LEGE nr.75 din 16 iulie 1994
privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 237/26 aug. 1994

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL 1
Arborarea drapelului României

Art. 1. - Modelul drapelului României și intensitatea culorilor acestuia sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.

Drapelul României are formă dreptunghiulară. Lățimea drapelului este egală cu 2/3 din lungimea acestuia, iar dimensiunile fâșiilor culorilor sunt egale.

Art. 2. - Drapelul României se arborează în mod permanent:

a) pe edificiile și în sediile autorităților și instituțiilor publice;
b) la sediul partidelor politice, al sindicatelor, al instituțiilor de învățământ și cultură;
c) la punctele pentru trecerea frontierei, precum și la aeroporturile cu trafic internațional;
d) ca pavilion pentru navele de orice fel și alte ambarcațiuni ce navighează sub pavilion românesc.

Art. 3. - Drapelul României se arborează temporar:

a) cu prilejul zilei naționale a României și al altor sărbători naționale, în locurile publice stabilite de autoritățile locale;
b) cu ocazia festivităților și ceremoniilor oficiale cu caracter local, național și internațional, în locurile unde acestea se desfășoară;
c) cu prilejul vizitelor oficiale întreprinse în România de șefi de stat și de guvern, precum și de înalte personalități politice reprezentând principalele organisme internaționale interguvernamentale, la aeroporturi, gări, porturi și pe diferite trasee;
d) în cadrul ceremoniilor militare, conform regulamentelor militare;
e) cu ocazia desfășurării competițiilor sportive, pe stadioane și alte baze sportive;
f) în timpul campaniilor electorale, la sediul birourilor, comisiilor electorale și al secțiilor de votare.

Art. 4. - Drapelul României poate fi arborat de persoane fizice la domiciliul sau reședința lor, precum și de persoane juridice, altele decât cele prevăzute la art. 3, la sediile acestora.

Art. 5. - Drapelul României se arborează la sediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale statului român din străinătate, precum și la reședința șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, potrivit uzanțelor de protocol.

De asemenea, drapelul României se arborează sub formă de fanion, pe mijloacele de transport ale șefilor de misiuni diplomatice și oficii consulare române, în deplasările oficiale ale acestora.

Art. 6. - Drapelul României în bernă se arborează în zilele de doliu național, stabilite de Guvern.

Art. 7. - Drapelele altor state se pot arbora pe teritoriul României numai împreună cu drapelul național și numai cu prilejul vizitelor cu caracter oficial de stat, al unor festivități și reuniuni internaționale, pe clădiri oficiale și în locuri publice stabilite cu respectarea prevederilor prezentei legi.

Arborarea drapelului României la manifestările care se desfășoară sub egida organizațiilor internaționale se face potrivit reglementărilor și uzanțelor internaționale.

În locurile în care se arborează drapelul României poate fi arborat și drapelul Consiliului Europei.

Art. 8. - În situația în care o dată cu drapelul României se arborează și unul sau mai multe drapele de stat străine, drapelul României se arborează astfel:

a) când drapelul României se arborează alături de un singur drapel de stat străin, drapelul României se va așeza în stânga, privind drapelele din față;
b) când drapelul României se arborează alături de mai multe drapele de stat străine și numărul drapelelor este impar, drapelul României se va așeza în mijloc. Dacă numărul drapelelor este par, drapelul României va fi așezat în stânga drapelului împreună cu care ocupă centrul, privind drapelele din față.

Toate drapelele de stat care se arborează vor avea dimensiuni egale și vor fi amplasate la același nivel.

CAPITOLUL 2
Intonarea imnului național al României

Art. 9. - Imnul național al României este "Deșteaptă-te române", redat în anexa nr. 2.

În interpretare vocală prescurtată, imnul național al României se intonează potrivit textului și partiturii prevăzute în anexa nr. 3.

În interpretarea fanfarelor sau a altor formații instrumentale, muzica imnului național se intonează o singură dată.

Art. 10. - Imnul național al României se intonează:

a) la festivitățile și ceremoniile oficiale naționale, precum și la ceremoniile oficiale cu caracter internațional;
b) la deschiderea și închiderea emisiunilor stațiilor "Radio România" și "Televiziunea Română", în interpretare vocală;
c) cu prilejul vizitelor întreprinse în România de șefi de stat și de guvern;
d) în cadrul ceremoniilor militare, conform regulamentelor militare;
e) pe stadioane și alte baze sportive, cu ocazia desfășurării competițiilor sportive oficiale internaționale în care este reprezentată România;
f) la deschiderea fiecărei sesiuni a Camerelor Parlamentului;
g) la începutul programului zilnic în școlile primare și gimnaziale.

Art. 11. - Imnul național al României poate fi intonat și la alte manifestări organizate în unități de învățământ sau alte instituții de cultură.

Art. 12. - La începutul manualelor școlare: abecedare, manuale de citire pentru ciclul primar, manuale de limba și literatura română, manuale de istorie și manuale de limba maternă pentru minorități se tipărește textul imnului național al României prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 13. - Imnul național al României se intonează vocal și se publică oficial numai în limba română.

Art. 14. - Imnul național al altor state se intonează cu prilejul vizitelor, festivităților și ceremoniilor oficiale cu caracter internațional, împreună cu imnul național al României, înaintea acestuia.

CAPITOLUL 3
Folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice

Art. 15. - Autoritățile și instituțiile publice, precum și misiunile diplomatice și oficiile consulare ale statului român din străinătate vor folosi sigilii cu stema României, având înscrisă denumirea proprie.

Art. 16. - Conducătorii autorităților și instituțiilor publice sunt răspunzători pentru păstrarea și utilizarea legală a sigiliilor cu stema României.

Păstrarea și utilizarea sigiliilor pot fi încredințate unor persoane special desemnate.

Art. 17. - Sigiliile cu stema României pentru autoritățile și instituțiile publice se execută de Regia Autonomă "Monetăria Statului".

Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și Serviciul Român de Informații pot executa sigiliile proprii în unitățile specializate din subordinea lor.

Art. 18. - În caz de pierdere a unui sigiliu cu stema României, conducătorul autorității sau instituției publice este obligat să înștiințeze imediat organele teritoriale ale Ministerului de Interne și să publice pierderea acestuia în Monitorul Oficial al României. Art. 19

Regimul stabilit prin prezentul capitol se aplică sigiliilor, ștampilelor, precum și matrițelor timbru sec pe care se imprimă stema României.

CAPITOLUL 4
Dispoziții finale

Art. 20. - Cetățenii sunt datori să manifeste respect față de drapelul și imnul național al României și să nu comită nici un act prin care s-ar aduce ofensă acestora.

Art. 21. - La ceremoniile de arborare a drapelului, precum și la intonarea imnului național, cu prilejul solemnităților, asistența va sta în picioare, bărbații se vor descoperi, iar militarii de toate gradele vor da onorul conform regulamentelor militare.

Art. 22. - În aplicarea prezentei legi, Guvernul va adopta norme referitoare la arborarea drapelului României și intonarea imnului național, în funcție de natura acțiunilor și manifestărilor, precum și de atribuțiile specifice care revin autorităților și instituțiilor publice. La stabilirea acestor norme se vor avea în vedere reciprocitatea cu celelalte state și uzanțele internaționale în materie.

Art. 23. - Formele ce se cer a fi îndeplinite pentru confecționarea sigiliilor cu stema României, modelul sigiliilor, păstrarea și utilizarea acestora, precum și scoaterea din folosință a sigiliilor uzate sau care devin nefolosibile, ca urmare a modificării structurii sau desființării unor autorități sau instituții publice, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 24. - Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 25. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi sunt și rămân abrogate: Legea nr. 33/1977 pentru aprobarea imnului de stat al Republicii Socialiste România, publicată în Buletinul Oficial nr. 111 din 28 octombrie 1977; Decretul nr.90/1977 privind instituirea drapelului de luptă al gărzilor patriotice și reglementarea acordării acestuia, publicat în Buletinul Oficial nr. 36 din 27 aprilie 1977, precum și orice alte dispoziții contrare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 29 martie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
IOAN GAVRA

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 6 iulie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN


ANEXA 1

Drapelul României se găsește în Monitorul Oficial nr. 237 din 26 august 1994.


ANEXA 2

"DEȘTEAPTĂ-TE ROMÂNE"

Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată croiește-ți altă soarte,
La care să se-nchine și cruzii tăi dușmani!

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Și că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian!

Înalță-ți lata frunte și caută-n giur de tine,
Cum stau ca brazi în munte voinici sute de mii;
Un glas ei mai așteaptă și sar ca lupi în stâne,
Bătrâni, bărbați, juni, tineri, din munți și din câmpii!

Priviți, mărețe umbre, Mihai, Ștefan, Corvine,
Româna națiune, ai voștri strănepoți,
Cu brațele armate, cu focul vostru-n vine,
"Viață-n libertate ori moarte!" strigă toți.

Pre voi vă nimiciră a pizmei răutate
Și oarba neunire la Milcov și Carpați!
Dar noi, pătrunși la suflet de sfânta libertate,
Jurăm că vom da mâna, să fim pururea frați!

O mamă văduvită de la Mihai cel Mare
Pretinde de la fii-și azi mână d-ajutori,
Și blastămă cu lacrimi în ochi pe orișicare,
În astfel de pericol s-ar face vânzători!

De fulgere să piară, de trăsnet și pucioasă,
Oricare s-ar retrage din gloriosul loc,
Când patria sau mama, cu inimă duioasă,
Va cere ca să trecem prin sabie și foc!

N-ajunse iataganul barbarei semilune,
A cărui plăgi fatale și azi le mai simțim;
Acum se vâră cnuta în vetrele străbune,
Dar martor ne e Domnul că vii nu o primim!

N-ajunse despotismul cu-ntreaga lui orbie,
Al cărui jug din seculi ca vitele-l purtăm ;
Acum se-ncearcă cruzii, în oarba lor trufie,
Să ne răpească limba, dar morți numai o dăm!

Români din patru unghiuri, acum ori niciodată
Uniți-vă în cuget, uniți-vă-n simțiri!
Strigați în lumea largă că Dunărea-i furată
Prin intrigă și silă, viclene uneltiri!

Preoți, cu cruce-n frunte! căci oastea e creștină,
Deviza-i libertate și scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăși în vechiul nost'pământ!


ANEXA 3

Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată croiește-ți altă soarte,
La care să se-nchine și cruzii tăi dușmani!

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Și că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian!

Priviți, mărețe umbre, Mihai, Ștefan, Corvine,
Româna națiune, ai voștri strănepoți,
Cu brațele armate, cu focul vostru-n vine,
"Viață-n libertate ori moarte!" strigă toți.

Preoți, cu crucea-n frunte! căci oastea e creștină,
Deviza-i libertate și scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăși în vechiul nost'pământ!


Duminică, 19 septembrie 2021, 13:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.