REGULAMENT nr.704 din 22 decembrie 1993
de aplicare a Legii contabilității nr.82/1991
Textul actului publicat în M.Of. nr. 303/22 dec. 1993

REGULAMENT de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL Nr. 303 bis din 22 decembrie 1993 ca urmare a aparitiei Hotaririi Guvernului nr. 704 aparuta in M.Of. 303 din
22.12.1993 Prezentul regulament a fost emis in baza prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82 din 24 decembrie 1991, promulgata prin Decretul nr.123 din 24 decembrie 1991 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 265 din 27 decembrie 1991.

CAP. 1

Dispozitii generale
1. Potrivit prevederilor Legii contabilitatii, obligatia organizarii si conducerii contabilitatii proprii revine: regiilor autonome; societatilor comerciale; societatilor agricole; organizatiilor cooperatiei mestesugaresti;
organizatiilor cooperatiei de consum si de credit; Bancii Nationale a Romaniei si societatilor bancare; institutiilor publice; unitatilor de asigurari sociale, altele decit cele de stat; asociatiilor; fundatiilor; sindicatelor; unitatilor de cult si altor organizatii obstesti, precum si celorlalte persoane care au dobindit personalitate juridica, potrivit legii.
Prevederile legii se aplica persoanelor fizice care presteaza activitati independente, precum si asociatiilor familiale care exercita in mod obisnuit acte de comert si sint inmatriculate la Oficiul Registrului comertului, potrivit legii.
De asemenea, in baza art. 46 din lege, prevederile acesteia se aplica in mod corespunzator sucursalelor si altor subunitati fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, ce apartin persoanelor prevazute la pct. 1 cu sediul sau domiciliul in Romania, cit si sucursalelor si altor subunitati fara personalitate juridica cu sediul in Romania, ce apartin unor persoane juridice sau fizice cu sediul sau domiciliul in strainatate.

2. In aplicarea prevederilor art. 2 si art. 6 din lege, persoanele juridice si fizice prevazute la pct. 1, denumite in cuprinsul acestui regulament unitati patrimoniale, au obligatia sa asigure, in conditiile legii:
a) intocmirea documentelor justificative pentru orice operatiune care afecteaza patrimoniul unitatii;
b) inregistrarea in contabilitate a operatiunilor patrimoniale;
c) inventarierea patrimoniului unitatii;
d) intocmirea bilantului contabil;
e) controlul asupra operatiunilor patrimoniale efectuate;
f) furnizarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniului si rezultatele obtinute de unitate.

3. Unitatile patrimoniale care desfasoara activitati economice se clasifica in mici si mijlocii sau mari.
In categoria unitatilor patrimoniale mici si mijlocii intra unitatile care indeplinesc criteriile prevazute de lege.

4. Potrivit legii, documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat, aprobat ori inregistrat in contabilitate, dupa caz.
Inregistrarea operatiunilor patrimoniale in contabilitate se face cronologic , prin respectarea succesiunii documentelor justificative, dupa data de intocmire sau de intrare in unitate si sistematic, in conturi sintetice si analitice, cu ajutorul registrului-jurnal si al cartii mari, potrivit planurilor de conturi si normelor emise in conditiile prevederilor art. 4 din lege.

5. Inventarierea trebuie sa cuprinda toate elementele de activ si de pasiv din patrimoniul unitatii care se inscriu in registrul inventar.
Sint supuse, de asemenea, inventarierii, bunurile aflate temporar in pastrare, custodie sau pentru alte scopuri in unitatea patrimoniala, apartinind altor persoane fizice sau juridice.
Bunurile proprietate publica date in administrarea regiilor autonome se inventariaza si se evidentiaza in mod distinct in patrimoniul acestora.

6. Registrul-jurnal, registrul-inventar si cartea mare, impreuna cu documentele justificative, precum si bilantul contabil, intocmite potrivit normelor stabilite, constituie documente contabile oficiale pentru exercitarea controlului asupra operatiunilor patrimoniale efectuate si pot fi admise ca proba in justitie.

7. Controlul asupra operatiunilor patrimoniale inregistrate in contabilitate se efectueaza de catre persoanele care conduc contabilitatea, care exercita controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune, cenzori sau alte persoane imputernicite de unitatea patrimoniala, dupa caz. De asemenea, controlul asupra operatiunilor patrimoniale inregistrate in contabilitate se efectueaza de catre organele de control financiar si fiscal ale statului si alte organe cu atributii de control, potrivit legii.

8. Informatiile necesare stabilirii patrimoniului national, executiei bugetului de stat, precum si intocmirii balantelor financiare (balanta financiara generala a economiei; balanta de plati externe; balanta de venituri si cheltuieli banesti ale populatiei si masei monetare; balanta creantelor si angajamentelor externe pe tari; balanta formarii capitalurilor pe economie;
balanta financiara a resurselor si cheltuielilor de investitii) si a bilantului pe ansamblul economiei nationale, precum si pentru Sistemul Conturilor Nationale sint furnizate de catre unitatile patrimoniale prin bilantul contabil si darile de seama statistice, in conditiile legii.

9. Documentele contabile oficiale, respectiv bilantul contabil, cartea mare, registrul-jurnal si registrul-inventar, potrivit legii, se tin in limba romana si in moneda nationala.

10. Operatiunile privind investitiile de capital strain, titlurile de valoare, comertul exterior, cooperarea economica internationala, prestarile de servicii si executarile de lucrari externe, creditele si operatiunile bancare externe, schimbul valutar, disponibilitatile in devize, precum si alte operatiuni in devize se inregistreaza in contabilitate, atit in devize, cit si in lei, la cursul valutar de schimb in vigoare la data efectuarii lor.
Operatiunile efectuate de subunitatile proprii in strainatate pot fi inregistrate in cursul perioadei de gestiune numai in devize, urmind ca la sfirsitul exercitiului financiar sa se faca convertirea in lei a soldurilor si a rulajelor conturilor.
Convertirea in lei a preturilor externe pentru stabilirea valorii in vama a marfurilor din import se face potrivit cursului valutar de schimb in vigoare in prima zi a saptaminii in care se inregistreaza declaratia vamala, conform reglementarilor privind tariful vamal de import.

11. In temeiul prevederilor art. 4 din lege, Ministerul Finantelor emite:
a) planul de conturi general si normele metodologice privind utilizarea acestuia;
b) modelele registrelor contabile, formularele comune privind activitatea financiara si contabila, precum si normele metodologice privind utilizarea acestora;
c) modelele bilanturilor contabile si normele metodologice privind intocmirea acestora.

12. Planul de conturi general, precum si normele de utilizare a acestuia sint destinate tuturor unitatilor patrimoniale care desfasoara activitati economice si contin conturile necesare inregistrarii in contabilitate a operatiunilor patrimoniale, continutul si functia fiecarui cont, precum si monografia contabila a principalelor operatiuni.
Planul de conturi general contine noua clase de conturi simbolizate cu o cifra, grupe de conturi simbolizate cu doua cifre, conturi sintetice de gradul I simbolizate cu trei cifre, conturi sintetice de gradul II simbolizate cu patru cifre. Conturile din clasele 1-7 sint obligatorii, iar cele din clasele 8 si 9, precum si dezvoltarea in analitic a conturilor sintetice vor fi adaptate si completate de fiecare unitate patrimoniala, in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii. Unitatile patrimoniale mici sau mijlocii pot utiliza numai conturile sintetice de gradul I (cu trei cifre).
Pentru institutii publice, Ministerul Finantelor emite plan de conturi general distinct si instructiuni de aplicare a acestuia.
In baza planului de conturi general si a normelor de utilizare a acestuia, ministerele, departamentele, unitatile de grup (UCECOM, CENTROCOOP etc.), asociatiile profesionale si alte persoane autorizate pot elabora planuri de conturi si norme de utilizare specifice ramurilor si sectoarelor de activitate, cu avizul Ministerului Finantelor.

13. Modelele registrelor contabile si ale formularelor comune privind activitatea financiara si contabila se utilizeaza de catre toate unitatile patrimoniale, conform normelor metodologice prevazute la pct. 11 lit. b) din prezentul regulament.

14. Modelele bilanturilor contabile se stabilesc de Ministerul Finantelor.
Normele metodologice privind utilizarea acestora cuprind: reguli privind intocmirea bilanturilor contabile, corelatiile ce trebuie asigurate intre indicatorii prevazuti in continutul acestora, verificarea si depunerea acestora la organele in drept, precum si modul de centralizare a bilanturilor contabile pe ramuri de activitate, in profil teritorial si departamental si alte criterii, precum si pe ansamblul economiei nationale.

15. Modelele registrelor de contabilitate, precum si formularele comune ce se utilizeaza in activitatea financiara si contabila sint prevazute in Nomenclatorul formularelor tipizate comune privind activitatea financiara si contabila elaborat de Ministerul Finantelor.
In cazul utilizarii echipamentelor informatice pentru intocmirea documentelor justificative si pentru prelucrarea si inregistrarea datelor in contabilitate, registrele contabile si formularele privind activitatea financiara si contabila pot fi adaptate in functie de necesitatile proprii de utilizare, in conditiile respectarii continutului de informatii al modelelor prevazute in nomenclatorul mentionat la alineatul precedent.
In afara de formularele prevazute in acest nomenclator, unitatile patrimoniale pot folosi in activitatea financiar-contabila si formulare specifice elaborate de ministere, departamente, unitati de grup, asociatii profesionale sau de unitatea patrimoniala, in functie de necesitati.

16. Pentru societatile bancare, Banca Nationala a Romaniei elaboreaza impreuna cu acestea:
a) planul de conturi si normele metodologice privind utilizarea acestuia;
b) modelele bilanturilor contabile si formularele comune ce se folosesc in activitatea bancara, precum si normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora.
Potrivit legii, planul de conturi, modelele bilanturilor contabile, formularele comune ce se folosesc in activitatea bancara, precum si normele metodologice prevazute la alineatul precedent se aproba de catre Ministerul Finantelor.

17. Potrivit art. 5 din lege, contabilitatea se conduce in partida dubla si trebuie sa asigure:
a) inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a tuturor operatiunilor patrimoniale, in functie de natura lor, in mod simultan, in debitul unor conturi si creditul altor conturi, denumite conturi corespondente;
b) stabilirea totalului sumelor debitoare si creditoare, precum si a soldului final al fiecarui cont;
c) intocmirea lunara a balantei de verificare, care reflecta egalitatea intre totalul sumelor debitoare si creditoare si totalul soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor;
d) prezentarea situatiei patrimoniului si a rezultatelor obtinute, respectiv a activelor si pasivelor prin bilant, precum si a veniturilor, cheltuielilor si a beneficiilor sau pierderilor, prin contul de profit si pierderi.

18. Consiliile locale comunale, unitatile de cult, asociatiile de locatari, precum si asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente pot conduce contabilitatea in partida simpla, cu conditia sa asigure:
a) inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a operatiunilor patrimoniale in functie de natura lor, in mod unilateral, numai in debitul sau creditul unor conturi, fara utilizarea unui cont corespondent;
b) stabilirea totalului debitului si al creditului, precum si a soldului fiecarui cont.
Contabilitatea in partida simpla se conduce cu ajutorul registrelor prevazute la cap. 3 "Registrele de contabilitate" din prezentul regulament.
Unitatile patrimoniale care conduc contabilitatea in partida simpla nu au obligatia sa intocmeasca bilant contabil, cu exceptia unitatilor stabilite prin normele metodologice ale Ministerului Finantelor.
Ministerul Finantelor poate aproba conducerea contabilitatii in partida simpla si pentru alte unitati patrimoniale, la cererea acestora, insusita de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti.

19. In conformitate cu prevederile art. 7 si art. 9 din lege, pentru evaluarea elementelor patrimoniale, se stabilesc urmatoarele reguli:
a) la data intrarii in patrimoniu, bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, denumita valoarea contabila, care se stabileste astfel:
- bunurile reprezentind aport la capitalul social sau obtinute cu titlu gratuit, la valoarea de utilitate, in functie de pretul pietei, utilitatea, starea si amplasarea acestora;
- bunurile procurate cu titlu oneros, la valoarea de achizitie denumita cost de achizitie;
- bunurile produse in unitatea patrimoniala, la costul de productie.
Costul de achizitie al unui bun este egal cu pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau intrarea in gestiune a bunului respectiv.
Costul de productie al unui bun cuprinde: costul de achizitie al materiilor prime si materialelor consumate, celelalte cheltuieli directe de productie, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie determinate rational ca fiind legate de fabricatia acestuia.
Cheltuielile generale de administratie, cheltuielile de desfacere si cele financiare, de regula, nu se includ in costurile de productie.
In costurile de productie pot fi incluse si dobinzile aferente creditelor bancare contractate pentru productia cu ciclu lung de fabricatie, aferente perioadei.
Creantele si datoriile se inregistreaza in contabilitate la valoarea lor nominala;
b) evaluarea elementelor patrimoniale cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuala sau de utilitate a fiecarui element, denumita valoare de inventar, stabilita in functie de utilitatea bunului in unitate si pretul pietei .
Valoarea de utilitate a creantelor si datoriilor se stabileste in functie de valoarea lor probabila de incasat, respectiv de plata;
c) la incheierea exercitiului financiar, elementele patrimoniale se evalueaza si se reflecta in bilantul contabil la valoarea de intrare in patrimoniu, respectiv valoarea contabila pusa de acord cu rezultatele inventarierii.
In acest scop, valoarea de intrare sau contabila se compara cu valoarea de utilitate stabilita pe baza inventarierii:
- pentru elementele de activ, diferentele constatate in plus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate, aceste elemente mentinindu-se la valoarea lor de intrare. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea de intrare a elementelor de activ se inregistreaza in contabilitate pe seama amortizarii, in cazul cind deprecierea este ireversibila, sau se constituie un provizion, atunci cind deprecierea este reversibila, valoarea acestor elemente mentinindu-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare;
- pentru elementele de pasiv, diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate, aceste elemente mentinindu-se la valoarea lor de intrare. Diferentele constatate in plus intre valoarea stabilita la inventariere si valoarea de intrare a elementelor de pasiv se inregistreaza in contabilitate prin constituirea unui provizion, valoarea acestor elemente mentinindu-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare;
d) la data iesirii din patrimoniu sau la darea in consum, bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.

20. Metodele de evaluare adoptate de unitatea patrimoniala trebuie sa fie aceleasi in tot cursul exercitiului financiar, precum si de la un exercitiu financiar la altul. In cazurile justificate si in conditiile prevazute de lege, unitatea patrimoniala poate schimba metodele de evaluare, facind in acest sens mentiuni in anexa la bilant, prezentind influentele asupra situatiei patrimoniale si financiare, precum si asupra rezultatului exercitiului financiar .

21. Reevaluarea activelor si pasivelor unitatii patrimoniale se efectueaza potrivit reglementarilor in vigoare. In aceste cazuri, valoarea de intrare a elementelor patrimoniale se modifica, aceasta fiind inlocuita cu valoarea lor actuala.

22. Potrivit prevederilor art. 10 din lege, documentul oficial de gestiune al unitatii patrimoniale il constituie bilantul contabil, care trebuie sa dea o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute.

23. Pentru a da o imagine fidela a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute trebuie respectate, cu buna-credinta, regulile privind evaluarea patrimoniului si celelalte norme si principii contabile, cum sunt:
a) principiul prudentei, potrivit caruia nu este admisa supraevaluarea elementelor de activ si a veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor, tinind cont de deprecierile, riscurile si pierderile posibile generate de desfasurarea activitatii exercitiului financiar curent sau anterior;
b) principiul permanentei metodelor, care conduce la continuitatea aplicarii regulilor si normelor privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurind comparabilitatea in timp a informatiilor contabile;
c) principiul continuitatii activitatii, potrivit caruia se presupune ca unitatea patrimoniala isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in stare de lichidare sau de reducere sensibila a activitatii;
d) principiul independentei exercitiului financiar, care presupune delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente activitatii unitatii patrimoniale pe masura angajarii acestora si trecerii lor la rezultatul exercitiului financiar la care se refera;
e) principiul intangibilitatii bilantului de deschidere a unui exercitiu financiar care trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere a exercitiului financiar precedent;
f) principiul necompensarii, potrivit caruia elementele de activ si de pasiv trebuie sa fie evaluate si inregistrate in contabilitate separat, nefiind admisa compensarea intre posturile de activ si cele de pasiv ale bilantului, precum si intre veniturile si cheltuielile din contul de rezultate.

24. Ministerul Finantelor actualizeaza periodic planul de conturi general, modelele bilanturilor si registrele contabile, formularele comune privind activitatea financiara si contabila, precum si normele prevazute la art. 4 din lege, in functie de reglementarile ce se adopta pe parcurs si de aplicarea si perfectionarea metodelor utilizate in domeniul contabilitatii.

25. Pe linga Ministerul Finantelor functioneaza Colegiul Consultativ al Contabilitatii a carui componenta, atributii si functionare se stabilesc prin hotarire a Guvernului.

CAP. 2

Organizarea contabilitatii patrimoniului

A. Organizarea compartimentului de contabilitate
26. In conformitate cu prevederile art. 11 din lege, contabilitatea unitatilor patrimoniale se organizeaza, de regula, in compartimente distincte, conduse de catre directorul financiar-contabil, contabilul sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.

27. Contabilitatea generala, denumita si financiara, are la baza norme unitare privind organizarea si conducerea acesteia, prevazute in lege si in prezentul regulament, care au caracter obligatoriu pentru toate unitatile patrimoniale, avind ca obiectiv principal furnizarea informatiilor necesare atit pentru necesitatile proprii, cit si in relatiile acestora cu asociatii sau actionarii, clientii, furnizorii, bancile, organele fiscale si alte persoane juridice si fizice in sensul prevederilor art. 2 si art. 10 din lege.
Contabilitatea de gestiune se organizeaza de catre fiecare unitate patrimoniala in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii, avind ca obiective principale urmatoarele: calcularea costurilor, stabilirea rezultatelor si a rentabilitatii produselor, lucrarilor si serviciilor executate ; intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pe feluri de activitati, urmarirea si controlul executarii acestora in scopul cunoasterii rezultatelor si furnizarii datelor necesare fundamentarii deciziilor privind gestiunea unitatii patrimoniale si altele.

28. Directorul financiar-contabil, contabilul sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie trebuie sa aiba studii economice superioare, potrivit art. 11 alin. (1) din lege.

29. Raspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitatii, in conformitate cu prevederile legii, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane, care are obligatia gestionarii patrimoniului.
In acest scop, persoanele prevazute la alineatul precedent trebuie sa asigure, potrivit legii, conditiile necesare pentru: intocmirea documentelor justificative privind operatiunile patrimoniale; organizarea si tinerea corecta si la zi a contabilitatii; organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului , precum si valorificarea rezultatelor acesteia; respectarea regulilor de intocmire a bilantului contabil, publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei si depunerea la termen la organele in drept; pastrarea documentelor justificative, a registrelor si bilanturilor contabile; organizarea contabilitatii de gestiune adaptata la specificul unitatii.

30. Atributiile directorului financiar-contabil, ale contabilului sef sau ale altei persoane imputernicite sa indeplineasca aceasta functie, precum si ale personalului din subordinea acestora, in domeniul contabilitatii, se stabilesc de catre administrator, ordonatorul de credite sau alta persoana care are obligatia gestionarii patrimoniului, potrivit legii.

31. In cazul in care contabilitatea unitatii patrimoniale se organizeaza si se tine de catre persoane juridice autorizate - societati comerciale sau persoane fizice care au calitatea de contabil autorizat sau expert contabil raspunderea privind tinerea contabilitatii in conformitate cu normele contabile revine si acestor persoane, potrivit legii.
Relatiile dintre aceste persoane si unitatea patrimoniala privind organizarea si tinerea contabilitatii se stabilesc, de regula, pe baza de contract de prestari de servicii. Lucrarile de contabilitate intocmite in aceste conditii poarta semnatura persoanelor autorizate prevazute la alineatul precedent.

32. In cazul in care contabilitatea unitatii patrimoniale nu se tine de catre persoane autorizate, raspunderea asupra respectarii normelor contabile revine patronului sau altei persoane care are obligatia gestionarii patrimoniului.

33. In conformitate cu prevederile art. 12 din lege, obiectul contabilitatii il constituie reflectarea in expresie baneasca a bunurilor mobile si imobile, inclusiv solul, bogatiile naturale, zacamintele si alte bunuri cu potential economic, disponibilitatile banesti, titlurile de valoare, drepturile si obligatiile unitatilor patrimoniale, precum si miscarile si modificarile intervenite in urma operatiunilor patrimoniale efectuate, cheltuielile, veniturile si rezultatele obtinute de acestea.

B. Sectiunile contabilitatii
1. Contabilitatea operatiunilor de capital
34. Conturile de capitaluri cuprind totalitatea surselor de finantare stabile, aflate la dispozitia unitatii patrimoniale, formate din capitalurile proprii, provizioanele pentru riscuri si cheltuieli asimilate capitalurilor proprii, imprumuturile pe tremen lung si mediu si alte surse cu durata de finantare mai mare de un an.

35. Capitalul propriu reprezinta totalitatea capitalurilor proprietate individuala sau ale asociatilor care se inscriu in pasivul bilantului si se compun din aporturile de capital (capital social) si primele legate de capital, diferentele din reevaluare, rezervele si alte fonduri proprii, beneficiile nerepartizate reportate din anii precedenti, subventiile pentru investitii si provizioanele reglementate.

36. Capitalul social este egal cu valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale, respectiv cu valoarea aportului in natura sau in numerar, a rezervelor incorporate si a profitului repartizat pentru majorarea capitalului sau altor operatiuni care conduc la modificarea acestuia.
Capitalul subscris si varsat se inregistreaza distinct in contabilitate, pe baza actelor de constituire a societatii si a documentelor justificative privind varsamintele de capital.
Contabilitatea analitica a capitalului social se tine pe actionari sau asociati, cuprinzind numarul si valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale subscrise si varsate.
Principalele operatiuni ce se inregistreaza in contabilitate cu privire la marirea capitalului sint urmatoarele: subscrierea si emisiunea de noi actiuni, incorporarea rezervelor si alte operatiuni, potrivit legii.
Primele legate de capital (de emisiune, de fuziune, de aport) reprezinta excedentul dintre valoarea de emisiune si valoarea nominala a actiunilor sau a partilor sociale.
Operatiunile ce se inregistreaza in contabilitate cu privire la micsorarea capitalului social sint, in principal, urmatoarele: reducerea numarului de actiuni sau parti sociale, diminuarea valorii nominale a acestora, ca urmare a retragerii unor actionari sau asociati, rascumpararea actiunilor, acoperirea pierderilor din anii precedenti sau alte operatiuni, potrivit legii.

37. Diferentele din reevaluare, reprezentind soldul diferentelor dintre valoarea actuala (mai mare) si valoarea inregistrata in contabilitate a elementelor de activ (mai mica), supuse reevaluarii in conditiile legii, se inregistreaza in contabilitate intr-un cont distinct. Diferentele rezultate din reevaluarea elementelor de activ se transfera la rezerve, la capitalul social sau la alte destinatii stabilite potrivit reglementarilor in vigoare.

38. Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare si alte rezerve.
Rezervele legale se constituie anual, din profitul unitatii patrimoniale, in cotele si limitele prevazute de lege, si din alte surse prevazute de lege.
Rezervele astfel constituite, in caz de micsorare, se completeaza in conditiile prevazute de lege. De asemenea, in rezerve se include excedentul obtinut prin emisiunea actiunilor la un curs mai mare decit valoarea lor nominala, daca acest excedent nu este intrebuintat la plata cheltuielilor de emisiune sau nu este destinat amortizarilor.
Rezervele statutare se constituie anual din profitul net al unitatilor patrimoniale, conform prevederilor din statutul acestora.
Alte rezerve, neprevazute de lege sau de statut, pot fi constituite facultativ pe seama profitului net, pentru: acoperirea pierderilor sau pentru alte scopuri, potrivit hotaririi adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.

39. Operatiunile privind aporturile si retragerile efectuate de persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente, care conduc contabilitate in partida dubla, se inregistreaza in contabilitate intr-un cont distinct.

40. Contabilitatea fondurilor proprii se tine pe categorii de fonduri fondul de dezvoltare, fondul de participare a salariatilor la profit, alte fonduri proprii - care trebuie sa asigure evidenta constituirii si utilizarii acestora, potrivit dispozitiilor legale.

41. Fondul de dezvoltare se constituie si se utilizeaza potrivit legii.
Fondul de participare a salariatilor la profit se constituie pe seama profitului net, in limitele aprobate potrivit legii.
In cadrul altor fonduri se cuprind: fondul constituit din profitul net pentru cresterea resurselor proprii de finantare si alte fonduri.

42. Subventiile pentru investitii reprezinta sumele alocate de la bugetul de stat sau din alte resurse nerambursabile, primite din afara, de care beneficiaza unitatea patrimoniala, in vederea procurarii sau producerii de echipamente ori de alte bunuri de natura imobilizarilor, pentru finantarea unor activitati pe termen lung sau a altor cheltuieli de natura investitiilor.
In aceasta categorie de subventii se cuprinde si valoarea bunurilor de natura imobilizarilor primite cu titlu gratuit sau constatate in plus cu ocazia inventarierii. Subventia se inregistreaza la venituri exceptionale, pe masura amortizarii bunurilor respective.
Contabilitatea subventiilor pentru investitii se tine cu ajutorul unui cont distinct, care se inchide prin conturile de venituri, pe masura amortizarii bunurilor procurate sau produse pe seama acestora.

43. Provizioanele reglementate se inregistreaza in contabilitate intr-un cont distinct, pe feluri de provizioane reglementate, stabilite potrivit dispozitiilor legale, prevazute expres in acest scop.

44. Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli se constituie, de regula, la finele exercitiului financiar pentru acele elemente de patrimoniu a caror realizare sau plata este incerta, ori pentru cheltuieli care devin exigibile in perioadele urmatoare, cum sint:
a) litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte;
b) cheltuielile legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor;
c) cheltuielile de repartizat pe mai multe exercitii financiare, cum sint:
cheltuielile cu reparatiile capitale esalonate, potrivit programului, pe mai multe perioade, precum si cheltuielile cu reparatiile curente, reviziile tehnice si alte cheltuieli la unitatile sezoniere si partial sezoniere;
d) pierderi latente aferente unor datorii pe termen lung, in devize;
e) alte provizioane specifice anumitor sectoare de activitate.
Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli se tine pe categorii, in functie de natura si scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.
La finele fiecarui exercitiu financiar, provizioanele constituite la sfirsitul anului precedent sau in cursul anului se analizeaza si se regularizeaza astfel:
a) prin debitul contului de cheltuieli in cazul majorarii provizionului;
b) prin creditul contului de venituri cind provizionul trebuie diminuat sau anulat, respectiv cind acesta devine total sau partial fara obiect;
c) cind are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibila, conturile de provizioane constituite anterior se inchid prin creditul conturilor de venituri si, concomitent, cheltuielile si pierderile respective, in raport de natura lor, se inregistreaza in conturile corespunzatoare.

45. Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate acestora se tine pe urmatoarele categorii: imprumuturi din emisiune de obligatiuni si primele de rambursare a acestora; creditele bancare pe termen lung si mediu; datorii legate de participatii si alte imprumuturi si datorii asimilate, precum si dobinzile aferente acestora.
Imprumuturile din emisiunea de obligatiuni reprezinta contravaloarea obligatiunilor emise prin subscriptia publica, potrivit legii.
Datoriile privind concesiunile si alte datorii similare se refera la bunurile preluate in patrimoniu, cu acest titlu, de catre unitatea primitoare, potrivit contractelor incheiate.

2. Contabilitatea imobilizarilor
46. Activele imobilizate reprezinta bunurile si valorile destinate sa serveasca o perioada indelungata in activitatea unitatii patrimoniale, care nu se consuma la prima utilizare. Contabilitatea imobilizarilor se tine pe urmatoarele categorii: imobilizari necorporale, imobilizari corporale si imobilizari financiare.

47. In cadrul imobilizarilor necorporale se cuprind: cheltuielile de constituire, cheltuielile de cercetare si dezvoltare, concesiunile, brevetele, licentele, marcile de fabrica si alte drepturi si valori similare, fondul comercial si alte imobilizari necorporale.

48. Cheltuielile de constituire reprezinta cheltuielile ocazionate de infiintarea si modificare unitatii patrimoniale (taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuieli privind emiterea si vinzarea de actiuni si obligatiuni, cheltuieli de prospectare a pietei si de publicitate si alte cheltuieli de aceasta natura legate de infiintarea sau modificare unitatii patrimoniale).
Cheltuielile de aceasta natura se amortizeaza intr-o perioada de cel mult 5 ani.

49. Cheltuielile de cercetare-dezvoltare cuprind cheltuielile ocazionate de efectuarea unor lucrari sau obiective de cercetare strict individualizate, care prezinta garantia realizarii eficientei scontate prin aplicarea acestora in unitatile patrimoniale. Contabilitatea analitica a cheltuielilor de cercetare si dezvoltare se tine pe categorii de lucrari sau obiective.
Cheltuielile de aceasta natura se amortizeaza intr-o perioada de cel mult 5 ani.

50. In cadrul activelor imobilizate in concesiuni si alte drepturi similare se cuprinde valoarea bunurilor preluate cu acest titlu in patrimoniu de catre unitatea primitoare, potrivit contractelor incheiate.
Brevetele, licentele, know-how-urile, marcile de fabrica si de comert si alte drepturi de proprietate industriala si intelectuala similare aduse ca aport , achizitionate sau dobindite pe alte cai, se inregistreaza in conturile de imobilizari necorporale, la valoarea de aport de utilitate, costul de achizitie sau costul de productie, dupa caz.
Activele imobilizate de natura celor mentionate la alineatul precedente se amortizeaza, pe durata prevazuta pentru utilizarea lor, de catre unitatea patrimoniala care le detine.

51. Fondul comercial reprezinta partea din fondul de comert care nu figureaza in cadrul celorlalte elemente de patrimoniu, dar care concura la mentinerea sau la dezvoltarea potentialului unitatii, cum sint: clientela, vadul , debuseurile, reputatia si alte elemente necorporale si se inregistreaza in contabiliate intr-un cont distinct de imobilizari necorporale.
Fondul comercial se determina ca diferenta intre valoarea de aport de utilitate sau costul de achizitie, dupa caz, a fondului de comert si valoarea elementelor de activ inregistrate in conturile corespunzatoare.
Fondul comercial, de regula, nu este supus amortizarii. Daca se constata o depreciere ireversibila, aceasta poate fi amortizata.
La alte imobilizari necorporale se inregistreaza programele informatice create de unitate sau achizitionate de la terti, pentru necesitatile de utilizare proprii, evaluate la costul de productie, respectiv la costul de achizitie, precum si alte imobilizari necorporale.
Valoarea programelor informatice se amortizeaza in functie de durata probabila de utilizare, care nu poate depasi o perioada de 3 ani.

52. In cadrul imobilizarilor corporale se cuprind terenurile si mijloacele fixe.
Contabilitatea terenurilor se tine pe doua categorii: terenuri si amenajari de terenuri.
In contabilitatea analitica, terenurile pot fi evidentiate pe urmatoarele grupe: terenuri agricole si silvice, terenuri fara constructii, terenuri cu zacaminte, terenuri cu constructii si altele.
Terenurile se inregistreaza in contabilitate, la intrarea in patrimoniu, la valoarea stabilita potrivit legii, in functie de clasele de fertilitate, suprafata si amplasarea acestora, precum si alte criterii, la costul de achizitie sau valoarea de aport de utilitate, dupa caz.
Terenurile, de regula, nu sint supuse amortizarii.
Investitiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, baltilor, iazurilor, terenurilor si alte lucrari similare sint supuse amortizarii.

53. Se considera mijloc fix obiectul singular sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare si indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are valoare mai mare decit limita stabilita de lege;
b) are o durata normala de utilizare mai mare de un an.
Pentru obiectele care sint folosite in loturi, seturi sau formeaza un singur corp, la incadrarea lor ca mijloace fixe se are in vedere valoarea intregului corp, lot sau set.
Contabilitatea mijloacelor fixe trebuie sa asigure evidenta permanenta a existentei si miscarii, precum si calculul amortizarii si a provizioanelor constituite prin deprecierea acestora.
Contabilitatea mijloacelor fixe se tine pe urmatoarele categorii: cladiri;
constructii speciale; masini, utilaje si instalatii de lucru; aparate si instalatii de masurare, control si reglare; mijloace de transport; animale de munca; plantatii; unelte, inventar gospodaresc si alte mijloace fixe (inclusiv ambalajele de natura mijloacelor fixe).

54. Mijloacele fixe, la intrarea in patrimoniu, se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, prin care se intelege:
a) costul de achizitie, pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros;
b) costul de productie pentru mijloacele fixe construite sau produse de unitatea patrimoniala;
c) valoarea actuala, estimata la inscrierea lor in activ, tinind seama de valoarea mijloacelor fixe cu caracteristici tehnice similare sau apropiate, pentru mijloacele fixe obtinute cu titlu gratuit;
d) valoarea de aport de utilitate acceptata de parti, pentru mijloacele fixe intrate in patrimoniu cu ocazia asocierii, fuziunii etc., conform statutelor si contractelor;
e) valoarea rezultata in urma reevaluarii, pentru mijloacele fixe reevaluate in baza unei dispozitii legale exprese.

55. Contabilitatea analitica a mijloacelor fixe se tine pe fiecare obiect de evidenta, prin care se intelege obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele si accesoriile lui, destinat sa indeplineasca in mod independent, in totalitatea lui, o functie distincta.

56. Amortizarea se stabileste prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a mijloacelor fixe.
Amortizarea mijloacelor fixe se calculeaza pe baza unui plan de amortizare, de la data punerii acestora in functiune si pina la recuperarea integrala a valorii lor de intrare, conform duratelor si conditiilor de utilizare a acestora .
Amortizarea mijloacelor fixe concesionate, inchiriate sau in locatie de gestiune se calculeaza si se inregistreaza in contabilitate de catre unitatea care le are in proprietate. Amortizarea investitiilor efectuate la mijloacele fixe inchiriate este in sarcina celui care a efectuat investitia si se inregistreaza in contabilitatea acestuia.
Unitatile patrimoniale care desfasoara activitati cu caracter economic amortizeaza mijloacele fixe utilizind unul din urmatoarele regimuri de amortizare:
a) amortizarea lineara, care consta in repartizarea uniforma a valorii de intrare a mijloacelor fixe pe toata durata de functionare stabilita a acestora;
b) amortizarea degresiva, care presupune multiplicarea cotelor de amortizare lineara cu coeficientii prevazuti de lege;
c) amortizarea accelerata, constind in calcularea, in exercitiul financiar in care mijloacele fixe intra in activul unitatii patrimoniale, a unei amortizari de pina la limita prevazuta de lege din valoarea de intrarea a acestora. In exercitiile financiare urmatoare, amortizarea se calculeaza dupa regimul amortizarii lineare.
Amortizarea aferenta mijloacelor fixe se inregistreaza distinct in contabilitate, pe categorii si obiecte de evidenta. Prin deducerea amortizarii din valoarea de intrare se obtine valoarea contabila neta a mijloacelor fixe.

57. Prin reevaluarea mijloacelor fixe se intelege operatiunea de stabilire a valorii actuale a fiecarui mijloc fix existent in patrimoniul unitatii.
Valoarea actuala a mijlocului fix se stabileste, de regula, avindu-se in vedere:
valoarea de intrare din contabilitatea unitatii patrimoniale, utilitatea si pretul pietei, precum si gradul de uzura estimat al mijlocului fix la data reevaluarii.

58. Contabilitatea imobilizarilor in curs se tine distinct pentru:
imobilizari necorporale si imobilizari corporale.
Imobilizarile in curs necorporale reprezinta costul de productie, respectiv costul de achizitie privind imobilizarile necorporale neterminate pina la finele exercitiului financiar.
Imobilizarile in curs corporale reprezinta investitiile neterminate efectuate in regie proprie sau in antrepriza, care se evalueaza la costul de productie, respectiv la costul de achizitie, reprezentind pretul de deviz al investitiei.
Imobilizarile in curs corporale se trec in categoria mijloacelor fixe dupa receptie, darea in folosinta sau punerea in functiune a acestora, dupa caz.
Investitiile efectuate la mijloacele fixe concesionate, luate cu chirie sau in locatie de gestiune se inregistreaza in contabilitatea unitatii patrimoniale care le-a efectuat.
La expirarea contractului de concesiune, inchiriere sau locatie de gestiune, valoarea investitiilor executate la mijloacele fixe luate cu acest titlu se scade din contabilitatea unitatii patrimoniale care le-a efectuat si se inregistreaza in contabilitatea unitatii patrimoniale careia i-au fost restituite, cu valoarea lor majorindu-se valoarea de intrare a mijloacelor fixe respective, potrivit contractelor incheiate.

59. Conturile de imobilizari financiare cuprind titlurile de participare, titlurile imobilizate ale activitatii de portofoliu, alte titluri si creante imobilizate.
Titlurile de participare reprezinta drepturile sub forma de actiuni sau alte titluri de valoare in capitalul altor unitati patrimoniale, care asigura unitatii patrimoniale detinatoare exercitarea unui control sau a unei influente notabile, respectiv realizarea unui profit.
Titlurile imobilizate ale activitatii de portofoliu si alte titluri imobilizate constau in acele titluri pe care unitatea patrimoniala le dobindeste , in vederea realizarii unor venituri financiare, fara a putea interveni in gestiunea unitatii patrimoniale emitatoare, precum si alte titluri de plasament detinute pe o perioada indelungata.
La intrarea in patrimoniu, titlurile de participare si alte titluri imobilizate se evalueaza la costul de achizitie, prin care se intelege pretul de cumparare sau valoarea determinata prin contractul de achizitie a acestora.
Cheltuielile accesorii privind achizitionarea titlurilor de participare si a altor titluri imobilizate se inregistreaza direct in cheltuielile de exploatare ale exercitiului financiar.
Contabilitatea creantelor imobilizate se tine pe urmatoarele categorii:
creante legate de participatii, imprumuturi acordate pe termen lung si alte creante imobilizate.
Creantele legate de participatii reprezinta acele creante ale unitatii patrimoniale create cu ocazia acordarii de imprumuturi unitatilor patrimoniale la care detine titluri de participare.
In conturile de imprumuturi pe termen lung se inregistreaza sumele acordate tertilor in baza unor contracte pentru care unitatea patrimoniala percepe dobinzi, potrivit legii.
La alte creante imobilizate se cuprind garantiile si cautiunile depuse de unitatea patrimoniala la terti.
Pentru deprecierea titlurilor, creantelor imobilizate si a altor imobilizari financiare se constituie provizioane, reprezentind diferenta dintre valoarea de intrare a acestora si valoarea de utilitate stabilita cu ocazia inventarierii.

60. Provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor necorporale, corporale, a imobilizarilor in curs si a celor financiare nesupuse amortizarii se constituie pe seama cheltuielilor, de regula, la finele exercitiului financiar, cu ocazia inventarierii.
In perioadele urmatoare, la finele fiecarui exercitiu financiar sau la iesirea din patrimoniu a imobilizarilor, in urma analizarii provizioanelor constituite pentru deprecieri, se procedeaza astfel:
a) in situatia in care deprecierea este superioara provizionului constituit, se constituie un provizion suplimentar;
b) in cazul in care deprecierea constatata este inferioara provizionului constituit, diferenta se deduce din provizionul constituit si se inregistreaza la venituri;
c) cu ocazia anularii unui provizion, la iesirea din patrimoniu a imobilizarilor, provizioanele constituite se inregistreaza la venituri.

3. Contabilitatea stocurilor si a productie in curs de executie
61. Contabilitatea stocurilor si a comenzilor in curs de executie cuprinde ansamblul bunurilor si serviciilor din cadrul unitatii patrimoniale, destinate:
- fie a fi vindute in aceeasi stare sau dupa prelucrarea lor in procesul de productie;
- fie a fi consumate la prima lor utilizare.
In cadrul stocurilor propriu-zise se cuprind:
a) marfurile, respectiv bunurile pe care unitatea patrimoniala le cumpara in vederea revinzarii;
b) materiile prime care participa direct la fabricarea produselor si se regasesc in produsul finit integral sau partial, fie in starea lor initiala, fie transformata;
c) materialele consumabile ( materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminte si materiale de plantat, furaje si alte materiale consumabile), care participa sau ajuta la procesul de fabricatie sau de exploatare fara a se regasi, de regula, in produsul finit;
d) produsele, respectiv:
- semifabricatele, prin care se intelege produsele al caror proces tehnologic a fost terminat intr-o sectie (faza de fabricatie) si care trec in continuare in procesul tehnologic al altei sectii (faze de fabricatie) sau se livreaza tertilor;
- produsele finite, respectiv produsele care au parcurs in intregime fazele procesului de fabricatie si nu mai au nevoie de prelucrari ulterioare in cadrul unitatii patrimoniale, putind fi depozitate in vederea livrarii sau expediate direct clientilor;
- produsele reziduale reprezentind rebuturile, materialele recuperabile sau deseurile;
e) animalele si pasarile, respectiv animalele nascute si cele tinere de orice fel (vitei, miei, purcei, minji si altele), crescute si folosite pentru reproductie, animalele si pasarile la ingrasat pentru a fi valorificate, coloniile de albine, precum si animalele pentru productie - lina, lapte si blana;
f) ambalajele.

62. In categoria ambalajelor se includ ambalajele refolosibile achizitionate sau fabricate, destinate produselor vindute si care in mod temporar pot fi pastrate de terti cu obligatia restituirii in conditiile prevazute in contracte.
In contabilitatea tertilor acestea vor fi evidentiate distinct.
Ambalajele de natura obiectelor de inventar, care nu circula pe baza de decontare, ci se folosesc numai in interiorul unitatii patrimoniale, se inregistreaza in contabilitate in categoria obiectelor de inventar.
Ambalajele si materialele pentru ambalat, produse in unitatea patrimoniala pentru a fi vindute ca atare, sint considerate produse finite.

63. O categorie distincta in cadrul stocurilor o constituie obiectele de inventar, baracamentele si amenajarile provizorii.
Obiectele de inventar reprezinta bunuri cu o valoare mai mica decit limita prevazuta de lege pentru a fi considerate mijloace fixe, indiferent de durata lor de serviciu, sau cu o durata mai mica de un an, indiferent de valoarea lor, precum si bunurile asimilate acestora (echipamentul de protectie, echipamentul de lucru, imbracamintea speciala, mecanismele, dispozitivele, verificatoarele, SDV-urile, aparatele de masura si control, matritele folosite la executarea anumitor produse si alte obiecte similare).
Obiectele de inventar in folosinta se evidentiaza distinct in contabilitatea analitica.
Baracamentele si amenajarile provizorii sint bunurile achizitionate sau construite de unitatile patrimoniale pentru executarea lucrarilor si prestatiilor de constructii. Nu se includ in aceasta categorie lucrarile de organizare la care, prin demontare sau demolare, nu se recupereaza materiale (platforme betonate, drumuri si cai de acces, gropi de var si altele).
Valoarea obiectelor de inventar se include in cheltuieli integral, la darea lor in folosinta sau esalonat, intr-o perioada de cel mult 3 ani.
Valoarea sculelor, dispozitivelor si verificatoarelor cu destinatie speciala (SDV-uri) si a aparatelor de masura si control (AMC-uri) afectate fabricarii produselor in serie sau in masa se include, de regula, esalonat, in costurile de productie ale acestor produse.
In cazul includerii esalonate in cheltuieli sau integral la darea lor in folosinta, se utilizeaza un cont distinct pentru evidenta uzurii obiectelor de inventar.

64. Productia in curs de executie reprezinta productia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare, prevazute in procesul tehnologic, precum si produsele nesupuse probelor si receptiei tehnice sau necompletate in intregime. In cadrul productiei in curs de executie se cuprind, de asemenea, lucrarile si serviciile, precum si studiile in curs de executie sau neterminate.

5. Bunurile de natura celor prevazute la pct. 61-63 sint considerate ca fiind in proprietatea unitatii patrimoniale care le detine, in cadrul acestora incluzindu-se si bunurile aflate in custodie, in prelucrare sau in consignatie la terti, care se inregistreaza distinct in contabilitate pe categorii de stocuri.

66. Potrivit art. 12 alin. (2) din lege, detinerea de valori materiale si banesti sub orice forma si cu orice titlu, a oricaror drepturi si obligatii patrimoniale, precum si efectuarea de operatiuni patrimoniale fara inregistrarea lor in contabilitate sint interzise.
In aplicarea acestor prevederi este necesar sa se asigure:
a) receptionarea tuturor bunurilor materiale intrate in patrimoniul unitatii si inregistrarea lor la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, in custodie sau in consignatie, se receptioneaza si se inregistreaza distinct ca intrari in gestiune. In contabilitate, valoarea acestor bunuri se inregistreaza in conturi in afara bilantului;
b) in situatia unor decalaje ivite intre aprovizionarea si receptia bunurilor care se dovedesc a fi in mod cert in proprietatea unitatii patrimoniale, se procedeaza astfel:
- bunurile materiale in curs de aprovizionare sau sosite si nereceptionate se inregistreaza distinct in contabilitate ca intrare in patrimoniu;
- bunurile sosite fara factura se inregistreaza ca intrari in gestiune atit la locul de depozitare, cit si in contabilitate, pe baza receptiei si a documentelor insotitoare;
c) in cazul unor decalaje intre vinzarea si livrarea bunurilor, acestea se inregistreaza ca iesiri din patrimoniu, nemaifiind considerate proprietatea unitatii, astfel:
- bunurile vindute si nelivrate se inregistreaza distinct in gestiune, iar in contabilitate, in conturi in afara bilantului;
- bunurile livrate, dar nefacturate, se inregistreaza ca iesiri din gestiune atit la locurile de depozitare, cit si in contabilitate, pe baza documentelor care confirma iesirea din gestiune potrivit legii;
d) bunurile aprovizionate sau vindute cu clauze de rezerve de proprietate se inregistreaza la intrari si, respectiv, la iesiri, atit in gestiune, cit si in contabilitate, potrivit contractelor incheiate.

67. La intrarea in patrimoniu, bunurile materiale se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate astfel:
a) materiile prime, materialele consumabile, obiectele de inventar, marfurile, ambalajele si alte bunuri procurate cu titlu oneros, la costul de achizitie;
b) productia in curs de executie, semifabricatele si produsele finite, obiectele de inventar, ambalajele si alte bunuri produse de catre unitatea patrimoniala, la costul de productie;
c) animalele si pasarile, la costul de achizitie sau la costul de productie, dupa caz.

68. La iesirea din patrimoniu, bunurile materiale se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate prin aplicarea metodei "costului mediu ponderat" (C.M.P.), metodei "primei intrari - primei iesiri" (FIFO) sau a metodei "ultimei intrari - primei iesiri" (LIFO).
Costul unitar mediu ponderat se calculeaza fie dupa fiecare intrare, fie lunar, ca raport intre valoarea totala a stocului initial plus valoarea intrarilor si cantitatea existenta in stocul initial plus cantitatile intrate.
Potrivit metodei "primei intrari - primei iesiri" (FIFO) bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie (sau de productie) al primei intrari (lot). Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie ( sau de productie) al lotului urmator, in ordine cronologica.
Potrivit metodei "ultimei intrari - primei iesiri" (LIFO), bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie (sau de productie) al ultimei intrari (lot). Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie (sau de productie) al lotului anterior, in ordine cronologica.

69. Evaluarea si inregistrarea in contabilitate a materiilor prime, produselor, marfurilor si a altor bunuri de natura stocurilor se pot face si la preturi standard (prestabilite), pe baza preturilor medii ale bunurilor respective, denumite preturi de inregistrare, cu conditia evidentierii distincte a diferentelor de pret fata de costul de achizitie sau costul de productie, dupa caz.
Diferentele de pret astfel stabilite, la intrarea bunurilor respective in patrimoniu, se inregistreaza proportional, atit asupra valorii bunurilor iesite, cit si asupra stocurilor.
Preturile standard, folosite pentru inregistrarea in contabilitate a bunurilor de natura celor prevazute la primul alineat, este necesar sa fie actualizate periodic, de regula cel putin o data pe an, in functie de evolutia preturilor si de alti factori.
In cazul in care evaluarea bunurile materiale se face la preturi standard (prestabilite) conform alineatului precedent, diferentele stabilite intre pretul de inregistrare si costul de achizitie, respectiv costul de productie efectiv, se inregistreaza distinct in contabilitate.
Repartizarea diferentelor de pret asupra valorii bunurilor iesite si asupra stocurilor se efectueaza cu ajutorul unui coeficient care se calculeaza astfel:
Soldul initial al diferentelor + Diferente de pret aferente de pret intrarilor in cursul perioadei, Coeficient cumulat de la inceputul anului de repar- = -----------------------------------------------------------------tizare Valoarea intrarilor in cursul Soldul initial al stocurilor + perioadei la pret de inregistrare, la pret de inregistrare cumulat de la inceputul anului Acest coeficient se inmulteste cu valoarea bunurilor iesite din gestiune la pret de inregistrare, iar suma rezultata se inregistreaza in conturile corespunzatoare in care au fost inregistrate bunurile iesite.
Coeficientii de repartizare a diferentelor de pret pot fi calculati la nivelul conturilor sintetice de gradul I si II prevazute in planul general de conturi, pe grupe sau categorii de stocuri.
La finele perioadei, soldurile conturilor de diferente se cumuleaza cu soldurile conturilor de stocuri, la pret de inregistrare, astfel incit aceste conturi sa reflecte valoarea stocurilor la costul de achizitie, respectiv de productie, dupa caz.

70. Rechizitele de birou, imprimatele si alte materiale consumabile, pe care unitatea patrimoniala considera ca nu este cazul sa le stocheze, pot fi incluse direct in cheltuieli, cu exceptia formularelor cu regim special care se gestioneaza potrivit normelor elaborate in acest scop.

71. Productia in curs de executie se determina prin inventarierea productiei neterminate la finele perioadei, prin metode tehnice de constatare a stadiului sau gradului de efectuare a operatiunilor tehnologice si evaluarea acesteia la costurile de productie.

72. Potrivit art. 13 alin. (2) din lege, contabilitatea valorilor materiale se tine cantitativ si valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent.
In conditiile folosirii inventarului permanent, in contabilitate se inregistreaza toate operatiunile de intrare si iesire, ceea ce permite stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor, atit cantitativ, cit si valoric.
Inventarul intermitent, care poate fi aplicat in unitatile patrimoniale din categoria celor mici sau mijlocii, consta in stabilirea iesirilor si inregistrarea lor in contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la finele perioadei. In acest caz, iesirile se determina ca diferenta intre valoarea stocurilor initiale plus valoarea intrarilor si valoarea stocurilor finale, determinate pe baza inventarierii.
In cazul folosirii inventarului permanent, contabilitatea analitica a stocurilor se poate organiza dupa una din urmatoarele metode, in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii ale unitatii patrimoniale:
a) metoda operativ-contabila (pe solduri), care consta in tinerea, la locul de depozitare, a evidentei cantitative a bunurilor materiale pe categorii, iar in contabilitate, a evidentei valorice desfasurate pe gestiuni, iar in cadrul gestiunilor, pe grupe sau subgrupe de bunuri, dupa caz. Controlul exactitatii si concordantei inregistrarilor din evidenta depozitelor cu cele din contabilitate se asigura lunar, prin evaluarea stocurilor cantitative transcrise din fisele de magazie in registrul stocurilor;
b) metoda cantitativ-valorica (pe fise de cont analitic), care consta in tinerea evidentei cantitative pe categorii de bunuri la locul de depozitare, iar in contabilitate, a evidentei cantitativ-valorice.
Contabilitatea stocurilor se desfasoara pe gestiuni, iar in cadrul acestora pe categorii de bunuri. Controlul exactitatii si concordantei inregistrarilor din evidenta de la locurile de depozitare si din contabilitate se face prin punctajul periodic dintre cantitatile inregistrate in fisele de depozit si cele din fisele de cont analitic de la contabilitate;
c) metoda global-valorica, care consta in tinerea evidentei numai valoric, atit la nivelul gestiunii, cit si in contabilitate.
Controlul concordantei inregistrarilor din evidenta gestiunii cu cea din contabilitate se face periodic. Aceasta metoda se aplica, in principal, pentru evidenta marfurilor si ambalajelor aflate in unitatile de desfacere cu amanuntul si pentru alte bunuri, in cazul unitatilor care nu au dotarea tehnica de calcul corespunzatoare. Pe masura dotarii cu tehnica de calcul, unitatile vor trece la utilizarea metodei cantitativ-valorice.

73. Pentru deprecierea stocurilor de marfuri, materii prime si materiale, obiecte de inventar, produse si alte bunuri materiale, precum si a productiei in curs de executie, de regula, la finele exercitiului financiar, cu ocazia inventarierii, se constituie provizioane pe seama cheltuielilor.
In perioadele urmatoare, la finele fiecarui exercitiu financiar sau la iesirea din patrimoniu a bunurilor respective, provizioanele constituite se suplimenteaza, se diminueaza sau se anuleaza in conditiile prevederilor pct. 60 alin. 2 din prezentul regulament.

4. Contabilitatea tertilor
74. Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si a creantelor unitatii patrimoniale in relatiile acesteia cu furnizorii, clientii, salariatii, asigurarile sociale, bugetul statului, unitatile din cadrul grupului, asociatii , actionarii, diversi debitori si creditori si alte persoane fizice sau juridice.
In contabilitatea furnizorilor si clientilor se inregistreaza operatiunile patrimoniale privind livrarile de marfuri si produse, lucrarile executate si serviciile prestate, precum si alte operatiuni efectuate, de regula, in baza contractelor incheiate intre acestia.
Avansurile acordate furnizorilor si creantele din ambalaje si alte bunuri de primit de la acestia, precum si avansurile primite de la clienti si datoriile pentru ambalaje si alte bunuri de livrat acestora se inregistreaza in contabilitate in conturi distincte.

75. Operatiunile privind vinzarile-cumpararile de bunuri, executarile de lucrari si prestarile de servicii efectuate pe baza efectelor de comert se inregistreaza in contabilitate in conturile corespunzatoare de efecte de plata sau de primit, dupa caz.
Efectele comerciale scontate, neajunse la scadenta, se inregistreaza intr-un cont in afara bilantului si se mentioneaza in anexa la bilant.
Efectele de comert trebuie sa indeplineasca conditiile de forma si de fond prevazute de reglementarile in vigoare, fara de care validitatea lor poate fi anulata sau contestata.

76. Potrivit art. 7 alin. (2) din lege, creantele si datoriile unitatii patrimoniale se inregistreaza in contabilitate la valoarea lor nominala.
Creantele si datoriile in devize se inregistreaza in contabilitate in lei, la cursul valutar de schimb in vigoare la data efectuarii operatiunilor.
Diferentele de curs valutar, intre data inregistrarii creantelor si datoriilor in devize si data incasarii, respectiv a platii lor, se inregistreaza ca venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz.

77. Potrivit art. 15 din lege, contabilitatea furnizorilor si a clientilor, a celorlalte datorii si creante se tine pe categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica.
In acest sens, in contabilitatea analitica, furnizorii si clientii se grupeaza astfel: interni si externi, iar in cadrul acestora, pe termene de plata , respectiv de incasare (termen lung - peste 5 ani, mediu - de la 1 la 5 ani si scurt - sub 1 an).
In cadrul conturilor de furnizori si clienti se grupeaza distinct datoriile si creantele izvorite din tranzactiile cu clauze de rezerva de proprietate. De asemenea, in contabilitatea analitica se grupeaza distinct clientii si furnizorii la care unitatea patrimoniala detine titluri de participare.

78. Creantele incerte se inregistreaza distinct in contabilitate.

79. Contabilitatea decontarilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizatiile pentru concediile de odihna, precum si cele pentru incapacitate temporara de munca platite din fondul de salarii si alte drepturi in bani si/sau in natura datorate de unitatile patrimoniale personalului pentru munca prestata si care se suporta , potrivit reglementarilor in vigoare, din fondul de salarii.
In contabilitate se inregistreaza distinct alte drepturi si avantaje, care, potrivit reglementarilor in vigoare, nu se suporta din fondul de salarii (masa calda, alimentatie antidot etc.), stimulentele din profitul net realizat, acordate dupa aprobarea bilantului contabil anual, precum si avansurile acordate potrivit legii.
Drepturile de personal neridicate in termen de 3 zile se inregistreaza intrun cont distinct, pe persoane.
Retinerile din salariile personalului pentru cumparari cu plata in rate, chirii sau pentru alte obligatii opozabile salariatilor, datorate tertilor (popriri, pensii alimentare si altele), se efectueaza numai in baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relatii contractuale.
Sumele datorate si neachitate personalului (concediile de odihna si alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume ce urmeaza a fi incasate de la acesta, aferente exercitiului financiar in curs, se inregistreaza, la finele acestuia, ca alte datorii si creante in legatura cu personalul.

80. Contabilitatea decontarilor privind asigurarile sociale cuprinde obligatiile unitatii patrimoniale pentru contributia la asigurari sociale si la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj, precum si contributia personalului pentru pensia suplimentara si pentru ajutorul de somaj.
Eventualele sume datorate sau care urmeaza a se incasa de catre unitatea patrimoniala in perioadele urmatoare, aferente exercitiului financiar in curs, se inregistreaza la finele acestuia ca alte datorii si creante sociale.

81. In cadrul decontarilor cu bugetul statului si fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit, taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe salarii, subventiile de primit si alte impozite, taxe si varsaminte asimilate.
Taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat se stabileste lunar, pe baza de decont, ca diferenta intre valoarea taxei exigibile aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate (pentru T.V.A. colectata) si a taxei deductibile pentru cumpararile de bunuri si servicii (T.V.A. deductibila).
In situatia in care exista decalaje intre faptul generator de T.V.A. si exigibilitatea aceseia, totalul T.V.A. se inregistreaza intr-un cont distinct, denumit T.V.A. neexigibila, care, pe masura ce devine exigibila, se trece la T.V .A. colectata, respectiv la T.V.A. deductibila.
De asemenea, in acest cont se inregistreaza si T.V.A. deductibila sau colectata, pentru livrari de bunuri si servicii pentru care nu au sosit sau nu s -au intocmit facturile pina la data incheierii exercitiului financiar.
Diferenta de taxa, in plus sau in minus, dintre T.V.A. colectata si T.V.A.
deductibila se inregistreaza in conturi distincte (T.V.A. de plata, respectiv T.

V.A. de recuperat) si se regularizeaza in conditiile legii.
Impozitul pe salarii, care se inregistreaza in contabilitate, cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate asupra veniturilor impozabile lunare ale personalului unitatii patrimoniale, precum si impozitul retinut din drepturile banesti acordate salariatilor zilieri, temporari, precum si colaboratorilor de orice fel, potrivit legii.
Impozitul suplimentar, datorat de unitatea patrimoniala in cazul depasirii fondului de salarii admisibil, determinat, potrivit legii, in raport cu gradul de depasire a acestuia, se inregistreaza in contabilitate intr-un cont analitic distinct.
La alte impozite, taxe si varsaminte datorate bugetului statului sau bugetelor locale se cuprind: accizele, impozitul pe cladiri, impozitul pe terenuri, varsamintele din profitul net al regiilor autonome, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de transport, taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat si alte impozite si taxe. Acestea se defalca in contabilitatea analitica pe categorii de impozite, taxe si varsaminte asimilate.
Subventiile primite sau de primit de catre unitatea patrimoniala se inregistreaza in contabilitate intr-un cont distinct.

82. Contabilitatea decontarilor in cadrul unitatilor de grup si cu asociatii cuprinde: operatiunile care se inregistreaza reciproc si in aceeasi perioada de gestiune, atit in contabilitatea unitatii patrimoniale debitoare, cit si a celei creditoare, apartinind aceluiasi grup, precum si decontarile intre asociati si unitatea patrimoniala privind capitalul social, dividendele cuvenite acestora, alte decontari cu asociatii si, de asemenea, conturile coparticipantilor referitoare la operatiunile efectuate in comun, in cazul asocierilor in participatie.
Sumele depuse sau lasate temporar de catre asociati la unitatea patrimoniala , precum si dobinzile aferente se inregistreaza in contabilitate in conturi distincte.
Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme si echipament de lucru, precum si debitele provenite din pagube materiale, amenzile si penalitatile pretinse, stabilite in baza unor hotariri ale instantelor judecatoresti, si alte creante fata de personalul unitatii se inregistreaza ca alte creante in legatura cu personalul. Creantele datorate de alte persoane fizice sau juridice se inregistreaza in conturile de debitori diversi.
Sumele datorate de unitatea patrimoniala unor terte persoane fizice sau juridice, altele decit personalul propriu, clienti si furnizori, se inregistreaza in contul de creditori diversi.

83. Operatiunile care nu pot fi inregistrate direct in conturile corespunzatoare, pentru care sint necesare clarificari ulterioare, se inregistreaza, provizoriu, intr-un cont distinct. Sumele inregistrate in acest cont trebuie clarificate de catre unitatea patrimoniala intr-un termen cit mai scurt, dar nu mai tirziu de incheierea exercitiului financiar.
La incheierea exercitiului financiar, diferentele de curs valutar, fata de data inregistrarii in contabilitate a creantelor si datoriilor, se inregistreaza in conturile de diferente de conversie, de activ (nefavorabile) sau de pasiv (favorabile), dupa caz, si se reiau la deschiderea exercitiului financiar urmator, neadmitindu-se compensari intre acestea. Pentru diferentele de conversie nefavorabile se constituie provizioane pentru deprecierea creantelor.

84. Cheltuielile efectuate si veniturile realizate in perioada curenta, dar care privesc perioadele sau exercitiile financiare urmatoare, precum si cheltuielile de repartizat pe mai multe exercitii financiare se inregistreaza distinct in contabilitate, prin folosirea conturilor de regularizare.
In aceste conturi se inregistreaza, in principal, urmatoarele cheltuieli si venituri: cheltuielile pentru reparatii capitale neprevizibile, chiriile, abonamentele si alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din chirii, abonamente si alte venituri aferente perioadelor sau exercitiilor financiare urmatoare.

85. Pentru deprecierea creantelor din conturile de clienti, decontari in cadrul unitatilor de grup si debitori, de regula, la finele exercitiului financiar, cu ocazia inventarierii, se constituie provizioane pe seama cheltuielilor, care se regularizeaza in conditiile prevazute la pct. 60 si 73 din prezentul regulament.

5. Contabilitatea trezoreriei
86. Contabilitatea trezoreriei asigura evidenta existentei si miscarii titlurilor de plasament, disponibilitatilor in conturi la banci si in casa, creditelor bancare pe termen scurt si altor valori de trezorerie.

87. Titlurile de plasament reprezinta actiunile proprii rascumparate, actiunile achizitionate de unitatea patrimoniala, obligatiunile emise si rascumparate, obligatiunile achizitionate si alte titluri de plasament achizitionate de unitatea patrimoniala in vederea realizarii unui profit intr-un termen scurt.
La intrarea in patrimoniu, titlurile de plasament se evalueaza la costul de achizitie, prin care se intelege pretul de cumparare, sau la valoarea determinata potrivit contractelor.
Cheltuielile accesorii de cumparare a titlurilor de plasament, cum sint comisioanele si alte cheltuieli similare, se inregistreaza direct in cheltuielile de exploatare ale exercitiului financiar.

88. Conturile la banci cuprind: valorile de incasat, cum sint cecurile si efectele comerciale depuse la banci, disponibilitatile in lei si in devize, carnetele de cecuri cu limita de suma, creditele bancare pe termen scurt, precum si dobinzile aferente disponibilitatilor si creditelor bancare.
Sumele virate sau depuse la banci sau prin mandat postal de catre terti si unitatile apartinind aceluiasi grup, pe baza de documente prezentate unitatii patrimoniale si neaparute inca in extrasele de cont, se inregistreaza intr-un cont distinct.
Conturile curente la banci se dezvolta in analitic pe fiecare banca in parte .
Dobinzile de incasat, aferente disponibilitatilor aflate in conturi la banci , se inregistreaza distinct in contabilitate, fata de cele de platit, aferente creditelor acordate de banci in conturile curente, precum si cele aferente creditelor bancare pe termen scurt.
Dobinzile de platit si cele de incasat, aferente exercitiului financiar in curs, se inregistreaza la cheltuieli financiare, respectiv la venituri financiare.

89. Contabilitatea mijloacelor banesti aflate in casieria unitatii patrimoniale, precum si a miscarii acestora, ca urmare a incasarilor si platilor efectuate in numerar, se tine distinct in lei si in devize.

90. Operatiunile privind disponibilitatile in devize se inregistreaza in contabilitate la cursul zilei sau la un curs fix.
La inchiderea exercitiului financiar, disponibilitatile in devize se evalueaza la cursul valutar de schimb in vigoare la acea data, iar diferentele de curs rezultate se inregistreaza in contabilitate ca venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz.

91. In vederea achitarii unor obligatii fata de furnizorii de bunuri si servicii, unitatile patrimoniale pot solicita deschiderea de acreditive in banci , in lei sau in devize, in favoarea acestora. Avansurile de trezorerie reprezentind sumele depuse la banci, precum si sumele in numerar, puse la dispozitia personalului sau a tertilor, persoane juridice sau fizice, in vederea efectuarii unor plati in favoarea unitatii patrimoniale, se inregistreaza in contabilitate in conturi distincte.

92. Operatiunile de transferuri de disponibilitati banesti intre conturile la banci, precum si intre conturile la banci si casieria unitatii patrimoniale se inregistreaza in contabilitate printr-un cont de viramente interne.

93. Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor financiare in lei sau in devize se efectueaza cu respectarea regulamentului operatiunilor de casa, a regulamentelor emise de Banca Nationala a Romaniei potrivit legii si a altor reglementari.

94. Provizioanele pentru deprecierea conturilor de trezorerie (titlurilor de plasament) se constituie si se regularizeaza in conditiile prevazute la pct. 60 si 73 din prezentul regulament.

6. Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor
95. Cheltuielile unitatii patrimoniale reprezinta sumele sau valorile platite sau de platit, pentru:
- consumurile, lucrarile executate si serviciile prestate de care beneficiaza unitatea patrimoniala;
- cheltuieli cu personalul;
- executarea unor obligatii legale sau contractuale de catre unitatea patrimoniala;
- cheltuieli exceptionale.
In cadrul cheltuielilor pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar se cuprind, de asemenea:
- amortizarile si provizioanele constituite;
- valoarea contabila a activelor cedate, distruse sau disparute.

96. Potrivit legii, contabilitatea cheltuielilor se tine pe categorii de cheltuieli, dupa natura lor, care se grupeaza astfel:
a) cheltuieli de exploatare, care cuprind:
- cheltuieli privind consumurile de materii prime si materiale auxiliare, combustibilul, ambalajele, piesele de schimb, semintele si materialele de plantat, furajele si alte materiale consumabile, costul de achizitie al obiectelor de inventar consumate sau uzura acestora, costul de achizitie al materialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor, costul de achizitie al energiei si apei consumate, costul de achizitie al animalelor si pasarilor si costul marfurilor vindute;
- cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti (intretinere si reparatii); redevente; locatii de gestiune si chirii; studii si cercetari, inclusiv sumele platite pentru contractele de cercetare; cheltuielile cu alte servicii executate de terti (colaboratori, comisioane, inclusiv cele platite agentilor economici cu activitate de comert exterior si onorarii, cheltuieli de protocol, reclama si publicitate, transportul de bunuri si personal, deplasari, detasari si transferari, tarife postale si taxe de telecomunicatii, servicii bancare si altele);
- cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate suportate de unitatea patrimoniala (impozitul suplimentar pe salarii, impozitul pe cladiri, alte impozite, taxe si varsaminte asimilate, cum sint taxa pentru folosirea terenurilor, taxa asupra mijloacelor de transport si altele);
- cheltuieli cu personalul (salariile si alte drepturi de personal, asigurarile si protectia sociala, contributia unitatii la asigurarile sociale si pentru ajutorul de somaj, cheltuieli cu pregatirea si perfectionarea profesionala si alte cheltuieli cu personalul suportate de unitatea patrimoniala );
- alte cheltuieli de exploatare (pierderi din creante etc.);
b) cheltuieli financiare care cuprind: pierderile din creante legate de participatii; pierderile din vinzarea titlurilor de plasament, diferentele nefavorabile de curs valutar din operatiunile curente si disponibilitatile in devize; dobinzile curente aferente imprumuturilor primite si altor datorii privind exercitiul financiar in curs; sconturile acordate clientilor; alte chetuieli financiare (pierderi din creante de natura financiara si altele);
c) cheltuieli exceptionale reprezentind acele cheltuieli care nu sint legate de activitatea normala, curenta a unitatii patrimoniale si se refera fie la operatiuni de gestiune (despagubiri, amenzi, perisabilitati si lipsuri de inventar, donatii si subventii acordate, inclusiv prelevarile si donatiile facute in scopuri umanitare, precum si pentru sprijinirea activitatilor sociale, culturale si sportive, pierderi din debitori diversi), fie la operatiuni de capital (valoarea contabila a imobilizarilor cedate si alte cheltuieli exceptionale);
d) cheltuieli cu amortizarile si provizioanele, grupate in functie de natura cheltuielilor, prevazute la lit. a), b), c), dupa caz, cuprinzind: amortizarea imobilizarilor necorporale si corporale;
e) provizioanele pentru riscuri si cheltuieli; provizioanele privind deprecierea imobilizarilor; provizioanele pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie; provizioanele pentru deprecierea creantelor si provizioanele pentru deprecierea titlurilor de plasament, amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor; provizioanele reglementate;
f) cheltuieli cu impozitul pe profit calculat potrivit legii.

97. Cheltuielile privind sumele platite pentru contractele de cercetare care nu se includ in costuri; comisioanele platite agentilor economici cu activitate de comert exterior; taxa pentru folosirea terenurilor; taxa asupra mijloacelor dr transport; cotele prevazute de lege pentru constituirea Fondului special de cercetare-dezvoltare si a Fondului asigurarilor sociale pentru agricultori;
cheltuieli cu pregatirea si perfectionarea profesionala; prelevarile si donatiile facute in scopuri umanitare si pentru sprijinirea activitatilor sociale, culturale si sportive si alte cheltuieli care, potrivit legii, se scad din venituri, se inregistreaza distinct in conturi analitice, in cadrul conturilor respective de cheltuieli.
In cadrul categoriilor de cheltuieli dupa natura lor, prevazute la pct. 96, conturile de cheltuieli respective se pot dezvolta in analitic in functie de necesitatile impuse de anumite reglementari sau potrivit nevoilor proprii.

98. Principalele elemente care formeaza veniturile unitatii patrimoniale sint sumele sau valorile incaste sau de inacasat, din:
- livrarile de bunuri, executarea de lucrari, prestarile de servicii si din avantajele pe care unitatea patrimoniala a consimtit sa le primeasca;
- executarea unei obligatii legale sau contractuale din partea tertilor;
- venituri exceptionale.
In cadrul veniturilor pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar se cuprind, de asemenea, veniturile din:
- productia stocata;
- productia imobilizata;
- diminuarea sau anularea provizioanelor;
- pretul de vinzare al activelor cedate.

99. Cifra de afaceri, conform prezentului regulament, se calculeaza prin insumarea veniturilor rezultate din livrarile de bunuri, executarea de lucrari si prestarile de servicii si alte venituri din exploatare, mai putin rabaturile , remizele si alte reduceri acordate clientilor.

100. Potrivit legii, contabilitatea veniturilor se tine pe categorii de venituri, dupa natura lor, care se grupeaza astfel:
a) venituri din exploatare, care cuprind:
- venituri din vinzarea produselor, marfurilor, lucrarilor executate si din serviciile prestate.
In contabilitate, aceste venituri se inregistreaza in momentul predarii bunurilor catre cumparatori, al livrarii lor pe baza facturii sau in alte conditii prevazute in contract, care atesta transferul de proprietate a bunurilor respective asupra clientilor;
- venituri din productia stocata, reprezentind variatia in plus (crestere) sau minus (reducere) intre valoarea la cost de productie efectiv a stocurilor de produse si a productiei in curs de la finele perioadei si valoarea stocurilor initiale ale produselor si productiei in curs, neluind in calcul provizioanele pentru depreciere, constituite.
Veniturile din productia stocata se inscriu, alaturi de celelalte venituri, in contul de profit si pierderi, cu semnul + (sold creditor) sau - (sold debitor );
- veniturile din productia de imobilizari, reprezentind costul lucrarilor si al cheltuielilor efectuate de unitatea patrimoniala pentru ea insasi, care se inregistreaza ca active imobilizate corporale si necorporale;
- venituri din subventii de exploatare, reprezentind subventiile primite pentru acoperirea diferentelor de pret si pentru acoperirea pierderilor, precum si alte subventii (finantarea activitatii de cercetare si alte finantari) de care beneficiaza unitatea patrimoniala din partea statului, a colectivitatilor publice sau altor unitati patrimoniale;
- alte venituri din exploatarea curenta, cuprinzind veniturile din creante recuperate si alte venituri din exploatare;
- veniturile realizate in avans, reprezentind incasari sau creante aferente unor bunuri nelivrate, a unor lucrari sau prestatii neefectuate, nu se considera venituri ale exercitiului financiar, acestea inregistrindu-se in contabilitate intr-un cont distinct, care se reflecta in bilant;
b) veniturile financiare, cuprinzind: venituri din participatii; venituri din alte imobilizari financiare; venituri din creante imobilizate; venituri din titluri de plasament; venituri din diferente de curs valutar, venituri din dobinzi; venituri din sconturi obtinute si alte venituri financiare;
c) veniturile exceptionale, reprezentind acele venituri care nu sint legate de activitatea normala, curenta a unitatii patrimoniale si se refera fie la operatiuni de exploatare fie la operatiuni de capital, cum sint: despagubiri si penalitati incasate; venituri din cedarea activelor; cotele-parti de subventii pentru investitii, virate la rezultatul exercitiului financiar; alte venituri exceptionale (donatii, salarii neridicate, prescrise si alte venituri);
d) venituri din diminuarea sau anularea provizioanelor.
Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite se inregistreaza la venituri din exploatare, venituri financiare sau venituri exceptionale, in cazurile in care nu se mai justifica mentinerea provizioanelor constituite, respectiv are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibila.

101. Cheltuielile si veniturile determinate de operatiunile asocierilor in participatie se contabilizeaza distinct de catre unul din asociati, conform prevederilor contractului de asociere.
La sfirsitul perioadei de raportare, cheltuielile si veniturile inregistrate, in functie de natura lor, se transmit pe baza de decont fiecarui asociat in vederea inregistrarii acestora in contabilitatea proprie.

102. Potrivit art. 19 alin. (1) din lege, in contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste lunar.
In acest sens, conturile de cheltuieli si conturile de venituri in care se inregistreaza, in raport cu natura lor, cheltuielile, respectiv, veniturile prevazute la pct. 96 si 100 din prezentul regulament se inchid, provizoriu, prin rezultatul exercitiului financiar.
Rezultatul exercitiului financiar, respectiv profitul sau pierderea, se determina ca diferenta intre veniturile si cheltuielile exercitiului financiar, indiferent de data incasarii sau platii lor.
Rezultatul exercitiului financiar (profitul sau pierderea) cuprinde rezultatul curent, rezultatul exceptional si impozitul pe profit.
Rezultatul curent reprezinta diferenta dintre veniturile din operatiunile curente, respectiv veniturile din exploatare, si veniturile financiare si cheltuielile curente, respectiv cheltuielile de exploatare si cheltuielile financiare.
Rezultatul exceptional reprezinta diferenta dintre veniturile si cheltuielile exceptionale, ca urmare a unor operatiuni efectuate de unitatea patrimoniala, care nu sint legate de activitatea normala, curenta a acesteia.
Rezultatul exercitiului financiar reprezinta soldul final al contului de profit si pierderi supus repartizarii.
Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare.

7. Contabilitatea angajamentelor si a altor elemente nepatrimoniale
103. Drepturile si obligatiile, precum si unele bunuri care nu pot fi integrate in activul si pasivul unitatii patrimoniale se inregistreaza in contabilitate in conturi in afara bilantului, denumite si conturi de ordine si evidenta.
In aceasta categorie se cuprind angajamente (giruri, cautiuni, garantii) acordate sau primite in relatiile cu tertii, mijloace fixe luate cu chirie, valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, in pastrare sau custodie, debitori scosi din activ, urmariti in continuare, redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate, efecte scontate neajunse la scadenta , precum si alte valori.

104. Contabilitatea elementelor prevazute la pct. 103 se poate tine in partida simpla sau in partida dubla, in functie de optiunea unitatii patrimoniale.

8. Contabilitatea de gestiune
105. Contabilitatea de gestiune este destinata, in principal, pentru inregistrarea operatiunilor privind colectarea si repartizarea cheltuielilor pe destinatii, respectiv pe activitati, sectii, faze de fabricatie etc., decontarea productiei, precum si calculul costului de productie al produselor fabricate, lucrarilor executate si serviciilor prestate, inclusiv al productiei in curs.
Modul de organizare a contabilitatii de gestiune este la latitudinea fiecarei unitati patrimoniale, in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii ale acesteia.
In acest sens, pe linga conturile de cheltuieli pe destinatii si de calculatie a costurilor, pot fi utilizate conturi de venituri si rezultate analitice corespunzatoare, in functie de optiunea fiecarei unitati patrimoniale.

106. Pentru calcularea costurilor de productie, cheltuielile, dupa natura lor, inregistrate in contabilitatea generala, pot fi grupate astfel:
a) cheltuieli directe (materii prime si materiale directe, remuneratii directe, contributia privind asigurarile si protectia sociala si alte cheltuieli directe);
b) cheltuieli indirecte de productie (cheltuieli comune ale sectiei);
c) cheltuieli de desfacere;
d) cheltuieli generale de administratie.
Cheltuielile directe plus cheltuielile indirecte de productie, repartizate rational asupra produselor fabricate, lucrarilor executate si serviciilor prestate, formeaza costul de productie al acestora.
Cheltuielile generale de administratie si cheltuielile de desfacere sint in general excluse din costul de productie, in afara de cazul cind conditiile specifice de exploatare justifica luarea lor in consideratie.
Daca la costul de productie se adauga cheltuielile generale de administratie si cheltuielile de desfacere se obtine costul complet al acestora.
Nu se include in costul de productie costul subactivitatii.
Cheltuielile financiare nu se includ in costul de productie, cu exceptia dobinzilor aferente imprumuturilor, la unitatile cu ciclu lung de fabricatie, care pot fi repartizate asupra costurilor de productie ale produselor respective .
Cheltuielile exceptionale nu se includ in costul de productie.
In toate cazurile cind in contabilitatea de gestiune, in costurile de productie s-au inclus alte elemente decit cele prevazute la pct. 19 lit. a), la inchiderea exercitiului financiar, cu ocazia evaluarii stocurilor si productiei in curs de executie, acestea se vor exclude din costul de productie fiind considerate costuri neincorporabile.

107. Cheltuielile indirecte de productie se repartizeaza asupra costurilor in raport cu cheltuielile comune ale sectiei, salariile directe, consumurile de materiale directe, orele de functionare a utilajelor si alti factori care sa asigure repartizarea rationala a acestor cheltuieli asupra produselor, lucrarilor executate sau serviciilor prestate.
Cheltuielile de desfacere se adauga la costul de productie al produselor pentru care s-au efectuat, iar in cazul in care identificarea lor nu este posibila pe produs, acestea pot fi repartizate asupra costului acestora, proportional cu greutatea sau volumul produselor livrate sau in functie de alte criterii.
In masura in care cheltuielile generale de administratie se includ in costul de productie, repartizarea asupra costurilor produselor se face similar cheltuielilor indirecte de productie.

108. Cheltuielile prevazute la pct. 106 se pot grupa, in functie de dependenta lor fata de volumul productiei, in cheltuieli variabile si cheltuieli fixe (constante). Cheltuielile variabile sint acelea a caror marime evolueaza proportional cu productia la care se refera, fiind insa relativ fixe sau constante pe unitatea de produs, cum sint: consumurile de materii prime si materiale auxiliare directe, remuneratiile directe, energia, combustibilul, materialele folosite in scopuri tehnologice si alte cheltuieli.
Cheltuieli fixe sint acelea care au un nivel relativ constant, indiferent de oscilatiile volumului de productie, cum sint: cheltuielile generale ale intreprinderii, o parte din cheltuielile comune ale sectiei si din cheltuielile de desfacere si altele.

109. Calculatia costurilor de productie poate fi efectuata dupa metoda costurilor standard sau normate, metoda pe comenzi, metoda pe faze, metoda globala, metoda costurilor directe sau alte metode adoptate de unitatea patrimoniala, in functie de organizarea procesului de productie, specificul activitatii si necesitatile proprii.
Metoda costurilor standard sau normate consta in determinarea cu anticipatie fata de punerea in fabricatie a produselor atit a cheltuielilor directe, cit si a celor indirecte (grupate in cheltuieli fixe si variabile), cuprinse in costul de productie sub forma unor antecalculatii.
Abaterile de la costurile standard se inregistreaza in contabilitate in conturi distincte.
Prin adaugarea sau scaderea lor, dupa caz, la costurile standard, se determina costurile efective ale productiei obtinute.
Metoda pe comenzi se aplica, de regula, in productia industriala sau de serie. La aplicarea acestei metode, obiectul evidentei si calcularii costurilor efective il constituie comanda lansata pentru o anumita cantitate (lot) de produse sau de semifabricate, care reprezinta elementele asamblabile (piese, agregate si ansambluri) ale produselor.
Metoda consta in colectarea cheltuielilor directe pe comenzi si repartizarea cheltuielilor indirecte de productie pe fiecare comanda in parte, prin procedee conventionale.
Costul unitar se calculeaza, dupa terminarea comenzii, prin impartirea acestor cheltuieli la numarul de unitati produse din fiecare comanda.
In cazul in care se fabrica loturi partiale de produse, care se predau la magazie inainte de terminarea intregii comenzi, aceste produse se evalueaza, in lipsa costului efectiv, la costul antecalculat sau la costul efectiv al produselor similare. La decontarea partiala, cheltuielile ce se repartizeaza asupra produselor terminate si predate la magazie nu vor putea depasi suma cheltuielilor efective, inregistrate la comanda in cauza. Metoda de evaluare adoptata la inceputul anului pentru aceleasi produse se mentine pina la sfirsitul anului. Eventualele diferente care apar la terminarea comenzii se includ in costul efectiv al ultimului lot.
Metoda pe faze este folosita, de regula, in unitatile patrimoniale care au ca obiect productia de masa, unde, pentru obtinerea produsului finit, se parcurg in procesul de fabricatie mai multe faze. Obiectul calculatiei il constituie produsele si fazele parcurse in procesul de fabricatie, costurile de productie fiind inregistrate in conturi deschise lunar pe fiecare faza, astfel ca la finele perioadei de gestiune, prin cumularea tuturor cheltuielilor in ultima faza de productie, sa se obtina costul efectiv al produsului finit.
Metoda globala se aplica de catre unitatile care fabrica un singur produs la care, de regula, la sfirsitul perioadei nu exista semifabricate sau productie neterminata.
Costul pe unitatea de produs se stabileste prin impartirea costurilor totale de productie la cantitatea obtinuta din produsul in cauza.
Metoda costurilor directe presupune gruparea cheltuielilor in cheltuieli fixe si cheltuieli variabile si includerea in costul efectiv al produsului numai a celor variabile. Cheltuielile fixe sint considerate cheltuieli ale perioadei si afecteaza marja, respectiv diferenta dintre pretul de vinzare si cheltuielile variabile.

110. Prin aplicarea metodelor de calculatie a costurilor, prevazute la pct.
109 din prezentul regulament, este necesar sa se asigure determinarea costului subactivitatii care, de regula, nu se include in costul produselor, ci se reflecta direct in rezultatul exercitiului financiar.
Costul subactivitatii se poate determina dupa formula:
Costul subactivitatii= nivelul real al activitatii =Cheltuieli fixe X (1- ------------------------------) nivelul normal al activitatii Pentru stabilirea nivelului de activitate pot fi luate in calcul: volumul productiei, orele de functionare a utilajelor, gradul de utilizare a capacitatilor de productie sau alti factori.
In costul subactivitatii vor fi incluse si pierderile din rebuturi determinate de esecul tehnic al productiei.

111. Incepind cu exercitiul financiar al anului 1994, unitatile patrimoniale isi vor adapta actualele reguli de baza privind evidenta si calculatia costurilor de productie in functie de specificul activitatii si de prevederile prezentului regulament.

9. Inchiderea si deschiderea conturilor
112. Potrivit art. 27 alin. (4) din lege, exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie, cu exceptia primului an de activitate cind acesta incepe la data infiintarii, respectiv a inmatricularii persoanelor prevazute la art. 1 din aceeasi lege.
La incheierea exercitiului financiar trebuie efectuate toate operatiunile de stabilire a totalului rulajelor si soldurilor conturilor pe ansamblul exercitiului financiar incheiat, precum si repunerea soldurilor in exercitiul financiar urmator, in conditiile respectarii principiului contabil prevazut la pct. 23 lit. e) din prezentul regulament.
Inchiderea si deschiderea conturilor se pot efectua fie prin utilizarea unor conturi distincte "bilant de inchidere" si "bilant de deschidere", fie prin debitarea conturilor cu solduri creditoare si creditarea conturilor cu solduri debitoare.

CAP. 3

Registrele de contabilitate
113. Potrivit art. 20 alin. (1) din lege, principalele registre care se folosesc in contabilitate sint: registrul-jurnal, registrul-inventar si registrul "cartea mare".
Asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente inregistreaza operatiunile patrimoniale cu ajutorul " Registrului-jurnal de incasari si plati".

114. Registrul-jurnal este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza prin articole contabile, in mod cronologic, operatiunile patrimoniale prin respectarea succesiunii documentelor dupa data de intocmire sau de intrare a acestora in unitate.
Operatiunile de aceeasi natura, privind acelasi loc de activitate, pot fi recapitulate intr-un document centralizator, care sta la baza inregistrarii in registrul-jurnal.
Registrul-jurnal poate fi prezentata sub forma unui registru-jurnal general sau sub forma unor registre-jurnal auxiliare pentru operatiuni patrimoniale de aceeasi natura.
Principalele registre-jurnal auxiliare care pot fi utilizate sint cele privind aprovizionarile, vinzarile, trezoreria, operatiunile diverse, in functie de necesitatile patrimoniale.
Periodic, de regula lunar, totalurile jurnalelor auxiliare se centralizeaza in registrul-jurnal general.
Inregistrarile operatiunilor patrimoniale in registrul-jurnal cuprind elemente cu privire la: felul, numarul si data documentului justificativ, sumele partiale si totale, explicatiile si conturile debitoare si creditoare corespunzatoare operatiunilor efectuate.

115. Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza toate elementele patrimoniale de activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor, conform posturilor din bilantul contabil, inventariate potrivit normelor legale. Elementele patrimoniale inscrise in registrul-inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul fiecarui post din bilantul contabil.

116. Registrul "cartea mare" este un document contabil obligatoriu in care se inscriu lunar, direct sau prin regrupare pe conturi corespondente, inregistrarile efectuate in registrul-jurnal, stabilindu-se situatia fiecarui cont, respectiv soldul initial, rulajele debitoare, rulajele creditoare si soldurile finale.
"Cartea mare" sta la baza intocmirii balantei de verificare.

117. Registrele de contabilitate pot fi prezentate sub forma de registre, foi volante, fise, documente informatice.

118. Potrivit art. 21 din lege, registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora, se prezinta in mod ordonat si se completeaza astfel incit sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor patrimoniale efectuate.
Registrele de contabilitate prevazute la pct. 113 se numeroteaza inainte sau pe masura intocmirii lor, iar la inchiderea conturilor, acestea se bareaza, nefiind admisa inregistrarea unor operatiuni ulterioare.

119. Potrivit art. 6 alin. (2) din lege, orice operatiune patrimoniala se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un inscris care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobindind astfel calitatea de document justificativ.
Documentele justificative cuprind, de regula, urmatoarele elemente principale:
a) denumirea documentelor;
b) denumirea si sediul unitatii patrimoniale care intocmeste documentul;
c) numarul si data intocmirii documentului;
d) mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunilor patrimoniale (cind este cazul);
e) continutul operatiunii patrimoniale si, cind este cazul, si temeiul legal al efectuarii ei;
f) datele cantitative si valorice aferente operatiunii efectuate;
g) numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, dupa caz;
h) alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor efectuate.
Inscrierea datelor in documentele justificative si in registrele contabile se face manual sau cu mijloace de prelucrare automata, astfel incit acestea sa fie lizibile, nefiind admise stersaturi, razaturi, modificari sau alte asemenea procedee, precum si lasarea de spatii libere intre operatiunile inscrise in acestea.

120. In conformitate cu prevederile art. 22 din lege, pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor patrimoniale se intocmeste lunar balanta de verificare.
Balanta de verificare este un document contabil care serveste pentru intocmirea bilantului contabil.
Balanta de verificare cuprinde pentru toate conturile unitatii patrimoniale, de regula, urmatoarele elemente: simbolul si denumirea conturilor, in ordinea din planul de conturi, soldurile initiale debitoare si creditoare, rulajele debitoare si creditoare, totalul sumelor debitoare si creditoare, soldurile finale debitoare si creditoare.
Cu ajutorul balantei de verificare se verifica corelatiile dintre egalitatile generate de dubla inregistrare a operatiunilor patrimoniale in contabilitate, respectiv concordanta dintre totalul inregistrarilor din registrul-jurnal, totalul rulajelor debitoare si totalul rulajelor creditoare din balanta, precum si concordanta dintre totalul soldurilor finale debitoare si creditoare din "cartea mare" si totalul soldurilor finale debitoare si creditoare din balanta.
Balanta de verificare se intocmeste atit pentru conturile sintetice cit si pentru cele analitice; pentru conturile analitice se poate intocmi numai situatia soldurilor.
Prin intermediul balantei de verificare analitice se verifica concordanta dintre conturile sintetice si conturile lor analitice.

121. Pentru inregistrarea operatiunilor patrimoniale in contabilitate, unitatea poate folosi forma de inregistrare "pe jurnale", "maestru-sah", "jurnal -cartea mare" sau alte forme de inregistrare contabila adoptate in conditiile respectarii prevederilor de la pct. 114 la 118 din prezentul regulament.

122. Potrivit art. 23 din lege, persoanele fizice si juridice care utilizeaza sistemele de prelucrare automata a datelor au obligatia sa asigure respectarea normelor contabile, stocarea, pastrarea sub forma suportilor tehnici si controlul datelor inregistrate in contabilitate.
Organizarea sistemului de prelucrare automata a datelor trebuie sa asigure toate informatiile necesare unui eventual control.
Sistemele de prelucrare automata a datelor trebuie sa precizeze tipul de suport pentru pastrarea datelor de intrare, pe hirtie sau alt suport care asigura conservarea acestora in conditii de siguranta, precum si listele inregistrarilor efectuate in evidenta contabila pe baza de documente justificative care sa fie numerotate in ordine cronologica, interzicindu-se inserari, intercalari, precum si orice eliminari sau adaugari ulterioare.
Originea, continutul si apartenenta fiecarei date trebuie sa fie indicate cu claritate. Fiecare data inregistrata in contabilitate trebuie sa aiba la baza continutul unui document scris, la care sa poata avea acces atit beneficiarii cit si organele de control.
Sistemele de prelucrare automata a datelor trebuie sa permita, in orice moment, reconstituirea elementelor si a continutului conturilor, a listelor si informatiilor supuse verificarii, pornind fie de la datele de intrare, fie, in ordine inversa, de la continutul sintetic al conturilor, listelor sau altor informatii pe baza carora sa se poata determina datele de intrare.
Toate soldurile conturilor trebuie sa fie rezultatul unei liste de inregistrari si, dupa caz, al unui sold anterior al acelui cont. Fiecare inregistrare trebuie sa aiba la baza elementele de identificare a datelor supuse prelucrarii.
Organele de control, cu ocazia verificarilor care se efectueaza la unitatile care prelucreaza in sistem automat datele din evidenta contabila, au dreptul de acces la documentatia de analiza, programare si de utilizare a tehnicii de calcul, in vederea efectuarii corespunzatoare a testelor necesare.
Procedurile de prelucrare automata a datelor trebuie sa fie organizate astfel incit sa permita controlul respectarii reglementarilor in vigoare cu privire la securitatea datelor si a fiabilitatii sistemului de prelucrare.
Unitatile de informatica sau persoanele care efectueaza lucrari cu ajutorul tehnicii de calcul poarta raspunderea prelucrarii cu exactitate a informatiilor din documente, iar beneficiarii raspund pentru exactitatea si realitatea datelor pe care le transmit pentru prelucrare.
Responsabilitatile care revin personalului unitatii, cu privire la utilizarea tehnicii de calcul, se stabilesc prin regulamente interne.

123. Potrivit art. 24 din lege, inregistrarea in contabilitate a operatiunilor determinate de fuziunea sau incetarea, potrivit legii, a activitatii persoanelor prevazute la art. 1 din lege se face pe baza documentelor corespunzatoare intocmite in asemenea situatii.
Principalele operatiuni care se inregistreaza in contabilitate, in cazul fuziunii, sint: majorarea capitalurilor la unitatea patrimoniala absorbanta, respectiv lichidarea capitalurilor la unitatea absorbita, evaluarea aporturilor in natura si stabilirea paritatii intre acestea, precum si alte operatiuni, potrivit contractului de fuziune.

124. In cazul lichidarii, principalele operatiuni care se inregistreaza in contabilitate se refera la: evaluarea activului si pasivului unitatii patrimoniale, realizarea activelor, plata pasivelor exigibile, stabilirea partajului intre asociati si efectuarea celorlalte operatiuni legate de lichidare.
Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor legate de lichidarea unitatii patrimoniale se efectueaza in registre contabile distincte, care se intocmesc potrivit prevederilor de la pct. 113-121.

125. Potrivit art. 25 din lege, registrele de contabilitate, precum si documentele justificative, care stau la baza inregistrarii lor in contabilitate, se pastreaza in arhiva persoanelor prevazute la art. 1 din lege, timp de 10 ani , cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii care se pastreaza timp de 50 de ani.
Registrele de contabilitate, precum si documentele justificative se pastreaza in arhiva, de regula, in forma lor originala, grupate in functie de natura operatiunilor si in ordinea cronologica, in cadrul exercitiului financiar la care acestea se refera. Arhivarea documentelor contabile trebuie sa asigure pastrarea si consultarea acestora in termenele prevazute de lege.

126. Potrivit art. 26 din lege, in caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile, se vor lua masuri de reconstituire a acestora in termen de maximum 30 de zile de la constatare.
Responsabilitatea reconstituirii documentelor contabile, in cazurile prevazute la alineatul precedent revine persoanelor prevazute la art. 11 alin.
(3) din lege.
Documentele contabile reconstituite vor purta mentiunea "Reconstituit".

CAP. 4

Inventarierea patrimoniului
127. In conformitate cu prevederile art. 8 din lege, persoanele prevazute la pct. 1 au obligatia sa efectueze inventarierea generala a patrimoniului: la inceputul activitatii; cel putin o data pe an pe parcursul functionarii sale; in cazul fuzionarii sau incetarii activitatii, precum si in alte situatii prevazute de lege.
Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a patrimoniului fiecarei unitati si cuprinde toate elementele patrimoniale, precum si bunurile detinute cu orice titlu, apartinind altor persoane juridice sau fizice.
Inventarierea reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor de activ si de pasiv, cantitativ si valoric sau numai valoric, dupa caz, existente in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueaza.
La inceputul activitatii, inventarierea are ca obiect principal stabilirea si evaluarea elementelor patrimoniale care constituie aport in natura.
Pe parcursul functionarii sale, unitatea patrimoniala efectueaza inventarierea patrimoniului cel putin o data pe an, de regula cu ocazia incheierii exercitiului financiar.

128. In baza prevederilor art. 8 alin. (2) din lege, Ministerul Finantelor poate aproba exceptii de la regula inventarierii obligatorii anuale, la solicitarea justificata a unitatii patrimoniale, cu avizul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

129. Bunurile din patrimoniul cultural national se inventariaza in conditiile si la termenele stabilite de lege.

130. In aplicarea prevederilor art. 8 din lege, in functie de natura si complexitatea activitatii lor, unitatile patrimoniale au obligatia sa asigure, in principal, urmatoarele: stabilirea perioadelor, organizarea si numirea persoanelor imputernicite sa efectueze inventarierea; pregatirea conditiilor necesare efectuarii inventarierii; inregistrarea in contabilitate a tuturor operatiunilor aferente exercitiului financiar; efectuarea faptica a inventarierii; determinarea rezultatelor inventarierii si valorificarea acestora .

131. Inventarierea se efectueaza la locurile de existenta, de depozitare sau de pastrare a bunurilor, prin numarare, cintarire, masurare sau prin alte mijloace de determinare a existentei faptice a acestora.
Toate bunurile inventariate, grupate pe gestiuni si categorii de bunuri, se inscriu in liste de inventariere, care se semneaza de catre persoanele imputernicite sa efectueze inventarierea.
Bunurile apartinind altor persoane fizice sau juridice (in custodie, consignatie, prelucrare, inchiriere etc.) se inventariaza si se inscriu in liste separate. O copie de pe aceste liste se trimite, de regula, si persoanei juridice sau fizice, dupa caz, careia ii apartin bunurile respective.
Cu ocazia inventarierii, disponibilitatile aflate in conturile de la banci, precum si creantele si obligatiile fata de terti sint supuse, de regula, verificarii si confirmarii pe baza extraselor de cont sau punctajelor reciproce in functie de necesitati, dupa caz.
Pentru toate celelalte elemente patrimoniale, de activ si pasiv, cu ocazia inventarierii se verifica realitatea soldurilor conturilor respective. Pentru bunurile depreciate, inutilizabile sau deteriorate, fara desfacere sau greu vandabile, comenzi in curs, abandonate sau sistate, precum si pentru creantele si obligatiile incerte ori in litigiu se intocmesc, de regula, liste de inventariere separate.

132. Evaluarea elementelor patrimoniale, cu ocazia inventarierii, in sensul prevederilor pct. 19 lit. b) din prezentul regulament, se face astfel:
a) Bunurile de natura imobilizarilor, stocurile si celelalte bunuri se evalueaza la valoarea actuala, denumita valoare de inventar.
Diferentele intre soldurile scriptice corespunzatoare bunurilor respective si stocurile constatate cu ocazia inventarierii se inregistreaza in contabilitate ca plusuri sau minusuri de inventar, dupa efectuarea, in prealabil , a compensarilor admise, de regula, numai in cazurile in care exista riscul de confuzie intre acestea, pentru aceeasi perioada de gestiune.
Creantele si datoriile se evalueaza la valoarea lor nominala.
b) Bunurile depreciate de natura celor prevazute la pct. 131 se evalueaza la valoarea de utilitate a fiecarui element, in functie de utilitatea bunului in unitate si de pretul pietei.
Creantele si datoriile incerte si in litigiu se evalueaza, de asemenea, la valoarea lor de utilitate, stabilita in functie de valoarea lor probabila de incasat, respectiv de plata.
Creantele, datoriile, precum si disponibilitatile in devize se evalueaza la cursul valutar in vigoare din ultima zi a exercitiului financiar.
Titlurile imobilizate se evalueaza la valoarea de utilitate pe care o prezinta pentru unitatea patrimoniala, iar titlurile de plasament, la cursul valutar mediu al ultimei luni a exercitiului financiar sau la valoarea probabila de negociere, dupa caz.

133. Rezultatele inventarierii se consemneaza intr-un proces-verbal de inventariere, in care se inscriu, in principal: perioada si gestiunile inventariate, precum si persoanele care au efectuat inventarierea; plusurile si minusurile constatate; compensarile efectuate; bunurile depreciate, precum si creantele si datoriile prevazute la pct. 132; valorificarea rezultatelor inventarierii; constituirea si regularizarea provizioanelor, precum si alte elemente privind concluziile si propunerile referitoare la inventarierea patrimoniului unitatii.

CAP. 5

Bilantul contabil
134. Potrivit art. 27 din lege, bilantul contabil se intocmeste obligatoriu anual, precum si in situatia fuziunii sau incetarii, potrivit legii, a activitatii persoanelor prevazute la pct. 1, dupa caz.
Regiile autonome si societatile comerciale in care statul detine cel putin 20% din capitalul social, precum si celelalte persoane juridice care desfasoara activitati economice, intocmesc si depun, trimestrial, bilant contabil, la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, potrivit normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor, in baza prevederilor art. 4 din lege.
Bilantul contabil se compune din: bilant, contul de profit si pierderi, respectiv contul de executie in cazul institutiilor publice, anexa si este insotit de raportul de gestiune.

135. Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta activul si pasivul unitatii patrimoniale la incheierea exercitiului financiar, precum si in celelalte situatii prevazute de lege.
Bilantul unitatilor patrimoniale care desfasoara activitati economice cuprinde toate elementele de activ si de pasiv grupate dupa destinatie si, respectiv, provenienta lor.
In activul bilantului se cuprind urmatoarele grupe principale de elemente:
a) activele imobilizate (imobilizari necorporale; imobilizari corporale;
imobilizari financiare);
b) activele circulante (stocuri, creante, titluri de plasament, disponibilitati si alte valori);
c) conturile de regularizare si asimilate - activ (cheltuieli inregistrate in avans, diferentele de conversie - activ si alte elemente tranzitorii si de regularizat de activ);
d) primele de rambursare a obligatiunilor.
Capitalul social subscris nevarsat se inscrie distinct in grupa activelor circulante ale bilantului.
Pasivul bilantului cuprinde urmatoarele grupe principale de elemente:
a) capitalurile proprii (capitalul social sau individual; primele legate de capital si diferentele din reevaluare; rezervele; rezultatul reportat nerepartizat; rezultatul exercitiului financiar; fondurile proprii; subventiile pentru investitii si provizioanele reglementate);
b) provizioanele pentru riscuri si cheltuieli;
c) datoriile (imprumuturi si datorii asimilate; furnizori si conturi asimilate; datorii fata de personal; datorii fata de bugetul statului, asigurarile sociale, creditori si alte datorii);
d) conturile de regularizare si asimilate - pasiv (veniturile inregistrate in avans; diferente de conversie - pasiv; alte elemente tranzitorii si de regularizat de pasiv).

136. Contul de profit si pierderi cuprinde: cifra de afaceri, veniturile si cheltuielile exercitiului financiar, grupate dupa natura lor, precum si rezultatul exercitiului financiar (profit sau pierderi).
Rezultatul exercitiului financiar se defalca in: rezultat curent, rezultat exceptional si impozitul pe profit.

137. La intocmirea bilantului contabil, potrivit prevederilor art. 28 din lege, se au in vedere urmatoarele reguli:
a) posturile inscrise in bilant sa corespunda cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului;
b) compensarile intre conturile ce se inscriu in bilant si, respectiv, intre veniturile si cheltuielile din contul de profit si pierderi nu sint admise.
Bilantul si contul de profit si pierderi cuprind: soldurile debitoare si creditoare, respectiv veniturile, cheltuielile si rezultatul privind exercitiul financiar incheiat si cel precedent.

138. In bilantul contabil, elementele patrimoniale se evalueaza si se reflecta avind in vedere prevederile pct. 19 lit. c) din prezentul regulament.

139. Anexa are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierderi si contine informatii cu privire la situatia patrimoniala si financiara, rezultatele aferente exercitiului financiar incheiat, cum sint:
a) activele imobilizate;
b) stocurile si productia in curs;
c) creantele si datoriile;
d) provizioanele;
e) determinarea rezultatului fiscal;
f) repartizarea rezultatului exercitiului financiar;
g) informatii suplimentare cu privire la: metodele de evaluare aplicate pentru diferitele posturi din bilant si contul de profit si pierderi; mentinerea si justificarea cazurilor de modificare a acestora, precum si metodele utilizate pentru calculul amortismentelor si provizioanelor; mentionarea motivelor pentru care unele posturi din bilant si contul de profit si pierderi nu sint comparabile de la un exercitiu financiar la altul; alte informatii pe care unitatea patrimoniala le considera semnificative cu privire la aprecierea modului de intocmire a bilantului contabil pentru exercitiul financiar incheiat.
140. Raportul de gestiune contine, in principal, urmatoarele: prezentarea situatiei unitatii patrimoniale si evolutia sa previzibila; elementele deosebite intervenite in activitatea unitatii patrimoniale dupa incheierea exercitiului financiar; participatiile de capital la alte unitati; activitatea si rezultatele de ansamblu ale sucursalelor si altor subunitati proprii; activitatea de cercetare-dezvoltare si alte referiri cu privire la activitatea desfasurata, care sint considerate necesare a fi inscrise in raportul de gestiune.

141. Potrivit art. 29 din lege, bilanturile contabile sint supuse verificarii si certificarii de catre cenzori, contabili autorizati sau experti contabili, dupa caz.
Sint supuse verificarii si certificarii bilanturile contabile ale societatilor comerciale si ale altor unitati patrimoniale care, potrivit legii, statutelor sau contractelor de asociere, au obligatia sa aiba cenzori.
Prin verificarea si certificarea bilanturilor se confirma ca acestea dau o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatului exercitiului financiar. In acest scop, pe baza verificarilor din cursul anului, precum si a altor elemente apreciate ca fiind necesare in vederea formularii unor concluzii corecte cu privire la certificarea bilanturilor contabile, se intocmeste un raport din care sa rezulte, in principal, urmatoarele:
- daca bilantul contabil concorda sau nu cu registrele de contabilitate;
- daca registrele de contabilitate sint tinute in conformitate cu reglementarile in vigoare;
- respectarea cu buna-credinta a regulilor privind evaluarea patrimoniului si a celorlalte norme si principii contabile.
Bilantul contabil poate fi certificat fara rezerve, cu rezerve sau se refuza certificarea acestuia.
Motivele certificarii cu rezerve sau ale refuzului de certificare se mentioneaza in raport.

142. Bilantul contabil se aproba si se publica in conditiile prevazute de lege.
Publicarea bilantului contabil se poate face intr-o forma simplificata.

143. Unitatile patrimoniale mici sau mijlocii pot intocmi bilantul contabil in forma simplificata.
Bilantul, contul de profit si pierderi si anexa, precum si bilantul contabil in forma simplificata se intocmesc pe baza modelelor stabilite de Ministerul Finantelor, potrivit prevederilor art. 4 din lege.

144. In caz de incetare a activitatii persoanelor prevazute la art. 1 din lege, bilantul contabil, registrele de contabilitate, precum si documentele justificative, care stau la baza inregistrarii in contabilitate, se predau si se arhiveaza potrivit art. 30 alin. (3) din lege.

145. Potrivit art. 184 din Legea nr. 31/1990, societatile comerciale in nume colectiv, in comandita simpla si cele cu raspundere limitata, dupa terminarea lichidarii, depun documentele prevazute la pct. 144 la asociatul desemnat de majoritatea asociatilor.
In cazul societatilor pe actiuni si in comandita pe actiuni, acestea se depun la Registrul comertului.
Documentele contabile ale acestor societati se pastreaza timp de 5 ani.

146. Bilantul contabil, certificat si aprobat conform pct. 141 si 142 din prezentul regulament, insotit de raportul cenzorilor, se depune la directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana respectiv a municipiului Bucuresti.

147. Bilantul contabil se pastreaza timp de 50 de ani, potrivit art. 30 alin. (2) din lege, in arhiva unitatii patrimoniale, in conditiile prevazute la pct. 125 din prezentul regulament.

148. Institutiile publice intocmesc bilantul contabil, contul de executie si celelalte anexe, potrivit normelor stabilite de Ministerul Finantelor.
Potrivit prevederilor art. 31 din lege, institutiile publice si celelalte persoane juridice, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite, depun un exemplar din bilantul contabil la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.
Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, prefecturile, consiliile locale, consiliile judetene si consiliul municipiului Bucuresti, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite, depun la Ministerul Finantelor bilantul contabil anual pina la data de 31 ianuarie a anului urmator.

149. Asociatiile, fundatiile, sindicatele, unitatile de cult si alte asemenea unitati patrimoniale cu personalitate juridica intocmesc anual bilant contabil si cont de executie, care se depun la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pina la data de 31 martie a anului urmator. Continutul si structura bilantului contabil si a contului de executie pentru aceste unitati se stabilesc prin reglementari ale Ministerului Finantelor.
Organizatiile obstesti care au in subordine filiale teritoriale primesc si centralizeaza bilanturile contabile ale acestora si depun un exemplar din bilantul contabil centralizat la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe raza carora acestea isi desfasoara activitatea.
Subventiile primite, potrivit legii, de organizatiile obstesti se raporteaza prin bilanturile contabile trimestriale si anuale.
Pentru subventiile acordate direct organizatiilor obstesti centrale, acestea au obligatia de a raporta trimestrial si anual Ministerului Finantelor modul de utilizare.

150. In aplicarea art. 32 din lege, unitatile patrimoniale care desfasoara activitati economice depun periodic la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti deconturile privind rezultatele financiare si obligatiile fiscale, potrivit normelor stabilite de Ministerul Finantelor.

CAP. 6

Contabilitatea trezoreriei finantelor publice, a institutiilor publice si bilantul pe ansamblul economiei nationale
151. In baza prevederilor art. 33 alin. (1) din lege, Ministerul Finantelor este autorizat sa organizeze contabilitatea trezoreriei finantelor publice privind executia de casa a bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat; constituirea si utilizarea mijloacelor extrabugetare si a fondurilor cu destinatie speciala; gestiunea datoriei publice interne si externe, precum si alte operatiuni financiare efectuate potrivit legii.
Contabilitatea trezoreriei se organizeaza in cadrul Directiei generale a trezoreriei din Ministerul Finantelor, precum si in trezoreriile judetene si a municipiului Bucuresti, trezoreriile municipale, orasenesti si ale perceptiilor din cadrul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, respectiv administratiilor financiare, circumscriptiilor fiscale si perceptiilor rurale.
Contabilitatea veniturilor incasate prin trezorerie se tine distinct, pe bugete, respectiv: bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale. In cadrul fiecarui buget se organizeaza evidenta veniturilor pe surse de venituri conform capitolelor si subcapitolelor din clasificatia bugetara, precum si pe platitori (agenti economici, institutii publice, alte persoane juridice si contribuabili - persoane fizice).

152. Contabilitatea creditelor bugetare si a platilor efectuate prin trezorerie se organizeaza distinct pentru bugetul de stat, bugetele locale si bugetul asigurarilor sociale de stat.
Creditele deschise pe seama ordonatorilor de credite finantati din bugetul de stat si bugetele locale se inregistreaza in contabilitatea trezoreriei de la toate nivelurile, pe baza cererii de deschidere de credite, in conturi in afara bilantului, distinct pentru fiecare capitol si subcapitol de cheltuieli, dupa caz, si pe categorii de cheltuieli.
Creditele repartizate de catre ordonatorii principali de credite pe seama institutiilor publice subordonate se evidentiaza in conturi in afara bilantului.
Contabilitatea platilor efectuate din creditele deschise sau repartizate se conduce pe capitole si subcapitole, iar in cadrul acestora pe categorii de cheltuieli.

153. Contabilitatea creditelor deschise de trezoreria centrala, precum si a celor repartizate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale pentru finantarea cheltuielilor din bugetul asigurarilor sociale de stat se conduce cu ajutorul conturilor in afara bilantului, deschise pe ordonatori de credite secundari si tertiari, pe capitole si subcapitole de cheltuieli.

154. Contabilitatea platilor de casa efectuate din bugetul asigurarilor sociale de stat prin trezorerie se conduce distinct pe subcapitole de cheltuieli si in cadrul acestora pe categorii de cheltuieli.

155. Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor fondurilor cu afectatie speciala (fondul constituit pentru acoperirea unor cheltuieli cu caracter economic, fondul pentru pensia suplimentara, fondul pentru plata ajutorului de somaj etc.) se conduce cu ajutorul conturilor sintetice de gradul I si II, iar in cadrul acestora pe conturi sintetice de gradul III, distinct pentru venituri si distinct pentru cheltuieli.
Contabilitatea fondurilor cu destinatie speciala constituite la nivelul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice, precum si la institutiile din subordinea acestora, in scopul acoperirii unor cheltuieli in afara bugetului, se asigura cu ajutorul unui cont special in care se evidentiaza: veniturile aferente fondurilor respective, precum si platile efectuate pentru acoperirea cheltuielilor prevazute de lege.
In mod similar se asigura si contabilitatea constituirii si utilizarii mijloacelor extrabugetare, in acest caz deschizindu-se cite un cont de disponibil pentru ficare institutie publica, chiar daca aceasta gestioneza mai multe categorii de mijloace extrabugetare.

156. Contabilitatea trezoreriei asigura, de asemenea, evidenta depozitelor constituite, imprumuturilor de stat, utilizarii si rambursarii acestora, dobinzilor aferente, precum si a plasamentelor efectuate si a altor operatiuni financiare.

157. Organizarea si conducerea contabilitatii trezoreriei finantelor publice se efectueaza potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor.

158. Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite, precum si institutiile publice cu personalitate juridica din subordinea acestora , organizeaza si conduc contabilitatea veniturilor incasate si a cheltuielilor efectuate potrivit bugetului aprobat, a mijloacelor extrabugetare si a fondurilor cu destinatie speciala.

159. Veniturile incasate de institutiile publice se varsa la buget, daca legea nu prevede altfel.
Institutiile publice finantate de la buget incaseaza, potrivit legii, veniturile cuvenite bugetului de stat, bugetelor locale sau bugetului asigurarilor sociale de stat, dupa caz, in conturi distincte deschise in acest scop sau direct in contul bugetului respectiv, potrivit normelor elaborate de Ministerul Finantelor.
Contabilitatea veniturilor respective se organizeaza si se conduce pe categorii de venituri, dupa natura lor, potrivit Clasificatiei indicatorilor financiari si bugetului aprobat.

160. Veniturile realizate de institutiile publice finantate integral sau partial din venituri extrabugetare, potrivit legii, provenind din taxe, chirii, manifestari culturale, valorificari de produse din activitati proprii sau anexe, concursuri artistice, publicatii, impresariat, exploatarea filmelor, prestatii editoriale, consultatii si servicii medicale, studii, proiecte, prestari de servicii, lucrari, exploatari ale unor bunuri pe care le au in administrare, si altele stabilite potrivit legii, se incaseaza prin conturile de disponibil deschise pe seama acestora, fara a se efectua varsaminte la bugetul de stat sau local, daca legea nu prevede altfel.
Contabilitatea veniturilor extrabugetare se organizeaza si se conduce pe domenii de activitate, iar in cadrul acestora, pe categorii de activitati, potrivit clasificatiei bugetare.
Subventiile primite de la buget, in cazul institutiilor finantate partial din venituri extrabugetare, se evidentiaza distinct in cadrul contului de venituri.

161. Inregistrarea veniturilor in contabilitatea institutiilor publice, indiferent de sursa de finantare a acestora, se face pe baza documentelor care atesta crearea obligatiei de incasare sau in momentul incasarii efective a acestora.

162. Stabilirea, evidenta, urmarirea, controlul si raportarea veniturilor bugetului de stat si ale bugetelor locale se fac potrivit normelor elaborate de Ministerul Finantelor, iar cele privind bugetul asigurarilor sociale de stat, potrivit normelor specifice elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale , cu avizul Ministerului Finantelor.

163. Contabilitatea veniturilor fondurilor speciale constituite potrivit legii se organizeaza si se conduce pe surse de venituri potrivit bugetului special aprobat.

164. Contabilitatea cheltuielilor finantate din buget si din venituri extrabugetare asigura, potrivit legii, atit evidenta platilor de casa, cit si a cheltuielilor efective, pe structura clasificatiei functionale si economice.
Platile efectuate din contul de finantare bugetara sau din contul de disponibil pentru procurari de materiale, alimente, medicamente etc., aprovizionate de la furnizori, lucrarile executate si serviciile prestate, procurarea de cecuri cu limita de suma si a altor valori reprezinta plati de casa.
In aceasta categorie se cuprind si platile efectuate prin casierie, direct din incasari, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
Contabilitatea sintetica si analitica a platilor de casa si a cheltuielilor efective se organizeaza distinct, pe structura clasificatiei economice, potrivit bugetului aprobat.

165. Inregistrarea cheltuielilor in contabilitatea institutiilor publice, indiferent de sursa din care au fost efectuate, se face pe baza documentelor justificative, vizate de controlul financiar preventiv si aprobate de ordonatorul de credite.

166. Institutiile finantate din bugetul de stat, bugetele locale si bugetul asigurarilor sociale de stat organizeaza si conduc contabilitatea creditelor bugetare, a platilor de casa si a cheltuielilor efective pe capitole si subcapitole de cheltuieli si, in cadrul acestora, pe articole si alineate.

167. Institutiile finantate integral sau partial din venituri extrabugetare organizeaza si conduc distinct evidenta platilor de casa si a cheltuielilor efective pe domenii de activitate si categorii de unitati si in cadrul acestora pe articole si alineate prevazute in clasificatia functionala si economica, potrivit bugetului aprobat.

168. Contabilitatea creditelor bugetare, respectiv a prevederilor din buget, in cazul veniturilor extrabugetare, platilor de casa si cheltuielilor efective se asigura cu ajutorul "Fisei pentru operatiuni bugetare".

169. Contabilitatea cheltuielilor finantate din fonduri speciale se organizeaza si se conduce pentru fiecare fond special pe capitolele si subcapitolele clasificatiei cheltuielilor, potrivit bugetului fondului respectiv .

170. Reflectarea unitara in contabilitate a cheltuielilor efectuate de institutiile publice pe articolele si alineatele prevazute in Clasificatia economica se asigura cu ajutorul "Indrumarului" elaborat de ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale in calitate de ordonatori principali de credite, cu aprobarea Ministerului Finantelor.

171. Trezoreria centrala intocmeste trimestrial si anual, pe baza datelor din contabilitatea proprie si a trezoreriilor din subordine si a celor prezentate de ordonatorii principali de credite, bilantul general al trezoreriei , contul de executie a bugetului de stat, a bugetului asigurarilor sociale de stat si a bugetelor locale, precum si alte lucrari de executie pe ansamblul economiei nationale.

172. Ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta trimestrial si anual bilanturi si conturi de executie privind bugetul de venituri si cheltuieli in structura si la termenele prevazute in instructiunile Ministerului Finantelor. Aceeasi obligatie au si toate institutiile publice de a intocmi si prezenta organelor ierarhice superioare bilanturi si conturi de executie.

173. Contabilitatea trezoreriilor finantelor publice si a institutiilor publice constituie baza sistemului informational care functioneaza de la nivelul de baza pina la nivelul economiei nationale, cu ajutorul caruia se urmareste derularea permanenta a executiei financiare a sectorului public.

174. Potrivit prevederilor art. 36 si 37 din lege, Ministerul Finantelor intocmeste anual bilantul pe ansamblul economiei nationale, care se prezinta Guvernului o data cu contul general de executie a bugetului de stat.
Bilantul pe ansamblul economiei nationale se intocmeste pe baza bilanturilor contabile ale unitatilor patrimoniale care desfasoara activitati economice, institutiilor publice si celorlalte persoane juridice care au obligatia sa depuna bilant contabil, potrivit legii.

CAP. 7

Dispozitii tranzitorii si finale
175. In aplicarea prevederilor art. 11 din lege, avind in vedere situatia existenta in unele unitati patrimoniale, persoanele cu studii medii in cauza pot indeplini, in continuare, atributiile de contabil sef, primind drepturile salariale potrivit reglementarilor in vigoare, fiind incadrate pe alte posturi, urmind ca, pe parcurs, posturile de director financiar-contabil sau de contabil sef sa fie ocupate de persoane care indeplinesc conditiile prevazute de lege.
Numirea directorului financiar-contabil, a contabilului sef sau a conducatorului compartimentului financiar-contabil din cadrul ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale se face cu avizul Ministerului Finantelor.
Conducatorii compartimentelor financiar-contabile din cadrul institutiilor subordonate ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale se numesc cu avizul conducatorului compartimentului financiarcontabil din cadrul ministerului sau organului central respectiv, pe baza propunerii ordonatorului de credite al institutiei respective.
Conducatorii compartimentelor financiar-contabile din cadrul consiliilor locale, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orasenesti si comunale se numesc cu avizul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti.
Conducatorii compartimentelor financiar-contabile din cadrul institutiilor publice finantate din bugetele consiliilor locale municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orasenesti si comunale se numesc cu avizul conducatorului compartimentului financiar-contabil al consiliului local respectiv.

176. Pe data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga:
- Normele metodologice privind contabilitatea unitatilor economice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 595 din 31 decembrie 1970;
- orice alta norma contrara prevederilor prezentului regulament.
PLANUL DE CONTURI GENERAL CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI 10 CAPITAL SI REZERVE 101 Capital social 1011 Capital subscris nevarsat 1012 Capital subscris varsat 104 Prime legate de capital 1041 Prime de emisiune sau de aport 1042 Prime de fuziune 105 Diferente din reevaluare (*1) 106 Rezerve 1061 Rezerve legale 1063 Rezerve statutare 1068 Alte rezerve 107 Rezultatul reportat 108 Contul intreprinzatorului individual 11 FONDURI (*1) 111 Fond de dezvoltare 112 Fond de participare la profit 118 Alte fonduri 119 Repartizari la fondul de dezvoltare 12 REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR 121 Profit si pierderi 129 Repartizarea profitului 13 SUBVENTII PENTRU INVESTITII 131 Subventii pentru investitii 14 PROVIZIOANE REGLEMENTATE (*2) 141 Provizioane reglementate *1) Se utilizeaza potrivit dispozitiilor legale *2) Continutul si utilizarea conturilor din aceasta grupa se stabilesc in functie de dispozitiile legale.
15 PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 151 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 1511 Provizioane pentru litigii 1512 Provizioane pentru garantii acordate clientilor 1513 Provizioane pentru cheltuieli de repartizat pe mai multe exercitii financiare 1514 Provizioane pentru pierderi din schimb valutar 1518 Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli 16 IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE 161 Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni 162 Credite bancare pe termen lung si mediu 1621 Credite bancare pe termen lung si mediu 1622 Credite bancare pe termen lung si mediu nerambursate la scadenta 1623 Credite externe guvernamentale 1624 Credite externe garantate de stat 1625 Credite externe garantate de banci 1626 Credite de la trezoreria statului 166 Datorii legate de participatii 167 Alte imprumuturi si datorii asimilate 168 Dobinzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate 1681 Dobinzi aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni 1682 Dobinzi aferente creditelor bancare pe termen lung si mediu 1686 Dobinzi aferente datoriilor legate de participatii 1687 Dobinzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate 169 Prime privind rambursarea obligatiunilor CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI 20 IMOBILIZARI NECORPORALE 201 Cheltuieli de constituire 203 Cheltuieli de cercetare si dezvoltare 205 Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare 207 Fond comercial 208 Alte imobilizari necorporale 21 IMOBILIZARI CORPORALE 211 Terenuri 2111 Terenuri 2112 Amenajari de terenuri 212 Mijloace fixe 2121 Cladiri 2122 Constructii speciale 2123 Masini, utilaje si instalatii de lucru 2124 Aparate si instalatii de masura, control si reglare 2125 Mijloace de transport 2126 Animale de munca 2127 Plantatii 2128 Unelte, inventar gospodaresc si alte mijloace fixe 23 IMOBILIZARI IN CURS 230 Imobilizari necorporale in curs 231 Imobilizari corporale in curs 26 IMOBILIZARI FINANCIARE 261 Titluri de participare 262 Titluri imobilizate ale activitatii de portofoliu 263 Alte titluri imobilizate 267 Creante imobilizate 2671 Creante legate de participatii 2672 Imprumuturi acordate pe termen lung 2677 Alte creante imobilizate 2678 Dobinzi aferente creantelor imobilizate 269 Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare 28 AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE 280 Amortizari privind imobilizarile necorporale 2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire 2803 Amortizarea cheltuielilor de cercetare si dezvoltare 2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor si a altor drepturi si valori similare 2807 Amortizarea fondului comercial 2808 Amortizarea altor imobilizari necorporale 281 Amortizari privind imobilizarile corporale 2810 Amortizarea terenurilor 2811 Amortizarea cladirilor 2812 Amortizarea constructiilor speciale 2813 Amortizarea masinilor, utilajelor si instalatiilor de lucru 2814 Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masura, control si reglare 2815 Amortizarea mijloacelor de transport 2816 Amortizarea animalelor de munca 2817 Amortizarea plantatiilor 2818 Amortizarea uneltelor,inventarului gospodaresc si a altor mijloace fixe 29 PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR 290 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale 291 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale 293 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs 296 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE 30 STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE 300 Materii prime 301 Materiale consumabile 3011 Materiale auxiliare 3012 Combustibili 3013 Materiale pentru ambalat 3014 Piese de schimb 3015 Seminte si materiale de plantat 3016 Furaje 3018 Alte materiale consumabile 308 Diferente de pret la materii prime si materiale 32 OBIECTE DE INVENTAR 321 Obiecte de inventar 322 Uzura obiectelor de inventar 323 Baracamente si amenajari provizorii 328 Diferente de pret la obiecte de inventar 33 PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE 331 Produse in curs de executie 332 Lucrari si servicii in curs de executie 34 PRODUSE 341 Semifabricate 345 Produse finite 346 Produse reziduale 348 Diferente de pret la produse 35 STOCURI AFLATE LA TERTI 351 Materii si materiale aflate la terti 352 Obiecte de inventar la terti 354 Produse aflate la terti 356 Animale aflate la terti 357 Marfuri in custodie sau consignatie la terti 358 Ambalaje aflate la terti 36 ANIMALE 361 Animale si pasari 368 Diferente de pret la animale si pasari 37 MARFURI 371 Marfuri 378 Diferente de pret la marfuri 38 AMBALAJE 381 Ambalaje 388 Diferente de pret la ambalaje 39 PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE 390 Provizioane pentru deprecierea materiilor prime 391 Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile 392 Provizioane pentru deprecierea obiectelor de inventar 393 Provizioane pentru deprecierea productiei in curs de executie 394 Provizioane pentru deprecierea produselor 395 Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la terti 396 Provizioane pentru deprecierea animalelor 397 Provizioane pentru deprecierea marfurilor 398 Provizioane pentru deprecierea ambalajelor CLASA 4 - CONTURI DE TERTI 40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE 401 Furnizori 403 Efecte de platit 404 Furnizori de imobilizari 405 Efecte de platit pentru imobilizari 408 Furnizori - facturi nesosite 409 Furnizori - debitori 41 CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE 411 Clienti 413 Efecte de primit 416 Clienti incerti 418 Clienti-facturi de intocmit 419 Clienti - creditori 42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE 421 Personal - remuneratii datorate 423 Personal - ajutoare materiale datorate 424 Participarea personalului la profit 425 Avansuri acordate personalului 426 Drepturi de personal neridicate 427 Retineri din remuneratii datorate tertilor 428 Alte datorii si creante in legatura cu personalul 4281 Alte datorii in legatura cu personalul 4282 Alte creante in legatura cu personalul 43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE 431 Asigurari sociale 4311 Contributia unitatii la asigurarile sociale 4312 Contributia personalului pentru pensia suplimentara 437 Ajutor de somaj 4371 Contributia unitatii la fondul de somaj 4372 Contributia personalului la fondul de somaj 438 Alte datorii si creante sociale 4381 Alte datorii sociale 4382 Alte creante sociale 44 BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE 441 Impozitul pe profit 442 Taxa pe valoarea adaugata 4423 TVA de plata 4424 TVA de recuperat 4426 TVA deductibila 4427 TVA colectata 4428 TVA neexigibila 444 Impozitul pe salarii 445 Subventii 446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 447 Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 448 Alte datorii si creante cu bugetul statului 4481 Alte datorii fata de bugetul statului 4482 Alte creante privind bugetul statului 4483 *) Datorii fata de stat 4484 *) Creante in legatura cu statul *) Se utilizeaza potrivit instructiunilor emise de Ministerul Finantelor.
45 GRUP SI ASOCIATI 451 Decontari in cadrul grupului 4511 Decontari in cadrul grupului 4518 Dobinzi aferente decontarilor in cadrul grupului 455 Asociati - conturi curente 4551 Asociati - conturi curente 4558 Dobinzi - conturi asociati 456 Decontari cu asociatii privind capitalul 457 Dividende de plata 458 Decontari din operatiuni in participatie 4581 Decontari din operatiuni in participatie - activ 4582 Decontari din operatiuni in participatie - pasiv 46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI 461 Debitori diversi 462 Creditori diversi 47 CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE 471 Cheltuieli inregistrate in avans 472 Venituri inregistrate in avans 473 Decontari din operatiuni in curs de clarificare 476 Diferente de conversie - activ 477 Diferente de conversie - pasiv 48 DECONTARI IN CADRUL UNITATII 481 Decontari intre unitate si subunitati 482 Decontari intre subunitati 49 PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR 491 Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti 495 Provizioane pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului, unitatii si cu asociatii 496 Provizioane pentru deprecierea creantelor debitori diversi CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE 50 TITLURI DE PLASAMENT 502 Actiuni proprii 503 Actiuni 505 Obligatiuni emise si rascumparate 506 Obligatiuni 508 Alte valori de plasament si creante asimilate 5081 Alte titluri de plasament 5088 Dobinzi la obligatiuni si titluri de plasament 509 Varsaminte de efectuat pentru titluri de plasament 51 CONTURI LA BANCI 511 Valori de incasat 5112 Cecuri de incasat 5113 Efecte de incasat 5114 Efecte remise spre scontare 512 Conturi curente la banci 5121 Conturi la banci in lei 5124 Conturi la banci in devize 5125 Sume in curs de decontare 5126 Carnete de cecuri cu limita de suma 518 Dobinzi 5186 Dobinzi de platit 5187 Dobinzi de incasat 519 Credite bancare pe termen scurt 5191 Credite bancare pe termen scurt 5192 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta 5193 Credite externe guvernamentale 5194 Credite externe garantate de stat 5195 Credite externe garantate de banci 5196 Credite de la trezoreria statului 5198 Dobinzi aferente creditelor bancare pe termen scurt 53 CASA 531 CASA 5311 Casa in lei 5314 Casa in devize 532 Alte valori 5321 Timbre fiscale si postale 5322 Bilete de tratament si odihna 5323 Tichete si bilete de calatorie 5328 Alte valori 54 ACREDITIVE 541 Acreditive 5411 Acreditive in lei 5412 Acreditive in devize 542 Avansuri de trezorerie 58 VIRAMENTE INTERNE 581 Viramente interne 59 PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE 590 Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI 60 CHELTUIELI CU MATERII PRIME, MATERIALE SI MARFURI 600 Cheltuieli cu materiile prime 601 Cheltuieli cu materialele consumabile 6011 Cheltuieli cu materialele auxiliare 6012 Cheltuieli privind combustibilii 6013 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 6014 Cheltuieli privind piesele de schimb 6015 Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat 6016 Cheltuieli privind furajele 6018 Cheltuieli privind alte materiale consumabile 602 Cheltuieli privind obiectele de inventar 603 Cheltuieli privind baracamentele si amenajarile provizorii 604 Cheltuieli privind materialele nestocate 605 Cheltuieli privind energia si apa 606 Cheltuieli cu animalele si pasarile 607 Cheltuieli privind marfurile 608 Cheltuieli privind ambalajele 61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI 611 Cheltuieli cu intretinere si reparatii 612 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile 613 Cheltuieli cu primele de asigurare 614 Cheltuieli cu studiile si cercetarile 62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI 621 Cheltuieli cu colaboratorii 622 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile 623 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal 625 Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari 626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 63 CHELTUIELI CU IMPOZITELE, TAXELE SI VARSAMINTELE ASIMILATE 631 Cheltuieli cu impozitul pe salarii 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 64 CHELTUIELI CU PERSONALUL 641 Cheltuieli cu remuneratiile personalului 645 Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala 6451 Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale 6452 Cheltuieli privind contributia unitatii pentru ajutorul de somaj 6458 Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala 65 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 654 Pierderi din creante 658 Alte cheltuieli de exploatare 66 CHELTUIELI FINANCIARE 663 Pierderi din creante legate de participatii 664 Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate 665 Cheltuieli din diferente de curs valutar 666 Cheltuieli privind dobinzile 667 Cheltuieli privind sconturile acordate 668 Alte cheltuieli financiare 67 CHELTUIELI EXCEPTIONALE 671 Cheltuieli exceptionale privind operatiunile de gestiune 6711 Despagubiri, amenzi si penalitati 6712 Donatii si subventii acordate 6714 Pierderi din debitori diversi 6718 Alte cheltuieli exceptionale privind operatiunile de gestiune 672 Cheltuieli privind operatiunile de capital 6721 Cheltuieli privind activele cedate 6728 Alte cheltuieli exceptionale privind operatiunile de capital 68 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE 681 Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor 6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru riscuri si cheltuieli 6813 Cheltuieli de exploatarea privind provizioane pentru deprecierea imobilizarilor 6814 Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru deprecierea activelor circulante 686 Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele 6862 Cheltuieli financiare privind provizioane pentru riscuri si cheltuieli 6863 Cheltuieli financiare privind provizioane pentru deprecieri 6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor privind rambursarea obligatiunilor 687 Cheltuieli exceptionale privind amortizarile si provizioanele 6871 Cheltuieli exceptionale privind amortizarea imobilizarilor 6872 Cheltuieli exceptionale privind provizioane pentru riscuri si cheltuieli 6873 Cheltuieli exceptionale privind provizioane pentru deprecieri 6874 Cheltuieli exceptionale privind provizioane reglementate 69 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI 70 VENITURI DIN VINZARI DE PRODUSE, MARFURI, SERVICII PRESTATE SI DIN ALTE ACTIVITATI 701 Venituri din vinzarea produselor finite 702 Venituri din vinzarea semifabricatelor 703 Venituri din vinzarea produselor reziduale 704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate 705 Venituri din studii si cercetari 706 Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii 707 Venituri din vinzarea marfurilor 708 Venituri din activitati diverse 71 VENITURI DIN PRODUCTIA STOCATA 711 Venituri din productia stocata 72 VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI 721 Venituri din productia de imobilizari necorporale 722 Venituri din productia de imobilizari corporale 74 VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE 741 Venituri din subventii de exploatare 75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 754 Venituri din creante reactivate 758 Alte venituri din exploatare 76 VENITURI FINANCIARE 761 Venituri din participatii 762 Venituri din alte imobilizari financiare 763 Venituri din creante imobilizate 764 Venituri din titluri de plasament 765 Venituri din diferente de curs valutar 766 Venituri din dobinzi 767 Venituri din sconturi obtinute 768 Alte venituri financiare 77 VENITURI EXCEPTIONALE 771 Venituri exceptionale din operatiuni de gestiune 7711 Venituri din despagubiri si penalitati 7718 Alte venituri exceptionale din operatiuni de gestiune 772 Venituri din operatiuni de capital 7721 Venituri din cedarea activelor 7727 Subventii pentru investitii virate la venituri 7728 Alte venituri exceptionale din operatiuni de capital 78 VENITURI DIN PROVIZIOANE 781 Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare 7812 Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli 7813 Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor 7814 Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante 786 Venituri financiare din provizioane 7862 Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli 7863 Venituri din provizioane pentru deprecieri 787 Venituri exceptionale din provizioane 7872 Venituri exceptionale din provizioane pentru riscuri si cheltuieli 7873 Venituri exceptionale din provizioane pentru deprecieri 7874 Venituri exceptionale din provizioane reglementate CLASA 8 - CONTURI SPECIALE 80 CONTURI IN AFARA BILANTULUI 801 Angajamente acordate 8011 Giruri si garantii acordate 8018 Alte angajamente acordate 802 Angajamente primite 8021 Giruri si garantii primite 8028 Alte angajamente primite 803 Alte conturi in afara bilantului 8031 Mijloace fixe luate cu chirie 8032 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare 8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie 8034 Debitori scosi din activ, urmariti in continuare 8035 Debitori din amenzi si penalitati pretinse 8036 Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate 8037 Efecte scontate neajunse la scadenta 8038 Alte valori in afara bilantului 89 BILANT 891 Bilant de deschidere 892 Bilant de inchidere CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE 90 DECONTARI INTERNE 901 Decontari interne privind cheltuielile 902 Decontari interne privind productia obtinuta 903 Decontari interne privind diferentele de pret 92 CONTURI DE CALCULATIE 921 Cheltuielile activitatii de baza 922 Cheltuielile activitatilor auxiliare 923 Cheltuieli indirecte de productie 924 Cheltuieli generale de administratie 925 Cheltuieli de desfacere 93 COSTUL PRODUCTIEI 931 Costul productiei obtinute 933 Costul productiei in curs de executiei NORME METODOLOGICE de utilizare a conturilor contabile CLASA 1 "CONTURI DE CAPITALURI" Din clasa 1 "Conturi de capitaluri" fac parte urmatoarele grupe: 10 "Capital si rezerve", 11 "Fonduri", 12 "Rezultatul exercitiului financiar", 13 " Subventii pentru investitii", 14 "Provizioane reglementate", 15 "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli", 16 "Imprumuturi si datorii asimilate".
GRUPA 10 "CAPITAL SI REZERVE" Din grupa 10 "Capital si rezerve" fac parte:
Contul 101 "Capital social" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta capitalului social subscris si varsat in natura si/sau in numerar de actionarii sau asociatii societatii, precum si maririi sau reducerii capitalului social.
Contabilitatea analitica a capitalului social se tine pe actionari sau asociati cuprinzind numarul si valoarea nominala a actiunilor sau a partilor sociale subscrise sau varsate.
Contul 101 "Capitalul social" este un cont de pasiv.
In creditul contului 101 "Capital social" se inregistreaza:
- capitalul social subscris de actionari sau asociati in natura si/sau in numerar (456);
- rezervele destinate maririi capitalului social (106);
- profitul net realizat in exercitiile precedente, destinat maririi capitalului social (107);
- profitul net realizat la inchiderea exercitiului financiar precedent, destinat maririi capitalului social (129);
- primele de fuziune si de aport legate de capital, incorporate la capital social (104);
- valoarea mijloacelor fixe executate sau achizitionate, in cazul maririi capitalului social (111);
In debitul contului 101 "Capital social" se inregistreaza:
- capitalul social retras de actionari sau asociati (456);
- pierderile realizate in exercitiile financiare precedente si dupa incheierea exercitiului financiar curent, care reduc capitalul social (107, 121) ;
Soldul contului reprezinta capitalul social subscris, varsat/nevarsat .
Contul 104 "Prime legate de capital" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta primelor de emisiune, de fuziune si de aport la capital.
Contul 104 "Prime legate de capital" este un cont de pasiv.
In creditul contului 104 "Prime legate de capital" se inregistreaza: - primele stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii sau aportului la capital (456).
In debitul contului 104 "Prime legate de capital" se inregistreaza:
- primele de fuziune si de aport la capital, incorporate la capitalul social (101);
- primele de emisiune, transferate la rezerve (106).
Soldul contului reprezinta primele de emisiune, de fuziune sau de aport la capital, neincorporate la capitalul social sau la rezerve.
Contul 105 "Diferente din reevaluare" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor din reevaluarea elementelor de activ si de pasiv, efectuata potrivit normelor legale.
Contul 106 "Rezerve" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezervelor constituite.
Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare si alte rezerve.
Contul 106 "Rezerve" este un cont de pasiv.
In creditul contului 106 "Rezerve" se inregistreaza:
- profitul net realizat in exercitiile financiare precedente, virat la rezerve (107);
- rezervele constituite din profitul realizat in exercitiile financiare precedente (129);
- primele de emisiune transferate la rezerve (104).
In debitul contului 106 "Rezerve" de inregistreaza:
- rezervele destinate maririi capitalului social (101);
- rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor realizate in exercitiile financiare precedente (107, 121).
Soldul contului reprezinta rezervele existente. Contul 107 "Rezultatul reportat" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezultatului sau partii din rezultatul exercitiului financiar precedent a carui repartizare a fost aminata de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor.
Contul 107 "Rezultatul reportat" este un cont bifunctional.
In debitul contului 107 "Rezultatul reportat" se inregistreaza:
- pierderile realizate in exercitiile financiare precedente, care nu au fost repartizate (121);
- profitul net realizat in exercitiile financiare precedente, destinat maririi capitalului social sau virat la rezerve (101, 106);
- dividendele datorate actionarilor sau asociatilor din profitul realizat in exercitiile financiare precedente (457).
In creditul contului 107 "Rezultatul reportat" se inregistreaza:
- rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor realizate in exercitiile financiare precedente (106);
- profitul net realizat in exercitiile financiare precedente, nerepartizat, precum si pierderea reportata din exercitiul financiar anterior, acoperita din profitul realizat in perioada curenta (121);
- pierderile realizate in exercitiile financiare precedente, care reduc capitalul social (101).
Soldul debitor al contului reprezinta pierderea nerepartizata, iar soldul creditor, profitul nerepartizat.
Contul 108 "Contul intreprinzatorului individual" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta aporturilor si retragerilor in natura si/sau in numerar ale intreprinzatorului individual.
Contul 108 "Contul intreprinzatorului individual" este un cont de pasiv.
In creditul contului 108 "Contul intreprinzatorului individual" se inregistreaza:
- valoarea brevetelor si altor drepturi si valori similare, valoarea altor imobilizari necorporale, valoarea imobilizarilor corporale si financiare si valoarea stocurilor reprezentind aportul intreprinzatorului individual (205, 208 , 211, 212, 261, 262, 263, 300, 301, 321, 323, 361, 371, 381);
- valoarea in numerar reprezentind aportul intreprinzatorului individual (531);
- sumele reprezentind alte valori aduse de intreprinzatorul individual (532 );
- sumele depuse in contul de disponibil, ca aport al intreprinzatorului individual (512).
In debitul contului 108 "Contul intreprinzatorului individual" se inregistreaza:
- valoarea brevetelor si altor drepturi si valori similare, valoarea altor imobilizari necorporale, valoarea imobilizarilor corporale si financiare si valoarea stocurilor retrase de intreprinzatorul individual (205, 208, 211, 212, 261, 262, 263, 300, 301, 321, 323, 361, 371, 381);
- valoarea in numerar a aportului retras de intreprinzatorul individual (531);
- sumele retrase din contul de disponibil, de intreprinzatorul individual (512);
- alte valori retrase de intreprinzatorul individual (532).
Soldul contului reprezinta aportul intreprinzatorului individual in natura si/sau in numerar.
GRUPA 11 "FONDURI" Din grupa 11 "Fonduri" fac parte:
Contul 111 "Fondul de dezvoltare" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii si utilizarii fondului de dezvoltare potrivit legii.
Contul 111 "Fondul de dezvoltare" este un cont de pasiv.
In creditul contului "Fond de dezvoltare" se inregistreaza:
- amortizarea inclusa in cheltuieli (119);
- sume rezultate din valorificarea materialelor obtinute din dezmembrarea mijloacelor fixe scoase din functiune, mai putin cheltuielile efectuate (129);
- sumele incasate din vinzarea de mijloace fixe mai putin valoarea ramasa neamortizata (129);
- sumele incasate din vinzarea activelor, mai putin impozitul datorat aferent vinzarilor de active, costul proiectelor de evaluare, precum si valoarea ramasa neamortizata (129);
- profitul net realizat in exercitiul financiar curent, repartizat pentru constituirea fondului de dezvoltare (129).
In debitul contului 111 "Fondul de dezvoltare" se inregistreaza:
- valoarea mijloacelor fixe executate sau achizitionate din profit, din sumele incasate din vinzarea mijloacelor fixe si a activelor (118);
- valoarea mijloacelor fixe executate sau achizitionate din profit, din sumele incasate din vinzarea mijloacelor fixe si a activelor, in cazul maririi capitalului social (101);
- valoarea mijloacelor fixe executate sau achizitionate din amortizare (119 ).
Soldul contului reprezinta fondul de dezvoltare neutilizat.
Contul 112 "Fondul de participare la profit" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii si utilizarii fondului de participare a salariatilor la profit.
Contul 112 "Fondul de participare la profit" este un cont de pasiv.
In creditul contului 112 "Fondul de participare la profit" se inregistreaza:
- profitul net realizat in exercitiul financiar curent, repartizat pentru constituirea fondului de participare la profit (129).
In debitul contului 112 "Fondul de participare la profit" se inregistreaza:
- sumele utilizate din fondul de participare la profit (424).
Soldul contului reprezinta fondul de participare la profit, neutilizat.
Contul 118 "Alte fonduri" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta fondurilor constituite, cum sint:
fondul cresterii surselor proprii de finantare din profitul net realizat, fondul baracamentelor si amenajarilor provizorii, fondul pentru organizarea santierului, precum si alte fonduri constituite potrivit legii.
Contabilitatea analitica se tine pe feluri de fonduri.
Contul 118 "Alte fonduri" este un cont de pasiv.
In creditul contului 118 "Alte fonduri se inregistreaza:
- sumele incasate in avans de la beneficiari pentru executarea lucrarilor de organizare a santierelor (512);
- valoarea mijloacelor fixe executate sau achizitionate din profit, din sumele incasate din vinzarea mijloacelor fixe si a activelor (111);
- profitul net realizat in exercitiul curent, repartizat pentru constituirea fondului pentru cresterea surselor proprii de finantare (129).
In debitul contului 118 "Alte fonduri" se inregistreaza:
- transferul fondului baracamentelor si amenajarilor provizorii la venituri , in cazul iesirii acestora din patrimoniu (771).
Soldul contului reprezinta fondurile neutilizate.
Contul 119 "Repartizari la fondul de dezvoltare" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta repartizarii amortizarii la fondul de dezvoltare.
Contul 119 "Repartizari la fondul de dezvoltare" este un cont de activ.
In debitul contului 119 "Repartizari la fondul de dezvoltare" se inregistreaza:
- amortizarea inclusa in cheltuieli (111).
In creditul contului 119 "Repartizari la fondul de dezvoltare" se inregistreaza:
- valoarea mijloacelor fixe executate sau achizitionate din amortizare (111 ).
Soldul contului reprezinta amortizarea neutilizata pentru investitii.
GRUPA 12 "REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR" Din grupa 12 "Rezultatul exercitiului financiar" fac parte:
Contul 121 "Profit si pierderi" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta profitului sau pierderii realizate in cursul exercitiului financiar.
Contul 121 "Profit si pierderi" este un cont bifunctional.
In creditul contului 121 "Profit si pierderi" se inregistreaza:
- la sfirsitul perioadei, soldul creditor al conturilor din clasa 7 (701 la 787);
- pierderile realizate in exercitiile financiare precedente, care reduc capitalul social (101);
- pierderile realizate in exercitiile financiare precedente, care nu au fost repartizate (107).
In debitul contului 121 "Profit si pierderi" se inregistreaza:
- la sfirsitul perioadei, soldul debitor al conturilor din clasa 6 (600 la 691);
- profitul net realizat in exercitiile financiare precedente, nerepartizat, precum si pierderea reportata din exercitiul financiar anterior, acoperita din profitul realizat in periaoda curenta (107).
- profitul net realizat in exercitiul financiar precedent, destinat repartizarii (129).
Soldul creditor reprezinta profitul realizat, daca veniturile depasesc cheltuielile, iar soldul debitor, pierderea realizata, daca cheltuielile depasesc veniturile.
Contul 129 "Repartizarea profitului" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta repartizarii profitului.
Contabilitatea analitica se tine pe destinatiile profitului, stabilite potrivit legii.
Contul 129 "Repartizarea profitului" este un cont de activ.
In debitul contului 129 "Repartizarea profitului" se inregistreaza:
- profitul net realizat la inchiderea exercitiului financiar precedent, destinat maririi capitalului social (101);
- rezervele constituite din profitul realizat in exercitiile financiare precedente (106);
- sumele rezultate din valorificare materialelor obtinute din dezmembrarea mijloacelor fixe scoase din functiune, mai putin cheltuielile efectuate (111);
- profitul net realizat in exercitiul financiar curent, repartizat pentru constituirea fondului de dezvoltare (111);
- profitul net realizat in exercitiul financiar curent, repartizat pentru constituirea fondului de participare la profit (112);
- profitul net realizat in exercitiul financiar curent, repartizat pentru constituirea fondului pentru cresterea surselor proprii de finantare (118);
- dividendele datorate actionarilor sau asociatilor realizate in exercitiul curent (457);
- sumele incasate din vinzarea mijloacelor fixe, mai putin valoarea ramasa neamortizata (111);
- sumele incasate din vinzarea activelor, mai putin impozitul datorat, aferent vinzarilor de active, costul proiectelor de evaluare, precum si valoarea ramasa neamortizata (111).
In creditul contului 129 "Repartizarea profitului" se inregistreaza:
- profitul net realizat in exercitiul financiar precedent, destinat repartizarii (121).
Soldul contului reprezinta repartizarile din profit efectuate in cursul anului.
GRUPA 13 "SUBVENTII PENTRU INVESTITII" Din grupa 13 "Subventii pentru investitii" face parte:
Contul 131 "Subventii pentru investitii" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor alocate de la bugetul de stat sau din alte resurse pentru finantarea investitiilor, precum si a imobilizarilor primite cu titlu gratuit.
Contul 131 "Subventii pentru investitii" este un cont de pasiv.
In creditul contului 131 "Subventii pentru investitii" se inregistreaza:
- valoarea subventiilor pentru investitii de primit sau primite (445, 512);
- brevetele si alte drepturi si valori similare primite cu titlu gratuit (205);
- valoarea terenurilor si mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit (211, 212).
In debitul contului 131 "Subventii pentru investitii" se inregistreaza:
- cota-parte a subventiilor pentru investitii virata asupra rezultatului exercitiului financiar (772).
Soldul contului reprezinta subventiile pentru investitii nevirate la rezultatul exercitiului financiar.
GRUPA 14 "PROVIZIOANE REGLEMENTATE" Din grupa 14 "Provizioane reglementate" face parte:
Contul 141 "Provizioane reglementate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor reglementate (majorarea preturilor aferente stocurilor, calcularea amortizarii accelerate etc .) constituite pe seama cheltuielilor, potrivit dispozitiilor legale.
Contul 141 "Provizioane reglementate" este un cont de pasiv.
In creditul contului 141 "Provizioane reglementate" se inregistreaza:
- valoarea cheltuielilor pentru constituirea provizioanelor reglementate (687).
In debitul contului 141 "Provizioane reglementate" se inregistreaza:
- sumele reprezentind diminuarea sau anularea provizioanelor reglementate (787).
Soldul contului reprezinta provizioanele reglementate constituite.
GRUPA 15 "PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI" Din grupa 15 "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli" face parte:
Contul 151 "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru litigii, garantii acordate clientilor, cheltuieli de repartizat pe mai multe exercitii, pierderi din schimb valutar, precum si pentru alte riscuri si cheltuieli, constituite, de regula, la finele exercitiului.
Contul 151 "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli" este un cont de pasiv.
In creditul contului 151 "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli" se inregistreaza:
- valoarea provizioanelor constituite pentru riscuri si cheltuieli, cind acestea privesc exploatarea, activitatea financiara, precum si cele cu caracter exceptional (681, 686 si 687).
In debitul contului 151 "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli" se inregistreaza:
- sumele reprezentind diminuarea sau anularea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli care privesc exploatarea, activitatea financiara, precum si cele cu caracter exceptional (781, 786, 787).
Soldul contului reprezinta provizioanele pentru riscuri si cheltuieli constituite.
GRUPA 16 "IMPRUMUTURI DIN DATORII ASIMILATE" Din grupa 16 "Imprumuturi si datorii asimilate" fac parte:
Contul 161 "Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imprumuturilor din emisiunea obligatiunilor.
Contul 161 "Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni" este un cont de pasiv.
In creditul contului 161 "Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni" se inregistreaza:
- suma imprumuturilor obtinute la valoarea de rambursare a obligatiunilor emise (461);
- suma primelor de rambursare aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (169).
In debitul contului 161 "Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni" se inregistreaza:
- suma imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni rambursate (512);
- valoarea obligatiunilor emise si rascumparate, anulate (505);
- diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, exprimate in devize (765).
Soldul contului reprezinta imprumuturile din emisiuni de obligatiuni nerambursate.
Contul 162 "Credite bancare pe termen lung si mediu" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creditelor bancare pe termen lung si mediu primite de la alte societati comerciale si institutii bancare.
Contabilitatea analitica se organizeaza distinct.
Contul 162 "Credite bancare pe termen lung si mediu" este un cont de pasiv.
In creditul contului 162 "Credite bancare pe termen lung si mediu" se inregistreaza:
- suma creditelor pe termen lung si mediu primite (401, 404, 512);
- reluarea sumelor inregistrate ca diferente favorabile de curs valutar la incheierea exercitiului financiar anterior (477);
- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate la incheierea exercitiului financiar, aferente datoriilor exprimate in devize, ca urmare a cresterii cursului valutar (476).
In debitul contului 162 "Credite bancare pe termen lung si mediu" se inregistreaza:
- suma creditelor pe termen lung si mediu rambursate (512);
- reluarea sumelor inregistrate ca diferente nefavorabile de curs valutar la incheierea exercitiului financiar anterior (476);
- diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma scaderii cursului valutar al imprumuturilor pe termen lung si mediu exprimate in devize, la incheierea exercitiului financiar (477);
- diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii imprumuturilor in devize (765).
Soldul contului reprezinta creditele pe termen lung si mediu nerambursate.
Contul 166 "Datorii legate de participatii" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor legate de participatii.
Contul 166 "Datorii legate de participatii" este un cont de pasiv.
In creditul contului 166 "Datorii legate de participatii" se inregistreaza:
- sumele incasate de la societatile comerciale ce detin titluri de participare ale unitatii patrimoniale (512);
- reluarea sumelor inregistrate ca diferente favorabile de curs valutar la incheierea exercitiului financiar anterior (477);
- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate la incheierea exercitiului financiar, aferente datoriilor exprimate in devize, ca urmare a cresterii cursului valutar (476).
In debitul contului 166 "Datorii legate de participatii" se inregistreaza:
- sumele restituite societatilor comerciale care detin titluri de participare ale unitatii patrimoniale (512);
- reluarea sumelor inregistrate ca diferente nefavorabile de curs valutar la incheierea exercitiului financiar anterior (476);
- diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma scaderii cursului valutar al imprumutului pe termen lung si mediu, exprimat in devize, la incheierea exercitiului financiar (477);
- diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii datoriilor legate de participatii, in devize (765).
Soldul contului reprezinta sumele primite si nerestituite.
Contul 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor imprumuturi si datorii asimilate, cum sint: depozite, garantii primite si alte datorii asimilate.
Contabilitatea analitica se tine pe feluri de imprumuturi si datorii asimilate.
Contul 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate" este un cont de pasiv.
In creditul contului 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate" se inregistreaza:
- sumele incasate reprezentind alte imprumuturi si datorii asimilate (512);
- diferentele din lichidarea imprumuturilor si datoriilor asimilate (658);
- valoarea concesiunilor (205);
- reluarea sumelor inregistrate ca diferente favorabile de curs valutar la incheierea exercitiului financiar anterior (477);
- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate la incheierea exercitiului financiar aferente altor imprumuturi si datorii asimilate, ca urmare a cresterii cursului valutar (476);
In debitul contul 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate" se inregistreaza:
- sumele reprezentind alte imprumuturi si datorii asimilate rambursate (512 );
- valoarea bunurilor preluate in concesiune conform contractelor incheiate, restituite (205);
- reluarea sumelor inregistrate ca diferente nefavorabile de curs valutar la incheierea exercitiului financiar (476);
- diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma scaderii cursului valutar, aferente altor imprumuturi si datorii asimilate, la incheierea exercitiului financiar (477);
- diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii altor imprumuturi si datorii asimilate, in devize (765).
Soldul contului reprezinta alte imprumuturi si datorii asimilate nerestituite.
Contul 168 "Dobinzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobinzilor datorate, aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni, creditelor bancare pe termen lung si mediu, datoriilor legate de participatii, precum si celor aferente altor imprumuturi si altor datorii asimilate.
Contul 168 "Dobinzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate" este un cont de pasiv.
In creditul contului 168 "Dobinzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate" se inregistreaza:
- valoarea dobinzilor datorate, aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate (666).
In debitul contului 168 "Dobinzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate" se inregistreaza:
- suma dobinzilor platite (451, 512);
- diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii imprumuturilor si datoriilor asimilate, in devize (765).
Soldul contului reprezinta dobinzile neplatite.
Contul 169 "Prime privind rambursarea obligatiunilor" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta primelor de rambursare reprezentind diferenta dintre valoarea de emisiune si valoarea de rambursare.
Contul 169 "Prime privind rambursarea obligatiunilor" este un cont de activ.
In debitul contului 169 "Prime privind rambursarea obligatiunilor" se inregistreaza:
- suma primelor de rambursare aferente imprumuturilor din emisiune de obligatiuni (161).
In creditul contului 169 "Prime privind rambursarea obligatiunilor" se inregistreaza:
- valoarea primelor de rambursare, amortizate (686).
Soldul contului reprezinta valoarea primelor de rambursare, neamortizate.
CLASA 2 "CONTURI DE IMOBILIZARI" Din clasa 2 "Conturi de imobilizari" fac parte urmatoarele grupe de conturi:
20 "Imobilizari necorporale", 21 "Imobilizari corporale", 23 "Imobilizari in curs", 26 "Imobilizari financiare", 28 "Amortizari privind imobilizarile" si 29 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor".
GRUPA 20 "IMOBILIZARI NECORPORALE" Din grupa 20 "Imobilizari necorporale" fac parte:
Contul 201 "Cheltuieli de constituire" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea unitatii patrimoniale (taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuieli privind emisiunea si vinzarea de actiuni si obligatiuni,cheltuieli de prospectare a pietei, de publicitate si alte cheltuieli de aceasta natura legate de infiintarea si extinderea activitatii unitatii patrimoniale).
Contul 201 "Cheltuieli de constituire" este un cont de activ.
In debitul contului 201 "Cheltuieli de constituire" se inregistreaza:
- cheltuielile ocazionate de infiintarea societatii comerciale (512, 531, 404).
In creditul contului 201 "Cheltuieli de constituire" se inregistreaza:
- cheltuielile de constituire amortizate integral (280).
Soldul contului reprezinta valoarea cheltuielilor de constituire existente.
Contul 203 "Cheltuieli de cercetare si dezvoltare" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de cercetare si dezvoltare inregistrate in contul imobilizarilor necorporale.
Contul 203 "Cheltuieli de cercetare si dezvoltare" este un cont de activ.
In debitul contului 203 "Cheltuieli de cercetare si dezvoltare" se inregistreaza:
- lucrarile si proiectele de cercetare si dezvoltare efectuate pe cont propriu sau achizitionate de la terti (230, 404, 721).
In creditul contului 203 "Cheltuieli de cercetare si dezvoltare" se inregistreaza:
- valoarea neamortizata a cheltuielilor de cercetare si dezvoltare cedate (672);
- cheltuielile de cercetare si dezvoltare amortizate integral, precum si cheltuielile de cercetare si dezvoltare aferente brevetelor sau licentelor (280, 205).
Soldul contului reprezinta valoarea cheltuielilor de cercetare si dezvoltare existente.
Contul 205 "Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta concesiunilor, brevetelor, licentelor, know-how-urilor, marcilor de fabrica si de comert si altor drepturi si valori similare aportate, achizitionate sau dobindite pe alte cai.
Contul 205 "Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare" este un cont de activ.
In debitul contului 205 "Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare" se inregistreaza:
- brevetele, licentele si alte valori similare achizitionate, realizate pe cont propriu, aportul in natura, precum si cele primite cu titlu gratuit (108, 131, 203, 230, 404, 456, 721);
- valoarea concesiunilor preluate (167).
In creditul contului 205 "Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare" se inregistreaza:
- concesiuni, brevete, licente, alte drepturi si valori similare amortizate integral, valoarea neamortizata la cedarea imobilizarii (280, 672);
- valoarea brevetelor si altor drepturi si valori similare retrase de intreprinzatorul individual sau de asociati (108, 456);
- valoarea bunurilor preluate in concesiune conform contractelor, restituite (167).
Soldul contului reprezinta concesiunile, brevetele si alte drepturi si valori similare existente.
Contul 207 "Fond comercial" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta fondului de comert care nu figureaza in cadrul celorlalte elemente de patrimoniu, dar care concura la mentinerea sau la dezvoltarea potentialului activitatii unitatii, cum sint:
clientela, vadul, debuseurile, reputatia si alte elemente necorporale. Fondul comercial se determina ca diferenta intre valoarea de aport sau costul de achizitie, dupa caz, si valoarea activului net al acestuia.
Contul 207 "Fond comercial" este un cont de activ.
In debitul contului 207 "Fond comercial" se inregistreaza:
- valoarea fondului comercial achizitionat, precum si a celui aportat la capitalul societatii (404, 456).
In creditul contului 207 "Fond comercial" se inregistreaza:
- valoarea fondului comercial cedat care nu a fost amortizat (672);
- valoarea fondului comercial amortizat integral (280).
Soldul contului reprezinta valoarea fondului comercial existent.
Contul 208 "Alte imobilizari necorporale" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta programelor informatice create de unitate sau achizitionate de la terti, precum si a altor imobilizari necorporale .
Contul 208 "Alte imobilizari necorporale" este un cont de activ.
In debitul contului 208 "Alte imobilizari necorporale" se inregistreaza:
- valoarea altor imobilizari necorporale achizitionate, realizate pe cont propriu, reprezentind aportul intreprinzatorului individual si al asociatilor la capitalul societatii (108, 230, 404, 456, 721).
In creditul contului 208 "Alte imobilizari necorporale" se inregistreaza:
- valoarea altor imobilizari necorporale cedate sau scoase din activ (280, 672);
- valoarea altor imobilizari necorporale retrase (108, 456).
Soldul contului reprezinta valoarea altor imobilizari necorporale existente.
GRUPA 21 "IMOBILIZARI CORPORALE" Din grupa 21 "Imobilizari corporale" fac parte:
Contul 211 "Terenuri" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta terenurilor si a amenajarilor de terenuri (racordarea lor la sistemul de alimentare cu energie, imprejmuirile, lucrarile de acces etc.).
Contul 211 "Terenuri" este un cont de activ.
In debitul contului 211 "Terenuri" se inregistreaza:
- valoarea terenurilor achizitionate si a celor reprezentind aport la capital (108, 404, 456);
- valoarea terenurilor primite cu titlu gratuit (131).
- valoarea la cost de productie a amenajarilor de terenuri realizate pe cont propriu (231, 722).
In creditul contului 211 "Terenuri" se inregistreaza:
- valoarea terenurilor cedate, amortizate (281, 672);
- valoarea terenurilor aportate, retrase (108, 456).
Soldul contului reprezinta valoarea terenurilor si costul efectiv al amenajarilor de teren.
Contul 212 "Mijloace fixe" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii mijloacelor fixe.
Contul 212 "Mijloace fixe" este un cont de activ.
In debitul contului 212 "Mijloace fixe" se inregistreaza:
- valoarea mijloacelor fixe achizitionate, realizate din productie proprie, primite cu titlu gratuit, ca aport al asociatilor la capitalul social si aportul intreprinzatorului individual (108, 131, 404, 456, 722).
In creditul contului 212 "Mijloace fixe" se inregistreaza:
- valoarea mijloacelor fixe cedate sau scoase din activ (281, 672);
- valoarea mijloacelor fixe retrase de intreprinzatorul individual (108).
Soldul contului reprezinta valoarea mijloacelor fixe existente.
GRUPA 23 "IMOBILIZARI IN CURS" Din grupa 23 "Imobilizari in curs" fac parte:
Contul 230 "Imobilizari necorporale in curs" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imobilizarilor necorporale in curs .
Contul 230 "Imobilizari necorporale in curs" este un cont de activ.
In debitul contului 230 "Imobilizari necorporale in curs" se inregistreaza:
- valoarea imobilizarilor necorporale facturate de furnizori (404);
- avansurile acordate furnizorilor de imobilizari (512);
- valoarea imobilizarilor necorporale in curs, realizate pentru nevoi proprii (721);
- imobilizarile necorporale in curs, aportate de asociati la capitalul social (456).
In creditul contului 230 "Imobilizari necorporale in curs" se inregistreaza:
- valoarea imobilizarilor necorporale in curs, receptionate (203, 205, 208) ;
- valoarea avansurilor decontate furnizorilor (404).
Soldul contului reprezinta valoarea imobilizarilor necorporale in curs.
Contul 231 "Imobilizari corporale in curs" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imobilizarilor corporale in curs.
Contul 231 "Imobilizari corporale in curs" este un cont de activ.
In debitul contului 231 "Imobilizari corporale in curs" se inregistreaza:
- valoarea imobilizarilor corporale in curs, realizate in regie proprie sau facturate la furnizor, precum si aportul in natura (108, 404, 456, 722);
- avansurile acordate furnizorilor de imobilizari (512).
In creditul contului 231 "Imobilizari corporale in curs" se inregistreaza:
- valoarea imobilizarilor corporale receptionate (212);
- valoarea avansurilor decontate furnizorilor (404).
Soldul contului reprezinta valoarea imobilizarilor corporale in curs.
GRUPA 26 "IMOBILIZARI FINANCIARE" Din grupa 26 "Imobilizari financiare" fac parte:
Contul 261 "Titluri de participare" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta titlurilor de participare.
Contul 261 "Titluri de participare" este un cont de activ.
In debitul contului 261 "Titluri de participare" se inregistreaza:
- valoarea titlurilor de participare achizitionate, a celor reprezentind aportul intreprinzatorului individual, precum si aportul in natura al asociatilor la capitalul societatii (108, 269, 456, 512, 531).
In creditul contului 261 "Titluri de participare" se inregistreaza:
- valoarea cheltuielilor privind titlurile de participare cedate (672).
- valoarea titlurilor de participare retrase (108, 456).
Soldul contului reprezinta valoarea titlurilor de participare existente.
Contul 262 "Titluri imobilizate ale activitatii de portofoliu" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta titlurilor imobilizate ale activitatii de portofoliu, pe care unitatea patrimoniala le dobindeste in vederea realizarii unor venituri financiare, fara interventia in gestiunea societatilor la care sint detinute titlurile.
Contul 262 "Titluri imobilizate ale activitatii de portofoliu" este un cont de activ.
In debitul contului 262 "Titluri imobilizate ale activitatii de portofoliu" se inregistreaza:
- valoarea titlurilor achizitionate, aportate de intreprinzatorul individual, precum si cele aportate de asociati la capitalul social (108, 269, 456).
In creditul contului 262 "Titluri imobilizate ale activitatii de portofoliu" se inregistreaza:
- valoarea cheltuielilor privind titlurile cedate sau retrase de intreprinzatorul individual (108, 672).
Soldul contului reprezinta titlurile imobilizate ale activitatii de portofoliu existente.
Contul 263 "Alte titluri imobilizate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor titluri de valoare detinute pe o perioada indelungata.
Contul 263 "Alte titluri imobilizate" este un cont de activ.
In debitul contului 263 "Alte titluri imobilizate" se inregistreaza:
- valoarea altor titluri imobilizate achizitionate, aportate de intreprinzatorul individual, precum si a celor aportate de asociati la capitalul social (108, 269, 456);
In creditul contului 263 "Alte titluri imobilizate" se inregistreaza:
- valoarea altor titluri imobilizate cedate (672);
- valoarea altor titluri imobilizate retrase de intreprinzatorul individual (108).
Soldul contului reprezinta alte titluri imobilizate existente.
Contul 267 "Creante imobilizate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor legate de participatii, a imprumuturilor acordate pe termen lung si a altor creante imobilizate, cum sint depozite si garantii platite.
Contul 267 "Creante imobilizate" este un cont de activ.
In debitul contul 267 "Creante imobilizate" se inregistreaza:
- valoarea imprumutului acordat si a veniturilor din dobinzile aferente creantelor imobilizate, precum si a garantiilor depuse la furnizori (269, 512, 763);
- reluarea sumelor inregistrate ca diferente nefavorabile de curs valutar la incheierea exercitiului financiar anterior (476);
- diferentele favorabile de curs valutar, aferente imprumuturilor acordate, la incheierea exercitiului financiar (477).
In creditul contului 267 "Creante imobilizate" se inregistreaza:
- valoarea creantelor imobilizate si a dobinzilor aferente, incasate (512, 531);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente imprumuturilor acordate altor unitati, la incheierea exercitiului financiar (476);
- reluarea sumelor inregistrate ca diferente favorabile de curs valutar, la incheierea exercitiului financiar anterior 477);
- valoarea pierderilor din creante imobilizate (663);
- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii creantelor (665).
Soldul contului reprezinta valoarea imprumuturilor acordate altor unitati si a altor creante imobilizate.
Contul 269 "Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta varsamintelor de efectuat cu ocazia achizitionarii imobilizarilor financiare.
Contul 269 "Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare" este un cont de pasiv.
In creditul contului 269 "Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare" se inregistreaza:
- sumele datorate pentru achizitionarea de imobilizari financiare (261, 262 , 263, 267).
In debitul contului 269 "Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare" se inregistreaza:
- sumele platite pentru imobilizari financiare (512, 531).
Soldul contului reprezinta sumele datorate pentru imobilizarile financiare.
GRUPA 28 "AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE" Din grupa 28 "Amortizari privind imobilizarile" fac parte:
Contul 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizarii imobilizarilor necorporale.
Contul 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale" este un cont de pasiv.
In creditul contului 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale" se inregistreaza:
- valoarea amortizarii imobilizarilor necorporale (681).
In debitul contului 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale" se inregistreaza:
- amortizarea aferenta imobilizarilor vindute sau scoase din activ (201, 203, 205, 207, 208).
Soldul contului reprezinta amortizarea imobilizarilor necorporale.
Contul 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizarii imobilizarilor corporale.
Contul 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" este un cont de pasiv.
In creditul contului 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" se inregistreaza:
- cheltuielile aferente amortizarii imobilizarilor corporale (681);
- valoarea amortizarii imobilizarilor utilizate in operatiuni de participatie, transferata conform contractelor (458).
In debitul contului 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" se inregistreaza:
- valoarea amortizarii imobilizarilor corporale vindute sau scoase din activ (212).
Soldul contului reprezinta amortizarea imobilizarilor corporale.
GRUPA 29 "PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR" Din grupa 29 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor" fac parte:
Contul 290 "Provizioane privind deprecierea imobilizarilor necorporale" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale.
Contul 290 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale" este un cont de pasiv.
In creditul contului 290 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale" se inregistreaza:
- sumele reprezentind constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale (681, 687).
In debitul contului 290 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale" se inregistreaza:
- sumele reprezentind diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale (781, 787).
Soldul contului reprezinta valoarea provizioanelor aferente imobilizarilor necorporale.
Contul 291 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor corporale.
Contul 291 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale" este un cont de pasiv.
In creditul contului 291 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale" se inregistreaza:
- sumele reprezentind constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor corporale (681, 687).
In debitul contului 291 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale" se inregistreaza:
- sumele reprezentind diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor corporale (781, 787).
Soldul contului reprezinta valoarea provizioanelor aferente imobilizarilor corporale.
Contul 293 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale si corporale in curs.
Contul 293 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs" este un cont de pasiv.
In creditul contului 293 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs" se inregistreaza:
- sumele reprezentind constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor in curs (681, 687).
In debitul contului 293 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs " se inregistreaza:
- sumele reprezentind diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor in curs (781, 787).
Soldul contului reprezinta valoarea provizioanelor aferente imobilizarilor in curs.
Contul 296 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor financiare.
Contul 296 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare" este un cont de pasiv.
In creditul contului 296 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare" se inregistreaza:
- sumele reprezentind constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor financiare (686).
In debitul contului 296 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare" se inregistreaza:
- sumele reprezentind diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor financiare (786).
Soldul contului reprezinta valoarea provizioanelor aferente imobilizarilor financiare.
CLASA 3 "CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE" Din clasa 3 "Conturi de stocuri si productie in curs de executie" fac parte urmatoarele grupe de conturi: 30 "Stocuri de materii si materiale"; 32 " Obiecte de inventar"; 33 "Productie in curs de executie"; 34 "Produse"; 35 " Stocuri aflate la terti"; 36 "Animale"; 37 "Marfuri"; 38 "Ambalaje"; 39 " Provizioane pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie".
GRUPA 30 "STOCURI DE MATERII SI MATERIALE" Din grupa 30 "Stocuri de materii si materiale" fac parte:
Contul 300 "Materii prime" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materii prime.
Contul 300 "Materii prime" este un cont de activ.
In situatia aplicarii inventarului permanent:
In debitul contului 300 "Materii prime" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achizitionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (401, 408, 542);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime aduse de la terti (351, 401);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime reprezentind aport in natura, precum si a celor primite cu titlu gratuit (108, 456, 771);
- valoarea materiilor prime constatate plus la inventar (600);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime primite de la grup, unitate sau subunitati (451, 481, 482).
In creditul contului 300 "Materii prime" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime incluse pe cheltuieli , constatate lipsa la inventar, precum si pierderile din deprecieri (600);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime retrase din aport de intreprinzatori (108);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime vindute ca atare (371 );
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime livrate la grup, unitate sau la subunitati (451, 481, 482);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime iesite prin donatie, precum si pierderile din calamitati (671);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime trimise spre prelucrare sau in custodie la terti (351).
Soldul contului reprezinta valoarea materiilor prime existente in stoc.
Contul 301 "Materiale consumabile" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materiale consumabile (materiale auxiliare, combustibili, ambalaje, piese de schimb, seminte si materiale de plantat, furaje si alte materiale consumabile).
Contul 301 "Materiale consumabile" este un cont de activ.
In situatia aplicarii inventarului permanent:
In debitul contul 301 "Materiale consumabile" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (401, 408, 542);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile aduse de la terti (351, 401);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile reprezentind aport in natura, precum si a celor primite cu titlu gratuit (108, 456, 771);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile constatate plus la inventar (601);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile primite de la grup, unitate sau subunitati (451, 481, 482).
In creditul contului 301 "Materiale consumabile" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile, incluse pe cheltuieli, a celor constatate lipsa la inventar, cit si pierderile din deprecieri (601);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile vindute ca atare (371);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile retrase din aport de intreprinzator (108);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile livrate la grup, unitate sau subunitati (451, 481, 482);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile donate, cit si pierderile din calamitati (671);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile trimise spre prelucrare sau in custodie la terti (351).
Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile existente in stoc.
Contul 308 "Diferente de pret la materii prime si materiale" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor (in plus sau in minus ) intre pretul de inregistrare prestabilit si costul de achizitie, aferente materiilor prime si materialelor consumabile.
Contul 308 "Diferente de pret la materii prime si materiale" este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a materiilor prime si al materialelor consumabile.
In debitul contului 308 "Diferente de pret la materii prime si materiale" se inregistreaza:
- diferentele de pret in plus (costul de achizitie este mai mare decit pretul prestabilit) aferente materiilor prime si materialelor consumabile intrate in gestiune prin achizitionare de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (401, 542);
- diferentele de pret in minus aferente materiilor prime si materialelor consumabile iesite din gestiune (600, 601).
In creditul contului 308 "Diferente de pret la materii prime si materiale" se inregistreaza:
- diferentele de pret in minus aferente materiilor prime si materialelor consumabile achizitionate de la furnizori (300, 301);
- diferentele de pret in plus aferente materiilor prime si materialelor consumabile iesite din gestiune (600, 601).
Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente materiilor prime si materialelor consumabile existente in stoc.
In situatia aplicarii inventarului intermitent:
Conturile 300 "Materiile prime" si 301 "Materiale consumabile" se debiteaza numai la sfirsitul perioadei cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime si materialelor consumabile existente in stoc, stabilita pe baza inventarului prin creditul conturilor 600 "Cheltuieli cu materiile prime" sau 601 "Cheltuieli cu materialele consumabile". Stocurile existente la inceputul exercitiului financiar precum si intrarile de materii prime si materiale consumabile in cursul perioadei se inregistreaza direct in debitul conturilor 600 "Cheltuieli cu materiile prime" si 601 "Cheltuieli cu materialele consumabile".
GRUPA 32 "OBIECTE DE INVENTAR" Din aceasta grupa fac parte:
Contul 321 "Obiecte de inventar" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de obiecte de inventar.
Contul 321 "Obiecte de inventar" este un cont de activ.
In debitul contului 321 "Obiecte de inventar" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar achizitionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (401, 408, 542);
- valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar aduse de la terti (352, 401);
- valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar reprezentind aport in natura, precum si a celor primite cu titlu gratuit (108, 456, 771);
- valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar constatate ca plus la inventar (602);
- valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar primite de la grup, unitate sau subunitati (451, 481, 482).
In creditul contului 321 "Obiecte de inventar" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar scoase din folosinta, constatate lipsa la inventar, cit si pierderile din deprecieri (322);
- valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar vindute ca atare (371);
- valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar trimise la terti (352);
- valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar donate, cit si pierderile din calamitati (671);
- valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar retrase din aport de intreprinzator (108).
Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar existente in stoc.
Contul 322 "Uzura obiectelor de inventar" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta uzurii obiectelor de inventar a caror valoare se include in cheltuielile de exploatare, fie integral la darea in folosinta, fie in mod esalonat pe o durata de cel mult trei ani, pe baza de scadentar.
Contul 322 "Uzura obiectelor de inventar" este un cont rectificativ al valorii obiectelor de inventar.
In creditul contului 322 "Uzura obiectelor de inventar" se inregistreaza uzura obiectelor de inventar, inclusa pe cheltuieli (602).
In debitul contului 322 "Uzura obiectelor de inventar" se inregistreaza valoarea obiectelor de inventar scoase din folosinta (321).
Soldul contului reprezinta valoarea uzurii obiectelor de inventar inclusa pe cheltuieli.
Contul 323 "Baracamente si amenajari provizorii" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta baracamentelor si amenajarilor provizorii, achizitionate sau construite in vederea executarii lucrarilor si prestatiilor de constructii.
Contul 323 "Baracamente si amenajari provizorii" este un cont de activ.
In debitul contului 323 "Baracamente si amenajari provizorii" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a baracamentelor si amenajarilor provizorii cumparate de la furnizori (401);
- valoarea la pret de inregistrare a baracamentelor si amenajarilor provizorii reprezentind aportul in natura al intreprinzatorului sau asociatilor si actionarilor (108, 456);
- valoarea la pret de inregistrare a baracamentelor si amenajarilor provizorii realizate din productie proprie (711);
- valoarea la pret de inregistrare a baracamentelor si amenajarilor provizorii primite gratuit (771).
In creditul contului 323 "Baracamente si amenajari provizorii" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a baracamentelor si amenajarilor provizorii vindute, demolate sau constatate lipsa la inventariere (603);
- valoarea la pret de inregistrare a baracamentelor si amenajarilor provizorii retrase din aport de catre intreprinzator (108).
- valoarea pierderilor din calamitati la baracamente (671).
Soldul reprezinta valoarea la pret de inregistrare a baracamentelor si amenajarilor provizorii existente.
Contul 328 "Diferente de pret la obiecte de inventar" Acest cont se foloseste numai in situatia inregistrarii stocurilor de obiecte de inventar la preturi prestabilite (standard).
GRUPA 33 "PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE" Din grupa 33 "Produse in curs de executie" fac parte:
Contul 331 "Produse in curs de executie" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta produselor in curs de executie (care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare prevazute de procesul tehnologic, respectiv productia neterminata) existente la sfirsitul perioadei.
Contul 331 "Produse in curs de executie" este un cont de activ.
In debitul contului 331 "Produse in curs de executie" se inregistreaza valoarea la cost de productie a stocului de produse in curs de executie la sfirsitul perioadei, stabilita pe baza de inventar (711).
In creditul contului 331 "Produse in curs de executie" se inregistreaza scaderea din gestiune a valorii productiei in curs de executie la inceputul perioadei urmatoare (711).
Soldul contului reprezinta valoarea la cost de productie a produselor aflate in curs de executie la sfirsitul perioadei.
Contul 332 "Lucrari si servicii in curs de executie" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta lucrarilor si serviciilor in curs de executie la sfirsitul perioadei.
Contul 332 "Lucrari si servicii in curs de executie" este un cont de activ.
In debitul contului 332 "Lucrari si servicii in curs de executie" se inregistreaza valoarea la cost de productie a lucrarilor si serviciilor aflate in curs de executie la sfirsitul perioadei (711).
In creditul contului 332 "Lucrari si servicii in curs de executie" se inregistreaza scaderea din gestiune a valorii lucrarilor si serviciilor in curs de executie la inceputul perioadei urmatoare (711).
Soldul contului reprezinta valoarea la cost de productie a lucrarilor si serviciilor in curs de executie la sfirsitul perioadei.
GRUPA 34 "PRODUSE" Din grupa 34 "Produse" fac parte:
Contul 341 "Semifabricate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de semifabricate.
Contul 341 "Semifabricate" este un cont de activ.
In debitul contului 341 "Semifabricate" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor intrate in gestiune din activitatea proprie, precum si plusurile constatate cu ocazia inventarierii (711);
- valoarea semifabricatelor aduse de la terti (354, 401).
In creditul contului 341 "Semifabricate" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor vindute (facturate), precum si lipsurile constatate la inventariere (711);
- valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor trimise la terti (354 ).
Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor existente in stoc.
Contul 345 "Produse finite" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de produse finite.
Contul 345 "Produse finite" este un cont de activ.
In debitul contului 345 "Produse finite" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a produselor finite intrate in gestiune, precum si plusurile de inventar (711);
- valoarea la pret de inregistrare a produselor finite aduse de la terti (354).
In creditul contului 345 "Produse finite" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a produselor finite vindute, precum si lipsurile de inventar (711);
- valoarea la pret de inregistrare a produselor finite livrate prin magazinele proprii de desfacere (371);
- valoarea la pret de inregistrare a produselor finite trimise la terti (354).
- valoarea pierderilor din calamitati sau donatiile de produse finite (671) .
Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a produselor finite existente in stoc.
Contul 346 "Produse reziduale" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de produse reziduale (rebuturi, materiale recuperabile sau deseuri).
Contul 346 "Produse reziduale" este un cont de activ.
In debitul contului 346 "Produse reziduale" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale intrate in gestiune din productie proprie (711);
- valoarea produselor reziduale aduse de la terti (354, 401).
In creditul contului 346 "Produse reziduale" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale vindute (711);
- valoarea produselor reziduale trimise la terti (354).
Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale existente in stoc.
Contul 348 "Diferente de pret la produse" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor intre pretul prestabilit (standard) si costul de productie la produse.
Contul 348 "Diferente de pret la produse" este un cont rectificativ al valorii de inregistrare.
In debitul contului 348 "Diferente de pret la produse" se inregistreaza:
- diferentele de pret in plus (costul de productie este mai mare decit pretul prestabilit) aferente produselor intrate in gestiune din productie proprie (711);
- diferentele de pret in minus repartizate asupra produselor iesite din gestiune prin vinzare (711).
In creditul contului 348 "Diferente de pret la produse" se inregistreaza:
- diferentele de pret in minus aferente produselor intrate in gestiune din productie proprie (711);
- diferentele de pret in plus repartizate asupra produselor iesite din gestiune prin vinzare (711).
Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente produselor existente in stoc.
GRUPA 35 "STOCURI AFLATE LA TERTI" Din grupa 35 "Stocuri aflate la terti" fac parte:
Contul 351 "Materii si materiale aflate la terti" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materii prime si materiale consumabile trimise la terti, precum si cele in curs de aprovizionare.
Contul 351 "Materii si materiale aflate la terti" este un cont de activ.
In debitul contului 351 "Materii si materiale aflate la terti" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor si materialelor consumabile aflate la terti si a celor in curs de aprovizionare (300, 301, 401).
In creditul contului 351 "Materii si materiale aflate la terti" se inregistreaza:
- valoarea materiilor si materialelor intrate in gestiune, aduse de la terti si a celor in curs de aprovizionare (300, 301).
Soldul contului reprezinta valoarea materiilor si materialelor trimise la terti, precum si a celor in curs de aprovizionare.
Contul 352 "Obiecte de inventar la terti" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta stocurilor de obiecte de inventar trimise la terti si a celor aflate in curs de aprovizionare.
Contul 352 "Obiecte de inventar la terti" este un cont de activ.
In debitul contului 352 "Obiecte de inventar la terti" se inregistreaza valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar aflate la terti si a celor in curs de aprovizionare (321, 401).
In creditul contului 352 "Obiecte de inventar la terti" se inregistreaza valoarea obiectelor de inventar reintrate in gestiune, aduse de la terti si a celor aflate in curs de aprovizionare (321).
Soldul contului reprezinta valoarea obiectelor de inventar aflate la terti si a celor in curs de aprovizionare.
Contul 354 "Produse aflate la terti" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta stocurilor de produse trimise la terti.
Contul 354 "Produse aflate la terti" este un cont de activ.
In debitul contului 354 "Produse aflate la terti" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a produselor (semifabricatelor, produselor finite sau produselor reziduale) trimise la terti (341, 345, 346).
In creditul contului 354 "Produse aflate la terti" se inregistreaza valoarea produselor intrate in gestiune, aduse de la terti (341, 345, 346).
Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a produselor aflate la terti.
Continutul si functiunea conturilor 356 "Animale la terti", 357 "Marfuri in custodie sau in consignatie la terti" si 358 "Ambalaje aflate la terti" sint similare cu cele ale conturilor prezentate la aceasta grupa.
GRUPA 36 "ANIMALE" Din grupa 36 "Animale" fac parte:
Contul 361 "Animale si pasari" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta efectivelor de animale si pasari, respectiv a animalelor nascute si cele tinere de orice fel (vitei, miei, purcei, minji etc.), in vederea cresterii si folosirii lor pentru munca si reproductie;
animalelor si pasarilor la ingrasat pentru valorificare; coloniilor de albine, precum si a animalelor pentru productie (lina, lapte si blana).
Contul 361 "Animale si pasari" este un cont de activ.
In debitul contului 361 "Animale si pasari" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor achizitionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (401, 408, 542);
- valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor aduse de la terti (356, 401);
- valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor aduse ca aport in natura de catre intreprinzatori sau actionari si asociati (108, 456);
- valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor obtinute din productie proprie, sporuri de greutate si plusurile de inventar la produse (711) ;
- valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor primite de la unitate sau subunitati (481, 482);
- valoarea animalelor si pasarilor primite cu titlu gratuit (771).
In creditul contului 361 "Animale si pasari" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor iesite din gestiune prin vinzare, incluse pe cheltuieli, constatate minus la inventar, cit si cele trimise la terti (356, 371, 606, 711);
- valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor livrate la unitate sau subunitati (481, 482);
- valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor retrase din aport de intreprinzatorul individual (108);
- valoarea pierderilor din calamitati, constatate la animale si pasari (671).
Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor existente la sfirsitul perioadei.
Contul 368 "Diferente de pret la animale si pasari" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor, in plus sau in minus , intre pretul de inregistrare prestabilit (standard) si costul de achizitie, respectiv costul de productie. Contul 368 "Diferente de pret la animale si pasari" este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a animalelor si pasarilor.
In debitul contului 368 "Diferente de pret la animale si pasari" se inregistreaza:
- diferentele de pret in plus aferente animalelor si pasarilor achizitionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (401, 542);
- diferentele de pret in minus aferente valorii animalelor incluse pe cheltuieli (606);
- diferentele de pret in plus aferente animalelor din productie proprie (711);
- diferentele de pret in minus repartizate asupra valorii animalelor si pasarilor iesite din gestiune prin vinzare sau alte cai (711).
In creditul contului 368 "Diferente de pret la animale si pasari" se inregistreaza:
- diferentele de pret in minus aferente animalelor si pasarilor achizitionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (361, 542);
- diferentele de pret in plus aferente animalelor incluse pe cheltuielile exercitiului financiar (606);
- diferentele de pret in minus aferente animalelor si pasarilor din productie proprie (711);
- diferentele de pret in plus repartizate asupra valorii animalelor din productie proprie iesite din gestiune prin vinzare sau alte cai (711).
Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente animalelor si pasarilor existente.
GRUPA 37 "MARFURI" Din grupa 37 "Marfuri" fac parte:
Contul 371 "Marfuri" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de marfuri.
Contul 371 "Marfuri" este un cont de activ.
In debitul contului 371 "Marfuri" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor achizitionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (401, 408, 542);
- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor reprezentind aportul in natura al intreprinzatorului individual sau al actionarilor si asociatilor (108, 456);
- valoarea marfurilor aduse de la terti (357, 401);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor auxiliare, obiectelor de inventar, animalelor si pasarilor, a altor valori de natura stocurilor vindute ca atare (300, 301, 321, 361 s.a);
- valoarea la pret de inregistrare a produselor finite livrate prin magazinele proprii de desfacere (345);
- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor constatate in plus la inventar, cit si a celor primite cu titlu gratuit (607, 771);
- valoarea adaosului comercial si taxa pe valoarea adaugata neexigibila, in situatia in care inregistrarea marfurilor se tine la pret cu amanuntul (378, 4428).
In creditul contului 371 "Marfuri" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor iesite din gestiune prin vinzare, precum si lipsurile de inventar (607);
- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor trimise in custodie sau in consignatie la terti (357);
- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor retrase din aport de catre intreprinzatorul individual (108);
- valoarea adaosului comercial si a taxei pe valoarea adaugata neexigibila aferenta marfurilor vindute, in situatia in care evidenta marfurilor se tine la pret cu amanuntul (378, 4428);
- valoarea donatiilor si a pierderilor din calamitati constatate la marfuri (671).
Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a marfurilor existente.
Contul 378 "Diferente de pret la marfuri" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta adaosului comercial (marja comerciantului) aferent marfurilor existente in gestiunea unitatii cu activitate comerciala.
Contul 378 "Diferente de pret la marfuri" este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a marfurilor.
In creditul contului 378 "Diferente de pret la marfuri" se inregistreaza valoarea adaosului comercial aferent marfurilor intrate in gestiune (371).
In debitul contului 378 "Diferente de pret la marfuri" se inregistreaza valoarea adaosului comercial aferent marfurilor vindute (371).
Soldul contului reprezinta valoarea adaosului comercial aferenta marfurilor existente in stoc.
GRUPA 38 "AMBALAJE" Din grupa 38 "Ambalaje" fac parte:
Contul 381 "Ambalaje" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de ambalaje, achizitionate sau confectionate in unitate, care sint destinate ambalarii si transportului produselor finite, cit si al marfurilor.
Contul 381 "Ambalaje" este un cont de activ.
In debitul contului 381 "Ambalaje" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor achizitionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (401, 408, 542);
- valoarea ambalajelor reprezentind aportul in natura al intreprinzatorului individual sau al actionarilor si asociatilor (108, 456);
- valoarea ambalajelor aduse de la terti (358, 401);
- valoarea ambalajelor nerestituite furnizorilor, in situatia in care acestea circula pe principiul restituirii (409);
- valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor constatate plus de inventar, cit si a celor primite cu titlu gratuit (608, 771);
- valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor realizate din productie proprie (711).
In creditul contului 381 "Ambalaje" se inregistreaza:
- valoarea ambalajelor iesite din gestiune prin retragerea aportului in natura al intreprinzatorului individual (108);
- valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor vindute ca atare (371);
- valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor incluse pe cheltuieli, precum si lipsurile constatate la inventar (608);
- valoarea ambalajelor trimise la terti (358);
- valoarea pierderilor din calamitati inregistrate la ambalaje (671).
Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor existente.
Contul 388 "Diferente de pret la ambalaje" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor (in minus sau in plus ) intre pretul prestabilit si costul de achizitie, aferente ambalajelor intrate in gestiune.
Contul 388 "Diferente de pret la ambalaje" este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a ambalajelor.
In debitul contului 388 "Diferente de pret la ambalaje" se inregistreaza:
- diferentele de pret in plus (costul de achizitie mai mare decit pretul prestabilit) aferente ambalajelor intrate in gestiune (401, 542);
- diferentele de pret in minus aferente ambalajelor iesite din gestiune (608).
In creditul contului 388 "Diferente de pret la ambalaje" se inregistreaza:
- diferentele de pret in minus aferente ambalajelor achizitionate de la furnizori si din avansuri de trezorerie (381, 542);
- diferentele de pret in plus aferente ambalajelor date in consum (608).
Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente ambalajelor existente in stoc.
GRUPA 39 "PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE" Din grupa 39 "Provizioane pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie" fac parte conturile:
390 "Provizioane pentru deprecierea materiilor prime";
391 "Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile";
392 "Provizioane pentru deprecierea obiectelor de inventar";
393 "Provizioane pentru deprecierea productiei in curs de executie";
394 "Provizioane pentru deprecierea produselor";
395 "Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la terti";
396 "Provizioane pentru deprecierea animalelor";
397 "Provizioane pentru deprecierea marfurilor";
398 "Provizioane pentru deprecierea ambalajelor".
Cu ajutorul conturilor din aceasta grupa se tine evidenta constituirii, de regula, la sfirsitul exercitiului financiar, a provizioanelor pentru deprecierea stocurilor de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, productie in curs de executie, produse, animale, marfuri si ambalaje, precum si a suplimentarii, diminuarii sau anularii acestora, potrivit legii.
Conturile din aceasta grupa sint conturi de pasiv.
In creditul conturilor din grupa 39 "Provizioane pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie" se inregistreaza valoarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs, constituite sau suplimentate, potrivit legii, pe feluri de provizioane, pe seama cheltuielilor de exploatare (681).
In debitul conturilor din grupa 39 "Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie" se inregistreaza sumele reprezentind diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs (781).
Soldul conturilor reprezinta valoarea provizioanelor constituite la sfirsitul perioadei.
CLASA 4 "CONTURI DE TERTI" Din clasa 4 "Conturi de terti" fac parte urmatoarele grupe de conturi:
40 "Furnizori si conturi asimilate" 41 "Clienti si conturi asimilate" 42 "Personal si conturi asimilate" 43 "Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate" 44 "Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate" 45 "Grup si asociati" 46 "Debitori si creditori diversi" 47 "Conturi de regularizare si asimilate" 48 "Decontari in cadrul unitatii" 49 "Provizioane pentru deprecierea creantelor".
GRUPA 40 "FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE" Din grupa 40 "Furnizori si conturi asimilate" fac parte:
Contul 401 "Furnizori" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru aprovizionarile de bunuri, lucrarile executate sau serviciile prestate.
Contul 401 "Furnizori" este un cont de pasiv.
In creditul contului 401 "Furnizori" se inregistreaza:
- valoarea la pret de cumparare sau prestabilit a materiilor prime si materialelor consumabile, obiectelor de inventar, animalelor tinere si la ingrasat, a marfurilor si ambalajelor intrate in patrimoniu, achizitionate cu titlu oneros de la terti pe baza de facturi (300, 301, 321, 323, 361, 371, 381), precum si diferentele de pret nefavorabile aferente, in cazul in care evidenta acestora se tine la preturi prestabilite (308, 328, 368, 378, 388);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente furnizorilor neachitati la incheierea exercitiului financiar (476);
- reluarea diferentelor favorabile de curs valutar inregistrate la incheierea exercitiului financiar precedent (477);
- valoarea materialelor nestocate aprovizionate, incluse direct pe cheltuieli, consumul de energie si apa (604, 605);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate la furnizori (409);
- valoarea lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de terti (611 la 626, 628, 471);
- valoarea facturilor primite in cazul in care acestea au fost evidentiate anterior ca facturi nesosite (408);
- taxa pe valoarea adaugata inscrisa in facturile furnizorilor (4426, 4428) ;
- valoarea timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si calatorie si a altor valori achizitionate (532).
In debitul contului 401 "Furnizori" se inregistreaza:
- platile efectuate catre furnizori (162, 512, 531, 541, 542);
- reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar inregistrate la incheierea exercitiului financiar (476);
- valoarea biletelor la ordin sau a cambiilor subscrise acceptate de furnizori (403);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizorii externi (765);
- valoarea avansurilor virate furnizorilor cu ocazia regularizarii platilor cu acestia (409);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente facturilor neachitate la incheierea exercitiului financiar (477);
- sumele nete achitate colaboratorilor si impozitul retinut (512, 531, 444) ;
- valoarea sconturilor obtinute de la furnizori (767).
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire predate furnizorului (409).
Soldul contului reprezinta sumele datorate furnizorilor.
Contul 403 "Efecte de platit" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiilor de plata stabilite pe baza de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.).
Contul 403 "Efecte de platit" este un cont de pasiv.
In creditul contului 403 "Efecte de platit" se inregistreaza:
- valoarea acceptata a cambiilor sau a biletelor la ordin subscrise (401);
- diferentele nefavorabile de curs valutar la incheierea exercitiului financiar, aferente datoriilor fata de furnizorii externi, exprimate in devize, ce urmeaza a se deconta pe baza de efecte comerciale (476);
- reluarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente efectelor de plata, exprimate in devize, inregistrate la incheierea exercitiului financiar (477).
In debitul contului 403 "Efecte de platit" se inregistreaza:
- diferentele favorabile de curs valutar constatate la lichidarea efectelor de plata in devize (765);
- diferentele de curs favorabile aferente efectelor de plata neachitate la incheierea exercitiului financiar (477);
- platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale (512);
- reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar inregistrate la incheierea exercitiului financiar, aferente datoriilor catre furnizori, ce se deconteaza pe baza de efecte comerciale (476).
Soldul contului reprezinta valoarea efectelor de platit.
Contul 404 "Furnizori de imobilizari" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiilor de plata fata de furnizorii de imobilizari corporale sau necorporale.
Contul 404 "Furnizori de imobilizari " este un cont de pasiv.
In creditul contului 404 "Furnizori de imobilizari" se inregistreaza:
- diferentele nefavorabile de curs valutar, inregistrate la incheierea execitiului financiar, aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari (476) ;
- reluarea diferentelor favorabile aferente furnizorului de imobilizari inregistrate la incheierea exercitiului financiar (477);
- valoarea imobilizarilor facturate de furnizori, a serviciilor prestate sau a lucrarilor executate de terti pentru realizarea unor imobilizari (201, 203 , 205, 207, 208, 211, 212);
- taxa pe valoarea adaugata inscrisa in factura furnizorilor de imobilizari (4426, 4428).
In debitul contului 404 "Furnizori de imobilizari" se inregistreaza:
- diferente favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari (765);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente furnizorilor de imobilizari neachitate la incheierea exercitiului financiar (477);
- sumele achitate furnizorilor de imobilizari (162, 512, 531, 541, 542);
- valoarea efectelor comerciale subscrise, acceptate de catre furnizorii de imobilizari (405);
- valoarea sconturilor obtinute de la furnizorii de imobilizari (767);
- reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar, inregistrate la incheierea exercitiului financiar, aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari (476).
Soldul contului reprezinta sumele datorate furnizorilor de imobilizari.
Contul 405 "Efecte de platit pentru imobilizari" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiilor de plata fata de furnizorii de imobilizari stabilite pe baza de efecte comerciale (biletul la ordin, cambia etc.).
Contul 405 "Efecte de platit pentru imobilizari" este un cont de pasiv.
In creditul contului 405 "Efecte de platit pentru imobilizari" se inregistreaza:
- reluarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente efectelor de plata pentru imobilizari neachitate la incheierea exercitiului financiar (477);
- valoarea acceptata de catre furnizorii de imobilizari a cambiilor sau biletelor la ordin subscrise (404);
- diferentele nefavorabile de curs valutar inregistrate la incheierea exercitiului financiar, aferente datoriilor catre furnizorii de investitii, ce se deconteaza pe baza de efecte comerciale (476).
In debitul contului 405 "Efecte de platit pentru imobilizari" se inregistreaza:
- diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari (765);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente efectelor de plata pentru imobilizari, exprimate in devize, la incheierea exercitiului financiar (477);
- platile efectuate catre furnizorii de imobilizari pe baza de efecte comerciale, la scadenta acestora (512);
- reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar inregistrate la incheierea exercitiului financiar, aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari ce se deconteaza pe baza de efecte comerciale (476).
Soldul contului reprezinta valoarea efectelor de platit pentru imobilizarile achizitionate.
Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru aprovizionarile de bunuri, lucrarile executate si prestarile de servicii, pentru care nu s-au primit facturi.
Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite" este un cont de pasiv.
In creditul contului 408 "Furnizori - facturi nesosite " se inregistreaza:
- reluarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizori (477);
- valoarea bunurilor aprovizionate, a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de catre furnizori (300, 301, 321, 323, 361, 371, 381, 4428 , 604, 605, 611 la 626, 628);
- diferentele nefavorabile de curs valutar inregistrate la incheierea exercitiului financiar, aferente datoriilor catre furnizori, pentru care nu s-au primit facturile (476).
In debitul contului 408 "Furnizori - facturi nesosite" se inregistreaza:
- valoarea facturilor sosite (401);
- diferentele favorabile de curs valutar inregistrate la incheierea exercitiului financiar, aferente datoriilor catre furnizori pentru care nu s-au primit facturile (477);
- reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar, inregistrate la incheierea exercitiului financiar anterior, aferente datoriilor catre furnizori, pentru care nu s-au primit facturile (476).
Soldul contului reprezinta sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi.
Contul 409 "Furnizori - debitori" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri, executari de lucrari si prestari de servicii.
Contul 409 "Furnizori - debitori" este un cont de activ.
In debitul contului 409 "Furnizori - debitori" se inregistreaza:
- valoarea avansurilor achitate in contul unor livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrari (512, 531);
- diferentele favorabile de curs valutar inregistrate la incheierea exercitiului financiar, aferente avansurilor in devize (477);
- reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in valuta existente la finele exercitiului financiar (476);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire facturate la furnizori (401).
In creditul contului 409 "Furnizori - debitori" se inregistreaza:
- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in devize acordate furnizorilor (665);
- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in devize acordate furnizorilor la incheierea exercitiului financiar (476);
- valoarea avansurilor regularizate cu furnizorii la primirea bunurilor, lucrarilor sau serviciilor (401);
- reluarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente avansurilor in devize existente la finele exercitiului financiar (477);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire inapoiate furnizorilor, precum si inregistrarea degradarilor de ambalaje (401, 608);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, nerestituite furnizorilor, retinute in stoc (381).
Soldul contului reprezinta avansuri acordate furnizorilor, nedecontate.
GRUPA 41 "CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE" Din grupa 41 "Clienti si conturi asimilate" fac parte:
Contul 411 "Clienti" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu clientii interni si externi pentru produse, semifabricate, materiale, marfuri etc. vindute, lucrari executate si servicii prestate, pe baza de facturi.
Contul 411 "Clienti" este un cont de activ.
In debitul contului 411 "Clienti" se inregistreaza:
- valoarea la pret de vinzare a marfurilor, produselor, semifabricatelor etc. livrate, lucrarilor efectuate si serviciilor prestate, precum si taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta (701-708, 4427, 4428);
- valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate evidentiate anterior in contul "Clienti-facturi de intocmit" (418);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente creantelor exprimate in devize, la incheierea exercitiului financiar (477);
- reluarea diferentelor de curs valutar nefavorabile aferente clientilor, exprimate devize, la incheierea exercitiului financiar (476);
- valoarea creantelor reactivate (754);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate clientilor (419).
In creditul contului 411 "Clienti" se inregistreaza:
- sumele incasate de la clienti in conturile de disponibilitati bancare sau in numerar (512, 531);
- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor in devize la incheierea exercitiului financiar (476);
- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor exprimate in devize (665);
- valoarea cecurilor si efectelor comerciale acceptate (511, 413);
- valoarea sconturilor acordate clientilor (667);
- sumele datorate de clienti incerti, dubiosi, rau platnici sau aflati in litigiu (416);
- reluarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente creantelor in devize existente la incheierea exercitiului financiar (477).
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, primite de la clienti (419);
- decontarea avansurilor incasate de la clienti (419).
Soldul contului reprezinta sumele datorate de clienti.
Contul 413 "Efecte de primit" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta drepturilor de creanta stabilite pe baza de efecte comerciale.
Contul 413 "Efecte de primit" este un cont de activ.
In debitul contului 413 "Efecte de primit" se inregistreaza:
- sumele datorate de clienti reprezentind valoarea efectelor comerciale, acceptate (411);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente creantelor datorate de clientii externi a caror decontare se face pe baza de efecte comerciale, la incheierea exercitiului financiar (477);
- reluarea diferentelor de curs nefavorabile, aferente creantelor din conturile de clienti, inregistrate la incheierea exercitiului financiar (476).
In creditul contului 413 "Efecte de primit" se inregistreaza:
- efecte comerciale primite de la clienti (511);
- reluarea diferentelor favorabile de curs valutar, aferente creantelor in devize, a caror decontare se face pe baza de efecte comerciale (477);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, la lichidarea efectelor de primit in devize (665).
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente creantelor datorate de clientii externi, a caror decontare se face pe baza de efecte comerciale, la incheierea exercitiului financiar (476);
- sumele incasate de la clienti prin conturile curente (512).
Soldul contului reprezinta valoarea efectelor comerciale de primit.
Contul 416 "Clienti incerti" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta clientilor incerti, rau-platnici, dubiosi sau aflati in litigiu.
Contul 416 "Clienti incerti" este un cont de activ.
In debitul contului 416 "Clienti incerti" se inregistreaza:
- reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar, aferente clientilor incerti, la incheierea exercitiului financiar (476);
- valoarea bunurilor livrate, prestatiilor efectuate sau a lucrarilor executate clientilor care se dovedesc rau-platnici, dubiosi, incerti sau in litigiu (411);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente clientilor incerti sau in litigiu, la incheierea exercitiului financiar (477).
In creditul contului 416 "Clienti incerti" se inregistreaza:
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente clientilor incerti sau in litigiu (665);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente clientilor incerti, la incheierea exercitiului financiar (476);
- sumele incasate in conturile de disponibilitati sau in numerar de la clientii incerti sau in litigiu (512, 531);
- reluarea diferentelor favorabile de curs valutar, aferente creantelor datorate de clientii incerti sau in litigiu, inregistrate la incheierea exercitiului financiar (477);
- sumele trecute pe pierderi cu prilejul scaderii din evidenta a clientilor incerti sau in litigiu, inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta (4427, 654) .
Soldul contului reprezinta sumele datorate de clientii incerti sau in litigiu.
Contul 418 "Clienti - facturi de intocmit" Cu ajutorul acestui cont se evidentiaza livrarile de bunuri, prestarile de servicii sau executarile de lucrari, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, pentru care nu s-au intocmit facturi.
Contul 418 "Clienti - facturi de intocmit" este un cont de activ.
In debitul contului 418 "Clienti - facturi de intocmit" se inregistreaza:
- reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar, aferente creantelor in devize, pentru care nu s-au intocmit facturi la inchiderea exercitiului financiar (476);
- valoarea livrarilor de bunuri, a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate catre clienti, aferente exercitiului financiar in curs, pentru care nu s-au intocmit facturi, inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta (4428, 701 la 708);
- diferentele favorabile de curs valutar, aferente creantelor in devize, inregistrate la incheierea exercitiului financiar, pentru care nu s-au intocmit facturi (477).
In creditul contului 418 "Clienti - facturi de intocmit" se inregistreaza:
- valoarea facturilor intocmite catre clienti (411);
- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente clientilor - facturi de intocmit (665);
- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor in devize, nefacturate la incheierea exercitiului financiar (476);
- reluarea diferentelor favorabile de curs valutar inregistrate la incheierea exercitiului financiar (477).
Soldul contului reprezinta valoarea bunurilor livrate, a serviciilor prestate sau a lucrarilor executate, pentru care nu s-au intocmit facturi.
Contul 419 "Clienti - creditori" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta clientilor - creditori, reprezentind avansurile incasate de la clienti.
Contul 419 "Clienti - creditori" este un cont de pasiv.
In creditul contului 419 "Clienti - creditori" se inregistreaza:
- sumele incasate de la clienti reprezentind avansuri pentru livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrari (512, 531);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate clientilor (411);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente avansurilor in devize primite de la clienti, la incheierea exercitiului financiar (476);
- reluarea diferentelor favorabile de curs valutar, aferente avansurilor primite de la clienti in devize, inregistrate la incheierea exercitiului financiar (477).
In debitul contului 419 "Clienti - creditori" se inregistreaza:
- diferente favorabile de curs valutar, aferente avansurilor in devize de la clienti (765);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor in devize catre clienti, constatate la incheierea exercitiului financiar (477);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, primite de la clienti (411);
- decontarea avansurilor incasate de la clienti (411);
- reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in devize, primite de la clienti, la incheierea exercitiului financiar (476);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, nerestituite de clienti (708).
Soldul contului reprezinta sumele datorate clientilor.
GRUPA 42 "PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE" Din grupa 42 "Personal si conturi asimilate" fac parte:
Contul 421 "Personal - remuneratii datorate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu personalul pentru salariile cuvenite acestora in bani sau in natura, inclusiv a adaosurilor si premiilor achitate din fondul de salarii.
Contul 421 "Personal - remuneratii datorate" este un cont de pasiv.
In creditul contului 421 "Personal - remuneratii datorate" se inregistreaza:
- salariile si alte drepturi cuvenite personalului (641).
In debitul contului 421 "Personal - remuneratii datorate" se inregistreaza:
- retineri din salarii reprezentind: avansuri, sume opozabile salariatilor datorate tertilor, contributia pentru pensia suplimentara, contributia pentru ajutorul de somaj, impozitul pe salarii, precum si alte retineri datorate unitatii (425, 427, 428, 431, 437, 444);
- sumele neridicate de personal in termen legal (426);
- salariile nete achitate personalului (531).
Soldul contului reprezinta sumele datorate salariatilor.
Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajutoarelor de boala pentru incapacitate temporara de munca, a celor pentru ingrijirea copilului, a ajutoarelor de deces si a altor ajutoare acordate.
Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" este un cont de pasiv.
In creditul contului 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" se inregistreaza:
- sumele datorate personalului, reprezentind ajutoare materiale suportate din contributia unitatii pentru asigurari sociale, precum si cele acordate, potrivit legii, pentru protectia sociala (431, 645).
In debitul contului 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" se inregistreaza:
- sumele platite (531);
- retinerile reprezentind: avansuri acordate, sume datorate unitatii sau tertilor, contributia pentru pensia suplimentara si pentru ajutorul de somaj si impozitul datorat (425, 427, 428, 431, 437, 444);
- sumele neridicate (426).
Soldul contului reprezinta sumele datorate salariatilor.
Contul 424 "Participarea personalului la profit" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta stimulentelor cuvenite personalului din profit.
Contul 424 "Participarea personalului la profit" este un cont de pasiv.
In creditul contului 424 "Participarea personalului la profit" se inregistreaza:
- sumele alocate din fondul de participare la profit (112).
In debitul contului 424 "Participarea personalului la profit" se inregistreaza:
- sumele achitate salariatilor (531);
- sumele neridicate de personal (426);
- impozitul retinut (444).
Soldul contului reprezinta sumele datorate personalului.
Contul 425 "Avansuri acordate personalului" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate personalului.
Contul 425 "Avansuri acordate personalului" este un cont de activ.
In debitul contului 425 "Avansuri acordate personalului" se inregistreaza:
- avansurile platite personalului conform contractului de munca (531);
- avansurile neridicate (426).
In creditul contului 425 "Avansuri acordate personalului" se inregistreaza:
- sumele retinute pe statele de salarii sau de ajutoare materiale reprezentind avansuri acordate (421, 423).
Soldul contului reprezinta avansurile platite.
Contul 426 "Drepturi de personal neridicate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta drepturilor de personal, neridicate in termenul legal.
Contul 426 "Drepturi de personal neridicate" este un cont de pasiv.
In creditul contului 426 "Drepturi de personal neridicate" se inregistreaza:
- sumele datorate personalului, neridicate in termen, reprezentind salarii , sporuri, adaosuri, alocatii de stat pentru copii, stimulente din profit, ajutoare de boala si alte drepturi (421, 423, 424, 425).
In debitul contului 426 "Drepturi de personal neridicate" se inregistreaza:
- sumele achitate personalului (531);
- drepturile de personal neridicate prescrise, datorate bugetului statului potrivit legii, sau inregistrate ca venituri exceptionale aferente perioadei (448, 771).
Soldul contului reprezinta drepturi de personal neridicate.
Contul 427 "Retineri din remuneratii datorate tertilor" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta retinerilor si popririlor din remuneratii, datorate tertilor.
Contul 427 "Retineri din remuneratii datorate tertilor" este un cont de pasiv.
In creditul contului 427 "Retineri din remuneratii datorate tertilor" se inregistreaza:
- sumele retinute de la salariati, datorate tertilor, reprezentind chirii, cumparari cu plata in rate si alte obligatii fata de terti (421, 423).
In debitul contului 427 "Retineri din remuneratii datorate tertilor" se inregistreaza:
- sumele achitate tertilor, reprezentind retineri sau popriri din salarii (512, 531).
Soldul contului reprezinta sumele retinute de la salariati, datorate tertilor.
Contul 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu salariatii la incheierea exercitiului financiar pentru a permite inregistrarea cheltuielilor si veniturilor aferente exercitiului financiar expirat, precum si a altor creante si datorii in raporturile cu personalul.
Contul 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" este un cont bifunctional.
In creditul contului 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" se inregistreaza:
- sumele datorate salariatilor, pentru care nu s-au intocmit state de plata , determinate de activitatea exercitiului financiar care urmeaza sa se incheie, inclusiv indemnizatiile pentru concediile de odihna neefectuate pina la incheierea exercitiului financiar (641);
- sumele datorate personalului sub forma de ajutoare (438);
- sumele incasate de la salariati, evidentiate anterior in acest cont (531) .
In debitul contului 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" se inregistreaza:
- sumele achitate personalului, evidentiate anterior in acest cont (531,);
- sumele datorate de personal, reprezentind chirii si consumuri, care se fac venit la unitate, precum si eventualele sume datorate privind debite, remuneratii, avansuri nejustificate, sporuri sau adaosuri necuvenite, ajutoare de boala necuvenite (542, 758, 706, 708, 4427, 438).
Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate de unitate salariatilor, iar soldul debitor, sumele datorate de salariati.
GRUPA 43 "ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE" Din grupa 43 "Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate" fac parte:
Contul 431 "Asigurari sociale" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind contributia unitatii la asigurarile sociale, precum si contributia personalului pentru pensia suplimentara.
Contul 431 "Asigurari sociale" este un cont de pasiv.
In creditul contului 431 "Asigurari sociale" se inregistreaza:
- contributia unitatii la asigurarile sociale (645);
- contributia personalului pentru pensia suplimentara (421, 423).
In debitul contului 431 "Asigurari sociale" se inregistreaza:
- sumele virate asigurarilor sociale (512);
- sumele datorate personalului, ce se suporta din asigurari sociale (423);
- sumele datorate fondului special pentru sanatate (447).
Soldul contului reprezinta sumele datorate asigurarilor sociale.
Contul 437 "Ajutor de somaj" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind ajutorul de somaj, datorat de unitate, precum si de salariati, potrivit legii.
Contul 437 "Ajutor de somaj" este un cont de pasiv.
In creditul contului 437 "Ajutor de somaj" se inregistreaza:
- sumele datorate de unitate pentru constituirea fondului de somaj (645);
- sumele datorate de catre personal pentru constituirea fondului de somaj (421, 423).
In debitul contului 437 "Ajutor de somaj" se inregistreaza:
- sumele virate reprezentind contributia unitatii si a personalului pentru constituirea fondului de somaj (512);
- sume acordate salariatilor, potrivit legii, din fondul de ajutor de somaj (531, 512).
Soldul contului reprezinta sumele datorate de unitate si de salariati pentru constituirea fondului de somaj.
Contul 438 "Alte datorii si creante sociale" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor de achitat sau a creantelor de incasat in contul asigurarilor sociale aferente exercitiului financiar in curs, precum si plata acestora.
Contul 438 "Alte datorii si creante sociale" este un cont bifunctional.
In creditul contului 438 "Alte datorii si creante sociale" se inregistreaza:
- sumele reprezentind ajutoare materiale achitate in plus personalului (428 ).
In debitul contului 438 "Alte datorii si creante sociale" se inregistreaza:
- sumele datorate personalului, sub forma de ajutoare (428);
- sumele virate asigurarilor sociale reflectate ca alte datorii si creante sociale (512);
Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate bugetului asigurarilor sociale, iar soldul debitor, sumele ce urmeaza a se incasa de la bugetul asigurarilor sociale.
GRUPA 44 "BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE" Din grupa 44 "Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate" fac parte:
Contul 441 "Impozitul pe profit" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu bugetul statului privind impozitul pe profit.
Contul 441 "Impozitul pe profit" este un cont bifunctional.
In creditul contului 441 "Impozitul pe profit" se inregistreaza:
- sumele datorate de unitate catre bugetul statului, reprezentind impozitul pe profit (691).
In debitul contului 441 "Impozitul pe profit" se inregistreaza:
- sumele virate la bugetul statului, reprezentind impozitul pe profit (512) .
Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate de unitate, iar soldul debitor, sumele varsate in plus.
Contul 442 "Taxa pe valoarea adaugata" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu bugetul statului privind taxa pe valoarea adaugata.
Contul 442 "Taxa pe valoarea adaugata" este un cont bifunctional.
Pentru evidentierea distincta a taxei pe valoarea adaugata se utilizeaza urmatoarele conturi sintetice de gradul II:
4423 "TVA de plata" 4424 "TVA de recuperat" 4426 "TVA deductibila" 4427 "TVA colectata" 4428 "TVA neexigibila" Contul 4423 "Taxa pe valoarea adaugata de plata" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata de platit bugetului statului.
Contul 4423 "Taxa pe valoarea adaugata de plata" este un cont de pasiv.
In creditul contului 4423 "Taxa pe valoarea adaugata de plata" se inregistreaza:
- diferentele rezultate la finele perioadei intre taxa pe valoarea adaugata colectata mai mare si taxa pe valoarea adaugata deductibila (4427).
In debitul contului 4423 "Taxa pe valoarea adaugata de plata" se inregistreaza:
- platile efectuate catre bugetul statului, reprezentind taxa pe valoarea adaugata (512);
- taxa pe valoarea adaugata de recuperat, compensata (4424).
Soldul contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata exigibila la plata.
Contul 4424 "Taxa pe valoarea adaugata de recuperat" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul statului.
Contul 4424 "Taxa pe valoarea adaugata de recuperat" este un cont de activ.
In debitul contului 4424 "Taxa pe valoarea adaugata de recuperat" se inregistreaza:
- diferentele rezultate la sfirsitul perioadei intre taxa pe valoarea adaugata colectata mai mica si taxa pe valoarea adaugata deductibila mai mare (4426).
In creditul contului 4424 "Taxa pe valoarea adaugata de recuperat" se inregistreaza:
- taxa pe valoarea adaugata incasata de la bugetul statului in baza cererii de rambursare sau taxa pe valoarea adaugata de recuperat compensata in perioadele urmatoare cu taxa pe valoarea adaugata de plata (512, 4423).
Soldul contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul statului.
Contul 4426 "Taxa pe valoarea adaugata deductibila" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata inscrisa in facturile emise de furnizori pentru bunurile, serviciile si lucrarile achizitionate de unitate, sau aferenta mijloacelor fixe realizate in regie proprie, deductibila din punct de vedere fiscal.
Contul 4426 "Taxa pe valoarea adaugata deductibila" este un cont de activ.
In debitul contului 4426 "Taxa pe valoarea adaugata deductibila" se inregistreaza:
- sumele reprezentind taxa pe valoarea adaugata deductibila potrivit legii (401, 404, 512, 4428, 542);
- sumele reprezentind taxa pe valoarea adaugata aferenta mijloacelor fixe realizate in regie proprie (4427).
In creditul contului 4426 "Taxa pe valoarea adaugata deductibila" se inregistreaza:
- sumele deductibile din TVA colectata (4427);
- sumele reprezentind TVA deductibila ce depasesc valoarea TVA colectata ce urmeaza a se incasa de la bugetul statului (4424).
- cu prorata din TVA deductibila, devenita nedeductibila (635).
La sfirsitul perioadei, contul nu prezinta sold.
Contul 4427 "Taxa pe valoarea adaugata colectata" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor datorate de unitatea patrimoniala bugetului de stat, reprezentind taxa pe valoarea adaugata aferenta vinzarilor de marfuri si bunuri, prestarilor de servicii sau executarilor de lucrari.
Contul 4427 "Taxa pe valoarea adaugata colectata" este un cont de pasiv.
In creditul contului 4427 "Taxa pe valoarea adaugata colectata" se inregistreaza:
- taxa pe valoarea adaugata aferenta mijloacelor fixe realizate in regie proprie (4426);
- taxa pe valoarea adaugata inscrisa in facturile emise catre clienti sau alte documente legale reprezentind vinzarile de marfuri si bunuri, prestarile de servicii si executarile de lucrari (411, 461, 531, 428);
- taxa pe valoarea adaugata aferenta lipsurilor imputate (428, 461);
- taxa pe valoarea adaugata neexigibila devenita exigibila in cursul lunii (4428);
- taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor folosite in scop personal sau predate cu titlu gratuit, cea aferenta lipsurilor peste normele legale neimputabile, precum si cea aferenta bunurilor si serviciilor acordate salariatilor sub forma avantajelor in natura (635).
In debitul contului 4427 "Taxa pe valoarea adaugata colectata" se inregistreaza:
- taxa pe valoarea adaugata, de plata datorata bugetului statului (4423);
- sumele reprezentind taxa pe valoarea adaugata deductibila (4426);
- sumele reprezentind taxa pe valoarea adaugata aferenta clientilor insolvabili scosi din activ (416).
La sfirsitul perioadei, contul nu prezinta sold.
Contul 4428 "Taxa pe valoarea adaugata neexigibila" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata neexigibila rezultata din vinzarile si cumpararile de bunuri, servicii, lucrari efectuate cu plata in rate, precum si cea inclusa in pretul de vinzare cu amanuntul la unitatile comerciale ce tin evidenta la acest pret.
Contul 4428 "Taxa pe valoarea adaugata neexigibila" este un cont bifunctional.
In creditul contului 4428 "Taxa pe valoarea adaugata neexigibila" se inregistreaza:
- taxa pe valoarea adaugata, aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executarilor de lucrari cu plata in rate (411);
- taxa pe valoarea adaugata aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii, executarilor de lucrari pentru care nu s-au intocmit facturi (418);
- taxa pe valoarea adaugata aferenta marfurilor din unitatile comerciale cu amanuntul (371);
- taxa pe valoarea adaugata, aferenta cumparaturilor efectuate cu plata in rate, precum si cea aferenta facturilor sosite, devenita deductibila (4426).
In debitul contului 4428 "Taxa pe valoarea adaugata neexigibila" se inregistreaza:
- taxa pe valoarea adaugata aferenta facturilor nesosite (408);
- taxa pe valoarea adaugata, aferenta cumparaturilor efectuate cu plata in rate (401, 404);
- taxa pe valoarea adaugata aferenta vinzarilor de marfuri din unitatile comerciale cu amanuntul (371);
- taxa pe valoarea adaugata, aferenta vinzarilor de bunuri, serviciilor sau prestarilor de lucrari cu plata in rate, devenita exigibila in cursul exercitiului financiar (4427).
Soldul contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata neexigibila.
Contul 444 "Impozitul pe salarii" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta impozitelor pe salarii si a altor drepturi similare datorate bugetului.
Contul 444 "Impozitul pe salarii" este un cont de pasiv.
In creditul contului 444 "Impozitul pe salarii" se inregistreaza:
- sumele datorate bugetului reprezentind impozit pe salarii retinut din drepturile banesti cuvenite salariatilor, potrivit legii (421, 423, 424);
- sumele retinute de unitate, reprezentind impozit datorat de catre colaboratorii unitatii pentru platile efectuate catre acestia (401);
- sumele datorate bugetului statului, reprezentind impozit suplimentar datorat de unitate pentru depasirea fondului de salarii admisibil (631).
In debitul contului 444 "Impozitul pe salarii" se inregistreaza:
- sumele virate la buget reprezentind impozit pe salarii si alte drepturi similare (512, 542).
Soldul contului reprezinta sumele datorate bugetului.
Contul 445 "Subventii" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind fondurile alocate de la bugetul de stat pentru cheltuieli de capital, subventiile pentru diferentele de pret, precum si alte subventii, potrivit legii.
Contul 445 "Subventii" este un cont de activ.
In debitul contului 445 "Subventii" se inregistreaza:
- sumele alocate de la bugetul de stat, precum si valoarea altor subventii pentru investitii de primit (131).
- valoarea subventiilor pentru diferentele de pret si a altor subventii, de primit, potrivit legii (741);
In creditul contului 445 "Subventii" se inregistreaza:
- valoarea alocatiilor de la buget, a subventiilor pentru diferente de pret si a altor subventii incasate (512).
Soldul contului reprezinta subventiile de primit.
Contul 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind impozitele, taxele si varsamintele asimilate cum sint: accizele, impozitul pe titeiul din productia interna si pe gaze naturale, impozitul pe dividende, impozitul pe cladiri si impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, varsaminte din profitul net al regiilor publice, ICM inclus in facturile emise inainte de 01.07.1993, alte impozite si taxe.
Contul 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" este un cont de pasiv.
In creditul contului 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" se inregistreaza:
- valoarea altor impozite, taxe si varsaminte asimilate, datorate bugetului statului (129, 635);
- impozitul pe dividende datorat (457);
- sumele restituite de la buget, reprezentind varsaminte efectuate in plus din impozite, taxe si alte varsaminte asimilate (512).
In debitul contului 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" se inregistreaza:
- platile efectuate bugetului statului sau bugetelor locale privind alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (512).
Soldul contului reprezinta sumele datorate bugetului statului sau bugetelor locale.
Contul 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor si a varsamintelor efectuate catre alte organisme publice, cum sint: contributia unitatii pentru constituirea fondului de cercetare - dezvoltare, pentru constituirea fondului special pentru agricultura, a fondului special pentru sanatate, a fondului pentru risc si accidente, precum si alte varsaminte asimilate.
Contul 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate" este un cont de pasiv.
In creditul contului 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate" se inregistreaza:
- datoriile si varsamintele de efectuat, conform prevederilor legale, catre alte organisme publice (431, 635).
In debitul contului 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate" se inregistreaza:
- platile efectuate catre organismele publice privind taxele si varsamintele asimilate datorate acestora (512, 542).
Soldul contului reprezinta sumele datorate de unitate organismelor publice.
Contul 448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor datorii si creante cu bugetul statului.
Contul 448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului" este un cont bifunctional.
In creditul contului 448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului" se inregistreaza:
- sumele reprezentind salariile neridicate, prescrise, datorate bugetului statului (426);
- alte datorii fata de bugetul statului, cum sint: amenzile si penalitatile (671);
- sumele incasate de la buget reprezentind varsaminte efectuate in plus din alte datorii si creante (512).
In debitul contului 448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului" se inregistreaza;
- sumele virate la buget reprezentind alte datorii fata de acesta (512);
- sumele cuvenite unitatii, datorate de buget, altele decit impozitele si taxele (771).
Soldul creditor reprezinta sumele datorate de unitate bugetului, iar soldul debitor, sumele datorate de buget.
GRUPA 45 "GRUP SI ASOCIATI" Din grupa 45 "Grup si asociati" fac parte:
Contul 451 "Decontari in cadrul grupului" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta operatiunilor privind virarile de sume intre unitatile apartinind aceluiasi grup.
Contul 451 "Decontari in cadrul grupului" este un cont bifunctional.
In debitul contului 451 "Decontari in cadrul grupului" se inregistreaza:
- diferentele favorabile de curs valutar, aferente creantelor in devize (765);
- pretul de vinzare al imobilizarilor financiare cedate la unitati din cadrul grupului (772);
- sumele virate altor unitati din cadrul aceluiasi grup (512);
- dobinzile aferente imprumuturilor acordate (766);
- dividendele de incasat din participatii (761).
In creditul contului 451 "Decontari in cadrul grupului" se inregistreaza:
- sumele incasate de la alte unitati din cadrul aceluiasi grup (512);
- dobinzile aferente imprumuturilor incasate (666);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente creantelor in devize (665);
- dobinzile aferente imprumuturilor pe termen lung si mediu primite de la alte unitati din cadrul grupului (168);
- valoarea debitelor scazute din evidenta (671);
- incasarea dividendelor din participatii (512).
Soldul debitor al contului reprezinta datoriile celorlalte unitati ale grupului fata de unitate, iar soldul creditor, datoriile unitatii fata de celelalte unitati din cadrul grupului.
Contul 455 "Asociati - conturi curente" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor lasate temporar la dispozitia unitatii de catre asociati.
Contul 455 "Asociati - conturi curente" este un cont de pasiv.
In creditul contului 455 "Asociati - conturi curente" se inregistreaza:
- sumele depuse de asociati (512, 531);
- dobinzile curente cuvenite asociatilor pentru disponibilitatile depuse la unitate (666);
- sumele lasate in contul curent al asociatilor, reprezentind dividende (457).
In debitul contului 455 "Asociati - conturi curente" se inregistreaza:
- diferentele favorabile de curs valutar, cu ocazia restituirii sumelor depuse in devize (765);
- sumele virate sau restituite in numerar catre asociati (512, 531).
Soldul contului reprezinta sumele datorate de unitate catre asociati.
Contul 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta aporturilor subscrise de asociati pentru constituirea si cresterea capitalului social.
Contul 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul" este un cont de activ.
In debitul contului 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul" se inregistreaza:
- capitalul subscris de actionari sau asociati, in natura si/sau in numerar (101);
- valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii sau aportului la capital (104);
- sumele achitate asociatilor cu ocazia retragerii capitalului (512, 531);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente creantelor si datoriilor in valuta (765).
In creditul contului 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul" se inregistreaza:
- aportul in natura si in imobilizari financiare al asociatilor la capitalul social (205 la 267, 300 la 381);
- sumele depuse ca aport in numerar sau in titluri de plasament la constituirea capitalului social (503 la 508, 512, 531);
- capitalul social retras de actionari sau asociati (101);
- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate cu ocazia varsarii capitalului subscris (665).
Soldul contului reprezinta aportul la capital subscris si nevarsat.
Contul 457 "Dividende de plata" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dividendelor datorate actionarilor sau asociatilor potrivit aportului la capital.
Contul 457 "Dividende de plata" este un cont de pasiv.
In creditul contului 457 "Dividende de plata" se inregistreaza:
- dividendele datorate actionarilor sau asociatilor din profitul realizat (129, 107).
In debitul contul 457 "Dividende de plata" se inregistreaza:
- sumele achitate actionarilor sau asociatilor (512, 531);
- impozitul pe dividende (446);
- sumele lasate in contul curent al asociatilor, reprezentind dividende (455).
Soldul contului reprezinta dividendele datorate actionarilor sau asociatilor .
Contul 458 "Decontari din operatiuni in participatie" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta operatiunilor din participatie, a decontarii cheltuielilor si veniturilor realizate din operatiuni in participatie , precum si a sumelor virate intre coparticipanti.
Contul 458 "Decontari din operatiuni in participatie" este un cont bifunctional.
In creditul contului 458 "Decontari din operatiuni in participatie" se inregistreaza:
- veniturile realizate din operatiuni in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere (701 la 787);
- cheltuielile primite prin transfer din operatiuni in participatie (600 la 687);
- sumele primite de la coparticipanti sau cele primite ca rezultat al operatiunilor in participatie (512, 531).
In debitul contului 458 "Decontari din operatiuni in participatie" se inregistreaza:
- veniturile primite prin transfer din operatiuni in participatie (701 la 787);
- amortizarea transferata pentru imobilizari utilizate in operatiuni de participatie conform contractelor (281);
- cheltuielile transferate din operatiuni in participatie (600 la 687);
- sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiunii in participatie (512, 531).
Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate coparticipantilor ca rezultat favorabil (profit) din operatiuni in participatie, precum si sumele datorate de coparticipanti pentru acoperirea eventualelor pierderi inregistrate din operatiuni in participatie.
Soldul debitor al contului reprezinta sumele ce urmeaza a fi incasate din operatiuni in participatie ca rezultat favorabil (profit) sau sumele datorate de coparticipanti pentru acoperirea eventualelor pierderi inregistrate din operatiuni in participatie.
GRUPA 46 "DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI" Din grupa 46 "Debitori si creditori diversi" fac parte:
Contul 461 "Debitori diversi" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta debitorilor din reclamatii si pagube materiale create de terti si a altor creante izvorite din existenta unor titluri executorii.
Contul 461 "Debitori diversi" este un cont de activ.
In debitul contului 461 "Debitori diversi" se inregistreaza:
- valoarea debitelor reactivate (754);
- valoarea titlurilor mobiliare de plasament cedate (764, 502 la 508);
- pretul de vinzare al elementelor de activ cedate (446, 772, 4427);
- suma imprumuturilor obtinute la valoarea de rambursare a obligatiunilor emise (161);
- diferentele favorabile de curs valutar inregistrate la incheierea exercitiului financiar, aferente debitelor in devize (477);
- reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente debitelor in devize la incheierea exercitiului financiar (476);
- valoarea bunurilor si a productiei in curs de executie, constatate lipsa sau deteriorate, imputate tertilor (758, 4427);
- sumele datorate de terti pentru concesiuni, locatii de gestiune, licente, brevete si alte drepturi similare (706);
- dividende de incasat aferente titlurilor de plasament (761, 762).
In creditul contului 461 "Debitori diversi" se inregistreaza:
- valoarea sconturilor acordate debitorilor (667);
- valoarea debitelor incasate (512, 531);
- reluarea diferentelor favorabile de curs valutar, aferente debitelor (477);
- diferentele de curs valutar nefavorabile aferente debitelor in devize, la incheierea exercitiului financiar (476);
- valoarea debitelor scazute din evidenta datorita insolvabilitatii (671);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente debitelor in devize (665).
Soldul contului reprezinta sumele datorate unitatii de catre debitori.
Contul 462 "Creditori diversi" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor datorate tertilor pe baza de titluri executorii sau a unor obligatii ale unitatii fata de terti provenind din alte operatiuni.
Contul 462 "Creditori diversi" este un cont de pasiv.
In creditul contului 462 "Creditori diversi" se inregistreaza:
- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creditelor in devize la incheierea exercitiului financiar (476);
- datoriile privind achizitionarea titlurilor de plasament (502 la 508);
- reluarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente creditelor in devize la incheierea exercitiului financiar (477);
- sumele incasate si necuvenite (512, 531).
In debitul contului 462 "Creditori diversi" se inregistreaza:
- sume achitate creditorilor (512, 531);
- plata datoriilor pentru achizitionarea titlurilor de plasament (512, 531) ;
- sconturile obtinute de la creditori (767);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente creditelor (765);
- reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente creditelor in devize, la incheierea exercitiului financiar (476);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente creditorilor in devize, la incheierea exercitiului financiar (477).
Soldul contului reprezinta sumele datorate creditorilor.
GRUPA 47 "CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE" Din grupa 47 "Conturi de regularizare si asimilate" fac parte:
Contul 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor anticipate sau efectuate in avans, care urmeaza a se suporta esalonat pe cheltuieli, pe baza unui scadentar, in perioadele sau in exercitiile financiare viitoare.
Contul 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" este un cont de activ.
In debitul contului 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" se inregistreaza:
- cheltuielile privind reparatiile capitale neprevizibile, reparatiile curente si reviziile tehnice, abonamentele, chiriile si alte cheltuieli efectuate anticipat (401, 512, 531);
- cheltuielile constatate la incheierea exercitiului financiar ca fiind aferente exercitiului financiar urmator (611 la 628, 658, 666);
- valoarea reparatiilor capitale, efectuate cu forte proprii, constatate la incheierea exercitiului financiar ca fiind aferente exercitiilor financiare urmatoare (758).
In creditul contului 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" se inregistreaza :
- sumele repartizate in perioadele urmatoare sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli, conform scadentarelor (605, 611 la 628, 658, 668, 666);
- cheltuielile constatate la sfirsitul exercitiului financiar anterior ca fiind efectuate in avans, aferente exercitiului financiar in curs (611 la 628, 658, 666, 668);
- valoarea reparatiilor capitale efectuate cu forte proprii, repartizate in perioadele urmatoare conform scadentarului (658).
Soldul contului reflecta cheltuielile anticipate sau efectuate in avans.
Contul 472 "Venituri inregistrate in avans" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor anticipate si a veniturilor de realizat.
Contul 472 "Venituri inregistrate in avans" este un cont de pasiv.
In creditul contului 472 "Venituri inregistrate in avans" se inregistreaza:
- veniturile inregistrate in avans, precum si veniturile de realizat, aferente perioadelor sau exercitiilor financiare urmatoare cum sint: incasarile din chirii, din vinzarile de locuinte cu plata in rate, abonamente, asigurari etc. (411, 418, 512, 531).
In debitul contului 472 "Venituri inregistrate in avans" se inregistreaza:
- veniturile inregistrate in avans aferente perioadei curente sau exercitiului financiar in curs (704 la 708).
Soldul contului reprezinta veniturile inregistrate in avans.
Contul 473 "Decontari din operatiuni in curs de clarificare" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor in curs de clarificare (amenzi, locatii, cheltuieli de judecata), a operatiunilor efectuate in conturile bancare pentru care nu exista documente, operatiuni ce nu pot fi inregistrate pe cheltuieli, rezultate financiare sau alte conturi in mod direct, fiind necesare cercetari si lamuriri suplimentare.
Contul 473 "Decontari din operatiuni in curs de clarificare" este un cont bifunctional.
In debitul contului 473 "Decontari din operatiuni in curs de clarificare" se inregistreaza:
- sumele in curs de lamurire si platile pentru care, in momentul efectuarii sau constatarii acestora, nu se pot lua masuri de inregistrare definitiva intrun cont, necesitind clarificari suplimentare (512);
- sumele restituite necuvenite unitatii (512, 531).
In creditul contului 473 "Decontari din operatiuni in curs de clarificare" se inregistreaza sumele clarificate trecute pe cheltuieli, precum si sumele incasate in conturile de trezorerie (512, 600 la 658).
Soldul contului reprezinta sumele in curs de clarificare.
Contul 476 "Diferente de conversie-activ" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor nefavorabile de curs valutar intre valoarea de intrare a creantelor si datoriilor exprimate in devize si valoarea acestora la cursul ultimei zile a exercitiului financiar.
Contul 476 "Diferente de conversie-activ" este un cont de activ.
In debitul contului 476 "Diferente de conversie-activ" se inregistreaza:
- diferentele nefavorabile rezultate la incheierea exercitiului financiar, aferente creantelor in devize ca urmare a scaderii cursului valutar (267, 411 la 419, 461);
- diferentele nefavorabile rezultate la incheierea exercitiului financiar, aferente datoriilor exprimate in devize ca urmare a cresterii cursului (162 la 168, 401 la 409, 462).
In creditul contului 476 "Diferente de conversie-activ" se inregistreaza la inceputul exercitiului financiar urmator reluarea sumelor inregistrate ca diferente nefavorabile de curs valutar la incheierea exercitiului financiar anterior (162 la 168, 267, 401 la 409, 411 la 419, 461).
Soldul contului reprezinta diferentele de conversie-activ, existente.
Contul 477 "Diferente de conversie-pasiv" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor favorabile de curs valutar intre data de intrare a creantelor si datoriilor exprimate in devize si data incheierii exercitiului financiar.
Contul 477 "Diferente de conversie-pasiv" este un cont de pasiv.
In creditul contului 477 "Diferente de conversie-pasiv" se inregistreaza:
- diferentele favorabile rezultate in urma cresterii cursului valutar al creantelor exprimate in devize (267, 411 la 419, 461);
- diferentele favorabile rezultate in urma scaderii cursului valutar pentru datoriile exprimate in devize (162 la 167, 401 la 409, 462).
In debitul contului 477 "Diferente de conversie-pasiv" se inregistreaza reluarea sumelor inregistrate ca diferente favorabile de curs valutar, la incheierea exercitiului financiar anterior (162 la 167, 267, 401 la 409, 411 la 419, 461, 462).
Soldul contului reprezinta diferentele de conversie-pasiv, existente.
GRUPA 48 "DECONTARI IN CADRUL UNITATII" Din grupa 48 "Decontari in cadrul unitatii" fac parte:
Contul 481 "Decontari intre unitate si subunitati" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor intre unitate si subunitatile sale fara personalitate juridica care conduc contabilitate proprie.
Contul 481 "Decontari intre unitate si subunitati" este un cont bifunctional .
In debitul contului 481 "Decontari intre unitate si subunitati" se inregistreaza:
- valoarea materiilor prime, materialelor, obiectelor de inventar, ambalajelor, semifabricatelor si marfurilor livrate subunitatilor (in contabilitatea unitatii) sau unitatii (in contabilitatea subunitatii) (300, 301, 308, 321, 328, 341, 348, 371, 378, 381, 388);
- sumele virate subunitatilor (in contabilitatea unitatii) sau a unitatii (in contabilitatea subunitatilor) (512, 531).
In creditul contului 481 "Decontari intre unitate si subunitati" se inregistreaza:
- valoarea materiilor prime, materialelor, obiectelor de inventar, ambalajelor si semifabricatelor primite de unitate de la subunitati (in contabilitatea unitatii) sau cele primite de subunitate de la unitate (in contabilitatea subunitatilor) (300, 301, 308, 321, 328, 341, 348, 371, 378, 381, 388);
- sumele primite de unitate de la subunitati (in contabilitatea unitatilor) sau sumele primite de subunitate de la unitate (in contabilitatea subunitatilor ) (512, 531).
Soldul debitor al contului reprezinta sumele de incasat, iar soldul creditor , sume datorate pentru operatiuni reciproce.
Contul 482 "Decontari intre subunitati" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor intre subunitatile fara personalitate juridica si contabilitate proprie din cadrul aceleiasi unitati.
Contul 482 "Decontari intre subunitati" este un cont bifunctional.
In debitul contului 482 "Decontari intre subunitati" se inregistreaza:
- valoarea materiilor prime, materialelor, obiectelor de inventar, semifabricatelor, marfurilor, ambalajelor, precum si sumele virate intre subunitati (300, 301, 308, 321, 328, 341, 348, 371, 378, 381, 388, 512, 531).
In creditul contului 482 "Decontari intre subunitati" se inregistreaza:
- valoarea materiilor prime, materialelor, obiectelor de inventar, semifabricatelor, marfurilor, ambalajelor, precum si sumele primite (300, 301, 308, 321, 328, 341, 348, 371, 378, 381, 388, 512, 531).
Soldul debitor reprezinta sumele cuvenite de la alta subunitate, iar soldul creditor, sumele datorate acesteia.
GRUPA 49 "PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR" Din grupa 49 "Provizioane pentru deprecierea creantelor" fac parte:
Contul 491 "Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelor din conturile de clienti.
Contul 491 "Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti" este un cont de pasiv.
In creditul contului 491 "Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti" se inregistreaza:
- valoarea provizioanelor constituite pentru creante neincasabile, clienti dubiosi, rau platnici sau aflati in litigiu (681).
In debitul contului 491 "Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti" se inregistreaza:
- diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea creantelor clienti constituite (781).
Soldul contului reprezinta provizioanele constituite.
Contul 495 "Provizioane pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului, unitatii si cu asociatii" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelor evidentiate in conturile de decontari in cadrul grupului si cu asociatii.
Contul 495 "Provizioane pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului, unitatii si cu asociatii" este un cont de pasiv.
In creditul contului 495 "Provizioane pentru deprecierea creantelor decontari in cadrul grupului, unitatii si cu asociatii" se inregistreaza:
- constituirea provizioanelor pentru depreciere de natura financiara, constatate in cadrul conturilor de decontari in cadrul grupului, unitatii si cu asociatii (686).
In debitul contului 495 "Provizioane pentru deprecierea creantelor decontari in cadrul grupului, unitatii si cu asociatii" se inregistreaza:
- diminuarea sau anularea provizioanelor constiuite pentru deprecierea creantelor din conturile de decontari in cadrul grupului, unitatii sau cu asociatii (786).
Soldul contului reprezinta provizioanele constituite.
Contul 496 "Provizioane pentru deprecierea creantelor - debitori diversi" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelor - debitori diversi.
Contul 496 "Provizioane pentru deprecierea creantelor -debitori diversi" este un cont de pasiv.
In creditul contului 496 "Provizioane pentru deprecierea creantelor debitori diversi" se inregistreaza:
- provizioanele constituite pentru deprecierea creantelor (cu caracter exceptional) cuprinse in conturile de debitori diversi (687).
In debitul contului 496 "Provizioane pentru deprecierea creantelor debitori diversi" se inregistreaza:
- diminuarea sau anularea provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelor (cu caracter exceptional) cuprinse in conturile de debitori diversi (787).
Soldul contului reprezinta provizioanele constituite.
CLASA 5 "CONTURI DE TREZORERIE" Din clasa 5 "Conturi de trezorerie" fac parte urmatoarele grupe de conturi:
50 "Titluri de plasament", 51 "Conturi la banci", 53 "Casa", 54 "Acreditive", 58 "Viramente interne", 59 "Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie".
GRUPA 50 "TITLURI DE PLASAMENT" Din grupa 50 "Titluri de plasament" fac parte:
Contul 502 "Actiuni proprii" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta actiunilor proprii, rascumparate.
Contul 502 "Actiuni proprii" este un cont de activ.
In debitul contului 502 "Actiuni proprii" se inregistreaza:
- costul de achizitie al actiunilor proprii rascumparate (512, 531).
In creditul contului 502 "Actiuni proprii se inregistreaza:
- valoarea actiunilor proprii rascumparate, distribuite angajatilor sau tertilor (456, 512, 531).
- diferenta intre pretul de achizitie si pretul de cesiune (664).
Soldul contului reprezinta costul de achizitie al actiunilor proprii rascumparate, existente.
Contul 503 "Actiuni" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta actiunilor cotate si necotate, cumparate in vederea obtinerii de venituri financiare intr-un termen scurt.
Contul 503 "Actiuni" este un cont de activ.
In debitul contului 503 "Actiuni" se inregistreaza:
- valoarea la cost de achizitie a actiunilor cumparate (509, 512, 531).
In creditul contului 503 "Actiuni" se inregistreaza:
- valoarea actiunilor cedate (512, 531, 664).
Soldul contului reprezinta valoarea actiunilor cumparate, existente.
Contul 505 "Obligatiuni emise si rascumparate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiunilor emise si rascumparate.
Contul 505 "Obligatiuni emise si rascumparate" este un cont de activ.
In debitul contului 505 "Obligatiuni emise si rascumparate" se inregistreaza :
- valoarea obligatiunilor emise si rascumparate (509, 512, 531).
In creditul contului 505 "Obligatiuni emise si rascumparate" se inregistreaza:
- valoarea obligatiunilor emise si rascumparate, anulate (161).
Soldul contului reprezinta valoarea obligatiunilor emise si rascumparate, neanulate.
Contul 506 "Obligatiuni" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiunilor cumparate.
Contul 506 "Obligatiuni" este un cont de activ.
In debitul contului 506 "Obligatiuni" se inregistreaza:
- valoarea la cost de achizitie a obligatiunilor cumparate (509, 512, 531).
In creditul contului 506 "Obligatiuni" se inregistreaza:
- valoarea obligatiunilor cedate (512, 531, 664).
Soldul contului reprezinta valoarea obligatiunilor existente.
Contul 508 "Alte titluri de plasament si creante asimilate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor titluri de plasament si creante asimilate, cumparate.
Contul 508 "Alte titluri de plasament si creante asimilate" este un cont de activ.
In debitul contului 508 "Alte titluri de plasament si creante asimilate" se inregistreaza:
- valoarea la cost de achizitie a altor titluri de plasament si creante asimilate cumparate (509, 512, 531).
In creditul contului 508 "Alte titluri de plasament si creante asimilate" se inregistreaza:
- valoarea altor titluri de plasament si creante asimilate cedate (512, 531 , 664).
Soldul contului reprezinta valoarea altor titluri de plasament si creante asimilate existente.
Contul 509 "Varsaminte de efectuat pentru titluri de plasament" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta varsamintelor de efectuat pentru titlurile de plasament cumparate.
Contul 509 "Varsaminte de efectuat pentru titluri de plasament" este un cont de pasiv.
In creditul contului 509 "Varsaminte de efectuat pentru titluri de plasament " se inregistreaza:
- valoarea datorata pentru titlurile de plasament cumparate (502, 503, 505, 506, 508).
In debitul contului 509 "Varsaminte de efectuat pentru titluri de plasament" se inregistreaza:
- valoarea achitata a titlurilor de plasament cumparate (512, 531).
Soldul contului reprezinta valoarea datorata pentru titlurile de plasament cumparate.
GRUPA 51 "CONTURI LA BANCI" Din grupa 51 "Conturi la banci" fac parte:
Contul 511 "Valori de incasat" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta valorilor de incasat, cum sint cecurile si efectele comerciale primite de la clienti.
Contul 511 "Valori de incasat" este un cont de activ.
In debitul contului 511 "Valori de incasat" se inregistreaza:
- valoarea cecurilor si a efectelor comerciale primite de la clienti (411, 413).
In creditul contului 511 "Valori de incasat" se inregistreaza:
- valoarea cecurilor si a efectelor comerciale incasate (512);
- valoarea sconturilor acordate (667).
Soldul contului reprezinta valoarea cecurilor si a efectelor comerciale neincasate.
Contul 512 "Conturi curente la banci" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta disponibilitatilor in lei si devize aflate in conturi la banci, a carnetelor de cecuri cu limita de suma si a sumelor in curs de decontare, precum si a miscarii acestora.
Contul 512 "Conturi curente la banci" este un cont bifunctional.
In debitul contului 512 "Conturi curente la banci" se inregistreaza:
- sumele depuse sau virate in cont, rezultate din incasarile in numerar, din carnetele cec cu limita de suma, din alte conturi bancare, din acreditive etc. (581);
- sumele depuse in cont ca aport de catre intreprinzatorul individual (108) ;
- valoarea subventiilor pentru investitii si a subventiilor primite (131, 445);
- suma creditelor bancare pe termen lung si mediu primite (162);
- sumele incasate de la societatile comerciale ce detin titluri de participare ale unitatii sau de la alte unitati din cadrul grupului (166, 451);
- sumele incasate reprezentind alte imprumuturi si datorii asimilate (167);
- valoarea creantelor imobilizate si a dobinzilor aferente, incasate (267);
- sumele incasate de la clienti (411, 413, 419);
- sumele reprezentind dobinzi de primit, incasate (5187);
- sumele incasate de la clienti incerti (416);
- taxa pe valoarea adaugata de recuperat, incasata de la bugetul statului (4424);
- sumele restituite de la buget, reprezentind varsaminte efectuate in plus din impozite, taxe, alte datorii si creante (446, 448);
- sumele depuse in cont de catre asociati (455);
- sumele depuse ca aport in bani la capitalul social (456);
- sumele incasate de la diversi debitori (461);
- sumele virate in cont si necuvenite unitatii (462);
- sumele incasate in avans si care privesc exercitiile financiare urmatoare (472);
- valoarea cecurilor si efectelor comerciale incasate (511);
- sumele virate in cont pe masura clarificarii operatiunilor (473);
- sumele incasate reprezentind redevente, locatii de gestiune si chirii (706);
- sumele incasate reprezentind dobinzile aferente disponibilitatilor in conturi la banci (766);
- sumele incasate reprezentind subventiile de echilibru (pentru acoperirea pierderilor) si diferentele de pret la produsele subventionate (741, 445);
- sumele incasate reprezentind veniturile provenite din exploatarea curenta (758);
- sumele incasate reprezentind dividendele pentru participatiile la capitalul altor societati (761, 762);
- sumele incasate reprezentind dobinzile aferente creantelor imobilizate (763);
- diferentele favorabile intre valoarea contabila a titlurilor de plasament si pretul de cesiune (764);
- veniturile din diferentele favorabile de curs valutar, aferente disponibilitatilor la banca in devize, la incheierea exercitiului financiar (765 );
- sumele incasate din donatii (771).
In creditul contului 512 "Conturi curente la banci" se inregistreaza:
- sumele ridicate in numerar din cont sau virate in alt cont de trezorerie (581);
- sumele retrase din cont, de catre intreprinzatorul individual (108);
- valoarea obligatiunilor emise si rascumparate (505);
- suma creditelor pe termen lung si mediu, rambursate (162);
- valoarea varsamintelor efectuate pentru titlurile imobilizate si de plasament (269, 509);
- sumele restituite societatilor comerciale care detin titluri de participare ale unitatii sau altor unitati din cadrul grupului (166, 451);
- sumele platite reprezentind rambursarea altor imprumuturi si datorii asimilate (167);
- suma dobinzilor platite (168, 518, 666);
- cheltuielile ocazionate de infiintarea societatii (201);
- valoarea imprumuturilor pe termen lung, virate (267);
- platile efectuate catre furnizori (401, 403, 404, 405, 409);
- sumele achitate tertilor, reprezentind retineri sau popriri din salarii (427);
- sumele achitate reprezentind contributia unitatii la asigurarile sociale, precum si contributia salariatilor pentru pensia suplimentara (431);
- sumele achitate reprezentind contributia unitatii si a personalului la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj (437);
- sumele virate asigurarilor sociale reflectate ca alte datorii sociale (438);
- sumele platite la buget, reprezentind impozitul pe profit (441);
- plata catre buget a taxei pe valoarea adaugata datorata (4423);
- platile efectuate catre organismele publice privind taxele si varsamintele asimilate datorate (447);
- plata catre bugetul de stat a accizelor, altor impozite, taxe si varsaminte asimilate (446);
- plata la bugetul de stat a impozitului pe salarii, inclusiv a impozitului suplimentar datorat de unitate pentru depasirea fondului de salarii admisibil (444);
- sumele achitate asociatilor din disponibilitatile acestora aflate la unitati (455);
- sumele achitate actionarilor sau asociatilor din dividendele cuvenite (457);
- platile pentru lichidarea obligatiilor fata de creditori diversi (462);
- restituirea sumelor aflate in curs de clarificare (473);
- platile privind cheltuielile cu abonamentele, chiriile s.a. (471, 612, 628);
- costul actiunilor proprii rascumparate la valoarea de achizitie (502);
- valoarea primelor de asigurare achitate (613);
- platile pentru alte servicii executate de terti (621, 622, 623, 624, 625, 626, 628);
- valoarea serviciilor bancare platite (627);
- diferentele de curs valutar nefavorabile, aferente disponibilitatilor aflate in conturi la banca in devize la incheierea exercitiului financiar (665);
- valoarea despagubirilor, amenzilor, penalitatilor, donatiilor si subventiilor acordate, platite (671);
Soldul debitor reprezinta disponibilitatile in lei si in devize, iar soldul creditor, creditele primite.
Contul 518 "Dobinzi" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobinzilor datorate, precum si a dobinzilor de incasat, aferente creditelor acordate de banci in conturile curente, respectiv disponibilitatilor aflate in conturile curente.
Dobinzile datorate si cele de incasat, aferente exercitiului financiar in curs, se inregistreaza la cheltuieli financiare, respectiv venituri financiare.
Contul 518 "Dobinzi" este un cont bifunctional.
In debitul contului 518 "Dobinzi" se inregistreaza:
- dobinzile de incasat aferente disponibilitatilor aflate in conturile curente si cele platite, aferente imprumuturilor primite (766, 512);
In creditul contului 518 "Dobinzi" se inregistreaza:
- dobinzile datorate, aferente creditelor acordate de banci in conturile curente si cele incasate, aferente disponibilitatilor aflate in conturile curente (666, 512).
Soldul debitor reprezinta dobinzile de primit, iar soldul creditor, dobinzile de platit.
Contul 519 "Credite bancare pe termen scurt" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creditelor acordate de banci pe termen scurt.
Contul 519 "Credite bancare pe termen scurt" este un cont de pasiv.
In creditul contului 519 "Credite bancare pe termen scurt" se inregistreaza:
- creditele bancare pe termen scurt, acordate de banca pentru nevoi temporare, prin conturi bancare distincte, inclusiv dobinzile datorate (512, 666 ).
In debitul contului 519 "Credite bancare pe termen scurt" se inregistreaza:
- creditele bancare pe termen scurt, restituite bancii finantatoare, inclusiv dobinzile platite (512).
Soldul contului reprezinta creditele bancare pe termen scurt nerestituite.
GRUPA 53 "CASA" Din grupa 53 "Casa" fac parte:
Contul 531 "Casa" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta numerarului aflat in casieria unitatii, precum si a miscarii acestuia, ca urmare a incasarilor si platilor efectuate.
Contul 531 "Casa" este un cont de activ.
In debitul contului 531 "Casa" se inregistreaza:
- ridicarile de numerar de la banca (581);
- valoarea aportului in numerar depus de intreprinzatorul individual (108);
- sumele incasate in numerar de la clienti (411, 416, 419);
- sumele depuse in numerar de catre asociati (455);
- sumele depuse in numerar ca aport la capitalul social (456);
- sumele incasate in numerar de la diversi debitori (461);
- sumele incasate in numerar de la diversi creditori (462);
- veniturile anticipate, incasate in numerar (472);
- sumele restituite in numerar din avansuri de trezorerie, neutilizate (542 );
- incasarile in numerar reprezentind redevente, locatii de gestiune si chirii (706);
- valoarea marfurilor vindute in numerar (707, 4427);
- incasari din despagubiri si alte venituri din exploatare (758);
- diferentele de curs valutar favorabile, aferente disponibilitatilor in devize sau operatiunilor efectuate in numerar (765).
In creditul contului 531 "Casa" se inregistreaza:
- depunerile de numerar la banci (581);
- valoarea aportului retras de intreprinzatorul individual (108);
- platile efectuate pentru constituirea societatii (201);
- costul de achizitie al titlurilor de participare cumparate in numerar (261);
- costul de achizitie al altor titluri de plasament imobilizate, cumparate in numerar (263, 269);
- platile efectuate catre furnizori (401, 404);
- valoarea avansurilor acordate pentru livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrari (409);
- remuneratiile achitate personalului (421);
- platile in numerar catre personal, reprezentind ajutoarele materiale si protectia sociala (423);
- sumele achitate personalului, reprezentind participare la profit (424);
- avansurile acordate personalului (425);
- sumele achitate, evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate (426);
- sumele achitate tertilor reprezentind retineri sau popriri din remuneratii (427);
- sumele achitate personalului, evidentiate anterior ca alte datorii fata de acesta (428);
- sumele restituite in numerar catre asociati (455, 456, 457);
- platile in numerar catre diversi creditori (462);
- platile in numerar efectuate in avans (471);
- avansurile de trezorerie acordate in numerar (542);
- platile privind redevente, locatii de gestiune si chirii datorate (612);
- valoarea primelor de asigurari achitate in numerar (613);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente disponibilitatilor sau operatiunilor efectuate in numerar (665);
- valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor platite in numerar, a donatiilor si subventiilor acordate (671).
Soldul contului reprezinta numerarul existent in casierie.
Contul 532 "Alte valori" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bonurilor valorice, timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si odihna, tichetelor si biletelor de calatorie, a altor valori, precum si a miscarii acestora.
Contul 532 "Alte valori" este un cont de activ.
In debitul contului 532 "Alte valori" se inregistreaza:
- valoarea bonurilor valorice, timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si odihna, tichetelor si biletelor de calatorie si a altor valori, achizitionate (401, 531).
In creditul contului 532 "Alte valori" se inregistreaza:
- valoarea bonurilor valorice, timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si odihna, tichetelor si biletelor de calatorie si a altor valori, consumate (301, 624, 625, 626, 645).
Soldul contului reprezinta alte valori existente.
Grupa 54 "ACREDITIVE" Din grupa 54 "Acreditive" fac parte:
Contul 541 "Acreditive" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta acreditivelor deschise la banci pentru efectuarea de plati in favoarea tertilor.
Contul 541 "Acreditive" este un cont de activ.
In debitul contului 541 "Acreditive" se inregistreaza:
- sumele virate in conturile de acreditive deschise la dispozitia tertilor (581);
- diferentele favorabile de curs valutar, aferente soldului la incheierea exercitiului financiar privind acreditivele deschise in devize (765).
In creditul contului 541 "Acreditive" se inregistreaza:
- sumele platite tertilor sau virate in conturile de disponibilitati ca urmare a incetarii valabilitatii acreditivului (401, 404, 581);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente operatiunilor si soldului privind acreditivele deschise in devize (665).
Soldul contului reprezinta acreditivele deschise la banci, existente.
Contul 542 "Avansuri de trezorerie" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor de trezorerie.
Contul 542 "Avansuri de trezorerie" este un cont de activ.
In debitul contului 542 "Avansuri de trezorerie" se inregistreaza:
- sumele virate in conturi la banci sau acordate in numerar (531, 581).
In creditul contului 542 "Avansuri de trezorerie" se inregistreaza:
- platile efectuate din avansurile de trezorerie (401, 451, 531);
- cheltuielile efectuate pentru actiunile de protocol, reclama si publicitate (623);
- cheltuielile efectuate privind transportul de bunuri, precum si transportul colectiv de personal (624);
- cheltuielile ocazionate de deplasari, detasari, transferari (625);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, cu ocazia lichidarii avansurilor de trezorerie (665);
- valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii (626);
- platile efectuate pentru alte servicii executate de terti (628).
Soldul contului reprezinta sumele acordate ca avansuri de trezorerie, nedecontate.
GRUPA 58 "VIRAMENTE INTERNE" Din grupa 58 "Viramente interne" fac parte:
Contul 581 "Viramente interne" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta viramentelor de disponibilitati intre conturile de trezorerie.
Contul 581 "Viramente interne" este un cont de activ.
In debitul contului 581 "Viramente interne" se inregistreaza:
- sumele virate dintr-un cont de trezorerie in alt cont de trezorerie (512, 531, 541, 542).
In creditul contului 581 "Viramente interne" se inregistreaza:
- sumele intrate intr-un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie (512 , 531, 541, 542).
Contul nu prezinta sold.
GRUPA 59 "PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE" Din grupa 59 "Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie" fac parte:
Contul 590 "Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii provizioanelor pentru deprecierea titlurilor de plasament.
Contul 590 "Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament" este un cont de pasiv.
In creditul contului 590 "Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament" se inregistreaza:
- sumele reprezentind constituirea sau majorarea provizioanelor aferente deprecierii titlurilor de plasament, constatate cu ocazia inventarierii (686).
In debitul contului 590 "Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament" se inregistreaza:
- sumele reprezentind diminuarea sau anularea provizioanelor privind deprecierea titlurilor de plasament (786).
Soldul contului reprezinta provizioanele constituite pentru deprecierile constatate, aferente titlurile de plasament existente.
CLASA 6 "CONTURI DE CHELTUIELI" Din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" fac parte urmatoarele grupe de conturi:
60 "Cheltuieli cu materii prime, materiale si marfuri", 61 "Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti", 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terti", 63 "Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate", 64 "Cheltuieli cu personalul", 65 "Alte cheltuieli de exploatare" 66 "Cheltuieli financiare", 67 "Cheltuieli exceptionale", 68 "Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele" si 69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit".
Conturile din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" sint conturi cu functie de activ.
Conturile din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" pot fi creditate in cursul perioadei, in situatiile prevazute in prezentele norme metodologice de utilizare a conturilor contabile.
La sfirsitul perioadei, soldul acestor conturi se transfera asupra contului de profit si pierderi (121).
GRUPA 60 "CHELTUIELI CU MATERII PRIME, MATERIALE SI MARFURI" Din grupa 60 "Cheltuieli cu materii prime, materiale si marfuri" fac parte:
Contul 600 "Cheltuieli cu materiile prime" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu materiile prime.
In debitul contului 600 "Cheltuieli cu materiile prime" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime date in consum, constatate lipsa la inventariere, precum si diferentele de pret aferente (300, 308).
Contul 601 "Cheltuieli cu materialele consumabile" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu materialele consumabile.
In debitul contului 601 "Cheltuieli cu materialele consumabile" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile date in consum, constatate lipsa la inventariere, precum si diferentele de pret aferente (301, 308).
Contul 602 "Cheltuieli privind obiectele de inventar" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta uzurii obiectelor de inventar, inclusa pe cheltuieli, integral la darea in folosinta sau esalonat pe durata mai multor exercitii financiare, in functie de metoda utilizata.
In debitul contului 602 "Cheltuieli privind obiectele de inventar" se inregistreaza:
- uzura obiectelor de inventar inclusa pe cheltuieli (322).
Contul 603 "Cheltuieli privind baracamentele si amenajarile provizorii" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind baracamentele si amenajarile provizorii iesite din unitate.
In debitul contului 603 "Cheltuieli privind baracamentele si amenajarile provizorii" se inregistreaza:
- valoarea la cost de achizitie a baracamentelor si amenajarilor provizorii vindute, demolate, constatate lipsa la inventariere (323).
Contul 604 "Cheltuieli privind materialele nestocate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind materialele nestocate.
In debitul contului 604 "Cheltuieli privind materialele nestocate" se inregistreaza:
- valoarea materialelor nestocate aprovizionate de la furnizori (401, 408).
Contul 605 "Cheltuieli privind energia si apa" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind consumurile de energie si apa.
In debitul contului 605 "Cheltuieli privind energia si apa" se inregistreaza :
- valoarea consumurilor de energie si apa (401, 408, 471).
Contul 606 "Cheltuieli cu animalele si pasarile" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu animalele si pasarile iesite din unitate.
In debitul contului 606 "Cheltuieli cu animalele si pasarile" se inregistreaza:
- valoarea la cost de achizitie a animalelor si pasarilor vindute, constatate lipsa la inventariere, precum si diferentele de pret aferente (361, 368).
Contul 607 "Cheltuieli privind marfurile" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind marfurile.
In debitul contului 607 "Cheltuieli privind marfurile" se inregistreaza:
- valoarea marfurilor vindute, constatate lipsa la inventariere (371).
Contul 608 "Cheltuieli privind ambalajele" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind ambalajele.
In debitul contului 608 "Cheltuieli privind ambalajele" se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor vindute, constatate lipsa la inventariere, precum si diferentele de pret aferente (381, 388);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, nerestituite furnizorilor (409).
GRUPA 61 "CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI" Din grupa 61 "Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti" fac parte:
Contul 611 "Cheltuieli de intretinere si reparatii" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile executate de terti.
In debitul contului 611 "Cheltuieli de intretinere si reparatii" se inregistreaza:
- valoarea lucrarilor de intretinere si reparatii executate de terti (401, 408, 471).
Contul 612 "Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile.
In debitul contului 612 "Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile" se inregistreaza:
- cheltuielile cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile datorate sau platite (401, 408, 471, 512, 531).
Contul 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu primele de asigurare.
In debitul contului 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" se inregistreaza:
- valoarea primelor de asigurare datorate sau achitate conform contractelor de asigurare (401, 408, 471, 512, 531).
Contul 614 "Cheltuieli cu studiile si cercetarile" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu studiile si cercetarile.
In debitul contului 614 "Cheltuieli cu studiile si cercetarile" se inregistreaza:
- valoarea studiilor si a cercetarilor executate de terti (401, 408, 471).
GRUPA 62 "CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI" Din grupa 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terti" fac parte:
Contul 621 "Cheltuieli cu colaboratorii" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu colaboratorii.
In debitul contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii" se inregistreaza:
- sumele datorate colaboratorilor externi pentru prestatiile efectuate (401 , 471).
Contul 622 "Cheltuieli privind comisioanele si onorariile" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor reprezentind comisioanele datorate pentru cumpararea sau vinzarea titlurilor de valoare imobilizate sau a celor de plasament, comisioanele de intermediere, onorariile de consiliere, contencios, expertizare, precum si a altor cheltuieli similare.
In debitul contului 622 "Cheltuieli privind comisioanele si onorariile" se inregistreaza:
- sumele datorate privind comisioanele si onorariile (401, 408, 471).
Contul 623 "Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de protocol, reclama si publicitate.
In debitul contului 623 "Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate" se inregistreaza:
- valoarea facturilor datorate sau achitate care privesc actiunile de protocol, reclama si publicitate (401, 408, 471, 512, 531, 542).
Contul 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind transportul de bunuri si personal executate de terti.
In debitul contului 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal" se inregistreaza;
- valoarea facturilor datorate sau achitate pentru transportul de bunuri, precum si pentru transportul colectiv de personal (401, 408, 471, 512, 532, 542) .
Contul 625 "Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu deplasarile, detasarile si transferarile personalului.
In debitul contului 625 "Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari" se inregistreaza:
- sumele datorate sau achitate reprezentind cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari (inclusiv transportul) (401, 408, 471, 512, 532, 542).
Contul 626 "Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor postale si a taxelor de telecomunicatii.
In debitul contului 626 "Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii" se inregistreaza:
- valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate sau achitate (401, 408, 471, 512, 532, 542).
Contul 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu serviciile bancare si asimilate.
In debitul contului 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate" se inregistreaza:
- valoarea serviciilor bancare si asimilate platite (471, 512, 532).
Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor cheltuieli cu serviciile executate de terti.
In debitul contului 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti" se inregistreaza:
- sumele datorate sau achitate pentru alte servicii executate de terti (401 , 408, 471, 512, 542).
GRUPA 63 "CHELTUIELI CU IMPOZITELE, TAXELE SI VARSAMINTELE ASIMILATE" Din grupa 63 "Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate" fac parte:
Contul 631 "Cheltuieli cu impozitul pe salarii" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu impozitul suplimentar datorat, potrivit legii, bugetului statului, pentru depasirea fondului de salarii admisibil.
In debitul contului 631 "Cheltuieli cu impozitul pe salarii" se inregistreaza:
- sumele datorate, potrivit legii, bugetului statului, reprezentind impozitul suplimentar pentru depasirea fondului de salarii admisibil (444).
Contul 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate datorate bugetului statului sau altor organisme publice.
In debitul contului 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" se inregistreaza:
- prorata din taxa pe valoarea adaugata deductibila, devenita nedeductibila (4426);
- taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta bunurilor si serviciilor folosite in scop personal sau predate cu titlu gratuit, cea aferenta lipsurilor peste normele legale, precum si cea aferenta bunurilor si serviciilor acordate salariatilor sub forma avantajelor in natura (4427);
- decontarile cu bugetul statului privind impozite, taxe si varsaminte asimilate, cum sint: diferentele de pret la gaze si titei obtinute din productia interna, impozitul pe cladiri si impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, ICM inclus in facturile emise inainte de 01.07.
1993, precum si alte impozite si taxe (446);
- datoriile si varsamintele de efectuat, conform prevederilor legale, catre alte organisme publice (contributia la constituirea fondului special pentru cercetare-dezvoltare, a fondului special pentru ajutorarea persoanelor handicapate, a fondului de asigurari sociale a taranimii etc.) (447).
GRUPA 64 "CHELTUIELI CU PERSONALUL" Din grupa 64 "Cheltuieli cu personalul" fac parte:
Contul 641 "Cheltuieli cu remuneratiile personalului" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu remuneratiile personalului.
In debitul contului 641 "Cheltuieli cu remuneratiile personalului" se inregistreaza:
- valoarea remuneratiilor si a altor drepturi cuvenite personalului (421);
- drepturi de personal pentru care nu s-au intocmit statele de plata, aferente exercitiului financiar incheiat (428).
Contul 645 "Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind asigurarile si protectia sociala.
In debitul contului 645 "Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala " se inregistreaza:
- sumele acordate personalului, potrivit legii, pentru protectia sociala (423);
- contributia unitatii la asigurarile sociale (431);
- contributia unitatii la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj (437).
GRUPA 65 "ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE" Din grupa 65 "Alte cheltuieli de exploatare" fac parte:
Contul 654 "Pierderi din creante" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta pierderilor din creante.
In debitul contului 654 "Pierderi din creante" se inregistreaza:
- sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scaderii din evidenta a clientilor incerti sau in litigiu (416).
Contul 658 "Alte cheltuieli de exploatare" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor cheltuieli de exploatare, in situatia cind acestea reprezinta operatiuni curente ale unitatii.
In debitul contului 658 "Alte cheltuieli de exploatare" se inregistreaza:
- diferentele din lichidarea datoriilor si creantelor (167, 401 la 409, 411 la 419, 421 la 428, 431 la 438, 441 la 448, 451 la 457, 461, 462);
- valoarea reparatiilor capitale efectuate cu forte proprii, repartizate in perioadele urmatoare conform scadentarului (471).
GRUPA 66 "CHELTUIELI FINANCIARE" Din grupa 66 "Cheltuieli financiare" fac parte:
Contul 663 "Pierderi din creante legate de participatii" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta pierderilor din creante imobilizate.
In debitul contului 663 "Pierderi din creante legate de participatii" se inregistreaza:
- valoarea pierderilor din creante imobilizate (267).
Contul 664 "Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind titlurile de plasament cedate.
In debitul contului 664 "Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate" se inregistreaza:
- diferentele nefavorabile dintre valoarea contabila a titlului de plasament si pretul de cesiune (502, 503, 506, 508).
Contul 665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind diferentele de curs valutar.
In debitul contului 665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar" se inregistreaza:
- diferentele nefavorabile de curs valutar, rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta (267, 409, 411 la 418, 451, 456, 461, 512);
- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente disponibilitatilor bancare in devize, disponibilitatilor in devize existente in caserie, precum si existentului in conturile de acreditive in devize (512, 531, 541, 542).
Contul 666 "Cheltuieli privind dobinzile" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind dobinzile.
In debitul contului 666 "Cheltuieli privind dobinzile" se inregistreaza:
- valoarea dobinzilor datorate, aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate (168);
- valoarea dobinzilor datorate, aferente imprumuturilor incasate in cadrul grupului (451);
- valoarea dobinzilor cuvenite asociatilor pentru disponibilitatile depuse la unitate (455);
- valoarea dobinzilor platite, aferente creditelor acordate de banci in conturile curente (512);
- valoarea dobinzilor aferente creditelor bancare pe termen scurt (518, 519 ).
Contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind sconturile acordate.
In debitul contului 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate" se inregistreaza:
- valoarea sconturilor acordate clientilor, debitorilor sau bancilor (411, 461, 511).
Contul 668 "Alte cheltuieli financiare" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor financiare, altele decit cele inregistrate in celelalte conturi din aceasta grupa.
Contul 668 "Alte cheltuieli financiare" functioneaza similar cu celelalte conturi din grupa 66 "Cheltuieli financiare".
GRUPA 67 "CHELTUIELI EXCEPTIONALE" Din grupa 67 "Cheltuieli exceptionale" fac parte:
Contul 671 "Cheltuieli exceptionale privind operatiunile de gestiune" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor exceptionale privind operatiunile de gestiune.
In debitul contului 671 "Cheltuieli exceptionale privind operatiunile de gestiune" se inregistreaza:
- valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor, datorate sau platite (448, 512);
- valoarea debitelor prescrise sau a debitorilor insolvabili, scosi din evidenta (451, 461);
- valoarea altor cheltuieli exceptionale privind operatiunile de gestiune (512, 531);
- valoarea pierderilor din calamitati (300, 301, 321, 323, 341, 345, 361, 371, 381);
- valoarea donatiilor si subventiilor acordate (300, 301, 321, 323, 345, 371, 512, 531).
Contul 672 "Cheltuieli privind operatiunile de capital" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind operatiunile de capital.
In debitul contului 672 "Cheltuieli privind operatiunile de capital" se inregistreaza:
- valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale, corporale sau financiare, cedate sau scoase din evidenta (203, 205, 207, 208, 211, 212, 261, 262, 263).
GRUPA 68 "CHELTUIELI CU AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE" Din grupa 68 "Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele" fac parte:
Contul 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de exploatare privind amortizarile si provizioanele.
In debitul contului 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele" se inregistreaza:
- valoarea provizioanelor constituite pentru riscuri si cheltuieli cind acestea privesc exploatarea (151);
- amortizarea aferenta imobilizarilor necorporale si corporale (280, 281);
- valoarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale sau corporale, precum si a imobilizarilor in curs (290, 291, 293);
- valoarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie (390 la 398);
- valoarea provizioanelor constituite pentru creante neincasabile, clienti dubiosi, rau platnici sau in litigiu (491).
Contul 686 "Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor financiare cu amortizarile si provizioanele.
In debitul contului 686 "Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele" se inregistreaza:
- valoarea provizioanelor constituite pentru riscuri si cheltuieli cind acestea privesc activitatea financiara (151);
- valoarea primelor privind rambursarea obligatiunilor amortizate (169);
- valoarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor financiare (296 );
- valoarea provizioanelor constituite pentru deprecierile de natura financiara, a creantelor din conturile de decontari din cadrul grupului sau cu asociatii (495);
- valoarea provizioanelor privind deprecierea titlurilor de plasament (590) .
Contul 687 "Cheltuieli exceptionale privind amortizarile si provizioanele" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor exceptionale privind amortizarile si provizioanele.
In debitul contului 687 "Cheltuieli exceptionale privind amortizarile si provizioanele" se inregistreaza:
- valoarea amortizarilor si provizioanelor aferente imobilizarilor necorporale sau corporale (280, 281, 290, 291, 293);
- valoarea cheltuielilor pentru constituirea provizioanelor reglementate (141);
- valoarea provizioanelor constituite pentru riscuri si cheltuieli cind acestea au caracter exceptional (151);
- valoarea provizioanelor constituite pentru deprecierile cu caracter exceptional survenite in conturile de creante - debitori diversi (496).
GRUPA 69 "CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT" Din grupa 69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit" face parte:
Contul 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu impozitul pe profit.
In debitul contului 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit" se inregistreaza :
- valoarea impozitului pe profit (441).
CLASA 7 "CONTURI DE VENITURI" Din clasa 7 "Conturi de venituri" fac parte urmatoarele grupe: 70 "Venituri din vinzari de produse, marfuri, servicii prestate si din alte activitati", 71 " Venituri din productia stocata"; 72 "Venituri din productia de imobilizari"; 74 "Venituri din subventii de exploatare"; 75 "Alte venituri din exploatare"; 76 " Venituri financiare"; 77 "Venituri exceptionale"; 78 "Venituri din provizioane".
Conturile din clasa 7 "Conturi de venituri" sint conturi cu functie de pasiv cu exceptia contului 711 "Venituri din productia stocata" care este bifunctional.
Conturile din clasa 7 "Conturi de venituri" pot fi debitate, in cursul perioadei, in situatiile prevazute in prezentele norme metodologice de utilizare a conturilor contabile.
La sfirsitul perioadei, soldul acestor conturi se transfera asupra contului de profit si pierderi (121).
GRUPA 70 "VENITURI DIN VINZARI DE PRODUSE, MARFURI, SERVICII PRESTATE SI DIN ALTE ACTIVITATI" Din grupa 70 "Venituri din vinzari de produse, marfuri, servicii prestate si din alte activitati" fac parte:
Contul 701 "Venituri din vinzarea produselor finite" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta vinzarilor de produse finite.
In creditul contului 701 "Venituri din vinzarea produselor finite" se inregistreaza:
- pretul de vinzare al produselor finite (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), livrate clientilor; (411);
- pretul de vinzare al produselor finite (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), pentru care nu s-au intocmit facturi (418).
Contul 702 "Venituri din vinzarea semifabricatelor" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din vinzarea semifabricatelor.
In creditul contului 702 "Venituri din vinzarea semifabricatelor" se inregistreaza:
- pretul de vinzare al semifabricatelor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata ), livrate clientilor (411);
- pretul de vinzare al semifabricatelor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata ), pentru care nu s-au intocmit facturi (418).
Contul 703 "Venituri din vinzarea produselor reziduale" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din vinzarea produselor reziduale.
In creditul contului 703 "Venituri din vinzarea produselor reziduale" se inregistreaza:
- pretul de vinzare al produselor reziduale (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), livrate clientilor (411);
- pretul de vinzare al produselor reziduale (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), pentru care nu s-au intocmit facturi (418);
Contul 704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din lucrari executate si servicii prestate.
In creditul contului 704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate" se inregistreaza:
- tarifele lucrarilor executate si serviciilor prestate (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), pentru care au fost emise facturi catre clienti (411);
- tarifele lucrarilor executate si serviciilor prestate (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), pentru care nu s-au intocmit facturi (418);
- tarifele lucrarilor executate si serviciilor prestate (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), incasate in numerar (531).
Contul 705 "Venituri din studii si cercetari" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din studii si cercetari.
In creditul contului 705 "Venituri din studii si cercetari" se inregistreaza :
- valoarea studiilor si a contractelor de cercetare (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), pentru care au fost emise facturi catre clienti (411);
- valoarea studiilor si a contractelor de cercetare (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), pentru care nu s-au intocmit facturi (418).
Contul 706 "Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din redevente, locatii de gestiune si chirii.
In creditul contului 706 "Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii" se inregistreaza:
- valoarea redeventelor pentru concesiuni, a locatiilor de gestiune si a chiriilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), pentru care nu s-au intocmit facturi (418);
- sumele datorate de personal, reprezentind chirii care se fac venituri ale unitatii (428);
- valoarea redeventelor pentru concesiuni, a locatiilor de gestiune si a chiriilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), pentru care au fost emise facturi catre concesionari, locatari sau chiriasi (461);
- sumele incasate in avans care se fac venituri ale exercitiului financiar in curs (472);
- sumele incasate reprezentind valoarea redeventelor datorate pentru concesiuni, a locatiilor de gestiune si a chiriilor, precum si pentru folosirea brevetelor, marcilor si a altor drepturi similare (512, 531).
Contul 707 "Venituri din vinzarea marfurilor" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din vinzarea marfurilor.
In creditul contului 707 "Venituri din vinzarea marfurilor" se inregistreaza :
- pretul de vinzare al marfurilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), livrate clientilor (411);
- pretul de vinzare al marfurilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata) pentru care nu s-au intocmit facturi (418);
- sumele incasate in numerar din vinzarea marfurilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata) (531).
Contul 708 "Venituri din activitati diverse" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din diverse activitati cum sint: comisioane, servicii prestate in interesul personalului, punerea la dispozitia tertilor a personalului unitatii, venituri din valorificarea ambalajelor, precum si alte venituri realizate din relatiile cu tertii.
In creditul contului 708 "Venituri din activitati diverse" se inregistreaza:
- sumele facturate clientilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), reprezentind venituri din activitati diverse (411);
- sumele datorate de clienti (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), pentru care nu s-au intocmit facturi (418);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, nerestituite de clienti (419);
- sumele datorate de personal, reprezentind consumuri efectuate pentru acesta si care se fac venituri ale unitatii (428);
- sumele incasate de la terti (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), reprezentind venituri din activitatile diverse (512, 531).
GRUPA 71 "VENITURI DIN PRODUCTIA STOCATA" Din grupa 71 "Venituri din productia stocata" face parte:
Contul 711 "Venituri din productia stocata" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din productia stocata.
In creditul contului 711 "Venituri din productia stocata" se inregistreaza:
- la sfirsitul perioadei, costul productiei, lucrarilor si serviciilor in curs de executie (331, 332);
- pretul prestabilit al semifabricatelor, produselor finite si produselor reziduale obtinute, precum si diferentele intre pretul prestabilit si costul de productie (341 la 348);
- costul de productie al baracamentelor si amenajarilor provizorii, obtinute din productie proprie (323);
- pretul de inregistrare al animalelor si pasarilor obtinute din productie proprie, precum si diferentele de pret aferente (361, 368).
In debitul contului 711 "Venituri din productia stocata" se inregistreaza:
- la inceputul perioadei, reluarea productiei, lucrarilor si serviciilor in curs de executie (331, 332);
- valoarea semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, animalelor si pasarilor vindute, constatate lipsa la inventariere (323, 341 la 348, 361, 368).
Soldul creditor sau debitor al contului 711 "Venituri din productia stocata" , la sfirsitul perioadei, se transfera asupra contului 121 "Profit si pierderi".
GRUPA 72 "VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI" Din grupa 72 "Venituri din productia de imobilizari" fac parte:
Contul 721 "Venituri din productia de imobilizari necorporale" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din productia de imobilizari necorporale.
In creditul contului 721 "Venituri din productia de imobilizari necorporale" se inregistreaza:
- lucrarile si proiectele de cercetare si dezvoltare efectuate pe cont propriu (203);
- valoarea concesiunilor, brevetelor, licentelor si altor drepturi si valori similare, realizate pe cont propriu (205);
- valoarea altor imobilizari necorporale realizate pe cont propriu (208);
- valoarea imobilizarilor necorporale in curs, realizate pentru nevoi proprii (230).
Contul 722 "Venituri din productia de imobilizari corporale" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din productia de imobilizari corporale.
In creditul contului 722 "Venituri din productia de imobilizari corporale" se inregistreaza:
- valoarea la cost de productie a amenajarilor de terenuri, realizate pe cont propriu (211);
- valoarea la cost de productie a mijloacelor fixe, obtinute din productie proprie (212);
- valoarea la cost de productie a imobilizarilor corporale in curs, obtinute din productie proprie (231).
GRUPA 74 "VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE" Din grupa 74 "Venituri din subventii de exploatare" face parte:
Contul 741 "Venituri din subventii de exploatare" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta subventiilor primite de unitatea patrimoniala pentru acoperirea pierderilor, pentru diferentele de pret la produsele subventionate si alte subventii.
In creditul contului 741 "Venituri din subventii de exploatare" se inregistreaza:
- subventiile de exploatare primite sau ce urmeaza a fi primite pentru acoperirea pierderilor si diferentelor de pret (445, 512).
GRUPA 75 "ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE" Din grupa 75 "Alte venituri din exploatare" fac parte:
Contul 754 "Venituri din creante reactivate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor reactivate privind clienti si debitori diversi.
In creditul contului 754 "Venituri din creante reactivate" se inregistreaza:
- veniturile din creantele reactivate (411, 461).
Contul 758 "Alte venituri din exploatare" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din alte surse decit cele nominalizate in conturile distincte de venituri ale activitatii de exploatare.
In creditul contului 758 "Alte venituri din exploatare" se inregistreaza:
- sumele datorate de personal privind debite, remuneratii, sporuri sau adaosuri necuvenite si avansuri nejustificate (428);
- sumele datorate de diversi debitori, ca urmare a pagubelor produse de catre acestia (461);
- sumele incasate reprezentind venituri din exploatarea curenta (512, 531);
- valoarea reparatiilor capitale efectuate cu forte proprii, constatate la incheierea exercitiului financiar ca fiind aferente exercitiilor financiare urmatoare (471).
GRUPA 76 "VENITURI FINANCIARE" Din grupa 76 "Venituri financiare" fac parte:
Contul 761 "Venituri din participatii" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din titlurile de participare.
In creditul contului 761 "Venituri din participatii" se inregistreaza:
- dividendele aferente titlurilor de participare (451, 461, 512).
Contul 762 "Venituri din alte imobilizari financiare" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din titlurile imobilizate ale activitatii de portofoliu si alte imobilizari financiare.
In creditul contului 762 "Venituri din alte imobilizari financiare" se inregistreaza:
- dividendele aferente altor titluri imobilizate (461, 512).
Contul 763 "Venituri din creante imobilizate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din creante imobilizate.
In creditul contului 763 "Venituri din creante imobilizate" se inregistreaza :
- dobinzile aferente creantelor imobilizate (267, 512).
Contul 764 "Venituri din titluri de plasament" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor nete rezultate din vinzarea titlurilor de plasament.
In creditul contului 764 "Venituri din titluri de plasament" se inregistreaza:
- diferentele favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de plasament si pretul de cesiune (461, 512).
Contul 765 "Venituri din diferente de curs valutar" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din diferente de curs valutar.
In creditul contului 765 "Venituri din diferente de curs valutar" se inregistreaza:
- diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii imprumuturilor si datoriilor in valuta ale unitatii (161 la 168, 401 la 405, 419 , 451, 456, 462);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente disponibilitatilor bancare in devize, disponibilitatilor in devize existente in casierie, precum si existentului in conturile de acreditive in devize (511, 512, 531, 541).
Contul 766 "Venituri din dobinzi" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare din dobinzile cuvenite pentru disponibilitatile din conturile bancare (inclusiv cele pentru investitii), pentru imprumuturile acordate sau pentru livrarile pe credit.
In creditul contului 766 "Venituri din dobinzi" se inregistreaza:
- dobinzile cuvenite, aferente imprumuturilor acordate in cadrul grupului (451);
- dobinzile aferente sumelor datorate de catre debitorii diversi (461);
- dobinzile primite, aferente disponibilitatilor aflate in conturi curente (512);
- dobinzi de primit aferente disponibilitatilor aflate in conturi curente (518);
- dobinzi incasate in avans care se fac venituri ale exercitiului financiar in curs (472).
Contul 767 "Venituri din sconturi obtinute" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din sconturile obtinute de la furnizori si alti creditori.
In creditul contului 767 "Venituri din sconturi obtinute" se inregistreaza:
- valoarea sconturilor obtinute de la furnizori sau alti creditori (401, 404, 462, 512).
Contul 768 "Alte venituri financiare" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare, altele decit cele inregistrate in celelalte conturi din aceasta grupa.
Contul 768 "Alte venituri financiare" functioneaza similar celorlalte conturi din grupa 76 "Venituri financiare".
GRUPA 77 "VENITURI EXCEPTIONALE" Din grupa 77 "Venituri exceptionale" fac parte:
Contul 771 "Venituri exceptionale din operatii de gestiune" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta acelor venituri care nu sint legate de activitatea normala, curenta a unitatii patrimoniale, dar se refera la operatiuni de exploatare.
In creditul contului 771 "Venituri exceptionale din operatii de gestiune" se inregistreaza:
- bunurile sau valorile primite gratuit (300, 301, 321, 323, 361, 371, 381, 512, 531);
- bunurile rezultate din dezmembrarea unor imobilizari (300, 301, 321, 371) ;
- drepturi de personal neridicate, prescrise (426);
- sumele cuvenite unitatii, datorate de catre bugetul statului, altele decit impozite si taxe (448).
Contul 772 "Venituri din operatiuni de capital" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din cedarea activelor, din subventiile pentru investitii virate la venituri, precum si alte venituri exceptionale din operatiuni de capital.
In creditul contului 772 "Venituri din operatiuni de capital" se inregistreaza:
- cota-parte a subventiilor pentru investitii virate asupra rezultatului exercitiului financiar (131);
- pretul de vinzare al activelor imobilizate cedate, exclusiv taxa pe valoarea adaugata (451, 461).
GRUPA 78 "VENITURI DIN PROVIZIOANE" Din grupa 78 "Venituri din provizioane" fac parte:
Contul 781 "Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor obtinute din anularea sau diminuarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli, pentru deprecierea imobilizarilor, pentru deprecierea activelor circulante.
In creditul contului 781 "Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare" se inregistreaza:
- sumele reprezentind anularea sau diminuarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli (151);
- sumele reprezentind anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor (290, 291, 293);
- sumele reprezentind anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie (390 la 398);
- sumele reprezentind anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor - clienti (491).
Contul 786 "Venituri financiare din provizioane" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare din provizioane.
In creditul contului 786 "Venituri financiare din provizioane" se inregistreaza:
- sumele reprezentind anularea sau diminuarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli (151);
- sumele reprezentind anularea sau diminuarea provizioanelor privind deprecierea imobilizarilor financiare (296);
- sumele reprezentind anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu asociatii (496);
- sumele reprezentind anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea titlurilor de plasament (590).
Contul 787 "Venituri exceptionale din provizioane" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor exceptionale din provizioane reglementate, provizioane pentru riscuri si cheltuieli si provizioane pentru deprecieri.
In creditul contului 787 "Venituri exceptionale din provizioane" se inregistreaza:
- sumele reprezentind anularea sau diminuarea provizioanelor reglementate (141);
- sumele reprezentind anularea sau diminuarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli (151);
- sumele reprezentind anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor - debitori diversi (496);
- sumele reprezentind diminuarea sau anularea provizioanelor aferente imobilizarilor necorporale sau corporale (290, 291, 293).
CLASA 8 "CONTURI SPECIALE" Din clasa 8 "Conturi speciale" fac parte doua grupe de conturi: grupa 80 " Conturi in afara bilantului" si grupa 89 "Bilant".
Pentru grupa 80 "Conturi in afara bilantului" se foloseste metoda de inregistrare in partida simpla; inregistrarile se fac in debitul si creditul unui singur cont, fara folosirea de conturi corespondente. Conturile din grupa 89 "Bilant" functioneaza in partida dubla, intrind in corespondenta cu conturile de activ si de pasiv la inceputul si incheierea fiecarui exercitiu financiar.
GRUPA 80 "CONTURI IN AFARA BILANTULUI" Din grupa 80 "Conturi in afara bilantului" fac parte:
Contul 801 "Angajamente acordate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta angajamentelor acordate de catre unitate (giruri, cautiuni, garantii, alte angajamente acordate), reflectind creanta eventuala a unitatii asupra tertilor, in cazul in care ea va fi determinata sa plateasca, in locul tertilor, suma constituind obiectul angajamentului.
In debitul contului 801 "Angajamente acordate" se inregistreaza valoarea angajamentelor in momentul acordarii lor de catre unitate, iar in credit, valoarea angajamentelor in momentul incetarii lor.
Soldul contului reprezinta contravaloarea angajamentelor acordate de catre unitate, existente la un moment dat.
Contul 802 "Angajamente primite" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta angajamentelor primite de catre unitate (giruri, cautiuni, garantii, alte angajamente primite), reflectind creanta eventuala a tertilor asupra unitatii, in cazul in care tertii vor fi determinati sa plateasca, in locul unitatii, suma constituind obiectul angajamentului.
In debitul contului 802 "Angajamente primite" se inregistreaza valoarea angajamentelor in momentul primirii lor de catre unitate, iar in credit, valoarea angajamentelor in momentul incetarii lor.
Soldul contului reprezinta contravaloarea angajamentelor primite de catre unitate, existente la un moment dat.
Contul 8031 "Mijloace fixe luate cu chirie" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta mijloacelor fixe luate cu chirie de la terti, in baza contractelor incheiate in acest scop.
In debitul contului 8031 "Mijloace fixe luate cu chirie" se inregistreaza, pe baza contractelor sau proceselor-verbale de inchiriere, valoarea de inventar a mijloacelor fixe respective luate cu chirie, iar in credit, valoarea acelorasi mijloace fixe restituite titularilor, pe baza proceselor-verbale de predare.
Soldul contului reprezinta valoarea de inventar a mijloacelor fixe luate cu chirie la un moment dat.
Contul 8032 "Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta materiilor, materialelor si altor valori materiale (mijloace fixe, obiecte pretioase etc.) apartinind tertilor, primite pentru prelucrare, finisare sau reparare, pe baza de contract.
In debitul contului 8032 "Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare" se inregistreaza, la preturile prevazute in contract, valorile materiale primite pentru prelucrare, finisare sau reparare, iar in credit se inregistreaza, la aceleasi preturi, valorile materiale finisate sau reparate, restituite titularilor.
Soldul contului reprezinta valorile materiale primite spre prelucrare sau reparare.
Contul 8033 "Valori materiale primite in pastrare sau custodie" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta valorilor materiale (materii si materiale, marfuri, mijloace fixe etc.) primite temporar spre pastrare sau in custodie pe baza de act de predare-primire (scoatere) din custodie, incheiat in acest scop.
In debitul contului 8033 "Venituri materiale primite in pastrare sau custodie" se inregistreaza, la preturile prevazute in documentele incheiate, valorile materiale primite in custodie sau pastrare temporara, iar in credit, la aceleasi preturi, valorile materiale iesite din custodie sau pastrare ca urmare a restituirii, achizitionarii pentru nevoile unitatii, distrugerii din cauza calamitatilor, lipsurile de inventar etc.
Soldul contului reprezinta valoarea materialelor primite in pastrare sau custodie, existente la un moment dat.
Contul 8034 "Debitori scosi din activ, urmariti in continuare" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta debitorilor care au fost scosi din activul unitatii, ca insolvabili sau disparuti, care, in conformitate cu dispozitiile legale, trebuie urmariti in continuare pina la reactivare sau implinirea termenului de prescriptie.
In debitul contului 8034 "Debitori scosi din activ, urmariti in continuare" se inregistreaza sumele datorate de debitorii insolvabili sau disparuti, scosi din activ, iar in credit, sumele reactivate ca urmare a revenirii debitorilor la starea de solvabilitate sau sumele ale caror termene de urmarire s-au prescris.
Soldul contului reprezinta sumele datorate de debitorii insolvabili sau disparuti, scosi din activ, nereactivate.
Contul 8035 "Debitori din amenzi si penalitati pretinse" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta debitorilor din amenzi si penalitati pretinse furnizorilor si altor contractanti pentru nerespectarea clauzelor din contractele incheiate cu acestia.
In debitul contului 8035 "Debitori din amenzi si penalitati pretinse" se inregistreaza sumele calculate drept amenzi si penalitati pretinse de la furnizori sau alti contractanti, iar in credit, sumele incasate de la acestia, care se vor inregistra in conturile de bilant, precum si sumele respinse de organele de judecata sau de arbitraj.
Soldul contului reprezinta sumele ramase de incasat de la furnizori si alti contractanti.
Contul 8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta redeventelor, locatiilor de gestiune, chiriilor si altor datorii asimilate, datorate de catre unitate pentru bunurile luate in concesiune, locatii sau chirie.
In debitul contului 8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate" se inregistreaza sumele reprezentind redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate, iar in credit, valoarea datoriilor de acest gen, efectiv platite de catre unitate.
Soldul contului reprezinta contravaloarea redeventelor, locatiilor de gestiune, chiriilor si altor datorii asimilate pe care unitateta le are de platit la un moment dat.
Contul 8037 "Efecte scontate neajunse la scadenta" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta efectelor scontate depuse la banca , dar neajunse la scadenta.
In debitul contului 8037 "Efecte scontate neajunse la scadenta" se inregistreaza efectele scontate, dar neajunse la scadenta, depuse la banca, iar in credit, efectele scontate ajunse la termen.
Soldul contului reprezinta efectele scontate depuse la banca, neajunse la scadenta.
Contul 8038 "Alte valori in afara bilantului" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor valori in afara bilantului decit cele cuprinse in conturile 8031-8037.
In debitul contului 8038 "Alte valori in afara bilantului" se inregistreaza alte valori in afara bilantului existente in unitate, iar in credit, stingerea obligatiilor unitatii in legatura cu aceste valori.
Soldul contului reprezinta alte valori in afara bilantului, existente in unitate la un moment dat.
GRUPA 89 "BILANT" Din grupa 89 "Bilant" fac parte:
Contul 891 "Bilant de deschidere" Cu ajutorul acestui cont se asigura deschiderea conturilor la inceputul fiecarui exercitiu financiar.
In debitul contului 891 "Bilant de deschidere" se inregistreaza soldurile conturilor de pasiv (prin creditarea acestora), iar in credit, soldurile conturilor de activ (prin debitarea acestora). Dupa efectuarea acestor inregistrari, contul se soldeaza.
Contul 892 "Bilant de inchidere" Cu ajutorul acestui cont se asigura inchiderea tuturor conturilor la finele fiecarui exercitiu financiar.
In debitul contului 892 "Bilant de inchidere" se inregistreaza soldurile conturilor de activ (prin creditarea acestora), iar in credit, soldurile conturilor de pasiv (prin debitarea acestora). Dupa efectuarea acestor inregistrari, contul se soldeaza.
CLASA 9 "CONTURI DE GESTIUNE" (Utilizarea conturilor din aceasta clasa nu este obligatorie) Din clasa 9 "Conturi de gestiune" fac parte urmatoarele grupe de conturi: 90 "Decontari interne"; 92 "Conturi de calculatie" si 93 "Costul productiei".
GRUPA 90 "DECONTARI INTERNE" Din grupa 90 "Decontari interne" fac parte:
Contul 901 "Decontari interne privind cheltuielile" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor interne privind cheltuielile activitatii de baza si auxiliare, cheltuielile comune ale sectiei, cheltuielile generale de administratie, precum si cheltuielile de desfacere si se stabileste diferenta intre preturile de inregistrare (prestabilite sau cu ridicata) si costul efectiv al produselor finite, semifabricatelor din productie destinate vinzarii, lucrarilor executate si serviciilor prestate care formeaza productia marfa a unitatii.
Contul 901 "Decontari interne privind cheltuielile" este un cont bifunctional.
Contul 901 "Decontari interne privind cheltuielile" se crediteaza, in cursul lunii, prin debitul conturilor 921 "Cheltuielile activitatii de baza", 922 " Cheltuielile activitatilor auxiliare", 923 "Cheltuieli indirecte de productie", 924 "Cheltuieli generale de administratie", 925 "Cheltuieli de desfacere" si se debiteaza, la sfirsitul lunii, prin creditul conturilor 931 "Costul productiei obtinute" si 903 "Decontari interne privind diferentele de pret.
Contul 902 "Decontari interne privind productia obtinuta" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor interne privind costul productiei obtinute in cursul lunii, la pret de inregistrare (prestabilit sau cu ridicata).
Contul 902 "Decontari interne privind productia obtinuta" este un cont bifunctional.
Contul 902 "Decontari interne privind productia obtinuta" se crediteaza, in cursul lunii, prin debitul conturilor 903 "Decontari interne privind diferentele de pret" si 931 "Costul productiei obtinute" si se debiteaza, la sfirsitul lunii, prin creditul conturilor 921 "Cheltuielile activitatii de baza", 922 " Cheltuielile activitatilor auxiliare", 923 "Cheltuieli indirecte de productie", 924 "Cheltuieli generale de administratie", 925 "Cheltuieli de desfacere" si 933 "Costul productiei in curs de executie".
Contul 903 "Decontari interne privind diferentele de pret" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor de pret calculate, la sfirsitul lunii, intre costul efectiv al productiei obtinute si pretul de inregistrare (prestabilit sau cu ridicata) al acestora.
Contul 903 "Decontari interne privind diferentele de pret" este un cont de activ.
Contul 903 "Decontari interne privind diferentele de pret" se debiteaza, la sfirsitul lunii, prin creditul contului 902 "Decontari interne privind productia obtinuta" si se crediteaza prin debitul contului 901 "Decontari interne privind cheltuielile".
GRUPA 92 "CONTURI DE CALCULATIE" Din grupa 92 "Conturi de calculatie" fac parte:
Contul 921 "Cheltuielile activitatii de baza" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor aferente activitatii de baza a unitatii.
Contul 921 "Cheltuielile activitatii de baza" este un cont de activ.
Contul 921 "Cheltuielile activitatii de baza" se debiteaza, in cursul lunii, prin creditul contului 901 "Decontari interne privind cheltuielile", iar la sfirsitul lunii, prin creditul conturilor 922 "Cheltuielile activitatilor auxiliare, 923 "Cheltuieli indirecte de productie", 924 "Cheltuieli generale de administratie", 925 "Cheltuieli de desfacere" si se crediteaza, la sfirsitul lunii, prin debitul conturilor 902 "Decontari interne privind productia obtinuta " si 933 "Costul productiei in curs de executie".
Contul 922 "Cheltuielile activitatilor auxiliare" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor activitatilor auxiliare ale unitatii.
Contul 922 "Cheltuielile activitatilor auxiliare" este un cont de activ.
Contul 922 "Cheltuielile activitatilor auxiliare" se debiteaza, in cursul lunii, prin creditul contului 901 "Decontari interne privind cheltuielile", iar la sfirsitul lunii, prin creditul contului 924 "Cheltuieli generale de administratie" si se crediteaza, la sfirsitul lunii, prin debitul conturilor 902 "Decontari interne privind productia obtinuta", 921 "Cheltuielile activitatii de baza" si 933 "Costul productiei in curs de executie".
Contul 923 "Cheltuieli indirecte de productie" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu intretinerea si functionarea utilajelor si a cheltuielilor generale ale fiecarei sectii de productie.
Contul 923 "Cheltuieli indirecte de productie" este un cont de activ.
Contul 923 "Cheltuieli indirecte de productie" se debiteaza, in cursul lunii , prin creditul contului 901 "Decontari interne privind cheltuielile" si se crediteaza, la sfirsitul lunii, prin debitul conturilor 902 "Decontari interne privind productia obtinuta", 921 "Cheltuielile activitatii de baza" si 933 " Costul productiei in curs de executie".
Contul 924 "Cheltuieli generale de administratie" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de administratie si conducere a unitatii.
Contul 924 "Cheltuieli generale de administratie" este un cont de activ.
Contul 924 "Cheltuieli generale de administratie" se debiteaza, in cursul lunii, prin creditul contului 901 "Decontari interne privind cheltuielile" si se crediteaza, la sfirsitul lunii, prin debitul conturilor 902 "Decontari interne privind productia obtinuta", 921 "Cheltuielile activitatii de baza", 922 " Cheltuielile activitatilor auxiliare", 925 "Cheltuieli de desfacere" si 933 " Costul productiei in curs de productie".
Contul 925 "Cheltuieli de desfacere" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor pentru desfacerea produselor fabricate.
Contul 925 "Cheltuieli de desfacere" este un cont de activ.
Contul 925 "Cheltuieli de desfacere" se debiteaza, in cursul lunii, prin creditul contului 901 "Decontari interne privind cheltuielile", iar la sfirsitul lunii, prin creditul conturilor 922 "Cheltuielile activitatilor auxiliare" si 924 "Cheltuieli generale de administratie" si se crediteaza, la sfirsitul lunii, prin debitul contului 902 "Decontari interne privind productia obtinuta".
GRUPA 93 "COSTUL PRODUCTIEI" Din aceasta grupa fac parte:
Contul 931 "Costul productiei obtinute" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta productiei finite obtinute, constind in produse finite, semifabricate, destinate vinzarii, lucrari executate si servicii prestate pentru terti, investitii proprii sau alte activitati.
Contul 931 "Costul productiei obtinute" este un cont de activ.
Contul 931 "Costul productiei obtinute" se debiteaza, in cursul lunii, prin creditul contului 902 "Decontari interne privind productia obtinuta" si se crediteaza, la sfirsitul lunii, prin debitul contului 901 "Decontari interne privind cheltuielile".
Contul 933 "Costul productiei in curs de executie" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta costului efectiv al productiei in curs de executie.
Contul 933 "Costul productiei in curs de executie" este un cont de activ.
Contul 933 "Costul productiei in curs de executie" se debiteaza, la sfirsitul lunii, prin creditul conturilor 921 "Cheltuielile activitatii de baza" , 922 "Cheltuielile activitatilor auxiliare, 923 "Cheltuieli indirecte de productie", 924 "Cheltuieli generale de administratie" si se crediteaza prin debitul contului 902 "Decontari interne privind productia obtinuta".
REGISTRELE DE CONTABILITATE Registrele de contabilitate sint documente contabile obligatorii in care unitatile patrimoniale inregistreaza periodic, cronologic si sistematic operatiunile economico-financiare consemnate in documente justificative, care produc modificari in patrimoniul acestora.
Principalele registre care se folosesc in contabilitate sint: Registruljurnal (cod 14-1-1), Registrul-inventar (cod 14-1-2) si Registrul "cartea mare" (cod 14-1-3).
Registrul-jurnal (cod 14-1-1) si Registrul-inventar (cod 14-1-2) au regim de inregistrare la organele fiscale. Acestea se numeroteaza, snuruiesc si parafeaza inainte de depunere la organele fiscale pentru inregistrare.
Registrele de contabilitate numerotate, snuruite, parafate, inregistrate la organele fiscale si conduse regulat pot fi admise ca proba in cazul litigiilor unitatilor patrimoniale, in caz de faliment, precum si in orice alte situatii.
Totodata, absenta registrelor de contabilitate sau netinerea regulata a acestora, lipseste agentii economici de mijloacele de proba in relatiile cu organele fiscale si da posibilitatea acestora din urma de a stabili obligatiile fata de bugetul statului, fara a tine seama de datele din contabilitate.
Registrele de contabilitate se pot prezenta sub forma de registre sau foi volante si listari informatice legate sub forma de registru.
Registrul-jurnal (cod 14-1-1) este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza zilnic in mod cronologic, operatiune cu operatiune, fara spatii libere si fara stersaturi, toate miscarile patrimoniului unitatii.
Operatiunile de aceeasi natura, realizate in acelasi loc de activitate (atelier, sectie etc.), si in cursul aceleiasi zile, pot fi recapitulate intr-un document centralizator.
Registrul-jurnal se poate prezenta sub forma unui registru-jurnal general, iar unitatile cu volum mare de operatiuni pot utiliza pentru detaliere registrejurnal auxiliare pentru: operatiunile de casa si banca, decontarile cu furnizorii, situatia incasarii-achitarii facturilor, situatia avansurilor spre decontare etc.
Orice inregistrare in registrul-jurnal trebuie sa cuprinda elemente cu privire la: felul, numarul si data documentului justificativ, sumele corespunzatoare operatiunilor efectuate, explicatii privind operatiunile respective si conturile debitoare si creditoare in care s-au inregistrat.
Unitatile patrimoniale care utilizeaza jurnale auxiliare inregistreaza sumele centralizate din acestea in Registrul-jurnal general, periodic, de regula lunar.
Registrul-inventar (cod 14-1-2) este un document contabil obligatoriu, in care se inregistreaza grupat toate elementele patrimoniale inventariate de unitati potrivit normelor legale.
La sfirsitul fiecarui an, in acest registru se inscriu, intr-o forma sintetica recapitulativa, elementele de inventar dupa natura lor, suficient de detaliate pentru a putea justifica continutul fiecaruia dintre posturile bilantului contabil.
Registrul "cartea mare" (cod 14-1-3) este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza lunar si sistematic, prin regruparea conturilor, miscarea si existenta tuturor elementelor patrimoniale, la un moment dat. Acesta este un document contabil de sinteza si sistematizare si contine simbolul contului debitor si al conturilor creditoare corespondente, rulajul debitor si creditor, precum si soldul contului pentru fiecare luna a anului curent.
Registrul "cartea mare" contine cite o fila pentru fiecare cont sintetic utilizat de unitate.
Acest registru poate fi suplinit de Fisa de cont pentru operatiuni diverse (cod 14-6-22), in conditiile utilizarii formei de inregistrare in contabilitate "maestru-sah".
Continutul acestui registru obligatoriu sta la baza intocmirii balantei de verificare a conturilor contabile.
Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat completate, astfel incit sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor patrimoniale efectuate. Ele se pastreaza in unitate timp de zece ani, de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, iar in caz de pierdere, sustragere sau distrugere, trebuie reconstituite in termen de maximum 30 de zile de la constatare.
NORME DE UTILIZARE A REGISTRELOR DE CONTABILITATE REGISTRUL-JURNAL (Cod 14-1-1 si cod 14-1-1/b) Format A4, tiparit pe o singura fata, in registre a 100 file.

1. Serveste ca:
- document obligatoriu de inregistrare cronologica si sistematica a miscarii patrimoniului unitatii;
- proba in litigii.

2. Se intocmeste de catre regiile autonome, societatile comerciale, institutiile publice, unitatile cooperatiste, asociatiile si celelalte persoane juridice, intr-un singur exemplar, dupa ce a fost numerotat, snuruit, certificat si parafat.
Se intocmeste zilnic sau lunar, dupa caz, prin inregistrare cronologica, fara stersaturi si spatii libere, a documentelor in care se reflecta miscarea patrimoniului unitatii.
In cazul in care societatea foloseste registre-jurnal auxiliare, totalul lunar al fiecaruia se trece in Registrul-jurnal general. In caz contrar, acest registru se intocmeste zilnic.
In coloana 1 se inscrie numarul curent al operatiunilor inregistrate incepind de la 1 ianuarie, respectiv inceputul activitatii, pina la 31 decembrie , respectiv incetarea activitatii.
In coloana 2 se trece data (anul, luna, ziua) cind se face inregistrarea, care trebuie sa coincida cu ziua in care are loc efectiv operatiunea.
In coloana 3 se trece felul documentului (factura, jurnal-situatie privind operatiunile de casa si banca, jurnalul decontarilor cu furnizorii etc.), precum si numarul si data documentului.
In coloana 4 se trece felul operatiunii dindu-se explicatiile necesare in legatura cu operatiunea respectiva, precum si alte elemente de identificare.
In coloanele 5 si 6 se trece simbolul contului, debitor si creditor.
In coloanele 7 si 8 se trec, daca este cazul, sumele partiale din documentul respectiv. Aceste coloane se regasesc numai in registrul-jurnal (cod 14-1-1/b).
In coloanele 7 si 8 ale formularului cod 14-1-1, respectiv 9 si 10 in cazul formularului cod 14-1-1/b se trec sumele totale, debitoare si/sau creditoare din documentul respectiv (bon, factura, registrul-jurnal auxiliar etc.).
In registrul-jurnal general se trec toate operatiunile economice privind miscarea patrimoniului unitatii, indiferent daca acestea au loc in numerar sau prin contul de decontare de la banca, netinindu-se seama daca a avut loc plata sau incasarea efectiva etc.
Registrul-jurnal general se numeroteaza si se snuruieste.
Acest registru se parafeaza de catre organele in drept, la inceperea activitatii, la incetarea activitatii unitatii, precum si ori de cite ori este cazul.

3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.

4. Se arhiveaza de catre unitatea care este obligata sa-l pastreze impreuna cu documentele justificative care au stat la baza intocmirii lui.
...................
(Unitatea) Registrul - jurnal Nr. pagina....
----------------------------------------------------------------------------|Nr.|Data |Documentul |Explicatii|Simbol conturi| S u m e | |crt|inreg|(felul, nr., data)| |--------------|---------------------| | | | | | Debi- |Credi-|Debitoare|Creditoare | | | | | |toare |toare | | | |---|-----|------------------|----------|-------|------|---------|-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---|-----|------------------|----------|-------|------|---------|-----------| | | | | Report: | x | x | | | |---|-----|------------------|----------|-------|------|---------|-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---|-----|------------------|----------|-------|------|---------|-----------| | | | De reportat: | | | -----------------------------------------------------------------------------14-1-1 A4 Intocmit, Verificat, ..................
(Unitatea) Registrul - jurnal Nr. pagina...............
----------------------------------------------------------------------------|Nr.|Data |Documentul |Explicatii| Simbol | S u m e | |c |inreg.|(felul,nr.)| | conturi |------------------------------| |r | | data) | |-----------| Partiale | Totale | |t. | | | |Debi-|Credi|------------------------------| | | | | |toare|toare|Debi- |Credi-|Debi- | Credi- | | | | | | | |toare |toare |toare |toare | |---|------|-----------|----------|-----|-----|------|------|------|---------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---|------|-----------|----------|-----|-----|------|------|------|---------| | | | | Report: | x | x | x | x | | | |---|------|-----------|----------|-----|-----|------|------|------|---------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---|------|-----------|----------|-----|-----|------|------|------|---------| | | | | De reportat: | | | -----------------------------------------------------------------------------14-1-1/b A4 Intocmit, Verificat, REGISTRUL-JURNAL DE INCASARI SI PLATI (Cod 14-1-1/a) Format A4, tiparit pe o singura fata, in registre a 100 file.

1. Serveste ca:
- document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor, pe baza actelor justificative;
- document de stabilire a situatiei financiare a agentului economic respectiv.

2. Se intocmeste, intr-un singur exemplar, de catre agentii economici, persoane fizice (meseriasi etc.) si asociatiile familiale, facindu-se inregistrarea operatiunilor efectuate pe baza actelor justificative, zilnic, distinct, pe fiecare operatiune in parte, fara a se lasa rinduri libere.
In coloana 1 se inscrie numarul curent al operatiunilor inregistrate, incepind de la 1 ianuarie, respectiv inceputul activitatii, pina la 31 decembrie , respectiv incetarea activitatii.
In coloana 2 se trece data (anul, luna, ziua) cind se face inregistrarea, care trebuie sa coincida cu ziua in care are loc efectiv operatiunea.
In coloana 3 se trece felul documentului (factura, bon de comanda, bon de vinzare, borderou de vinzari etc.), precum si numarul documentului.
In coloana 4 se trece felul operatiunii, dindu-se explicatiile necesare in legatura cu operatiunea respectiva.
In coloana 5 se trec incasarile de orice fel (din vinzari, imprumuturi, credite, dobinzi incasate, restituiri etc.) In coloana 6 se trec sumele platite pentru: marfuri cumparate, impozite, taxe, asigurari sociale etc.
In registrul de incasari si plati se inregistreaza nu numai operatiunile in numerar, ci si cele facute prin contul de decontare de la banca (indiferent daca a avut loc plata sau incasarea efectiva).
Registrul de incasari si plati se numeroteaza si se snuruieste.
Acest registru se vizeaza de catre organul fiscal teritorial la inceperea activitatii, la incetarea activitatii, precum si anual.

3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.

4. Se arhiveaza de catre unitate, care este obligata sa-l pastreze impreuna cu documentele justificative care au stat la baza intocmirii lui.
..........................
(Unitatea) REGISTRUL-JURNAL DE INCASARI SI PLATI Nr. pagina.....
====================================================================== |Nr. | Data | Documentul | Felul operatiei | Incasari | Plati | |crt.| |(felul, nr.)| (explicatii) | | | |----|------|------------|---------------------|-----------|-----------| |_ 1_|___2__|______3_____|__________4__________|_____5_____|______6____| | | | | Report:....... | | | |----|------|------------|---------------------|-----------|-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----|------|------------|---------------------|-----------|-----------| | | | | De reportat:... | | | ======================================================================== 14-1-1/a REGISTRUL -INVENTAR (Cod 14-1-2) Format A4, netiparit, registru de 100 file sau foi volante.

1. Serveste ca:
- document contabil obligatoriu de inregistrare anuala si de grupare a rezultatelor inventarierii patrimoniului;
- proba in litigii.

2. Se intocmeste de catre regiile autonome, societatile comerciale, institutiile publice, unitatile cooperatiste, asociatiile si celelalte persoane juridice, precum si persoanele fizice care au calitatea de comerciant, intr-un singur exemplar, dupa ce a fost numerotat si parafat.
Se intocmeste la sfirsitul anului, fara stersaturi si fara spatii libere, pe baza datelor cuprinse in listele de inventariere a elementelor patrimoniale, prin gruparea acestora pe conturi sau grupe de conturi.
In coloana 1 se inscrie numarul curent al fiecarei operatiuni inregistrate in registru, cronologic, de la deschiderea acestuia pina la epuizarea filelor sau incetarea activitatii.
In coloana 2 se inscrie obiectul inventarierii, respectiv al conturilor de valori materiale pe gestiuni, al conturilor privind debitorii, creditorii, provizioanele etc.
In coloana 3 se inscrie valoarea din contabilitate privind conturile supuse inventarierii.
In coloana 4 se inscrie valoarea de inventar a elementelor patrimoniale, stabilita de membrii comisiei de inventariere (pe baza listelor de inventariere si a proceselor-verbale de inventariere).
In coloana 5 se trec diferentele din evaluare de inregistrat, calculate ca diferenta intre valoarea contabila si valoarea de inventar.
In coloana 6 se mentioneaza cauzele diferentelor (deprecieri, dezasortari, schimbari ale structurii productiei).
Registrul-inventar se numeroteaza si se snuruieste.
Acest registru se parafeaza de catre organul fiscal teritorial la inceperea activitatii, la incetarea activitatii unitatii, precum si in cazul epuizarii filelor din acesta si deschiderii unui registru nou.

3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.

4. Se arhiveaza de catre unitatea care este obligata sa-l pastreze impreuna cu documentele justificative care au stat la baza intocmirii lui.
.......................
(Unitatea) REGISTRUL-INVENTAR La data de 31 decembrie.........
Nr. pagina......
----------------------------------------------------------------------|Nr. |Recapitulatia| Valoarea |Valoarea | Diferente din evaluare | |crt.| elementelor | contabila | de | (de inregistrat) | | |inventariate | |inventar |---------------------------| | | | | | Valoarea |Cauzele dif. | |----|-------------|-----------|----------|-------------|-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----|-------------|-----------|----------|-------------|-------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----|-------------|-----------|----------|-------------|-------------| | Intocmit, Verificat, | ----------------------------------------------------------------------14-1-2 A4 CARTEA MARE (Cod 14-1-3) Format A3, tiparit pe ambele fete, in foi volante.

1. Serveste:
- la stabilirea rulajelor lunare si a soldurilor pe conturi sintetice, la unitatile care aplica forma de inregistrare "pe jurnale";
- la verificarea inregistrarilor contabile efectuate;
- la furnizarea de date pentru efectuarea analizei activitatii economice si financiare a unitatii;
- la intocmirea balantei de verificare.

2. Se intocmeste la sfirsitul lunii, in cadrul compartimentului financiarcontabil, astfel:
- rulajul creditor se reporteaza din jurnalul contului respectiv, intr-o singura suma, fara desfasurarea pe conturi corespondente;
- sumele cu care a fost debitat contul respectiv in diverse jurnale se reporteaza din acele jurnale, obtinindu-se defalcarea rulajului debitor pe conturi corespondente;
- soldul debitor sau creditor al fiecarui cont se stabileste in functie de rulajele debitoare si creditoare ale contului respectiv, tinindu-se seama de soldul de la inceputul anului (care se inscrie pe rindul destinat in acest scop) .

3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.

4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
..............
(Unitatea) CARTEA MARE -----------------------------------------------------------------------------| C O N T U L -----------------------------------------------------------------------------| | CONTRURI CORESPONDENTE CREDITOARE | ----------------------------------------------------Lunile | Cont |Cont |Cont |Cont |Cont |Cont |Cont |Cont |Cont |......|..... |......|......|......|......|......|......|...
|Jurnal|Jurnal|Jurnal|Jurnal|Jurnal|Jurnal|Jurnal|Jurnal|Jurnal -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Total rulaj | SOLD | |_________________|______________________| |debitor|creditor | debitor | creditor | | La 1 ianuarie | | | | 199... | | | |_________________|__________|___________| |Ianuarie_________|______|______|______|______|______|______|______|______|___ |_______|_________|__________|___________| |Februarie________|______|______|______|______|______|______|______|______|___ |_______|_________|__________|___________| |Martie___________|______|______|______|______|______|______|______|______|___ |_______|_________|__________|___________| |Total_tr.I_______|______|______|______|______|______|______|______|______|____ |_______|_________|__________|___________| |Aprilie__________|______|______|______|______|______|______|______|______|____ |_______|_________|__________|___________| |Mai______________|______|______|______|______|______|______|______|______|____ |_______|_________|__________|___________| |Iunie____________|______|______|______|______|______|______|______|______|____ |_______|_________|__________|___________| |Totaltr.I+II_____|______|______|______|______|______|______|______|______|____ |_______|_________|__________|___________| |Iulie____________|______|______|______|______|______|______|______|______|____ |_______|_________|__________|___________| |August___________|______|______|______|______|______|______|______|______|____ |_______|_________|__________|___________| |Septembrie_______|______|______|______|______|______|______|______|______|____ |_______|_________|__________|___________| |Total_tr.I+II+III|______|______|______|______|______|______|______|______|____ |______ |_________|__________|___________| |Octombrie________|______|______|______|______|______|______|______|______|____ |_______|_________|__________|___________| |Noiembrie________|______|______|______|______|______|______|______|______|____ |_______|_________|__________|___________| |Decembrie________|______|______|______|______|______|______|______|______|____ |_______|_________|__________|___________| |Total_gen.(I-IV)_|______|______|______|______|______|______|______|______|____ |__ ____|_________|__________|___________| Intocmit, Verificat, -----------------------------------------------------------------------------14-1-3 A3 t2 (verso) ___________________________ (Unitatea) C A R T E A M A R E -----------------------------------------------------------------------------| C O N T U L -----------------------------------------------------------------------------| | CONTRURI CORESPONDENTE CREDITOARE |------------------------------------------------------------Lunile | Cont |Cont |Cont |Cont |Cont |Cont |Cont |Cont |Cont |......|..... |......|......|......|......|......|......|...
|Jurnal|Jurnal|Jurnal|Jurnal|Jurnal|Jurnal|Jurnal|Jurnal|Jurnal -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Total rulaj | SOLD | |_________________|______________________| |debitor|creditor | debitor | creditor | | La 1 ianuarie | | | | 199... | | | |_________________|__________|___________| |Ianuarie_________|______|______|______|______|______|______|______|______|___ |_______|_________|__________|___________| |Februarie________|______|______|______|______|______|______|______|______|___ |_______|_________|__________|___________| |Martie___________|______|______|______|______|______|______|______|______|___ |_______|_________|__________|___________| |Total_tr.I_______|______|______|______|______|______|______|______|______|____ |_______|_________|__________|___________| |Aprilie__________|______|______|______|______|______|______|______|______|____ |_______|_________|__________|___________| |Mai______________|______|______|______|______|______|______|______|______|____ |_______|_________|__________|___________| |Iunie____________|______|______|______|______|______|______|______|______|____ |_______|_________|__________|___________| |Totaltr.I+II_____|______|______|______|______|______|______|______|______|____ |_______|_________|__________|___________| |Iulie____________|______|______|______|______|______|______|______|______|____ |_______|_________|__________|___________| |August___________|______|______|______|______|______|______|______|______|____ |_______|_________|__________|___________| |Septembrie_______|______|______|______|______|______|______|______|______|____ |_______|_________|__________|___________| |Total_tr.I+II+III|______|______|______|______|______|______|______|______|____ |______ |_________|__________|___________| |Octombrie________|______|______|______|______|______|______|______|______|____ |_______|_________|__________|___________| |Noiembrie________|______|______|______|______|______|______|______|______|____ |_______|_________|__________|___________| |Decembrie________|______|______|______|______|______|______|______|______|____ |_______|_________|__________|___________| |Total_gen.(I-IV)_|______|______|______|______|______|______|______|______|____ |__ ____|_________|__________|___________| Intocmit, Verificat, CARTEA MARE (SAH - Cod 14-1-3/a) Format A4, tiparit pe ambele fete, in foi volante.

1. Serveste:
- la tinerea contabilitatii sintetice a operatiunilor economice si financiare in unitatile care utilizeaza forma de inregistrare contabila "maestru -sah";
- la intocmirea balantei de verificare a conturilor sintetice;
- la furnizarea de date pentru analiza economica si financiara.

2. Se intocmeste intr-un exemplar, in cadrul compartimentului financiarcontabil, lunar, separat pentru debitul si separat pentru creditul fiecarui cont sintetic, deschizindu-se dupa necesitati, pe masura inregistrarii operatiunilor.
Se completeaza pe baza documentelor justificative, documentelor cumulative centralizatoare si notelor contabile.
In cazul cind la unele conturi corespondente intervin mai multe conturi decit numarul coloanelor pe care le cuprinde fisa, se deschide o fisa anexa cu acelasi simbol de cont, pe care se va continua inscrierea conturilor corespondente. In fisa anexa nu se trece suma din coloana principala, aceasta figurind in coloana "Suma" a fiecarei fise.
La inceputul anului, la deschiderea fiselor, pe primul rind al coloanei " Suma" se inregistreaza soldul initial, pe baza balantei conturilor sintetice, incheiata la finele anului precedent. Soldul inscris in fisa se bareaza si apoi se efectueaza inregistrarea operatiunilor lunii ianuarie.
La sfirsitul lunii, se aditioneaza pe verticala sumele pe conturi corespondente si se bareaza. Totalul sumelor din coloanele "Conturi corespondente" adunate pe orizontala trebuie sa fie egal cu totalul sumelor din coloana "Suma" adunate pe verticala.
Cartea mare (sah) poate fi folosita pentru o perioada mai mare (trimestru, semestru, an), daca numarul operatiunilor economice si financiare nu sint prea numeroase. In acest caz, este necesar sa se stabileasca totalul sumelor separat pentru fiecare luna in parte.
Acest procedeu de utilizare a Registrului "cartea mare" (sah) se aplica in cazul folosirii balantei de verificare cu opt coloane (cod 14-6-30), care serveste si la stabilirea rulajelor cumulate de la inceputul anului (inclusiv soldurile initiale).
In cazul cind se considera posibila folosirea balantei cu patru coloane (146-30/b), in Cartea mare (sah), pe linga rulajele lunare, este necesar sa se stabileasca si rulajele cumulate de la inceputul anului (inclusiv soldurile initiale).

3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.

4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
-----------------------------------------------------------------------------| --------------------------|CARTEA MARE (SAH ) |Simbol cont|Debit |Pagina |Denumirea contului |-----------|_______|------| | |Credit | | ........................ |___________|_______|_______ |-----------------------------------------------------------------------------|Nr. din|Data | Suma | Conturi corespondente |regis- |oper.| |-------------------------------------------------------|trul- |199..| | | | | | | | | | | | | |jurnal | | | | | | | | | | | | | | |-------|-----|-------|----|----|----|----|----|---|---|----|---|---|----|----|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ |_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____ 14-1-3/a A4 t2 (verso) ------------------------------------------------------------------------------|CARTEA MARE (SAH) |Simbol cont|Debit |Pagina| |Denumirea contului |-----------|_______|------| | | |Credit | | |........................ |___________|_______|______| ------------------------------------------------------------------------------|Nr. din|Data |Suma | Conturi corespondente |regis- |oper.| |---------------------------------------------------------|trul- |199..| |__________________________________________________________ |jurnal | | | | | | | | | | | | | | |-------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ |_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___ BILANTUL CONTABIL - Sistem de baza
1. BILANTUL
2. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI
3. ANEXA
3.1. Situatia activelor imobilizate - anexa 1
3.2. Situatia stocurilor si productiei in curs - anexa 2
3.3. Situatia creantelor si datoriilor - anexa 3
3.4. Situatia provizioanelor - anexa 4
3.5. Determinarea rezultatului fiscal - anexa 5
3.6. Repartizarea rezultatului exercitiului financiar - anexa 6
3.7. Alte informatii privind reguli si metode contabile si date complementare - anexa 7 MODEL JUDETUL___________I I I FORMA DE PROPRIETATE________I I I DENUMIREA RAMURA__________________I I I I I INTREPRINDERII___________ TITULARUL_________________I I I I ADRESA DEPARTAMENTUL_______________I I I INTREPRINDERII____________ COD FISCAL_________I I I I II I I NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI_____/_____/____ TELEFONUL_______________ BILANT Incheiat la_____________ ------| 10 | SISTEM DE BAZA - mii lei -----------------------------------------------------------------------------| ACTIV |Nr.|COD|EXERCITIU FINANCIAR | | |rd.| |-----------------------| | | | | INCHEIAT | PRECEDENT | |--------------------------------------------|---|---|----------|------------| | A | B | C | 1 | 2 | |--------------------------------------------|---|---|----------|------------| |A| IMOBILIZARI NECORPORALE | | | | | |C| Cheltuieli de constituire si de | | | | | |T| cercetare-dezvoltare (ct. 201+203-2801- |01 | | | | |I| -2803-290*) | | | | | |V|------------------------------------------|---|---|----------|------------| |E| Alte imobilizari (ct. 205+207+208-2805- |02 | | | | | | -2807-2808-290*) | | | | | |I|------------------------------------------|---|---|----------|------------| |M| Imobilizari in curs (ct. 230-293*) |03 | | | | |O|------------------------------------------|---|---|----------|------------| |B| TOTAL (rd. 01 la 03) |04 | 01| | | |I|------------------------------------------|---|---|----------|------------| |L| IMOBILIZARI CORPORALE | | | | | |I| Terenuri (ct. 211-2810-291*) |05 | | | | |Z|------------------------------------------|---|---|----------|------------| |A| Cladiri (ct. 2121-2811-291*) |06 | | | | |T|------------------------------------------|---|---|----------|------------| |E| Constructii speciale (ct. 2122-2812-291*)|07 | | | | | |------------------------------------------|---|---|----------|------------| | | Masini si utilaje | | | | | | | (ct. 2123+2125-2813-2815-291*) |08 | | | | | |------------------------------------------|---|---|----------|------------| | | Alte imobilizari corporale (ct. 2124+ | | | | | | | +2126+2127+2128-2814-2816-2817-2818-291*)|09 | | | | | |------------------------------------------|---|---|----------|------------| | | Imobilizari in curs (ct. 231-293*) |10 | | | | | |------------------------------------------|---|---|----------|------------| | | TOTAL (rd. 05 la 10) |11 | 02| | | | |------------------------------------------|---|---|----------|------------| | | IMOBILIZARI FINANCIARE | | | | | | | Titluri de participare (ct.261-269*-296*)|12 | | | | | |------------------------------------------|---|---|----------|------------| | | Alte titluri imobilizate | | | | | | | (ct. 262+263-269*-296*) |13 | | | | | |------------------------------------------|---|---|----------|------------| | | Creante imobilizate (ct. 267-296*) |14 | | | | | |------------------------------------------|---|---|----------|------------| | | TOTAL (rd. 12 la 14 ) |15 | 03| | | |--------------------------------------------|---|---|----------|------------| |I. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+11+15) |16 | 04| | | |--------------------------------------------|---|---|----------|------------| *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective |--------------------------------------------|---|---|----------|------------| | A | B | C | 1 | 2 | |--------------------------------------------|---|---|----------|------------| | | STOCURI | | | | | | | Stocuri de materii si materiale, obiecte| | | | | |A| de inventar si stocuri aflate la terti | | | | | |C| (ct. 300+301+/-308+321+323-322+/-328+351+| | | | | |T| +352+354+356+357+358-390-391-392-395) |17 | | | | |I|------------------------------------------|---|---|----------|------------| |V| Productia in curs de executie | | | | | |E| (ct. 331+332-393) |18 | | | | | |------------------------------------------|---|---|----------|------------| | | Produse (ct. 341+345+346+/-348-394) |19 | | | | | |------------------------------------------|---|---|----------|------------| | | Animale (ct. 361+/-368-396) |20 | | | | | |------------------------------------------|---|---|----------|------------| |C| Marfuri (ct. 371+/-378-397+381+/-388-398)|21 | | | | |I|------------------------------------------|---|---|----------|------------| |R| TOTAL (rd. 17 la 21) |22 | 05| | | |C|------------------------------------------|---|---|----------|------------| |U| ALTE ACTIVE CIRCULANTE | | | | | |L| Furnizori-debitori (ct. 409) |23 | 06| | | |A|------------------------------------------|---|---|----------|------------| |N| Clienti si conturi asimilate | | | | | |T| (ct. 411+413+416+418-491) |24 | 07| | | |E|------------------------------------------|---|---|----------|------------| | | Alte creante (ct. 425+4282+4382+441**+ | | | | | | | 4424+4428**+445+446**+447**+4482+4484+ | | | | | | | +451**+4581+461+481**+482**-495-496) |25 | 08| | | | |------------------------------------------|---|---|----------|------------| | | Decontari cu asociatii privind capitalul | | | | | | | (ct. 456) |26 | 09| | | | |------------------------------------------|---|---|----------|------------| | | Titluri de plasament | | | | | | | (ct. 502+503+505+506+508-590) |27 | 10| | | | |------------------------------------------|---|---|----------|------------| | | Conturi la banci, casa si acreditive | | | | | | | (ct. 511+512+5187+531+532+541+542) |28 | 11| | | | |------------------------------------------|---|---|----------|------------| | | TOTAL ( rd. 23 la 28) |29 | | | | |--------------------------------------------|---|---|----------|------------| |II. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+29) |30 | 12| | | |--------------------------------------------|---|---|----------|------------| | CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE | | | | | | Cheltuieli efectuate in avans (ct. 471+473)|31 | 13| | | |--------------------------------------------|---|---|----------|------------| | Diferente de conversie (ct.476) |32 | 14| | | |--------------------------------------------|---|---|----------|------------| | III. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE- |33 | 15| | | | TOTAL (rd. 31+32) | | | | | |--------------------------------------------|---|---|----------|------------| | IV. PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGA- | | | | | | TIUNILOR (ct. 169) |34 | 16| | | |--------------------------------------------|---|---|----------|------------| | TOTAL GENERAL-ACTIV (rd. 16+30+33+34) |35 | 17| | | |--------------------------------------------|---|---|----------|------------| ------| 10 | - mii lei ---------------------------------------------|---|---|----------|------------| | PASIV |Nr.|COD| EXERCITIU FINANCIAR | | |rd.| |-----------------------| | | | | INCHEIAT | PRECEDENT | |----------------------------------------------------------------------------| | A | B | C | 1 | 2 | |----------------------------------------------------------------------------| |C| Capital social (ct. 101) |40 | 18| | | |A|------------------------------------------|---|---|----------|------------| |P| din care: Capital subscris varsat | | | | | |I| (ct. 1012) |41 | 19| | | |T|------------------------------------------|---|---|----------|------------| |A| Contul intreprinzatorului individual | | | | | |L| (ct. 108): | | | | | |U| - sold creditor |42 | 20| | | |R|------------------------------------------|---|---|----------|------------| |I| - sold debitor |43 | 21| | | | |------------------------------------------|---|---|----------|------------| | | Prime legate de capital (ct. 104) |44 | 22| | | | |------------------------------------------|---|---|----------|------------| | | Diferente din reevaluare (ct. 105) |45 | 23| | | | |------------------------------------------|---|---|----------|------------| |P| Rezerve (ct. 106) |46 | 24| | | |R|------------------------------------------|---|---|----------|------------| |O| Rezultatul reportat (ct. 107) | | | | | |P| Profitul nerepartizat |47 | 25| | | |R|------------------------------------------|---|---|----------|------------| |I| Pierderea neacoperita |48 | 26| | | |I|------------------------------------------|---|---|----------|------------| | | Rezultatul exercitiului (ct. 121) | | | | | | | Profit (ct. 121) |49 | 27| | | | |------------------------------------------|---|---|----------|------------| | | Pierdere (ct. 121) |50 | 28| | | | |------------------------------------------|---|---|----------|------------| | | Repartizarea profitului (ct. 129) |51 | 29| | | | |------------------------------------------|---|---|----------|------------| | | Fonduri (ct. 111+112+118) |52 | 30| | | | | -----------------------------------------|---|---|----------|------------| | | Repartizari la fondul de dezvoltare | | | | | | | (ct. 119) |53 | 31| | | | |------------------------------------------|---|---|----------|------------| | | Subventii pentru investitii (ct. 131) |54 | 32| | | | |------------------------------------------|---|---|----------|------------| | | Provizioane reglementate (ct. 141) |55 | 33| | | |--------------------------------------------|---|---|----------|------------| | I. CAPITALURI PROPRII - TOTAL | | | | | |(rd.40+42-43+44la47-48+49-50-51+52-53+54+55)|56 | 34| | | |--------------------------------------------|---|---|----------|------------| | Provizioane pentru riscuri | | | | | | (ct. 1511+1512+1518*) |57 | | | | |--------------------------------------------|---|---|----------|------------| | Provizioane pentru cheltuieli | | | | | | (ct. 1513+1514+1518*) |58 | | | | |--------------------------------------------|---|---|----------|------------| | II.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI| | | | | | (rd. 57+58) |59 | 35| | | |--------------------------------------------|---|---|----------|------------| | | Imprumuturi si datorii asimilate | | | | | |D| (ct.161+162+166+167+168+512***+5186+519 |60 | 36| | | |A|------------------------------------------|---|---|----------|------------| |T| Furnizori si conturi asimilate | | | | | |O| (ct. 401+403+404+405+408) |61 | 37| | | |R|------------------------------------------|---|---|----------|------------| |I| Clienti-creditori (ct. 419) |62 | 38| | | |I|------------------------------------------|---|---|----------|------------| | | Alte datorii (ct.421+423+424+426+427+ | | | | | | | 4281+431+437+4381+441***+4423+4428***+ | | | | | | | 444+446***+447***+4481+4483+451***+455+ | | | | | | | 457+4582+462+509+481***+482***) |63 | 39| | | |--------------------------------------------|---|---|----------|------------| | III. DATORII - TOTAL (rd. 60 la 63) |64 | 40| | | |--------------------------------------------|---|---|----------|------------| | CONTURI DE REGULARIZARI SI ASIMILATE | | | | | | Venituri inregistrate in avans (ct. 472) |65 | 41| | | |--------------------------------------------|---|---|----------|------------| | Diferente de conversie (ct. 477) |66 | 42| | | |--------------------------------------------|---|---|----------|------------| | IV. CONTURI DE REGULARIZARI SI ASIMILATE- | | | | | | TOTAL (rd. 65+66) |67 | 43| | | |--------------------------------------------|---|---|----------|------------| | TOTAL GENERAL- PASIV (rd. 56+59+64+67) |68 | 44| | | |----------------------------------------------------------------------------*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective **) Solduri debitoare ale conturilor respective ***) Solduri creditoare ale conturilor respective CONDUCATORUL UNITATII, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL, MODEL JUDETUL___________I I I FORMA DE PROPRIETATE________I I I DENUMIREA RAMURA__________________I I I I I INTREPRINDERII___________ TITULARUL_________________I I I I ADRESA DEPARTAMENTUL_______________I I I INTREPRINDERII____________ COD FISCAL_________I I I I II I I NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI_____/_____/____ TELEFONUL_______________ CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI Incheiat la: _____________ ------| 20 | - SISTEM DE BAZA - - mii lei -----------------------------------------------------------------------------| INDICATORI |Nr.|COD| EXERCITIU FINANCIAR| | |rd.| |--------------------| | | | |INCHEIAT | PRECEDENT| |-----------------------------------------------|---|---|---------|----------| | A | B | C | 1 | 2 | |--------------------------------------------- -|---|---|---------|----------| | V | Vinzari de marfuri (ct. 707) |01 | 01| | | | E |------------------------------------------------------------------------| | N | Productia vinduta | | | | | | I | (ct. 701+702+703+704+705+706+708) |02 | 02| | | | T |------------------------------------------------------------------------| | U | Cifra de afaceri (ct. 70) (rd. 01+02) |03 | 03| | | | R |------------------------------------------------------------------------| | I | Productia stocata (ct. 711) Sold creditor |04 | 04| | | | |------------------------------------------------------------------------| | | Sold debitor |05 | 05| | | |DIN|------------------------------------------------------------------------| | | Productia imobilizata (ct. 721+722) |06 | 06| | | |EX |------------------------------------------------------------------------| |PLO| Productia exercitiului (rd. 02+04-05+06) |07 | 07| | | |ATA|------------------------------------------------------------------------| |RE | Subventii de exploatare (ct. 741) |08 | 08| | | | |------------------------------------------------------------------------| | | Alte venituri din exploatare (ct. 754+758)|09 | 09| | | | |------------------------------------------------------------------------| | | Venituri din provizioane privind | | | | | | | exploatarea (ct. 781) |10 | 10| | | |----------------------------------------------------------------------------| | I. VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL | | | | | | (rd. 03+04-05+06+08 la 10) |11 | 11| | | |----------------------------------------------------------------------------| | C | Costul marfurilor vindute (ct. 607) |12 | 12| | | | H |------------------------------------------------------------------------| | E | Materii prime si materiale consumabile | | | | | | L | (ct. 600+601) |13 | 13| | | | T |------------------------------------------------------------------------| | U | Combustibil, energie si apa (ct. 605) |14 | 14| | | | I |------------------------------------------------------------------------| | E | Alte cheltuieli materiale | | | | | | L | (ct. 602+603+604+606+608) |15 | 15| | | | I |------------------------------------------------------------------------| | | Cheltuieli materiale-total (rd. 13 la 15) |16 | 16| | | | P |------------------------------------------------------------------------| | E | Lucrari si servicii executate de terti | | | | | | N | (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+ | | | | | | T | 625+626+627+628) |17 | 17| | | | R |------------------------------------------------------------------------| | U | Impozite, taxe si varsaminte asimilate | | | | | | | (ct. 631+635) |18 | 18| | | |EX |------------------------------------------------------------------------| |PLO| Salarii personal (ct. 641) |19 | 19| | | |ATA|------------------------------------------------------------------------| |RE | Asigurari si protectie sociala (ct. 645) |20 | 20| | | | |------------------------------------------------------------------------| | | Cheltuieli cu personalul-total (rd. 19+20)|21 | 21| | | |----------------------------------------------------------------------------| | | Alte cheltuieli de exploatare (ct.654+658)|22 | 22| | | | |------------------------------------------------------------------------| | | Amortizari si provizioane (ct. 681) |23 | 23| | | |----------------------------------------------------------------------------| | III. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE-TOTAL | | | | | | (rd. 12+16+17+18+21+22+23) |24 | 24| | | |----------------------------------------------------------------------------| | | REZULTATUL DIN EXPLOATARE | | | | | | | PROFIT (rd.11-24) |25 | 25| | | | A |------------------------------------------------------------------------| | | PIERDERE (rd. 24-11) |26 | 26| | | |----------------------------------------------------------------------------| | VENITURI | Titluri si creante imobilizate | | | | | |FINANCIARE| (ct. 761+762+763) |27 | | | | | din: |-----------------------------------------------------------------| | | Titluri de plasament (ct. 764) |28 | | | | | |-----------------------------------------------------------------| | | Diferente de curs valutar (ct. 765)|29 | | | | | |-----------------------------------------------------------------| | | Alte venituri financiare |30 | | | | | | (ct. 766+767+768) | | | | | | |-----------------------------------------------------------------| | | Provizioane (ct. 786) |31 | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | III. VENITURI FINANCIARE-TOTAL (rd. 27 la 31) |32 | 27| | | |----------------------------------------------------------------------------| | CHELTU- | Creante imobilizate (ct. 663) |33 | | | | | IELI |-----------------------------------------------------------------| | | Titluri de plasament (ct. 664) |34 | | | | | FINANCI- |-----------------------------------------------------------------| | ARE | Diferente de curs valutar (ct. 665)|35 | | | | | |-----------------------------------------------------------------| | privind: | Alte cheltuieli financiare | | | | | | | (ct. 666+667+668) |36 | | | | | |-----------------------------------------------------------------| | | Amortizari si provizioane (ct.686) |37 | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | IV.CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd.33 la 37) |38 | 28| | | |----------------------------------------------------------------------------| | | REZULTATUL FINANCIAR | | | | | | | PROFIT (rd. 32-38) |39 | 29| | | | B |------------------------------------------------------------------------| | | PIERDERE (rd. 38-32) |40 | 30| | | |----------------------------------------------------------------------------| |REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI | | | | | | PROFIT (rd. 11+32-24-38) |41 | 31| | | |----------------------------------------------------------------------------| | PIERDERE (rd. 24+38-11-32) |42 | 32| | | |----------------------------------------------------------------------------| |VENITURI| Operatii de gestiune (ct. 771) |43 | | | | | EXCEP- |-------------------------------------------------------------------| |TIONALE | Operatii de capital (ct. 772) |44 | | | | | |-------------------------------------------------------------------| | din: | Provizioane (ct. 787) |45 | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | V. VENITURI EXCEPTIONALE-TOTAL (rd.43 la 45) |46 | 33| | | |----------------------------------------------------------------------------| | CHELTU-| Operatii de gestiune (ct. 671) |47 | | | | | IELI |-------------------------------------------------------------------| | EXCEP- | Operatii de capital (ct. 672) |48 | | | | |TIONALE |-------------------------------------------------------------------| | din: | Amortizari si provizioane (ct. 687) |49 | | | | |----------------------------------------------------------------------------| |VI. CHELTUIELI EXCEPTIONALE-TOTAL (rd.47 la 49)|50 | 34| | | |----------------------------------------------------------------------------| | |REZULTATUL EXCEPTIONAL AL EXERCITIULUI | | | | | | C | PROFIT (rd. 46-50) |51 | 35| | | | |------------------------------------------------------------------------| | | PIERDERE (rd. 50-46) |52 | 36| | | |----------------------------------------------------------------------------| | IMPOZIT PE PROFIT (ct. 691) |53 | 37| | | |----------------------------------------------------------------------------| | REZULTATUL EXERCITIULUI | | | | | | PROFIT (rd. 11+32+46-24-38-50-53 |54 | 38| | | |----------------------------------------------------------------------------| | PIERDERE (rd. 24+38+50+53-11-32-46) |55 | 39| | | -----------------------------------------------------------------------------CONDUCATORUL UNITATII, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL, MODEL ANEXA 1 PARTEA I SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE - SISTEM DE BAZA ----| 21 | A. VALOAREA BRUTA - mii lei ----------------------------------------------------------------------------| |Nr.|Sold| In- |Virari|Iesiri| Sold| | ELEMENTE DE IMOBILIZARI |rd.|ini-|trari|inter-| |final| | | |tial| | ne, | | | | | | | | Fuzi-| | | | | | | | uni, | | | | | | | |Reeva-| | | | | | | |luari | | | |----------------------------------------------------------------------------| | A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------------------------------------------------------------------| |IMOBILIZARI NECORPORALE | | | | | | | | Cheltuieli de constituire si de | | | | | | | | cercetare-dezvoltare (ct. 201+203) | 01| | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Alte imobilizari (ct. 205+207+208) | 02| | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Imobilizari in curs (ct. 230) | 03| | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE | | | | | | | | (rd. 01 la 03) | 04| | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | IMOBILIZARI CORPORALE | | | | | | | | Terenuri (ct. 211) | 05| | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Cladiri (ct. 2121) | 06| | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Constructii speciale (ct. 2122) | 07| | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Masini si utilaje (ct. 2123+2125) | 08| | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Alte imobilizari corporale | | | | | | | | (ct. 2124+2126+2127+2128) | 09| | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Imobilizari in curs (ct. 231) | 10| | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| |TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE (rd.05 la 10)| 11| | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | IMOBILIZARI FINANCIARE | | | | | | | | Titluri de participare (ct. 261) | 12| | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Alte titluri imobilizate (ct. 262+263) | 13| | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Creante imobilizate (ct. 267) | 14| | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| |TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE (rd.12la 14)| 15| | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| |TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 04+11+15) | 16| | | | | | -----------------------------------------------------------------------------MODEL ANEXA 1 PARTEA II SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE - SISTEM DE BAZA -----| 22 | B. AMORTIZARI PENTRU DEPRECIERI - mii lei -----------------------------------------------------------------------------| |Nr.|Sold | Chel-|Amorti-|Relu-| Sold| | |rd.|ini- |tuieli| zare | ari |final| | | |tial | |cedata | | | | | |(A/P)|(A/P) | (A) | (P) |(A/P)| |-----------------------------------------------------------------------------| | A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----------------------------------------------------------------------------| | AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE | | | | | | | | NECORPORALE | | | | | | | | Cheltuieli de constituire si de cerce- | | | | | | | | tare-dezvoltare (ct. 2801+2803) | 01| | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Alte imobilizari necorporale | | | | | | | | (ct. 2805+2807+2808) | 02| | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Subtotal (rd. 01+02) | 03| | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | IMOBILIZARI CORPORALE | | | | | | | | Terenuri (ct. 2810) | 04| | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Cladiri (ct. 2811) | 05| | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Constructii speciale (ct. 2812) | 06| | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Masini si utilaje (ct. 2813+2815) | 07| | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Alte imobilizari corporale | 08| | | | | | | (ct. 2814+2816+2817+2818) | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Subtotal (rd. 04 la 08) | 09| | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | AMORTIZARI-TOTAL (rd. 03+09) | 10| | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | C. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR | |-----------------------------------------------------------------------------| | IMOBILIZARI NECORPORALE | | | | | | | | Alte imobilizari necorporale (ct. 290) | 11| | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Imobilizari in curs (ct. 293*) | 12| | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Subtotal (rd. 11+12) | 13| | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | IMOBILIZARI CORPORALE | | | | | | | | Terenuri (ct. 291*) | 14| | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Cladiri (ct. 291*) | 15| | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Constructii speciale (ct. 291*) | 16| | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Masini si utilaje (ct. 291*) | 17| | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Alte imobilizari corporale (ct. 291*) | 18| | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Imobilizari in curs (ct. 293*) | 19| | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Subtotal (rd. 14 la 19) | 20| | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | IMOBILIZARI FINANCIARE | | | | | | | | Titluri de participare (ct. 296*) | 21| | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Alte titluri (ct. 296*) | 22| | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Creante imobilizate (ct. 296*) | 23| | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Subtotal (rd. 21 la 23) | 24| | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | PROVIZIOANE-TOTAL (rd. 13+20+24) | 25| | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | TOTAL GENERAL-AMORTIZARI SI PROVIZI- | | | | | | | | OANE PENTRU DEPRECIERI (rd. 10+25) | 26| | | | | | -----------------------------------------------------------------------------*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective MODEL ANEXA 2 SITUATIA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS - VALORI BRUTE ____ | 23 | - SISTEM DE BAZA - - mii lei |----------------------------------------------------------------------------| | | EXERCITIU FINANCIAR | | ELEMENTE DE STOCURI | Nr. |--------------------------------------| | | rd. | INCHEIAT | PRECEDENT | |-------------------------------|------|---------------------|----------------| | A | B | 1 | 2 | |-------------------------------|------|---------------------|----------------| | Materii prime | | | | | (ct. 300 +/- 308*) | 01 | | | |-------------------------------|------|---------------------|----------------| | Materiale consumabile | | | | | (ct. 301 +/- 308*) | 02 | | | |-------------------------------|------|---------------------|----------------| | Obiecte de inventar | | | | | (ct. 321 - 322 +/- 328 + 323) | 03 | | | |-------------------------------|------|---------------------|----------------| | Productie in curs de executie | | | | | (ct. 331 + 332) | 04 | | | |-------------------------------|------|---------------------|----------------| | Produse (ct. 341 + 345 + 346 | | | | | +/- 348) | 05 | | | |-------------------------------|------|---------------------|----------------| | Stocuri aflate la terti | 06 | | | | (ct. 351 + 352 + 354 | | | | | + 356 + 357 + 358) | | | | |-------------------------------|------|---------------------|----------------| | Animale (ct. 361 +/- 368) | 07 | | | |-------------------------------|------|---------------------|----------------| | Marfuri (ct. 371 +/- 378 | | | | | + 381 +/-388) | 08 | | | |-------------------------------|------|---------------------|----------------| | TOTAL STOCURI (rd. 01 la 08)| 09 | | | ------------------------------------------------------------------------------*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
MODEL ANEXA 3 SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR - SISTEM DE BAZA ---| 24 | - mii lei -----------------------------------------------------------------------------| | |Suma | Termen de lichiditate | | | | | a activului | | C R E A N T E | Nr. |bruta|------------------------| | | rind | | sub 1 an | peste 1 an | |--------------------------------------|------|-----|----------|-------------| | A | B | 1 | 2 | 3 | -----------------------------------------------------------------------------|AC- | Creante legate de participatii | | | | | | | (ct. 2671) | 01 | | | | |TIVE |----------------------------------------------------------------------| | Imprumuturi acordate pe termen | | | | | | | lung | 02 | | | | |IMO- | (ct. 2672) | | | | | |BILI-|----------------------------------------------------------------------|ZATE | Alte creante imobilizate | | | | | | | (ct. 2677 + 2678) | 03 | | | | -----------------------------------------------------------------------------|I. CREANTE LA ACTIVE IMOBILIZATE - | 04 | | | | | TOTAL (rd. 01 la 03) | | | | | -----------------------------------------------------------------------------| | Furnizori-debitori (ct. 409) | 05 | | | | | |----------------------------------------------------------------------| | Clienti | | | | | | | (ct. 411 + 413 + 416 + 418) | 06 | | | | | |----------------------------------------------------------------------| | Creante personal si asigurari | | | | | | A |sociale (ct. 425 + 4282 + 4382) | 07 | | | | | C |----------------------------------------------------------------------| T | Impozit pe profit (ct. 441**) | 08 | | | | | I | ---------------------------------------------------------------------| V | Taxa pe valoarea adaugata | | | | | | E | (ct. 442**) | 09 | | | | | |----------------------------------------------------------------------| | Alte creante cu statul si | | | | | | C |institutii publice (ct. 445 + | 10 | | | | | I |446** +447** + 4482+ 4484+48**) | | | | | | R |----------------------------------------------------------------------| C | Decontari cu asociatii privind | 11 | | | | | U | capitalul (ct. 456) | | | | | | L |----------------------------------------------------------------------| A | Grupuri si alte conturi cu | | | | | | N | asociati | 12 | | | | | T | (ct. 451** + 4581) | | | | | | E |----------------------------------------------------------------------| | Debitori diversi (ct. 461) | 13 | | | | -----------------------------------------------------------------------------| II. TOTAL CREANTE ACTIVE CIRCULANTE | | | | | | (rd. 05 la 13) | 14 | | | | -----------------------------------------------------------------------------| III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN | | | | | | AVANS (ct. 471) | 15 | | | | -----------------------------------------------------------------------------| CREANTE - TOTAL (rd. 04 + 14 + 15) | 16 | | | | --------------------------------------------------------------------------------| 24 | - mii lei ------------------------------------------------------------------------------| |Nr.| Suma|Termen de exigibilitate | | | | | a pasivului | | | | |-----------------------------| D A T O R I I |rd.|bruta|sub 1 an|1-5 ani|peste 5 ani | |--------------------------------------|---|-----|--------|-------|-----------| | A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------------------------------|---|-----|--------|-------|-----------|| Imprumuturi din emisiune de |17 | | | | | | obligatiuni (ct. 161 + 1681) | | | | | | |--------------------------------------|---|-----|--------|-------|-----------|| Imprumuturi bancare pe termen lung |18 | | | | | |(ct. 1620+1623+1624+1625+1626+1682) | | | | | | |--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------| | din care: cu garantia statului |19 | | | | | |--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------| | Imprumuturi bancare pe termen lung |20 | | | | | |nerambursate la scadenta (ct. 1622) | | | | | | |--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------| | din care: cu garantia statului |21 | | | | | |--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------| | Alte imprumuturi si datorii | | | | | | | financiare (ct. 166 + 167 + 1686 + |22 | | | | | | + 1687 +512*** + 5186 + 519***) | | | | | | |--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------| |TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE |23 | | | | | | (rd. 17 la 22) | | | | | | |--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------| | Furnizori (ct. 401+403+404+405+408) |24 | | | | | |--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------| | Clienti-creditori (ct. 419) |25 | | | | | |--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------| | Datorii cu personalul si asigurari | | | | | | |sociale (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + |26 | | | | | | 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381) | | | | | | |--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------| | Impozit pe profit (ct. 441***) |27 | | | | | |--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------| |Taxa pe valoarea adaugata (ct. 442***)|28 | | | | | |--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------| | Alte datorii fata de stat si | | | | | | |institutii publice (ct. 444 + 446 + |29 | | | | | | 447 + 4481 + 4483 + 48***) | | | | | | |--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------| | Grupuri si alte conturi cu asociatii |30 | | | | | | (ct. 451*** + 455 + 457 + 4582) | | | | | | |--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------| | Creditori diversi (ct. 462) |31 | | | | | |--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------| | TOTAL ALTE DATORII (rd. 24 la 31) |32 | | | | | |--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------| | Venituri inregistrate in avans | | | | | | | (ct. 472) |33 | | | | | |--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------| | TOTAL DATORII (rd. 23 + 32 + 33) |34 | | | | | |--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------| **) Solduri debitoare ale conturilor respective ***) Solduri creditoare ale conturilor respective MODEL ANEXA 4 SITUATIA ALTOR PROVIZIOANE* - SISTEM DE BAZA -----| 25 | - mii lei -----------------------------------------------------------------------------| |Nr.|Sold| Cheltuieli|Venituri| Sold| | NATURA PROVIZIOANELOR |rd.|ini-| privind | din |final| | | |tial|provizioane|provizi-| | | | | | | oane | | |-----------------------------------------------------------------------------| | A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----------------------------------------------------------------------------| | I. PROVIZIOANE REGLEMENTATE (ct. 141) | 01| | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Provi-| Provizioane pentru litigii | | | | | | |zioane | (ct. 1511) | 02| | | | | | pentru|---------------------------------------------------------------------| |riscuri| Provizioane pentru garantii | | | | | | | si |acordate clientilor (ct. 1512) | 03| | | | | |cheltu-|---------------------------------------------------------------------| | ieli | Provizioane pentru cheltuieli de| | | | | | | |repartizat pe mai multe exercitii| | | | | | | | (ct. 1513) | 04| | | | | | |---------------------------------------------------------------------| | | Provizioane pentru pierderi din | | | | | | | |schimb valutar (ct. 1514) | 05| | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | | Alte provizioane pentru riscuri | | | | | | | | si cheltuieli (ct. 1518) | 06| | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | II. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI | | | | | | | CHELTUIELI-TOTAL (rd. 02 la 06) | 07| | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS | | | | | | | Materii prime (ct. 390) | 08| | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Materiale consumabile (ct. 391) | 09| | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Obiecte de inventar (ct. 392) | 10| | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Productie in curs de executie (ct. 393) | 11| | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Produse (ct. 394) | 12| | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Stocuri aflate la terti (ct. 395) | 13| | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Animale (ct. 396) | 14| | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Marfuri (ct. 397) | 15| | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Ambalaje (ct. 398) | 16| | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (rd. 08 la 16) | 17| | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | CREANTE | | | | | | Clienti (ct. 491) | 18| | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Grupuri si alte conturi cu asociatii | | | | | | | (ct. 495) | 19| | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Debitori diversi (ct. 496) | 20| | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (rd. 18 la 20) | 21| | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Provizioane pentru titlurile de | | | | | | | plasament (ct. 590) | 22| | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | III. ALTE PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE | 23| | | | | | (rd. 17+21+22) | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | TOTAL GENERAL (rd. 01+07+23) | 24| | | | | ------------------------------------------------------------------------------*) Cu exceptia provizioanelor cuprinse in situatia imobilizarilor MODEL ANEXA 5 DETERMINAREA REZULTATULUI FISCAL ---- - SISTEM DE BAZA | 26 | - mii lei -----------------------------------------------------------------------------| EXPLICATII | Nr. | EXERCITIU FINANCIAR | | | rd. |--------------------------------| | | | INCHEIAT | PRECEDENT | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | A | B | 1 | 2 | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | I. REZULTATUL EXERCITIULUI INAINTE | 01 | | | | DE IMPOZITARE | | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | II. CHELTUIELI NEADMISE A SE | | | | | DEDUCE DIN REZULTATUL FISCAL | | | | | - depasiri cheltuieli protocol | 02 | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | - depasiri cheltuieli transport | 03 | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | - provizioane nedeductibile | 04 | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | - amenzi si penalitati | 05 | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | - alte cheltuieli | 06 | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | - | 07 | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | - | 08 | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | TOTAL (rd. 02 la 08) | 09 | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | III. DEDUCERI FISCALE | | | | | - rezerve legale | 10 | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | - reduceri - 50% imp. pe profit | 11 | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | - pierderi din anii precedenti | 12 | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | - sumele incasate din valorificarea | | | | | materialelor rezultate din dezmem- | | | | | brarea mijloacele fixe scoase din | | | | | functiune, mai putin cheltuielile | | | | | efectuate | 13 | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | - sume incasate din vinzarea | | | | | activelor, mai putin impozitul | | | | | aferent acestora, costul | | | | | proiectelor de evaluare, precum | | | | | si valoarea ramasa neamortizata | 14 | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | - | 15 | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | - | 16 | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | TOTAL (rd. 10 la 16) | 17 | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | IV. REZULTAT | PROFIT IMPOZABIL | 18 | | | | FISCAL |----------------------|-----|-----------------|--------------| | | DEFICIT | 19 | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | IMPOZIT PE PROFIT | 20 | | | -----------------------------------------------------------------------------MODEL ANEXA 6 REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI - SISTEM DE BAZA ---| 27 | - mii lei -----------------------------------------------------------------------------| EXPLICATII | Nr. | EXERCITIU FINANCIAR | | | rd. |--------------------------------| | | | INCHEIAT | PRECEDENT | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | A | B | 1 | 2 | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | REZULTATUL EXERCITIULUI | 01 | | | | repartizat pentru: | | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | Rezerve legale | 02 | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | Fondul de participare a salariatilor| 03 | | | | la profit | | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | Fondul de dezvoltare | 04 | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | Cota de 50% din reducerea | | | | | impozitului pe profit aferente | 05 | | | | sumelor reinvestite | | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | Varsaminte la buget | 06 | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | Alte rezerve prevazute de lege | 07 | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | Dividende | 08 | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | Reportul la noul exercitiu | 09 | | | -----------------------------------------------------------------------------MODEL ANEXA 7 ALTE INFORMATII PRIVIND REGULILE SI METODELE CONTABILE SI DATE COMPLEMENTARE

I. Informatii obligatorii Reguli si metode contabile
1. Informatii asupra regulilor si metodelor contabile folosite:
- indicarea modului de evaluare a diverselor pozitii din bilant si contul de profit si pierderi;
- metode utilizate pentru calculul amortismentelor si provizioanelor;
- indicarea si justificarea derogarilor de la principiile generale;
- comentarii asupra absentei comparabilitatii conturilor si asupra eventualelor adaptari ale informatiilor prezentate in exercitiul financiar precedent.
II. Alte informatii
1. Angajamente financiare reflectate in conturi in afara bilantului.

2. Informatii referitoare la modificarea capitalului.

3. Analiza conturilor urmatoare:
- actiuni proprii;
- cheltuieli si venituri exceptionale;
- cheltuieli si venituri pentru exercitiul financiar anterior;
- diferente de conversie;
- alte conturi.

4. Informatii privind numarul mediu de salariati folositi in timpul exercitiului financiar.

5. Alte elemente semnificative:
- comentarii asupra cifrei de afaceri;
- evenimente posterioare incheierii exercitiului financiar care nu au fost contabilizate in conturile exercitiului financiar incheiat;
- alte informatii pe care unitatea considera ca este necesar sa le prezinte.
BILANTUL CONTABIL - Sistem simplificat
1. BILANTUL
2. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI
3. ANEXA
3.1. Situatia activelor imobilizate - anexa 1
3.2. Situatia stocurilor si productiei in curs - anexa 2
3.3. Situatia creantelor si datoriilor - anexa 3
3.4. Determinarea rezultatului fiscal - anexa 4
3.5. Informatii complementare relative - anexa 5
3.6. Alte informatii privind reguli si metode contabile si date complementare - anexa 6 MODEL JUDETUL___________I I I FORMA DE PROPRIETATE________I I I DENUMIREA RAMURA__________________I I I I I INTREPRINDERII___________ TITULARUL_________________I I I I ADRESA DEPARTAMENTUL_______________I I I INTREPRINDERII____________ COD FISCAL_________I I I I II I I NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI_____/_____/____ TELEFONUL_______________ BILANT Incheiat la_____________ ------| 10 | -SISTEM SIMPLIFICAT- - mii lei -----------------------------------------------------------------------------| ACTIV |Nr.|EXERCITIU FINANCIAR | | |rd.|-----------------------| | | | INCHEIAT | PRECEDENT | |------------------------------------------------|---|----------|------------| | A | B | 1 | 2 | |------------------------------------------------|---|----------|------------| |AC-|IMOBILIZARI NECORPORALE | | | | |TI-| (ct. 20+230-280-290*-293*) |01 | | | |VE |------------------------------------------------------------------------| |IMO|IMOBILIZARI CORPORALE | | | | |BI-| (ct.21+231-281-291-293* | 02| | | |LI-|------------------------------------------------------------------------| |ZA-|IMOBILIZARI FINANCIARE | | | | |TE | (ct.26-269-296) | 03| | | |----------------------------------------------------------------------------| | I. ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.01 la 03) | 04| | | |----------------------------------------------------------------------------| |A| STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS | | | | |C| (ct.300+301+/-380+321+323-322+/-328+33+34+35 | 05| | | |I| +361+/-368+371+/-378-39+/-348 ) | | | | |R|--------------------------------------------------------------------------| |C| FURNIZORI-DEBITORI (ct. 409) | 06| | | |U|--------------------------------------------------------------------------| |L|CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE (ct.41-419-491) | 07| | | |A|--------------------------------------------------------------------------| |N| ALTE CREANTE (ct.425+4282+4382+441**+442**+ | | | | |T| 445+446**+447**+4482+4484+451**+4581+461+ | 08| | | |E| +48-495-496) | | | | | |--------------------------------------------------------------------------| | | DECONTARI CU ASOCIATII PRIVIND CAPITALUL | | | | | | (ct. 456) | 09| | | | |--------------------------------------------------------------------------| | | TITLURI DE PLASAMENT (ct. 50-509-590) | 10| | | | |--------------------------------------------------------------------------| | | CONTURI LA BANCI, CASA SI ACREDITIVE | | | | | | (ct.511+512**+5187+531+532+541+542+53+54) | 11| | | |----------------------------------------------------------------------------| | II. ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rd.05 la 11) | 12| | | |----------------------------------------------------------------------------| |CONTURI DE REGULARIZARI SI ASIMILATE | | | | | Cheltuieli efectuate in avans (ct. 471+473**) | 13| | | |----------------------------------------------------------------------------| | Diferente de conversie (ct. 476) | 14| | | |----------------------------------------------------------------------------| |III. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE | | | | | (rd. 13+14) | 15| | | |----------------------------------------------------------------------------| |IV. PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGATIUNILOR | | | | | (ct.169) | 16| | | |----------------------------------------------------------------------------| |TOTAL GENERAL - ACTIV (rd.04+12+15+16) | 17| | | |============================================================================= | |Nr.| EXERCITIU FINANCIAR | | PASIV |rd.|-----------------------| | | |INCHEIAT |PRECEDENT | |----------------------------------------------------------------------------| | A | B | 1 | 2 | |----------------------------------------------------------------------------| |C |Capital social sau individual (ct.101) | 18| | | |A |-------------------------------------------------------------------------| |P | din care:Capital subscris varsat (ct. 1012) | 19| | | |I |-------------------------------------------------------------------------| |T |Contul intreprinzatorului individual (ct.108)| | | | |A | - sold creditor | 20| | | |L |-------------------------------------------------------------------------| |U | - sold debitor | 21| | | |R |-------------------------------------------------------------------------| |I | Prime legate de capital (ct. 104) | 22| | | | |-------------------------------------------------------------------------| | | Diferente din reevaluare (ct. 105) | 23| | | | |-------------------------------------------------------------------------| | | Rezerve (ct. 106) | 24| | | |P |-------------------------------------------------------------------------| |R | Rezultatul reportat (ct. 107) | | | | |O | Profitul nerepartizat | 25| | | |P |-------------------------------------------------------------------------| |R | Pierderea neacoperita | 26| | | |I |-------------------------------------------------------------------------| |I | Rezultatul exercitiului (ct. 121) | | | | | | Profit (ct. 121) | 27| | | | |-------------------------------------------------------------------------| | | Pierdere (ct.121) | 28| | | | |-------------------------------------------------------------------------| | | Repartizarea profitului (ct. 129) | 29| | | | |-------------------------------------------------------------------------| | | Fonduri (ct. 111+112+118) | 30| | | | |-------------------------------------------------------------------------| | | Repartizari la fondul de dezvoltare (ct.119)| 31| | | | |-------------------------------------------------------------------------| | | Subventii pentru investitii (ct. 131) | 32| | | | |-------------------------------------------------------------------------| | | Provizioane reglementate (ct. 141) | 33| | | |----------------------------------------------------------------------------| | I. CAPITALURI PROPRII - TOTAL | | | | | (rd. 18+20-21+22 la 25-26+27-28-29+30-31+32+33)| 34| | | |----------------------------------------------------------------------------| | II.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI | | | | | (ct. 1511+1512+1513+1514+1518) | 35| | | |----------------------------------------------------------------------------| | | Imprumuturi si datorii asimilate | 36| | | |D| (ct. 16-169+512***+5186+519) | | | | |A|--------------------------------------------------------------------------| |T| Furnizori si conturi asimilate | | | | |O| (ct. 401+403+404+405+408) | 37| | | |R|--------------------------------------------------------------------------| |I| Clienti-creditori (ct.419) | 38| | | |I|--------------------------------------------------------------------------| | | Alte datorii (ct.421+423+424+426+427+4281+ | | | | | | 431+437+4381++441***+442***+444+446***+ | | | | | | 447***+4481++4483+451***+455+457+4582+ | 39| | | | | +462+481***+482***+509) | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | III. DATORII - TOTAL (rd.36 la 39) | 40| | | |----------------------------------------------------------------------------| | CONTURI DE REGULARIZARI SI ASIMILATE | | | | | Venituri inregistrate in avans (ct. 472) | 41| | | |----------------------------------------------------------------------------| | Diferente de conversie pasiv (ct.477) | 42| | | |----------------------------------------------------------------------------| |IV. CONTURI DE REGULARIZARI SI ASIMILATE | | | | | PASIV (rd. 41+42) | 43| | | |----------------------------------------------------------------------------| | TOTAL GENERAL - PASIV (rd. 34+35+40+43) | 44| | | -----------------------------------------------------------------------------*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective **) Solduri debitoare ale conturilor respective ***) Solduri creditoare ale conturilor respective CONDUCATORUL UNITATII, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL, MODEL JUDETUL___________I I I FORMA DE PROPRIETATE________I I I DENUMIREA RAMURA__________________I I I I I INTREPRINDERII___________ TITULARUL_________________I I I I ADRESA DEPARTAMENTUL_______________I I I INTREPRINDERII____________ COD FISCAL_________I I I I II I I NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI_____/_____/____ TELEFONUL_______________ CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI Incheiat la: _____________ ------| 20 | SISTEM SIMPLIFICAT - mii lei-----------------------------------------------------------------------------| INDICATORI |Nr.| EXERCITIU FINANCIAR| | |rd.|--------------------| | | |INCHEIAT | PRECEDENT| |---------------------------------------------------|---|---------|----------| | A | B | 1 | 2 | |--------------------------------------------- -----|---|---------|----------| | | Vinzari de marfuri (ct. 707) | 01| | | | |------------------------------------------------------------------------| | | Productia vinduta | | | | | | (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02| | | | |------------------------------------------------------------------------| |VE | 1.Cifra de afaceri (ct.70) (rd.01+02) | 03| | | |NI |------------------------------------------------------------------------| |TU | 2.Productia stocata (ct.71) Sold creditor | 04| | | |RI |------------------------------------------------------------------------| | | Sold debitor | 05| | | |DIN|------------------------------------------------------------------------| | | 3.Productia imobilizata (ct. 721+722) | 06| | | |EX |------------------------------------------------------------------------| |PLO| Productia exercitiului (rd.02+04-05+06) | 07| | | |ATA|------------------------------------------------------------------------| |RE | 4.Subventii de exploatare (ct. 741) | 08| | | | |------------------------------------------------------------------------| | | 5.Alte venituri din exploatare(ct.754+758) | 09| | | | |------------------------------------------------------------------------| | | 6.Venituri din provizioane privind | | | | | | exploatarea (ct.781) | 10| | | |----------------------------------------------------------------------------| | I. VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL | | | | | (rd. 03+04-05+06+08 la 10) | 11| | | |----------------------------------------------------------------------------| | C | 1.Costul marfurilor vindute (ct.607) | 12| | | |H |------------------------------------------------------------------------| |E | 2.Materii prime si materiale consumabile | | | | |L | (ct. 600+601) | 13| | | |T |------------------------------------------------------------------------| |U | 3. Combustibil, energie si apa (ct.605) | 14| | | |I |------------------------------------------------------------------------| |E | 4.Alte cheltuieli materiale | | | | |L | (ct.602+603+604+606+608) | 15| | | |I |------------------------------------------------------------------------| | | Cheltuieli materiale-total (rd.13 la 15) | 16| | | |PEN|------------------------------------------------------------------------| |TRU| 5.Lucrari si servicii executate de terti | | | | | | ( ct. 61+62) | 17| | | |EX |------------------------------------------------------------------------| |PLO| 6.Impozite, taxe si varsaminte asimilate | | | | |ATA| (ct. 631+635) | 18| | | |RE |------------------------------------------------------------------------| | | 7.Salarii personal (ct. 641) | 19| | | | |------------------------------------------------------------------------| | | 8.Asigurari si protectie sociala (ct.645) | 20| | | | |------------------------------------------------------------------------| | | Cheltuieli cu personalul-total (rd.19+20) | 21| | | |----------------------------------------------------------------------------| | | 9.Alte cheltuieli de exploatare (ct.654+658) | 22| | | | |------------------------------------------------------------------------| | |10.Amortizari si provizioane (ct. 681) | 23| | | |----------------------------------------------------------------------------| | III. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE-TOTAL | | | | | (rd. 12+16+17+18+21+22+23) | 24| | | |----------------------------------------------------------------------------| | |REZULTATUL DIN EXPLOATARE PROFIT (rd. 11-24) | 25| | | |A|--------------------------------------------------------------------------| | | PIERDERE (rd. 24-11) | 26| | | |----------------------------------------------------------------------------| |VENITURI FINANCIARE (ct. 76+786) | 27| | | |----------------------------------------------------------------------------| |CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 66+686) | 28| | | |----------------------------------------------------------------------------| | | REZULTATUL FINANCIAR PROFIT (rd.27-28) | 29| | | |B|--------------------------------------------------------------------------| | | PIERDERE (rd.28-27) | 30| | | |----------------------------------------------------------------------------| | | REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI | | | | | | PROFIT (rd. 11+27-24-28) | 31| | | |C|--------------------------------------------------------------------------| | | PIERDERE (rd. 24+28-11-27) | 32| | | |----------------------------------------------------------------------------| |VENITURI EXCEPTIONALE (ct. 77+787) | 33| | | |----------------------------------------------------------------------------| | CHELTUIELI EXCEPTIONALE (ct. 67+687) | 34| | | |----------------------------------------------------------------------------| | | REZULTATUL EXCEPTIONAL AL EXERCITIULUI | | | | | | PROFIT (rd.33-34) | 35| | | |D|--------------------------------------------------------------------------| | | PIERDERE (rd. 34-33) | 36| | | |----------------------------------------------------------------------------| | IMPOZIT PE PROFIT (ct. 691) | 37| | | |----------------------------------------------------------------------------| | REZULTATUL EXERCITIULUI | | | | | PROFIT (rd.11+27+33-24-28-34-37) | 38| | | |----------------------------------------------------------------------------| | PIERDERE (rd.24+28+34+37-11-27-33) | 39| | | -----------------------------------------------------------------------------CONDUCATORUL UNITATII, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL, MODEL ANEXA 1 PARTEA I SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE - SISTEM SIMPLIFICAT ----| 21 | A. VALOAREA BRUTA - mii lei ----------------------------------------------------------------------------| |Nr.|Sold| In- |Virari|Iesiri| Sold| | ELEMENTE DE IMOBILIZARI |rd.|ini-|trari|inter-| |final| | | |tial| | ne, | | | | | | | | Fuzi-| | | | | | | | uni, | | | | | | | |Reeva-| | | | | | | |luari | | | |----------------------------------------------------------------------------| | A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------------------------------------------------------------------| |IMOBILIZARI NECORPORALE | | | | | | | |(ct. 201+203+205+207+208+230) |01 | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| |IMOBILIZARI CORPORALE Terenuri (ct.211)|02 | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Cladiri (ct.2121) |03 | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Constructii speciale (ct. 2122) |04 | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Masini si utilaje (ct. 2123+2125) |05 | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Alte imobilizari corporale | | | | | | | | (ct.2124+2126+2127+2128) |06 | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Imobilizari in curs (ct. 231) |07 | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| |TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE (rd.02 la 07)|08 | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| |IMOBILIZARI FINANCIARE | | | | | | | | Titluri de participare si alte titluri | | | | | | | | imobilizate (ct. 261+262+263) |09 | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Creante imobilizate (ct. 267) |10 | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| |TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE (rd.09+10) |11 | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| |TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.01+08+11) |12 | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------MODEL ANEXA 1 PARTEA II SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE - SISTEM SIMPLIFICAT -----| 22 | B. AMORTIZARI SI PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERI - mii lei -----------------------------------------------------------------------------| |Nr.|Sold | Chel-|Amorti-|Relu-| Sold| | Elemente de |rd.|ini- |tuieli| zare | ari |final| | imobilizari | |tial | |cedata | | | | | |(A/P)|(A/P) | (A) | (P) |(A/P)| |-----------------------------------------------------------------------------| | A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----------------------------------------------------------------------------| |IMOBILIZARI NECORPORALE | | | | | | | |Amortizari pentru imobilizari | | | | | | | | necorporale (ct. 280) |01 | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Provizioane pentru deprecierea | | | | | | | |imobilizarilor necorporale (ct.290+293*)|02 | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | IMOBILIZARI CORPORALE | | | | | | | |Amortizarea terenurilor, cladirilor si | | | | | | | |constructiilor speciale | | | | | | | | (ct. 2810+2811+2812) |03 | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| |Amortizarea altor active imobilizate | | | | | | | |(ct.2813+2814+2815+2816+2817+2818) |04 | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| |Provizioane pentru deprecierea terenuri-| | | | | | | |lor, cladirilor si constructiilor | | | | | | | | speciale (ct. 291*) |05 | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| |Provizioane pentru deprecierea altor | | | | | | | |active imobilizate (ct.291+293*) |06 | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (rd.03+06) |07 | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| |IMOBILIZARI FINANCIARE | | | | | | | |Provizioane pentru deprecierea imo- |08 | | | | | | |bilizarilor financiare (ct. 296) | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | TOTAL GENERAL (rd. 01+02+07+08) |09 | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------MODEL ANEXA 2 SITUATIA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS

A. VALOAREA BRUTA ---| 23 | - SISTEM SIMPLIFICAT - - mii lei ----------------------------------------------------------------------------| | | | EXERCITIU FINANCIAR | | ELEMENTE DE STOCURI |Nr.|---------------------------| | |rd.| AN | AN | | | | INCHEIAT | PRECEDENT | |-------------------------------------------|---|------------|--------------| | A | B | 1 | 2 | |-------------------------------------------|---|------------|--------------| | Materii prime si materiale consumabile | 01| | | | (ct.300 + 301 +/- 308) | | | | |-------------------------------------------|---|------------|--------------| |Obiecte de inventar (ct.321-322+/-328+323) | 02| | | |-------------------------------------------|---|------------|--------------| |Productie in curs de executie si produse | | | | | (ct. 33+34+/-348) | 03| | | |-------------------------------------------|---|------------|--------------| |Stocuri aflate la terti si animale |04 | | | | (ct.35+36+/-368) | | | | |-------------------------------------------|---|------------|--------------| | Marfuri (ct.37 +/_ 378 + 381 +/_ 388) |05 | | | |-------------------------------------------|---|------------|--------------| | TOTAL STOCURI (rd.01 la 05) | 06| | | ----------------------------------------------------------------------------

B. PROVIZIOANE - mii lei --------------------------------|------------------------------------------| |Nr.rd.| Sold |Cheltuieli| Reluari| Sold | | | |initial| | | final | --------------------------------|-------------------------------------------| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | --------------------------------|-------------------------------------------|Provizioane pentru deprecierea | | | | | | | stocurilor (ct. 39) | 07 | | | | | ----------------------------------------------------------------------------MODEL ANEXA 3 SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR - SISTEM SIMPLIFICAT ---| 24 | A. VALOAREA BRUTA - mii lei ------------------------------------------------------------------------------| | | Suma |Termen de lichiditate| | C R E A N T E | Nr.| bruta | a activului | | | | |---------------------| | |rind| |sub 1 an |peste 1 an | |------------------------------------------|----|-------|---------------------| | A | B | 1 | 2 | 3 | -------------------------------------------|----------------------------------| | Creante imobilizate (ct.267) | 01| | | | |------------------------------------------|----------------------------------| | Clienti (ct.41 - 419) | 02 | | | | |------------------------------------------|----------------------------------| | Alte creante (ct.42 + 43 + 409) | 03 | | | | -------------------------------------------|----------------------------------| | Creante cu statul si institutii publice | 04 | | | | | (ct.44* + 48*) | | | | | -------------------------------------------|----------------------------------| | Grupuri, asociatii si debitori diversi | 05 | | | | | (ct.451** + 456 + 4581 + 461) | | | | | |------------------------------------------|----------------------------------| |Cheltuieli inregistrate in avans (ct.471) | 06 | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| TOTAL CREANTE (rd.01 la 06) | 07 | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | Termen de exigibilitate| | D A T O R I I | | | a pasivului | | | | | ----------------------------| | | |sub 1 an| 1-5 ani|peste 5 an | |-----------------------------------------------------------------------------| | A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----------------------------------|------|----|--------|--------------------|Imprumuturi si datorii financiare, | 08 | | | | | | din care: (ct. 16-169+512** + | | | | | | |5186** + 519**) | | | | | | |-----------------------------------|------|----|--------|--------|-----------| - cu garantia statului | 09 | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| Furnizori (ct.40 - 409) | 10 | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| Alte datorii (ct.42 + 43 + 419) | 11 | | | | |-----------------------------------------------------------------------------|Datorii fata de stat si institutii | 12 | | | | |publice (ct. 441+442+444+446+447+ | | | | | | +4481+4483+48**) | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------|Grupuri asociati si creditori | | | | | | diversi (ct. 451** + 455 + | 13 | | | | | + 457 + 4582 + 462) | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------|Venituri inregistrate in avans | | | | | | (ct.472) | 14 | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| TOTAL DATORII (rd.08 + 10 la 14 )| 15 | | | | ------------------------------------------------------------------------------ B. PROVIZIOANE - mii lei ------------------------------------------------------------------------------| |Nr.| Sold |Cheltuieli |Reluari |Sold final | | |rd.|initial | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| A |B | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----------------------------------------------------------------------------|Provizioane pentru deprecierea| | | | | | |stocurilor (ct.39) |16| | | | | ------------------------------------------------------------------------------*) Soldurile debitoare ale conturilor respective **) Soldurile creditoare ale conturilor respective MODEL ANEXA 4 DETERMINAREA REZULTATULUI FISCAL ---- - SISTEM SIMPLIFICAT | 26 | - mii lei -----------------------------------------------------------------------------| EXPLICATII | Nr. | EXERCITIU FINANCIAR | | | rd. |--------------------------------| | | | INCHEIAT | PRECEDENT | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | A | B | 1 | 2 | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | I. REZULTATUL EXERCITIULUI INAINTE | 01 | | | | DE IMPOZITARE | | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | II. CHELTUIELI NEADMISE A SE | | | | | DEDUCE DIN REZULTATUL FISCAL | | | | | - depasiri cheltuieli protocol | 02 | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | - depasiri cheltuieli transport | 03 | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | - provizioane nedeductibile | 04 | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | - amenzi si penalitati | 05 | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | - alte cheltuieli nedeductibile | 06 | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | - | 07 | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | - | 08 | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | TOTAL (rd.02 la 08) | 09 | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | III. DEDUCERI FISCALE | | | | | - rezerve legale | 10 | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | - reduceri - 50% imp. pe profit | 11 | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | - pierderi din anii precedenti | 12 | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | - sume incasate din valorificarea | | | | | materialelor rezultate din dezmem- | | | | | brarea mijloacele fixe scoase din | | | | | functiune, mai putin cheltuielile | | | | | efectuate | 13 | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | - sume incasate din vinzarea | | | | | activelor, mai putin impozitul | | | | | aferent acestora, costul | | | | | proiectelor de evaluare, precum | | | | | si valoarea ramasa neamortizata | 14 | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | | 15 | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | | 16 | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | TOTAL (rd.10 la 16) | 17 | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | IV. REZULTAT | PROFIT IMPOZABIL | 18 | | | | FISCAL |----------------------|-----|-----------------|--------------| | | DEFICIT | 19 | | | |-------------------------------------|-----|-----------------|--------------| | IMPOZIT PE PROFIT | 20 | | | -----------------------------------------------------------------------------MODEL ANEXA 5 INFORMATII COMPLEMENTARE PRIVIND - REPARTIZAREA REZULTATULUI - ALTE PROVIZIOANE - SISTEM SIMPLIFICAT ---| 27 | A. REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI - mii lei ------------------------------------------------------------------------------| | Nr. | EXERCITIU FINANCIAR | | | rind |------------------------------------------| | | INCHEIAT | PRECEDENT | ------------------------------------------------------------------------------| A | B | 1 | 2 | ------------------------------------------------------------------------------| REZULTATUL EXERCITIULUI | 01 | | | | repartizat pentru: | | | | ------------------------------------------------------------------------------| Rezervele legale | 02 | | | ------------------------------------------------------------------------------| Fondul de participare a | | | | | salariatilor la profit | 03 | | | ------------------------------------------------------------------------------| Fond de dezvoltare | 04 | | | ------------------------------------------------------------------------------| Cota de 50% din reducerea | | | | | impozitului pe profit | 05 | | | |aferent sumelor reinvestite| | | | ------------------------------------------------------------------------------| Varsaminte la buget | 06 | | | ------------------------------------------------------------------------------| Alte rezerve prevazute de | | | | | lege | 07 | | | ------------------------------------------------------------------------------| Dividende | 08 | | | ------------------------------------------------------------------------------| Raportul la noul exercitiu| 09 | | | ---------------------------------------------------------------------------------| 28 | B. DETALIEREA ALTOR PROVIZIOANE - mii lei -------------------------------------------------------------------------------| |Nr.rd.| Sold initial|Cheltuieli| Reluari| Sold final| |-------------------------|------|-------------|----------|--------|-----------| | A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | |-------------------------|------|-------------|----------|--------|-----------| |Provizioane reglementate | | | | | | | (ct.14) | 01 | | | | | |-------------------------|------|-------------|----------|--------|-----------| |Provizioane pentru | | | | | | | riscuri si cheltuieli | | | | | | | (ct.15) | 02 | | | | | |-------------------------|------|-------------|----------|--------|-----------| |Provizioane pentru | | | | | | |deprecierea titlurilor de| 03 | | | | | | plasament (ct.59) | | | | | | |-------------------------|------|-------------|----------|--------|-----------| | TOTAL (rd.01 la 03) | 04 | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ANEXA 6 ALTE INFORMATII PRIVIND REGULILE SI METODELE CONTABILE SI DATE COMPLEMENTARE - Sistem simplificat

I. Informatii obligatorii Reguli si metode contabile
1. Informatii asupra regulilor si metodelor contabile folosite:
- indicarea modului de evaluare a diverselor pozitii din bilant si contul de profit si pierderi;
- metode utilizate pentru calculul amortismentelor si provizioanelor;
- indicarea si justificarea derogarilor de la principiile generale;
- comentarii asupra absentei comparabilitatii conturilor si asupra eventualelor adaptari ale informatiilor prezentate in exercitiul financiar precedent.
II. Alte informatii
1. Angajamente financiare reflectate in conturi in afara bilantului.

2. Informatii referitoare la modificarea capitalului.

3. Analiza conturilor urmatoare:
- actiuni proprii;
- cheltuieli si venituri exceptionale;
- cheltuieli si venituri pentru exercitiul financiar anterior;
- diferente de conversie;
- alte conturi.

4. Informatii privind numarul mediu de salariati folositi in timpul exercitiului financiar.

5. Alte elemente semnificative:
- comentarii asupra cifrei de afaceri;
- evenimente posterioare incheierii exercitiului financiar care nu au fost contabilizate in conturile exercitiului financiar incheiat;
- alte informatii pe care unitatea considera ca este necesar sa le prezinte.
NORME METODOLOGICE pentru intocmirea si prezentarea bilantului contabil

A. Sfera de aplicare

B. Persoane imputernicite sa semneze bilantul contabil

C. Data si modalitatile de depunere si publicare

D. Continutul bilantului contabil - sistem de baza

E. Continutul bilantului contabil - sistem simplificat

F. Modalitati practice de utilizare a formularelor
1. Indicatii generale
2. Corelatii bilantiere - sistem de baza
3. Corelatii bilantiere - sistem simplificat

A. Sfera de aplicare Conform art. 1 si 27 din Legea contabilitatii nr. 82/1991: regiile autonome, societatile comerciale si alte persoane juridice care desfasoara activitate economica, intocmesc bilanturi contabile anuale (bilant, cont de profit si pierderi si anexa), astfel:
- in sistem simplificat intreprinderile mici si mijlocii;
- in sistem de baza intreprinderile mari.
Intreprinderile mici si mijlocii pot intocmi bilantul contabil in sistem de baza sau simplificat, in functie de optiune.
Trecerea unui agent economic dintr-o categorie in alta se poate face daca indeplineste in timpul a doua exercitii financiare consecutive criteriile stabilite de lege.
Anual se elaboreaza norme tehnice de completare a bilantului contabil si continutul raportului de gestiune.

B. Persoane imputernicite sa semneze bilantul contabil Bilantul contabil se semneaza de conducatorul unitatii patrimoniale si directorul financiar contabil sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.

C. Data si modalitatile de depunere si publicare Dupa certificare si aprobare, conform dispozitiilor legale si reglementarilor privind functionarea unitatilor patrimoniale mai sus mentionate, bilantul contabil insotit de raportul de gestiune si raportul cenzorilor, dupa caz, se depune pina cel mai tirziu 15 aprilie anul urmator (bilant contabil anual) la Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv administratiile financiare ale municipiului Bucuresti, precum si la Oficiul Registrului comertului in raza caruia unitatea patrimoniala isi are sediul.
In principiu, unitatile patrimoniale ce desfasoara activitati economice, publica bilantul contabil in Monitorul Oficial al Romaniei intr-o forma simplificata.

D. Continutul bilantului contabil - sistem de baza Bilantul contabil in sistem de baza cuprinde urmatoarele documente:
Bilant (formular cod 10), Contul de profit si pierderi (formular cod 20), Anexa din:
- Situatia activelor imobilizate:

A. Valori brute (formular cod 21)

B. Amortizari pentru deprecieri (formular cod 22)

C. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor (formular cod 22) - Situatia stocurilor si productiei in curs - valori brute (formular cod 23):
- Situatia creantelor si datoriilor (formular cod 24) - Situatia altor provizioane (formular cod 25) - Determinarea rezultatului fiscal (formular cod 26) - Repartizarea rezultatului exercitiului financiar (formular cod 27) - Alte informatii privind regulile si metodele contabile si date complementare

E. Continutul bilantului contabil - sistem simplificat Bilantul contabil in sistemul simplificat cuprinde urmatoarele documente:
- Bilantul (formular cod 10), - Contul de profit si pierderi (formular cod 20), - Anexa formata din:
- Situatia activelor imobilizate:

A. Valoarea bruta (formular cod 21)

B. Amortizari si provizioane (formular cod 22) - Situatia stocurilor si productiei in curs (formular cod 23):

A. Valori brute

B. Provizioanele pentru deprecierea stocurilor - Situatia creantelor si datoriilor (formular cod 24):

A. Valoarea bruta a creantelor si datoriilor

B. Provizioane pentru deprecierea creantelor - Determinarea rezultatului fiscal (formular cod 26) - Informatii complementare privind:

A. Repartizarea rezultatului exercitiului financiar (formular cod 27)

B. Detalierea altor provizioane (formular cod 28) - Alte informatii privind regulile si metodele contabile si date complementare

F. Modalitati practice de utilizare a formularelor
1. Indicatii generale In antetul formularelor cod 10 (bilant) si cod 20 (contul de profit si pierderi) se vor completa informatiile cerute, necesare identificarii unitatii patrimoniale.
Bilantul contabil in sistem simplificat se intocmeste utilizind formularele tipizate de la cod 10 la cod 28, iar informatiile privind regulile si metodele contabile si date complementare se inscriu pe foi libere.
Utilizarea exclusiva a rubricilor mentionate in formulare este obligatorie.
Prelucrarea automata a datelor nu trebuie sa afecteze codul rubricilor mentionate in formulare, codul formularelor, iar rubricile nu pot fi modificate.
In special, nici o acolada sau adaugari intre rinduri nu sint admise.
Formularele utilizate sint cele aprobate si tipizate pentru exercitiul financiar incheiat.
Sumele inscrise se completeaza in mii lei.
Unele conturi sint insotite in rubrici de unul sau mai multe asteriscuri cu urmatoarele semnificatii:
* Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective ** Solduri debitoare ale conturilor respective *** Solduri creditoare ale conturilor respective.
Corelatiile urmatoare trebuie sa fie intocmai respectate.

2. Corelatii bilantiere - sistem de baza Corelatiile urmatoare trebuie sa fie intocmai respectate.
F10 col. 1 rd. 01 = F21 col. 1 rd. 01 - F22 col.1 rd. 01 F10 col. 2 rd. 01 = F21 col. 5 rd. 01 - F22 col.5 rd. 01 F10 col. 1 rd. 02 = F21 col. 1 rd. 02 - F22 col. 1 rd. (02+11) F10 col. 2 rd. 02 = F21 col. 5 rd. 02 - F22 col. 5 rd. (02+11) F10 col. 1 rd. 03 = F21 col. 1 rd. 03 - F22 col. 1 rd. 12 F10 col. 2 rd. 03 = F21 col. 5 rd. 03 - F22 col. 5 rd. 12 F10 col. 1 rd. 05 = F21 col. 1 rd. 05 - F22 col. 1 rd. (04+14) F10 col. 2 rd. 05 = F21 col. 5 rd. 05 - F22 col. 5 rd. (04+14) F10 col. 1 rd. 06 = F21 col. 1 rd. 06 - F22 col. 1 rd. (05+15) F10 col. 2 rd. 06 = F21 col. 5 rd. 06 - F22 col. 5 rd. (05+15) F10 col. 1 rd. 07 = F21 col. 1 rd. 07 - F22 col. 1 rd. (06+16) F10 col. 2 rd. 07 = F21 col. 5 rd. 07 - F22 col. 5 rd. (06+16) F10 col. 1 rd. 08 = F21 col. 1 rd. 08 - F22 col. 1 rd. (07+17) F10 col. 2 rd. 08 = F21 col. 5 rd. 08 - F22 col. 5 rd. (07+17) F10 col. 1 rd. 09 = F21 col. 1 rd. 09 - F22 col. 1 rd. (08+18) F10 col. 2 rd. 09 = F21 col. 5 rd. 09 - F22 col. 5 rd. (08+18) F10 col. 1 rd. 10 = F21 col. 1 rd. 10 - F22 col. 1 rd. 19 F10 col. 2 rd. 10 = F21 col. 5 rd. 10 - F22 col. 5 rd. 19 F10 col. 1 rd. 12 = F21 col. 1 rd. 12 - F22 col. 1 rd. 21 F10 col. 2 rd. 12 = F21 col. 5 rd. 12 - F22 col. 5 rd. 21 F10 col. 1 rd. 13 = F21 col. 1 rd. 13 - F22 col. 1 rd. 22 F10 col. 2 rd. 13 = F21 col. 5 rd. 13 - F22 col. 5 rd. 22 F10 col. 1 rd. 04 = F21 col. 1 rd. 04 - F22 col. 1 rd. (03+13) F10 col. 2 rd. 04 = F21 col. 5 rd. 04 - F22 col. 5 rd. (03+13) F10 col. 1 rd. 11 = F21 col. 1 rd. 11 - F22 col. 1 rd. (09+20) F10 col. 2 rd. 11 = F21 col. 5 rd. 11 - F22 col. 5 rd. (09+20) F10 col. 1 rd. 15 = F21 col. 1 rd. 15 - F22 col. 1 rd. 24 F10 col. 2 rd. 15 = F21 col. 5 rd. 15 - F22 col. 5 rd. 24 F10 col. 1 rd. 16 = F21 col. 1 rd. 16 - F22 col. 1 rd. 26 F10 col. 2 rd. 16 = F21 col. 5 rd. 16 - F22 col. 5 rd. 26 F10 col. 1 rd. 17 = F23 col. 1 rd. (01+02+03+06)-F25 col. 1 rd. (08+09+10+13) F10 col. 2 rd. 17 = F23 col. 2 rd. (01+02+03+06)-F25 col. 4 rd. (08+09+10+13) F10 col. 1 rd. 18 = F23 col. 1 rd. 04 - F25 col. 1 rd. 11 F10 col. 2 rd. 18 = F23 col. 2 rd. 04 - F25 col. 4 rd. 11 F10 col. 1 rd. 19 = F23 col. 1 rd. 05 - F25 col. 4 rd. 12 F10 col. 2 rd. 19 = F23 col. 2 rd. 05 - F25 col. 4 rd. 12 F10 col. 1 rd. 20 = F23 col. 1 rd. 07 - F25 col. 1 rd. 14 F10 col. 2 rd. 20 = F23 col. 2 rd. 07 - F25 col. 4 rd. 14 F10 col. 1 rd. 21 = F23 col. 1 rd. 08 - F25 col. 1 rd. (15+16) F10 col. 2 rd. 21 = F23 col. 2 rd. 08 - F25 col. 4 rd. (15+16) F10 col. 1 rd. 22 = F23 col. 1 rd. 09 - F25 col. 1 rd. 17 F10 col. 2 rd. 22 = F23 col. 2 rd. 09 - F25 col. 4 rd. 17 F10 col. 2 rd. 23 = F24 col. 1 rd. 05 F10 col. 2 rd. 24 = F24 col. 1 rd. 06 - F25 col. 4 rd. 18 F10 col. 2 rd. 26 = F24 col. 1 rd. 11 F10 col. 2 rd. 25 = F24 col. 1 rd. (07+08+09+10+12+13)-F25 col. 4 rd. (19+20) F10 col. 2 rd. 31 = F24 col. 1 rd. 15 F10 col. 1 rd. 55 = F25 col. 1 rd. 01 F10 col. 2 rd. 55 = F25 col. 4 rd. 01 F10 col. 1 rd. 59 = F25 col. 1 rd. 07 F10 col. 2 rd. 59 = F25 col. 4 rd. 07 F10 col. 2 rd. 60 = F24 col. 1 rd. 22 F10 col. 2 rd. 61 = F24 col. 1 rd. 24 F10 col. 2 rd. 62 = F24 col. 1 rd. 25 F10 col. 2 rd. 63 = F24 col. 1 rd. (26+27+28+29+30+31) F10 col. 2 rd. 64 = F24 col. 1 rd. (23+32) F10 col. 2 rd. 65 = F24 col. 1 rd. 33 F10 col. 1 rd. 49 = F20 col. 1 rd. 54 F10 col. 2 rd. 49 = F20 col. 2 rd. 54 F10 col. 1 rd. 50 = F20 col. 1 rd. 55 F10 col. 2 rd. 50 = F20 col. 2 rd. 55 F20 col. 1 rd. 41+51-42-52 = F27 col.1 rd. 01 F20 col. 2 rd. 41+51-42-52 = F27 col. 2 rd. 01 F10 col. 1 rd. 49 = F27 col. 1 rd. 01 F10 col. 2 rd. 49 = F27 col. 2 rd. 01 F21 col. 5 rd. 15 = F24 col. 1 rd. 04 F20 col. 2 rd. 23sau = F22 col. 2 rd. 24 + F25 col. 2 rd. (05+22) F20 col. 2 rd. 10sau = F22 col. 4 rd.24 + F25 col. 3 rd. (05+22) F20 col. 2 rd. 45 3. Corelatii bilantiere - sistem simplificat F10 col. 1 rd. 01 = F21 col. 1 rd. 01 - F22 col. 1 rd. (01+02) F10 col. 2 rd. 01 = F21 col. 5 rd. 01 - F22 col. 5 rd. (01+02) F10 col. 1 rd. 02 = F21 col. 1 rd. 08 - F22 col. 1 rd. 07 F10 col. 2 rd. 02 = F21 col. 5 rd. 08 - F22 col. 5 rd. 07 F10 col. 1 rd. 03 = F21 col. 1 rd. 11 - F22 col. 1 rd. 08 F10 col. 2 rd. 03 = F21 col. 5 rd. 11 - F22 col. 5 rd. 08 F10 col. 1 rd. 04 = F21 col. 1 rd. 12 - F22 col. 1 rd. 09 F10 col. 2 rd. 04 = F21 col. 5 rd. 12 - F22 col. 5 rd. 09 F10 col. 1 rd. 05 = F23 col. 1 rd. 06 - F23 col. 1 rd. 07 F10 col. 2 rd. 05 = F23 col. 2 rd. 06 - F23 col. 4 rd. 07 F10 col. 2 rd. (06+07+08) = F24 col. 1 rd. (02+03+04+05) - F24 col. 1 rd. 16 F10 col. 2 rd. 13 = F24 col. 1 rd. 06 F10 col. 2 rd. 41 = F24 col. 1 rd. 14 F10 col. 1 rd. 33 = F28 col. 1 rd. 01 F10 col. 2 rd. 33 = F28 col. 4 rd. 01 F10 col. 1 rd. 35 = F28 col. 1 rd. 02 F10 col. 2 rd. 35 = F28 col. 4 rd. 02 F10 col. 2 rd. 40 = F24 col. 1 rd. (08+10+11+12+13) F10 col. 2 rd. 41 = F24 col. 1 rd. 14 F21 col. 5 rd. 10 = F24 col. 1 rd. 01 F20 col. 1 rd. (31+35) = F26 col. 1 rd. 01 F20 col. 2 rd. (31+35) = F26 col. 2 rd. 01 F20 col. 2 rd. 23 = F22 col. 2 rd.(01+02+07)+ F24 col.1 rd.16+ F28 col.1 rd. 02 F20 col.2 rd. 10 = F22 col. 4 rd. (01+02+07)+F24 col.3 rd.16 +F28 col.3 rd. 02 TRANSPUNEREA soldurilor conturilor din balanta de verificare la 31 decembrie 1993 in noul plan de conturi general ------------------------------------------------------------------------------| | CONTURI NOI | CONTURI VECHI | |-----------------------------------------------------------------------------| |Simbol| Denumire cont |Simbol| Denumire cont | | cont | | cont | | |-----------------------------------------------------------------------------| | CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI | | GRUPA 10 - CAPITAL SI REZERVE | |-----------------------------------------------------------------------------| |101 | Capital social | 700 | Capital social | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 702 | Fond social | |-----------------------------------------------------------------------------| | 1011| Capital subscris nevarsat | | Din bilant | |-----------------------------------------------------------------------------| | 1012| Capital subscris varsat | | Din bilant | |-----------------------------------------------------------------------------| |104 | Prime legate de capital | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 1041| Prime de emisiune sau de | | Cont nou | | | aport | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | 1042| Prime de fuziune | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |105 | Diferente din reevaluare |494 |Diferente din reevaluarea | | | | | stocurilor | |-----------------------------------------------------------------------------| |106 | Rezerve |703 | Fondul de rezerva | |-----------------------------------------------------------------------------| | 1061 |Rezerve legale |703 |Fond de rezerva (analitic | | | | | distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| | 1063 |Rezerve statutare | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 1068 | Alte rezerve | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |107 | Rezultatul reportat |750 |Beneficii si pierderi-analitic. | | | | | "Pierderi din anul 1993" |-----------------------------------------------------------------------------| |108 | Contul intreprinzatorului | | Cont nou | | | individual | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 11 - FONDURI | |-----------------------------------------------------------------------------| |111 |Fond de dezvoltare |716 | Fondul de investitii | |-----------------------------------------------------------------------------| | | |433 | Decontari privind cheltuielile cu| | | | | descoperirea rezervelor | | | | | geologice | |-----------------------------------------------------------------------------| |112 | Fond de participare la |721 | Fondul de participare la | | | profit | | beneficii | |-----------------------------------------------------------------------------| |118 | Alte fonduri |742 |Finantarea unor actiuni de la | | | | | buget | |-----------------------------------------------------------------------------| | | |477 | Decontari privind investitiile | | | | | (soldul creditor) | |-----------------------------------------------------------------------------| | | |705 | Fond de cercetare-dezvoltare | |-----------------------------------------------------------------------------| | | |706 | Fondul pentru finantarea | | | | | actiunilor de interes general | |-----------------------------------------------------------------------------| | | |709 | Fondul de rezerva din prime | | | | | pentru asigurari de viata | |-----------------------------------------------------------------------------| | | |710 | Fond de asigurare | |-----------------------------------------------------------------------------| | | |712 | Fond pentru organizarea | | | | | santierelor | |-----------------------------------------------------------------------------| | | |719 | Alte fonduri | |-----------------------------------------------------------------------------| | | |720 |Fondul de premiere | |-----------------------------------------------------------------------------| | | |725 |Fondul pentru actiuni social- | | | | | culturale si sportive | |-----------------------------------------------------------------------------| | | |749 | Alte finantari | |-----------------------------------------------------------------------------| |119 | Repartizari la fondul de |477 |Decontari privind investitiile | | | dezvoltare | | (sold debitor) | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 12 - REZULTATUL EXERCITIULUI | |-----------------------------------------------------------------------------| |121 | Profit si pierdere |226 |Diferente de pret la produse, | | | | | lucrari si servicii facturate | |-----------------------------------------------------------------------------| | | |750 | Beneficii si pierderi, analitic | | | | |"Profit si pierdere din exercitiul| | | | | curent" | |-----------------------------------------------------------------------------| |129 |Repartizarea profitului |751 | Repartizarea beneficiilor | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 13 - SUBVENTII PENTRU INVESTITII | |-----------------------------------------------------------------------------| |131 |Subventii pentru investitii |719 |Alte fonduri (analitic distinct) | |-----------------------------------------------------------------------------| | | |740 |Subventii (analitic distinc) | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 14 - PROVIZIOANE REGLEMENTATE | |-----------------------------------------------------------------------------| |141 |Provizioane reglementate | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 15 - PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI | |-----------------------------------------------------------------------------| |151 | Provizioane pentru riscuri |730 | Rezerve pentru cheltuieli | | | si cheltuieli | | preliminate | |-----------------------------------------------------------------------------| | 1511 | Provizioane pentru litigii | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 1512 | Provizioane pentru garantii| 730 | Rezerve pentru cheltuieli preli- | | | acordate clientilor | | minate (analitic distinct) | |-----------------------------------------------------------------------------| | 1513 | Provizioane pentru cheltu- | 730 | Rezerve pentru cheltuieli preli- | | |ieli de repartizat pe mai | | minate (analitic distinct) | | | multe exercitii | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | 1514 | Provizioane pentru pierderi| | Cont nou | | | din schimb valutar | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | 1518 | Alte provizioane pentru | 730 | Rezerve pentru cheltuieli preli- | | | riscuri si cheltuieli | | minate (analitic distinct) | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 16 - IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE | |-----------------------------------------------------------------------------| |161 | Imprumuturi din emisiuni | 830 | Imprumuturi din obligatiuni si | | | de obligatiuni | | alte titluri de valori emise | |-----------------------------------------------------------------------------| |162 | Credite bancare pe termen | | | | | lung si mijlociu | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | 1621 | Credite bancare pe termen | 802 | Credite bancare pe termen | | | lung si mediu | | mijlociu | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 804 | Credite bancare pe termen lung | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 816 | Credite pentru export pe termen | | | | | mijlociu si lung | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 822 | Credite bancare in valuta pe | | | | | termen mijlociu | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 824 | Credite bancare in valuta pe | | | | | termen lung | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 833 | Credite pentru investitii | |-----------------------------------------------------------------------------| | 1622 | Credite bancare pe termen | 803 | Credite bancare pe termen mij- | | | lung si mediu nerambursate | | lociu nerambursate la scadenta | | | la scadenta | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 805 | Credite bancare pe termen lung | | | | | nerambursate la scadenta | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 817 | Credite pentru export pe credit | | | | | pe termen mijlociu si lung | | | | | nerambursate la scadenta | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 833 | Credite pentru investitii | |-----------------------------------------------------------------------------| | 1623 | Credite externe guverna- | | Cont nou | | | mentale | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | 1624 | Credite externe garantate | | Cont nou | | | de stat | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | 1625 | Credite externe garantate | | Cont nou | | | de banci | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | 1626 | Credite de la trezoreria | | Cont nou | | | statului | | | |-----------------------------------------------------------------------------| |166 | Datorii legate de | 499 | Creditori-analitic distinct | | | participatii | | "Creditori din participatii" | |-----------------------------------------------------------------------------| |167 | Alte imprumuturi si datorii| 499 | Creditori - analitic distinct | | | asimilate | | "Creditori privind concesiunile | | | | | si alte datorii" | |-----------------------------------------------------------------------------| |168 | Dobinzi aferente imprumu- | | Cont nou | | | turilor si datoriilor | | | | | asimilate | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | 1681 | Dobinzi aferente imprumutu-| | Cont nou | | | rilor din emisiunea de | | | | | obligatiuni | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | 1682 | Dobinzi aferente creditelor| | Cont nou | | | bancare pe termen lung si | | | | | mediu | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | 1686 | Dobinzi aferente datoriilor| | Cont nou | | | legate de participatii | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | 1687 | Dobinzi aferente altor | | Cont nou | | | imprumuturi si datorii | | | | | asimilate | | | |-----------------------------------------------------------------------------| |169 | Prime privind rambursarea | | Cont nou | | | obligatiunilor | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 20 - IMOBILIZARI NECORPORALE | |-----------------------------------------------------------------------------| |201 | Cheltuieli de constituire | 530 | Cheltuieli anticipate | | | | | (analitic distinct) | |-----------------------------------------------------------------------------| |203 | Cheltuieli de cercetare si | | Cont nou | | | dezvoltare | | | |-----------------------------------------------------------------------------| |205 | Concesiuni, brevete si alte| 105 | Concesiuni, licente, brevete si | | | drepturi si valori similare| |alte drepturi si valori similare | |-----------------------------------------------------------------------------| |207 | Fond comercial | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |208 | Alte imobilizari | 530 | Cheltuieli anticipate | | | necorporale | | (analitic distinct) | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 21 - IMOBILIZARI CORPORALE | |-----------------------------------------------------------------------------| |211 | Terenuri | 101 | Terenuri | |-----------------------------------------------------------------------------| | 2111 | Terenuri | 101 | Terenuri | |-----------------------------------------------------------------------------| | 2112 | Amenajari de terenuri | 100 | Mijloace fixe (analitic distinct)| |-----------------------------------------------------------------------------| |212 | Mijloace fixe | 100 | Mijloace fixe | |-----------------------------------------------------------------------------| | 2121 | Cladiri | 100 | Mijloace fixe -analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| | 2122 | Constructii speciale | 100 | Mijloace fixe -analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| | 2123 | Masini, utilaje si | 100 | Mijloace fixe -analitice | | | instalatii de lucru | |distincte (100.01.03 si (100.01.04| |-----------------------------------------------------------------------------| | 2124 | Aparate si instalatii de | 100 | Mijloace fixe -analitic distinct | | |masurare, control si reglare| | | |-----------------------------------------------------------------------------| | 2125 | Mijloace de transport | 100 | Mijloace fixe -analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| | 2126 | Animale de munca | 100 | Mijloace fixe -analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| | 2127 | Plantatii | 100 | Mijloace fixe -analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| | 2128 | Unelte, inventar gospoda- | 100 | Mijloace fixe -analitic distinct | | | resc si alte mijloace fixe | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 23 - IMOBILIZARI IN CURS | |-----------------------------------------------------------------------------| |230 | Imobilizari in curs | | Cont nou | | | necorporale | | | |-----------------------------------------------------------------------------| |231 | Imobilizari in curs | 123 | Investitii in curs | | | corporale | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 478 | Debitori pentru investitii | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 26 - IMOBILIZARI FINANCIARE | |-----------------------------------------------------------------------------| |261 | Titluri de participare | 130 | Titluri de participare | |-----------------------------------------------------------------------------| |262 | Titluri imobilizate ale | | Cont nou | | | activitatii de portofoliu | | | |-----------------------------------------------------------------------------| |263 | Alte titluri imobilizate | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |267 | Creante imobilizate | 139 | Alte investitii financiare | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 498 | Debitori -analitic "Debitori | | | | | pentru garantii depuse" | |-----------------------------------------------------------------------------| | 2671 | Creante legate de | 139 | Alte investitii financiare | | | participatii | | (imprumuturi acordate in cadrul | | | | | participatiilor) | |-----------------------------------------------------------------------------| | 2672 | Imprumuturi acordate pe | 133 | Imprumuturi acordate pe termen | | | termen lung | | lung | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 139 | Alte investitii financiare | |-----------------------------------------------------------------------------| | 2677 | Alte creante imobilizate | 498 | Debitori -analitic "Debitori | | | | | pentru garantii depuse" | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 139 | Alte investitii financiare | |-----------------------------------------------------------------------------| | 2678 | Dobinzi aferente creantelor| | Cont nou | | | imobilizate | | | |-----------------------------------------------------------------------------| |269 | Varsaminte de efectuat | | Cont nou | | | pentru imobilizari | | | | | financiare | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 28 - AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE | |-----------------------------------------------------------------------------| |280 | Amortizari privind | 110 | Amortizarea mijloacelor fixe - | | | imobilizarile necorporale | | analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| | 2801 | Amortizarea cheltuielilor | | Cont nou | | | de constituire | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | 2803 | Amortizarea cheltuielilor | | Cont nou | | | de cercetare si dezvoltare | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | 2805 | Amortizarea concesiunilor, | 110 | Amortizarea mijloacelor fixe - | | | brevetelor si altor | | analitic "Amortizarea concesiu- | | | drepturi si valori similare| | nilor, licentelor, brevetelor si | | | | | altor drepturi si valori | | | | | similare" | |-----------------------------------------------------------------------------| | 2807 | Amortizarea fondului | | Cont nou | | | comercial | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | 2808 | Amortizarea altor imobili- | | Cont nou | | | zari necorporale | | | |-----------------------------------------------------------------------------| |281 | Amortizari privind | 110 | Amortizarea mijloacelor fixe | | | imobilizarile corporale | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | 2810 | Amortizarea terenurilor | 110 | Amortizarea mijloacelor fixe - | | | | | analitic "Amortizarea amenajari- | | | | | lor de terenuri" | |-----------------------------------------------------------------------------| | 2811 | Amortizarea cladirilor | 110 | Amortizarea mijloacelor fixe - | | | | | analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| | 2812 | Amortizarea constructiilor | 110 | Amortizarea mijloacelor fixe - | | | speciale | | analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| | 2813 | Amortizarea masinilor, | 110 | Amortizarea mijloacelor fixe - | | | utilajelor si instalatiilor| | analitice distincte (110.01.03 | | | de lucru | | si 110.01.04) | |-----------------------------------------------------------------------------| | 2814 | Amortizarea aparatelor si | 110 | Amortizarea mijloacelor fixe - | | | instalatiilor de masurare, | | analitic distinct | | | control si reglare | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | 2815 | Amortizarea mijloacelor de | 110 | Amortizarea mijloacelor fixe - | | | transport | | analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| | 2816 | Amortizarea animalelor de | 110 | Amortizarea mijloacelor fixe - | | | munca | | analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| | 2817 | Amortizarea plantatiilor | 110 | Amortizarea mijloacelor fixe - | | | | | analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| | 2818 | Amortizarea uneltelor,in- | 110 | Amortizarea mijloacelor fixe - | | | ventarului gospodaresc si | | analitic distinct | | | a altor mijloace fixe | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 29 - PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR | |-----------------------------------------------------------------------------| |290 | Provizioane pentru depre- | | Cont nou | | | cierea imobilizarilor | | | | | necorporale | | | |-----------------------------------------------------------------------------| |291 | Provizioane pentru depre- | | | | | cierea imobilizarilor | | Cont nou | | | corporale | | | |-----------------------------------------------------------------------------| |293 | Provizioane pentru depre- | | | | | cierea imobilizarilor | | Cont nou | | | in curs | | | |-----------------------------------------------------------------------------| |296 | Provizioane pentru depre- | | | | | cierea imobilizarilor | | Cont nou | | | financiare | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 30 - STOCURI DE MATERII SI MATERIALE | |-----------------------------------------------------------------------------| |300 | Materii prime | 200 | Materiale - analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| |301 | Materiale consumabile | 200 | Materiale - analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 263 |Materiale si utilaje pt.investitii| |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 295 |Stocuri de materiale in rezerva | |-----------------------------------------------------------------------------| | 3011 | Materiale auxiliare | 200 | Materiale -analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| | 3012 | Combustibili | 200 | Materiale - analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| | 3013 | Materiale pentru ambalat | 200 | Materiale - analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| | 3014 | Piese de schimb | 200 | Materiale - analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 292 | Piese de schimb pentru perioada | | | | | de garantie si post garantie | |-----------------------------------------------------------------------------| | 3015 | Seminte si materiale de | 200 | Materiale -analitic distinct | | | plantat | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | 3016 | Furaje | 200 | Materiale - analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| | 3018 | Alte materiale consumabile | 200 | Materiale - analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 291 | Obiecte pentru cistiguri | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 296 | Publicatii perimate | |-----------------------------------------------------------------------------| |308* | Diferente de pret la mate- | 204* | Cheltuieli de transport-aprovi- | | | rii prime si materiale | | zionare -analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 264* | Cheltuieli de transport-aprovi- | | | | | zionare pentru investitii | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 32 - OBIECTE DE INVENTAR | |-----------------------------------------------------------------------------| |321 | Obiecte de inventar | 201 | Obiecte de inventar in depozit | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 202 | Obiecte de inventar in folosinta| |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 293 | Obiecte destinate inchirierii | |-----------------------------------------------------------------------------| |322 |Uzura obiectelor de inventar| 203 | Uzura obiectelor de inventar | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 294 |Uzura obiectelor destinate | | | | | inchirierii | |-----------------------------------------------------------------------------| |323 | Baracamente si amenajari | 290 | Baracamente si amenajari | | | provizorii | | provizorii | |-----------------------------------------------------------------------------| |328** |Diferente de pret la obiecte| 204**| Cheltuieli de transport-aprovizi-| | | de inventar | | onare - analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 33 - PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE | |-----------------------------------------------------------------------------| |331 | Produse in curs de executie| 500 | Cheltuielile activitatii de baza | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 510 |Cheltuielile activitatilor | | | | | auxiliare |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 512 |Cheltuieli pentru lucrari de | | | | | constructii interne | |-----------------------------------------------------------------------------| |332 |Lucrari si servici in curs | 500 | Cheltuielile activitatii de baza | | | de executie | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 510 | Cheltuielile activitatilor | | | | | auxiliare | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 512 | Cheltuieli pentru lucrari de | | | | | constructii interne | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 34 - PRODUSE | |-----------------------------------------------------------------------------| |341** | Semifabricate | 222**| Semifabricate | |-----------------------------------------------------------------------------| |345** | Produse finite | 220**| Produse finite | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 271 | Imobile construite destinate | | | | | vinzarii | |-----------------------------------------------------------------------------| |346 | Produse reziduale | 541 | Rebuturi si remanieri | |-----------------------------------------------------------------------------| |348** | Diferente de pret la | 221**| Diferente de pret la produse | | | produse | | finite | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 223**|Diferente de pret la semifabricate| |-----------------------------------------------------------------------------| | * In cazul evidentei materiilor prime si materialelor potrivit metodei de | | evaluare "standard". In cazul folosirii celorlalte metode prevazute in | | Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii, cheltuielile de transport- | | aprovizionare se repartizeaza asupra contului 300 sau 301, dupa caz, intr- | | un analitic distinct, de unde vor fi repartizate pe cheltuieli, concomitent | | cu consumul de materii prime si materiale existente in stoc la 1 ianuarie | | 1994, pina la lichidarea soldului contului respectiv. | | ** Se va proceda similar ca la contul 308. | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 35 - STOCURI AFLATE LA TERTI | |-----------------------------------------------------------------------------| |351 | Materii si materiale aflate| 205 | Materiale si obiecte de inventar | | | la terti | | in curs de aprovizionare | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 206 | Materiale si obiecte de inventar | | | | |aflate la terti -analitic distinct| |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 207 | Materiale si obiecte de inventar | | | | |in transfer intre gestiuni | |-----------------------------------------------------------------------------| |352 | Obiecte de inventar la | 206 |Materiale si obiecte de inventar | | | terti | |aflate la terti -analitic distinct| |-----------------------------------------------------------------------------| |354 |Produse aflate la terti | 224 | Produse aflate la terti | |-----------------------------------------------------------------------------| |356 |Animale aflate la terti | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |357 | Marfuri in custodie sau | 236 | Marfuri aflate la terti | | | consignatie la terti | | | |-----------------------------------------------------------------------------| |358 | Ambalaje aflate la terti |236.05| Ambalaje aflate la terti | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 36 - ANIMALE | |-----------------------------------------------------------------------------| |361 | Animale si pasari | 210 | Animale si pasari adulte de | | | | |productie si reproductie | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 211 | Animale tinere si la ingrasat | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 212 | Animale pentru experienta | |-----------------------------------------------------------------------------| |368 | Diferente de pret la ani- | | | | | male si pasari | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 37 - MARFURI | |-----------------------------------------------------------------------------| |371 | Marfuri | 230 | Marfuri in depozit | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 231 |Marfuri in unitatile cu amanuntul | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 234 |Marfuri in curs de aprovizionare | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 237 | Marfuri expediate | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 270 |Imobile cumparate destinate | | | | | vinzarii | |-----------------------------------------------------------------------------| |378 |Diferente de pret la marfuri| 239 | Adaos comercial | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 38 - AMBALAJE | |-----------------------------------------------------------------------------| |381 | Ambalaje | 250 | Ambalaje | |-----------------------------------------------------------------------------| |388 | Diferente de pret la | 251 | Bonificatie la ambalaje | | | ambalaje | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 39 - PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI | | PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE | |-----------------------------------------------------------------------------| |390 | Provizioane pentru depre- | | | | | cierea materiilor prime | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |391 | Provizioane pentru depre- | | | | | cierea materialelor | | | | | consumabile | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |392 | Provizioane pt. deprecierea| | | | | obiectelor de inventar | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |393 | Provizioane pentru depre- | | | | | cierea productiei in curs | | | | | de executie | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |394 | Provizioane pentru depre- | | | | | cierea produselor | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |395 | Provizioane pentru depre- | | | | | cierea stocurilor aflate | | | | | la terti | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |396 | Provizioane pentru depre- | | | | | cierea animalelor | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |397 | Provizioane pentru depre- | | | | | cierea marfurilor | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |398 | Provizioane pentru depre- | | | | | cierea ambalajelor | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | CLASA 4 - CONTURI DE TERTI | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 40 - FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE | |-----------------------------------------------------------------------------| |401 | Furnizori | 410 | Furnizori | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 454 | Furnizori externi | |-----------------------------------------------------------------------------| |403 | Efecte de platit | 412 | Efecte comerciale de platit | |-----------------------------------------------------------------------------| |404 | Furnizori de imobilizari | 470 | Furnizori si antreprenori pentru | | | | | investitii | |-----------------------------------------------------------------------------| |405 | Efecte de platit pentru | | | | | imobilizari | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |408 | Furnizori-facturi nesosite | 410 | Facturi -analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| |409 | Furnizori - debitori | 411 |Achizitori si producatori agricoli| |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 455 |Avansuri acordate furnizorilor | | | | | externi | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 490 | Decontari prin plati planificate | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 498 | Debitori -analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 41 - CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE | |-----------------------------------------------------------------------------| |411 | Clienti | 225 | Produse, lucrari si servicii | | | | | facturate | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 400 | Clienti | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 401 | Clienti cu plata in rate | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 450 | Decontari cu partenerii externi | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 451 |Decontari din trafic international| |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 452 | Clienti externi | |-----------------------------------------------------------------------------| |413 |Efecte de primit | 402 | Efecte comerciale de primit | |-----------------------------------------------------------------------------| |416 | Clienti incerti | 498 | Debitori - analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| |418 |Clienti -facturi de intocmit| | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |419 | Clienti - creditori | 453 |Avansuri de la clienti externi | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 499 | Creditori -analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 408 | Avansuri de la clienti | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 42 - PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE | |-----------------------------------------------------------------------------| |421 |Personal-remuneratii | 420 | Decontari cu salariatii | | | datorate | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 421 | Decontari cu personalul operativ | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 422 | Decontari cu membrii cooperatori | |-----------------------------------------------------------------------------| |423 |Personal -ajutoare materiale| | Cont nou | | | datorate | | | |-----------------------------------------------------------------------------| |424 |Participarea personalului | | | | | la profit | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |425 |Avansuri acordate | 420 | Decontari cu salariatii | | |personalului | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 421 |Decontari cu personalul operativ | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 422 |Decontari cu membrii cooperatori | |-----------------------------------------------------------------------------| |426 |Drepturi de personal | 499 | Creditori -analitic distinct | | | neridicate | | | |-----------------------------------------------------------------------------| |427 | Retineri din remuneratii | 499 | Creditori -analitic distinct | | | datorate tertilor | | | |-----------------------------------------------------------------------------| |428 | Alte datorii si creante in | 730 | Rezerve pentru cheltuieli preli- | | | legatura cu personalul | | minate -analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| | 4281 | Alte datorii in legatura | 730 | Rezerve pentru cheltuieli preli- | | | cu personalul | | minate -analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| | 4282 | Alte creante in legatura | 498 | Debitori -analitic distinct | | | cu personalul | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 43 - ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA | | SI CONTURI ASIMILATE | |-----------------------------------------------------------------------------| |431 | Asigurari sociale | 431 | Decontari cu asigurarile sociale | |-----------------------------------------------------------------------------| | 4311 | Contributia unitatii la | 431 | Decontari cu asigurarile sociale | | | asigurarile sociale | | - analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| | 4312 | Contributia salariatilor | 431 | Decontari cu asigurarile sociale | | | pentru pensia suplimentara | | - analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| |437 | Ajutor de somaj | 438 | Fond pentru plata ajutorului de | | | | | somaj | |-----------------------------------------------------------------------------| | 4371 | Contributia unitatii la | 438 | Fond pentru plata ajutorului de | | | fondul de somaj | | somaj -analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| | 4372 | Contributia personalului | 438 | Fond pentru plata ajutorului de | | | la fondul de somaj | | somaj -analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| |438 | Alte datorii si creante | | | | | sociale | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 4381 | Alte datorii sociale | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 4382 | Alte creante sociale | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 44 - BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE | |-----------------------------------------------------------------------------| |441 | Impozitul pe profit | 430 | Decontari cu bugetul statului | | | | | - analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| |442 | Taxa pe valoarea adaugata | 430 | Decontari cu bugetul statului | |-----------------------------------------------------------------------------| | 4423 | T.V.A. de plata |430.33| T.V.A. de plata | |-----------------------------------------------------------------------------| | 4424 | T.V.A. de recuperat |430.34| T.V.A. de incasat | |-----------------------------------------------------------------------------| | 4426 | T.V.A. deductibila |430.31| T.V.A. deductibila | |-----------------------------------------------------------------------------| | 4427 | T.V.A. colectata |430.32| T.V.A. colectata | |-----------------------------------------------------------------------------| | 4428 | T.V.A. neexigibila |430.35| T.V.A. neexigibila | |-----------------------------------------------------------------------------| |444 | Impozitul pe salarii | 430 | Decontari cu bugetul statului | | | | | - analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| |445 | Subventii | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |446 | Alte impozite, taxe si | 430 | Decontari cu bugetul statului | | | varsaminte asimilate | | - analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| |447 | Fonduri speciale-taxe si | 499 | Creditori -analitic distinct | | | varsaminte asimilate | | | |-----------------------------------------------------------------------------| |448 | Alte datorii si creante cu | 430 | Decontari cu bugetul statului | | | bugetul statului | | - analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| | 4481 | Alte datorii fata de buge- | 430 | Decontari cu bugetul statului | | | tul statului | | - analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| | 4482 | Alte creante privind | 430 | Decontari cu bugetul statului | | | bugetul statului | | - analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| | 4483 | Datorii fata de stat | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 4484 | Credite in legatura cu | | | | | statul | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 45 - GRUP SI ASOCIATI | |-----------------------------------------------------------------------------| |451 |Decontari in cadrul grupului| 407 | Decontari pentru activitati gos- | | | | | podaresti pe baza de contract | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 440 | Decontari intre unitate si orga- | | | | | nul ierarhic superior | |-----------------------------------------------------------------------------| | 4511 |Decontari in cadrul grupului| | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 4518 |Dobinzi aferente decontari- | | | | | lor in cadrul grupului | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |455 |Asociati -conturi curente | 337 | Imprumuturi acordate pe termen | | | | | scurt - analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| | 4551 | Asociati- conturi curente | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 4558 |Dobinzi -conturi asociati | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |456 | Decontari cu asociatii | 460 | Decontari cu actionarii si | | | privind capitalul | | asociatii | |-----------------------------------------------------------------------------| |457 | Dividende de plata | 461 | Dividende de platit | |-----------------------------------------------------------------------------| |458 | Decontari din operatii in | | | | | participatie | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 4581 | Decontari din operatii in | | | | | participatie - activ | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 4582 | Decontari din operatii in | | | | | participatie - pasiv | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 46 - DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI | |-----------------------------------------------------------------------------| |461 | Debitori diversi | 337 |Imprumuturi acordate pe termen | | | | | scurt | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 478 | Debitori pentru investitii | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 498 | Debitori | |-----------------------------------------------------------------------------| |462 | Creditori diversi | 479 | Creditori pentru investitii | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 499 | Creditori -analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 47 - CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE | |-----------------------------------------------------------------------------| |471 | Cheltuieli inregistrate | 530 | Cheltuieli anticipate | | | in avans | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 531 | | | | | | Cheltuieli de efectuat | |-----------------------------------------------------------------------------| |472 | Venituri inregistrate in | 610 | Venituri anticipate | | | avans | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 611 | Venituri de realizat | |-----------------------------------------------------------------------------| |473 | Decontari din operatii in |434.07| Taxe vamale- analitic distinct | | | curs de clarificare | | Decontari privind fondul de | | | | | regularizare a influentelor | | | | | conjucturale | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 435 | Decontari cu fondul de plata a | | | | | dobinzilor externe si de rambur- | | | | | sare a creditelor externe | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 437 | Diferente din activitatea de | | | | | comert exterior | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 495 | Decontari din operatiuni in | | | | | curs de lamurire | |-----------------------------------------------------------------------------| |476 |Diferente de conversie-activ| 494 | Decontari din reevaluarea | | | | | stocurilor -analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| |477 |Diferente de conversie-pasiv| 494 | Decontari din reevaluarea | | | | | stocurilor -analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 48 - DECONTARI IN CADRUL UNITATII | |-----------------------------------------------------------------------------| |481 |Decontari intre unitate si | 441 | Decontari intre unitate si | | | subunitati | | subunitati | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 443 | Decontari intre uniune si uniunea| | | | | centrala | |-----------------------------------------------------------------------------| |482 |Decontari intre subunitati | 442 | Decontari intre subunitati | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 444 | Decontari intre unitati | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 445 | Decontari intre cooperative si | | | | | asociatii intercooperatiste | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 49 - PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR | |-----------------------------------------------------------------------------| |491 | Provizioane pentru depre- | | | | | cierea creantelor -clienti | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |495 | Provizioane pentru depre- | | | | | cierea creantelor -decon- | | | | | tari in cadrul grupului si | | | | | cu asociatii | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |496 | Provizioane pentru depreci-| | | | | erea creantelor -debitori | | | | | diversi | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE | | GRUPA 50 - TITLURI DE PLASAMENT | |-----------------------------------------------------------------------------| |502 | Actiuni proprii | 330 | Actiuni proprii | |-----------------------------------------------------------------------------| |503 | Actiuni | 331 |Actiuni mobiliare de plasament | |-----------------------------------------------------------------------------| |505 |Obligatiuni emise si | | | | | rascumparate | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |506 | Obligatiuni | 332 |Obligatiuni imobiliare de plasament |-----------------------------------------------------------------------------| |508 |Alte titluri de plasament | 335 |Alte valori mobiliare de plasament| | | creante asimilate | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | 5081 | Alte titluri de plasament | 335 |Alte valori mobiliare de plasament| |-----------------------------------------------------------------------------| | 5088 | Dobinzi la obligatiuni si | | | | | titluri de plasament | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |509 | Varsaminte de efectuat | | | | | pentru titluri de | | | | | plasament | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 51 - CONTURI LA BANCI | |-----------------------------------------------------------------------------| |511 | Valori de incasat | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 5112 | Cecuri de incasat | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 5113 | Efecte de incasat | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 5114 | Efecte remise spre scontare| | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |512 | Conturi curente la banci | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | 5121 | Conturi la banca in lei | 310 | Disponibil la banca in lei | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 312 | Disponibil pentru investitii | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 320 | Disponibil din avansuri banesti | | | | | pentru produsele contractate in | | | | | anul urmator | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 321 | Disponibil la banca pentru | | | | | organizarea santierelor | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 322 | Disponibil la banca pentru opera-| | | | | tii de transfer | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 323 | Disponibil din avansuri banesti | | | | | pentru produsele contractate in | | | | | operatiunile de cooperare | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 324 | Disponibil din avansuri pentru | | | | | produse contractate in sectoare | | | | | si ferme specializate | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 328 | Disponibil din subventii | |-----------------------------------------------------------------------------| | 5124 | Conturi la banca in devize | 311 | Disponibil la banca in devize | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 350 | Disponibil la banca in devize | | | | | convertibile pentru operatiuni de| | | | | aport valutar | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 356 |Disponibil la banca in strainatate| |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 359 |Disponibil la banca din diferen- | | | | | tele de pret aferente schimbului | | | | | de marfuri | |-----------------------------------------------------------------------------| | 5125 | Sume in curs de decontare | 392 | Mijloace banesti in curs de | | | | | decontare | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 413 | Decontari in curs | |-----------------------------------------------------------------------------| | 5126 | Carnete de cecuri cu | |Carnete cec cu limita de suma | | | limita de suma | 390 | | |-----------------------------------------------------------------------------| |518 | Dobinzi | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 5186 | Dobinzi de platit | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 5187 | Dobinzi de incasat | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |519 |Credite bancare pe termen | 800 | Credite bancare pe termen scurt | | | scurt | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | 5191 | Credite bancare pe termen | 800 | Credite bancare pe termen scurt | | | scurt | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 811 | Credite pentru export de marfuri | | | | | pe credit pe termen scurt | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 820 | Credite bancare in valuta pe | | | | | termen scurt | |-----------------------------------------------------------------------------| | 5192 | Credite bancare pe termen | 801 | Credite bancare pe termen scurt | | | scurt nerambursate la | | nerambursate la scadenta | | | scadenta | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 815 | Credite pentru export import pe | | | | | termen scurt nerambursate la | | | | | scadenta | |-----------------------------------------------------------------------------| | 5193 | Credite externe guverna- | | | | | mentale | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 5194 | Credite externe garantate | | | | | de stat | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 5195 | Credite externe garantate | | | | | de banci | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 5196 | Credite de la trezoreria | | | | | statului | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 5198 | Dobinzi aferente creditelor| | | | | bancare pe termen scurt | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 53 - CASA | |-----------------------------------------------------------------------------| |531 | Casa | 300 | Casa | |-----------------------------------------------------------------------------| | 5311 | Casa in lei | 300 | Casa in lei | |-----------------------------------------------------------------------------| | 5314 | Casa in devize | 301 | Casa in devize | |-----------------------------------------------------------------------------| |532 | Alte valori | 399 | Alte valori | |-----------------------------------------------------------------------------| | 5321 | Timbre fiscale si postale | 399 | Alte valori -analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| | 5322 | Bilete de tratament si | 399 | Alte valori -analitic distinct | | | odihna | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | 5323 | Tichete si bilete de | 399 | Alte valori -analitic distinct | | | calatorie | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | 5328 | Alte valori | 399 | Alte valori -analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 54 - ACREDITIVE | |-----------------------------------------------------------------------------| |541 | Acreditive | 391 | Acreditive | |-----------------------------------------------------------------------------| | 5411 | Acreditive in lei | 391 | Acreditive -analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| | 5412 | Acreditive in devize | 391 | Acreditive -analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| |542 | Avansuri de trezorerie | 498 | Debitori -analitic distinct | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 58 - VIRAMENTE INTERNE | |-----------------------------------------------------------------------------| |581 | Viramente interne | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 59 - PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE | | TREZORERIE | |-----------------------------------------------------------------------------| |590 | Provizioane pentru depre- | | | | | cierea titlurilor de | | | | | plasament | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI | | GRUPA 60 -CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME, MATERIALE SI MARFURI | |-----------------------------------------------------------------------------| |600 |Cheltuieli cu materiile prime| | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |601 |Cheltuieli cu materialele | | | | | consumabile | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 6011 | Cheltuieli cu materiale | | | | | auxiliare | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 6012 | Cheltuieli privind | | | | | combustibilul | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 6013 | Cheltuieli privind materi- | | | | | alele pentru ambalat | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 6014 | Cheltuieli privind piesele | | | | | de schimb | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 6015 | Cheltuieli privind seminte-| | | | | le si materialele de | | | | | plantat | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 6016 | Cheltuieli privind furajele| | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 6018 | Cheltuieli privind materi- | | | | | alele consumabile | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |602 | Cheltuieli privind | | | | | obiectele de inventar | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |603 |Cheltuieli privind baraca- | | | | | mentele si amenajarile | | | | | provizorii | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |604 | Cheltuieli privind | | | | | materialele nestocate | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |605 | Cheltuieli privind energia | | | | | si apa | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |606 | Cheltuieli cu animalele | | | | | si pasarile | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |607 |Cheltuieli privind marfurile| | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |608 |Cheltuieli privind ambalajele| | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 61 - CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | |-----------------------------------------------------------------------------| |611 | Cheltuieli cu intretinerea | | | | | si reparatiile | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |612 | Cheltuieli cu redeventele, | | | | | locatiile de gestiune si | | | | | chiriile | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |613 | Cheltuieli cu primele de | | | | | asigurare | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |614 | Cheltuieli cu studiile si | | | | | cercetarile | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 62 - CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI | |-----------------------------------------------------------------------------| |621 | Cheltuieli cu colaboratorii| | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |622 | Cheltuieli privind comi- | 434 | Comisioanele vamale -analitic | | | sioanele si onorariile | | distinct | | | | | Decontarile privind fondul de | | | | | regularizare a influentelor | | | | | conjuncturale | |-----------------------------------------------------------------------------| |623 | Cheltuieli de protocol, | | | | | reclama si publicitate | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |624 | Cheltuieli cu transportul | | | | | de bunuri si de personal | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |625 | Cheltuieli cu deplasari, | | | | | detasari si transferari | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |626 | Cheltuieli postale si taxe | | | | | de telecomunicatii | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |627 | Cheltuieli cu serviciile | | | | | bancare si asimilate | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |628 | Alte cheltuieli cu servi- | | | | | ciile executate de terti | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 63 - CHELTUIELI CU IMPOZITELE, TAXELE SI VARSAMINTELE | | ASIMILATE | |-----------------------------------------------------------------------------| |631 | Cheltuieli cu impozitul pe | | | | | salarii | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |635 |Cheltuieli cu alte impozite,| | | | | taxe si varsaminte | | | | | asimilate | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 64 - CHELTUIELI CU PERSONALUL | |-----------------------------------------------------------------------------| |641 | Cheltuieli cu salariile | | | | | personalului | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |645 | Cheltuieli privind asigu- | | | | | rarile si protectia sociala| | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 6451 | Contributia unitatii la | | | | | asigurarile sociale | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 6452 | Contributia unitatii pentru| | | | | ajutorul de somaj | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 6458 | Alte cheltuieli privind | | | | | asigurarile si protectia | | | | | sociala | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 65 - ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE | |-----------------------------------------------------------------------------| |654 | Pierderi din creante | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |658 |Alte cheltuieli de exploatare| | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 66 - CHELTUIELI FINANCIARE | |-----------------------------------------------------------------------------| |663 | Pierderi din creante legate| | | | | de participatii | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |664 | Cheltuieli privind titluri-| | | | | le de plasament cedate | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |665 | Cheltuieli din diferente | | | | | de curs valutar | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |666 |Cheltuieli privind dobinzile| | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |667 | Cheltuieli privind scon- | | | | | turile acordate | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |668 |Alte cheltuieli financiare | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 67 - CHELTUIELI EXCEPTIONALE | |-----------------------------------------------------------------------------| |671 |Cheltuieli exceptionale | | | | | privind operatiile de | | | | | gestiune | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 6711 | Despagubiri, amenzi si | | | | | penalitati | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 6712 | Donatii si subventii | | | | | acordate | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 6714 | Pierderi din debitori | | | | | diversi | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 6718 | Alte cheltuieli exceptiona-| | | | | le privind operatiile de | | | | | gestiune | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |672 | Cheltuieli privind opera- | | | | | tiile de capital | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 6721 | Cheltuieli privind | | | | | activele cedate | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 6728 | Alte cheltuieli exceptio- | | | | | nale privind operatiile | | | | | de capital | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 68 - CHELTUIELI CU AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE | |-----------------------------------------------------------------------------| |681 | Cheltuieli de exploatare | | | | | privind amortizarile si | | | | | provizioanele | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 6811 | Cheltuieli de exploatare | | | | | privind amortizarea | | | | | imobilizarilor | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 6812 | Cheltuieli de exploatare | | | | | privind provizioane pentru | | | | | riscuri si cheltuieli | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 6813 | Cheltuieli de exploatare | | | | | privind provizioane pentru | | | | | deprecierea imobilizarilor | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 6814 | Cheltuieli de exploatare | | | | | privind provizioane pentru | | | | | deprecierea activelor | | | | | circulante | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |686 | Cheltuieli financiare pri- | | | | | vind amortizarile si | | | | | provizioanele | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 6862 | Cheltuieli financiare | | | | | privind provizioane pentru | | | | | riscuri si cheltuieli | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 6863 | Cheltuieli financiare | | | | | privind provizioane pentru | | | | | depreciere | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 6868 | Cheltuieli financiare | | | | | privind amortizarea prime- | | | | | lor de rambursare a | | | | | obligatiunilor | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |687 | Cheltuieli exceptionale | | | | | privind amortizarile si | | | | | provizioanele | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 6871 | Cheltuieli exceptionale | | | | | privind amortizarea | | | | | imobilizarilor | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 6872 | Cheltuieli exceptionale | | | | | privind provizioane pentru | | | | | riscuri si cheltuieli | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 6873 | Cheltuieli exceptionale | | | | | privind provizioane pentru | | | | | deprecieri | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 6874 | Cheltuieli exceptionale | | | | | privind provizioane | | | | | reglementate | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 69 - CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT | |-----------------------------------------------------------------------------| |691 | Cheltuieli cu impozitul | | | | | pe profit | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 70 - VENITURI DIN VINZARI DE PRODUSE, MARFURI, SERVICII | | PRESTATE SI DIN ALTE ACTIVITATI | |-----------------------------------------------------------------------------| |701 | Venituri din vinzarea | | | | | produselor finite | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |702 | Venituri din vinzarea | | | | | semifabricatelor | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |703 | Venituri din vinzarea | | | | | produselor reziduale | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |704 | Venituri din lucrari execu-| | | | | tate si servicii prestate | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |705 | Venituri din studii si | | | | | cercetari | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |706 | Venituri din redevente, | | | | | locatii de gestiune si | | | | | chirii | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |707 | Venituri din vinzari de | | | | | marfuri | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |708 | Venituri din activitatile | | | | | diverse | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 71 - VENITURI DIN PRODUCTIA STOCATA | |-----------------------------------------------------------------------------| |711 | Venituri din productia | | | | | stocata | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 72 - VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI | |-----------------------------------------------------------------------------| |721 | Venituri din productia de | | | | | imobilizari necorporale | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |722 | Venituri din productia de | | | | | imobilizari corporale | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 74 - VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE | |-----------------------------------------------------------------------------| |741 | Venituri din subventii de | | | | | exploatare | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 75 - ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE | |-----------------------------------------------------------------------------| |754 | Venituri din creante | | | | | reactivate | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |758 |Alte venituri din exploatare | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 76 - VENITURI FINANCIARE | |-----------------------------------------------------------------------------| |761 | Venituri din participatii | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |762 | Venituri din alte imobili- | | | | | zari financiare | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |763 | Venituri din creante | | | | | imobilizate | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |764 | Venituri din titluri de | | | | | plasament | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |765 | Venituri din diferente de | | | | | curs valutar | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |766 | Venituri din dobinzi | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |767 | Venituri din scontari | | | | | obtinute | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |768 | Alte venituri financiare | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 77 - VENITURI EXCEPTIONALE | |-----------------------------------------------------------------------------| |771 | Venituri exceptionale din | | | | | operatiuni de gestiune | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 7711 | Venituri din despagubiri | | | | | si penalitati | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 7718 | Alte venituri exceptionale | | | | | din operatiuni de gestiune | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |772 | Venituri din operatiuni | | | | | de capital | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 7721 | Venituri din cedarea | | | | | activelor | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 7727 | Subventii pentru investitii| | | | | virate la venituri | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 7728 | Alte venituri exceptionale | | | | | din operatiuni de capital | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 78 - VENITURI DIN PROVIZIOANE | |-----------------------------------------------------------------------------| |781 | Venituri din provizioane | | | | | privind activitatea de | | | | | exploatare | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 7812 | Venituri din provizioane | | | | | pentru riscuri si cheltuieli| | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 7813 | Venituri din provizioane | | | | |pentru deprecierea | | | | | imobilizarilor | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 7814 | Venituri din provizioane | | | | | pentru deprecierea active- | | | | | lor circulante | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |786 | Venituri financiare din | | | | | provizioane | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 7862 | Venituri din provizioane | | | | |pentru riscuri si cheltuieli| | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 7863 | Venituri din provizioane | | | | | pentru deprecieri | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |787 | Venituri exceptionale din | | | | | provizioane | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 7872 | Venituri exceptionale din | | | | |provizioane pentru riscuri | | | | | si cheltuieli | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 7873 | Venituri exceptionale din | | | | | provizioane pentru | | | | | deprecieri | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 7874 | Venituri exceptionale din | | | | | provizioane reglementate | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | CLASA 8 - CONTURI SPECIALE | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 80 - CONTURI IN AFARA BILANTULUI | |-----------------------------------------------------------------------------| |801 | Angajamente acordate | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 8011 |Giruri si garantii acordate | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 8018 |Alte angajamente acordate | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |802 | Angajamente primite | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 8021 | Giruri si garantii primite | 014 | Garantii depuse pe librete CEC | |-----------------------------------------------------------------------------| | 8028 | Alte angajamente primite | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |803 | Alte conturi in afara | | | | | bilantului | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 8031 |Mijloace fixe luate cu | 001 | Mijloace fixe luate cu chirie | | | chirie | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | 8032 | Valori materiale primite | 010 | Valori materiale primite spre | | | spre prelucrare sau reparare| | prelucrare sau reparare | |-----------------------------------------------------------------------------| | 8033 | Valori materiale primite in| 011 | Valori materiale primite in | | | pastrare sau custodie | | pastrare sau custodie | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 043 | Marfuri in consignatie | |-----------------------------------------------------------------------------| | 8034 | Debitori scosi din activ - | 021 | Debitori scosi din activ- | | | urmariti in continuare | | urmariti in continuare | |-----------------------------------------------------------------------------| | 8035 | Debitori din amenzi si | 022 | Debitori din amenzi si penalitati| | | penalitati pretinse | | pretinse | |-----------------------------------------------------------------------------| | 8036 | Redevente, locatii de | | | | | gestiune, chirii si alte | | | | | datorii asimilate | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 8037 | Efecte scontate neajunse | | | | | la scadenta | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | 8038 | Alte valori in afara | | | | | bilantului | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| | GRUPA 89 - BILANT | |-----------------------------------------------------------------------------| |891 | Bilant de deschidere | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| |892 | Bilant de inchidere | | Cont nou | |-----------------------------------------------------------------------------| NOTA La conturile 1623, 1624, 1625 si 1626 se vor prelua sumele corespunzatoare creditelor pe termen lung si mediu din conturile 820, 822, 824 si 833, iar la conturile 5193, 5194, 5195 si 5196 sumele aferente creditelor pe termen scurt din aceleasi conturi.


Luni, 25 iunie 2018, 11:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.