LEGE nr.3 din 28 decembrie 1962
privind CODUL SILVIC
Textul actului publicat în B.Of. nr. 28/30 dec. 1962

CAPITOLUL 1

Art. 1. - Padurile si terenurile afectate impaduririi sau care servesc nevoilor de cultura, productie ori administratie, forestiere, constituie proprietate de stat si alcatuiesc fondul forestier al R.P.Romane.

Fac parte din fondul forestier acele suprafete prevazute in alineatul precedent, care sint determinate ca atare prin amenajamente silvice.

Art. 2. - Trecerea in fondul forestier a unor terenuri agricole, scoaterea de terenuri din acest fond pentru nevoile agriculturii sau in vederea executarii unor lucrari necesare altor ramuri ale economiei nationale, precum si defrisarea de paduri in acest scop, se fac numai pe baza de hotarire a Consiliului de Ministri.

Art. 3. - Fondul forestier este supus regimului silvic care cuprinde un complex de norme tehnice silvice, economice si juridice privind amenajarea, cultura, exploatarea, protectia si paza acestui fond.

Art. 4. - Terenurile cu vegetatie forestiera care nu sint cuprinse in amenajamente silvice, cum sint: plantatiile forestiere pentru protectia terenurilor agricole, zonele de arbori afectate protectiei pasunilor si delimitate ca atare, zonele de arbori afectate protectiei lucrarilor hidrotehnice, plantatiile forestiere de pe terenurile degradate situate in afara perimetrului padurilor, aliniamentele de arbori de-a lungul canalelor de irigatie, riuri, drumuri sau altor cai de comunicatie, sint supuse unor reguli tehnice silvice si de paza.

Art. 5. - Ministerul Economiei Forestiere raspunde de aplicarea politicii partidului si guvernului in domeniul administrarii fondului forestier.

De asemenea, Ministerul Economiei Forestiere stabileste regulile tehnice silvice si de paza aplicabile terenurilor cu vegetatie forestiera, coordoneaza, indruma si controleaza respectarea acestor reguli.

Art. 6. - Fondul forestier se amelioreaza si se dezvolta in scopul asigurarii materiei prime lemnoase si a celorlalte produse ale padurii, necesare economiei nationale, precum si pentru indeplinirea unor functii de protectie.

Defrisarea de paduri, in vederea executarii unor lucrari necesare economiei forestiere, se face cu aprobarea Ministerului Economiei Forestiere.

Art. 7. - In raport cu functiile pe care le indeplinesc, padurile se impart in grupe functionale dupa cum urmeaza:

a) paduri de productie si protectie, care sint destinate sa produca material lemnos pentru industria de prelucrare a lemnului si pentru alte nevoi ale economiei nationale, precum si de a indeplini un rol de protectie;
b) paduri cu functii speciale de protectie, care conditioneaza pastrarea si dezvoltarea unor obiective de interes economic, social sau stiintific.

Incadrarea padurilor in grupe functionale se face prin ordinul Ministerului Economiei Forestiere.

Art. 8. - Padurile si terenurile prevazute in art. 1, se inregistreaza in evidenta forestiera, care se intocmeste pe baza de amenajamente silvice.

Terenurile cu vegetatie forestiera prevazute in art. 4, se inregistreaza in evidenta vegetatiei forestiere.

Evidentele prevazute in alineatele precedente se organizeaza de catre Ministerul Economiei Forestiere in concordanta cu principiile care stau la baza reglementarii sistemului de evidenta funciara si se tin de ocoalele silvice.

CAPITOLUL 2

Art. 9. - Padurile si terenurile care fac parte din fondul forestier sint in administrarea operativa a intreprinderilor de stat pentru economia forestiera.

Unele paduri sau terenuri care fac parte din fondul forestier pot fi date in administrare operativa sau in folosinta altor organizatii socialiste.

Transmiterea unora din padurile sau terenurile care fac patre din fondul forestier aflate in administrarea operativa a intreprinderilor de stat pentru economia forestiera, in administrarea operativa ori folosinta altor organizatii socialiste, sau retransmiterea de la acestea, se face numai pe baza unei dispozitii a Consiliului de Ministri.

Art. 10. - Padurile si terenurile care fac parte din fondul forestier administrate de intreprinderile de stat pentru economia forestiera sint destinate sa asigure materialul lemnos si celelalte produse ale padurii necesare satisfacerii cerintelor generale ale economiei nationale.

Padurile si terenurile care fac parte din fondul forestier aflate in administrarea sau folosinta altor organizatii socialiste sint destinate satisfacerii nevoilor locale de interes obstesc.

Art. 11. - Terenurile cu vegetatie forestiera care nu fac parte din fondul forestier se administreaza de posesorii sau detinatorii acestora.

CAPITOLUL 3

Art. 12. - Modul de gospodarire a padurilor si terenurilor care fac parte din fondul forestier se stabileste prin amenajamente silvice.

Amenajamentele silvice se intocmesc in raport cu planurile de dezvoltare a economiei nationale tinindu-se seama de urmatoarele obiective:

a) asigurarea continuitatii productiei forestiere;
b) sporirea productiei si productivitatii fondului forestier;
c) folosirea rationala a padurilor si ameliorarea functiilor de protectie ale acestora.

Art. 13. - Amenajamentele silvice se intocmesc pentru toate padurile si terenurile care fac parte din fondul forestier de organele de specialitate ale Ministerului Economiei Forestiere si se aproba prin ordinul ministrului.

Art. 14. - Amenajamentele silvice se revizuiesc sau se refac din zece in zece ani.

Art. 15. - Pentru ridicarea productiei si productivitatii fondului forestier si pentru ameliorarea functiilor de protectie ale padurilor, se executa de organizatiile socialiste care au in administrare operativa sau in folosinta paduri si terenuri din fondul forestier, urmatoarele lucrari de cultura:

a) regenerarea si refacerea padurilor existente;
b) crearea de paduri noi pe terenuri destinate a fi impadurite;
c) ameliorarea arboretului necorespunzator;
d) ingrijirea arboretelor.

In executarea lucrarilor de cultura a padurilor se va da prioritate introducerii si extinderii speciilor lemnoase cu crestere rapida si de valoare economica ridicata.

Art. 16. - Produsele lemnoase ale padurii rezultate din taieri de regenerare sint produse principale; cele rezultate din efectuarea lucrarilor de ingrijire sint produse secundare.

Produsele lemnoase ale padurii rezultate in urma doboriturilor si rupturilor de vint sau unor calamitati, precum si cele rezultate din defrisari pentru linii electrice, drumuri, culoare, linii parcelare, ori alte linii similare, sint produse accidentale.

Rasina, coaja, liberul de tei, fructele, ciupercile si altele de acest fel, ce se recolteaza din paduri, sint produse accesorii.

Art. 17. - Cantitatile de material lemnos si alte produse ale padurii ce se exploateaza anual, sint cele prevazute in planul de stat. La stabilirea acestor cantitati se va tine seama de prevederile amenajamentelor silvice.

Art. 18. - Exploatarea produselor principale si secundare se face in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice, precum si ale regulilor de cultura si de exploatare.

Produsele accidentale si accesorii se exploateaza si se valorifica pe baza instructiilor tehnice date de Ministerul Economiei Forestiere.

Suprafetele din fondul forestier unde se executa exploatari, se delimiteaza pe teren de catre personalul tehnic al intreprinderilor de stat pentru economia forestiera.

Art. 19. - Produsele padurii de orice fel se exploateaza in temeiul unei autorizatii eliberata de organele Ministerul Economiei Forestiere, intocmita pe baza actului de punere in valoare, care cuprinde estimarea cantitativa, calitativa si valorica a produselor ce se exploateaza.

Art. 20. - Arborii din fondul forestier destinati a fi taiati se vor marca in prealabil cu ciocane silvice.

Forma si modul de utilizare a ciocanelor silvice, precum si felul cum se face marcarea arborilor sau a unor loturi de arbori destinati taierii, se stabileste prin ordinul Ministerul Economiei Forestiere.

Tiparul ciocanelor silvice se inregistreaza si se pastreaza la organele notariatului de stat, aceste operatiuni fiind scutite de orice taxe.

Art. 21. - Termenele, modalitatile si epocile de taiere, scoatere si transport a materialului lemnos din paduri, precum si epocile de recoltare a produselor accesorii se stabilesc prin instructiuni date de Ministerul Economiei Forestiere.

Art. 22. - Vinatul din paduri si pestii din apele de munte sint considerate produse ale padurii.

Ministerul Economiei Forestiere organizeaza cresterea si recoltarea vinatului in vederea asigurarii unui efectiv normal, care sa nu aduca pagube fondului forestier si terenurilor agricole.

Art. 23. - Organizatiile socialiste care au in administrare operativa sau folosinta paduri si terenuri facind parte din fondul forestier, sint obligate sa se supuna normelor de gospodarire prevazute in prezentul capitol.

CAPITOLUL 4
Protectia si paza fondului forestier si a altor terenuri cu vegetatie forestiera

Art. 24. - Ministerul Economiei Forestiere intocmeste si publica in fiecare an liste nominale ale daunatorilor si bolilor ce trebuie combatute. In acest scop fiecare intreprindere de stat pentru economia forestiera tine sub observatie toate padurile si terenurile cu vegetatie forestiera cuprinse in raza sa de activitate, fara deosebire de cine are administrarea operativa sau folosinta acestora.

Art. 25. - Masurile de prevenire si combatere a bolilor si daunatorilor padurilor se stabilesc de Ministerul Economiei Forestiere si se executa de personalul tehnic al intreprinderilor de stat pentru economia forestiera. Organizatiile socialiste, care au in administrare operativa sau folosinta paduri ori terenuri din fondul forestier, sint obligate sa sprijine de indata si efectiv aceste masuri.

Art. 26. - Prevenirea si combaterea bolilor si daunatorilor care prezinta pericol comun pentru paduri si terenurile agricole se asigura de Ministerul Economiei Forestiere impreuna cu Consiliul Superior al Agriculturii si se executa, pentru padurile si terenurile facind parte din fondul forestier de personalul tehnic prevazut in articolul precedent, iar pentru terenurile agricole de catre posesorii sau detinatorii acestora.

Art. 27. - Posesorii sau detinatorii terenurilor cu vegetatie forestiera prevazute in art. 4 sint obligati sa execute lucrarile de prevenire si combatere a bolilor si daunatorilor acestei vegetatii, stabilite de Ministerul Economiei Forestiere; acesta coordoneaza actiunile de prevenire si combatere si acorda sprijin tehnic pentru executarea lor.

In cazul in care posesorii sau detinatorii terenurilor prevazute in alin. precedent nu executa in timp util lucrarile de prevenire si combatere a daunatorilor si bolilor, acestea vor putea fi executate de intreprinderile de stat pentru economia forestiera, posesorii sau detinatorii terenurilor respective fiind obligati la plata manoperei si a materialului folosit.

Art. 28. - Personalul tehnic si de paza al padurilor din intreprinderile de stat pentru economia forestiera are obligatia sa asigure paza fondului forestier aflat in administrarea acestora impotriva taierilor ilegale, furturilor, distrugerilor, degradarilor, incendiilor, pasunatului neautorizat si a altor fapte pagubitoare.

Art. 29. - Paza padurilor aflate in administrarea operativa sau folosinta organizatiilor socialiste se face de catre acestea.

Paza vegetatiei forestiere de pe terenurile care nu fac parte din fondul forestier se asigura de posesorii sau detinatorii acestora.

Personalul tehnic de specialitate din intreprinderile de stat pentru economia forestiera controleaza modul cum se asigura paza padurilor si a celorlalte terenuri cu vegetatie forestiera de organele si organizatiile prevazute in alineatele precedente.

Art. 30. - Comitetele executive ale sfaturilor populare, organele Ministerului Afacerilor Interne precum si cantonierii de drumuri si cai ferate, in cadrul atributiilor lor de serviciu, au obligatia sa sprijine actiunea de paza a padurilor si sa dea concursul in acest scop organelor silvice.

Art. 31. - Organele si organizatiile de stat, cooperatiste si obstesti, care desfasoara o activitate in cuprinsul padurilor, sint obligate sa ia masuri pentru prevenirea si stingerea incendiilor in raza lor de activitate.

Orice cetatean aflat in padure sau in apropierea acesteia este obligat sa contribuie efectiv la indeplinirea masurilor prevazute in alineatul precedent.

Art. 32. - Amplasarea in interiorul padurilor ori in apropierea acestora, a unor instalatii industriale sau a altor asemenea obiective ce pot pricinui vatamari padurilor, se face in conditiile prevazute de normele legale si numai cu avizul prealabil al Ministerului Economiei Forestiere.

Art. 33. - Pasunatul in paduri este permis in locurile si in conditiile stabilite de Ministerul Economiei Forestiere.

Nu va putea fi autorizat pasunatul in plantatii, in regenerari naturale tinere si in padurile care indeplinesc functie speciala de protectie.

Art. 34. - Organizatiile socialiste si cetatenii au indatorirea patriotica de a apara si ocroti padurile si vegetatia forestiera, precum si de a sprijini efectiv masurile initiate in acest scop.

CAPITOLUL 5
Circulatia materialelor lemnoase

Art. 35. - Materialele lemnoase de orice fel vor putea fi transportate de la locul de taiere sau depozitare numai insotite de acte tip de provenienta. Modelul acestor acte se stabileste de Ministerul Economiei Forestiere.

Pentru materialele lemnoase care provin de la organizatiile socialiste de stat, actele de provenienta se elibereaza de catre acestea.

Pentru materialele lemnoase avind alta provenienta decit aceea de la organizatiile socialiste de stat, actele prevazute in alin. 1, se elibereaza de comitetul executiv al sfatului popular comunal, orasenesc, de pe teritoriul caruia pleaca materialul.

Art. 36. - Materialele lemnoase gasite in curs de transport, neinsotite de actele prevazute in art. 35, vor fi retinute de organele silvice competente sau de organele militiei, atunci cind aceasta este necesar, pentru stabilirea provenientei lor.

Sefii de gara si capitanii de port vor retine in acelasi scop materialele lemnoase prezentate spre expediere fara acte de provenienta si vor sesiza de indata organul de urmarire penala cel mai apropiat.

Art. 37. - Materialele lemnoase retinute conform art. 36 alin. 1, vor fi date in custodie, dupa imprejurari, ocolului, brigazii sau cantonului silvic cel mai apropiat, ori unei organizatii socialiste care dispune de spatiul necesar depozitarii si de mijloace de paza corespunzatoare. Carausul gasit fara acte de provenienta este obligat sa trasporte materialele lemnoase la locul de predare in custodie.

Materialele lemnoase retinute in statiile de cale ferata sau in porturi ramin depozitate pe rampele, cheiurile ori magaziile acestora si se dau in custodie unui angajat cu atributii de paza din serviciul statiei sau portului.

Art. 38. - Daca in urma cercetarilor sau judecatii nu se poate stabili provenienta materialelor retinute, acestea vor fi confiscate potrivit dispozitiilor corespunzatoare din legea penala sau din actele normative privind sanctionarea contraventiilor, iar in cazul in care s-a stabilit provenienta, materialele retinute vor fi restituite proprietarului.

Daca materialele ce urmeaza a fi restituite se afla retinute intr-o statie de cale ferata sau intr-un port, organul care a facut cercetarile va comunica de indata sefului statiei sau capitanului portului, ca poate proceda la expedierea lor.

CAPITOLUL 6
Infractiuni si contraventii

Art. 39. - Faptele care constituie infractiuni silvice si sanctiunile corespunzatoare sint cele prevazute de legea penala.

Faptele care constituie contraventii silvice, sanctiunile si modul lor de aplicare, se stabilesc prin instructiuni ale Ministerului Economiei Forestiere, aprobate prin hotarire a Consiliului de Ministri.

Art. 40. - Infractiunile silvice se constata, se urmaresc si se judeca potrivit dispozitiilor Codului de procedura penala aplicabile infractiunilor impotriva avutului obstesc, cu derogarile si completarile din art. 41 si art. 42 din prezentul cod.

Art. 41. - Pe linga organele de urmarire penala, sint competenti sa constate infractiuni silvice inginerii si tehnicienii cu atributii privind problemele de silvicultura din Ministerul Economiei Forestiere, cei din directiile regionale de economie forestiera si din ocoalele silvice, precum si brigadierii si padurarii ocoalelor silvice.

Organele competente care constata aceste infractiuni au dreptul de a retine obiectele provenite din fapte penale sau acelea ce au fost folosite la savirsirea lor.

Aceste organe, insotite de un delegat al comitetului executiv al sfatului popular comunal, orasenesc sau de raion orasenesc, pot sa identifice materialele lemnoase provenite din infractiuni, la locurile unde se afla materialele.

In privinta materialelor lemnoase retinute in cursul transportului se aplica dispozitiile art. 37 si 38.

Art. 42. - Procesele verbale de constatare a infractiunilor se trimit, in vederea calcularii valorii pagubelor, ocolului silvic in raza caruia a fost savirsita infractiunea.

Dupa efectuarea calculului, seful ocolului silvic trimite procesul verbal, impreuna cu acel calcul, organului de urmarire penala competent, incunostiintind despre aceasta si organul care a incheiat procesul verbal.

Art. 43. - Valoarea pagubelor cauzate prin infractiuni sau alte fapte ilicite se calculeaza, in ce priveste arborii pe picior, puietii si lastarii, potrivit criteriilor anume stabilite prin hotarire a Consiliului de Ministri.

In cazurile cind pagubele, in ce priveste arborii pe picior, puietii si lastarii, sint pricinuite de angajatii organizatiilor socialiste daunate, prin fapte care nu constituie infractiuni sau contraventii si pentru care raspunderea materiala este reglementata potrivit legislatiei muncii, sumele ce se pot imputa acestor angajati se calculeaza de asemenea, potrivit criteriilor anume stabilite prin hotarire a Consiliului de Ministri.

CAPITOLUL 7
Dispozitii finale

Art. 44. - In aplicarea prevederilor prezentului cod, Ministerul Economiei Forestiere este imputernicit sa dea instructiuni tehnice silvice cu privire la administrarea, gospodarirea, protectia si paza fondului forestier si a altor terenuri cu vegetatie forestiera.

Art. 45. - Codul silvic din 9 aprilie 1910, Legea nr. 204 din 23 iunie 1947 pentru apararea patrimoniului forestier, Decretul nr.201 din 14 mai 1953 privind circulatia produselor lemnoase, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentului cod, se abroga.

Art. 46. - Prezentul cod intra in vigoare dupa 30 de zile de la publicare in Buletinul Oficial al Marii Adunari Nationale a R.P. Romana.


Marți, 25 ianuarie 2022, 19:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.