptia celor reprezentind drepturile de diurna, se face pe baza de documente si se aproba de catre conducatorii unitatilor trimitatoare. In cazul cheltuielilor medicale este necesar si avizul policlinicii de specialitate.
(3) In situatia in care in unele tari, potrivit practicii existente pe plan local, nu se elibereaza documente sau acestea sint retinute de catre autoritati, sumele cheltuite se justifica pe baza de declaratie data pe proprie raspundere.
In tarile in care Romania are reprezentante, declaratia se vizeaza de catre aceste reprezentante daca, pentru obtinerea vizei, nu sint necesare cheltuieli de deplasare.

ART. 15
(1) Sumele in valuta folosite in alte scopuri, pierdute, furate sau cheltuite fara respectarea conditiilor in care au fost acordate se recupereaza de la cei vinovati, in valuta.
(2) Eventualele penalitati de intirziere se calculeaza in lei pe baza cursului valutar la data depunerii valutei datorate.

ART. 16
Recuperarea avansului nejustificat sau a sumelor ramase necheltuite si nedepuse sau depuse peste termenele prevazute de lege, inclusiv penalitatile de intirziere, se face pe baza de dispozitie emisa de catre conducatorul unitatii trimitatoare la propunerea compartimentului financiar-contabil al unitatii care a acordat avansul in valuta, indiferent de unitatea la care este incadrat in munca titularul de avans.

CAP. 7

Dispozitii finale

ART. 17
(1) Prevederile prezentei hotariri se aplica si personalului din regiile autonome si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat care se deplaseaza temporar in strainatate pentru aducerea la indeplinire a actiunilor mentionate la art. 1.
(2) Drepturile si obligatiile personalului roman trimis in strainatate de catre Presedintie, organele autoritatii legislative, judecatoresti si de alte organe ale autoritatii publice locale, pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, se stabilesc prin reglementari proprii, aprobate potrivit legii.

ART. 18
Se recomanda agentilor economici, altii decit cei prevazuti la art. 17, precum si fundatiilor, asociatiilor si altor asemenea sa aplice in mod corespunzator prevederile prezentei hotariri.
(2) In situatia in care persoanele juridice prevazute la alin. (1) acorda drepturi superioare, cheltuielile efectuate cu aceasta destinatie, care se au in vedere la calcularea profitului impozabil, nu pot sa depaseasca pe cele cuvenite personalului respectiv, in limitele si in conditiile stabilite prin prezenta hotarire.

ART. 19
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarire.

ART. 20
In masura in care prezenta hotarire nu prevede altfel, dispozitiile sale se completeaza cu prevederile legale in vigoare referitoare la acordarea, cheltuirea, justificarea, evidenta si controlul sumelor puse la dispozitia personalului care se deplaseaza in interesul serviciului pe teritoriul Romaniei.

ART. 21
Prevederile prezentei hotariri intra in vigoare incepind cu data de 1 decembrie 1993. Cu aceeasi data se abroga Hotarirea Guvernului nr. 620 din 26 mai 1990, Hotarirea Guvernului nr. 1311 din 13 decembrie 1990, art. 30 si anexa nr. 13 la Hotarirea Guvernului nr. 307 din 25 aprilie 1991, precum si orice alte dispozitii contrare.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
-------------------Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu Ministru de stat, ministrul afacerilor externe, Teodor Viorel Melescanu Ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, Dan Mircea Popescu ANEXA 1 CATEGORII DE DIURNE SI PLAFOANE DE CAZARE

I. Categorii de diurne
1. Categoria I - coeficient 1,00 La aceasta categorie se incadreaza personalul trimis in strainatate pentru:
a) documentare, schimb de experienta, burse, cursuri si stagii de practica si specializare sau perfectionare;
b) elaborari de lucrari sau documentatii;
c) alte actiuni neprevazute la categoria a II-a.

2. Categoria a II-a - coeficient 1,25 La aceasta categorie se incadreaza personalul trimis in strainatate pentru:
a) efectuari de vizite oficiale la invitatia organelor guvernamentale ale altor state;
b) participari la adunari generale si speciale si la sesiunile sectiilor si grupelor de lucru ale O.N.U., B.E.R.D., F.M.I., B.I.R.D., I.A.T.A., Eurocontrol, precum si ale altor organizatii internationale sau institutii specializate ale acestora;
c) participari la tratative (negocieri) in vederea incheierii sau semnarii de acorduri, conventii, protocoale, programe, declaratii, rezolutii, contracte externe, precum si la alte actiuni pe baza de imputernicire;
d) control si indrumare la oficii diplomatice, societati cu capital integral romanesc, birouri, agentii, unitati proprii de comercializare, santiere, precum si la societati mixte;
e) personalul artistic din teatre, opere, operete, filarmonici, orchestre simfonice, circuri, ansambluri folclorice si corale, exclusiv personalul tehnico -administrativ, precum si sportivi de performanta, inclusiv antrenorii.
De asemenea, se incadreaza la aceasta categorie directorii generali, directorii, adjunctii si asimilatii acestora din ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, corespondentii de presa, curierii diplomatici, directorii de tirguri si expozitii, precum si inginerii si alt personal cu studii superioare care asigura coordonarea lucrarilor de constructii , reparatii si amenajari la imobilele misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si ale celorlalte forme de reprezentare in strainatate.

3. Categoria a III-a - coeficient 2,00 La aceasta categorie se incadreaza: ministrii, secretarii de stat, subsecretarii de stat, personalul incadrat pe functii similare, precum si academicienii si membrii corespondenti ai Academiei Romane.
Pentru personalul incadrat pe functii superioare, diurna de categoria a IIIa se majoreaza astfel:
- cu 10% pentru ministrii de stat;
- cu 20% pentru primul-ministru.
NOTA:
a) Personalul care asigura protectia nemijlocita a demnitarilor, in functie de importanta misiunii si situatia concreta, poate beneficia, de la caz la caz, de acelasi plafon de cazare ca si persoana careia ii asigura protectia.
b) Translatorii, dactilografele, stenodactilografele, precum si personalul de insotire se incadreaza la categoria I.
II. Plafoane de cazare
1. Plafonul A, coeficient 1,00, la care se incadreaza personalul prevazut la categoriile I si a II-a de diurna.

2. Plafonul B, coeficient 2,00, la care se incadreaza personalul prevazut la categoria a III-a de diurna.
ANEXA 2 CUANTUMUL DIURNELOR SI AL PLAFOANELOR DE CAZARE -----------------------------------------------------------------------------Categorii de diurne Plafoane de cazare Nr. Tara Valuta ------------------- -------------------crt. I II III A B -----------------------------------------------------------------------------0 1 2 3 4 5 6 7 -----------------------------------------------------------------------------
1. Afganistan $ 21 26 42 25 50
2. Africa de Sud (Republica) $ 25 31 50 50 100
3. Albania $ 22 27 44 50 100
4. Algeria $ 22 27 44 35 70
5. Angola $ 20 25 40 30 60
6. Anglia Lira 16 20 32 40 80
7. Antile $ 20 25 40 50 100
8. Antigua $ 20 25 40 50 100
9. Arabia Saudita $ 22 27 44 35 70
10. Argentina $ 24 30 48 50 100
11. Armenia $ 16 20 32 50 100
12. Austria Sch. A 300 375 600 500 1.000
13. Azerbaidjan $ 16 20 32 50 100
14. Australia $ 27 34 54 50 100
15. Bahrein $ 21 26 42 35 70
16. Bahamas $ 20 25 40 50 100
17. Bangladesh $ 18 22 36 30 60
18. Belarus $ 16 20 32 50 100
19. Belgia Fr. B 1.000 1.250 2.000 2.000 4.000
20. Benin $ 15 19 30 30 60
21. Birmania $ 20 25 40 25 50
22. Bolivia $ 20 25 40 30 60
23. Botswana $ 15 19 30 35 70
24. Brazilia $ 22 27 44 30 60
25. Burkina-Fasso $ 20 25 40 30 60
26. Burundi $ 20 25 40 25 50
27. Bulgaria $ 20 25 40 50 100
28. Cambodgia $ 20 25 40 40 80
29. Camerun $ 20 25 40 40 80
30. Canada $ 28 35 56 60 120
31. Capului Verde (Insulele) $ 20 25 40 25 50
32. Cehia $ 22 27 44 60 120
33. Chile $ 19 24 38 40 80
34. Chineza (R.P.) $ 18 22 36 40 80
35. Centrafricana (Republica) $ 21 26 42 30 60
36. Ciad $ 17 21 34 30 60
37. Cipru $ 20 25 40 25 50
38. Coasta de Fildes $ 21 26 42 25 50
39. Columbia $ 19 24 38 40 80
40. Congo $ 20 25 40 35 70
41. Coreea (Republica) $ 27 34 54 50 100
42. Coreeana (R.P.D.) $ 16 20 32 50 100
43. Costa Rica $ 20 25 40 25 50
44. Croatia $ 22 27 44 50 100
45. Cuba $ 16 20 32 50 100
46. Danemarca Kr. d. 160 200 320 500 1.000
47. Djibouti $ 20 25 40 25 50
48. Dominicana (Republica) $ 22 27 44 40 80
49. Ecuador $ 18 22 36 30 60
50. Egipt $ 22 27 44 40 80
51. Elvetia Fr. elv. 44 55 88 90 180
52. Emiratele Arabe Unite $ 21 26 42 50 100
53. Estonia $ 16 20 32 50 100
54. Etiopia $ 20 25 40 25 50
55. Fidji (Insula) $ 20 25 40 25 50
56. Filipine $ 19 24 38 40 80
57. Finlanda FMK 120 150 240 400 800
58. Franta Fr. F 160 200 320 300 600
59. Gabon $ 20 25 40 50 100
60. Gambia $ 20 25 40 35 70
61. Germania DM 45 56 90 90 180 62 Georgia $ 16 20 32 50 100
63. Ghana $ 17 21 34 30 60
64. Grecia $ 22 27 44 40 80
65. Guatemala $ 19 24 38 30 60
66. Guineea $ 20 25 40 35 70
67. Guineea Ecuatoriala $ 20 25 40 30 60
68. Guineea-Bissau $ 20 25 40 35 70
69. Guyana $ 20 25 40 25 50
70. Haiti $ 20 25 40 25 50
71. Honduras $ 19 24 38 30 60
72. Hong Kong $ 20 25 40 40 80
73. India $ 20 25 40 40 80
74. Indonezia $ 20 25 40 40 80
75. Iordania $ 22 27 44 40 80
76. Irak $ 22 27 44 35 70
77. Iran $ 20 25 40 40 80
78. Irlanda Lira 15 19 30 30 60
79. Islanda $ 22 27 44 35 70
80. Israel $ 24 30 48 60 120
81. Italia $ 28 35 56 70 140
82. Iugoslavia (R.F.) $ 22 27 44 50 100
83. Jamaica $ 20 25 40 30 60
84. Japonia Yeni 6.000 7.500 12.000 10.000 20.000
85. Kazahstan $ 15 19 30 50 100
86. Kenya $ 20 25 40 25 50
87. Kirgizstan $ 15 19 30 50 100
88. Kuwait $ 24 30 48 60 120
89. Laos $ 20 25 40 25 50
90. Letonia $ 16 20 32 50 100
91. Liban $ 22 27 44 40 80
92. Liberia $ 20 25 40 25 50
93. Libia $ 20 25 40 25 50
94. Lituania $ 16 20 32 50 100
95. Lesotho $ 20 25 40 30 60
96. Luxemburg Fr. Lux. 1.000 1.250 2.000 2.000 4.000
97. Macedonia $ 22 27 44 50 100
98. Madagascar $ 17 21 34 20 40
99. Malayezia $ 17 21 34 50 100
100. Mali $ 17 21 34 25 50
101. Malta $ 26 32 52 25 50
102. Mauritius $ 20 25 40 30 60
103. Maroc $ 22 27 44 25 50
104. Mauritania $ 20 25 40 25 50
105. Mexic $ 20 25 40 30 60
106. Moldova $ 15 19 30 40 80
107. Mongolia $ 15 19 30 30 60
108. Mozambic $ 20 25 40 30 60
109. Nepal $ 18 22 36 35 70
110. Nicaragua $ 20 25 40 30 60
111. Niger $ 20 25 40 25 50
112. Nigeria $ 24 30 48 60 120
113. Namibia $ 22 27 44 35 70
114. Norvegia Kr. N 200 250 400 450 900
115. Noua Zeelanda $ 25 31 50 30 60
116. Olanda H.Fl. 50 62 100 100 200
117. Oman $ 21 26 42 40 80
118. Panama $ 20 25 40 25 50
119. Papua-Noua Guinee $ 20 25 40 25 50
120. Paraguay $ 22 27 44 25 50
121. Pakistan $ 18 22 36 25 50
122. Peru $ 22 27 44 30 60
123. Polonia $ 20 25 40 50 100
124. Portugalia $ 25 31 50 40 80
125. Qatar $ 20 25 40 35 70
126. Ruanda $ 20 25 40 30 60
127. Rusa (Federatia) $ 20 25 40 60 120
128. Salvador $ 20 25 40 30 60
129. Sao Tome si Principe $ 20 25 40 35 70
130. Senegal $ 20 25 40 25 50
131. Sierra Leone $ 20 25 40 30 60
132. Singapore $ 20 25 40 50 100
133. Slovacia $ 22 27 44 60 120
134. Slovenia $ 22 27 44 50 100
135. Siria $ 22 27 44 40 80
136. Somalia $ 20 25 40 25 50
137. Spania $ 25 31 50 50 100
138. Sri Lanka $ 20 25 40 30 60
139. S.U.A. $ 30 37 60 70 140
140. Sudan $ 22 27 44 30 60
141. Suedia Kr. S 200 250 400 500 1.000
142. Surinam $ 20 25 40 25 50
143. Taiwan $ 20 25 40 30 60
144. Tanzania $ 20 25 40 25 50
145. Tadjikistan $ 16 20 32 50 100
146. Thailanda $ 20 25 40 40 80
147. Togo $ 20 25 40 25 50
148. Tunisia $ 18 22 36 25 50
149. Turcia $ 20 25 40 30 60
150. Turkmenistan $ 15 19 30 50 100
151. Ucraina $ 15 19 30 50 100
152. Uganda $ 20 25 40 25 50
153. Ungaria $ 22 27 44 60 120
154. Uruguay $ 20 25 40 35 70
155. Uzbekistan $ 15 19 30 50 100
156. Venezuela $ 22 27 44 30 60
157. Vietnam (R.S.) $ 18 20 36 40 80
158. Yemen $ 20 25 40 35 70
159. Zair $ 20 25 40 30 60
160. Zambia $ 20 25 40 25 50
161. Zimbabwe $ 20 25 40 30 60 -----------------------------------------------------------------------------------------


Sâmbătă, 26 mai 2018, 14:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.