ORDONANȚĂ nr.4 din 20 ianuarie 1995
privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor și buruienilor in agricultura și silvicultura
Textul actului publicat în M.Of. nr. 18/30 ian. 1995

ORDONANTA nr. 4 din 20 ianuarie 1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 30 ianuarie 1995
In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit . g) din Legea nr. 1/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

ART. 1
Pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura, pe teritoriul Romaniei se fabrica, se comercializeaza si se utilizeaza numai produsele de uz fitosanitar omologate de Comisia Interministeriala de Omologare a Produselor de Uz Fitosanitar, denumita in continuare Comisia interministeriala de omologare, care este organizata si functioneaza potrivit dispozitiilor prezentei ordonante.

ART. 2
Omologarea produselor de uz fitosanitar se solicita de agentii economici romani si de firmele straine interesate in fabricarea si/sau lansarea pe piata interna a unor astfel de produse comerciale.

ART. 3
Produsele omologate pentru utilizare in Romania sint cuprinse in Codexul produselor de uz fitosanitar, care se elaboreaza, se actualizeaza periodic si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, prin grija Comisiei interministeriale de omologare.

ART. 4
Pentru fiecare produs omologat, Comisia interministeriala de omologare elibereaza un certificat de omologare, care se semneaza de presedintele comisiei . Certificatul de omologare cuprinde: denumirea comerciala a produsului, fabricantul, substanta activa, continutul in substanta activa si principalele caracteristici ale acesteia, spectrul de actiune, domeniile de utilizare, dozele de utilizare, grupa de toxicitate, precum si orice alte dispozitii care sa determine o conduita responsabila din partea fabricantilor, a comerciantilor si a utilizatorilor.

ART. 5
Perioada pentru care se emite certificatul de omologare este de maximum 5 ani, dupa care titularul este obligat sa solicite prelungirea valabilitatii acestuia . Nesolicitarea prelungirii valabilitatii, in termen de 3 luni de la expirarea acesteia, atrage anularea de drept a certificatului de omologare si scoaterea produselor din Codexul produselor de uz fitosanitar, omologate pentru utilizare in Romania.

ART. 6
(1) Certificatul de omologare se supune actualizarii ori de cite ori intervin modificari importante cu privire la caracteristicile fizice, chimice si biologice ale produsului omologat, precum si cu privire la domeniul de utilizare , la modul si la mijloacele de aplicare. Modificarile considerate importante se stabilesc de Comisia interministeriala de omologare si se inscriu in certificatele de omologare. Cererile de actualizare se fac de catre titularii certificatelor de omologare, iar Comisia interministeriala de omologare elibereaza un nou certificat.
(2) Comisia interministeriala de omologare poate actualiza certificatele de omologare atunci cind hotaraste instituirea unor restrictii sau interdictii cu privire la domeniile de utilizare, la modul si la mijloacele de aplicare a produsului omologat. Hotarirea de actualizare, impreuna cu certificatul de omologare actualizat se transmit titularului acestuia, in termen de 30 de zile de la data hotaririi de actualizare. Aceasta operatiune nu obliga titularul certificatului de omologare la plata tarifelor de omologare.

ART. 7
(1) Certificatul de omologare da dreptul detinatorului sa fabrice si sa comercializeze pe teritoriul Romaniei produsul omologat, cu respectarea dispozitiilor legale privind desfasurarea activitatilor de fabricare si de comercializare a produselor pe teritoriul Romaniei si a celor cuprinse in prezenta ordonanta.
(2) In situatia in care se constata ca produsele omologate nu mai corespund din punct de vedere fitosanitar, toxicologic sau ecologic, Comisia interministeriala de omologare anuleaza certificatul de omologare si transmite hotarirea luata, titularului acestuia, in termen de 30 de zile de la adoptarea ei. Hotarirea de anulare a certificatului de omologare va fi insotita de masuri obligatorii, cu termene privind oprirea fabricatiei, a importului, precum si destinatia cantitatilor fabricate sau importate anterior anularii certificatului de omologare, in limita termenului de valabilitate a produsului.

ART. 8
Fabricarea in Romania a unor produse de uz fitosanitar care nu sint omologate pentru utilizare pe teritoriul Romaniei, fiind produse in vederea exportului, se poate face numai in baza unei autorizatii speciale eliberate de Ministerul Sanatatii si Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.

ART. 9
Publicitatea de orice fel, prin orice mijloace, pentru utilizarea produselor de uz fitosanitar care nu sint omologate pentru utilizare pe teritoriul Romaniei este interzisa.

ART. 10
Fabricarea, ambalarea si reambalarea produselor de uz fitosanitar in scopul prezentarii si comercializarii, precum si importul si distribuirea acestora la utilizatori sint permise numai agentilor economici persoane juridice, din sectorul public sau privat, constituiti si autorizati in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu cele cuprinse in prezenta ordonanta.

ART. 11
Importul produselor de uz fitosanitar se face numai sub regim de licente si este permis persoanelor juridice din sectorul public sau privat, constituite si autorizate in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Importurile de produse de uz fitosanitar se fac cu respectarea si in conditiile prevazute de Hotarirea Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deseurilor si reziduurilor de orice natura, precum si a altor marfuri periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediul inconjurator, modificata si completata prin Hotarirea Guvernului nr. 437/1992.

ART. 12
Introducerea pe teritoriul tarii a unor mostre de produse de uz fitosanitar, pentru nevoi de cercetare-testare-experimentare, in vederea omologarii, se poate face in baza avizului semnat de presedintele Comisiei interministeriale de omologare. Avizele se inregistreaza la secretariatul comisiei, cu precizarea cantitatii si a beneficiarilor. Mostrele de produse de uz fitosanitar sint scutite de taxe vamale.

ART. 13
(1) Comercializarea pe teritoriul tarii a produselor de uz fitosanitar, fabricate in tara sau provenite din import, se poate face:
a) de catre agentii economici producatori din tara, din sectorul public sau privat, constituiti si autorizati potrivit dispozitiilor legale in vigoare, pentru produsele pe care le fabrica si pentru care sint titulari ai certificatului de omologare;
b) de catre importatori autorizati, persoane juridice, potrivit art. 11, si cu respectarea dispozitiilor legale care reglementeaza activitatile comerciale pe teritoriul Romaniei;
c) de catre comercianti autorizati, persoane juridice, constituiti si inregistrati ca agenti economici specializati, cu profil fitosanitar.
Comerciantul, inainte de inceperea activitatii, este obligat sa solicite autorizatie sanitara de functionare, eliberata de Inspectoratul de politie sanitara si medicina preventiva, si autorizatia de mediu, eliberata de agentiile judetene pentru protectia mediului in a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea comerciala. Dupa obtinerea celor doua autorizatii, comerciantul va solicita autorizatia de comercializare, care se elibereaza de catre inspectoratul judetean pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara.
(2) Comerciantii prevazuti la alin. (1) lit. c) pot avea si calitatea de importator, cu drepturile prevazute la lit. b), daca sint autorizati in acest scop potrivit art. 11.
(3) Agentii economici autorizati sa fabrice, sa importe si sa comercializeze produse de uz fitosanitar, in conformitate cu dispozitiile prevazute la alin. (1 ) lit. a) si b), pot comercializa si alte produse de uz fitosanitar, fabricate sau importate de alte firme autorizate, numai daca detin autorizatie de comercializare, potrivit prevederilor de la lit. c).

ART. 14
Pot obtine autorizatie de comercializare, potrivit dispozitiilor art. 13, agentii economici, persoane juridice care:
a) prin obiectul de activitate, precizat in statutul de functionare, au profil specializat in domeniul fabricarii si/sau comercializarii produselor de uz fitosanitar;
b) dispun de personal incadrat, cu pregatire fitosanitara de nivel superior si mediu, atestat prin certificat de atestare profesionala, eliberat nominal, in urma examinarii, de catre inspectoratul judetean pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea comerciala;
c) dispun de spatii corespunzatoare, potrivit normelor legale, precum si de instalatiile, echipamentele si dotarile necesare depozitarii si comercializarii produselor de uz fitosanitar, cu asigurarea tuturor cerintelor pentru protectia sanatatii oamenilor, a animalelor si a mediului inconjurator si pentru care detin autorizatii de functionare eliberate de autoritatile competente.

ART. 15
Produsele de uz fitosanitar clasificate in grupele I si a II-a de toxicitate au regimul produselor reglementate cu strictete, in care scop:
a) pentru fabricarea, comercializarea, importul, distribuirea si utilizarea lor vor fi autorizate numai persoanele juridice care dispun de personal calificat, confirmat prin certificatul de atestare profesionala, cu pregatire fitosanitara de nivel superior si mediu, precum si de mijloacele necesare depozitarii, manipularii si utilizarii in siguranta a acestor produse, pentru eliminarea riscurilor de intoxicare a oamenilor, a animalelor si de poluare a mediului inconjurator;
b) fabricantii, importatorii, comerciantii, distribuitorii si utilizatorii autorizati sa desfasoare activitati cu produse de uz fitosanitar din grupele I si a II-a de toxicitate se vor inregistra, in mod obligatoriu, la serviciile de specialitate ale inspectoratelor judetene de politie in a caror raza teritoriala acestia urmeaza sa-si desfasoare activitatea;
c) sint interzise comercializarea, distribuirea si utilizarea produselor din grupele I si a II-a de toxicitate de catre persoane fizice, precum si de catre persoane juridice neautorizate;
d) utilizatorii autorizati pentru folosirea produselor de uz fitosanitar din grupele I si a II-a de toxicitate se vor inregistra la inspectoratele judetene pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara, inspectoratele de politie sanitara si medicina preventiva, inspectoratele judetene pentru protectia muncii , agentiile judetene pentru protectia mediului si la inspectoratele judetene de politie in a caror raza teritoriala acestia urmeaza sa-si desfasoare activitatea ;
e) la distribuirea produselor de uz fitosanitar din grupele I si a II-a de toxicitate, fabricantii, importatorii si distribuitorii autorizati au obligatia sa ceara cumparatorului autorizatia de comercializare (pentru comercianti si distribuitori), iar utilizatorului, autorizatia de utilizare, sa le verifice valabilitatea si sa le inregistreze intr-un registru special de evidenta a distribuirii acestor produse, potrivit autorizatiilor eliberate. Registrele de evidenta vor fi sigilate si paginile numerotate de catre inspectoratele judetene pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara.

ART. 16
Produsele de uz fitosanitar din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate se pot comercializa si distribui dupa cum urmeaza:
a) la comercianti si distribuitori intermediari, daca acestia detin autorizatia de comercializare;
b) la prestatori de tratamente fitosanitare autorizati, daca acestia detin autorizatia pentru prestare de servicii cu produse de uz fitosanitar;
c) la producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, indiferent de tipul de proprietate si de forma de organizare, in vederea utilizarii pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor pe terenurile pe care le detin si pentru care nu este necesara nici o autorizatie speciala de cumparare si utilizare.

ART. 17
Sint interzise achizitionarea in scopul comercializarii si comercializarea oricarui produs de uz fitosanitar de catre:
a) persoane fizice;
b) persoane juridice care nu detin autorizatia de comercializare;
c) prestatorii de servicii cu produse de uz fitosanitar, care nu au autorizatii de comercianti, chiar daca detin autorizatia pentru prestare de servicii de uz fitosanitar.

ART. 18
Prestatorii de servicii cu produse de uz fitosanitar si producatorii agricoli persoane juridice pot redistribui cantitatile excedentare de produse de uz fitosanitar pe care le detin, in limitele termenelor de valabilitate a acestora, dupa cum urmeaza:
a) produsele de uz fitosanitar din grupele I si a II-a de toxicitate, numai utilizatorilor autorizati sa lucreze cu astfel de produse, potrivit prevederilor prezentei ordonante;
b) celelalte produse de uz fitosanitar din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate, la toti utilizatorii, persoane juridice sau fizice, numai pentru utilizare proprie, fiind interzisa recomercializarea acestora.

ART. 19
(1) Utilizarea produselor de uz fitosanitar se poate face numai in scopurile pentru care au fost omologate si numai in conformitate cu instructiunile de utilizare, cu normele si recomandarile prevazute in tehnologiile aprobate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, pentru silvicultura.
(2) In vederea protejarii sanatatii oamenilor, animalelor si mediului inconjurator, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizeaza pe terenurile pe care le detin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate, au obligatia sa le depoziteze, sa le manipuleze si sa le utilizeze in conformitate cu instructiunile tehnice care le insotesc, aprobate potrivit legii.
(3) Pot efectua tratamente fitosanitare, la solicitarea producatorilor agricoli si a detinatorilor de terenuri cu vegetatie forestiera, persoane fizice sau juridice, numai prestatorii de servicii care detin autorizatie pentru prestare de servicii cu produse de uz fitosanitar.
(4) Prestatorii de servicii fitosanitare care obtin dreptul de utilizare si a produselor din grupele I si a II-a de toxicitate, potrivit dispozitiilor art. 15 , se vor inregistra la serviciile de specialitate ale inspectoratelor judetene de politie in a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea, potrivit art.
15 lit. b) si d).
(5) Producatorii agricoli, persoane juridice, care au nevoie si de produse din grupele I si a II-a de toxicitate, pot cumpara si utiliza aceste produse numai daca solicita si daca obtin autorizatia de utilizare, potrivit art. 15.
(6) Pot fi autorizati sa cumpere si sa utilizeze produse de uz fitosanitar din grupele I si a II-a de toxicitate numai producatorii agricoli, persoane juridice, si prestatorii de servicii fitosanitare, care intrunesc conditiile prevazute la art. 15 lit. a).

ART. 20
Producatorii agricoli, persoane juridice, care au mijloacele necesare si personal calificat, atestat prin certificat de atestare profesionala, eliberat nominal, in urma examenului, de catre inspectoratul judetean pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara, se pot autoriza si ca prestatori de servicii fitosanitare, cu respectarea dispozitiilor legale si a prevederilor prezentei ordonante. De aceste prevederi pot beneficia si unitatile silvice, pentru terenurile cu vegetatie forestiera.

ART. 21
Asistenta tehnica operativa in domeniul fitosanitar pentru producatorii agricoli, cu precadere pentru producatorii din sectorul privat care nu dispun de pregatire profesionala adecvata, revine inspectoratelor judetene pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara, precum si specialistilor de la centrele agricole comunale, prin:
a) informarea din timp a producatorilor agricoli asupra agentilor biologici de daunare specifici fiecarei culturi, precum si asupra masurilor de prevenire si combatere, in functie de rezerva biologica existenta si de evolutia factorilor climatici;
b) orientarea producatorilor agricoli asupra necesarului de produse de uz fitosanitar pe care acestia urmeaza sa-l comande comerciantilor autorizati;
c) controlul starii fitosanitare a culturilor si recomandarea masurilor de prevenire si combatere a bolilor, daunatorilor si buruienilor, in concordanta cu prevederile buletinelor de avertizare emise de catre statiile de prognoza si avertizare teritoriale;
d) indrumarea producatorilor agricoli cu privire la executarea tratamentelor cu pesticide, respectiv manipularea produselor, prepararea solutiilor, reglarea masinilor si a aparatelor de tratat, executia calitativa a tratamentelor, inclusiv asupra normelor obligatorii privind protectia muncii si protectia mediului;
e) organizarea periodica a instruirii teoretice si practice a producatorilor agricoli, cu privire la protectia fitosanitara a culturilor.

ART. 22
(1) Efectuarea tratamentelor de combatere a bolilor, daunatorilor si buruienilor se va face numai la avertizare, prin buletine de avertizare emise de serviciile de prognoza si avertizare din teritoriu, sau, in lipsa acestora, prin instiintare facuta de specialistii fitosanitari, inclusiv prin mass-media.
(2) Producatorii agricoli, persoane fizice si juridice, care executa cu forte si cu mijloace proprii tratamentele fitosanitare, precum si prestatorii de tratamente fitosanitare vor solicita inregistrarea lor la serviciile de prognoza si avertizare din teritoriu pentru a obtine buletinele de avertizare necesare efectuarii tratamentelor fitosanitare.
(3) Serviciile de prognoza si avertizare din subordinea inspectoratelor judetene pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara emit, gratuit, buletinele de avertizare pe care le expediaza centrelor agricole teritoriale, prestatorilor de servicii fitosanitare si, in masura posibilitatilor, producatorilor agricoli, in vederea informarii operative a tuturor producatorilor agricoli asupra oportunitatii tratamentelor fitosanitare, a mijloacelor si a conditiilor in care se pot executa.
(4) Cheltuielile aferente emiterii buletinelor de avertizare se asigura din bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
(5) Pentru silvicultura, tratamentele de combatere a daunatorilor se aplica pe baza lucrarilor de depistare si de prognoza intocmite anual de filialele silvice, verificate si aprobate de Regia Autonoma a Padurilor "Romsilva".

ART. 23
(1) Fabricantii, importatorii si comerciantii poarta raspunderea pentru calitatea produselor furnizate, in conformitate cu dispozitiile legale.
(2) Este interzisa crearea de stocuri de produse de uz fitosanitar peste nevoile de utilizare. Detinatorii de produse de uz fitosanitar sint obligati sa asigure folosirea acestora sau redistribuirea lor la alti utilizatori, in limita termenelor de valabilitate, potrivit prevederilor prezentei ordonante.
(3) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei exercita, prin laboratoare autorizate, controlul calitatii produselor de uz fitosanitar de fabricatie interna si din import. Controlul reziduurilor produselor de uz fitosanitar in soluri, in furaje, in ape, in produse agroalimentare de origine vegetala si animala se exercita de catre laboratoarele autorizate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, Ministerului Sanatatii si Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.

ART. 24
(1) Prestatorii de servicii fitosanitare sint obligati sa respecte toate instructiunile, normele tehnice si metodologice care reglementeaza depozitarea, manipularea si efectuarea tratamentelor cu produse de uz fitosanitar si raspund de calitatea si eficienta tratamentelor efectuate.
(2) Controlul si expertiza calitatii acestor servicii se fac de catre personalul de specialitate al inspectoratelor judetene pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara, precum si de alte persoane imputernicite de autoritatile agricole competente, din proprie initiativa sau la solicitarea producatorilor agricoli.
(3) Nici un producator agricol sau detinator de teren cu vegetatie forestiera, persoana fizica sau juridica, nu poate fi obligat la plata unor servicii fitosanitare pe care nu le-a solicitat sau pentru care nu si-a dat acordul prealabil. Fac exceptie actiunile de prevenire si combatere a unor boli, daunatori si buruieni care constituie obiecte de carantina fitosanitara sau care , prin potentialul de daunare, constituie agenti deosebit de periculosi pentru plantele agricole si vegetatia forestiera si pentru care serviciile agricole teritoriale sau unitatile silvice dispun masuri speciale de combatere, la solicitarea serviciilor de prognoza si avertizare ale inspectoratelor judetene pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara si ale organelor silvice.

ART. 25
(1) Fabricantii, importatorii, comerciantii si distribuitorii de produse fitosanitare sint obligati sa-si organizeze mijloacele necesare recuperarii ambalajelor nevalorificabile de la produsele furnizate la utilizatori, fiind interzisa stocarea acestora la producatorii agricoli sau la prestatorii de tratamente mai mult de 90 de zile peste termenul de valabilitate a produsului utilizat.
(2) Producatorii agricoli si prestatorii de servicii fitosanitare sint obligati sa returneze furnizorilor toate ambalajele recuperabile, imediat ce sint golite de continut, in conditiile stabilite cu furnizorii, care au obligatia de a le reprimi, in vederea recuperarii.
(3) Este interzisa utilizarea ambalajelor produselor de uz fitosanitar in alte scopuri decit cele pentru care au fost destinate.
(4) Ambalajele nerecuperabile se vor distruge de catre utilizatorii produselor , imediat dupa golire, in conformitate cu instructiunile inscrise pe ele de catre furnizor.
(5) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, Ministerul Sanatatii, impreuna cu celelalte ministere, vor elabora si vor procura reglementarile necesare introducerii, pina la 31 decembrie 1995, a siglei de mediu pentru ambalaje si a taxei pentru nerecuperarea ambalajelor refolosibile.

ART. 26
(1) Semintele tratate cu produse de uz fitosanitar din grupele I si a II-a de toxicitate sint supuse acelorasi dispozitii, de stricta reglementare. Este interzisa comercializarea acestora catre persoane fizice sau juridice neautorizate. Tratarea semintelor cu produse din grupele I si a II-a de toxicitate, de catre persoane fizice sau juridice neautorizate, este interzisa.
(2) Producatorii agricoli pot solicita efectuarea insamintarilor cu seminte tratate cu pesticide din grupele I si a II-a de toxicitate, prin prestatorii de servicii autorizati.

ART. 27
In scopul reducerii riscului de impact asupra sanatatii oamenilor, animalelor si mediului inconjurator, sint interzise:
a) aplicarea cu mijloace avio a produselor de uz fitosanitar din grupele I si a II-a de toxicitate in agricultura si silvicultura;
b) aplicarea tratamentelor la plante melifere, cit si la cele care isi realizeaza polenizarea cu ajutorul albinelor, cu produse toxice pentru albine, in perioada infloritului. Unele tratamente se pot face numai in cazuri deosebite , cu aprobarea si sub controlul inspectoratului judetean pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara, al filialei silvice si al agentiei judetene pentru protectia mediului;
c) tratamentele cu produse a caror remanenta depaseste timpul de pauza stabilit pentru punerea in consum a produselor recoltate;
d) vinzarea si punerea in consum a produselor agricole recoltate fara respectarea timpului de pauza stabilit de autoritatile competente sau cu reziduuri de produse de uz fitosanitar peste limitele maxime admise;
e) efectuarea de tratamente cu produse fitosanitare interzise in zonele de protectie a apelor, de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate, stabilite de autoritatile competente;
f) utilizarea oricarui produs fitosanitar in alte scopuri decit cele pentru care a fost omologat;
g) efectuarea de tratamente cu produse ale caror reziduuri se acumuleaza peste limitele maxime admise in soluri, in ape, in furaje si in produsele agroalimentare.

ART. 28
Autoritatile agricole vor introduce masuri adecvate stimularii interesului producatorilor agricoli pentru aplicarea tehnologiilor recomandate si evitarea utilizarii abuzive a produselor de uz fitosanitar.

ART. 29
(1) Autoritatea competenta pe teritoriul Romaniei, responsabila cu omologarea produselor de uz fitosanitar, este Comisia Interministeriala de Omologare a Produselor de Uz Fitosanitar, care se compune din specialisti cu pregatire in domeniul fitosanitar, sanitar, sanitar-veterinar, silvic si al protectiei mediului, imputerniciti ai Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, Ministerului Sanatatii si Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
(2) Componenta Comisiei Interministeriale pentru Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar, precum si Regulamentul de organizare si functionare a acesteia se aproba prin ordin comum al celor trei ministri ai ministerelor prevazute la alin . (1), in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante.
(3) Comisia interministeriala de omologare este condusa de un presedinte, reprezentant al Directiei de protectia plantelor si carantina fitosanitara din Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de 5 vicepresedinti: 2 reprezentanti ai Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si cite un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, Ministerului Sanatatii si Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti.
" (4) Atributiile Comisiei interministeriale de omologare, modul de organizare si procedura de lucru se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acesteia.
(5) Secretariatul tehnic al Comisiei interministeriale de omologare se asigura de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin compartimentul care coordoneaza domeniul protectiei plantelor si carantinei fitosanitare.

ART. 30
(1) Responsabilitatile organizarii asistentei fitosanitare pentru toti producatorii agricoli pe teritoriul tarii, in conformitate cu dispozitiile legale, revine Ministerului Agriculturii si Alimentatiei prin inspectoratele judetene pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara. Pentru domeniul silvic, responsabilitatea revine Regiei Autonome a Padurilor "Romsilva" prin filialele silvice ale acesteia.
(2) In fiecare judet, inspectoratul judetean pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara exercita atributiile de autoritate teritoriala fitosanitara care controleaza respectarea dispozitiilor legale referitoare la desfasurarea actiunilor fitosanitare si gestionarea produselor de uz fitosanitar pe intreg teritoriul judetului, in agricultura si silvicultura, precum si in alte sectoare ce utilizeaza produse de uz fitosanitar, indiferent de forma de proprietate si de organizare a activitatii. Autoritatile silvice, cele pentru sanatate si pentru mediu controleaza dispozitiile prezentei ordonante in conformitate cu atributiile pe care le au.
(3) Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara, institutie bugetara in subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, organizeaza si indruma metodologic reteaua de prognoza-avertizare si carantina fitosanitara, exercita controlul calitatii produselor de uz fitosanitar, din productia interna si din import, organizeaza si conduce controlul fitosanitar vamal. Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara autorizeaza si indruma metodologic laboratoarele pentru controlul calitatii produselor de uz fitosanitar din cadrul inspectoratelor judetene pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara.
(4) Pe masura dotarii tehnico-materiale, Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara va efectua controlul reziduurilor din produsele de origine vegetala , va autoriza si va indruma metodologic laboratoarele pentru controlul reziduurilor de produse de uz fitosanitar din cadrul inspectoratelor judetene pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara.
(5) Agentii economici care desfasoara activitati cu produse de uz fitosanitar - fabricanti, importatori, comercianti, distribuitori, utilizatori - sint obligati sa furnizeze informatiile solicitate de inspectoratele judetene pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara, la termenele si in conditiile stabilite, cu respectarea limitelor privind secretul profesional si comercial, referitoare la aceste activitati.

ART. 31
Constituie contraventii la normele privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar urmatoarele fapte, daca nu sint savirsite in astfel de conditii incit sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni si se sanctioneaza astfel:
(1) Cu amenda de la 150.000 lei la 500.000 lei:
a) nerespectarea obligatiilor ce revin detinatorilor de terenuri agricole pentru mentinerea culturilor agricole intr-o stare fitosanitara corespunzatoare;
b) nereturnarea ambalajelor recuperabile de la produsele de uz fitosanitar de catre producatorii agricoli si prestatorii de servicii fitosanitare la furnizorii produselor;
c) ridicarea de la furnizori cu buna stiinta a unor produse de uz fitosanitar necorespunzatoare sub aspectul calitatii si al ambalarii;
d) efectuarea tratamentelor fitosanitare fara respectarea instructiunilor tehnice privind utilizarea produselor, a echipamentelor si conditiile de efectuare a tratamentelor;
e) refuzul de a permite accesul autoritatilor in locurile in care se efectueaza controlul, precum si refuzul pentru ridicarea probelor de analiza.
(2) Cu amenda de la 300.000 lei la 600.000 lei:
a) refuzul de a permite efectuarea actiunilor de prevenire si combatere a unor boli, daunatori si buruieni care constituie obiecte de carantina fitosanitara sau care, prin potentialul de daunare, constituie agenti deosebit de periculosi, de catre inspectoratele judetene pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara;
b) publicitatea pentru aceste produse de uz fitosanitar care nu sint omologate pentru utilizare pe teritoriul Romaniei;
c) prestarea de servicii cu produse de uz fitosanitar fara autorizatie pentru prestari de servicii;
d) utilizarea produselor de uz fitosanitar din grupele I si a II-a de toxicitate fara autorizatie de utilizare;
e) tratarea si comercializarea de saminta tratata cu produse din grupele I si a II-a de toxicitate de catre/si la persoane fizice sau persoane juridice neautorizate, precum si detinerea si utilizarea de astfel de saminta de catre persoane fizice sau juridice neautorizate;
f) refuzul din partea agentilor economici care desfasoara activitati cu produse de uz fitosanitar - fabricanti, importatori, comercianti, distribuitori si utilizatori - de a transmite informatiile solicitate de catre inspectoratul judetean pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara;
g) comercializarea de produse de uz fitosanitar fara etichete, cu etichete neaprobate sau in ambalaje neautorizate;
h) neprezentarea agentilor economici autorizati pentru comercializarea, utilizarea sau prestarea de servicii cu produse de uz fitosanitar din grupele I si a II-a de toxicitate, in vederea inregistrarii la inspectoratele judetene de politie, precum si la inspectoratele judetene pentru protectia muncii;
i) netinerea evidentei operatiunilor cu produse de uz fitosanitar din grupele I si a Ii-a de toxicitate intr-un registru special si necompletarea datelor necesare pentru identificarea beneficiarilor de catre fabricanti, importatori si distribuitori autorizati.
(3) Cu amenda de la 500.000 lei la 900.000 lei si confiscarea marfii:
a) punerea in vinzare a produselor agricole recoltate inainte de expirarea timpului de pauza de la aplicarea ultimului tratament;
b) comercializarea produselor de uz fitosanitar cu termen de garantie expirat sau in afara parametrilor omologati. Cheltuielile rezultate in urma efectuarii analizelor de laborator se suporta de catre comercianti;
c) folosirea in agricultura si in silvicultura a produselor de uz fitosanitar neomologate;
d) punerea in consumul animalelor sau al populatiei a semintelor tratate cu produse chimice sau a subproduselor obtinute prin prelucrarea acestor seminte;
e) utilizarea ambalajelor de pesticide in alte scopuri decit cele pentru care au fost destinate.
(4) Cu amenda de la 700.000 lei la 1.000.000 lei:
a) comercializarea produselor de uz fitosanitar fara autorizatie de comercializare;
b) vinzarea produselor de uz fitosanitar din grupele I si a II-a de toxicitate la persoane fizice sau la persoane juridice neautorizate;
c) depozitarea produselor de uz fitosanitar, precum si a materialului semincer tratat, in spatii neautorizate sau cu nerespectarea conditiilor de depozitare;
d) nerecuperarea ambalajelor refolosibile de la produsele de uz fitosanitar de catre fabricanti, importatori, comercianti si distribuitori;
e) crearea de stocuri de produse de uz fitosanitar peste nevoile de utilizare;
f) aplicarea cu mijloace avio a produselor de uz fitosanitar din grupele I si a II-a de toxicitate in agricultura si in silvicultura;
g) aplicarea tratamentelor la plantele melifere, cit si la cele care isi realizeaza polenizarea cu ajutorul albinelor, cu produse toxice pentru albine, in perioada infloritului, fara aprobare;
h) efectuarea de tratamente fitosanitare cu produse interzise in zonele de protectie a apelor, de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate;
i) utilizarea produselor de uz fitosanitar in alte scopuri decit cele pentru care au fost omologate, inclusiv sub forma de momeli toxice sau pentru braconaj;
j) deversarea pe sol sau in ape a solutiilor de pesticide ramase neutilizate, precum si a apelor de spalare a utilajelor, echipamentelor si a ambalajelor de pesticide.

ART. 32
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac prin procesverbal incheiat, dupa caz, de catre politia fitosanitara organizata de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, de personalul imputernicit de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, precum si de Ministerul Sanatatii. Contraventiile prevazute la art. 31 alin. (1) lit. e), alin. (2) lit.
c), d), i) si alin. (4) lit. a), b), c), i) si j) se constata si se aplica si de catre ofiterii si subofiterii de politie.
(2) Amenzile contraventionale se aplica persoanelor fizice si juridice.
(3) Contraventiilor prevazute la art. 31 le sint aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

ART. 33
Anularea definitiva sau suspendarea pe o perioada cuprinsa intre 1 si 6 luni a autorizatiei de comercializare, autorizatiei de utilizare si a autorizatiei de prestari de servicii cu produse de uz fitosanitar se face de catre emitent in urmatoarele situatii:
a) cind aceasta este ceruta de catre personalul imputernicit cu atributii de control din partea inspectoratului judetean pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara, inspectoratului de politie sanitara si medicina preventiva, agentiei judetene pentru protectia mediului, inspectoratului judetean de politie, inspectoratului judetean pentru protectia muncii si al altor unitati comerciale;
b) in cazul savirsirii repetate, in decurs de 2 ani, a uneia dintre contraventiile prevazute la art. 31;
c) cind autorizatia a fost obtinuta pe baza unor informatii false care au indus in eroare;
d) cind agentul economic autorizat nu anunta emitentul, in termenul prevazut, ca in documentatia depusa la autorizare au intervenit modificari.
Dispozitii finale si tranzitorii

ART. 34
Fabricantii, importatorii, comerciantii, prestatorii de servicii si utilizatorii de produse de uz fitosanitar care produc, importa, comercializeaza, distribuie, presteaza servicii si utilizeaza produse de uz fitosanitar vor solicita autorizarea, potrivit dispozitiilor prezentei ordonante, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a acesteia.

ART. 35
(1) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului vor dispune ca, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, toate produsele de uz fitosanitar degradate si neidentificate, existente in depozitele unitatilor agricole si silvice, sa fie colectate si depozitate, in conditii de siguranta, pina la gasirea solutiilor de distrugere a acestora.
(2) Masura prevazuta la alin. (1) se va aplica si de catre Ministerul Industriilor, pentru stocurile de produse de uz fitosanitar deteriorate, existente in unitatile producatoare.
(3) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Sanatatii, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si Ministerul Industriilor, prin organele lor de specialitate si prin unitatile de cercetare subordonate, vor analiza si vor propune, pina la 1 august 1995, masuri tehnice si economice de neutralizare si de distrugere a stocurilor de produse de uz fitosanitar degradate.

ART. 36
Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, impreuna cu Ministerul Sanatatii, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, cu alte autoritati si cu agentii economici interesati, vor elabora masuri pentru:
a) interzicerea fabricarii in tara a produselor mercurice, de uz fitosanitar, incepind cu data de 1 ianuarie 1995 si a utilizarii lor pe teritoriul tarii, incepind cu data de 15 noiembrie 1995;
b) interzicerea utilizarii pentru tratamente pe sol a pulberilor de prafuit pe baza de insecticide organoclorurate, incepind cu data de 1 iunie 1995.
Producerea acestor insecticide in tara, in scopul exportului, va fi analizata de autoritatile centrale pentru sanatate si mediu pina la data de 31 decembrie 1995, cind vor lua o decizie pe care o vor comunica fabricantilor interesati;
c) punerea sub regim de stricta reglementare a tuturor produselor care exercita un impact negativ asupra calitatii produselor agroalimentare, sanatatii oamenilor, animalelor si mediului.

ART. 37
Termenii de specialitate in intelesul prezentei ordonante sint definiti in anexa la prezenta ordonanta.

ART. 38
(1) Ministrul agriculturii si alimentatiei va stabili, prin ordin, continutul urmatoarelor documente:
a) certificatul de omologare a produselor de uz fitosanitar;
b) autorizatia de comercializare pentru produse de uz fitosanitar;
c) autorizatia pentru utilizarea produselor de uz fitosanitar din grupele I si a II-a de toxicitate;
d) autorizatia pentru prestari de servicii cu produse de uz fitosanitar;
e) certificatul de atestare profesionala a specialistilor angajati de agentul economic oentru activitati de comercializare a produselor de uz fitosanitar;
f) certificatul de atestare profesionala a specialistilor angajati de agentul economic pentru activitatea de utilizare a produselor de uz fitosanitar din grupele I si a II-a de toxicitate;
g) certificatul de atestare profesionala a specialistilor angajati de agentul economic pentru activitatea de prestari de servicii cu produse de uz fitosanitar;
h) cerere de omologare a produselor de uz fitosanitar;
i) cerere pentru obtinerea autorizatiei de comercializare a produselor de uz fitosanitar;
j) cerere pentru obtinerea autorizatiei de utilizare a produselor de uz fitosanitar din grupele I si a II-a de toxicitate;
k) cerere pentru obtinerea autorizatiei de prestari de servicii cu produse de uz fitosanitar.
(2) Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei impreuna cu formularele tip vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.

ART. 39
Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante orice dispozitii contrare se abroga.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
---------------Ministrul agriculturii si alimentatiei, Valeriu Tabara Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului, Aurel Constantin Ilie Ministrul sanatatii, Iulian Mincu ANEXA 1 DEFINIREA termenilor de specialitate utilizati in prezenta ordonanta
1. Produs de uz fitosanitar: orice produs din categoria celor definite la pct . 2 si 3, conditionat si ambalat in vederea prezentarii, vinzarii si utilizarii.

2. Pesticid: orice substanta chimica sau combinatie de substante chimice cunoscute sub denumirile generice de bactericide, fungicide, insecticide, acaricide, nematocide, raticide, erbicide si altele asemenea, care se utilizeaza in agricultura si in silvicultura pentru tratamente fitosanitare ce vizeaza prevenirea si combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in culturile agricole, in plantatiile pomicole si viticole, in paduri, pasuni si finete, precum si pentru tratarea materialului semincer, pentru dezinfectia, dezinsectia si deratizarea spatiilor de depozitare a produselor agricole.

3. Alte produse de uz fitosanitar: produse ce se utilizeaza ca regulatori de crestere si fructificare a plantelor, produse pentru tratarea pre si postrecolta a fructelor in scopul prevenirii deteriorarii acestora pe timpul transportului sau la depozitarii; adjuvanti la utilizarea pesticidelor; produsele cu efect atractant (capcane feromonale, fago si chromoatractive) si repelent;
biopreparatele pe baza de microorganisme, virusuri si cele pe baza de insecte entomofage, precum si alte asemenea mijloace care au ca scop cresterea vigorii si rezistentei, tratarea bolilor neparazitare, reglarea dezvoltarii si fructificarii plantelor, ameliorarea starii lor fitosanitare si a recoltelor.

4. Substanta activa; componenta sau componentele biologic active care intra in compozitia unui produs de uz fitosanitar.

5. Formulare - conditionare: operatiuni prin care substanta activa se prelucreaza sub forma de produs utilizabil - pulberi de prafuit, pulberi pentru tratarea semintelor, pulberi umectabile, emulsii, suspensii, solutii, granule etc. - prin adaugarea unor componente organice sau anorganice cu rol dilunat sau adjuvant.

6. Fabricare: obtinerea, prin instalatii si prelucrari speciale, de substante active, formularea acestora sub forma de produse utilizabile si ambalarea lor in scopul prezentarii si comercializarii.

7. Reambalare: transferul unui produs dintr-un ambalaj comercial in altul, in general mai mic, pentru vinzare ulterioara.

8. Fabricant - producator: societate sau organizatie autorizata, din sectorul public sau privat, a carei activitate consta in fabricarea de substante active, formularea lor sub forma de produse utilizabile si ambalarea sau reambalarea acestora in scopul prezentarii si comercializarii spre utilizare in agricultura si in silvicultura.

9. Comercializare: asamblul de activitati autorizate pentru promovarea comerciala a produselor - inclusiv publicitatea, relatiile publice si serviciile de informare, distribuire si vinzare pe piata interna sau externa.

10. Comerciant: persoana juridica autorizata care se ocupa de comercializarea produselor de uz fitosanitar, inclusiv de importul, exportul si distribuirea interna a acestora.

11. Furnizor: firma din sectorul public sau privat, autorizata sa fabrice si/ sau sa comercializeze produse de uz fitosanitar, inclusiv cele autorizate pentru importul si distribuirea produselor pe piata interna.

12. Distribuire: anasamblu de operatiuni prin care produsele de uz fitosanitar sint dirijate de fabricanti, importatori sau de comercianti intermediari autorizati spre utilizatorii de pe piata interna, prin circuitele comerciale legale.

13. Redistribuire: operatiune care este permisa a se face numai intre utilizatori pentru vinzarea-cumpararea cantitatilor de produse in limitele termenelor lor de valabilitate, care depasesc nevoile proprii de utilizare.

14. Omologare: procedura prin care autoritatile nationale competente aproba utilizarea pe teritoriul tarii a produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor, in agricultura si in silvicultura, dupa examinarea datelor stiintifice prezentate de fabricanti si de autoritatile stiintifice proprii, competente, care atesta ca produsul este eficient pentru utilizarile prevazute si nu prezinta sau prezinta riscuri acceptate pentru sanatatea umana si animala sau pentru mediul inconjurator.

15. Utilizatori: orice persoana fizica sau juridica care intra in posesia unui produs de uz fitosanitar pentru a-l utiliza in scopul pentru care a fost omologat, in special producatorii agricoli si silvici, precum si prestatorii de tratamente fitosanitare.

16. Protectia utilizatorilor: ansamblu de norme, instructiuni tehnice, mijloace, masuri, informatii si atentionari ce trebuie asigurate de autoritatile fitosanitare, fabricanti, comercianti si personalul sanitar pentru utilizarea corecta a produselor de uz fitosanitar fara riscuri asupra utilizatorilor.

17. Produse reglementate cu strictete: produse a caror fabricare, comercializare si utilizare este reglementata cu strictete, pe motive toxice si/ sau ecologice.

18. Autoritati competente: organisme guvernamentale insarcinate sa reglementeze fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar, sa organizeze si sa exercite controlul asupra respectarii legislatiei in acest domeniu.
---------------


Luni, 15 august 2022, 12:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.