CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ
unic la nivel național
Textul actului publicat în alt/10-03-1993

Inregistrat la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale sub nr. 53.225 din 10 martie 1993

PARTI CONTRACTANTE

In temeiul art. 8, alin. 3 si art. 20 din Legea nr. 13/1991, intre:

1. Salariati, reprezentati in conformitate cu art. 42 din Legea nr. 54/1992 prin: Confederatia Nationala Sindicala "Cartel ALFA" Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din Romania Confederatia Sindicatelor Independente "FRATIA" Confederatia Blocul National Sindical Confederatia Nationala a Sindicatelor Independente FIDES Confederatia Sindicatelor Miniere din Romania Confederatia Sindicatelor Neafiliate din Romania COSIN Confederatia UNIVERS Confederatia Sindicatelor Lucratorilor din Agricultura si Alimentatie CERES Confederatia Nationala METAL Alianta Confederativa Intersindicala "15 Noiembrie" Confederatia Nationala a Sindicatelor CONSTRUCT din Romania Confederatia Sindicala CONSILVA Confederatia Sindicala HERCULES Confederatia Sindicatelor din COOPERATIE

2. Reprezentantii patronilor la nivel national, numiti de Camera de Comert si Industrie a Romaniei prin Decizia nr.31 din 11.02.1993 a intervenit urmatorul contract colectiv de munca la nivel national:

CAPITOLUL 1
DISPOZITII GENERALE

Art. 1. - Partile contractante recunosc si accepta pe deplin ca sint egale si libere in negocierea Contractului colectiv de munca unic la nivel national si se obliga sa respecte in totalitate prevederile acestuia.

Art. 2. - Prevederile prezentului contract colectiv de munca se aplica in ramurile, grupurile de unitati, unitatile si institutiile, indiferent de forma de organizare, de provenienta capitalului, modul de finantare (inclusiv de la bugetul public) si caracterul activitatii, in care oricare din confederatiile sindicale semnatare au membrii de sindicat.

Art. 3. - (1) Prezentul contract se incheie pe o durata de un an.

(2) Prezentul Contract colectiv de munca la nivel national asigura garantii minime pentru incheierea contractelor colective de munca la nivel de ramura, grupuri de unitati, unitati si institutii, precum si a contractelor individuale de munca.

Art. 4. - (1) Contractul colectiv de munca la nivel national cuprinde drepturile si obligatiile patronilor si ale salariatilor cu privire la stabilirea conditiilor generale de munca.

(2) In ce priveste conditiile specifice de munca, determinarea conform legii , drepturile si obligatiile partilor se vor stabili prin contractele colective de munca la nivel de ramura, grup de unitati, unitati si institutii.

Art. 5. - (1) Orice cerere de modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri.

(2) Cererea de modificare se comunica in scris celeilalte parti.

(3) Negocierile cu privira la modificare nu vor putea incepe mai tirziu de 15 zile lucratoare de la data comunicarii si nici mai devreme de 48 de ore de la data acestei comunicari.

(4) Cererile de modificare vor fi depuse de catre reprezentantul patronilor la una din confederatiile sindicale semnatare, iar ale confederatiilor sindicale la Confederatia Nationala a Patronatului Roman.

(5) In perioada de la depunerea cererii de modificare si a inca 10 zile lucratoare de la inceperea negocierilor potrivit alin. 3, patronul se obliga sa nu procedeze la desfaceri de contracte de munca, pentru motive neimputabile salariatilor, si organizatiile sindicale se obliga sa nu declanseze conflicte de munca legate de modificarea propusa prezentului contract.

(6) Modificarile aduse contractului produc aceleasi efecte ca si contractul, de la data inregistrarii lor.

Art. 6. - Patronatul, cu sprijinul institutiilor guvernamentale, la cererea organizatiilor sindicale va pune cu cel putin 5 zile inainte, la dispozitia acestora informatiile si documentele necesare pentru a putea fi folosite la negocierea contractelor colective la nivel national, de ramura, grupuri de unitati, unitati si institutii.

Art. 7. - Suspendarea si incetarea contractului au loc potrivit legii.

Art. 8. - (1) Interpretarea clauzelor prezentului contract se face prin consens.

(2) Daca nu se realizeaza consensul, clauza se interpreteaza conform regulilor de drept comun, iar daca si dupa aceasta exista indoiala, se interpreteaza in intelesul mai favorabil salariatilor.

Art. 9. - (1) Pentru solutionarea, pe cale amiabila, a litigiilor intervenite cu ocazia executarii, modificarii, suspendarii sau incetarii contractului colectiv de munca la nivel national, partile convin sa instituie o comisie paritara.

(2) Componenta, organizarea si functionarea comisiei paritare se stabilesc prin regulamentul din Anexa nr. 1, la prezentul contract.

(3) Declansarea procedurii prevazute la alin. 1 nu constituie impediment pentru sesizarea instantei de judecata competenta, potrivit prevederilor legii.

(4) Adoptarea unei hotariri de catre comisia paritara, in conditiile prevazute in Anexa nr. 1, impiedica sesizarea instantei, iar daca sesizarea a avut loc, judecata inceteaza.

Art. 10. - Patronii vor asigura afisarea in unitati, la locurile de munca convenite cu organizatiile sindicale, a prezentului contract colectiv de munca la nivel national, astfel incit salariatii sa ia cunostinta de continutul sau.

Art. 11. - La incheierea contractelor individuale de munca, salariatii ce nu au fost reprezentati la negocierea prezentului contract colectiv de munca la nivel national, pot adera la aplicarea acestuia daca, in acest sens, fac o declaratie, potrivit Anexei nr. 2, pe care o depun la sindicatele afiliate confederatiilor semnatare.

Art. 12. - Imputernicitii organelor de conducere ai organizatiilor patronale precum si ai confederatiilor sindicale semnatare vor verifica la sesizarea uneia dintre parti modul in care sint respectate prevederile din prezentul contract; administratiile vor asigura intrarea in unitate, in conformitate cu regulamentul de ordine interioara, si protectia in unitate pe durata verificarii, cu respectarea normativelor in vigoare.

Art. 13. - (1) Drepturile salariatilor prevazute in prezentul contract colectiv de munca nu pot sa reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost recunoscute anterior, negociate la nivel de ramura, grupuri de unitati, unitati sau institutii.

(2) Daca prin reglementari sau acorduri anterioare au fost prevazute drepturi mai mari pentru salariati, se vor aplica aceste reglementari sau acorduri, afara daca prin lege se dispune in mod expres altfel.

(3) In situatiile in care, in privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca, intervin reglementari legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract.

(4) Partile se obliga ca, in perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munca, sa nu promoveze si sa nu sustina proiecte de acte normative a caror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de munca, oricare ar fi nivelul la care acestea s-au incheiat.

(5) Partile convin sa faca interventiile necesare pentru respectarea prevederilor art. 27 alin. 2 din Legea nr. 54/1991 si respectiv consultarea organizatiilor sindicale si patronale semnatare in toate cazurile in care se initiaza acte normative ce privesc relatiile de munca.

Art. 14. - In cazul in care, din diferite motive, partile au incheiat contracte colective de munca la un nivel inferior, inaintea contractelor la nivel superior , cele de la nivelurile inferioare se vor adapta contractelor colective de la nivel superior, acolo unde prevederile minimale ale acestora nu au fost atinse.

Art. 15. - (1) In scopul salarizarii si acordarii celorlalte drepturi prevazute in prezentul contract pentru personalul institutiilor finantate de la bugetul public national, partile contractante vor purta negocieri pentru stabilirea fondurilor aferente acestei categorii de personal si a constituirii surselor, inainte de adoptarea Legii privind aprobarea bugetului public national, precum si in vederea modificarii ulterioare a acestuia.

(2) Partile contractante vor purta negocieri in vederea includerii drepturilor respective in actele normative prin care se reglementeaza astfel de drepturi cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate sau cu identificarea altor resurse pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare.

(3) Pe baza fondurilor aprobate in conditiile prevazute la alin. 1, partile vor negocia utilizarea acestora pentru stabilirea salariilor si celorlalte drepturi de personal la institutiile finantate de la bugetul public national.

(4) Clauzele prezentului contract colectiv de munca la nivel national, privind drepturile salariale si celelalte drepturi de personal, vor fi aplicate pentru salariatii din institutii finantate de la bugetul public national, in conditiile prevazute la alin. 1, 2 si 3.

CAPITOLUL 2
INCHEIEREA, EXECUTAREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA

Art. 16. - In vederea stabilirii concrete a drepturilor si obligatiilor salariatilor, angajarea se face prin incheierea contractului individual de munca.

Art. 17. - (1) Incheierea contractului individual de munca se face pe baza conditiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetateanului si numai pe criteriul aptitudinilor si competentei profesionale.

(2) Patronul se obliga sa aduca la cunostinta salariatilor posturile disponibile si conditiile de ocupare a lor.

(3) In cazul in care angajarea se face prin concurs, daca un salariat si o persoana din afara unitatii obtin aceleasi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.

(4) Prevederile alin. 1-2 se aplica si pentru salariatii institutiilor bugetare.

Art. 18. - (1) Incheierea contractului individual de munca se va face pe perioada nedeterminata. Daca salariatul solicita asistenta din partea organizatiei sindicale, aceasta se poate acorda.

(2) Contractele individuale se pot incheia si pe durata determinata.

(3) Contractul individual de munca va cuprinde cel putin clauzele prevazute in Anexa nr. 3.

(4) Contractele individuale de munca se incheie in scris, cite un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui ce angajeaza.

Art. 19. - (1) Contractul individual de munca se poate modifica, in ceea ce priveste felul muncii, locul muncii si drepturile salariale prin acordul partilor sau din initiativa uneia din parti, in cazurile prevazute de lege.

(2) Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, locul muncii sau drepturile salariale, nu da dreptul celui care angajeaza de a proceda la desfacerea unilaterala a contractului individual de munca, pentru acest motiv.

(3) Delegarea si detasarea salariatilor se face in conditiile prevazute de lege cu drepturile prevazute in prezentul contract.

Art. 20. - Contractul individual de munca se poate suspenda, in ceea ce priveste efectele sale, prin acordul partilor sau cazurilor prevazute de lege in mod expres.

Art. 21. - (1) Incetarea contractului individual de munca poate avea loc - in conditiile prevazute de lege - prin unul din urmatoarele moduri:

a) acordul partilor;
b) desfacerea din initiativa uneia din parti.

(2) In cazurile in care, la desfacerea contractului de munca, unitatea este obligata, potrivit legii, sa acorde un preaviz, durata acestuia va fi de o luna.

(3) In perioada preavizului, salariatii au dreptul sa absenteze patru ore pe zi de la programul unitatii pentru a-si cauta un loc de munca, fara ca aceasta sa afecteze salariul si celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul in conditiile stabilite de patron.

(4) In cazul in care unei persoane i se desface contractul de munca fara sa i se acorde preavizul prevazut la alin. 2, aceasta are dreptul la o indemnizatie egala cu salariul de baza pe o luna, avut la data desfacerii contractului de munca.

Art. 22. - Contractul individual de munca nu poate fi desfacut din initiativa celui care angajeaza, in cazurile in care prin lege sau prin contractul colectiv de munca s-au prevazut asemenea interdictii.

Art. 23. - (1) La desfacerea contractului de munca din motive neimputabile salariatului patronii vor acorda acestuia o compensatie de 50% din salariul lunar, in afara drepturilor convenite la zi.

(2) Prevederile alin. 1 sint aplicabile atunci cind desfacerea contractului de munca a intervenit din urmatoarele motive:

a) unitatea isi reduce personalul prin desfiintarea unor posturi de natura celui ocupat de cel in cauza, ca urmare a reorganizarii;
b) unitatea isi inceteaza activitatea;
c) unitatea se muta in alta localitate si are posibilitatea sa-si asigure pe plan local, cadrele necesare;
d) unitatea se muta in alta localitate, iar persoana incadrata nu accepta sa o urmeze;
e) persoana nu corespunde sub aspect profesional postului in care a fost incadrata din motive neimputabile acesteia si nu i s-a oferit trecerea intr-o munca corespunzatoare;
f) in postul ocupat de persoana incadrata in munca este reintegrat, pe baza hotaririi organelor competente, cel care a detinut anterior acel post.

CAPITOLUL 3
CONDITII DE MUNCA, PROTECTIA MUNCII SI P.S.I.

Art. 24. - (1) Partile se obliga sa depuna eforturile necesare pentru institutionalizarea unui sistem organizat avind drept scop ameliorarea continua a conditiilor de munca.

(2) Pina la realizarea obiectivului prevazut la alineatul precedent, in contractele colective de munca se vor prevedea proceduri de consultare a reprezentantilor sindicali cu cei care angajeaza, referitoare la orice masuri care ar urma sa fie luate pentru imbunatatirea conditiilor de munca.

(3) La stabilirea masurilor vizind conditiile de munca, partile implicate vor tine seama de urmatoarele principii de baza:

a) masurile preconizate sa vizeze, mai intii, ameliorarea reala a conditiilor de munca si numai daca acest lucru nu este posibil la un moment dat, sa se procedeze la compensari banesti sau de alta natura;
b) masurile preconizate pentru ameliorarea conditiilor de munca trebuie sa fie realizate impreuna cu reprezentantii sindicali, astfel incit acestia sa fie consultati si informati cu privire la aceste masuri, incheindu-se anexe speciale la contractele colective de munca.

Art. 25. - Organizarea activitatii, prin stabilirea unei structuri organizatorice rationale, repartizarea tuturor salariatilor pe locuri de munca cu precizarea atributiilor si raspunderile lor, elaborarea de norme de munca fundamentale din punct de vedere tehnic, precum si exercitarea controlului asupra modului de indeplinire a obligatiilor de serviciu de catre salariati sint atribute de competenta exclusiva a celor care angajeaza.

Art. 26. - (1) Patronul va asigura organizarea rationala a muncii pentru fiecare loc de munca. Pe aceasta baza, se stabilesc sarcini si raspunderi sub forma de norme de munca; acestea pot fi: norme de timp, norme de productie, norme de personal, insotite de descrierea sferei de atributii si a zonei de deservire menite sa asigure utilizarea integrala si eficienta a timpului de lucru.

(2) Normele de munca vor fi astfel stabilite incit sa asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului muscular sau intelectual si o tensiune nervoasa, care sa nu conduca la oboseala excesiva a salariatilor.

(3) Normele de munca aprobate de conducatorul unitatii, cu avizul sindicatelor, constituie anexa la contractul colectiv de munca si se fac conoscute salariatilor cu cel putin 5 zile inainte de aplicare.

Art. 27. - (1) Activitatea de normare a muncii se refera la toate categoriile de salariati, potrivit specificului activitatii fiecaruia si se bazeaza pe tehnicile normarii muncii; aceasta se desfasoara ca un proces continuu, in permanenta concordanta cu schimbarile ce au loc in organizarea si nivelul de dotare tehnica a muncii.

(2) In toate situatiile in care normele de munca nu asigura un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesiva sau, dupa caz, nu corespund conditiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi ceruta atit de patron, cit si de sindicate. In caz de divergente in ce priveste calitatea normelor de munca se va recurge la o expertiza tehnica stabilita de comun acord. Concluziile expertizei tehnice sint obligatorii pentru ambele parti.

(3) Reexaminarea normelor de munca, nu va putea conduce la diminuarea salariului de baza negociat.

(4) Cheltuielile ocazionate de solutionarea divergentelor cu privire la modificarea normelor de munca vor fi suportate de patroni pentru prima solicitare a sindicatelor.

Art. 28. - Patronul are obligatia sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca, iar salariatii trebuie sa realizeze norma de munca sau, dupa caz, sarcinile ce decurg din functia sau postul detinut.

Art. 29. - Normativele de personal care vor fi utilizate la fundamentarea numarului de personal din institutiile publice, se vor elabora de catre ministere sau, dupa caz, de catre alte organe centrale de resort, cu avizul federatiilor sindicatelor pe ramura.

Art. 30. - (1) Locurile de munca se clasifica in locuri de munca normale si locuri de munca cu conditii deosebite.

(2) Locurile de munca cu conditii deosebite sint cele grele, periculoase, nocive, penibile, sau alte asemenea, stabilite prin contracte colective de munca la nivel de ramura, grupuri de unitati, unitati si institutii, dupa caz.

Art. 31. - (1) Pentru prestarea activitatii in locurile de munca prevazute in art. 30, alin. 2, salariatii au dreptul, dupa caz, la sporuri la salariul de baza, durata redusa a timpului de lucru, alimentatie de intarire a rezistentei organismului, echipament de protectie gratuit, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare, prevazute de contractele colective de munca la nivel de ramura, grupuri de unitati, unitati si institutii; duratele de reducere a virstei pentru pensionare sint cele prevazute de lege.

(2) Categoriile de salariati prevazute la art. 30, alin. 2 vor fi supuse obligatoriu unui examen medical efectuat de medicul de medicina a muncii, in conditiile si la termenele ce se vor stabili prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate si institutie.

Art. 32. - (1) In cazul in care conditiile de munca se normalizeaza, salariatii vor beneficia, pentru refacerea capacitatii de munca, inca minimum o luna, de urmatoarele drepturi:

- spor pentru conditii grele de munca;
- spor pentru nocivitate;
- alimentatie de intarire la rezistenta a organismului.

(2) De drepturile prevazute in alin. 1 beneficiaza si salariatii care au lucrat cel putin sase luni in conditiile alin. 1 si isi schimba locul de munca din motive ce nu le sint imputabile, daca drepturile de aceeasi natura la noul loc de munca sint mai mici.

Art. 33. - In toate cazurile in care conditiile de munca s-au inrautatit, determinind reclasificarea locurilor de munca, salariatii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari incepind cu data schimbarii conditiilor de munca, indiferent de momentul efectuarii reclasificarii de catre organele competente.

Art. 34. - In afara prevederilor normale generale republicane si departamentale de protectia muncii, pe care partile le considera ca fiind minimale, in contractele colective de munca la nivel de ramura, grupuri de unitati precum si cele la nivel de unitate sau institutie, pot fi incluse clauze suplimentare de punere in aplicare.

Art. 35. - (1) Partile sint de acord ca nici o masura de protectie a muncii nu este eficienta daca nu este cunoscuta, insusita si aplicata in mod constient de salariati.

(2) Patronul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a salariatilor, cu privire la normele de protectie a muncii. Prin contractele colective de munca la nivel de unitati se vor prevedea masuri specifice, periodicitatea, metodologia, obligatiile si raspunderile, controalele proprii in conformitate cu reglementarile elaborate de Departamentul protectiei muncii din Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si cu normele proprii. Timpul afectat acestor activitati, inclusiv orele de instructaj, se includ in timpul de munca si este salarizat.

(3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munca sau a felului muncii, acesta va fi instruit si testat efectiv cu privire la riscurile ce le presupune noul sau loc de munca si normele de protectie a muncii pe care este obligat sa le cunoasca si sa le respecte in procesul muncii.

(4) In cazurile in care, in procesul muncii, intervin schimbari ce impun aplicarea unor norme noi de protectie a muncii, salariatii vor fi instruiti in conditiile prevazute la alineatul precedent.

Art. 36. - (1) Contravaloarea echipamentului de protectie se suporta integral de patron „

(2) Contravaloarea echipamentului de lucru se suporta potrivit prevederilor legale si a celor din contractele colective de munca de la celelalte niveluri.

(3) In toate cazurile in care in afara echipamentului de lucru prevazut de lege, patronul cere o anumita tinuta vestimentara, speciala ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suporta integral de patronat.

Art. 37. - Prin contractele colective de munca la nivel de unitate sau institutie se vor stabili parametrii de microclimat care vor fi urmariti la fiecare loc de munca, in vederea luarii masurilor de protectia muncii specifice, precum si programele de control al realizarii masurilor stabilite.

Art. 38. - (1) In vederea mentinerii si imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatii, patronul va lua urmatoarele masuri de amenajare ergonomica a locului de munca:

a) asigurarea conditiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibratii, temperatura, aerisirea, umiditate);
b) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca (vestiare, bai, grupuri sanitare, sali repaos, cantina-restaurant);
c) diminuarea pina la eliminarea treptata a emisiunilor poluante.

(2) Masurile concrete in sensul prevederilor alin. 1 se stabilesc prin contractul colectiv de munca din unitati si institutii.

(3) Salariatii sint obligati sa pastreze in bune conditii amenajarile efectuate de patron, sa nu le deterioreze, descompleteze ori sa sustraga componente ale acestora.

Art. 39. - (1) Patronul va organiza la angajare si, ulterior, cel putin o data pe an, examinarea medicala a salariatilor, in scopul de a constata daca sint apti pentru desfasurarea activitatii in postul pe care ar urma sa-l ocupe sau pe care il ocupa, precum si pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale. Examinarea medicala este gratuita si cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii. Conditiile concrete urmeaza sa fie stabilite la nivel de unitate.

(2) Salariatii sint obligati sa se supuna examenelor medicale in conditiile organizarii potrivit prevederilor alin. 1.

(3) In cazul cind dispozitiile legale speciale sau ale contractului colectiv de munca prevad examinari medicale la termene mai scurte determinate de conditiile deosebite de la locurile de munca, se vor aplica aceste prevederi.

(4) Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea medicala organizata potrivit alin. 1 si 3 constituie abateri disciplinare.

Art. 40. - La cererea uneia dintre parti, medicii de medicina muncii si inspectorii de protectia muncii vor fi consultati la modificarea duratei timpului de lucru si acordarea de concedii suplimentare.

Art. 41. - Partile convin sa faca demersurile necesare la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Sanatatii pentru constituirea, preluarea sau sponsorizarea unor unitati medico-spitalicesti.

Art. 42. - (1) Partile vor asigura un regim de protectie special a muncii femeilor si tinerilor in virsta de pina la 18 ani, cel putin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislatia muncii si prevederile prezentului contract, pe care le socotesc ca fiind minimale.

(2) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor reglementate de legislatia muncii pot fi stabilite prin contractul colectiv de munca de la celelalte niveluri.

Art. 43. - Patronul nu va refuza angajarea sau, dupa caz, mentinerea in munca a persoanelor handicapate, in cazurile in care acestea sint apte pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu aferente posturilor existente.

Art. 44. - In cazul recomandarilor medicale, patronul va asigura trecerea salariatilor in alte locuri de munca si, dupa caz, recalificarea acestora, in functie de posibilitatile fiecarei unitati care vor fi stabilite impreuna cu sindicatele.

Art. 45. - Confederatiile semnatare si federatiile componente pot organiza si desfasura verificari privind respectarea normativelor, normelor si prevederilor din contractele colective cu privire la protectia si securitatea muncii.

CAPITOLUL 4
SALARIZARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE

Art. 46. - (1) Pentru munca prestata in conditiile prevazute in contractul individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu in bani convenit la incheierea contractului de munca, indiferent de natura unitatii in care isi desfasoara activitatea.

(2) La unitatile producatoare de produse agricole, o parte din salariu se poate plati si in natura. Plata in natura stabilita prin negocieri in unitati, nu poate depasi 50% din salariu.

(3) Salariul cuprinde salariul de baza, adaosurile si sporurile la acesta.

Art. 47. - (1) Formele de organizare a muncii si salarizare ce se pot aplica sint urmatoarele:

a) in regie sau dupa timp;
b) acord;
c) pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate;
d) alte forme specifice unitatii.

(2) Organizarea muncii si salarizarea in acord poate avea loc intr-una din urmatoarele forme:

a) acord direct;
b) acord progresiv;
c) acord indirect.

(3) Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv.

(4) Forma de organizare a muncii si de salarizare ce urmeaza sa se aplice fiecarei activitati, se stabileste prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate, sau dupa caz, institutie.

Art. 48. - (1) Se stabilesc urmatorii coeficienti minimi de ierarhizare, pentru urmatoarele categorii de salariati:

a) Muncitori:
1. necalificati = 1;
2. calificati = 1,2;
b) personal administrativ incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este:
1. liceala = 1,1;
2. post liceala = 1,5;
c) personal de specialitate incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este:
1. postliceala = 1,25;
2. scoala de maistri = 1,3;
3. subingineri = 1,4;
d) personal incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este: studii superioare = 1,5.

(2) Coeficientii de salarizare de la alin. 1 se aplica la salariul minim negociat pe unitate.

Art. 49. - (1) Sporurile minime ce se acorda in conditiile prezentului contract sint:

a) pentru conditii deosebite de munca, grele, periculoase, sau penibile..............................................10%
b) pentru conditii nocive de munca din salariul minim negociat la nivel de unitate..............................10%
c) pentru orele lucrate suplimentar peste programul normal de lucru si lucrul in zilele libere si sarbatori legale...100%
d) pentru vechime in munca, minim 5% pentru 3 ani vechime si maxim 25% la o vechime de peste 20 ani
e) pentru lucrul in timpul noptii............................25%
f) spor de santier...........................................100 lei/zi
g) pentru exercitarea si a unei functii se poate acorda un spor de pina la 50% din salariul de baza al functiei inlocuite; cazurile in care se aplica aceasta prevedere si cuantumul sporului se vor stabili prin negocieri la contractele de munca la nivel de ramura, grupuri de unitati, unitati sau institutii.

(2) Prin contractul colectiv de munca la nivel de ramura, grupuri de unitati si unitati pot fi negociate si alte categorii de sporuri (spor de izolare, spor pentru folosirea unei limbi straine - daca aceasta nu este cuprinsa in obligatiile postului, etc.).

(3) Sporurile prevazute mai sus se acorda numai la locurile de munca unde acestea nu sint cuprinse in salariul de baza.

Art. 50. - (1) Adaosurile la salariul de baza sint:

a) adaosul de acord;
b) premiile acordate din fondul de premiere, calculate intr-o proportie de minimum 1,5% din fondul de salarizare realizat lunar si cumulat;
c) cota-parte din profit ce se repartizeaza salariatilor este de pina la 10% in cazul societatilor comerciale si de pina la 5% in cazul regiilor autonome ;
d) alte adaosuri, convenite la nivelul unitatilor si institutiilor.

(2) Conditiile de diferentiere, diminuare sau anulare a participarii la fondul de stimulare din profit sau la fondul de premiere, precum si perioada la care se acorda cota de profit salariatilor, care nu poate fi mai mare de un an, se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate si dupa caz, institutie.

Art. 51. - (1) Patronul va asigura conditiile necesare realizarii de catre fiecare salariat a sarcinilor ce ii revin, in cadrul programului zilnic de munca stabilit.

(2) In situatia in care patronul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, partial sau total, conditiile necesare realizarii sarcinilor de serviciu, acesta este obligat sa plateasca salariatilor salariul de baza pentru timpul cit lucrul a fost intrerupt.

(3) In cazurile exceptionale, cind din motive tehnice sau alte motive, activitatea a fost intrerupta, salariatii vor primi 75% din salariul de baza individual avut, cu conditia ca incetarea lucrului sa nu se fi produs din vina lor si daca in tot acest timp au ramas la dipozitia unitatii. Prin negocieri la nivelul unitatii sau institutiei se va stabili concret modul de realizare a prevederii de a ramine la dispozitia unitatii, prezenti in incinta unitatii in asteptarea reluarii activitatii sau raminerea la domiciliu, de unde sa poata fi convocati de unitate.

(4) In cazurile prevazute in alin. 3, salariatii beneficiaza si de celelalte drepturi prevazute de lege pentru astfel de situatii.

Art. 52. - (1) Indexarea se face pe baza coeficientilor de indexare stabiliti de comisia nationala pentru indexare.

(2) Urmarea indexarii patronul va recalcula tarifele sau, respectiv, cotele de manopera, pe unitatea de produs sau valorica, corespunzator formelor de organizare a muncii si de salarizare aplicate in unitate.

Art. 53. - Plata salariilor se face periodic, la datele la care se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivelul unitatii sau institutiei.

Art. 54. - (1) Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale unitatii sau institutiei.

(2) In caz de faliment sau lichidare judiciara salariatii au calitatea de creditori privilegiati si drepturile lor banesti consituie creante privilegiate, urmind sa fie platite integral, inainte de a-si revendica cota-parte ceilalti creditori.

Art. 55. - Patronii vor tine evidenta in care sa se mentioneze activitatea desfasurata in baza contractului individual de munca si drepturile de care salariatii au beneficiat si le vor elibera dovezi pentru acestea.

CAPITOLUL 5
TIMPUL DE MUNCA SI TIMPUL DE ODIHNA

Art. 56. - (1) Durata normala a timpului de lucru este de 8 ore pe zi si de 40 ore pe saptamina, realizata prin saptamina de lucru de cinci zile.

(2) La locurile de munca unde, datorita specificului activitatii, nu exista posibilitatea incadrarii in durata normala a timpului de lucru, se pot stabili forme specifice de organizare a timpului de lucru, dupa caz, in tura, tura continua, turnus, program fractionat.

(3) Locurile de munca la care se aplica formele specifice de organizare a programului de lucru prevazute la alin. 2, precum si modalitatile concrete de organizare si evidenta a muncii prestate se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de ramura, grupuri de unitati, unitati sau institutii.

Art. 57. - (1) Pentru unele activitati, locuri de munca si categorii de personal, prevazute in contractul colectiv de munca de la unitati sau institutii, se pot stabili programe de lucru partiale, corespunzatoare unor fractiuni de norma, cu o durata a timpului de munca de 6, 4 sau 2 ore pe zi. Drepturile salariatilor care lucreaza in astfel de situatii se acorda proportional cu timpul lucrat.

(2) Femeile care au in ingrijire copii de pina la 7 ani pot lucra 1/2 norma fara sa li se afecteze drepturile ce decurg din calitatea de salariat, cum sint: concediu de odihna, alocatia de stat pentru copii, etc.

(3) La cerere, salariatii cu program partial de lucru vor fi incadrati in program normal daca exista posturi vacante si daca intrunesc conditiile ocuparii acestor posturi.

Art. 58. - (1) Salariatii care isi desfasoara activitatea in locuri de munca cu conditii deosebite beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de munca sub 8 ore pe zi, in conditiile prevazute de lege.

(2) Reducerea duratei timpului de munca la locuri de munca cu conditii deosebite nu afecteaza salariul si vechimea in munca aferente duratei normale a timpului de munca.

(3) Durata reducerii timpului de munca si categoriile de personal care beneficiaza de acest program se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de ramura, grupuri de unitati, unitati si institutii.

Art. 59. - (1) Inceperea si sfirsitul programului zilnic de lucru se stabilesc prin regulamentul de ordine interioara, intocmit de catre administratia unitatii, cu acordul reprezentantilor sindicali.

(2) In toate cazurile in care se dovedeste ca este posibil, cei care angajeaza si sindicatele vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru si modalitati de aplicare a acestora.

(3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu poate conduce la sporirea sarcinilor de serviciu stabilite potrivit art. 24 si 27, la deteriorarea conditiilor de munca ori la diminuarea veniturilor provenite din salarii.

Art. 60. - (1) Orele prestate peste programul normal de lucru si in zilele nelucratoare , la solicitarea patronului, sint ore suplimentare.

(2) Salariatii pot fi chemati sa presteze ore suplimentare numai cu consimtamintul lor. Ceea ce depaseste 120 ore/an de persoana necesita si acordul sindicatelor din unitate sau institutie.

Art. 61. - Compensarea orelor suplimentare se face cu timpul liber corespunzator sau prin plata cu sporuri, potrivit intelegerii partilor.

Art. 62. - (1) Pentru persoanele al caror program de lucru se desfasoara pe timpul noptii, durata timpului de munca este mai mica cu o ora decit durata timpului de munca prestata in timpul zilei, fara diminuarea salariului de baza si a vechimii in munca.

(2) Prevederile alin. 1 nu se aplica salariatilor care lucreaza la locurile de munca cu conditii deosebite, unde durata timpului de munca este mai mica de 8 ore.

(3) La unitatile unde procesul muncii sau conditiile specifice ale muncii o impun, programul de lucru din timpul noptii poate fi egal cu cel al zilei.

Munca prestata in timpul noptii in cadrul unui asemenea program se plateste cu spor de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin jumatate din programul de lucru; de acest spor beneficiaza si salariatii care lucreaza in conditii deosebite, unde durata timpului de munca este mai mica de 8 ore/zi.

(4) Se considera munca desfasurata in timpul noptii, munca prestata in intervalul cuprins intre orele 21 - 7, cu posibilitatea abaterii in cazurile justificate cu o ora in plus sau in minus fata de aceste limite.

Art. 63. - (1) In fiecare saptamina, salariatul are dreptul, de regula, la 2 zile consecutive de repaus saptaminal.

(2) Repausul saptaminal se acorda, de regula, simbata si duminica.

(3) In cazul in care activitatea de la locul de munca, in zilele de simbata si duminica, nu poate fi intrerupta, prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate sau institutie se vor stabili conditiile in care zilele de repaus saptaminal sa fie acordate si in alte zile ale saptaminii sau cumulat pe o perioada mai mare.

Art. 64. - (1) Sint zile nelucratoare zilele de repaus saptaminal si zilele de sarbatori legale si religioase dupa cum urmeaza:

- 1, 2 ianuarie;
- a doua zi de Pasti;
- 1 Mai;
- 1 Decembrie;
- 25-26 decembrie.

(2) Prin contractele colective de munca se pot stabili si alte zile nelucratoare decit cele prevazute la alin. 1, conform specificului domeniului de activitate.

Art. 65. - Repausul pentru servirea mesei nu poate fi mai mic de 15 minute. Repausul pentru servirea mesei, cu o durata de 15 minute, se include in programul de lucru.

Art. 66. - Salariatii pot solicita, in mod justificat, declararea programului de lucru. Administratia va analiza cererea si va aproba aceasta in functie de posibilitati „

Art. 67. - Salariatii au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna platit, de minimum 21 zile lucratoare.

Art. 68. - (1) In fiecare an calendaristic, salariatii incadrati in grade de invaliditate au drepturi la un concediu de odihna suplimentar cu o durata de 3 zile, iar salariatii nevazatori cu o durata de 6 zile.

(2) Salariatii care isi desfasoara activitatea in conditii deosebite beneficiaza de concedii de odihna suplimentare de minimum 3 zile pe an. Prin contractele de munca la nivel de ramura, grupuri de unitati, unitati si institutii (cu exceptia celor finantate de la bugetul public national) se pot negocia concedii de odihna suplimentare mai mari.

Art. 69. - Prin contractele colective de munca de la celelalte niveluri se vor stabili criteriile pe baza carora salariatii sa beneficieze de concedii de odihna anuale si concedii de odihna suplimentare mai mari.

Art. 70. - (1) Pe durata concediului de odihna salariatii vor primi o indemnizatie formata din salariul de baza la data plecarii in concediu, corespunzator numarului de zile de concediu, majorata cu procentul mediu al celorlalte venituri salariale realizate pe o perioada de 3 luni, lucrate anterior plecarii in concediu.

(2) Indemnizatia de concediu nu poate fi mai mica decit salariul de baza, sporul de vechime si indemnizatia pentru functia de conducere, luate impreuna, corespunzator numarului de zile de concediu.

(3) Prin contractul colectiv de munca de la celelalte niveluri se poate stabili ca, in raport cu posibilitatile economico-financiare ale unitatii si, dupa caz, ale institutiei, pe linga indemnizatia de concediu sa se plateasca si o prima de vacanta.

(4) Indemnizatia de concediu si, dupa caz, prima de vacanta se platesc inainte de plecarea in concediu.

(5) Orice conventie prin care se renunta total sau in parte la dreptul la concediu de odihna este interzisa.

Art. 71. - Concediul anual de odihna va putea sa fie fractionat la solicitarea salariatului; una din fractiuni va trebui sa fie de cel putin 12 zile lucratoare „ Cealalta parte va trebui acordata si luata pina la sfirsitul anului in curs.

Art. 72. - (1) Salariatii au dreptul la zile libere platite pentru evenimente deosebite in familie, sau alte situatii, dupa cum urmeaza:

a) casatoria salariatului - 5 zile;
b) casatoria unui copil - 2 zile;
c) nasterea unui copil - 2 zile;
d) decesul sotului, copilului, parintilor, socrilor - 3 zile;
e) decesul bunicilor, fratilor, surorilor - 1 zi;
f) donatori de singe - conform legii;
g) la schimbarea locului de munca, cu mutarea domiciliului, in cadrul aceleiasi unitati, in alta localitate - 5 zile.

(2) 30 de zile concediu fara plata acordat o singura data, pentru pregatirea si sustinerea lucrarii de diploma in invatamintul superior, seral si fara frecventa.

(3) Pentru rezolvarea unor situatii personale, salariatii au dreptul la concedii fara plata.

(4) Prin contractele colective de munca la celelalte niveluri se pot stabili si alte situatii in care salariatii beneficiaza de zile libere platite si numarul lor.

CAPITOLUL 6
ALTE MASURI DE PROTECTIE SI FACILITATI ACORDATE SALARIATILOR

Art. 73. - In cazul in care unitatea este pusa in situatia de a efectua reduceri de personal ca urmare a restringerii activitatii, retehnologizarii, automatizarii si robotizarii procesului de productie, partile convin asupra respectarii urmatoarelor principii:

a) patronul va puna la dispozitia sindicatului justificarea tehnicoeconomica asupra masurilor privind: posibilitatile de redistribuire a personalului, modificarea programului de lucru, organizarea de cursuri de calificare, recalificare sau reorientare profesionala, etc.;
b) justificarea, impreuna cu obiectiile si propunerile sindicatului, vor fi depuse spre analiza si avizare consiliului imputernicitilor mandatati ai statului sau, dupa caz, adunarii generale;
c) concomitent, patronul va informa sindicatele asupra motivelor ce stau la baza reducerii numarului de salariati, precum si asupra unor eventuale posibilitati de redistribuire a acestora. Anuntul se va face astfel:
- cu 90 de zile calendaristice inainte, in cazul schimbarii sediului unitatii in alta localitate;
- cu 60 de zile inainte, daca reducerea se datoreaza restringerii de activitate, retehnologizarii sau altor cauze.

Art. 74. - In situatia in care desfacerea contractului de munca nu poate fi evitata, administratia va comunica in scris fiecarui salariat:

a) termenul de preaviz, in conditiile prevazute in prezentul contract colectiv de munca;
b) daca ii ofera sau nu un alt loc de munca, ori cuprinderea intr-o forma de recalificare profesionala.

Art. 75. - (1) La aplicarea efectiva a reducerii de personal, dupa reducerea posturilor vacante de natura celor desfiintate, masurile vor afecta in ordine:

a) contractele de munca ale salariatilor care cumuleaza doua sau mai multe functii, precum si ale celor care cumuleaza pensia cu salariul;
b) contractele de munca ale persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare la cererea unitatii;
c) contractele de munca ale persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare la cererea lor.

(2) La luarea masurii de desfacere a contractului de munca pentru reducere de posturi vor fi avute in vedere urmatoarele criterii minimale:

a) daca masura ar putea afecta doi soti care lucreaza in aceeasi unitate sau institutie, se desface contractul de munca al sotului care are venitul cel mai mic, fara ca prin aceasta sa se poate desface contractul de munca al unei persoane care ocupa un post nevizat de reducere;
b) masura sa afecteze, mai intii, persoanele care nu au copii in intretinere ;
c) masura sa afecteze numai in ultimul rind femeile care au in ingrijire copii, barbati vaduvi sau divortati care au in ingrijire copii, unici intretinatori de familie, precum si salariatii, barbati sau femei care mai au cel mult 3 ani pina la pensionarea la cererea lor.

(2) In cazul in care masura desfacerii contractului de munca ar afecta un salariat care a urmat o forma de calificare sau de perfectionare a pregatirii profesionale si a incheiat cu unitatea economica un act aditional la contractul de munca, prin care s-a obligat sa presteze o activitate intr-o anumita perioada de timp, administratia nu-i va putea pretinde acestuia despagubiri pentru perioada ramasa nelucrata pina la implinirea termenului, daca masura desfacerii contractului de munca nu-i este imputabila.

Art. 76. - Sindicatele au dreptul sa verifice modul de aplicare a prevederilor art. 75, iar in ipoteza in care doua sau mai multe persoane salariate sint in aceeasi situatie, disponibilizarea se face cu consultarea sindicatelor.

Art. 77. - Unitatea sau institutia care isi extinde sau reia activitatea intr-o perioada de 12 luni de la luarea masurilor de desfacere a contractului de munca pentru motive prevazute la art. 73, are obligatia sa incunostiinteze in scris despre aceasta organizatiile sindicale si sa faca publica masura. Unitatea sau institutia va reangaja salariatii carora li s-a desfacut contractul de munca pentru motivele prevazute la art. 73, care au pregatirea necesara pentru ocuparea posturilor vacante si care s-au prezentat in termen de 15 zile de la data anuntului.

Art. 78. - Salariatii care se pensioneaza pentru limita de virsta primesc o indemnizatie egala cu cel putin un salariu de baza avut in luna pensionarii.

Art. 79. - In afara de ajutoarele prevazute de lege la care au dreptul, salariatii vor beneficia si de urmatoarele ajutoare:

a) in cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei de un salariu mediu pe unitate;
b) daca decesul a survenit din cauza unui accident de munca, accident in legatura cu munca sau boala profesionala, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel putin 3 salarii de baza; diferenta de 2 salarii se va plati dupa stabilirea, in conditiile legii, a cauzei decesului;
c) un salariu de baza platit de unitate sau institutie, mamei pentru nasterea fiecarui copil; daca mama nu este salariata, sotul acesteia beneficiaza de plata unui salariu de baza;
d) un salariu de baza platit de unitate sau institutie la decesul sotului sau sotiei, ori la decesul unei rude de gradul I aflata in intretinerea salariatului.

Art. 80. - La nivelul unitatii sau institutiei, din fondul pentru actiuni sociale, constituit conform prevederilor legale, vor fi suportate cheltuielile pentru reducerea costului biletelor de tratament si odihna recuperatorie in statiunile balneo-climaterice, in care este inclus si transportul pe calea ferata (tren persoane clasa a II-a), repartizate pe baza acordului dintre sindicate si patron , pentru salariati si membrii lor de familie, in raport de salariul de baza si sezon, potrivit distinctiilor cuprinse in Anexa nr. 4.

Art. 81. - Beneficiarii biletelor de tratament balnear si odihna recuperatorie din institutiile publice vor suporta o contributie baneasca diferentiata in functie de salariul de baza si sezon, contributie calculata in baza grilei aprobata de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Diferenta se suporta din bugetul de asigurari sociale.

Art. 82. - Contravaloarea biletelor acordate salariatilor trimisi in statiuni pentru tratarea unor boli profesionale, se suporta integral de unitatea in cauza, inclusiv costul transportului C.F.R. clasa a II-a, sau acolo unde nu este posibil, pentru transportul auto in comun.

Art. 83. - (1) Daca salariatul se afla in incapacitate temporara de munca, survenita ca urmare a unui accident de munca sau in legatura cu munca ori a contractarii unei boli profesionale, patronul va plati acestuia, pe toata perioada incapacitatii, o compensatie egala cu diferenta dintre salariul de baza avut la data ivirii incapacitatii si ajutorul primit.

(2) Acordarea compensatiei prevazute la alineatul precedent, nu inlatura si nici nu inlocuieste dreptul legal la despagubiri al salariatului in cauza, in conditiile prevazute de lege.

Art. 84. - Repartizarea spatiilor de locuit, indiferent de natura lor, cu exceptia locuintelor de serviciu, catre salariatii unitatilor sau institutiilor se va face de o comisie paritara, administratie-sindicat, conform criteriilor ce vor fi stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate sau institutie.

Art. 85. - Salariatii unitatilor si, dupa caz, institutiilor, trimisi in delegatie in tara vor beneficia de urmatoarele drepturi:

a) decontarea cheltuielilor de transport si al costului cazarii potrivit conditiilor stabilite prin contracte colective de munca la celelalte niveluri;
b) nivelul diurnei de deplasare se stabileste prin negociere la nivel de ramura, grupuri de unitati sau unitate; nivelul minim al diurnei este cel stabilit prin actele normative ce se aplica la institutiile publice.

Art. 86. - Salariatii unitatilor sau institutiilor trimisi in detasare, beneficiaza de drepturile de delegare prevazute la art. 85. In cazul in care detasarea depaseste 30 de zile consecutive, in locul diurnei zilnice se plateste o indemnizatie egala cu 50% din salariul de baza zilnic. Aceasta indemnizatie se acorda proportional cu numarul de zile ce depaseste durata neintrerupta de 30 de zile.

Art. 87. - Persoanele detasate isi mentin toate drepturile pe care le-au avut la data detasarii, cu exceptia celor privind igiena si protectia muncii, chiar daca la locul de munca unde sint detasate, acestea nu se mai regasesc. Daca la locurile de detasare drepturile echivalente au niveluri mai mari, sau se acorda si alte drepturi, persoanele detasate beneficiaza de acestea.

Art. 88. - (1) In cazul in care salariata se afla in concediu de maternitate, unitatea sau institutia va compensa pe o anumita perioada diferenta dintre salariul de baza individual avut si indemnizatia legala la care are dreptul.

(2) Perioada pe durata careia se acorda compensarea va fi stabilita prin contractele colective de munca la nivel de unitate si institutie, dar nu mai putin de 6 saptamini.

Art. 89. - (1) In afara concediului legal platit pentru ingrijirea copiilor in virsta de pina la un an, salariata mama poate beneficia de inca un an concediu fara plata.

(2) Pe perioada in care salariata se afla in concediul prevazut la alin. 1, nu i se va putea desface contractul de munca, iar in postul sau nu vor putea fi angajate alte persoane, decit cu contract de munca pe durata determinata.

Art. 90. - In caz de deces al mamei, drepturile ce s-ar fi cuvenit acesteia pentru cresterea copilului pina la un an, se vor acorda tatalui, daca are copilul in ingrijire.

Art. 91. - In cazul decesului mamei, tatal copilului, la cererea sa, va beneficia de:

a) compensatia prevazuta la art. 88;
b) concediu fara plata neutilizat de mama la data decesului, cu drepturile prevazute la art. 89.

Art. 92. - Salariata care renunta la concediul legal pentru ingrijirea copilului in virsta de pina la un an, beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fara sa fie afectate salariul de baza si vechimea in munca.

Art. 93. - Prevederile art. 89-92 sint aplicabile numai la nasterea primului si celui de-al doilea copil.

Art. 94. - Salariatele gravide, incepind cu luna a V-a, si cele care alapteaza nu vor putea fi repartizate la munca de noapte.

Art. 95. - (1) In contractele colective de munca la nivel de unitati se vor prevedea actiuni cu caracter social precum:

a) cheltuieli prevazute de art. 80;
b) construirea, amenajarea si intretinerea de crese si gradinite pentru copiii salariatilor, precum si de cantine-bufete pentru salariati;
c) construirea, amenajarea si intretinerea de oficii si grupuri sociale la locurile de munca;
d) formarea si perfectionarea pregatirii profesionale, inclusiv in domeniul relatiilor de munca;
e) construirea de locuinte;
f) aniversari, sarbatori religioase, zile dedicate copilului si femeii.

(2) Aceste actiuni se suporta din fondul social constituit, potrivit legii.

(3) Utilizarea fondului social pentru destinatiile prevazute la alin. 1 se face de catre administratie, cu consultarea sindicatelor.

(4) Fondurile neutilizate intr-un an se reporteaza in anul urmator.

Art. 96. - (1) In situatia in care patronii incheie contracte cu partenerii straini, potrivit carora salariatii din societatea comerciala sau regia autonoma vor executa unele lucrari in strainatate, conditiile de munca, salarizare, celelalte drepturi si obligatii ale acestor salariati, se vor stabili prin negocieri colective care se vor desfasura in conditiile prevazute de lege si cu respectarea clauzelor cuprinse in contractul incheiat cu partenerul extern.

(2) Pentru buna desfasurare a acestor negocieri, patronii vor pune la dispozitia sindicatelor elemente referitoare la conditiile de munca in care urmeaza sa se execute lucrarile contractate, inclusiv drepturile de care ar putea beneficia personalul respectiv.

CAPITOLUL 7
FORMAREA PROFESIONALA

Art. 97. - (1) Prin termenul de "formare profesionala", partile inteleg sa desemneze orice procedura prin care un salariat dobindeste o calificare, o alta calificare , precum si orice procedura prin care salariatul se specializeaza sau se perfectioneaza, obtinind un certificat sau o diploma care atesta aceste situatii „

(2) Formarea si perfectionarea profesionala cuprinde si teme din domeniul relatiilor de munca, convenite intre sindicate si patron.

(3) Partile convin asupra necesitatii si obligativitatii perfectionarii profesionale a tuturor categoriilor de salariati, inclusiv a liderilor sindicali scosi din productie, la expirarea mandatului.

Art. 98. - La incheierea contractelor colective de munca la nivel de grupuri de unitati , ori la nivel de unitati sau institutii, pentru partea privind formarea profesionala se va tine seama cel putin de urmatoarele:

a) identificarea posturilor pentru care este necesara formarea profesionala, caile de realizare, adoptarea programului anual si controlul aplicarii acestuia, se vor face de comun acord de catre sindicat si patron; cheltuielile pentru activitatea de formare profesionala a salariatilor se suporta de unitati si institutii;
b) sindicatul va participa, prin imputernicitii sai, la orice forma de examinare organizata in vederea absolvirii unui curs de formare profesionala in cadrul unitatii sau institutiei;
c) in cazul in care unitatea urmeaza sa-si schimbe partial sau total profilul de activitate, va informa si consulta sindicatul cu cel putin 2 luni inainte de aplicarea masurii si va oferi propriilor salariati posibilitatea de a se califica sau recalifica inainte de a apela la angajari de forta de munca din afara;
d) in cazul in care un salariat identifica un curs de formare profesionala pe care ar dori sa-l urmeze, organizat de un tert, patronul va analiza cererea impreuna cu sindicatul, raminind la aprecierea patronului daca si in ce conditii va suporta contravaloarea cursului;
c) salariatii care au incheiat acte aditionale la contractul individual de munca in vederea formarii profesionale, vor putea fi obligati sa suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, cu exceptia cazurilor prevazute de art. 75 alin. 3, daca parasesc unitatea, din motive imputabile lor, inainte de implinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii cursurilor.

CAPITOLUL 8
ALTE PREVEDERI IN LEGATURA CU DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

Art. 99. - (1) Partile contactante recunosc, pentru fiecare dintre ele si pentru salariati in general, libertatea de opinie.

(2) Patronatul va adopta o pozitie neutra si impartiala fata de organizatiile sindicale si reprezentantii salariatilor din unitati si institutii „

Art. 100. - (1) Consiliul de administratie are obligatia de a invita reprezentantii sindicatului sa participe la sedintele sale, in conditiile prevazute de lege. Participarea se face cu statut de observator, cu drept de opinie, dar fara drept de vot.

(2) Incunostiintarea reprezentantilor sindicali se va face cu cel putin 72 de ore inainte de sedinta. Reprezentantilor sindicali li se vor comunica ordinea de zi si vor avea acces la documentele, privind problemele profesionale, economice, sociale sau culturale puse in discutie.

Art. 101. - Patronul va asigura sindicatelor accesul la documentele necesare pentru fundamentarea actiunilor prevazute la art. 29 alin. 2 din Legea nr. 54/1991.

Art. 102. - (1) Liderii organizatiilor sindicale cu personalitate juridica, care lucreaza nemijlocit in unitate sau institutie, in calitate de salariat, au dreptul la reducerea programului normal lunar de lucru de pina la 5 zile pentru activitati sindicale.

(2) Numarul celor care pot beneficia de prevederile alin. 1, precum si durata timpului se stabilesc prin contractul colectiv de munca.

Art. 103. - Pentru realizarea de catre federatii si confederatii sindicale si patronale a unor activitati comune in interesul unitatilor si institutiilor, prin contractele colective de munca, incheiate la aceste niveluri, se va stabili o contributie a unitatilor si institutiilor la un fond administrat de partile semnatare.

Art. 104. - (1) Unitatile si institutiile vor asigura, in incinta lor gratuit pentru activitatea sindicatelor spatiul si mobilierul necesar; prin contractele colective de munca se vor stabili conditiile de acces la utilizarea bazei materiale de care dispune unitatea sau institutia.

(2) Baza materiala cu destinatie cultural-sportiva, proprietatea unitatilor sau institutiilor ori proprietatea sindicatelor din unitatile si institutiile respective va putea fi folosita, fara plata, pentru actiuni organizate de sindicate sau patronat, in conditiile prevazute in contractul colectiv de munca.

Art. 105. - (1) In anul 1993, confederatiile sindicale semnatare vor asigura pregatirea pentru actiuni sindicale si relatii de munca a unui numar de cel mult 9.500 membri de sindicat din toate ramurile pe durate de 15 zile.

(2) Patronatul va permite salariatilor sa urmeze cursurile de pregatire prevazute la alin. 1, in conditiile stabilite prin contractele colective de munca incheiate la celelalte niveluri.

(3) Modalitatile de incadrare in numarul prevazut la alin. 1 se stabilesc de partile semnatare prin comisia paritara.

Art. 106. - La cererea organizatiilor sindicale din unitati si institutii patronii vor accepta ca persoanele ce au ca sarcini de serviciu plata salariilor, cu acordul lor, sa incaseze cotizatiile de sindicat si sa le vireze in contul sindicatului respectiv; cotizatiile de sindicat se pot incasa numai cu acordul fiecarui membru de sindicat pe baza listelor lunare intocmite de catre sindicate. Conditiile in care se desfasoara aceasta activitate se stabilesc de catre patron cu organizatia sindicala din unitate.

Art. 107. - Este interzis unitatilor si institutiilor sa desfaca din initiativa lor contractul individual de munca al salariatilor pentru motive care privesc activitatea sindicala.

Art. 108. - Administratia nu va angaja salariati permanenti, temporari sau cu program partial in perioada declansarii sau desfasurarii conflictelor colective de munca , pe locurile de munca ale salariatilor aflati in conflict.

Art. 109. - Patronii recunosc dreptul reprezentantilor organizatiilor sindicale de a verifica la locul de munca modul in care sint respectate drepturile salariatilor prevazute in contractul colectiv de munca.

Art. 110. - Patronii se angajeaza ca in contractele de societate ale unitatilor cu participare straina, pentru activitati pe teritoriul Romaniei, sa prevada o clauza prin care partea externa se obliga sa respecte drepturile prevazute in legislatia muncii in vigoare, in contractul colectiv de munca la nivel de unitati, precum si Conventiile OIM ratificate in Romania.

Art. 111. - Patronii si sindicatele isi vor comunica reciproc si in timp util hotaririle lor privind toate problemele importante din domeniul relatiilor de munca.

Art. 112. - (1) Confederatiile sindicale semnatare recunosc dreptul patronilor de a stabili in conditiile legii, raspunderea disciplinara sau patrimoniala a salariatilor care se fac vinovati de incalcarea normelor de disciplina a muncii sau aduc prejudicii unitatii sau institutiei.

(2) Confederatiile sindicale semnatare recunosc dreptul patronului de a stabili normele de disciplina a muncii cu consultarea organizatiilor sindicale, si a disciplinei tehnologice.

(3) Patronii si sindicatele se recunosc ca parteneri sociali permanenti. Partile convin sa faca eforturi in vederea promovarii unui climat normal de munca in unitati sau institutii cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de munca la toate nivelele si ale regulamentului de ordine interioara, precum si a drepturilor si intereselor salariatilor si membrilor de sindicat.

CAPITOLUL 9
DISPOZITII FINALE

Art. 113. - (1) De prevederile prezentului contract beneficiaza numai organizatiile sindicale nominalizate de confederatiile sindicale semnatare.

(2) Ramurile si grupurile de unitati unde se vor incheia contracte colective de munca se stabilesc de comun acord intre organizatiile patronale si confederatiile sindicale semnatare.

(3) Prevederile prezentului contract colectiv de munca national sint considerate minime, de la nivelul carora incepe negocierea contractelor colective de munca de la celelalte niveluri.

(4) In situatiile in care nu se incheie contracte colective de munca pe ramura sau grupuri de unitati, prevederile prezentului contract colectiv de munca la nivel national sint considerate niveluri minime de la care incepe negocierea contractelor colective de munca la nivel de unitati sau institutii.

(5) Dupa incheierea contractelor colective de munca la nivel national, de ramura sau grupuri de unitati, contractele colective de munca incheiate anterior la esaloanele inferioare se vor pune de acord cu acestea.

Art. 114. - In contractele individuale de munca nu se pot prevedea clauze contrare contractelor colective de munca la nivel national, de ramuri, grupuri de unitati , unitati si institutii, sau care sa stabileasca drepturile sub limita considerata minima in conditiile prevazute de art. 2, art. 3, art. 11 si art.113.

Art. 115. - Prevederile contractelor individuale de munca existente la data intrarii in vigoare a contractelor colective, vor fi puse de acord, cu prevederile acestora din urma.

Art. 116. - In toate situatiile de reorganizare sau, dupa caz, de privatizare a unitatilor sau institutiilor, drepturile si obligatiile prevazute de prezentul contract colectiv de munca se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste operatiuni juridice.

Art. 117. - Prezentul contract colectiv de munca isi produce efectele incepind cu data inregistrarii lui de catre una din parti, in conditiile prevazute de art. 12 alin. 3 din Legea nr. 13/1991.

COMENTARIU

1. Contractul colectiv de munca unic la nivel national, reprodus mai sus, in vigoare timp de un an, cu incepere de la data de 10 martie 1993, a fost incheiat in temeiul art. 6, si art. 8 din Legea nr. 13/1991 privind contractul colectiv de munca.

2. Spre deosebire de anul 1992, cind au fost incheiate un numar de trei contracte colective de munca la nivel national in anul 1993 s-a incheiat numai un singur ("unic") contract colectiv de munca la nivel national.

Mentionam ca desi, legal, este posibila incheierea mai multor contracte colective de munca, la nivel national, de ramura ori grup de unitati, aplicabile concomitent in aceiasi perioada, este evident ca apare mult mai fireasca incheierea a cite unui singur contract colectiv de munca la nivelurile amintite.

3. Cit priveste problematica continutului contractelor colective de munca, indiferent de nivelul incheierii lor, ne referim la Comentariul nostru precizat la pct. 2 alin. 2.

4. De asemenea, de vreme ce, pina astazi, Legea nr. 13/1991 nu a fost modificata ori completata, ne mentinem, integral, concluziile noastre din Comentariul la care ne referim, in sensul ca, oricit de paradoxal ar parea, contractele colective incheiate la nivel national, de ramura ori grupuri de unitati, in prezent, nu au, juridic, forta obligatorie, nu constituie izvoare de drept, ci doar simple norme de recomandare ori surse de inspiratie, iar singurele contracte colective de munca care, au caracter obligatoriu sint acelea incheiate la nivelul fiecarei unitati.

Imprejurarea ca, in fapt, in 1993 s-a incheiat doar un singur contract colectiv de munca la nivel national (desi si in acest an, legal, puteau fi incheiate, ca si in 1992, mai multe) nu modifica, juridic, concluzia expusa mai sus, avindu-se in vedere modul de redactare al prevederilor cuprinse in art. 4 si art. 7-8 din Legea nr. 13/1991, care nu s-au modificat.

5. In legatura cu dispozitiile art. 2 si art. 113 alin. 1 din Contractul colectiv de munca unic la nivel national, reprodus mai sus, remarcam ca desi intitulat "unic" si "la nivel national", acest contract colectiv nu se aplica in orice unitate (institutii), ci doar in acelea in care oricare din confederatiile semnatare au membri de sindicat, asadar, organizatii sindicale nominalizate de confederatiile sindicale semnatare.

Referitor la dispozitiile mentionate, subliniem ca acestea sint esential si structural flagrant nelegale deoarece, potrivit art. 4 din Legea nr. 13/1991, clauzele contractului colectiv de munca - incheiat la nivel de unitate - produc efecte fata de toti salariatii unitatii "indiferent de data angajarii lor sau daca s-au afiliat sau nu la o organizatie sindicala din unitate".

6. In legatura au art. 14 si art. 114-115, urmeaza a se avea in vedere concluzia expusa la pct. 4 al Comentariului de fata.

7. Art. 18 alin. 2 este incomplet formulat, deoarece el lasa impresia ca oricind si in orice conditii se pot incheia contracte individuale de munca pe durata determinata.

In realitate, contractele individuale de munca pe durata determinata pot fi incheiate numai in situatiile de exceptie prevazute la art. 70 alin. 2 din Codul muncii, iar in temeiul art. 11 din Legea nr. 13/1991 in orice contract colectiv de munca - asadar, si intr-un contract colectiv de munca incheiat la nivel national - "sub sanctiunea nulitatii absolute, nu pot fi incluse clauze care sa conduca la acordarea unor drepturi salariatilor sub nivelul minim prevazut de legislatia muncii in vigoare". Cu alte cuvinte, nici o clauza a vreunui contract colectiv de munca - indiferent de nivelul incheierii sale - nu poate fi mai defavorabila salariatilor decit o norma legala.

Asa fiind, rezulta ca art. 18 alin. 2 din Contractul colectiv unic la nivel national trebuie interpretat in sensul ca un contract individual de munca poate fi incheiat si pe durata determinata, dar numai in cazurile si conditiile de exceptie, prevazute de lege in acest sens.

8. In legatura cu art. 19 alin. 2 din Contractul colectiv de munca unic la nivel national, subliniem ca textul este in concordanta cu doctrina si jurisprudenta in materie, cu precizarea suplimentara ca prin "locul muncii" se intelege localitatea unde, in temeiul contractului individual de munca salariatul urmeaza a-si desfasura activitatea.

9. Referitor la art. 54, mentionam ca, legal, caracterul privilegiat al creantelor privind drepturile banesti ale salariatilor nu poate fi stabilit printr-un contract, ci doar prin lege, deoarece un atare contract (in speta, un contract colectiv de munca) nu este opozabil tertilor, care au calitatea de creditori ai unitatii (patronului) pe baza unor titluri executorii, pentru diferite alte creante.

Asadar, chiar daca dispozitiile art. 54 din Contractul colectiv de munca unic la nivel national ar fi reproduse in contractele colective de munca incheiate la nivel de unitate, clauza respectiva, oricum, nu este opozabila creditorilor unitatii, (debitoare a drepturilor de salariazare neachitate), care , prin ipoteza, sint terti, ci, si in atare situatie, se aplica numai dispozitiile legale in materie.

In consecinta, cit priveste art. 54 alin. 1, textul fiind in deplina concordanta cu art. 7 alin. 2 din Legea salarizarii nr. 14/1991, dispozitia potrivit careia "drepturile banesti cuvenite angajatului se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale unitatii", aplicarea clauzei ce formeaza obiectul art. 54 alin. 1 nu ridica nici o problema deosebita.

In schimb, in legatura cu art. 54 alin. 2 din acelasi Contract colectiv de munca unic la nivel national, trebuie avute in vedere si normele legale in materie in domeniul falimentului (art. 783 din Codul comercial).

9. Compensarea diferentei dintre salariul de baza si indemnizatia (ajutorul) de maternitate cuvenit potrivit legislatiei asigurarilor sociale, la care se refera art. 88 din Contractul colectiv de munca unic la nivel national, juridic nu constituie un salariu ori un spor sau adaos la acesta, deoarece nu reprezinta o contravaloare a unei munci prestate (o plata a muncii), ci o indemnizatie cu caracter special, de natura contractuala.

10. Art. 112 alin. 1 si 2 din Contractul colectiv de munca unic la nivel national sint in concordanta cu pozitia literaturii juridice de specialitate, in sensul ca in ceea ce priveste disciplina muncii, raspunderea disciplinara si cea materiala a salariatilor se aplica, exclusiv, legislatiei muncii in materie, de la care nu se poate deroga prin contractele colective, indiferent de nivelul lor de incheiere.


Miercuri, 05 octombrie 2022, 19:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.