DECIZIE nr.127 din 22 mai 1997
privind exceptia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 330 și ale art. 330^1 din Codul de procedură civilă
Textul actului publicat în M.Of. nr. 33/29 ian. 1998

Nicolae Popa - președinte
Florin Bucur Vasilescu - judecător
Romul Petru Vonica - judecător
Doina Suliman - magistrat-asistent

Completul de judecată, convocat potrivit prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constată următoarele:

Curtea Supremă de Justiție - Secția civilă, prin Încheierea din 28 februarie 1997, pronunțată în Dosarul nr. 1.617/1996, a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 330 și ale art. 330 1 din Codul de procedură civilă, invocată de intimatele-reclamante Iliescu Eugeniu, Iliescu Teodora și Neagu Rodica.

În motivarea excepției se susține, în esență, că dispozițiile atacate reglementând faptul că "recursul în anulare, rezervat numai Procurorului General, poate fi declarat oricând", încalcă prevederile art. 16 alin. (1) și ale art. 128 din Constituție.

Exprimându-și opinia potrivit art. 23 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, instanța supremă apreciază că excepția este neîntemeiată.

C U R T E A ,

având în vedere actele și lucrările dosarului, încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, dispozițiile art. 330 și următoarele din Codul de procedură civilă raportate la prevederile Constituției și ale Legii nr. 47/1992, reține următoarele:

În temeiul art. 144 lit. c) din Constituție și al art. 23 din Legea nr. 47/1992, Curtea este competentă să soluționeze excepția cu care a fost legal sesizată.

Asupra constituționalității art. 330 din Codul de procedură civilă, Curtea Constituțională s-a pronunțat prin Decizia nr.73 din 4 iunie 1996, rămasă definitivă prin Decizia nr.96 din 24 septembrie 1996, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.251 din 17 octombrie 1996 și, respectiv, nr. 255 din 22 octombrie 1996 prin care s-a constatat că prevederile art. 330 din Codul de procedură civilă sunt constituționale.

Întrucât nu au intervenit elemente noi care să determine schimbarea practicii constante a Curții Constituționale, excepția privind dispozițiile art. 330 din Codul de procedură civilă urmează să fie respinsă ca vădit nefondată.

În ceea ce privește dispozițiile art. 330 1 din Codul de procedură civilă, se constată că prin Legea nr. 17/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.26 din 18 februarie 1997, acestea au suferit modificări.

Recursul în anulare nu mai poate fi declarat oricând de către Ministerul Public, ci numai în termen de 6 luni de la data când hotărârea judecătorească a rămas irevocabilă, pentru motivul prevăzut de art. 330 pct. 1, sau de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, pentru motivul prevăzut de art. 330 pct. 2 din Codul de procedură civilă. Astfel, motivele de neconstituționalitate invocate nu pot fi reținute. Rezultă din cele arătate că, în urma modificării textului de lege atacat, excepția este lipsită de obiect, urmând a fi respinsă ca vădit nefondată.

În acest sens, Curtea s-a pronunțat prin Decizia nr.37 din 25 februarie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.64 din 15 aprilie 1997.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) și al art. 145 alin. (2) din Constituție, precum și al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 24 alin. (2) și al art. 25 din Legea nr. 47/1992, în unanimitate,

C U R T E A

În numele legii D E C I D E :

Respinge, ca vădit nefondată, excepția de neconstituționalitate invocată de Iliescu Eugeniu, Iliescu Teodora și Neagu Rodica în Dosarul nr. 1.617/1996 al Curții Supreme de Justiție - Secția civilă, privind:

fiind lipsită de obiect.

Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunțată la data de 22 mai 1997.

PREȘEDINTE,
prof. univ. dr. Nicolae Popa

Magistrat-asistent,
Doina Suliman

__________________

*) A se vedea și Decizia Curții Constituționale nr. 652 din 16 decembrie 1997


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 20:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.