HOTĂRÂRE nr.712 din 15 decembrie 1993
pentru aprobarea Acordului privind colaborarea in domeniile invatamantului, culturii și stiintei dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Croatia
Textul actului publicat în M.Of. nr. 14/20 ian. 1994

HOTARIREA Nr. 712 din 15 decembrie 1993 pentru aprobarea Acordului privind colaborarea in domeniile invatamintului, culturii si stiintei dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Croatia

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL Nr. 14 din 20 ianuarie 1994 Guvernul Romaniei hotaraste:
ARTICOL UNIC Se aproba Acordul privind colaborarea in domeniile invatamintului, culturii si stiintei dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Croatia, semnat la Zagreb la 19 mai 1993.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza --------------Ministru de stat, ministrul afacerilor externe, Teodor Viorel Melescanu ACORD privind colaborarea in domeniile invatamintului, culturii si stiintei intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Croatia Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Croatia, denumite in continuare parti, dorind sa stabileasca si sa dezvolte o colaborare larga si diversificata in domeniile invatamintului, culturii si stiintei, precum si in alte sectoare, in conformitate cu prevederile acordurilor internationale la care cele doua tari sint parti, in intentia de a contribui si pe aceasta cale la mai buna intelegere intre cetatenii celor doua tari, prin cunoastere reciproca si contacte mai apropiate, decise sa aplice prevederile Actului final de la Helsinki al Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa, ale Cartei de la Paris pentru o noua Europa, au convenit sa incheie prezentul acord care reglementeaza colaborarea in domeniile sus-mentionate.

ART. 1
Cele doua parti vor dezvolta cooperarea dintre tarile lor in domeniile invatamintului, culturii si stiintei, precum si in alte domenii de interes reciproc; vor promova schimburile de materiale si de documentatie si vor facilita contactele directe intre institutii si persoane.

ART. 2
Cele doua parti vor sprijini colaborarea si schimbul de experienta in domeniul invatamintului, prin:
a) schimb de profesori si alti specialisti, pentru a preda cursuri sau a realiza cercetari in domeniul lor de specialitate;
b) promovarea colaborarii directe intre institutiile de invatamint la toate nivelurile;
c) acordarea, pe masura posibilitatilor fiecarei parti, de locuri si burse pentru studii universitare, postuniversitare si de doctorat, in domenii stabilite de comun acord;
d) incurajarea si sprijinirea studierii limbii si literaturii romane si croate, prin: infiintarea in cadrul institutiilor lor de invatamint a unor catedre/lectorate de profil; trimiterea de lectori, carti si publicatii de specialitate; participarea la cursuri de vara;
e) schimburi de studenti si elevi.

ART. 3
Cele doua parti vor sprijini activitatile organizate in comun, inclusiv prin oferirea de materiale documentare specifice si infiintarea de comisii mixte, pentru reflectarea corecta a istoriei, geografiei si a dezvoltarii economicosociale a fiecarei tari in manualele scolare, cursurile universitare si enciclopediile publicate in cealalta tara.
Cele doua tari convin ca, in acceptiunea prezentului acord, colaborarea in domeniul invatamintului poate cuprinde cele mai diferite sectoare ale sistemelor educationale respective, asa cum vor fi convenite la nivel departamental.

ART. 4
Partile vor acorda o atentie deosebita necesitatii de a satisface pe deplin nevoile in materie de invatamint si cultura ale minoritatii romane care traieste in Croatia si ale minoritatii croate care traieste in Romania, mai ales in domeniul limbii si literaturii romane si croate si de a proteja reciproc mostenirea lor culturala si istorica.
In acest scop, vor fi incheiate programe speciale si vor fi convenite forme de colaborare intre institutiile de baza din cele doua tari, luind in considerare sugestiile respectivelor minoritati, prin:
- trimiterea de experti si profesori;
- trimiterea de manuale si aprovizionarea bibliotecilor scolare;
- organizarea de seminarii;
- acordarea de burse etc.

ART. 5
Cele doua parti vor incuraja recunoasterea reciproca a certificatelor, diplomelor si titlurilor acordate de institutiile lor de invatamint si stiintifice, prin incheierea unor intelegeri separate in care sa fie precizate conditiile si exigentele impuse de echivalare.

ART. 6
Ambele parti vor facilita mai buna cunoastere reciproca a valorilor autentice ale culturii si artei popoarelor lor, prin:
a) schimb de scriitori, oameni de arta, interpreti amatori si profesionisti, precum si de specialisti si personalitati care activeaza in domeniile prevazute de prezentul acord;
b) organizarea de manifestari culturale si artistice - expozitii de arta, prezentari de filme, programe de radio si televiziune, reprezentatii de teatru, dansuri si muzica - de catre una dintre parti pe teritoriul celeilalte parti;
c) schimb si donatii de publicatii de arta, filme, carti, periodice, inregistrari muzicale, partituri, discuri si benzi, intre biblioteci, muzee si alte institutii culturale;
d) colaborarea intre edituri, inclusiv in ceea ce priveste difuzarea cartilor;
e) organizarea in comun a unor manifestari culturale (expozitii, simpozioane etc.) pe teme convenite in prealabil;
f) sprijinirea includerii in repertoriul institutiilor de profil din tara proprie a unor lucrari dramatice si muzicale ale creatorilor din cealalta tara;
g) incurajarea traducerii si publicarii in tarile lor de lucrari literare, stiintifice, reprezentative, ale unor autori din cealalta tara.

ART. 7
Cele doua parti vor incuraja invitarea si participarea unor personalitati din cealalta tara, din domeniile invatamintului, culturii si stiintei, la congrese, conferinte, festivaluri artistice sau alte manifestari cu participare internationala organizate pe teritoriul lor.

ART. 8
Ambele parti vor stimula colaborarea din domeniul protejarii si conservarii patrimoniului cultural.

ART. 9
Cele doua parti vor promova colaborarea activa a reprezentantilor si delegatilor lor in cadrul UNESCO si al altor organisme si reuniuni internationale din domeniul politicii culturale.

ART. 10
Partile vor sprijini si promova colaborarea, sub cele mai diverse forme, intre institutiile lor centrale si locale de arhivistica, muzee si biblioteci, facilitind accesul oamenilor de stiinta si cercetatorilor din cealalta tara la fondurile respectivelor institutii.
Aceste facilitati vor fi acordate pe baza de reciprocitate, in conformitate cu legile si reglementarile in vigoare in fiecare tara, si vor fi convenite intre organizatiile de resort.

ART. 11
Ambele parti vor incuraja si sprijini colaborarea intre uniunile profesionale si de creatie in baza unor programe, protocoale sau a altor documente de lucru ce vor fi convenite direct intre acestea.

ART. 12
Cele doua parti vor sprijini colaborarea dintre agentiile lor de presa, asociatiile de ziaristi si reporteri, schimburile de vizite, precum si acreditarea de corespondenti de presa, permanenti sau temporari.

ART. 13
Partile vor incuraja colaborarea directa a institutiilor din domeniul televiziunii, radioului si a altor mijloace audiovizuale, in scopul promovarii cunoasterii reciproce a celor doua popoare si a realizarilor lor in domeniile reglementate prin acest acord.

ART. 14
Partile vor sprijini colaborarea intre arhivele de filme, cinemateci si institutiile lor cinematografice.

ART. 15
Partile vor incuraja deschiderea de centre culturale si asociatii ale celeilalte parti, in conformitate cu reglementarile lor in domeniu.

ART. 16
Cele doua parti vor favoriza cooperarea in domeniul stiintei si tehnologiei, prin:
a) stabilirea si realizarea de programe, studii si alte activitati comune in diferite ramuri ale stiintei si tehnologiei;
b) schimburi de specialisti, cadre didactice universitare, cercetatori, tehnicieni si vizite de experti;
c) schimburi de publicatii si de documentatie stiintifica, inclusiv filme si casete video, precum si de rezultate ale cercetarii stiintifice.
Ambele parti vor incuraja, totodata, colaborarea directa intre academiile, ministerele sau departamentele de stiinta si tehnologie, prin convenirea unor programe adecvate in acest sens.
Ambele parti vor facilita organizarea de expozitii si manifestari tehnicostiintifice, cercetari comune pentru teme de interes reciproc, valorificarea in comun a unor rezultate obtinute in domeniul stiintei si tehnologiei.
Detaliile si conditiile financiare ale colaborarii vor fi stabilite in acorduri, protocoale sau conventii, ce se vor incheia intre institutiile interesate.

ART. 17
Ambele parti au convenit ca printre prioritatile lor in domeniul colaborarii stiintifice ar putea fi considerate: protectia mediului, medicina, agricultura, cercetarea tehnica, problemele energiei, resursele naturale si utilizarea lor, standardizarea, politica in domeniul tehnico-stiintific si managementul.

ART. 18
Cele doua parti vor promova colaborarea stiintifica sub auspiciile unei terte parti (C.E., O.N.U., O.M.S., initiativele comerciale transnationale etc.).
Prin aceasta se va contribui la procesul de integrare in Europa.

ART. 19
Cele doua parti vor incuraja colaborarea intre asociatiile de tineret si intre persoane, in vederea extinderii cunoasterii reciproce si a mai bunei intelegeri.

ART. 20
Partile vor sprijini o mai strinsa colaborare in domeniul culturii fizice si sportului, pe baza de intelegeri intre organizatiile corespunzatoare, mai ales in sectorul sportului pentru copii, tineri si al sporturilor recreative.

ART. 21
Partile se vor informa reciproc asupra manifestarilor stiintifice, culturale , artistice, sportive si a altor activitati cu caracter international pe care le organizeaza, facilitindu-si reciproc participarea la acestea.

ART. 22
Pentru aplicarea acestui acord, cele doua parti vor desemna reprezentanti sau delegati ai ministerelor sau institutiilor interesate, care se vor intruni periodic si alternativ la Bucuresti si Zagreb, intr-o comisie mixta.
Comisia mixta incheie programe interguvernamentale si/sau interdepartamentale de colaborare si schimburi, pe perioade ce vor fi convenite de catre cele doua parti, in care vor fi stabilite formele de colaborare, modalitatile de realizare si conditiile financiare.

ART. 23
Cele doua parti vor facilita, pe teritoriul lor si potrivit posibilitatilor lor, rezolvarea problemelor financiare si de alta natura care pot aparea in cursul desfasurarii de catre cealalta parte a unor activitati in legatura cu prezentul acord.

ART. 24
Prezentul acord nu exclude posibilitatea altor forme de colaborare pe care nu le abordeaza, dar care corespund obiectivelor sale.

ART. 25
Prezentul acord va intra in vigoare la data la care ambele parti isi vor fi notificat indeplinirea formalitatilor interne necesare in acest scop.

ART. 26
Acordul este valabil pe o perioada de 5 ani, dupa care va fi prelungit, in mod automat, pe noi perioade de cite 5 ani, daca nici una dintre parti nu il va denunta, in scris, pe cale diplomatica. In acest caz, denuntarea isi va produce efectele dupa 6 luni de la data notificarii.
In cazul denuntarii prezentului acord in conformitate cu prevederile acestui articol, orice program de schimburi, intelegere sau proiect realizat in baza sa si care nu a fost epuizat isi pastreaza valabilitatea pina la incheiere.
Incheiat la Zagreb la 19 mai 1993, in limbile romana, croata si engleza, toate textele avind valoare egala. In caz de litigiu, textul in limba engleza va prevala.
Pentru Guvernul Romaniei, Pentru Guvernul Republicii Croatia, Teodor Viorel Melescanu dr. Zdenko Skrabolo


Luni, 27 iunie 2022, 20:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.