HOTĂRÂRE nr.694 din 7 octombrie 1994
privind infiintarea Societatii Comerciale "Calcarul" - S.A. prin reorganizarea unei subunitati din cadrul Regiei Autonome a Plumbului și Zincului
Textul actului publicat în M.Of. nr. 309/4 noi. 1994

HOTARIREA nr. 694 din 7 octombrie 1994 privind infiintarea Societatii Comerciale "Calcarul" - S.A. prin reorganizarea unei subunitati din cadrul Regiei Autonome a Plumbului si Zincului

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 4 noiembrie 1994
Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Se infiinteaza, prin reorganizarea subunitatii Cariera Pojorita a Sucursalei miniere Gura Humorului din cadrul Regiei Autonome a Plumbului si Zincului, Societatea Comerciala "Calcarul" - S.A., persoana juridica cu capital integral de stat, cu sediul in comuna Pojorita, judetul Suceava, cu obiectul de activitate si capitalul social prevazute in anexa nr. 1.

ART. 2
Societatea Comerciala "Calcarul" - S.A. se va organiza si va functiona in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutul prevazut in anexa nr. 2.

ART. 3
Capitalul social initial se constituie prin preluarea, pe baza de protocol, a activului si pasivului subunitatii, Cariera Pojorita a Sucursalei miniere Gura Humorului din cadrul Regiei Autonome a Plumbului si Zincului, potrivit bilantului incheiat la data de 31 decembrie 1993, si va fi reactualizat in conformitate cu prevederile Hotaririi Guvernului nr. 500/1994.

ART. 4
Regia Autonoma a Plumbului si Zincului se reorganizeaza potrivit prevederilor regulamentului de organizare si functionare cuprins in anexa nr. 3.

ART. 5
Hotarirea Guvernului nr. 1285/1990 privind infiintarea Regiei Autonome a Plumbului si Zincului se modifica corespunzator prevederilor prezentei hotariri.

ART. 6
Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarire.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
----------------Ministrul industriilor, Dumitru Popescu p. Ministru de stat, ministrul finantelor, Dan Mogos, secretar de stat ANEXA 1 ------Societatea comerciala pe actiuni care se infiinteaza ------------------------------------------------------------------------------Valoarea Denumirea capitalului societatii Obiectul de activitate Sediul social, din SubuniNr. comerciale pe al societatii principal care: tatea care crt. actiuni care mijloace se reorgase infiinteaza fixe la va- nizeaza loarea ramasa mijloace circulante (mii lei) ------------------------------------------------------------------------------
1. Societatea - gestionarea rezervelor de Comuna 199.937 Cariera Comerciala calcar incredintate; Pojorita, 145.554 Pojorita a "Calcarul" - - exploatarea si prepararea judetul ------- Sucursalei

S.A. calcarului; Suceava 54.383 miniere - comercializarea calcarului Gura preparat la diversi agenti Humorului economici beneficiari;
- transportul productiei si servicii de transport;
- lucrari de constructii, montaje pentru lucrarile miniere necesare obiectului propriu de activitate;
- confectii metalice, piese de schimb, lucrari de reparatii;
- transport de marfuri diverse;
- prestari servicii, lucrari auxiliare necesare productiei.
------------------------------------------------------------------------------ANEXA 2 ------STATUTUL Societatii Comerciale "Calcarul" - S.A.

CAP. 1

Denumirea, forma juridica, sediul, durata

ART. 1
Denumirea societatii comerciale Denumirea societatii este Societatea Comerciala "Calcarul" - S.A.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanind de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul social si de numarul de inregistrare in Registrul comertului.

ART. 2
Forma juridica a societatii comerciale Societatea Comerciala "Calcarul" - S.A. este persoana juridica romana, avind forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.

ART. 3
Sediul societatii comerciale Sediul societatii comerciale este in Romania, comuna Pojorita, judetul Suceava. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate si in alte localitati din tara si in strainatate.

ART. 4
Durata societatii comercial Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii la Registrul comertului.

CAP. 2

Scopul si obiectul de activitate al societatii comerciale

ART. 5
Scopul societatii comerciale este efectuarea, cu respectarea legislatiei romane, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut, in conditii de eficienta.

ART. 6
Obiectul de activitate Obiectul de activitate al societatii comerciale este:
- gestionarea rezervelor de calcar incredintate;
- exploatarea si prepararea calcarului;
- comercializarea calcarului preparat la diversi agenti economici beneficiari;
- transportul productiei si servicii de transport;
- lucrari de constructii, montaje pentru lucrarile miniere necesare obiectului propriu de activitate;
- confectii metalice, piese de schimb, lucrari de reparatii;
- transport de marfuri diverse;
- prestari servicii, lucrari auxiliare necesare productiei.

CAP. 3

Capitalul social, actiunile

ART. 7
Capitalul social Capitalul social initial este fixat la suma de 199,937 milioane lei, impartit in 19.993 actiuni nominative in valoare nominala de 10.000 lei fiecare, in intregime subscrise de actionar.
Capitalul social initial impartit in actiuni nominative de 10.000 lei fiecare este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar unic, si varsat in intregime la data constituirii societatii.
Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar unic, pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.

ART. 8
Actiunile Actiunile nominative ale societatii comerciale vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi administratori.
Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul societatii.

ART. 9
Reducerea sau marirea capitalului social Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotaririi adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

ART. 10
Drepturi si obligatii decurgind din actiuni Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari potrivit legii confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
Detinerea actiunii implica adeziunea, de drept, la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile societatii sint garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau a cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuata in conditiile prezentului statut.

ART. 11
Cesiunea actiunilor Actiunile sint indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decit un proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.

ART. 12
Pierderea actiunilor In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa in cel putin doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.

CAP. 4

Adunarea generala a actionarilor

ART. 13
Atributii Adunarile generale ale actionarilor sint ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
b) aleg membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanti, le stabilesc remunerarea, ii descarca de activitate si ii revoca;
c) aleg directorul general, il descarca de activitate si il revoca;
directorul general este si presedintele consiliului de administratie;
d) stabilesc salarizarea personalului angajat in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazuta de lege;
e) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a membrilor comisiei de cenzori, in conformitate cu prevederile legii;
f) stabilesc bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
g) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al comisiei de cenzori, aproba repartizarea profitului conform legii;
h) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor; aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;
i) hotarasc cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale si agentii;
j) hotarasc cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;
k) hotarasc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii;
l) hotarasc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii;
m) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
n) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor, pentru paguba pricinuita societatii;
o) hotarasc in orice alte probleme privind societatea.
Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.

ART. 14
Convocarea adunarii generale a actionarilor Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de administratie sau de vicepresedinte, pe baza imputernicirii date de presedinte.
Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor reprezentind cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii comerciale.
Adunarea generala va fi convocata de administratori de cite ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-unul din ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.
Cind in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc indicat in convocare.

ART. 15
Organizarea adunarii generale a actionarilor Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotariri, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua hotariri, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte, desemnat de presedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre membrii adunarii generale, un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii.
Procesul-verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.

ART. 16
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor Hotaririle adunarilor generale se iau prin vot deschis.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea miinii.
La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati ce detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotaririlor referitoare la raspunderea administratorilor.
Hotaririle adunarii generale sint obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.

ART. 17
Pina la aplicarea prevederilor art. 39 din Legea privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de doi imputerniciti mandatati de Ministerul Finantelor si un imputernicit mandatat de Ministerul Industriilor.

CAP. 5

Consiliul de administratie

ART. 18
Organizare Societatea comerciala este administrata de catre consiliul de administratie compus din cinci administratori, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionar.
Cind se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pina la expirarea mandatului predecesorului sau.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala a actionarilor.
La prima sedinta consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte si un vicepresedinte.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii, ori de cite ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 1/2 din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre vicepresedinte.
Cel ce reprezinta societatea semneaza actele care o angajeaza fata de terti.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si a comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii.
Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotarirea adunarii generale a actionarilor.
Sint incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pina la gradul al doilea inclusiv, sint, in acelasi timp, patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat, cu acelasi profil, sau cu care sint in relatii comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societatii persoanele care, potrivit Legii nr. 31/ 1990, nu pot fi fondatori sau administratori.

ART. 19
Atributiile consiliului de administratie Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii comerciale pe compartimente;
c) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor acordate;
d) aproba operatiunile de cumparare si vinzare de bunuri, potrivit competentelor acordate;
e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
f) stabileste tactica si strategia de marketing;
g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul in curs;
i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.

CAP. 6

Gestiunea societatii

ART. 20
Comisia de cenzori Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia de cenzori, formata din trei membri, care trebuie sa fie asociati, cu exceptia cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generala a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sint reprezentanti al Ministerului Finantelor.
Adunarea generala alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii, a bilantului si a contului de profit si pierderi, prezentind adunarii generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate al societatii.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii) sau ori de cite ori considera necesar, pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
Sint incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta art. 18 penultimul alineat din prezentul statut, precum si cei care sint rude sau afini pina la gradul al patrulea sau sotii administratorilor, cei care primesc, sub orice forma, pentru alte functii decit aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate.

CAP. 7

Activitatea societatii

ART. 21
Exercitiul financiar Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.

ART. 22
Personalul societatii comerciale Personalul de conducere al societatii comerciale si cenzorii sint alesi de adunarea generala a actionarilor. In perioada cit statul este actionar unic, personalul de conducere si cenzorii vor fi numiti de imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii.
Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii sint stabilite de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii.
Nu pot fi directori ai societatii persoanele care, potrivit Legii nr.
31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.

ART. 23
Amortizarea mijloacelor fixe Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

ART. 24
Evidenta contabila si bilantul contabil Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi, avind in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
Bilantul si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.

ART. 25
Calculul si repartizarea profitului Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
Din profitul societatii ramas dupa plata impozitelor pe profit se pot constitui fonduri conform legii.
Societatea isi constituie fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
Plata dividendelor cuvenite actionariloe se face de societate, in conditiile legii, in cel mult doua luni de la aprobarea bilantului de catre adunarea generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul lor la capital si in limita capitalului subscris.

ART. 26
Registrele societatii comerciale Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.

CAP. 8

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

ART. 27
Modificarea formei juridice Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotarirea adunarii generale a actionarilor.
In perioada in care statul este unic actionar, transformarea formei juridice a societatii se va putea face numai cu aprobarea imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor.

ART. 28
Dizolvarea societatii comerciale Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
- imposibilitatea realizarii obiectului social;
- falimentul;
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
- la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;
- in orice alte situatii, pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, luata in unanimitate.
Dizolvarea societatii trebuie sa fie inscrisa in Registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

ART. 29
Lichidarea societatii comerciale In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata.
Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

ART. 30
Litigii Litigiile de orice fel aparute intre societati comerciale si persoane fizice sau juridice sint de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
Pentru solutionarea litigiilor dintre ele, societatile comerciale pot apela si la arbitraj.

CAP. 9

Dispozitii finale

ART. 31
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.
ANEXA 3 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE a Regiei Autonome a Plumbului si Zincului

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1
Regia Autonoma a Plumbului si Zincului este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.
Activitatea acesteia se desfasoara pe baza prezentului regulament si a legislatiei in vigoare.

ART. 2
Sediul central al Regiei Autonome a Plumbului si Zincului este in municipiul Baia Mare, Piata Revolutiei nr. 1, judetul Maramures.
Regia autonoma are in structura sa subunitatile mentionate in anexa la prezentul regulament.
Aceste subunitati, necesare realizarii obiectului de activitate, nu au personalitate juridica, au autonomie limitata, iar relatiile dintre ele si regia autonoma, cit si modalitatea de constituire sint reglementate de prezentul regulament.

CAP. 2

Obiectul de activitate

ART. 3
Regia Autonoma a Plumbului si Zincului are ca obiect de activitate: gestionarea si protectia zacamintelor de minereuri si substante nemetalifere din perimetrele incredintate spre exploatare: extractia minereurilor, prepararea si comercializarea sub forma de concentrate a metalelor cuprifere, feroase, polimetalice, sub forma de concentrate si lingouri a metalelor auro-argentifere; extractia si comercializarea produselor nemetalifere; executarea de lucrari de cercetare geologica si tehnologica in extinderea perimetrelor in exploatare si pentru cresterea gradului de cunoastere a celor existente;
executarea de lucrari pentru mentinerea si dezvoltarea capacitatilor existente, precum si pentru deschiderea de noi cimpuri miniere; studii, proiecte si documentatii, perfectionarea personalului in activitatea proprie; productia de piese de schimb pentru intretinerea utilajelor din mine, cariere si uzine de preparare, actiuni de import-export, inclusiv sistem barter si valorificarea produselor importate; actiuni de cooperare economica internationala;
efectuarea de transporturi auto tehnologice si uzinale si pe calea ferata, transporturi de marfa, de persoane si speciale in domeniul sau de activitate;
pregatirea si perfectionarea pregatirii personalului din activitatea proprie;
asigurarea mesei calde si cazarea personalului prin unitati proprii; activitati privind asigurarea conditiilor socioprofesionale, profilaxia imbolnavirilor profesionale si pentru protectia mediului.

ART. 4
Modificarea obiectului de activitate al Regiei Autonome a Plumbului si Zincului se face numai prin hotarire a Guvernului.
Regia Autonoma a Plumbului si Zincului nu poate desfasura alte activitati in afara celor mentionate in art. 3.

CAP. 3

Patrimoniul

ART. 5
Regia Autonoma a Plumbului si Zincului are, la data de 31 decembrie 1993, un patrimoniu in valoare de 98.902.523 mii lei, din care 65.551.193 mii lei mijloace fixe la valoarea ramasa si 33.351.330 mii lei mijloace circulante.

ART. 6
Regia Autonoma a Plumbului si Zincului administreaza bunurile publice incredintate, cu diligenta unui bun proprietar.
Bunurile proprietate publica sint inalienabile si nu se afla in circuitul civil, potrivit legii, si se vor evidentia in mod distinct in patrimoniul regiei autonome. Aceste bunuri pot fi concesionate sau inchiriate in conditiile legii.
Crearea de noi bunuri publice, precum si dezafectarea unor asemenea bunuri se pot face cu aprobarea Guvernului.
In exercitarea dreptului de proprietate, regia autonoma poseda, foloseste si dispune, in conditiile legii, de bunurile aflate in patrimoniul sau, altele decit cele publice, in scopul realizarii obiectului sau de activitate si beneficiaza de rezultatele utilizarii acestora.
Patrimoniul regiei autonome poate fi micsorat, respectiv marit, prin hotarire a Guvernului.

CAP. 4

Structura regiei autonome

ART. 7
Structura organizatorica a Regiei Autonome a Plumbului si Zincului se aproba de consiliul de administratie, la propunerea directorului general. Consiliul de administratie poate aproba si infiintarea altor subunitati in structura regiei.
De asemenea, consiliul de administratie stabileste relatiile dintre subunitatile aflate in structura regiei autonome, precum si relatiile acestora cu tertii si le poate acorda imputernicire de reprezentare, in numele regiei, in domeniile tehnic, economic, comercial, administrativ, financiar, juridic, precum si in alte domenii specifice obiectului de activitate al acesteia.
Modul de organizare a subunitatilor componente ale regiei autonome si structura organelor de conducere se stabilesc de consiliul de administratie.

ART. 8
Prin delegare de competenta, unitatile din structura regiei autonome au atributiile stabilite de catre consiliul de administratie, cu urmatoarele limitari:
- nu pot incheia direct operatiuni financiare pentru obtinerea de subventii de la bugetul statului;
- nu pot efectua operatiuni de comert exterior.
Unitatile din structura regiei autonome raspund in fata consiliului de administratie de indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate de acesta prin hotariri si decizii de imputernicire.

ART. 9
Regia Autonoma a Plumbului si Zincului are in structura directii, servicii, birouri si compartimente.
Normele de structura si organele de conducere pentru directii, servicii, birouri si compartimente se stabilesc de catre consiliul de administratie.

ART. 10
Atributiile si responsabilitatile directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor din structura regiei autonome se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administratie.

CAP. 5

Organele de conducere

ART. 11
Conducerea Regiei Autonome a Plumbului si Zincului revine consiliului de administratie, al carui presedinte este directorul general al regiei.
Activitatea curenta a regiei autonome este condusa de directorul general, numit pe baza de concurs de ministerul de resort.
Relatiile dintre Ministerul Industriilor, ca reprezentant al statului prin care acesta isi exercita prerogativele in domeniul de activitate al regiei autonome, si directorul general al regiei se stabilesc prin contract de management.

ART. 12
Consiliul de administratie se numeste prin ordin al ministrului industriilor, pe o perioada de 4 ani, iar jumatate din numarul membrilor pot fi inlocuiti pe motive intemeiate la 2 ani. Prin ordin al ministrului industriilor vor fi desemnati presedintele si un vicepresedinte.
Managerul - directorul general al regiei autonome poate propune ministerului de resort inlocuirea unor membri ai consiliului de administratie ce desfasoara o activitate necorespunzatoare.
Consiliul de administratie este compus din noua persoane, dupa cum urmeaza:
- directorul general al regiei autonome - presedinte;
- reprezentantul Ministerului Finantelor;
- reprezentantul Ministerului Industriilor;
- ingineri, tehnicieni, economisti si juristi specializati in domeniul de activitate al regiei, dintre care unul va fi desemnat in calitate de vicepresedinte.

ART. 13
Membrii consiliului de administratie:
a) se numesc in conformitate cu prevederile art. 12;
b) isi pastreaza calitatea de angajat la institutia sau unitatea de la care provin si toate drepturile si obligatiile derivind din aceasta calitate;
c) sint platiti, pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate, cu o indemnizatie stabilita de consiliul de administratie. Limita maxima a indemnizatiei se stabileste de ministrul industriilor.
Acestia nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie sau participa la societati comerciale cu care regia autonoma intretine relatii de afaceri sau are interese contrare.
Nu pot fi membri in consiliul de administratie persoanelor care, potrivit legii, sint incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals si uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni de aceeasi natura.
Sint incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care, personal ori sotul, rudele sau afinii pina la gradul al doilea inclusiv, sint, in acelasi timp, patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil sau cu care se afla in relatii comerciale directe.

ART. 14
Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament de functionare si a legislatiei in vigoare si hotaraste in problemele privind activitatea regiei autonome, cu exceptia celor care, potrivit legii, sint date in competenta managerului.
Consiliul de administratie se intruneste lunar si ori de cite ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 5 zile inainte de data tinerii sedintei.
Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
Procesul-verbal se semneaza de catre membrii prezenti ai consiliului de administratie.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii, regia autonoma este reprezentata de catre directorul general sau, in lipsa lui, de catre un director executiv.
Cel care reprezinta regia autonoma semneaza actele care o angajeaza fata de terti.
Consiliul de administratie va putea exercita orice act care este legat de administrarea regiei autonome.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea regiei autonome, in interesul acesteia, in limitele prevederile legale si ale drepturilor ce li se confera.
Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de regia autonoma pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la regulament sau pentru greseli in administrarea regiei.
In astfel de situatii, ei pot fi revocati prin ordin al ministrului industriilor.

ART. 15
Atributiile, raspunderile si competentele consiliului de administratie sint urmatoarele:

15.1. asigura elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli anuale, precum si fundamentarea acestora pe fiecare capitol, si le depune la Ministerul Industriilor in vederea aprobarii prin hotarire a Guvernului;

15.2. raspunde de executia veniturilor si cheltuielilor, influenteaza asupra factorilor care le determina, in vederea cresterii productivitatii si eficientei economice si raporteaza trimestrial ministerului de resort asupra rezultatelor obtinute;

15.3. aproba programul de productie si stabileste masurile de crestere a eficientei acesteia;

15.4. stabileste, dupa caz, conditiile minimale pentru asigurarea serviciilor de interes public din domeniul de activitate al regiei si urmareste respectarea acestora;

15.5. hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate, potrivit obiectului de activitate al regiei, care se finanteaza din surse proprii, credite bancare sau alocatii de la bugetul de stat.

15.6. propune, potrivit reglementarilor legale, investitiile a caror aprobare este in competenta altor organe;

15.7. aproba structura organizatorica si functionala a regiei autonome;

15.8. stabileste tactica si strategia de management, marketing, restructurare, potrivit competentelor acordate;

15.9. stabileste principiile de salarizare, modul de corelare a salariilor cu munca efectiv prestata, respectindu-se salariul minim pe economie prevazut de lege si prevederile contractului colectiv de munca;

15.10. raspunde de administrarea eficienta, cu respectarea prevederilor legii, a patrimoniului regiei autonome;

15.11. aproba utilizarea fondurilor valutare;

15.12. stabileste nivelul creditelor si modul de rambursare a acestora;

15.13. aproba asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din tara si din strainatate;

15.14. aproba instrainarea bunurilor mobile apartinind regiei autonome, potrivit legii;

15.15. asigura conditiile necesare indeplinirii contractului de management;

15.16. stabileste politici pentru protectia mediului inconjurator si securitatea muncii, potrivit reglementarilor legale;

15.17. analizeaza bilantul contabil anual si elaboreaza raportul asupra activitatii desfasurate de regia autonoma in anul precedent;

15.18. hotaraste constituirea fondului de rezerva, a fondului de dezvoltare, precum si a altor fonduri necesare regiei autonome;

15.19. hotaraste in orice alte probleme privind activitatea regiei autonome, cu exceptia celor date, potrivit legii, in competenta altor organe;

15.20. rezolva alte probleme in baza competentelor prevazute de legislatia in vigoare.

ART. 16
Membrii consiliului de administratie si directorul general sint raspunzatori pentru indeplinirea tuturor atributiilor si obligatiilor ce le revin.
Membrii consiliului de administratie care s-au impotrivit luarii unei decizii ce s-a dovedit a fi pagubitoare pentru regia autonoma nu raspund, daca au consemnat expres punctul lor de vedere in registrul de sedinte al consiliului de administratie si au anuntat in scris, despre aceasta, ministerul de resort.
Membrii consiliului de administratie, care nu au respectat prevederile art.
13 alin. 2, 3 si 4, vor raspunde pentru daunele ce au rezultat, din aceasta cauza, pentru regia autonoma.

ART. 17
Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare.
Activitatea acestora va fi compensata material conform intelegerii pe baza de contract, indemnizatia neputind depasi 20% din salariul directorului general.

ART. 18
Anual, consiliul de administratie prezinta Ministerului Industriilor un raport asupra activitatii din perioada expirata si asupra programului de activitate pe anul in curs.

ART. 19
Directorul general al regiei autonome conduce activitatea curenta a acesteia si o reprezinta in relatiile cu autoritatile publice, precum si cu persoanele fizice si juridice.
In realizarea contractului de management, directorul general:
- aduce la indeplinire obiectivele si criteriile de performanta prevazute in contract;
- prezinta trimestrial Ministerului Industriilor situatia economico-financiara a regiei autonome, precum si informatiile, studiile de fezabilitate, proiectele si programele de restructurare, alte documentatii privind activitatea regiei, solicitate de acesta;
- negociaza si incheie contractul colectiv de munca, angajeaza si concediaza personalul aparatului regiei, numeste si revoca, prin decizie, directorii subunitatilor din structura acesteia.

CAP. 6

Bugetul de venituri si cheltuieli si administrarea acestuia.
Relatiile financiare

ART. 20
Regia autonoma intocmeste anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi dupa modelele stabilite de Ministerul Finantelor.
Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se supun spre aprobare Ministerului Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

ART. 21
Veniturile, in care se cuprind si subventiile pe produse, precum si cheltuielile regiei autonome se stabilesc prin bugetul de venituri si cheltuieli pentru fiecare exercitiu financiar.
Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de Guvern, cu avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Industriilor.
Din veniturile realizate, regia autonoma acopera toate cheltuielile evidentiate in costuri, precum si cheltuielile si platile prevazute a fi suportate direct din venituri, potrivit legii.

ART. 22
Corelat cu contractele incheiate pentru productia programata, Regia Autonoma a Plumbului si Zincului determina anual volumul de venituri de realizat, cheltuielile totale de efectuat si cota de impozit pe profit datorata bugetului de stat, conform legii.

ART. 23
Din veniturile realizate dupa acoperirea cheltuielilor, regia autonoma constituie fondul de rezerva si fondul de dezvoltare, precum si fondurile necesare pentru pregatirea, perfectionarea si recalificarea personalului angajat si pentru coninteresarea prin premiere a acestuia, plateste impozitele, taxele, cotele de asigurari si securitate sociala si celelalte varsaminte prevazute de lege.
Regia autonoma poate beneficia de subventii care se aproba prin legea bugetului de stat. Subventiile pot fi utilizate numai potrivit scopurilor pentru care au fost acordate. Programul de livrari avut in vedere la fundamentarea subventiilor constituie limita maxima de acordare a subventiilor.

ART. 24
In situatia in care, in cursul exercitiului financiar, veniturile nu sint suficiente pentru acoperirea cheltuielilor, regia autonoma, pe baza calculelor de fundamentare, determina volumul creditelor necesare activitatii de productie in valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate in anul precedent.
Pentru acoperirea eventualelor deficite, contractarea de credite peste nivelul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finantelor.

ART. 25
Regia autonoma hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate, in limita competentelor ce-i sint acordate, stabileste nivelul surselor proprii de finantare si determina volumul creditelor bancare pentru obiectivele de investitii.
In cazul investitiilor finantate integral sau partial de la bugetul de stat, regia autonoma are obligatia ca, in executarea bugetului de venituri si cheltuieli, sa se incadreze in alocatiile bugetare aprobate.
Executia investitiilor prevazute la alin. 1 se adjudeca pe baza de licitatie publica, potrivit legii care reglementeaza achizitiile publice.
Contractarea de credite mai mari de 500 milioane lei in vederea realizarii de investitii se face cu aprobarea prealabila a ministerului de resort, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finantelor.

ART. 26
Operatiunile de incasari si plati ale regiei autonome se efectueaza prin conturi deschise la banci comerciale cu sediul in Romania.

ART. 27
Regia autonoma isi va organiza controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune, potrivit legii.

CAP. 7

Relatiile comerciale

ART. 28
Preturile de livrare la produsele, lucrarile si serviciile executate de regia autonoma se stabilesc in conditiile legii.
Preturile si tarifele la bunurile si serviciile de interes public care fac obiectul activitatii regiei autonome, pentru care concurenta este exclusa sau substantial restrinsa datorita existentei unui monopol, sint supuse controlului instituit de Guvern.

ART. 29
Livrarea produselor se va face pe baza de contracte, in care vor fi stipulate clauze asiguratorii si penalitati pentru nerespectarea conditiilor si a termenelor de plata.

ART. 30
Contractarea de lucrari si servicii necesare regiei autonome se va face, de regula, pe baza de licitatie. Pentru lucrarile si serviciile cu valoare scazuta, consiliul de administratie poate aproba contractarea pe baza de analiza de oferte, in conditiile legii.
In cazul angajarii raspunderii contractuale sau delictuale a regiei autonome, creditorii pot cere executarea silita numai asupra bunurilor proprietatea regiei.

CAP. 8

Dispozitii finale

ART. 31
Litigiile de orice fel in care este implicata regia autonoma sint de competenta instantelor judecatoresti de drept comun, potrivit legii.

ART. 32
Prezentul regulament se completeaza cu celelalte reglementari legale.
ANEXA ------la regulament -------------LISTA subunitatilor din componenta Regiei Autonome a Plumbului si Zincului Sucursala miniera Baia Mare Vest Sucursala miniera Baia Mare Est Sucursala miniera Baia Borsa Sucursala miniera Gura Humorului Exploatarea miniera Razoare.
----------------------


Duminică, 16 iunie 2019, 07:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.