LEGE nr.52 din 7 iulie 1994
privind valorile mobiliare și bursele de valori
Textul actului publicat în M.Of. nr. 210/11 aug. 1994

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL 1
Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, crearea si functionarea pietelor de valori mobiliare cu institutiile si operatiunile specifice acestor piete, in scopul mobilizarii economiilor banesti si disponibilitatilor financiare prin intermediul valorilor mobiliare in conditii adecvate de protectie a investitorilor.

Art. 2. - In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) valori mobiliare sint instrumente negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrierile in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului, conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora. Valori mobiliare pot fi actiunile, obligatiunile, precum si instrumentele financiare derivate sau orice alte titluri de credit, incadrate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare in aceasta categorie;

b) investitor este orice persoana care pe cont propriu cumpara, detine si vinde valori mobiliare fara a practica intermedierea ca fapt de comert;

c) actionar semnificativ este orice persoana care, nemijlocit si singura ori prin intermediul sau impreuna si in legatura cu alte persoane, detine sau este proprietar de actiuni sau alte valori mobiliare dindu-i dreptul la actiuni care, cumulat, ar reprezenta fie cel putin 5% din capitalul subscris al emitentului, fie i-ar conferi cel putin 5% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a emitentului;

d) pozitie de control este orice participare la capital care confera detinatorului sau detinatorilor acesteia, actionind in mod concertat, cel putin o treime din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a emitentului, fie ea singura, fie impreuna cu voturile care ar putea fi obtinute de detinatorul sau detinatorii respectivei participari, actionind in mod concertat, prin conversiunea obligatiunilor convertibile ori prin exercitarea drepturilor aferente altor titluri subscrise de emitent si apartinind detinatorului respectivei participari la capital sau detinatorilor acesteia actionind in mod concertat;

e) pozitie majoritara este orice participare la capital care confera detinatorului sau detinatorilor acesteia, actionind in mod concertat, fie mai mult de jumatate din totalul drepturilor de vot definite la lit. d), fie drepturi de vot suficiente pentru a alege si revoca majoritatea membrilor consiliului de administratie al emitentului;

f) preluarea este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobindite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului;

g) persoana implicata este sotul sau o ruda pina la gradul al treilea ori un afin pina la gradul al doilea ale persoanei care, singura sau impreuna cu alte persoane implicate, detine o pozitie de control asa cum este definita la lit. d), sau persoana juridica in care o astfel de persoana fizica, singura sau impreuna cu alte persoane implicate, detine o pozitie de control. In cazul persoanelor juridice este considerata persoana implicata persoana care detine o pozitie de control, fie nemijlocit si singura, in mod direct sau indirect, actionind concertat cu alte persoane fizice sau juridice;

h) emitent este persoana juridica care se angajeaza la recunoasterea si plata drepturilor incorporate in instrumentul negociabil, conform clauzelor stipulate in titlu si potrivit legii care il guverneaza; este de asemenea considerata emitent persoana juridica angajata in procedura unei oferte publice;

i) emisiune este operatiunea prin care valori mobiliare sint oferite pentru subscriptie investitorilor virtuali;

j) oferta publica este propunerea facuta de un emitent, de catre investitori sau intermediari pentru a vinde, a cumpara, a transforma, a schimba sau a transfera prin orice alt mod valori mobiliare ori drepturi aferente acestora, difuzata prin mijloace de informare in masa sau comunicata pe alte cai , dar sub conditia posibilitatii egale de receptare din partea a minimum 100 de persoane nedeterminate in vreun fel de catre autorul propunerii.

Oferta publica este primara sau secundara:

1) oferta primara are ca obiect valori mobiliare propuse de emitent spre a fi subscrise la data emisiunii, cu scopul de a fi plasate pe piata;
2) oferta secundara, subsecventa emisiunii, are ca obiect un pachet de valori mobiliare emise in prealabil si dobindite initial prin plasament privat;k) societate deschisa este o societate comerciala pe actiuni constituita prin subscriptie publica sau o societate comerciala pe actiuni emitenta de valori mobiliare din care cel putin o categorie face sau a facut obiectul unei oferte publice regulat promovate;

l) intermediere de valori mobiliare este o activitate realizata de persoane autorizate conform legii, constind in cumpararea si/sau vinzarea de valori mobiliare ori drepturi aferente lor sau derivind din acestea, precum si in operatiuni accesorii sau conexe autorizate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;

m) intermediari pentru valori mobiliare este persoana juridica legal autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare sa exercite intermedierea de valori mobiliare cu titlu profesional, ca fapt de comert, fie in cont propriu (dealer), fie in contul unor terti (broker);

n) agent pentru valori mobiliare este o persoana fizica legal autorizata care, actionind ca reprezentant exclusiv al unei societati de valori mobiliare, executa ordine de vinzare si/sau cumparare de valori mobiliare sub numele si pe contul acelei societati;

o) plasament garantat este contractul incheiat cu un intermediar legal autorizat, prin care acesta se angajeaza sa subscrie sau sa cumpere o cantitate de titluri financiare in scopul de a le plasa pe piata valorilor mobiliare, cu obligatia de a prelua pe cont propriu toate titlurile financiare care nu au fost plasate in conditiile contractului;

p) bursa de valori este o institutie cu personalitate juridica asigurind publicului, prin activitatea intermediarilor autorizati, sisteme, mecanisme si proceduri adecvate pentru efectuarea continua, ordonata, transparenta si echitabila a tranzactiilor cu valori mobiliare si care constituie piata oficiala si organizata pentru negocierea valorilor mobiliare admise la cota, oferind economiile investite in ele garantie morala si securitate financiara prin masurarea continua a lichiditatii respectivelor valori mobiliare;

q) informatii confidentiale sint informatii de orice natura privitoare la un emitent sau la oricare dintre valorile mabiliare emise de acesta, inaccesibile publicului sau care nu au devenit inca publice si a caror divulgare ar putea influenta pretul sau alte aspecte ale tranzactiilor cu valori mobiliare ale emitentului sau ale societatilor comerciale asociate ori ale celor in care emitentul detine o pozitie majoritara;

r) informatii privilegiate sint informatii de orice natura privitoare la un emitent sau la oricare din valorile mobiliare emise de acesta, care nu sint cunoscute publicului si sint susceptibile de a afecta decizia unui investitor rezonabil, persoanele initiate fiind tinute a nu le divulga si nici exploata in mod direct sau indirect, personal sau prin interpusi.

Termenii si ecxpresiile care fac obiectul alin. 1 au semnificatia stabilita lor prin acest alineat de cite ori sint folositi in dispozitiile ce urmeaza, cind aceste dispozitii se refera la prerogative, atributii sau acte ale unor autoritati ori institutii publice, la obligatii de evidenta, informare si publicitate ori regimuri de autorizare sau dispensa privind intermediari, agenti sau investitori supusi prezentei legi, la piete de, ori tranzactii cu valori mobiliare reglementate, controlate sau numai supravegheate la intermediari si emitenti de, sau investitori in valori mobiliare circulind pe asemenea piete ori formind obiectul unor atari tranzactii.

In caz de indoiala, calificarea unei persoane, institutii, situatii, informatii, operatiuni sau a unui act juridic ori instrument negociabil, cu privire la includerea in sau excluderea din sfera termenilor si expresiilor cu semnificatia stabilita in alin. 1, in vederea determinarii incidentei dispozitiilor prezentei legi se face de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, din oficiu sau la cererea interesatului.

Orice contencios cu privire la vreuna din calificarile prevazute la alin. 3 este de competenta curtilor de apel, care se pronunta prin decizie irevocabila.

Art. 3. - Emisiunea de obligatiuni si alte valori mobiliare de natura acestora de catre stat, judet, oras, comuna si de catre autoritati ale administratiei publice centrale si locale nu este supusa prevederilor prezentei legi.

Intermedierea acestor valori mobiliare cade sub incidenta legii de fata in masura in care este efectuata de intermediari supusi dispozitiilor sale.

Valorile mobiliare emise de societatile comerciale constituite in care functioneaza conform Legii nr. 31/1990, chiar daca asemenea societati sint supuse unor regimuri legale speciale in considerarea obiectului lor de activitate, cad sub incidenta prevederilor prezentei legi daca si numai cind actiunile, obligatiunile si alte titluri conferind drepturi asupra acestor societati fac sau au facut obiectul unei oferte publice in sensul art. 2 alin. 1 lit. j).

Certificatele de proprietate emise de Fondurile Proprietatii Private pot fi negociate la bursele de valori prin ordine de vinzare sau de cumparare si pot fi oferite sau cerute pentru schimb cu alte valori mobiliare in conditiile pietei bursiere, ele fiind de drept admise la cota oricarei burse de valori prin faptul si de la data inregistrarii de catre Fondurile Proprietatii Private a documentelor de emisiune la Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare.

Art. 4. - Administrarea prezentei legi si punerea ei in aplicare, precum si supravegherea si controlul respectarii dispozitiilor sale sint incredintate Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, investita in acest scop cu puteri de reglementare, decizie, autorizare, dispensa, interdictie, interventie, ancheta si sanctionare disciplinara si administrativa, in conditiile, modalitatile si limitele stabilite prin dispozitiile ce urmeaza.

CAPITOLUL 2
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

Art. 5. - Prin prezenta lege se infiinteaza Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, autoritate administrativa autonoma cu personalitate juridica.

Autoritatea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare se exercita pe intreg teritoriul Romaniei.

Sediul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare este in municipiul Bucuresti „

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare isi poate deschide reprezentante in orice alta localitate pe teritoriul Romaniei.

Art. 6. - Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare are drept misiune:

a) de a favoriza buna functionare a pietei valorilor mobiliare;
b) de a asigura protectia investitorilor contra practicilor neloiale, abuzive si frauduloase;
c) de a realiza informarea detinatorilor de valori mobiliare si a publicului asupra persoanelor care fac in mod public apel la economii banesti si asupra valorilor emise de acestea;
d) de a stabili cadrul activitatii intermediarilor si a agentilor pentru valori mobiliare, regimul asociatiilor profesionale constituite de acetia si al organismelor insarcinate cu asigurarea functionarii pietei valorilor mobiliare.

Art. 7. - Cheltuielile privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, precum si cele necesare pentru dotarea materiala initiala a burselor de valori pe care acestea le infiinteaza sint finantate de la bugetul de stat.

Pentru nevoile Comisieie Nationale a Valorilor Mobiliare, ale reprezentantelor sale si a burselor de valori pe care acestea le infiinteaza, Guvernul si, dupa caz, prin dispozitia acestuia, autoritatile administratiei publice locale vor atribui in administrare Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare imobilele necesare (terenuri si cladiri) din domeniul public de interes national sau local, dupa caz, in 60 de zile de la cererea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Orice drepturi, taxe si amenzi stabilite prin lege si percepute sau aplicate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, precum si tarifele stabilite si percepute de acestea se fac venit la bugetul de stat.

Art. 8. - Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare este compusa din 5 membri, inclusiv presedintele si vicepresedintele. Ei sint numiti si pot fi revocati de catre Parlament, in sedinta comuna a Camerelor.

Numirea membrilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare se face de pe lista comuna propusa de Comisia pentru privatizare si Comisia pentru buget si finante ale Senatului si de Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare si Comisia pentru buget, finante si banci ale Camerei Deputatilor.

Art. 9. - Durata mandatului de membru al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare este de 5 ani, fiecare membru putind fi reinvestit o singura data.

Primii membri ai Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare vor fi numiti pentru mandate cu durate diferite, astfel incit in fiecare an sa expire mandatul unuia dintre ei. Presedintele va fi numit pentru un mandat 5 ani, iar vicepresedintele, pentru un mandat de 4 ani. Membrii ale caror mandate au expirat vor ramine in functie pina la numirea succesorilor lor.

In cazul imposibilitatii definitive de exercitare a mandatului de catre unul din membri, comisiile parlamentare mentionate la art. 8 alin. 2 vor propune persoana pentru a fi numita de catre Parlament, pentru durata restanta a mandatului.

Se considera imposibilitate definitiva de exrcitare a mandatului orice imprejurare care creeaza o indisponibilizare cu o durata de 90 de zile consecutive.

Art. 10. - Membrii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare trebuie sa fie cetateni romani domiciliati in Romania, in virsta de minimum 35 de ani, cu o buna reputatie si o pregatire profesionala in domeniile economic, financiar, bancar sau juridic, avind o vechime in specialitate de minimum 5 ani.

Membrii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare:

a) nu pot fi soti si nici rude, in sensul art. 2 alin. 1 lit. g) din prezenta lege, cu Presedintele Romaniei, presedintii Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei si nu se pot inrudi intre ei;
b) nu pot fi membri ai vreunui partid politic;
c) nu pot exercita o alta functie salariata, publica sau privata, exceptindu-le pe cele de cadre didactice universitare;
d) nu pot fi membri in consiliile de administratie ale persoanelor juridice, subiecte ale supravegherii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare sau Bancii Nationale a Romaniei, sau actionari semnificativi la astfel de persoane juridice , asa cum sint definiti la art. 2 alin. 1 lit. c) al prezentei legi;
e) nu trebuie sa fi fost declarati faliti;
f) nu trebuie sa aiba cazier juridiciar.

Calitatea de membru a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare inceteaza in urmatoarele situatii:

a) la expirarea termenului pentru care a fost numit;
b) prin demisie;
c) prin revocare de catre Parlament;
d) la aparitia unei incompatibilitati sau al unui impediment dintre cele prevazute la alin. 2 lit. a) - f);
e) prin inlocuire, conform art. 9 alin. 3.

Membrii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare au obligatia sa notifice de indata, in scris, Parlamentului aparitia oricareia dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la art. 10 alin. 2.

Pina la decizia Parlamentului membrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare este suspendat de drept.

Art. 11. - Presedintele este reprezentantul de drept al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare ca autoritate administrativa autonoma si ca persoana juridica de drept public.

In caz de imposibilitate temporara a presedintelui, prin absenta sau alta indisponibilizare, reprezentarea legala a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare revine vicepresedintelui acesteia.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare delibereaza valabil in prezenta a cel putin 3 dintre membrii sai, incluzind presedintele sau, in absenta acestuia, vicepresedintele.

Hotaririle sint adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti. In caz de balotaj, votul presedintelui sau, in absenta acestuia, cel al vicepresedintelui este decisiv. Hotarirea adoptata este obligatorie pentru toti membrii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, membrii care au votat impotriva si cei absenti pot consemna opinia separata in procesul-verbal al sedintei respective.

Art. 12. - In exercitarea atributiilor sale, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va colabora cu alte autoritati publice in vederea asigurarii protectiei investitorilor in valori mobiliare si a transparentei pietei valorilor mobiliare „

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate coopera cu institutii straine avind ca obiect reglementarea sau supravegherea pietelor de valori mobiliare si poate participa la organizatii internationale de profil.

Art. 13. - Pentru indeplinirea misiunii sale stabilite la art. 6, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare exercita prerogativele cu care este investita la art. 4 prin adoptarea de norme, emiterea de acte individuale si dispunerea de masuri sub semnatura presedintelui, dupa deliberare in sedinte tinute conform art. 11 alin. 3 si 4.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare adopta norme prin regulamente si instructiuni care sint puse in aplicare prin ordin al presedintelui. Actele individuale sint deciziile, ordonantele, atestarile si avizele.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare isi stabileste prin regulamentele sale interioare organizgrama (structura organizatorica), atributiile de conducere si de executie ale personalului sau.

Art. 14. - Regulamentele stabilesc norme cu privire la:

a) organizarea si functionarea burselor de valori si a altor piete de valori mobiliare;
b) autorizarea si functionarea organismelor colective de investitii si plasament in valori mobiliare, precum si a societatilor care le administreaza;
c) organizarea si functionarea sistemelor de depozitare colectiva a valorilor mobiliare;
d) functionarea Oficiului de Evidenta a Valorilor Mobiliare;
e) autorizarea si exercitarea intermedierii de valori mobiliare;
f) activitatea cenzorilor externi independenti si a consultantilor de plasament ;
g) promovarea si derularea ofertelor publice de valori mobiliare;
h) aprobarea si modificarea regulamentelor de operatiuni bursiere;
i) functionarea oficiilor de compensatii si lichidarea tranzactiilor cu valori mobiliare; aprobarea si modificarea regulamentelor acestora;
j) orice alte organisme si operatiuni specifice pietelor de valori mobiliare reglementate, controlate ori supravegheate, conform legii, de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Intructiunile fixeaza reguli cu privire la:

a) constituirea si functionarea asociatiilor profesionale de intermediari pentru valori mobiliare si de agenti pentru valori mobiliare;
b) situatiile, datele si informatiile de comunicat Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si cele de publicat pentru informarea publicului de catre emitentii, detinatorii de valori mobiliare si intermediarii pentru valori mobiliare, modul de tinere a evidentelor, procedurile, cazurile si termenele de comunicare si/sau publicare;
c) regimul informatiilor confidentiale si al informatiilor privilegiate;
d) tranzactiile implicind actionari semnificativi si efectuarea tranzactiilor private cu valori mobiliare;
e) transferul pozitiilor de control si al pozitiilor majoritare;
f) dispensele ce pot fi acordate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;
g) orice alte obligatii de evidenta, raportare sau publicitate pe care legea le -ar institui pentru asigurarea protectiei investitorilor.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate adopta orice alte norme pe care le-ar considera necesare in aplicarea unor dispozitii legale.

Art. 15. - Deciziile sint acte prin care Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare infiinteaza institutii si organisme ori le dizolva, acorda sau retrage autorizatii, anuleaza ori confirma acte ale agentilor sai, acorda dispense, deleaga ori retrage puteri, aproba regulamente ale institutiilor si organismelor pietei de valori mobiliare.

Ordonantele sint acte prin care Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare da dispozitii privind prezentarea de documente, situatii si informatii, audieri, impune interdictii sau suspendari de autorizatii ori activitati, dispune anchete sau alte investigatii, dispune masuri conservatorii, precum ridicarea si depunerea de documente sau titluri, indisponibilizarea unor bunuri sau fonduri, aplica sanctiuni disciplinare si administrative.

Atestarile sint acte prin care Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare avizeaza prospecte de oferta publica, confirma ori recunoaste situatii sau calitati, raportari ori comunicari de date si informatii.

Avizele sint acte prin care Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare formuleaza raspunsuri oficiale la chestiuni privind aplicarea legii si a normelor regulamentelor ori da calificari in temeiul art. 2 alin. 3.

Art. 16. - Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate delega unor agenti ai sai ori unor institutii sau organisme ale pietei de valori mobiliare una sau mai multe din prerogativele cu care este investita prin lege.

Delegarea de putere prevazuta la alineatul precedent va desemna persoana investita, prerogativele si actele prin care o va exercita, masurile pe care le poate lua si durata delegarii. Delegarea de putere nu poate avea ca obiect adoptarea de norme, ci numai acte individuale emise in numele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Actele individuale luate si masurile dispuse in exercitarea delegarii de putere pot fi atacate inaintea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, care le poate confirma, modifica si anula cu audierea persoanei investite si, daca apreciaza, a celor carora astfel de acte li se aplica. Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate dispune, la cerere sau din oficiu, suspendarea actelor luate si a masurilor dispuse in exercitarea delegarii de putere.

Retragerea delegarii de putere se face de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare numai cu audierea persoanei careia i-a fost acordata.

Art. 17. - Regulamentele si instructiunile adoptate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, ca si actele sale individuale, pot fi atacate pentru ilegalitate in fata curtilor de apel. Exceptia de ilegalitate poate fi ridicata in orice faza a judecatii, la prima instanta sau in apel, cu suspendarea judecatii si trimiterea exceptiei spre solutionare la curtea de apel competenta, care se pronunta prin decizie irevocabila, urmind procedura Legii contenciosului administrativ.

Art. 18. - Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare are legitimare procesuala activa si poate interveni in orice proces privind normele adoptate sau actele individuale emise de aceasta, fara obligatia de a proba un interes.

Art. 19. - Actele Comisie Nationale a Valorilor Mobiliare sint inscrisuri oficiale si beneficiaza de forta probanta a inscrisurilor autentice, continutul lor putind fi contrazis numai prin procedura inscrierii in fals.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va edita si publica periodic un buletin cu reglementarile adoptate de ea si situatia aplicarii lor, in care va publica si comunicatele despre situatia pietelor de valori mobiliare in privinta institutiilor si organismelor, a emitentilor, detinatorilor, intermediarilor si operatiunilor.

Accesul la documentele detinute de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, atit cele privind situatii si date asupra emitentilor, intermediarilor si detinatorilor de valori mobiliare, cit si cele privind analize si constatari ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, se face in regimul stabilit de aceasta.

Art. 20. - Membrii si angajatii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare sint obligati sa pastreze stricta confidentialitate a oricarei informatii obtinute in cursul sau ca urmare a exercitarii atributiilor si care nu a devenit accesibila publicului larg, ei fiind supusi, in privinta unor astfel de informatii, regimului legal al secretului de serviciu.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare este direct raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate prin orice incalcare a obligatiei de pastrare a confidentialitatii de catre sau din vina oricarui membru sau angajat al sau.

Art. 21. - Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va infiinta un oficiu propriu de evidenta a valorilor mobiliare, caruia ii vor fi transmise toate informatiile necesare cu privire la valorile mobiliare care se supun prevederilor prezentei legi si la respectivii lor emitenti si cu privire la toate celelalte persoane fizice si juridice subiecte ale supravegherii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Titlurile prevazute la art. 3 alin. 1 si 3 vor fi inregistrate la primirea documentului de emisiune.

Registrele tinute de Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare sint accesibile publicului.

Inregistrarile de valori mobiliare la Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare sint radiate in urmatoarele cazuri:

a) lichidarea patrimoniala a emitentului ca urmare a dizolvarii sau falimentului acestuia;
b) amortizarea sau rascumpararea integrala a valorilor mobiliare inregistrate la Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare, inclusiv cind sint determinate de fuziunea emitentului;
c) atunci cind Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare constata concentrarea excesiva a detinerii de valori mobiliare inregistrate, conducind la scaderea interesului public sub nivelul ce justifica mentinerea inregistrarii;
d) la cererea justificata a emitentului;
e) incalcarea grava sau repetata de catre emitent a prevederilor legii sau normelor adoptate pentru aplicarea acesteia si considerate a fi esentiale pentru protectia investitorilor.

Cind radierea este operata pentru motivele stabilite la lit. d) si e), emitentul sau, daca este cazul, actionarii sai principali vor face o oferta publica de rascumparare a valorilor mobiliare existente, in conformitate cu conditiile si procedurile stabilite prin reglementari ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Art. 22. - Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare prezinta Parlamentului un raport anual de activitate, cel mai tirziu pina la 30 aprilie.

Parlamentul poate dispune oricind verificarea activitatii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Art. 23. - Regulile de deontologie profesionala a membrilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, cele privind personalul sau si regimul disciplinar al acestuia, precum si salarizarea membrilor si personalului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare se stabilesc prin lege.

CAPITOLUL 3
Oferta publica

Art. 24. - Oferta publica primara, definita la art. 2 lit. j) pct. 1 al prezentei legi poate fi facuta de catre emitent sau, in numele acestuia, de catre o societate de valori mobiliare autorizata. Oferta publica secundara, definita la art. 2 lit „ j) pct. 2, poate fi facuta de catre detinatorii respectivelor valori mobiliare sau, in numele acestora, de catre o societate de valori mobiliare autorizata.

Oferta publica secundara poate fi de vinzare, de cumparare si de schimb de valori mobiliare.

Oferta publica in care este implicata o societate de valori mobiliare autorizata poate fi efectuata fie printr-un plasament garantat, fie prin metoda celei mai bune executii posibile, in acest din urma caz societatea de valori mobiliare autorizata actionind ca agent al ofertantului.

Oferta publica avind ca rezultat dobindirea unei pozitii de control sau majoritare, definite la art. 2 lit. d) si e), sau in scopul unei preluari, definita la art. 2 lit. f), poate fi efectuata printr-o societate de valori mobiliare autorizata, actionind ca agent al ofertantului. Daca o astfel de oferta implica actiuni admise la cota bursei de valori, ea va fi in mod obligatoriu executat de bursa de valori respectiva.

Art. 25. - Orice oferta publica de valori mobiliare definita conform art. 2 lit. j) si reglementata de prezenta lege necesita, inainte de publicarea prospectului sau, autorizarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

La solicitarea initiatorului ofertei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate dispensa de autorizare o oferta publica, in conditiile stabilite prin reglementarile mentionate la art. 14 alin. 2 lit. f).

Oferta publica facuta fara autorizare sau dispensa ori nerespectind conditiile stabilite prin autorizare este nula de drept si atrage pentru cei in culpa aplicarea sanctiunilor prevazute de lege; ofertantul va fi tinut fata de partenerii de buna-credinta la obligatia de repetitiune si la daune-interese decurgind din nulitatea tranzactiilor eventual incheiate pe baza unei astfel de oferte.

Art. 26. - Pentru autorizarea unei oferte publice de valori mobiliare, obiect al prezentei legi, ori pentru acordarea dispensei, ofertantul va prezenta Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare un prospect de oferta cuprinzind elementele esentiale ale tranzactiei in functie de titlurile care fac obiectul si toate informatiile relevante cu privire la ofertant si la valorile mobiliare ce urmeaza a fi oferite public, indiferent ca astfel de informatii sint sau nu dintre cele supuse obligatiei legale de publicitate, raportare sau inregistrare.

Informatiile pe care trebuie sa le cuprinda prospectul de oferta vor fi certificate de ofertant, care este raspunzator pentru realitatea, exactitatea si integralitatea lor. In cazurile reglementate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, informatiile din prospectul de oferta vor fi certificate si de catre cenzorii externi ai emitentului si respectiv ai societatii de valori mobiliare implicate.

Continutul minim de informatii pe care trebuie sa le cuprinda prospectul de oferta pentru autorizare si respectiv pentru dispensa, precum si forma de prezentare a acestora, pe categorii de oferte, conform art. 24 alin. 1, se stabilesc de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare prin normele adoptate de aceasta.

Art. 27. - Cererea de autorizare sau dispensa se depune insotita de prospectul de oferta la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, care trebuie sa se pronunte in privinta autorizarii sau dispensei in termen de 30 de zile de la inregistrare „

In lipsa unei decizii a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare inauntrul termenului prevazut la alineatul precedent, oferta de valori mobiliare obiect al cererii este considerata oferta privata, putind fi liber promovata.

Art. 28. - In scopul respectarii reglementarilor privind continutul, modul de prezentare si de distribuire a prospectului, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate dispune verificarea evidentelor, conturilor si altor surse de date ale emitentului, ale filialelor sale ori ale actionarilor sai majoritari, ale cenzorilor societatii de valori mobiliare angajate, precum si ale persoanelor implicate.

Art. 29. - In cazul autorizarii sau acordarii dispensei, prospectul de oferta inregistrat devine oferta publica de valori mobiliare, cu continutul si in forma in care a fost inregistrat ori cu amendamentele - completari, suprimari, modificari -, eventual stabilite de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare prin decizia de autorizare, respectiv de acordare a dispensei, ca urmare a examinarii informatiilor prezentate ori, dupa caz, a extinderii verificarii acestora.

Prin decizia de autorizare, respectiv de acordare a dispensei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va fixa forma definitiva in care oferta poate fi publicata, comunicata sau astfel distribuita eventualilor interesati; tot prin decizie, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate stabili conditii, limitari sau restrictii ce vor trebui observate pe parcursul promovarii ofertei publice de valori mobiliare.

La data emiterii deciziei de autorizare, respectiv de acordare a dispensei, se aplica pe oferta definitiva conform alineatului precedent viza Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, referind decizia si purtind semnatura autorizata, eliberindu-se initiatorului ofertei doua exemplare originale, iar un exemplar fiind inregistrat in evidentele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare. Textul ofertei publice nu poate fi publicat, comunicat sau altfel distribuit si nici sa faca obiect de publicitate, decit purtind viza Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Decizia de autorizare, respectiv de acordare a dispensei, referita la textul ofertei definitive, nu valoreaza garantie sau in vreun fel de apreciere a Comisiei Natiunale a Valorilor Mobiliare cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul sau riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei; decizia certifica numai regularitatea ofertei in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.

Orice forma de publicitate incitind la acceptarea ofertei publice de valori mobiliare, facuta cu prezentarea ofertei ca beneficiind de avantaje sau alte calitati decurgind din decizia de autorizare sau, dupa caz, de acordare a dispensei invocate sau altfel mentionate contrar dispozitiilor alineatului precedent constituie dol prin publicitate abuziva sau mincinoasa, care viciaza tranzactiile probate ca fiind motivate de o asemenea prezentare, iar Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate dispune retragerea autorizarii, dupa caz, a dispensei acordate ofertei in cauza, cu aplicarea de sanctiuni contraventionale persoanelor in culpa, daca, potrivit legii, fapta nu constituie infractiune.

Art. 30. - Termenul de valabilitate a ofertei publice de valori mobiliare este cel stipulat de ofertant, dar nu poate fi mai lung de 180 de zile, incepind sa curga de la data vizei Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare. In lipsa de mentiune expresa contrarie, oferta publica de valori mobiliare isi produce efectele de la data publicarii.

La cererea ofertantului, valabilitatea ofertei publice de valori mobiliare poate fi prelungita o singura data, pentru o durata de maximum 180 de zile de la data expirarii termenului initial. Comisia Nationala a Valorilo Mobiliare va aproba prelungirea valabilitatii ofertei publice de valori mobiliare numai daca au fost actualizate toate informatiile cuprinse in prospect, iar dintre acestea, situatia financiara, verificata de un cenzor, trebuind sa se raporteze la o data neprecedind expirarea termenului initial cu mai mult de 90 de zile.

In cazul unor conditii de piata nefavorabile, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate acorda din oficiu, in conformitate cu propriile reglementari, prelungiri pe termen scurt, nedepasind 50 de zile, de care beneficiaza toate ofertele aflate in termenul de valabilitate.

O oferta publica de valori mobiliare produce toate efectele daca pe durata valabilitatii sale se pastreaza realitatea, exactitatea si integralitatea informatiilor cuprinse in prospect. La expirarea valabilitatii sale, oferta publica de valori mobiliare devine caduca.

Art. 31. - Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate dispune suspendarea derularii ofertei publice daca, pe baza analizei circumstantelor pietei, apreciaza ca, temporar, acestea nu permit tranzactii normale cu valori mobiliare obiect al ofertei, afectind fie protectia investitorilor, fie interesele legitime ale ofertantului de titluri.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare dispune revocarea deciziei de autorizare, respectiv de acordare a dispensei, daca derularea ofertei publice se face cu incalcarea dispozitiilor legii, ale regulamentelor si instructiunilor adoptate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare sau cu neindeplinirea conditiilor si neobservarea limitelor sau restrictiilor stabilite prin decizie.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate dispune revocarea deciziei de autorizare, respectiv de acordare a dispensei, in urmatoarele situatii:

a) daca apreciaza ca circumstante ulterioare deciziei provoaca modificari fundamentale ale elementelor si datelor care au motivat-o;
b) cind ofertantul informeaza Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare ca retracteaza oferta care n-a produs inca efecte conform art. 30 alin. 1.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va anula decizia de autorizare, respectiv de acordare a dispensei, daca aceasta a fost obtinuta pe baza unor informatii false ori care au indus in eroare.

Art. 32. - Suspendarea derularii ofertei opreste curgerea termenului de valabilitate a acesteia; la ridicarea sau incetarea suspendarii se reia derularea ofertei.

Tranzactiile incheiate pina la data revocarii ramin neafectate, cu exceptia celor incheiate sub conditia epuizarii ofertei.

Anularea deciziei de autorizare, respectiv de acordare a dispensei, lipseste de efecte tranzactiile cu valori mobiliare incheiate pina la data anularii, dind loc la repetitiunea titlurilor, respectiv fondurilor primite de ofertanti, si la aplicarea sanctiunilor contraventionale sau penale, dupa caz.

CAPITOLUL 4
Intermedierea de valori mobiliare

Art. 33. - Intermedierea de valori mobiliare asa cum este definita la art. 2 lit. l) al prezentei legi se va realiza pe piete organizate, infiintate si care functioneaza conform autorizarii si sub supravegherea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Intermedierea de valori mobiliare in afara pietelor reglementate sau fara respectarea prevederilor din reglementarile cu privire la transparenta pietei si protectia investitorilor impotriva fraudelor este nula de plin drept, atragind asupra partilor, precum si asupra intermediarilor implicati, sanctiunile prevazute de lege.

Art. 34. - Intermedierea de valori mobiliare cuprinde:

a) vinzarea si cumpararea de valori mobiliare pe contul clientilor;
b) vinzarea si cumpararea de valori mobiliare pe cont propriu;
c) garantarea plasamentului valorilor mobiliare cu ocazia ofertelor primare sau secundare;
d) transmiterea ordinelor clientilor in scopul executarii lor prin alti intermediari autorizati;
e) detinerea de fonduri si/sau valori mobiliare ale clientilor in scopul executarii ordinelor privind respectivele valori mobiliare;
f) administrarea conturilor de portofolii individuale de valori mobiliare ale clientilor;
g) pastrarea de fonduri si/sau valori mobiliare ale clientilor in scopul si in cursul administrarii portofoliilor acestora sau in alte scopuri autorizate in mod expres prin reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare;
h) acordarea de credite pentru finantarea tranzactiilor clientilor in limita unui plafon stabilit de Banca Nationala a Romaniei cu consultarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare;
i) alte activitati de intermediere de valori mobiliare prevazute in reglementarile emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Autorizatia acordata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare societatii de valori mobiliare va mentiona expres operatiunile pe care aceasta le poate efectua.

Art. 35. - Intermedierea de valori mobiliare reglementate de prezenta lege se desfasoara exclusiv de catre intermediari autorizati de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, societati de valori mobiliare, in forma juridica de societati pe actiuni avind ca obiect de activitate exclusiv intermedierea de valori mobiliare.

Societatile de valori mobiliare realizaeaza activitatea de intermediere prin persoane fizice, agenti sau reprezentanti exclusivi, actionind ca agenti de valori mobiliare. Aceste persoane fizice isi desfasoara activitatea in numele si pe contul societatii de la care au primit ordine de tranzactii si nu pot angaja in nume sau/si pe cont propriu servicii de intermediere de valori mobiliare.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va stabili situatiile de incompatibilitate si procedurile de autorizare a agentilor pentru valori mobiliare, precum si regimul de suspendare si consecintele privind retragerea si anularea autorizatiilor.

Societatile bancare si alte institutii de credit supune supravegherii Bancii Nationale a Romaniei nu pot efectua si nici nu pot face intermediere de valori mobiliare pe cont propriu si nici pe contul tertilor. Ele pot participa, in conditiile prezentei legi, la societati de valori mobiliare care vor functiona sub supravegherea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate autoriza numai persoane juridice romane sa se angajeze in activitati specifice privind intermedierea de valori mobiliare in Romania, potrivit prezentei legi.

Nici o persoana fizica nu se poate angaja in intermedierea de valori mobiliare fara autorizatie din partea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Exercitarea neautorizata a vreunei activitati de intermediere de valori mobiliare, precum si orice folosire neautorizata a expresiilor "intermediere de valori mobiliare", "intermediar pentru valori mobiliare", "agent pentru valori mobiliare" sau a oricarei expresii analoage ori similare atrage raspunderea potrivit legii.

Art. 36. - Pentru obtinerea autorizatiei de a efectua intermediere de valori mobiliare societatile de valori mobiliare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa aiba ca activitate exclusiv intermedierea de valori mobiliare;
b) sa faca dovada unui minim de capital subscris si integral varsat, cu obligatia de mentinere a unui minim de capital net care urmeaza sa fie stabilit de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, dupa cum urmeaza:
1. pentru societatile de valori mobiliare avind ca obiect de activitate operatiunile enumerate la art. 34 lit. a), b), d), e), f), g), suma specificata drept capital minim subscris si integral varsat;
2. pentru societatile de valori mobiliare avind ca obiect de activitate operatiunile enumerate la art. 34 lit. a), d), e), jumatate din suma stabilita la pct. 1;
3. pentru toate celelalte societati de valori mobiliare, de trei ori suma stabilita la pct. 1;
c) sa se incadreze in coeficientii de risc cu privire la active, asa cum vor fi stabiliti in reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare;
d) cel putin 75% din totalul ativelor detinute sa fie recunoscute ca active ale pietelor de valori mobiliare, dupa cum vor fi definite de reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare;
e) sa nu detina ea sau actionarii sai semnificativi nici un fel de participare, de orice fel ar fi aceasta, intr-o alta societate de valori mobiliare. Membrii consiliului de administratie sau ai comitetului de directie, precum si agentii pentru valori mobiliare ai unei societati de valori mobiliare pot detine actiuni intr-o alta societate de valori mobiliare numai daca aceasta este o societate deschisa si are actiunile inscrise la cota intr-o bursa de valori si numai cu conditia ca detinerile lor individuale si cumulate sa nu depaseasca 5% si respectiv 20% din capitalul subscris al unei astfel de societati de valori mobiliare, precum si cu conditia sa nu fie alesi ca membri ai conducerii unei astfel de societati de valori mobiliare.

Ori de cite ori Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare autorizeaza alte activitati legate de intermedierea de valori mobiliare, conform art. 34 lit. i) al prezentei legi, ea va determina nivelul minim al capitalului pentru astfel de activitati, dupa caz.

Art. 37. - Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare nu va acorda autorizatia pentru intermedierea de valori mobiliare unei societati comerciale daca:

a) societatea comerciala se afla in una din fazele procedurii de faliment, precum si in cele premergatoare acesteia, potrivit legii, sau daca impotriva predecesorului sau legal a fost initiata o astfel de procedura;
b) societatea comerciala a fost exclusa dintr-o bursa de valori;
c) oricare dintre actionarii sai semnificativi, membri ai consiliului de administratie, personal de conducere sau agenti pentru valori mobiliare:
1. se incadreaza in situatiile de incompatibilitate de la lit. a) si b) sau detine o astfel de pozitie intr-o societate comerciala care se incadreaza in prevederile de la lit. a) sau b);
2. are antecedente penale;
3. a fost sanctionat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare cu interzicerea exercitarii oricarei activitati profesionale reglementate de aceasta lege, pentru perioada in care aceasta interdictie ramine in vigoare.

Art. 38. - Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va stabili norme de conduita pentru societatile de valori mobiliare si pentru persoanele fizice care efectueaza tranzactii in numele acestora ca agenti pentru intermedierea de valori mobiliare „

Societatile de valori mobiliare si agentii lor au obligatia de a asigura executarea prioritara a ordinelor clientilor in cele mai bune conditii existente pe piata, sa nu concureze si nici sa nu manipuleze executarea ordinelor clientilor sau sa determine executarea acestor ordine in conditii de pret si cost mai putin avantajoase pentru client decit pentru intermediar sau pentru o persoana implicata.

Societatilor de valori mobiliare si agentilor de valori mobiliare le este interzis sa isi indeplineasca functiile si atributiile in situatie de conflict de interese intre client si intermediar.

Diferendele contractuale intre societatile de valori mobiliare, precum si intre acestea si clientii lor, pot fi supuse arbitrajului.

Art. 39. - Societatile de valori mobiliare vor urma proceduri uniforme de inregistrare a tranzactiilor, mecanisme de control intern, precum si sisteme de organizare administrativa si contabila stabilite de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare „

Societatile de valori mobiliare de la art. 36 lit. b) pct. 3 vor prezenta Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare situatiile lor financiare, cel putin o data pe luna, iar societatile de valori mobiliare mentionate la art. 36 lit. b) pct. 1 si 2, cel putin o data pe trimestru.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate stabili perioade de raportare mai scurte pentru scopuri specifice. Continutul si forma rapoartelor periodice vor fi stabilite de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. Supravegherea se poate efectua si prin inspectii periodice.

Societatile de valori mobiliare vor supune autorizarii prealabile a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare orice modificare in modul lor de organizare si functionare, orice reducere sau majorare a capitalului lor, precum si emisiunea de valori mobiliare, notificind Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare schimbarile in conducerea societatii si in detinerea capitalului social.

Art. 40. - Este interzis societatilor de valori mobiliare:

a) sa afecteze in mod artificial raportul liber intre cererea si oferta de valori mobiliare prin inregistrarea de tranzactii fictive sau prin oscilatii ale preturilor nebazate pe transfer efectiv de proprietate asupra respectivelor valori mobiliare;
b) sa efectueze tranzactii pe cont propriu inainte de a fi executat toate ordinele competitive ale clientilor pentru valori mobiliare ale aceluiasi emitent;
c) sa efectueze tranzactii pe baza unor informatii privilegiate si/sau confidentiale;
d) sa efectueze tranzactii care contravin celorlalte prevederi ale reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Societatile de valori mobiliare care vind si cumpara conform prevederilor art. 34 alin. 1 lit. a) nu vor percepe comisioane peste nivelurile stabilite de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate prevedea comisioane liber negociabile intr-un plafon maxim care nu va putea fi depasit de intermediarii pentru valori mobiliare.

Impartirea comisioanelor intre mai multi intermediari va fi reglementata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Art. 41. - Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va suspenda autorizatia societatilor de valori mobiliare si/sau agentilor de valori mobiliare pentru o perioada cuprinsa intre 5 si 90 de zile, in caz de nerespectare a prevederilor prezentei legi sau ale reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, numai daca nu sint intrunite conditiile pentru retragerea autorizatiei sau pentru alte sanctiuni prevazute de lege.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va anula autorizatia daca aceasta a fost obtinuta pe baza unor informatii false sau care au indus in eroare.

Prin anularea autorizatiei societatea de valori mobiliare respectiva este de drept dizolvata. Prin decizia de anulare a autorizatiei de a efectua intermedierea de valori mobiliare, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate interzice actionarilor principali, membrilor Consiliului de Administratie, personalului de conducere si agentilor pentru valori mobiliare ai respectivei societati sa se angajeze, fie temporar, fie pe o perioada nedefinita, in intermedierea de valori mobiliare sau in orice alta activitate supusa prevederilor prezentei legi si reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate retrage autorizatia de a efectua activitati specifice sau orice intermediere de valori mobiliare in urmatoarele cazuri:

a) daca evenimentele ulterioare creeaza incompatibilitate in obtinerea unei autorizatii de a efectua intermediere de valori mobiliare;
b) daca cauzele suspendarii nu au fost inlaturate inauntrul perioadei de suspendare sau, daca au fost inlaturate, reaparitia lor ar intruni conditiile pentru o alta suspendare;
c) daca societatile de valori mobiliare sau agentii lor pentru valori mobiliare au desfasurat activitati interzise prin art. 40;
d) la cererea partilor interesate, cu conditia ca toate creantele fata de o astfel de societate de valori mobiliare sa fi fost stinse;
e) pentru alte cauze stabilite de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Art. 42. - Societatile de valori mobiliare, agentii lor pentru valori mobiliare si alte persoane angajate profesional in intermedierea de valori mobiliare pot infiinta asociatii profesionale avind drept obiect ridicarea standardelor profesionale ale intermedierii de valori mobiliare, stabilirea si impunerea unor reguli de conduita si etica profesionala, precum si organizarea si functionarea sistemelor de raportare si difuzare publica a informatiilor privind valori mobiliare tranzactionate de catre acestia in afara burselor de valori.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va adopta reglementari privind autorizarea infiintarii, contractul de asociere, precum si supravegherea asociatiilor autorizate. Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate delega competente de auto reglementare asociatiilor profesionale autorizate.

Art. 43. - In masura in care nu contravin prevederilor art. 33, tranzactiile directe privind valorile mobiliare reglementate de prezenta lege sint permise daca:

a) partile sint soti sau rude ori afini pina la gradul al treilea sau persoane juridice controlate de astfel de persoane, cu conditia ca activitatea respectivelor persoane juridice sa nu faca obiectul reglementarilor prezentei legi;
b) nici una din partile intr-o tranzactie privata nu este sau, ca rezultat al unei astfel de tranzactii, nu devine actionar semnificativ conform art. 2 lit. c );
c) tranzactiile private cu valori mobiliare ale oricarui emitent si care implica orice persoana fizica sau juridica nu vor depasi, intr-o perioada de 12 luni, un numar de valori mobiliare echivalent cu 1% din totalul respectivelor valori mobiliare puse in circulatie;
d) sint inregistrate in termen de 3 zile lucratoare la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, iar, daca valorile mobiliare sint inscrise la cota, intr-o bursa de valori, la acestea din urma.

Sint interzise tranzactiile altfel decit prin oferta publica, in care una dintre parti este o societate de valori mobiliare, un actionar semnificativ, un membru al consiliului de administratie, personal de conducere, un agent pentru valori mobiliare, precum si un consilier de investitii sau un cenzor al unei societati de valori mobiliare.

CAPITOLUL 5
Bursa de valori

SECȚIUNEA I
Infiintarea, supravegherea, organizarea si administrarea burselor de valori

Art. 44. - Bursele de valori se infiinteaza ca institutii publice prin decizie a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si sint investite cu personalitate juridica, putind primi donatii, legate si subventii.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va decide infiintarea unei burse de valori numai dupa ce minimum 5 societati de valori mobiliare au solicitat si primit autorizatia de negociere in bursa.

Prin decizia de infiintare Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare stabileste sediul bursei de valori, atribuie localul in care va functiona si afecteaza mijloacele initiale pentru constituire, fixeaza termenele pentru formarea organelor de conducere si administrare si numeste comisarul general al bursei de valori.

Resursele pentru dotarile materiale initiale, pentru deschiderea si functionarea burselor de valori in primul an de activitate sint alocate de la bugetul de stat, pe baza propunerii inaintate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Resursele prevazute la alineatul precedent vor fi recuperate de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare de la bursa de valori, incepind cu al treilea an de functionare a respectivei burse de valori, in termen de 3 ani, sumele recuperate urmind sa fie varsate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare la bugetul de stat.

Deciziile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare de infiintare a burselor de valori se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art. 45. - Supravegherea si controlul bursei de valori, deopotriva in ceea ce priveste administrarea si functionarea, ca si regimul operatiunilor si disciplina societatilor de valori mobiliare si a agentilor pentru valori mobiliare, se exercita nemijlocit si permanent de catre comisarul general al bursei de valori, care urmareste respectarea stricta si integrala a dispozitiilor prezentei legi, a reglementarilor date in aplicarea ei si a regulamentelor bursei.

Comisarul general al bursei de valori este numit de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare pentru un mandat de 5 ani, putind fi reinvestit prin mandate succesive. Conditiile de eligibilitate, incompatibilitatile si impedimentele privind functia de comisar general sint cele prevazute de prezenta lege pentru membrii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

In caz de imposibilitate de continuare a mandatului pentru incompatibilitate , impediment legal, deces sau demisie, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare desemneaza alt comisar general pentru un nou mandat.

Functia de comisar general al bursei de valori este asimilata celei de director general in Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Comisarul general poate fi revocat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si raspunde disciplinar in fata acesteia.

Art. 46. - In exercitarea supravegherii si controlului bursei de valori, comisarul general:

a) participa, fara drept de vot, la toate adunarile asociatiei bursei de valori , putind formula observatii si obiectii si putind cere consemnarea lor in procesul-verbal de sedinta;
b) asista la sedintele comitetului bursei de valori, putind formula observatii si obiectii si putind cere consemnarea lor in procesul-verbal de sedinta;
c) supravegheaza operatiunile de bursa, avind acces liber in toate incintele, la documentele, informatiile si evidentele burselor de valori;
d) transmite Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare constatarile privind incalcarea dispozitiilor legii, reglementarilor date in aplicarea ei si a regulamentelor bursei, propunind masurile de luat si sanctiunile de aplicat de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;
e) propune Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare anularea actelor comitetului bursei de valori, respectiv al directorului general al bursei de valori, cind le apreciaza ca fiind contrare prezentei legi sau reglementarile date in aplicarea ei; daca apreciaza necesar, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare notifica comitetului bursei de valori, respectiv directorului general al bursei de valori, sesizarea comisarului general, cu suspendarea catelor atacate de la data primirii notificarii; Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare trebuie sa se pronunte in termen de 5 zile libere de la sesizarea comisarului general, prin anularea sau confirmarea actelor atacate, solutia fiind notificata de indata comitetului bursei de valori, respectiv directorului general. In cazul nepronuntarii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare inauntrul acestui termen, actele atacate ramin definitive si executorii;
f) intocmeste si transmite Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare raportul trimestrial asupra activitatii bursei de valori.

Art. 47. - Bursa de valori asigura mijloacele necesare indeplinirii atributiilor comisarului general.

Art. 48. - Prin decizie notificata comitetului bursei de valori, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate delega comisarului general exercitarea uneia sau unora dintre puterile de interventie, ancheta si interdictie conferite ei prin lege.

Actele de exercitare a puterii delegate vor fi comunicate de catre comisarul general Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, care din oficiu si discretionar le poate reforma, revoca ori anula, dupa audierea comisarului general. De asemenea, comisarul general comunica directorului general al bursei de valori actele luate in exercitarea puterii delegate.

Delegarea de putere prevazuta la alin. 1 poate fi revocata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare numai dupa audierea comisarului general.

Art. 49. - In cadrul fiecarei burse de valori se instituie asociatia bursei de valori, care functioneaza potrivit prevederilor prezentei legi si statutului pe care il adopta la prima ei adunare generala, supunindu-l aprobarii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare. Asociatia bursei de valori este formata si functioneaza pe baza comunitatii si complementaritatii de interese ale membrilor sai cu privire la buna administrare a bursei de valori si la asigurarea executiei continue, ordonate, eficiente, echitabile si transparente a tranzactiilor cu valori mobiliare inscrise la cota bursei de valori, in conditiile adecvate de protectie a investitorilor. Sint membri ai asociatiei bursei de valori societatile de valori mobiliare autorizate sa negocieze in respectiva bursa de valori.

Art. 50. - Calitatea de membru al asociatiei bursei de valori este dobindita la data inscrierii in registrul de asociati al societatii de valori mobiliare interesate , pe baza autorizatiei de negociere in bursa.

Calitatea de membru al asociatiei bursei de valori inceteaza prin retragerea membrului sau revocarea autorizatiei de negociere in bursa, producind efect pe data radierii din registrul de asociati, operata la notificarea retragerii membrului sau a revocarii autorizatiei sale de negociere in bursa.

Art. 51. - Asociatia bursei de valori tine adunari generale ordinare de doua ori pe an; adunari generale extraordinare pot fi convocate de cite ori este nevoie, la cererea a cel putin 1/3 din totalul membrilor asociatiei sau a comitetului bursei de valori.

Adunarea generala este regulamentar constituita in prezenta a jumatate plus unu din numarul total al membrilor asociatiei; daca la prima convocare nu este intrunit acest cvorum, se convoaca o noua adunare generala pentru o data cu minimum 10 zile ulterioara celei la care nu s-a intrunit cvorumul, aceasta fiind regulamentar constituita si lucrind valabil cu orice numar de membri prezenti.

Participarea la adunarea generala este posibila si prin reprezentare de catre un membru prezent, sub conditia ca numarul total al membrilor reprezentati sa nu fie mai mare decit numarul membrilor prezenti.

Art. 52. - In adunarea generala a asociatiei bursei de valori fiecare membru are un vot „

Deciziile se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor prezenti si reprezentati.

Cu exceptia adunarii generale de constituire, nu pot exercita dreptul de vot in adunarea generala membrii care nu sint la zi cu plata cotizatiei.

Art. 53. - Cotizatia se stabileste anual si este datorata integral, indiferent de situarea, in cuprinsul anului calendaristic, a datei dobindirii sau incetarii calitatii de membru al asociatiei bursei de valori.

Regimul cotizatiei se stabileste prin statutul asociatiei bursei de valori.

Incetarea calitatii de membru al asociatiei bursei de valori conform art. 50 alin. 2 nu scuteste de plata cotizatiei datorate pe anul in curs.

Pentru acoperirea cheltuielilor necesare functionarii lor, bursele vor putea fixa prin regulamentele interne tarife asupra admiterii titlurilor societatilor la cota.

Art. 54. - Adunarea generala a asociatiei bursei de valori are urmatoarele atributii:

a) adopta si modifica regulamentul asociatiei, sub conditia aprobarii de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;
b) alege membrii in comitetul bursei de valori;
c) aproba bugetul bursei de valori, prezentat de comitetul bursei de valori;
d) aproba bilantul bursei de valori, prezentat de comitetul bursei de valori si insotit de raportul cenzorilor;
e) desemneaza 3 cenzori ai bursei de valori pentru un mandat de 5 ani, supusi regimului stabilit in capitolul VII al prezentei legi;
f) desemneaza persoanele urmind a fi inscrise pe lista de arbitri ai camerei arbitrale a bursei de valori;
g) adopta propuneri cu privire la functionarea bursei de valori, pe care le inainteaza comitetului bursei de valori.

Art. 55. - Conducerea bursei de valori este incredintata comitetului bursei de valori, ales de asociatia bursei de valori, pentru un mandat de 5 ani si compus din 5-9 membri.

Daca numarul membrilor asociatiei bursei de valori depaseste cifra 9, se convoaca de indata adunarea generala, care, cu o majoritate de 2/3 din totalul membrilor asociatiei bursei de valori, alege un nou comitet al bursei de valori compus din 9 membri. Daca la prima convocare nu se intruneste cvorumul, se procedeaza conform art. 51 alin. 2. Comitetul bursei de valori astfel ales ramine in exercitiul mandatului indiferent de cresterea sau reducerea numarului membrilor asociatiei bursei de valori, neputind fi revocat decit in corpore de adunarea generala cu o majoritate de 2/3 din numarul membrilor asociatiei bursei de valori, tot in conditiile prezentului alineat.

Cind numarul membrilor asociatiei bursei de valori coboara sub 5 prin retragerea sau revocarea autorizatiei de negociere in bursa, comisarul general al bursei informeaza Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, care va decide, tinind cont de situatia pietei valorilor mobiliare, de interesele emitentilor si investitorilor, continuarea functionarii respectivei burse de valori ori dizolvarea acesteia.

Art. 56. - Membrii comitetului bursei de valori, desemnati conform art. 55, trebuie validati individual de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare inainte de a intra in exercitiul mandatului. In caz de invalidare a unui membru desemnat, se va proceda la desemnarea unei alte persoane, conform art. 55 alin. 2.

Membrii comitetului bursei de valori trebuie sa fie cetateni romani domiciliati in Romania, in virsta de minimum 30 de ani impliniti, sa posede cunostinte si practica profesionala de minumum 5 ani in domeniul economic, financiar, bancar, al afacerilor sau juridic.

Ei trebuie sa se bucure de o buna reputatie civica si integritate morala.

Membrii comitetului bursei de valori nu pot ocupa nici o functie publica, cu exceptia celei de cadru didactic universitar si de cercetator stiintific in domeniu si nu pot face parte din comitetul unei alte burse de valori.

In cazul aparitiei unei situatii de incompatibilitate ori a unui impediment legal, imposibilitatii definitive de exercitare a mandatului, ori in caz de vacanta a postului, asociatia bursei de valori sau, dupa caz, membrul indreptatit al acesteia va desemna o alta persoana ce va fi validata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare pentru exercitarea mandatului pina la expirarea acestuia.

Art. 57. - Dupa validarea lor, membrii comitetului bursei de valori aleg dintre ei un presedinte si doi vicepresedinti. Presedintele este reprezentantul de drept al bursei de valori, ca institutie publica; in caz de indisponibilitate a presedintelui, reprezentarea legala a bursei de valori revine celui mai virstnic dintre vicepresedinti.

Comitetul bursei de valori se reuneste in sedinta cel putin o data pe luna si delibereaza valabil in prezenta majoritatii membrilor sai.

Sedintele sint conduse de presedinte, iar in caz de indisponibilitate, de unul dintre vicepresedinti. Deciziile se adopta cu majoritatea de voturi a membrilor comitetului bursei de valori, fiecare membru dispunind de un vot.

Art. 58. - Comitetul bursei de valori are urmatoarele atributii:

a) numeste si demite pe directorul general al bursei de valori;
b) adopta si modifica regulamentul de organizare si functionare a bursei de valori;
c) adopta si modifica regulamentele privind operatiunile de bursa;
d) adopta proiectul de buget al bursei de valori, pe care il supune aprobarii asociatiei bursei de valori;
e) prezinta si supune aprobarii asociatiei bursei de valori bilantul insotit de raportul cenzorilor;
f) stabileste nivelurile si plafoanele comisioanelor si tarifelor de practicat in bursa;
g) stabileste garantiile ce trebuie constituite de intermediarii in bursa si agentii lor pentru a asigura lichidarea integrala si la scadenta conform tipului de operatiune a tranzactiilor cu valori mobiliare negociate in bursa, precum si regimul de utilizare si reconstituire a respectivelor garantii;
h) vegheaza la respectarea dispozitiilor legii, a reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si a regulamentelor bursei de valori de catre intermediarii in bursa si agentii lor si de catre intreg personalul bursei de valori, dispunind masurile corespunzatoare.

Art. 59. - Toate regulamentele bursei de valori mentionate la art. 58 lit. b) si c), ca si modificarile lor, intra in vigoare dupa aprobarea lor de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Art. 60. - Administrarea bursei de valori este incredintata directorului general, numit pentru un mandat de 5 ani de catre comitetul bursei de valori.

Numirea si, dupa caz, demiterea directorului general se decid cu o majoritate de 2/3 din voturile tuturor membrilor comitetului bursei de valori si produc efect la data confirmarii lor de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Directorul general al bursei de valori are statut de functionar public cu atributii care implica exercitiul autoritatii publice.

Conditiile de eligibilitate pentru functia de director general sint cele prevazute la art. 56 alin. 2, la care se adauga cele stabilite prin legea pentru functionarii publici.

Directorul general, sotul (sotia) sau rudele acestora in sensul art. 2 alin. 1 lit. g) din lege nu pot fi actionari la o societate de valori mobiliare si nici administratori, membrii ai personalului de conducere sau agenti pentru valori mobiliare ai unei asemenea societati; totodata, fata de aceste persoane, ei nu trebuie sa fie persoane implicate in sensul art. 2 alin. 1 lit. g).

Art. 61. - In caz de indisponibilitate temporara, directorul general este suplinit conform regulamentului de organizare si functionare al respectivei burse de valori.

In caz de incompatibilitate, impediment legal, imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului ori vacanta a postului, comitetul bursei de valori numeste o alta persoana spre a fi confirmata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare pentru exercitarea functiei de director general pentru durata restanta a mandatului.

Art. 62. - Directorul general este reprezentantul legal al bursei de valori ca persoana juridica, in fata autoritatilor publice si in relatiile cu persoanele fizice si juridice, romane si/sau straine.

Prin semnatura sa, directorul general angajeaza patrimonial bursa de valori ca persoana juridica.

Directorul general poseda si exercita competentele de administrare a bursei de valori, inclusiv pe cele de angajare a personalului, de organizare si functionare a bursei respective, luind actele si stabilind masurile adecvate pentru respectarea si aplicarea normelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind bursele de valori si regulamentelor bursei.

Documentele cuprinzind date si informatii referitoare la bursa de valori, declaratiile, comunicatele, atestarile, cererile, intimpinarile, notificarile, renuntarile la drepturi si altele asemenea facute in numele bursei ca persoana juridica trebuie sa fie semnate de directorul general.

Inscrisurile constatind situatii sau fapte privitoare la bursa de valori, drepturi sau angajamente patrimoniale ale acesteia si purtind semnatura directorului general sint opozabile tertilor si au forta probanta de act autentic, continutul lor putind fi rasturnat numai prin procedura inscrierii in fals.

Art. 63. - Personalul angajat de bursele de valori are statutul legal al functionarilor publici.

Art. 64. - Bursa de valori dobindeste personalitate juridica la data confirmarii de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a directorului general al respectivei burse de valori.

Suspendarea activitatii unei burse de valori sau dizolvarea sa pot fi decise numai de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Prin decizia de dizolvare a unei burse de valori, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va desemna si lichidatorii, care vor putea incheia numai actele juridice si dispune numai operatiunile necesare lichidarii patrimoniale a bursei de valori dizolvate.

Produsul net al lichidarii va fi preluat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si afectat scopurilor fixate acesteia prin prezenta lege, inclusiv altei burse de valori.

Personalitatea juridica a bursei de valori dizolvate inceteaza la data depunerii bilantului de lichidare la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

SECȚIUNEA a II-a
Operatiunile de bursa

Art. 65. - Operatiuni de bursa sint toate negocierile facute in bursa de valori in cursul sedintelor bursiere si inregistrate conform regulamentelor de operatiuni bursiere.

Orice operatiune de bursa regulat facuta si inregistrata este act de comert si da nastere unei obligatii valabile careia nu i se poate opune exceptia de joc „

Regimul operatiunilor de bursa in privinta elementelor, formei, mecanismului , conditiilor, efectelor, termenelor, lichidarii si inregistrarii se stabileste pe categorii prin regulamentele operatiunilor de bursa.

Art. 66. - Pot negocia si incheia tranzactii intr-o bursa de valori numai societatile de valori mobiliare membre ale asociatiei bursei, prin agentii lor regulat autorizati.

Pentru eliberarea autorizatiei de negociere in bursa, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare verifica indeplinirea, de catre societatea de valori mobiliare solicitanta, a exigentelor stabilite prin regulamentele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si a celor specifice din regulamentele bursei de valori pentru care este ceruta autorizatia, precum si respectarea urmatoarelor conditii:

a) sa detina autorizatia valabila ca societate de valori mobiliare si sa realizeze numai activitatile prevazute in autorizatie;
b) sa nu fi pierdut calitatea de membru al asociatiei unei burse de valori din cauze imputabile ei si nici sa nu fie succesoare a unei societati de valori mobiliare care ar fi pierdut din motive imputabile ei calitatea de membru al asociatiei unei burse de valori;
c) nici unul dintre actionarii sai principali, membrii consiliului de administratie, ai personalului de conducere ori dintre agentii sai pentru valori mobiliare sa nu fi detinut vreuna din aceste calitati intr-o societate de valori mobiliare care ar fi pierdut din motive imputabile ei calitatea de membru al asociatiei unei burse de valori;
d) societatile sau persoanele mentionate la lit. c) sa nu fi fost declarate in stare de faliment si nici una dintre persoane sa nu fi fost condamnata penal.

Daca, dupa eliberarea autorizatiei de negociere in bursa, comisarul general al bursei sau directorul general al bursei constata ca o societate de valori mobiliare nu indeplinea, cu stiinta sau din ignoranta, la data eliberarii autorizatiei, conditiile prevazute la alin. 2, accesul in bursa al respectivei societati va fi interzis, iar situatia va fi de indata comunicata Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare care va dispune suspendarea autorizatiei pina la regularizarea situatiei, daca aceasta este posibila, iar in caz contrar, retragerea autorizatiei de negociere in bursa de valori.

In cazurile prevazute la alineatul precedent, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va aplica si sanctiunile stabilite prin reglementarile sale, daca apreciaza necesar.

Daca o societate de valori mobiliare cade in situatia neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. 2 pentru imprejurari ulterioare eliberarii autorizatiei de negociere in bursa, fie acestea imputabile sau nu respectivei societati, se va proceda conform alin. 3 si 4.

Cind situatiile prevazute la alin. 3 si 5 sint cauzate de un agent al societatii de valori mobiliare autorizate sa negocieze in bursa, accesul acesteia in bursa va fi interzis si autorizatia suspendata conform acelorasi alineate, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare ordonindu-i desarcinarea agentului respectiv si angajarea altui agent, de la data desarcinarii incetind interdictia de acces si fiind ridicata suspendarea autorizatiei de negociere in bursa de valori.

Art. 67. - Autorizatia de negociere in bursa da societatii de valori mobiliare titulara dreptul la negocierea si incheierea oricaror categorii de tranzactii, dintre cele admise si practicate conform regulamentelor bursei de valori respective, daca nu sint expres prevazute in autorizatie excluderi sau limitari de operatiuni si daca procedurile stabilite prin reglementarile bursei cuprind prevederi adecvate pentru protectia investitorilor, in special prin tranzactii transparente si echitabile, cit mai bune conditii pentru clienti, cu evitarea situatiilor de conflict de interese si interzicerea activitatilor care sporesc beneficiile intermediarilor in detrimentul clientilor.

Art. 68. - Daca autorizatia de negociere nu nominalizeaza agentii pentru valori mobiliare care efectueaza operatiuni de bursa sub numele si pe contul societatii de valori mobiliare titulara, ori daca societatea titulara desarcineaza un agent si angajeaza un altul, societatea titulara trebuie sa obtina aprobarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru fiecare agent angajat de ea si sa ceara inscrierea acestuia in evidentele bursei de valori.

Comisarul general si directorul general al bursei de valori, in exercitarea prerogativelor lor, pot interzice agentilor pentru valori mobiliare accesul in bursa in situatia nerespectarii dispozitiilor legii, a reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si a prevederilor regulamentului bursei.

Art. 69. - Incetarea calitatii de membru al asociatiei bursei de valori prin renuntarea la autorizatia de negociere sau prin retragerea acesteia de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare nu afecteaza obligatiile rezultind pentru respectiva societate de valori mobiliare din tranzactiile incheiate pe cont propriu sau in contul clientilor.

Art. 70. - Pe durata suspendarii de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a activitatii unei burse de valori conform art. 64, nu vor mai putea fi negociate tranzactii cu valori mobiliare, cele deja incheiate urmind a fi lichidate la scadentele stabilite.

ncepind cu data deciziei de dizolvare a unei burse de valori conform art.64 nu vor mai putea fi negociate tranzactii cu valori mobiliare, iar ordinele de negociere inregistrate de intermediari si inca neexecutate pina la acesta data devin caduce la restituirea depozitelor de titluri si sume, respectiv a comisioanelor incasate; tranzactiile incheiate pina la aceasta data urmeaza a fi lichidate la scadentele lor, intermediarii fiind tinuti conform contractelor incheiate cu clientii lor.

Art. 71. - Sint admise ca obiect al tranzactiilor bursiere numai valorile mobiliare inscrise la cota bursei de valori. Fac exceptie de la aceasta regula tranzactiile dispuse prin hotariri judecatoresti si cele determinate prin reglementari ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Bursele de valori pot inscrie la cota numai valori mobiliare inregistrate la Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare.

Admiterea la cota a unei emisiuni de valori mobiliare se extinde asupra tuturor valorilor mobiliare de acelasi tip sau clasa ale emitentului respectiv, care sint in circulatie la data inscrierii.

Titlurile mentionate la art. 3, alin. 1 si 3 sint de drept admise la cota la primirea de catre bursa de valori a respectivului document de emisiune.

Admiterea tuturor celorlalte valori mobiliare inregistrate la Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare este la latitudinea bursei de valori.

Conditiile si procedura admiterii la cota se stabilesc prin regulamentele bursei aprobate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, armonizate pe cit posibil cu cele consacrate pe plan international.

Art. 72. - Valorile mobiliare inscrise la cota bursei de valori fac obiectul retragerii de la cota o data cu radierea inregistrarii lor in Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare.

Comitetul Bursei poate dispune retragerea de la cota daca apreciaza ca o piata ordonata a respectivelor valori mobiliare nu mai poate fi mentinuta sau restabilita.

Decizia de retragere de la cota bursei de valori a unor actiuni oferite public sau a altor valori mobiliare purtatoare de creante asupra emitentului se face cu avizul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Art. 73. - Actiunile si alte valori mobiliare incorporind dreptul la o creanta asupra emitentului si care sint inscrise la cota unei burse de valori pot fi negociate numai de catre societatile de valori mobiliare membre ale asociatiei bursei de valori si numai in bursa de valori.

Valori mobiliare, altele decit cele prevazute la alin. 1 inscrise la cota unei burse de valori, pot fi negociate si pe piete nesupravegheate, dar de alte societati de valori mobiliare decit cele care sint membre ale respectivei burse de valori.

Societatile membre ale asociatiei bursei de valori sint obligate sa notifice bursei de valori toate tranzactiile lor cu valori mobiliare.

Art. 74. - Directorul general al bursei de valori poate suspenda negocierea valorilor mobiliare ale unui anumit emitent daca, din lipsa informatiilor adecvate privind emitentul sau valorile mobiliare respective ori din alte motive intemeiate, apreciaza ca este imposibila mentinerea unei piete ordonate pentru acele valori mobiliare.

Art. 75. - Toate tranzactiile cu valori mobiliare inscrise la cota si efectuate de catre societatile autorizate vor fi in mod obligatoriu decontate prin sistemul de decontare al bursei de valori, daca nu este in functiune un sistem centralizat de compensare si lichidare a tranzactiilor cu valori mobiliare.

Procedurile de decontare vor fi stabilite prin regulamentele bursei de valori.

Art. 76. - Pentru tranzactiile avind ca obiect valori mobiliare declarate ca furate, pierdute ori distruse se aplica, dupa caz, regulile urmatoare:

a) daca negocierea a avut loc inainte de publicarea furtului, pierderii ori distrugerii, cumparatorul poate urmari repetitiunea pretului titlurilor, prin intermediarul sau; daca intermediarul il declara pe vinzatorul datator de ordin , el este descarcat de raspundere;
b) daca negocierea a avut loc dupa publicarea furtului, pierderii ori distrugerii, intermediarul este tinut la restituirea valorii titlurilor negociate.

Intermediarul are dreptul la regres contra vinzatorului potrivit dreptului comun, iar aprecierea bunei-credinte se face dupa regulile maximei diligente in afaceri.

Regulile prevazute la alin. 1 si 2 se aplica si cu privire la titlurile falsificate, publicarea avind ca obiect declararea falsificarii.

Art. 77. - Diferendele dintre intermediari, dintre societatile de valori mobiliare si agentii lor, dintre agenti si cele intre clienti si intermediari pot fi supuse spre solutionare Camerei arbitrale a bursei de valori.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare adopta Regulamentul de procedura al Camerei arbitrale.

Pentru ca litigiul sa poata fi dedus arbitrajului este necesara o conventie arbitrala a partilor, fie in forma unei clauze compromisorii, fie in forma compromisului.

In lipsa de stipulatie contrara expresa in conventia arbitrala, partile se considera a fi acceptat Regulamentul de procedura al Camerei arbitrale.

Art. 78. - Partile pot recurge la arbitrajul ad-hoc, conventia arbitrala trebuind sa cuprinda, sub sanctiunea nulitatii, prevederi privind compunerea instantei si procedura arbitrala.

Prin clauze exprese in conventia arbitrala, partile pot investi instanta arbitrala sa solutioneze litigiul in echitate si o pot dispensa de motivarea sentintei arbitrale, fie vorba de arbitraj institutional sau arbitraj ad-hoc.

Atit in arbitrajul organizat de Camera arbitrala cit si in arbitrajul ad-hoc se aplica dispozitiile Cartii a IV-a din Codul de procedura civila.

CAPITOLUL 6
Protectia investitorilor

Art. 79. - Investitorii au dreptul de acces la informatie certa, suficienta si facuta publica la momentul oportun privind valorile mobiliare, emitentii lor si activitatea acestora pe piata.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va elabora reglementari adecvate pentru ca investitorii sa aiba acces egal la informatiile mentionate si va impune respectarea acestora intermediarilor si altor participanti la piata.

Art. 80. - Informatiile minimale ce trebuie sa cuprinda prospectul de oferta de valori mobiliare, precum si cele suplimentare cerute de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare daca este cazul, fie ele referitoare la emitenti, la valorile mobiliare sau la detinatorii de titluri, sint stabilite prin instructiunile adoptate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, iar atunci cind aceste informatii nu sint dintre cele supuse unei obligatii legale de publicatie sau inregistrare, investitorii au acces la ele in conditiile stabilite prin reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Art. 81. - Emitentii de actiuni sau de alte valori mobiliare oferite public inregistrati la Oficiul de Evidenta a Valorilor mobiliare vor distribui un raport anual investitorilor in valorile lor mobiliare prin publicare si prin alte mijloace adecvate, la o data anterioara adunarii generale a actionarilor.

Art. 82. - Raportul anual va cuprinde obligatoriu activitatile unui astfel de emitent, impreuna cu situatiile financiare, elaborate pe baza principiilor de contabilitate general acceptate si verificate de cenzori externi independenti inregistrati la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Continutul minim, forma si termenul de publicare ale raportului anual vor fi stabilite de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Emitentii de valori mobiliare inregistrate la Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare au obligatia de a elabora, prezenta, distribui si publica rapoarte semestriale necertificate, in termen de 45 de zile de la data inchiderii semestrului.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate reglementa elaborarea, prezentarea, distribuirea si publicarea unor rapoarte si situatii financiare trimestriale.

Art. 83. - Emitentii de actiuni sau de alte valori mobiliare oferite public, inregistrati la Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare, sint obligati sa informeze de indata investitorii despre aparitia unor evenimente importante.

In intelesul prezentei legi eveniment important inseamna aparitia oricarei imprejurari privind unul sau mai multi emitenti de valori mobiliare ori referitoare la una sau mai multe emisiuni sau tipuri de valori mobiliare care, fiind facute publice, ar putea influenta semnificativ asupra pretului ori asupra altui aspect al evolutiei de piata a respectivelor valori mobiliare.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va stabili regulile ce trebuie urmate pentru efectuarea unei asemenea informari.

Daca o astfel de informare nu poate fi facuta de indata fara riscul unor consecinte semnificative nefavorabile pentru emitent, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va fi informata si va lua masurile necesare in scopul fie al mentinerii unei piete ordonate a respectivelor valori mobiliare, fie al suspendarii negocierii acestora pina cind o astfel de publicare poate fi facuta.

Art. 84. - Pina cind informarea la care se face referire in art. 82 nu a fost facuta catre investitori, informatiile sint privilegiate si/sau confidentiale.

Art. 85. - In intelesul prezentei legi, orice persoana va fi considerata detinator de informatii confidentiale sau initiata daca:

a) are acces la informatii:
1. ca membru al structurii de conducere sau supraveghere ori al oricarei entitati similare a emitentului;
2. pe durata angajarii sale de catre emitent sau pe durata activitatii profesionale in serviciul emitentului;
3. ca investitor in valorile mobiliare ale emitentului;
b) are acces la astfel de informatii datorita unei pozitii sau legaturi identice cu cele de la lit. a) cu o persoana juridica avind ea insasi acces la astfel de informatii;
c) a obtinut astfel de informatii de la oricare din persoanele mai sus mentionate sau prin alta modalitate.

Art. 86. - Orice persoana ce se afla in situatia de detinator de informatii confidentiale si/sau privilegiate nu poate valorifica respectivele informatii si nici sa le faca publice ori sa faciliteze publicarea lor in avantajul propriu sau al unor terti.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va emite reglementari privind procedura de aplicare a interdictiilor referitoare la utilizarea ilegala a informatiilor confidentiale si/sau privilegiate.

Art. 87. - Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va stabili continutul si forma evidentei tranzactiilor la toate societatile de valori mobiliare, precum si valorificarea acesteia, inclusiv prin informatie distribuita clar si la timp investitorilor si burselor de valori.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate delega bursei de valori competente pentru aplicarea si impunerea acestor reglementari societatilor membre.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate delega bursei de valori competente privind tranzactiile societatilor de valori mobiliare nemembre ale bursei de valori.

Art. 88. - Orice persoana care, actionind direct sau indirect, individual sau impreuna si in legatura cu terti, dobindeste sau detine si sub incidenta prezentei legi devine detinatorul sau proprietarul unor actiuni cu drept de vot sau al unor valori mobiliare conferind dreptul la astfel de actiuni care, in mod cumulat, reprezinta 5% sau mai mult din totalul drepturilor de vot ale respectivului emitent, conform art. 2 alin. 1 lit. c), va informa Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si, daca valorile mobiliare sint inscrise la cota intr-o bursa de valori, va informa si respectiva bursa de valori in termen de doua zile de la data efectuarii tranzactiei.

Persoana fizica sau juridica la care se refera alin. 1 va informa Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si, daca este cazul, bursa de valori, despre orice tranzactie de dobindire sau instrainare de valori mobiliare ale unui emitent atit timp cit pozitia sa reprezinta 5% sau mai mult din drepturile de vot, precum si daca, drept rezultat al tranzactiei, o astfel de persoana fizica sau juridica inceteaza a mai detine 5% din drepturile de vot in adunarea generala a emitentului.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va stabili reglementarile privind urmarirea respectarii cerintelor de raportare si publicitate.

Art. 89. - O persoana care, nemijlocit si singura sau impreuna si in legatura cu alte persoane, intentioneaza sa dobindeasca valori mobiliare aflate sub incidenta prezentei legi si care, impreuna cu cele deja detinute sau aflte in proprietate, ar conferi o pozitie de control asupra emitentului va face o oferta publica pentru dobindirea acestor valori mobiliare.

Persoana care, nemijlocit si singura sau impreuna si in legatura cu altii, intentioneaza sa dobindeasca valori mobiliare reglementate de prezenta lege si care, impreuna cu cele deja detinute sau aflate in proprietate, ar conferi persoanei sau grupului de persoane o pozitie majoritara in adunarea generala a emitentului va face o oferta publica pentru cumpararea tuturor actiunilor aflate inca in circulatie ale respectivului emitent.

Art. 90. - Persoana fizica sau juridica ce intentioneaza sa dobindeasca valori mobiliare prin oferta publica, conform prevederilor art. 89, va solicita o autorizatie prealabila din partea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va conditiona emiterea autorizatiei de prezentarea unor garantii ca ofertantul sau ofertantii vor respecta egalitatea pentru toti actionarii societatii emitente.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va stabili criteriile ce trebuie respectate pentru autorizarea si procedura de urmat in executarea cererilor de preluare.

Daca ofertele prevazute la alineatul precedent privesc cererile de valori mobiliare inscrise in cota, acestea vor fi executate in bursa de valori.

Art. 91. - Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va emite reglemenatri privind aria de cuprindere, continutul si forma de prezentare a informatiilor emitentului, precum si publicitatea conditiilor de preluare, garantiile constituite de catre sau in contul ofertantului, dreptul la contra-oferta, precum si prevederile privind executarea proportionala a excesului de oferta, insuccesul sau retragerea cererilor de preluare, conditiile specifice in care acestea au loc, precum si alte aspecte administrative.

CAPITOLUL 7
Cenzori externi

Art. 92. - Situatiile financiare ale tuturor emitentilor de valori mobiliare aflate sub incidenta prezentei legi, precum si ale oricarei persoane juridice supuse autorizarii, supravegherii sau controlului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare vor fi elaborate in conformitate cu principiile contabile si in concordanta cu cerintele specifice stabilite prin reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Art. 93. - Situatiile financiare anuale vor fi verificate si certificate de cenzori externi independenti.

Cenzorii externi independenti sint obligati sa se inregistreze la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Art. 94. - Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va stabili incompatibilitatile si conditiile de indeplinit pentru inregistrarea cenzorilor externi independenti, formulind reguli de conduita pentru asemenea cenzori si definind responsabilitatile lor in prestarea de servicii specifice, inclusiv prevederi pentru sanctionarea administrativa a cenzorilor, suspendarea in caz de nerespectare a legii si reglementarilor ori a celor cuprinse in regulile de conduita si integritate profesionala si anularea inregistrarii acestora la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Emitentii si alte persoane juridice supuse autorizarii, supravegherii sau controlului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pot contracta in mod liber serviciile profesionale ale cenzorilor legal inregistrati la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

CAPITOLUL 8
Consultanti de plasament

Art. 95. - Prestarea cu titlu profesional, catre public, de servicii de consultanta de plasament in valori mobiliare, de catre persoane fizice sau juridice, se face numai cu autorizarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va stabili conditiile pentru obtinerea autorizatiei.

Art. 96. - Prestarea autorizata de servicii de consultanta de plasament in valori mobiliare include analiza valorilor mobiliare, servicii de selectare a portofoliului, servicii de evaluare, precum si activitati de publicare.

Prestarea de servicii exclude acceptarea, prelucrarea, executarea si decontarea ordinelor clientilor de a dobindi si instraina valori mobiliare, inclusiv detinerea de disponibilitati banesti sau valori mobiliare pe contul clientilor lor.

Art. 97. - Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, prin reglementarile sale privind serviciul de consultanta de plasament in valori mobiliare:

a) formuleaza reguli de conduita si defineste nivelurile de calificare profesionala pentru prestarea unor astfel de servicii;
b) prevede sanctiuni, inclusiv suspendarea si anularea respectivei autorizatii, in caz de nerespectare a cerintelor legale, a celor din reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare ori a celor din regulile de conduita si integritate profesionala;
c) stabileste sisteme si proceduri pentru consultatii de plasament in ceea ce priveste raportarea, inspectia si supravegherea acestora.

CAPITOLUL 9
Sisteme de compensare si depozitare colectiva a valorilor mobiliare

Art. 98. - Decontarea tranzactiilor cu valori mobiliare, pastrarea in siguranta a valorilor mobiliare, transferul proprietatii asupra acestora si serviciile de inregistrare si plata a valorilor mobiliare, precum si orice operatiuni conexe trebuie efectuate de persoane juridice autorizate.

Persoanele juridice specializate in efectuarea operatiunilor prevazute la alin. 1 se infiinteaza cu autorizarea prealabila a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare dupa examinarea contractului de societate, a statutului si regulamentelor lor interne. Orice modificari aduse documentelor constitutive sau regulamentelor interne trebuie vizate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Activitatile de compensare a tranzactiilor cu valori mobiliare si de depozitare a valorilor mobiliare se realizeaza sub supravegherea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Art. 99. - Persoanele juridice avind ca obiect activitatile prevazute la art. 98 alin.1 se infiinteaza ca societati comerciale pe actiuni.

Capitalul minim subscris si cel minim varsat al societatilor de compensare si depozitare colectiva a valorilor mobiliare se stabilesc prin reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si vor fi divizate exclusiv in actiuni nominative.

Actionari la societatile comerciale de compensare si depozitare colectiva de valori mobiliare pot fi bancile si alte institutii de credit reglementate prin Legea nr. 33/1991, bursele de valori, societatile de valori mobiliare autorizate , societatile de asigurari, societatile comerciale emitente de valori mobiliare reglementate prin prezenta lege, precum si alte persoane juridice stabilite de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate stabili procentaje maxime ale detinatorilor de actiuni la o societate de compensare si depozitare colectiva a valorilor mobiliare, atit pentru fiecare detinator in parte, cit si pentru acelasi sector de activitate.

Art. 100. - Societatile comerciale de compensare si depozitare colectiva a valorilor mobiliare vor adopta o structura de conducere care sa asigure independenta administrativa si operationala fata de eventualele interese concurente ale actionarilor societatilor respctive.

Art. 101. - Societatile comerciale de compensare si depozitare colectiva a valorilor mobiliare efectueaza operatiunile cu valori mobiliare primite in depozit prin agenti de compensare si depozitare conform contractelor incheiate cu acestia.

Pot fi agenti de compensare si depozitare colectiva bursele de valori, societatile de valori mobiliare, bancile si alte institutii de credit reglementate de Legea nr. 33/1991, societatile de asigurari, precum si orice alta persoana autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare in acest scop.

Art. 102. - Regulamentele interne si procedura operationala vor asigura niveluri adecvate de confidentialitate si protectie a datelor din conturile investitorilor.

Depozitele de valori mobiliare constituite in numele agentilor de depozitare si compensare trebuie sa fie evidentiate astfel incit sa deosebeasca net intre valorile mobilare detinute in contul agentului de depozitare si compensare si cele detinute in contul unor terti.

Agentii de depozitare si compensare au obligatia de a tine subconturi individualizate de valori mobiliare detinute in contul clientilor lor.

Identitatea si structura acestor conturi sint strict confidentiale societatii de compensare si depozitare fata de orice persoane, cu exceptia solicitarilor exprese ale autoritatilor legale sau in cazul injonctiunilor prin hotariri judecatoresti sau ordonante ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

CAPITOLUL 10
Raspunderi si sanctiuni

Art. 103. - Incalcarea dispozitiilor prezentei legi si a reglementarilor adoptate in aplicarea acesteia se sanctioneaza disciplinar sau administrativ, dupa caz, de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Art. 104. - Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca, potrivit conditiilor in care au fost savirsite, nu sint prevazute de legea penala ca infractiuni:

a) nerespectarea prevederilor referitoare la modalitatile de efectuare a ofertei publice prevazute la art. 24 alin. 3 si art. 25;
b) nerespectarea dispozitiilor art. 29 alin. 4 cu privire la valoarea deciziei de autorizare, respectiv de acordare a dispensei pentru oferta publica de valori mobiliare;
c) negocierea, pretinderea sau impartirea comisioanelor pentru intermedierea de valori mobiliare in alte conditii decit cele prevazute de reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare;
d) tinerea evidentelor de catre societatile de valori mobiliare in alte conditii decit cele prevazute de lege sau de normele adoptate in aplicarea acesteia;
e) nerespectarea obligatiilor de certificare a situatiilor financiare, conform art. 83, sau certificarea lor de persoane neautorizate;
f) desfasurarea fara autorizatie a oricaror activitati pentru care prezenta lege prevede obligatia obtinerii unei autorizatii din partea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare;
g) nerespectarea regimului stabilit prin dispozitiile legii si reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru informatiile privilegiate si informatiile confidentiale.

Art. 105. - Savirsirea cu intentie sau din culpa, prin comisiune sau omisiune, a vreuneia din contraventiile stabilite la art. 104, se sanctioneaza cu:

a) amenda;
b) retragerea autorizatiei;
c) anularea autorizatiei;
d) interzicerea temporara sau definitiva, pentru persoanele fizice sau juridice , a intermedierii de valori mobiliare pentru o categorie, pentru unele sau pentru toate categoriile de operatiuni pe care aceasta le include.

Sanctiunea amenzii poate fi aplicata cumulativ cu oricare din sanctiunile prevazute la alin. 1 lit. b) - d).

Sanctiunea retragerii, ca si cea a anularii autorizatiei, se aplica cumulativ cu interzicerea temporara sau definitiva a exercitarii intermedierii de valori mobiliare.

Art. 106. - Savirsirea contraventiilor prevazute la art. 104 se constata de catre agentii imputerniciti in acest scop de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate delega agentilor prevazuti la alin. 1 puterea de a aplica numai sanctiunea amenzii, in conditiile si limitele stabilite prin reglementarile sale.

La primirea actelor de constatare ale agentilor sai, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate dispune extinderea investigatiilor, luarea de masuri conservatorii si audierea persoanelor vizate.

Decizia de sanctionare este semnata de presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si isi produce efectele pe data notificarii sale persoanei sanctionate.

Art. 107. - La individualizarea sanctiunii se va tine seama de circumstantele personale si reale ale savirsirii faptei si de conduita faptuitorului.

In cazul savirsirii repetate, in decurs de 3 ani, a uneia dintre contraventiile prevazute la art. 104, sau in cazul savirsirii contraventiei de catre o persoana condamnata pentru savirsirea, in decurs de 3 ani precedind constatarea acesteia, a unei alte contraventii din cele prevazute la art. 104, cumulativ cu sanctiunea stabilita se aplica si maximul amenzii prevazute pentru ultima contraventie savirsita.

In cazul constatarii savirsirii a doua sau mai multe contraventii ce urmeaza a fi sanctionate, se aplica si maximul amenzii prevazute pentru fiecare din ele.

Pentru contraventiile savirsite in conditiile alin. 2 si 3, aplicarea dispozitiilor alin. 1 se face numai cu privire la stabilirea duratei interzicerii exercitarii intermedierii de valori mobiliare.

Art. 108. - Limitele amenzilor se stabilesc dupa cum urmeaza:

a) intre 0,1 si 1% din capitalul varsat, in functie de gravitatea faptei savirsite;
b) intre 0,1 si 1% din capitalul varsat, pentru fiecare zi de depasire a termenelor fixate prin lege sau prin reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru prezentarea, publicarea, inregistrarea ori raportarea situatiilor, informatiilor si documentelor;
c) intre 1% si 3% din capitalul varsat, in cazul intocmirii si prezentarii situatiilor financiare ori al altor raportari si publicari false, incomplete sau inexacte;
d) intre jumatate si totalitatea valorii tranzactiei sau intre totalitatea si dublul sumei profitului obtinut ori a pierderii evitate prin tranzactia realizata cu savirsirea contraventiei prevazute la art. 104 lit. g), urmind a se aplica suma cea mai mare, cind dublul profitului obtinut sau al pierderii evitate e mai mare decit jumatate din valoarea tranzactiei.

Cind amenda se aplica persoanelor fizice, limitele acesteia se stabilesc intre 100.000 si 1.000.000 lei.

Art. 109. - In cazul sanctiunii cu amenda nu se aplica prevederile art. 25 si 26 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

Art. 110. - Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate sanctiona cu avertisment scris sau publica faptele savirsite din culpa care nu au cauzat daune patrimoniale semnificative sau prejudicii de alta natura persoanelor fizice sau juridice aflate sub incidenta prezentei legi ori protectiei investitorilor, daca asemenea fapte nu sint savirsite in conditiile art. 107 alin. 2 sau 3.

Art. 111. - La anularea autorizatiei se aplica si interzicerea exercitarii intermedierii de valori mobiliare pentru o perioada de minimum 5 ani.

Art. 112. - In cazul sanctionarii persoanelor juridice, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate aplica sanctiuni cel mult egale prin gravitate, pentru contraventia respectiva, si persoanelor fizice carora, in calitate de administratori, reprezentanti legali sau exercitind de jure sau de facto functii de conducere ori ca profesionisti in intermedierea de valori mobiliare sau alte activitati reglementate de prezenta lege, le este imputabila respectiva contraventie pentru ca, desi puteau si trebuiau sa previna savirsirea ei, nu au facut-o.

Persoanele fizice prevazute la alin. 1 sint tinute si la reparatiunea prejudiciilor patrimoniale cauzate prin fapta constituind contraventie. Daca fapta este imputabila mai multor persoane, acestea sint tinute solidar la reparatiunea prejudiciului cauzat.

Art. 113. - Contraventiile stabilite prin legea de fata se prescriu intr-un termen de 3 ani, care incep sa curga de la data savirsirii faptei.

Art. 114. - Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la trei luni la doi ani sau cu amenda intermedierea de valori mobiliare fara autorizarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, savirsita de administratorii, directorii societatilor comerciale si orice persoane fizice.

CAPITOLUL 11
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 115. - In termen de 120 de zile de la infiintare, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va elabora si va aplica reglementarile necesare pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei legi.

Art. 116. - Primii membri ai Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare vor fi numiti in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Presedintele va fi desemnat pentru un mandat de 4 ani, iar ceilalti 3 membri, in ordinea descrescinda a virstei, pentru un mandat de 3, 2 si respectiv 1 an.

Art. 117. - Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare este autorizata sa actualizeze toate nivelurile maxime sau minime ale sumelor exprimate in moneda nationala la care se refera prezenta lege, incluzind, dar fara a se limita la acestea, capitalul minim necesar, garantiile si amenzile, in corelare fie cu dezvoltarea pietei valorilor mobiliare, fie cu evolutia conditiilor generale predominante in economie.

Noile niveluri ale capitalului minim necesar se vor aplica tuturor societatilor care solicita autorizatie, cu incepere de la data ultimei actualizari operate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. Cei care desfasoara activitati in baza unor autorizatii emise anterior actualizarii vor beneficia de o perioada de gratie de maximum un an.

Art. 118. - Elaborarea, prezentarea si publicarea situatiilor financiare in concordanta cu principiile de contabilitate si supunerea lor cenzorilor externi independenti pe baza standardelor uniforme de control sint obligatorii pentru toti emitentii de valori mobiliare care fac obiectul prezentei legi si pentru toate celelalte persoane juridice supuse supravegherii sau controlului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare. Situatiile financiare astfel elaborate se prezinta si se publica anual sau la alte termene intermediare, de indata ce respectivele principii si standarde au fost oficial adoptate de catre autoritatea de reglementare in domeniul contabilitatii si aplicarea lor obligatorie a fost stabilita de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare pe aria de reglementare si supraveghere atribuita de lege acesteia.

Art. 119. - Pina cind se vor stabili, in afara burselor de valori, sisteme de comercializare supravegheate care sa poata oferi in mod adecvat investitorilor, dupa aprecierea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, conditiile unei piete transparente si echitabile pentru valorile mobiliare care nu sint inscrise la cota unei burse de valori, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare decide daca actiunile sau alte valori mobiliare incorporind sau dind dreptul la o creanta asupra emitentului, inregistrate la Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare conform art. 21, trebuie sau nu inscrise la cota unei burse de valori.

Art. 120. - Pina la intrarea in vigoare a legii privind salarizarea membrilor si personalului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, precum si al burselor de valori, se aplica prin asimilare sistemul de salarizare prevazut de Legea nr. 40 /1991 *), anexele nr. 4 si nr. 6 ale legii respective.

Art. 121. - La data infiintarii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Agentia Valorilor Mobiliare **) isi inceteaza activitatea. Activitatea Agentiei Valorilor Mobiliare si personalul acesteia vor fi preluate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Art. 122. - Prezenta lege intra in vigoare dupa 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Orice dispozitii contrare se abroga la data intrarii in vigoare a legii, cu exceptia celor prevazute la alin. 3.

Pina la data punerii in aplicare a reglementarilor prevazute la art. 115 din lege, ramin in vigoare prevederile legale existente.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 20 iunie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 21 iunie 1994 , cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
RADU BERCEANU

*) Legea nr. 40/1991 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 162 din 14 iulie 1993.

**) Agentia Valorilor Mobiliare a fost infiintata prin Ordonanta Guvernului nr. 18/1993, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 206 din 26 august 1993.


Marți, 07 iulie 2020, 13:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.