LEGE nr.14 din 24 februarie 1995
pentru ratificarea Conventiei privind cooperarea pentru protectia și utilizarea durabila a fluviului Dunarea (Conventia pentru protectia fluviului Dunarea), semnata la Sofia la 29 iunie 1994
Textul actului publicat în M.Of. nr. 41/27 feb. 1995

LEGE Nr. 14 din 24 februarie 1995 pentru ratificarea Conventiei privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabila a fluviului Dunarea (Conventia pentru protectia fluviului Dunarea), semnata la Sofia la 29 iunie 1994

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 41 din 27 februarie 1995 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
ARTICOL UNIC Se ratifica Conventia privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabila a fluviului Dunarea (Conventia pentru protectia fluviului Dunarea), semnata la Sofia la 29 iunie 1994.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 24 octombrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE SENATULUI VALER SUIAN Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 13 februarie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR ADRIAN NASTASE CONVENTIA privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabila a fluviului Dunarea*) (Conventia pentru protectia fluviului Dunarea) PREAMBUL Partile contractante, pornind de la dorinta ferma de a intensifica colaborarea lor privind gospodarirea apelor in domeniul protectiei si utilizarii apei, preocupate de aparitia si existenta unor amenintari, generind efecte nefavorabile, pe termen scurt sau lung, de schimbarile intervenite in starea cursurilor de apa din bazinul Dunarii, ce influenteaza mediul inconjurator, economiile si bunastarea statelor dunarene, accentuind nevoia urgenta de intarire a masurilor nationale si internationale de prevenire, control si reducere semnificativa a impactului transfrontier cauzat de substantele periculoase si de nutrientii evacuati in mediul acvatic din bazinul Dunarii, acordind, totodata, o atentie deosebita Marii Negre, apreciind masurile deja adoptate prin initiativele nationale ale tarilor dunarene, cele convenite la nivel bilateral si multilateral al cooperarii lor, precum si eforturile deja intreprinse in procesul C.S.C.E. de catre Comisia Economica a Natiunilor Unite pentru Europa si de Comunitatea Europeana, avind ca obiectiv promovarea colaborarii la nivel bilateral si multilateral pentru prevenirea si controlul poluarii transfrontierei, gospodarirea durabila a apelor , utilizarea rationala si conservarea resurselor de apa, referindu-se in mod special la Conventia privind protectia si utilizarea cursurilor de apa transfrontiere si lacurilor internationale din 17 martie 1992, precum si la colaborarea bilaterala si multilaterala, existenta intre statele dunarene, care va fi continuata si luata in considerare in cooperarea tuturor statelor dunarene, referindu-se, totodata, la Conventia privind protectia Marii Negre impotriva poluarii din 21 aprilie 1992, straduindu-se sa realizeze o imbunatatire de durata si o protectie a fluviului Dunarea si a apelor din bazinul sau hidrografic, in special in context transfrontier si pentru o gospodarire durabila a apei, luind in considerare interesele statelor dunarene in domeniul utilizarii apei si, in acelasi timp, contribuind la protectia mediului marin al Marii Negre, au convenit:
PARTEA I Prevederi generale

ART. 1
Definitii In sensul prezentei conventii:
a) state dunarene sint statele suverane care detin o parte considerabila a bazinului hidrografic al Dunarii. Prin parte considerabila se intelege o cota care depaseste 2.000 kmp din totalul bazinului hidrografic;
b) bazinul hidrografic al fluviului Dunarea inseamna partea din bazinul hidrografic al fluviului de care beneficiaza partile contractante;
c) impact transfrontier inseamna orice efect nefavorabil semnificativ produs asupra mediului inconjurator riveran, rezultat dintr-o schimbare in conditiile apelor, cauzata de activitati umane, si care depaseste zona care se afla sub jurisdictia unei parti contractante. Asemenea modificari pot afecta viata si proprietatea, securitatea instalatiilor si ecosistemele acvatice in cauza;
d) substante periculoase sint acele substante care produc efecte toxice, cancerigene, mutagene, teratogene sau bioacumulative, in special cele remanente si care au un impact nefavorabil semnificativ asupra organismelor vii;
e) substante periculoase pentru apa sint substantele care reprezinta un pericol potential deosebit de ridicat pentru resursele de apa, astfel incit manipularea lor necesita masuri speciale preventive si de protectie;
f) surse de poluare a apei punctuale si nepunctuale inseamna sursele de poluanti si nutrienti, a caror patrundere in apa este cauzata fie de descarcari locale determinate (surse punctuale), fie de efectele difuze larg raspindite in bazinul hidrografic (surse nepunctuale);
g) balanta apei semnifica relatia care caracterizeaza resursele naturale de apa din intregul bazin hidrografic al unui riu, cuprinzind toate componentele (precipitatii, evaporare, scurgeri de suprafata si subterane). Suplimentar, sint incluse si efectele actiunii umane, rezultate din utilizarea apei si care influenteaza calitatea acesteia;
h) date aferente sint datele rezumative, deduse din balantele de apa din amonte, in masura in care sint relevante si necesare pentru elaborarea balantelor de apa din aval si a unei balante generale de apa pentru fluviul Dunarea. Astfel, datele aferente acopera componentele balantei de apa pentru toate apele transfrontiere importante din bazinul hidrografic al fluviului Dunarea. Datele aferente se refera la sectiunile transversale ale apelor transfrontiere acolo unde ele delimiteaza, traverseaza sau sint situate la frontierele dintre partile contractante;
i) Comisia internationala este organizatia stabilita prin art. 18 al prezentei conventii.

ART. 2
Obiective si principii ale cooperarii (1) Partile contractante vor depune eforturi pentru realizarea scopurilor unei gospodariri durabile si echitabile a apelor, inclusiv pentru conservarea, imbunatatirea si utilizarea rationala a apelor de suprafata si a celor subterane din bazinul hidrografic, in masura in care acestea sint posibile. De asemenea, partile contractante vor depune toate eforturile pentru controlul pericolelor provocate de accidente cu substante periculoase pentru apa, inundatii si inghet pe fluviul Dunarea. In plus, ele vor incerca sa contribuie la reducerea incarcarilor poluante ale Marii Negre din surse situate in bazinul hidrografic.
(2) In conformitate cu prevederile acestei conventii, partile contractante vor coopera in probleme fundamentale de gospodarire a apelor si vor lua toate masurile legale, administrative si tehnice adecvate pentru a mentine cel putin si a imbunatati starea actuala a mediului inconjurator si conditiile de calitate a apei fluviului Dunarea si a apelor din bazinul sau hidrografic, pentru a preveni si reduce, pe cit posibil, impacturile si schimbarile nafavorabile ce apar sau pot fi cauzate.
(3) In acest scop, partile contractante, luind in considerare urgenta masurilor de reducere a poluarii si necesitatea utilizarii rationale, durabile a apei, vor stabili prioritatile adecvate si vor intari, armoniza si coordona masurile adoptate si cele planificate a fi luate la nivel national si international in intreg bazinul Dunarii, avind ca obiectiv dezvoltarea durabila si protectia mediului fluviului Dunarea. In mod special, acest obiectiv vizeaza asigurarea unei utilizari durabile a resurselor de apa pentru alimentare cu apa potabila industriala si pentru irigatii, precum si pentru conservarea si reconstructia ecosistemelor, raspunzind, de asemenea, si altor cerinte din domeniul sanatatii publice.
(4) Principiul poluatorul plateste si principiul precautiei constituie baza tuturor masurilor pentru protectia fluviului Dunarea si a apelor din bazinul sau hidrografic.
(5) Cooperarea in domeniul gospodaririi apei se va orienta spre o gospodarire durabila a apelor, pornind de la criteriile unei dezvoltari stabile si ecologice adecvate, care vizeaza in acelasi timp:
- mentinerea calitatii generale a vietii;
- mentinerea accesului continuu la resursele naturale;
- evitarea pagubelor ecologice de durata si asigurarea protectiei ecosistemelor;
- aplicarea unei abordari preventive.
(6) Nu este admis ca aplicarea prevederilor acestei conventii sa cauzeze vreo crestere semnificativa, directa sau indirecta, a impacturilor asupra mediului riveran.
(7) Fiecare parte contractanta are dreptul sa adopte si sa aplice masuri mai ferme decit cele care rezulta din prevederile prezentei conventii.

ART. 3
Domeniu de aplicabilitate (1) Aceasta conventie se aplica pentru bazinul hidrografic al fluviului Dunarea, asa cum a fost definit in art. 1 subparagraful b).
(2) Obiectul acestei conventii il reprezinta, in special, urmatoarele activitati planificate sau in curs de realizare, in masura in care acestea produc sau pot produce impactul transfrontiere:
a) evacuarea apelor uzate, introducerea de nutrienti si substante periculoase, atit din surse punctuale cit si nepunctuale, precum si evacuarea caldurii;
b) activitati si masuri planificate in domeniul amenajarilor hidrotehnice, in special regularizari, controlul scurgerii si nivelul de stocare a cursurilor de apa, controlul inundatiilor si indepartarea pericolului de inghet, precum si efectul instalatiilor, situate in sau in afara cursului de apa, asupra regimului lui hidraulic;
c) alte activitati si masuri planificate, in scopul utilizarii apei cum ar fi: hidroenergia, transferul si captarea apei;
d) exploatarea constructiilor hidrotehnice existente, de exemplu acumulari, hidrocentrale, masuri pentru prevenirea impactului ecologic incluzind:
deteriorarea conditiilor hidrologice, eroziuni, surpari, inundatii si transportul sedimentelor; masuri pentru protectia ecosistemelor;
e) manipularea substantelor periculoase pentru apa si prevenirea accidentelor.
(3) Aceasta conventie se aplica in cazul pescuitului si navigatiei interne, in masura in care sint vizate probleme de protectie a apei impotriva poluarii cauzate de asemenea activitati.

ART. 4
Forme de cooperare Formele de cooperare realizate potrivit acestei conventii vor fi, de regula, urmatoarele:
a) consultari si activitati comune in cadrul Comisiei internationale, in conformitate cu prevederile acestei conventii;
b) schimb de informatii despre acorduri bilaterale si multilaterale, reglementari legale si masuri in domeniul gospodaririi apelor; schimb de documente legale, linii directoare si de alte publicatii; alte forme de schimb de informatii si de experienta.
PARTEA a II-a Cooperarea multilaterala

ART. 5
Prevenirea, controlul si reducerea impactului transfrontier (1) Partile contractante vor dezvolta, adopta si aplica masuri legislative, administrative si tehnice adecvate, vor asigura premisele interne si bazele necesare pentru protectia eficienta a calitatii apei si utilizarea durabila a apei, realizind astfel prevenirea, controlul si reducerea impactului transfrontier.
(2) In acest scop, partile contractante vor lua, separat sau in comun, masurile indicate mai jos:
a) inregistreaza conditia resurselor naturale de apa din bazinul hidrografic al fluviului Dunarea, aplicind parametrii cantitativi si calitativi stabiliti de comun acord, inclusiv metodologiile adecvate;
b) adopta norme legale prin care se vor stabili cerintele de indeplinit, inclusiv limitele de timp care trebuie respectate de evacuarile de ape uzate;
c) adopta norme legale pentru manipularea substantelor periculoase pentru apa;
d) adopta norme legale pentru reducerea introducerii de nutrienti sau substante periculoase din surse difuze, in special din aplicarea nutrientilor, a substantelor de protectie a plantelor si pesticidelor in agricultura;
e) in scopul armonizarii acestor reglementari la un inalt nivel de protectie, precum si pentru implementarea armonizata a masurilor corespunzatoare, partile contractante vor lua in considerare rezultatele si propunerile Comisiei internationale;
f) partile contractante vor coopera si vor lua masuri adecvate pentru evitarea efectelor transfrontiere nefavorabile produse de deseuri si substante periculoase, in special de cele provenind din transport.

ART. 6
Masuri speciale pentru protectia resurselor de apa Partile contractante vor lua masuri adecvate pentru prevenirea sau reducerea impacturilor transfrontiere, pentru o utilizare durabila a resurselor de apa, precum si pentru conservarea resurselor ecologice, in special prin:
a) identificarea resurselor de apa subterana, care vor trebui sa fie protejate pe termen lung, precum si a zonelor de protectie pentru asigurarea alimentarii cu apa potabila, existente si viitoare;
b) prevenirea poluarii resurselor de apa subterana, in special a celor rezervate pentru alimentarea cu apa potabila pe termen lung, in particular cea cauzata de nitrati, substante pentru protectia plantelor si pesticide, precum si de alte substante periculoase;
c) minimalizarea riscurilor poluarilor accidentale prin masuri de prevenire si control;
d) luarea in considerare a posibilelor influente asupra calitatii apei rezultate din activitatile planificate si masurile aplicate, in conformitate cu art. 3 paragraful (2);
e) evaluarea importantei diferitelor elemente ale biotopului pentru ecologia riverana si propunerea de masuri pentru imbunatatirea conditiilor ecologice litorale si acvatice.

ART. 7
Limitarea emisiei.
Obiective si criterii de calitate a apei (1) Tinind cont de propunerile Comisiei internationale, partile contractante vor stabili limite de emisie aplicabile in sectoarele industriale individuale sau in industrie, in functie de incarcarile si concentratiile poluante si, pe cit posibil, bazate pe tehnologii cu poluare redusa sau nepoluante la sursa. La evacuarea substantelor periculoase, limitele de emisie se vor baza pe cele mai bune tehnologii disponibile pentru reducerea la sursa si/sau pentru tratarea apelor uzate. Pentru apele uzate orasenesti, limitele de emisie vor fi bazate pe aplicarea cel putin a unei tratari biologice sau a unui nivel de tratare echivalent.
(2) Partile contractante vor stabili prevederi suplimentare pentru prevenirea sau reducerea evacuarii de substante periculoase si de nutrienti in cazul surselor nepunctuale, in special atunci cind sursele principale provin din agricultura, luind in considerare cele mai bune practici ecologice.
(3) In scopul prevazut la paragrafele (1) si (2), in anexa nr. II a prezentei conventii este cuprinsa o lista a sectoarelor industriale si a industriilor, precum si o lista suplimentara in care sint enumerate substantele periculoase si grupele de substante, a caror evacuare din surse punctuale si nepunctuale va trebui sa fie evitata sau redusa considerabil. Actualizarea anexei nr. II va fi realizata de catre Comisia internationala.
(4) In mod suplimentar, partile contractante vor defini impreuna obiectivele de calitate a apei, atunci cind este cazul, si vor aplica criterii de calitate a apei, in scopul prevenirii, controlului si reducerii impactului transfrontier.
Recomandarile generale, care sint prezentate in anexa nr. III, vor fi aplicate si specificate de catre partile contractante atit la nivel national, cit si impreuna, atunci cind este cazul.
(5) Pentru realizarea unei limitari eficiente a emisiilor in zonele care se afla sub jurisdictia lor, partile contractante vor asigura conditiile preliminare necesare si vor aplica masurile corespunzatoare.
Ele vor asigura ca:
a) reglementarile nationale pentru limitarea emisiilor si nivelul lor impus prin standarde sint armonizate, pas cu pas, cu limitele de emisie stabilite prin aceasta conventie;
b) fara exceptie, evacuarile de ape uzate se bazeaza pe un aviz anterior emis de catre autoritatile competente si avind termen de valabilitate limitat;
c) reglementarile si avizele pentru masuri de prevenire si de control, in cazul instalatiilor industriale noi sau modernizate, in special cele care implica folosirea unor substante periculoase, sint orientate spre cele mai bune tehnologii disponibile si sint implementate cu cea mai mare prioritate;
d) sint aplicate prevederi mai restrictive decit cele ale standardelor - in cazuri individuale chiar interziceri - in situatia in care caracterul apei receptoare si ecosistemul sau o cere, in concordanta cu prevederile paragrafului (4);
e) autoritatile competente supravegheaza ca activitatile de natura sa cauzeze impacturi transfrontiere sa se desfasoare in conformitate cu avizele si aprobarile impuse;
f) evaluarea impactului ecologic se realizeaza in conformitate cu reglementarile nationale si internationale sau cu alte proceduri pentru evaluarea si aprecierea efectelor ecologice;
g) la planificarea, acordarea licentei si implementarea activitatilor si masurilor mentionate in art. 3 paragraful (2) si art. 16 paragraful (2), autoritatile competente iau in considerare riscul accidentelor cu substante periculoase pentru apa, impun masuri preventive si ordona reguli de comportament pentru combaterea efectelor negative dupa accidente.

ART. 8
Inventarieri ale emisiilor, programe de actiune si evaluarea progreselor inregistrate (1) Partile contractante vor intocmi periodic inventarieri ale surselor de poluare punctuale si nepunctuale relevante din bazinul hidrografic al fluviului Dunarea, care vor cuprinde inclusiv masurile de prevenire si reducere deja luate pentru respectivele evacuari, precum si cu privire la eficienta acestor masuri, tinind cont de prevederile art. 5 paragraful (2) subparagraful a).
(2) Pe o asemenea baza, partile contractante vor stabili, in etape, o lista de masuri preventive si de reducere, ce urmeaza a fi aplicate, treptat, atit cit este necesar pentru realizarea obiectivelor acestei conventii.
(3) Inventarul emisilor si lista de masuri care vor fi adoptate formeaza baza pentru dezvoltarea programelor comune de actiune pe care le desfasoara partile contractante, tinind cont de prioritatile stabilite in functie de urgenta si eficienta.
Asemenea programe de actiune vor fi orientate, in special, spre reducerea incarcarii si concentratiilor poluante provenind atit din surse punctuale industriale si municipale, cit si din surse nepunctuale. Acestea vor cuprinde, printre altele, si masuri de prevenire si reducere, inclusiv estimari ale duratei si costului.
(4) In mod suplimentar, partile contractante vor urmari progresul obtinut in implementarea programelor comune de actiune, intocmind rapoarte periodice.
Aceste rapoarte vor cuprinde atit masurile de protectie realizate, cit si rezultatele obtinute in ceea ce priveste conditiile riverane in lumina evaluarii actuale.

ART. 9
Programe de monitoring Pe baza activitatilor lor nationale, partile contractante vor coopera in domeniul monitoringului si al evaluarii.
(1) In acest scop ele:
- vor armoniza sau vor face comparabile metodele lor de monitoring si de evaluare aplicabile la nivel national, in special in domeniul calitatii apei, controlului emisiilor, prognozei inundatiilor si balantei de apa pentru a se putea obtine rezultate comparabile, care sa fie introduse in activitatile comune de monitoring si evaluare;
- vor dezvolta sisteme concertate sau comune la care se vor utiliza echipamente stationare sau mobile de masura, facilitati pentru comunicatii si procesare a datelor;
- vor elabora si implementa programe comune pentru monitoringul conditiilor de scurgere pe suprafata bazinului hidrografic al fluviului Dunarea, atit sub aspectul calitatii, cit si al cantitatii apei, precum si a sedimentelor si ecosistemelor riverane, ca baza pentru evaluarea impacturilor transfrontiere, cum ar fi: poluarea transfrontiera, schimbarile regimurilor de curgere, balanta apei si riscurile de inundatii sau de inghet;
- vor dezvolta metode comune sau armonizate pentru monitoring si evaluare a evacuarilor de ape uzate, inclusiv pentru procesarea, interpretarea si inregistrarea de date, luind in considerare abordarea specifica, care are ca obiect limitarea emisiei (anexa nr. II, partea I);
- vor elabora inventare ale surselor punctuale importante, incluzind poluantii evacuati (inventare ale emisiilor), si vor estima poluarea apei din surse nepunctuale, tinind cont de anexa nr. II, partea a II-a; vor revizui aceste documente in concordanta cu situatia actuala.
(2) Vor stabili, de comun acord, punctele de monitoring, caracteristicile de calitate a apelor si parametrii de poluare, care vor fi inregistrate pe fluviul Dunarea cu suficienta regularitate, tinind cont de caracterul ecologic si hidrologic al cursului de apa avut in vedere si de emisiile tipice de poluanti evacuati in bazinul hidrografic.
(3) Pe baza unei metodologii armonizate, partile contractante vor stabili balantele nationale ale apei, precum si balanta generala a apei din bazinul fluviului Dunarea. Partile contractante vor oferi datele de corelare care sa fie comparabile intr-o masura suficienta prin aplicarea unei metodologii armonizate . De asemenea, pe baza acestor date, se pot intocmi si balantele de apa pentru principalii afluenti ai fluviului Dunarea.
(4) Periodic, ele vor evalua conditiile de calitate a fluviului Dunarea si progresele inregistrate prin masurile adoptate, in scopul prevenirii, controlului si al reducerii impacturilor transfrontiere. Rezultatele vor fi puse la dispozitia publicului prin intermediul unor publicatii adecvate.

ART. 10
Obligatii de raportare Partile contractante vor prezenta Comisiei internationale rapoarte cu privire la problemele de baza care sint necesare comisiei pentru indeplinirea sarcinilor sale. Acestea vor include, in special:
a) rapoarte si documente, prevazute in aceasta conventie sau solicitate de catre comisie;
b) informatii privind existenta, incheierea, amendarea sau denuntarea acordurilor bilaterale si multilaterale si a tratatelor care reglementeaza protectia si gospodarirea apelor fluviului Dunarea si a apelor din bazinul sau hidrografic, sau care sint relevante pentru aspectele ce prezinta interes;
c) informatii privind legile, ordonantele si alte reglementari generale nationale ce reglementeaza protectia si gospodarirea apelor fluviului Dunarea si a apelor din bazinul sau hidrografic, sau care sint relevante pentru aspectele ce prezinta interes;
d) comunicarea in termenul stabilit, dupa adoptarea hotaririlor de catre Comisia internationala, a modului, cadrului temporar si dimensiunilor financiare pentru implementarea hotaririlor de actiune la nivel national, cum ar fi recomandari, programe si masuri;
e) desemnarea institutiilor competente care sa fie contactate de catre Comisia internationala sau de catre celelalte parti contractante pentru cooperare in cadrul acestei conventii;
f) comunicarea activitatilor planificate care, prin caracterul lor, ar putea produce impact transfrontier.

ART. 11
Consultari (1) Dupa realizarea unui schimb de informatii preliminar, la cererea uneia sau mai multor parti contractante interesate, partile contractante implicate vor participa la consultari asupra activitatilor planificate de genul celor la care se face referire in art. 3 paragraful (2), care ar putea cauza impact transfrontier, in cazul in care acest schimb de informatii si asemenea consultari nu sint inca incluse in cooperarea bilaterala sau internationala.
Consultarile se desfasoara, de regula, in cadrul Comisiei internationale, in vederea solutionarii unei probleme.
(2) Inainte de adoptarea unei decizii privind activitatile propuse, autoritatile competente - cu exceptia cazurilor ce prezinta pericol - vor astepta rezultatele consultarilor, cu exceptia cazului cind acestea nu sint finalizate cel mai tirziu intr-un an de la inceperea lor.

ART. 12
Schimbul de informatii (1) Conform hotaririi Comisiei internationale, partile contractante vor desfasura un schimb de date rezonabile disponibile, printre altele cu privire la :
a) conditiile generale ale mediului riveran din bazinul hidrografic al Dunarii;
b) experienta acumulata prin aplicarea si exploatarea celei mai bune tehnologii disponibile si a rezultatelor cercetarii si dezvoltarii;
c) date cu privire la emisii si monitoring;
d) masuri aplicate si planificate pentru prevenirea, controlul si reducerea impactului transfrontier;
e) reglementari privind evacuarile de ape uzate;
f) accidente in care sint implicate substante periculoase pentru apa.
(2) Pentru armonizarea limitelor emisiilor, partile contractante vor desfasura schimburi de informatii cu privire la reglementarile lor.
(3) Daca unei parti contractante i se cer de catre celelalte parti contractante date sau informatii care nu sint disponibile, aceasta se va stradui sa satisfaca cererea, dar o poate face conditionat, pe baza de plata de catre partea solicitanta, care cuprinde costuri pentru colectare si, unde este necesar , pentru procesarea datelor respective.
(4) In scopul aplicarii prevederilor acestei conventii, partile contractante vor facilita schimbul celei mai bune tehnologii disponibile, in special prin promovarea de: schimburi comerciale de tehnologii disponibile, contacte si cooperare industriala directa, inclusiv cu societati mixte; schimburi de informatii si experienta; acordarea de asistenta tehnica. De asemenea, partile contractante vor sustine programe comune de instruire si organizare de seminarii si intilniri relevante.
(5) Prevederile acestei conventii nu vor afecta drepturile sau obligatiile partilor contractante in conformitate cu legile, reglementarile, prevederile administrative sau cu practicile legale acceptate si reglementarile internationale aplicabile pentru protectia datelor personale, proprietatii intelectuale, inclusiv a secretului industrial si comercial sau a sigurantei nationale.
(6) Daca o parte contractanta hotaraste sa ofere unei alte parti contractante o astfel de informatie protejata, partea care primeste aceasta informatie va respecta confidentialitatea informatiei primite si conditiile in care aceasta i-a fost oferita si va folosi aceasta informatie numai in scopul pentru care i-a fost oferita.

ART. 13
Protectia informatiilor furnizate In conformitate cu prevederile acestei conventii, secretele industriale si comerciale sau alte componente confidentiale ale informatiei sint transmise in conditiile legilor nationale. Partile contractante care le primesc vor respecta caracterul secret al unor asemenea informatii, folosindu-le exclusiv in scopul stipulat in prezenta conventie, fara sa le publice si fara a le pune la dispozitia unor terte parti. In cazul cind o parte contractanta considera ca nu se va putea conforma obligatiile privind confidentialitatea informatiei ce i-a fost transmisa, aceasta va informa, fara intirziere, partea trimitatoare si va restitui informatia in cauza. Datele personale vor fi transmise partilor contractante conform legislatiei nationale a partii contractante trimitatoare.
Datele personale vor fi folosite de partea primitoare numai in scopul indicat si in conditiile specificate de catre partea trimitatoare.

ART. 14
Informarea publicului (1) Partile contractante vor asigura, cit mai curind posibil, ca autoritatile lor competente sa fie determinate sa puna la dispozitia oricarei persoane fizice sau persoane juridice, la un pret rezonabil, informatiile disponibile privind starea calitatii mediului riveran al fluviului Dunarea, ca raspuns la orice cerere rezonabila, fara a fi necesar ca persoana respectiva sasi intemeieze cererea formulata.
(2) Informatiile mentionate in paragraful (1) al acestui articol, care sint detinute de catre autoritatile publice, pot fi oferite in scris, vizual sau oral sau sub forma de baze de date.
(3) Prevederile acestui articol nu vor afecta dreptul partilor contractante de a refuza o cerere de astfel de informatii, in conformitate cu sistemul legal national si reglementarile internationale aplicabile, daca aceasta afecteaza:
a) confidentialitatea activitatii autoritatilor publice, relatiile internationale si apararea nationala;
b) siguranta publica;
c) probleme care sint sau au fost in curs de judecata sau sint supuse unei anchete, inclusiv anchete disciplinare sau care sint supuse unor proceduri preliminare;
d) confidentialitatea comerciala si industriala, precum si proprietatea intelectuala;
e) confidentialitatea datelor si/sau a dosarelor personale;
f) materiale furnizate de o terta parte fara ca acea parte sa aiba obligatia legala sa procedeze astfel;
g) materialul, a carui dezvaluire ar face ca mediul inconjurator la care materialul face referire sa fie prejudiciat.
(4) O autoritate publica va raspunde unei persoane care cere o informatie cit mai repede posibil. Motivul unui refuz de a oferi informatia ceruta trebuie sa fie argumentat in scris.

ART. 15
Cercetare si dezvoltare (1) Pentru a promova telurile prezentei conventii, partile contractante vor elabora programe de cercetare stiintifica sau tehnica complementare sau comune si, in conformitate cu o procedura care va trebui sa fie reglementata de catre Comisia internationala, vor transmite comisiei:
a) rezultatele unor asemenea cercetari complementare, comune sau ale altor cercetari relevante, la care autoritatile publice au acces;
b) parti relevante ale altor programe de cercetare stiintifica si tehnica.
(2) Procedind astfel, partile contractante vor avea in vedere activitatea desfasurata sau sprijinita in acest domeniu de catre organizatiile si agentiile internationale competente in materie.

ART. 16
Sisteme de comunicatii, avertizare si alarma, planuri de urgenta (1) Partile contractante vor face pregatirile necesare pentru constituirea unor sisteme coordonate sau comune de comunicatie, avertizare si alarma in contextul intregului bazin hidrografic, in masura in care acestea sint necesare pentru a suplimenta sistemele stabilite si exploatate la nivel bilateral. Ele se vor consulta cu privire la modalitatile si mijloacele de armonizare a sistemelor nationale de comunicatie, avertizare si alarma si a planurilor de urgenta.
(2) In cadrul Comisiei internationale, partile contractante se vor informa reciproc despre autoritatile competente sau la punctele de contact, desemnate pentru cazuri de urgenta, cum sint: poluarile accidentale, alte conditii critice ale apei, inundatii sau pericole generate de inghet. In consecinta, autoritatile competente vor coopera pentru stabilirea unor planuri comune de urgenta, unde este necesar, suplimentar planurilor existente la nivel bilateral.
(3) Daca o autoritate competenta identifica o crestere brusca a continutului de substante periculoase in fluviul Dunarea sau in apele din bazinul sau hidrografic, sau ia cunostinta de o catastrofa sau un accident, ce poate cauza un impact serios asupra calitatii apei fluviului Dunarea, afectind statele dunarene din aval, autoritatea respectiva va informa imediat punctele de contact desemnate si Comisia internationala, conform procedurii introduse de comisie.
(4) Pentru a controla si reduce riscurile provenite din inundatii, incluzind pericolele generate de inghet, autoritatile competente vor informa imediat statele dunarene din aval, posibil a fi afectate, precum si Comisia internationala, cu privire la producerea scurgerilor sau inundatiilor, precum si referitor la prognoza pericolelor generate de inghet.

ART. 17
Asistenta mutuala (1) In interesul intaririi cooperarii si pentru facilitarea indeplinirii obligatiilor acestei conventii, in special in cazul aparitiei unor situatii critice ale conditiilor riverane, partile contractante vor asigura asistenta mutuala la cererea celorlalte parti contractante.
(2) Comisia internationala va elabora procedurile pentru asistenta mutuala, abordind, printre altele, urmatoarele aspecte:
a) directia, controlul, coordonarea si supravegherea asistentei;
b) serviciile si facilitatile locale puse la dispozitie de partea contractanta care solicita asistenta, incluzind, cind este necesar, facilitatile la formalitatile de trecere a frontierei;
c) aranjamente pentru compensarea, despagubirea si/sau rambursarea costurilor cheltuielilor partii contractante, care ofera asistenta, si/sau personalului acesteia, precum si pentru tranzitarea teritoriilor partilor contractante terte, atunci cind este necesar;
d) metode de rambursare a costurilor serviciilor de asistenta.
PARTEA A III-A Comisia Internationala

ART. 18
Infiintare, sarcini si competente (1) In scopul realizarii obiectivelor si prevederilor acestei conventii, va fi infiintata Comisia internationala pentru protectia fluviului Dunarea, denumita Comisia internationala, in sensul prezentei conventii. Partile contractante vor coopera in cadrul Comisiei internationale. Pentru indeplinirea obligatiilor partilor contractante, conform art. 1-18, Comisia internationala va elabora propuneri si recomandari pentru partile contractante.
(2) Structura si procedurile Comisiei internationale, precum si competentele acesteia sint stipulate in detaliu in anexa nr. IV la aceasta conventie, constituind statutul acestei comisii.
(3) Pe linga problemele care ii sint incredintate in mod explicit, Comisia internationala este competenta sa abordeze orice alte probleme ce ii sint incredintate prin mandat de catre partile contractante in cadrul art. 3 al acestei conventii.
(4) Aplicarea hotaririlor adoptate de Comisia internationala este sprijinita atit prin obligatiile partilor contractante de a raporta comisiei in conformitate cu art. 10, cit si prin prevederile acestei conventii, referitoare la bazele nationale si realizarea cooperarii multilaterale.
(5) Comisia internationala analizeaza experienta acumulata prin indeplinirea acestei conventii si prezinta propuneri partilor contractante cu privire la amendamente sau completari la aceasta conventie sau pregateste bazele pentru elaborarea altor reglementari pentru protectia si gospodarirea apelor fluviului Dunarea si a apelor din bazinul sau hidrografic.
(6) Comisia internationala hotaraste in privinta cooperarii cu organizatii internationale si nationale sau cu alte organisme care sint angajate sau interesate in protectia si gospodarirea apelor fluviului Dunarea si a apelor din bazinul sau hidrografic sau in probleme generale privind protectia si gospodarirea apelor. Aceasta cooperare are ca scop intarirea coordonarii si evitarea paralelismelor.

ART. 19
Prevederi cu caracter tranzitoriu privind Declaratia de la Bucuresti Activitatile care se realizeaza de partile contractante in cadrul Declaratiei privind cooperarea statelor dunarene in domeniul gospodaririi apei Dunarii, in special pentru protectia Dunarii impotriva poluarii, semnata la 13 decembrie 1985 (Declaratia de la Bucuresti), prin intermediul grupurilor de lucru pentru calitatea apei, inundatii, prognoza acestora si balanta apelor, sint transferate in cadrul acestei conventii.
PARTEA A IV-A Clauze procedurale si finale

ART. 20
Validitatea anexelor Conform art. 23, anexele nr. I-V constituie parti integrante ale acestei conventii.

ART. 21
Acorduri existente si suplimentare Partile contractante, pe baza egalitatii si reciprocitatii, vor adapta, in cazul in care este necesar, acordurile bilaterale, multilaterale sau alte aranjamente existente, pentru a elimina contradictiile cu principiile de baza ale acestei conventii si, in cazul in care este oportun, vor incheia acorduri suplimentare sau alte aranjamente.

ART. 22
Conferinta partilor (1) Partile contractante se vor intruni la recomandarea Comisiei internationale.
(2) La astfel de intruniri, partile contractante vor trece in revista probleme politice rezultind din aplicarea acestei conventii, pe baza raportului Comisiei internationale, si vor adopta recomandari si hotariri adecvate.
(3) Partea contractanta, al carei conducator de delegatie detine presedintia Comisiei internationale, va detine si presedintia unor astfel de intruniri.
(4) Conferinta partilor are competenta de a adopta recomandari sau hotariri, cu conditia ca, dupa transmiterea corespunzatoare a invitatiilor, sa fie prezente cel putin trei sferturi din delegatiile tuturor partilor contractante.
In cazul cind conventia nu prevede altfel, conferinta partilor va depune toate eforturile pentru a ajunge la un acord prin consens. In situatia in care nu se poate realiza consensul, presedintele va declara ca toate eforturile de a ajunge la un acord prin consens au fost epuizate. Dupa o astfel de declaratie, o recomandare sau o hotarire se va adopta printr-o majoritate de patru cincimi dintre partile contractante prezente si care voteaza.
(5) Hotarirea va deveni obligatorie in prima zi a celei de-a unsprezecea luni de la data adoptarii sale pentru toate partile contractante care au votat-o si care, in aceasta perioada, nu au notificat in scris secretarului executiv ca nu sint in masura de a accepta hotarirea. Cu toate acestea, o astfel de notificare poate fi retrasa in orice moment, retragerea devenind efectiva dupa primirea ei de catre secretarul executiv. O asemenea hotarire va deveni obligatorie pentru orice parte contractanta care a notificat in scris secretarului executiv ca accepta hotarirea din momentul primirii acelei notificari sau din prima zi a celei de-a unsprezecea luni de la data adoptarii hotaririi, daca aceasta data este ulterioara.
(6) Daca, totusi, recomandarea sau hotarirea prezinta implicatii financiare, recomandarea sau hotarirea va fi adoptata numai prin consens.

ART. 23
Amendamente la conventie Conventia va fi amendata dupa cum urmeaza:
(1) Oricare parte contractanta poate propune un amendament la conventie.
Textul amendamentului propus impreuna cu propunerea de convocare a conferintei partilor vor fi comunicate partilor contractante, in scris, de catre depozitar.
(2) Daca cel putin trei sferturi dintre partile contractante sustin propunerea de convocare a conferintei partilor, depozitarul va convoca conferinta partilor in termen de 6 luni, la sediul Comisiei internationale.
(3) Adoptarea unui amendament in cadrul conferintei partilor necesita consensul.
(4) Amendamentul adoptat va fi prezentat, de catre guvernul depozitar, partilor contractante spre ratificare, acceptare sau aprobare. Ratificarea, acceptarea sau aprobarea amendamentului vor fi notificate guvernului depozitar, in scris.
(5) Amendamentul va intra in vigoare pentru acele parti contractante care lau ratificat, acceptat sau aprobat, in cea de-a 30-a zi dupa ce guvernul depozitar a primit notificarea ratificarii, acceptarii sau aprobarii sale de catre cel putin patru cincimi dintre partile contractante. Dupa aceea, amendamentul va intra in vigoare pentru oricare alta parte contractanta in cea de-a 30-a zi dupa ce partea contractanta respectiva a depus instrumente de ratificare, de acceptarea sau de aprobare a amendamentului.
(6) Anexele nr. I, II si III pot fi amendate de catre Comisia internationala in conformitate cu art. 5 din statutul acesteia.

ART. 24
Solutionarea diferendelor (1) In cazul unui diferend intre doua sau mai multe parti contractante, cu privire la interpretarea sau aplicarea acestei conventii, partile in cauza vor cauta o solutionare prin negociere sau prin orice alte mijloace de solutionare a diferendului, acceptabile lor, daca este cazul, cu asistenta Comisiei internationale.
(2) a) Daca partile contractante in disputa nu sint in masura sa solutioneze diferendul, in conformitate cu paragraful (1) al acestui articol, intr-un interval de timp rezonabil, dar nu mai mare de 12 luni, dupa ce Comisia internationala a fost notificata cu privire la respectivul diferend de catre una dintre partile in disputa, diferendul va fi supus spre reglementare obligatorie , prin unul dintre mijloacele de solutionare pasnica:
- Curtii Internationale de Justitie;
- arbitrajului, in conformitate cu anexa nr. V a acestei conventii;
b) cind ratifica, accepta, aproba sau accede la aceasta conventie, sau oricind dupa aceasta, o parte contractanta poate declara in scris depozitarului ca, pentru un diferend nesolutionat in conformitate cu paragraful (1) al acestui articol, accepta una sau ambele modalitati de solutionare a diferendului mentionat in subparagraful a) al acestui paragraf;
c) daca partile in diferend au acceptat ambele modalitati de solutionare mentionate la subparagraful a) al acestui paragraf, diferendul va fi supus deciziei Curtii Internationale de Justitie, in masura in care partile contractante nu au convenit altfel;
d) daca partile in diferend nu au acceptat aceleasi modalitati de solutionare mentionate in subparagraful a) al acestui paragraf, diferendul va fi supus arbitrajului;
e) o parte contractanta, care nu a prezentat o declaratie in conformitate cu subparagraful b) al acestui paragraf sau a carei declaratie nu mai este in vigoare, este considerata ca parte ce a acceptat arbitrajul.

ART. 25
Semnarea Aceasta conventie va fi deschisa pentru semnare de catre statele dunarene, pe deplin imputernicite cu drepturi si privilegii de membri ai O.N.U., in conformitate cu Carta O.N.U., precum si de catre Comunitatea Europeana si oricare alta organizatie economica de integrare regionala, careia statele in calitate de membre, i-au transferat competenta in privinta problemelor guvernate de prevederile acestei conventii, semnata la Sofia la 29 iunie 1994.

ART. 26
Ratificarea, aceptarea sau aprobarea Conventia va fi supusa ratificarii, acceptarii sau aprobarii. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse pe linga Guvernul Romaniei, care va actiona ca depozitar al acestei conventii.
ART. 27 Intrarea in vigoare Conventia va intra in vigoare dupa nouazeci de zile de la data cind a fost depus cel de-al noualea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare. Dupa depunerea celui de-al noualea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, conventia va intra in vigoare pentru fiecare stat sau organizatie de integrare economica regionala care ratifica, accepta, aproba sau adera la conventie, dupa nouazeci de zile de la depunerea de catre statul sau organizatia de integrare economica regionala in cauza a instrumentelor lor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.

ART. 28
Aderarea, participarea (1) Un stat sau o organizatie de integrare economica regionala, la care se face referire in art. 25 al conventiei, pe care nu a semnat-o, poate adera la aceasta conventie. Instrumentul de aderare va fi depus pe linga depozitar.
(2) Partile contractante pot invita, in unanimitate, orice stat sau organizatie de integrare economica regionala sa adere la aceasta conventie sau sa participe cu statut consultativ.

ART. 29
Retragerea Oricind dupa cinci ani de la data la care aceasta conventie a intrat in vigoare pentru o parte contractanta, acea parte se poate retrage din aceasta conventie, prin notificare scrisa adresata depozitarului. Orice astfel de retragere va produce efecte de un an dupa data primirii notificarii de catre depozitar.

ART. 30
Functiile depozitarului Guvernul depozitar va indeplini functiile de depozitar al acestei conventii;
depozitarul va informa partile contractante, in special, cu privire la:
a) depozitarea instrumentelor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, de retragere sau orice alte informatii, declaratii si instrumente prevazute in conventii;
b) data intrarii in vigoare a conventiei.

ART. 31
Textele autentice, depozitarul Originarul acestei conventii, ale carei texte in limbile germana si engleza in aceeasi masura autentice, va fi depus pe linga Guvernul Romaniei, care va trimite copii certificate tuturor partilor contractante.
Drept care, subsemnatii, competent autorizati de catre guvernele lor, au semnat Conventia privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabila a fluviului Dunarea (Conventia pentru protectia fluviului Dunarea).
Semnata la Sofia la 29 iunie 1994.
Pentru Republica Austria, Pentru Republica Moldova, Franz Fischler Sergiu Fandofan Pentru Republica Bulgaria, Pentru Romania, Valentin Bossevsky Aurel Constantin Ilie Pentru Republica Croatia, Pentru Republica Slovaca, Darinko Bago Mihai Matuska Pentru Republica Ceha, Pentru Republica Slovenia, Radovan Tavses Pentru Republica Federala Germania, Pentru Ucraina, Clemens Stroetmann Yuria Ruban Pentru Republica Ungaria, Pentru Comunitatea Europeana, Sandor Szabo Aastassios Sideris Jacques Vaccarezza ANEXA 1 PARTEA I Cele mai bune tehnici disponibile
1. Prin folosirea celor mai bune tehnici disponibile se pune accent pe folosirea tehnologiei nepoluante, daca este posibil.

2. Termenul cele mai bune tehnici disponibile se refera la ultimul stadiu de dezvoltare (starea actuala) a proceselor, instalatiilor sau metodelor de exploatare care indica adaptarea practica a unei masuri particulare pentru limitarea descarcarilor, emisiilor si deseurilor. Pentru a determina daca un ansamblu de procese, instalatii si metode de exploatare constituie cele mai bune tehnici disponibile in cazuri generale sau individuale, va fi acordata o atentie speciala pentru:
a) procese, instalatii sau metode de exploatare comparabile care, recent, au fost incercate cu succes;
b) schimbari si progrese tehnologice in cunoasterea si intelegerea stiintifica;
c) fezabilitatea economica a unor astfel de tehnici;
d) limite de timp pentru instalarea, atit in uzinele existente, cit si in cele noi;
e) natura si volumul descarcarilor si emisiilor interesate.

3. Urmeaza ca ceea ce se considera a fi cele mai bune tehnici disponibile pentru un proces particular sa fie inlocuite cu timpul, in virtutea progreselor tehnologice, a factorilor sociali si economici, precum si a schimbarilor intervenite in cunoasterea si intelegerea stiintifica.

4. Daca reducerea descarcarilor si emisiilor rezultind din folosirea celor mai bune tehnici disponibile nu va conduce la rezultate acceptabile pentru mediu , vor fi aplicate masuri suplimentare.

5. Termenul tehnici include atit tehnologia folosita, cit si modul in care instalatiile sint proiectate, construite, intretinute, exploatate si demontate.
PARTEA a II-a Cea mai buna practica de mediu
1. Cea mai buna practica de mediu se refera la aplicarea celei mai adecvate combinari a masurilor si strategiilor pentru controlul sectorial al mediului.

2. Pentru determinarea setului de masuri care constituie cea mai buna practica de mediu, in cazuri generate sau individuale, trebuie acordata o atentie speciala:
- principiului precautiei;
- riscului pentru mediu al produsului, al producerii, folosirii si depozitarii lui finale (principiul responsabilitatii);
- inlocuirii prin activitati si substante mai putin poluante si economisirea resurselor, inclusiv a energiei (principiul minimizarii);
- scarii de folosire;
- beneficiului potential sau penalitatii ecologice a materialelor sau activitatilor inlocuitoare;
- progreselor si schimbarilor in cunoasterea si intelegerea stiintifica;
- limitelor de timp pentru implementare;
- implicatiilor sociale si economice.

3. Pentru aceasta urmeaza ca cea mai buna practica de mediu, pentru o sursa particulara, sa se schimbe in virtutea progreselor tehnologice, factorilor economici si sociali, precum si a schimbarilor in cunoasterea si intelegerea stiintifica.

4. Daca reducerea impacturilor, rezultind din folosirea celei mai bune practici de mediu, nu conduce la rezultate acceptabile pentru mediu, vor fi aplicate masuri suplimentare si va fi redefinita cea mai buna practica de mediu.
ANEXA 2 SECTOARELE INDUSTRIALE SI SUBSTANTELE PERICULOASE PARTEA I Lista sectoarelor industriale si industriile (1) In sectoarele generatoare de caldura, energie si sectoare miniere:
a) tratarea gazelor de fum si a aerului evacuat, a zgurii si a produsilor de condensare de la instalatiile de ardere;
b) sisteme de racire;
c) prepararea carbunelui si a minereului;
d) imbunatatirea carbunelui si recuperarea produsilor secundari ai carbunelui, brichetarea;
e) prelucrarea lignitului lemnos, a carbunelui activ, a negrului de fum.
(2) In industria care foloseste piatra si pamintul ca materie prima, sectoarele materialelor de constructii, ale sticlei si ceramicii:
a) fabricarea azbocimentului si a produsilor de azbociment;
b) fabricarea si prelucrarea sticlei, fibrelor de sticla si fibrelor minerale;
c) fabricarea produselor ceramice.
(3) In sectorul metalelor:
a) metalurgie: ateliere de galvanizare, instalatii de decapat, instalatii de oxidare anodica, instalatii de polizat, instalatii de galvanizare la cald, ateliere de calire, fabricarea tablourilor cu circuite integrate, fabricarea bateriilor, ateliere de emailare, ateliere mecanice, ateliere de lustruire;
b) producerea fierului si otelului, inclusiv turnatoriile;
c) producerea metalelor neferoase, inclusiv turnatoriile;
d) producerea feroaliajelor.
(4) Sectorul chimiei anorganice:
a) fabricarea substantelor chimice de baza;
b) fabricarea acizilor minerali, bazelor, sarurilor;
c) fabricarea alcaliilor, a lesiilor alcaline si a clorului, folosind electrolize alcoolo-cloride;
d) fabricarea ingrasamintelor minerale (in afara de ingrasamintele potasice) , saruri ale acidului fosforic, fosfati pentru alimente;
e) producerea carbonatului de sodiu;
f) producerea corindonului;
g) producerea pigmentilor anorganici, ai pigmentilor minerali;
h) producerea semiconductorilor, redresorilor, celulelor fotoelectrice;
i) producerea substantelor explozive, inclusiv a celor pirotehnice;
j) producerea oxizilor cu grad ridicat de dispersie;
k) producerea compusilor de bariu.
(5) In sectorul chimiei organice:
a) producerea substantelor chimice de baza;
b) producerea colorantilor, pigmentilor, vopselelor;
c) producerea si prelucrarea fibrelor sintetice;
d) producerea si prelucrarea maselor plastice, a cauciucului;
e) producerea compusilor halogenului organic;
f) producerea explozibilelor organice, a combustibililor solizi;
g) producerea substantelor auxiliare pentru piele, fabricarea hirtiei si textilelor;
h) fabricarea de produse farmaceutice;
i) producerea biocidelor;
j) fabricarea materiei prime pentru agenti de spalare si curatare;
k) fabricarea produselor cosmetice;
l) fabricarea gelatinelor, cleiurilor de piele, adezivelor.
(6) In sectoarele uleiurilor minerale si sintetice:
a) producerea uleiului mineral, fabricarea produsilor uleiurilor minerale, prelucrarea hidrocarburilor;
b) recuperarea uleiului din emulsiile apa-ulei, instalatii de dezemulsionare , recuperarea si tratarea uleiului uzat;
c) producerea uleiurilor sintetice.
(7) In tipografii, productii de pelicule, tratamente de suprafata si sectoare de fabricare a placilor din plastic, ca si alte forme de producere a rasinilor si materialelor plastice:
a) fabricarea de produse grafice si tiparite;
b) laboratoare de tiparire si laboratoare de film;
c) producerea de filme; benzi audiovizuale;
d) producerea de materiale de acoperire si impregnate.
(8) In sectoarele lemnului, celulozei si hirtiei:
a) fabricarea celulozei, hirtiei si cartonului;
b) fabricarea si acoperirea cartonului de fibra de lemn.
(9) In sectoarele textile, pielariei si blanariei:
a) producerea si finisarea textilelor;
b) producerea de piei, finisarea pieii, producerea inlocuitorilor din piele si prelucrarea blanurilor;
c) curatare uscata, spalatorii, curatatorii, spalarea materialelor din lina.
(10) Alte sectoare:
a) recirculare, tratament, stocare, incarcare, descarcare si depozitare a deseurilor si a materialelor reziduale; stocarea, incarcarea, descarcarea si transportul substantelor chimice;
b) cercetarea si dezvoltarea domeniului medical si stiintific, spitale, practica medicala, institute de radiologie, laboratoare, camere de testare;
c) activitati de curatare industriala, curatarea conteinerelor industriale;
d) autoateliere, instalatii pentru spalarea mijloacelor de transport;
e) tratarea apei;
f) activitati de vopsit si zugravit;
g) fabricarea si procesarea extractelor din plante si animale;
h) producerea si tratarea microorganismelor si virusilor cu acizi nucleici in vitro;
i) sectoare industriale care utilizeaza substante radioactive (industria nucleara).
Partea a II-a Lista orientativa cuprinzind substante periculoase si grupe de substante

A. Grupe de substante prioritare a) metale grele si compusii lor;
b) compusi organohalogeni;
c) compusi organici de fosfor si staniu;
d) agenti de protectie a plantelor, pesticide (fungicide, ierbicide insecticide, algicide) si substante chimice folosite pentru conservarea materialului lemnos, celulozei, hirtiei, materialelor din piele si textile etc.
e) uleiuri si hidrocarburi de origine petroliera;
f) alti compusi organici daunatori in special mediului acvatic;
g) compusi ai azotului anorganic si fosforului;
h) substante radioactive, inclusiv reziduuri.

B. Substante priculoase individuale Deoarece exista diferente considerabile datorita caracterului periculos al substantelor incluse in anumite grupe, este necesara, de asemenea, evidentierea unor substante individuale care, in practica, pot juca un rol prioritar.
-------------------------------------------------------------------------------Substante Numarul CAS -------------------------------------------------------------------------------
1. Mercur 7439976
2. Cadmiu 7440439
3. Cupru 7440508
4. Zinc n.a.

5. Plumb 7439921
6. Arsenic 7440382
7. Crom n.a.

8. Nichel 7440020
9. Bor n.a.

10. Cobalt n.a.

11. Seleniu 7782492
12. Argint n.a.

13. Drins
14. HCH 608731
15. DDT 50293
16. Pentaclor fenol 87865
17. Hexaclorobenzen 118741
18. Hexaclorbutadien 87683
19. Tetraclorura de carbon 56235
20. Cloroform 67663
21. Trifluralina 1582098
22. Endosulfan 115297
23. Simazina 122349
24. Atrazina 1912249
25. Compusi de tributiltin
26. Compusi de trifeniltin
27. Etil azinfos 2642719
28. Metil azinfos 86500
29. Fenitrotion 122145
30. Fention 55389
31. Malation 121755
32. Paration 56382
33. Metil paration 298000
34. Diclorvos 62737
35. Tricloretilena 79016
36. Tetracloretilena 1271184
37. Triclorbenzen
38. Dicloretan 1, 2 107062
39. Tricloretan 71556
40. Dioxine n.a.
-------------------------------------------------------------------------------ANEXA 3 GHID DE APRECIERE GENERALA A CALITATII APEI Obiective si criterii*) Obiectivele si criteriile pentru calitatea apei realizate pentru atingerea scopurilor specifice pentru fluviul Dunarea si pentru apele de suprafata din bazinul sau hidrografic:
a) vor lua in considerare optiunea de mentinere si, unde este necesar, de imbunatatire a calitatii existente a apei;
b) vor urmari reducerea incarcarilor si concentratiilor medii de poluare (in particular substante periculoase), pina la un anumit grad intr-o anume perioada de timp;
c) vor lua in considerare cerintele specifice de calitate a apei (apa bruta pentru apa potabila, irigatii etc.);
d) vor lua in considerare cerintele specifice privind apele protejate in mod special si mediul lor, de exemplu: lacurile; zonele de protectie a apelor subterane si terenurile umede;
e) vor fi bazate pe aplicarea metodelor de clasificare biologica si pe indicatorii chimici pentru controlarea pe termen mediu si lung a mentinerii si imbunatatirii calitatii apei;
f) vor lua in considerare gradul in care sint atinse obiectivele si, daca sint necesare, in cazuri particulare, masuri suplimentare de protectie.
*) Obiectivele si criteriile calitatii apei sint realizate, de regula, in mod individual, si sint adaptate, in special, la conditiile predominante din ecosistem ale resurselor de apa si ale utilizarii lor. Astfel, in cadrul acestei conventii, partilor contractante le sint adresate doar directive de ordin general.
ANEXA 4 STATUTUL Comisiei internationale pentru protectia fluviului Dunarea Structurile si procedurile Comisiei internationale, suplimentar la art. 18, vor fi stabilite dupa cum urmeaza:

ART. 1
Alcatuire (1) Comisia internationala este alcatuita din delegati nominalizati de partile contractante. Fiecare parte contractanta nominalizeaza cel mult cinci delegati, incluzindu-l pe seful delegatiei si reprezentantul sau.
(2) Suplimentar, din fiecare delegatie poate face parte un numar de experti care sa se ocupe cu problemele deosebite, ale caror nume sint comunicate secretariatului Comisiei internationale.

ART. 2
Presedintia (1) Presedintia Comisiei internationale va fi detinuta de partile contractante, pe rind, in ordine alfabetica (in limba engleza), timp de un an.
Delegatia ce urmeaza la presedintie nominalizeaza unul dintre membrii sai, pentru a deveni presedinte al Comisiei internationale.
(2) Presedintele, de regula, nu poate lua cuvintul in numele delegatiei sale in cadrul intilnirilor Comisiei internationale.
(3) Detalii suplimentare privind presedintia sint determinate de Comisia internationala si incluse in regulamentul ei de functionare.

ART. 3
Intilniri (1) Comisia internationala convoaca cel putin o data pe an, la invitatia presedintelui, intr-un loc ce va fi stabilit de el, organizarea unei sedinte ordinare.
(2) Intilnirile extraordinare sint convocate de presedinte, la cererea a cel putin trei delegatii.
(3) Consultari ale sefilor de delegatii pot fi tinute in perioada dintre intilnirile comisiei.
(4) Presedintele propune ordinea de zi a sedintei. Aceasta include rapoarte ale grupului de lucru permanent si ale grupurilor de experti. Fiecare delegatie are dreptul sa propuna pe ordinea de zi chestiunile pe care le doreste discutate . Ordinea succesiunilor punctelor de pe ordinea de zi este stabilita de Comisia internationala, prin majoritate de voturi.

ART. 4
Luarea hotaririlor (1) Fiecare delegatie are un vot.
(2) Contrar prevederilor paragrafului (1) al acestui articol, Comunitatea Europeana, in aria sa de competenta, are un numar de voturi egal cu numarul statelor ei membre care sint parti contractante la conventie. Aceasta organizatie nu isi va exercita dreptul de vot in cazurile in care statele sale membre si le exercita pe ale lor si viceversa.
(3) Comisia internationala este constituita in cvorum in prezenta delegatiilor a cel putin doua treimi dintre partile contractante.
(4) Procedurile scrise se vor efectua in conditiile hotarite prin regulamentul de proceduri al Comisiei internationale.

ART. 5
(1) Hotaririle si recomandarile vor fi adoptate prin consensul delegatiilor in Comisia internationala. Daca consensul nu poate fi realizat, presedintele Comisiei internationale va declara ca toate eforturile pentru a ajunge la un acord prin consens au fost epuizate. Daca nu este prevazut altfel in cnventie, comisia va adopta hotaririle sau recomandarile prin majoritate de voturi de patru cincimi dintre delegatiile care sint prezente si iau parte la vot.
(2) Hotarirea va deveni obligatorie in prima zi a celei de-a unsprezecea luni de la data adoptarii sale pentru toate partile contractante care au votat-o si care, in aceasta perioada, nu au notificat secretarului executiv ca nu sint in situatia de a accepta hotarirea. Cu toate acestea, notificarea poate fi retrasa in orice moment, retragerea devenind efectiva dupa primirea ei de catre secretarul executiv. O astfel de hotarire va deveni obligatorie pentru oricare parte contractanta care a notificat in scris secretarului executiv ca accepta hotarirea din momentul primirii acelei notificari sau din prima zi a celei de-a unsprezecea luni de la data adoptarii hotaririi, daca aceasta data este ulterioara.

ART. 6
Grupe de experti (1) Comisia internationala infiinteaza un grup de lucru permanent. Pentru anumite domenii de activitate si pentru probleme speciale sint create grupe de experti permanente sau ad-hoc.
(2) Grupul de lucru permanent si grupele de experti sint alcatuite din delegati si experti nominalizati de delegatiile din comisie.
(3) La grupul de lucru permanent participa delegati din partea tuturor partilor contractante. Comisia internationala nominalizeaza presedintele acestuia si determina numarul maxim de delegati. Comisia internationala decide, de asemenea, numarul expertilor participanti in grupele de experti.

ART. 7
Secretariatul (1) Se stabileste un secretariat permanent.
(2) Secretariatul permanent va avea sediul la Viena.
(3) Comisia internationala va numi un secretar executiv si va oferi sugestii pentru stabilirea personalului necesar. Comisia va stabili atributiile postului de secretar executiv, durata si conditiile in care poate fi detinut.
(4) Secretarul executiv trebuie sa indeplineasca functiile necesare pentru administrarea conventiei si desfasurarea activitatii Comisiei internationale, precum si alte sarcini incredintate secretarului executiv de catre Comisia internationala, in conformitate cu regulile ei de procedura si cu reglementarile ei financiare.

ART. 8
Numirea expertilor speciali In cadrul evaluarilor rezultatelor obtinute si pentru analiza problemelor deosebite, Comisia internationala poate numi persoane calificate, institutii stiintifice sau poate stabili alte facilitati.

ART. 9
Rapoarte Comisia internationala prezinta partilor contractante un raport anual privind activitatea sa si, de asemenea, alte rapoarte solicitate, care includ si rezultate de monitoring si de evaluare.

ART. 10
Componente legale si reprezentare (1) Comisia internationala va avea o astfel de competenta legala necesara exercitarii functiilor sale si indeplinirii scopurilor propuse, in concordanta cu legile aplicabile la sediul secretariatului sau.
(2) Comisia internationala va fi reprezentata de presedintele sau.
Reprezentarea comisiei va fi determinata de regulile de procedura.

ART. 11
Costuri (1) Comisia internationala va adopta regulile sale de ordin financiar.
(2) Comisia va adopta un buget anual sau bianual al cheltuielilor propuse si va realiza estimarea bugetului pentru perioada fiscala urmatoare.
(3) Suma totala a bugetului, inclusiv sumele suplimentare stabilite de comisie, vor fi realizate prin contributia partilor contractante, altele decit Comunitatea Europeana, in parti egale, exceptind cazul in care comisia, in unanimitate, a hotarit altfel.
(4) Comunitatea Europeana va contribui cu maximum 2,5% din costurile administrative ale bugetului.
(5) Fiecare parte contractanta va suporta cheltuielile legate de participarea, in cadrul comisiei, a reprezentantilor expertilor si consilierilor sai.
(6) Fiecare parte contractanta suporta costurile activitatilor de evaluare si monitoring realizate pe teritoriul lor.

ART. 12
Reguli de procedura Comisia internationala stabileste reguli proprii de procedura.

ART. 13
Limbi de lucru Limbile oficiale ale Comisiei internationale sint germana si engleza.
ANEXA 5 ARBITRAJUL (1) Procedura de arbitraj, mentionata in art. 24 al acestei conventii, va fi in conformitate cu paragrafele (2) - (10), dupa cum urmeaza:
(2) a) In eventualitatea unei divergente pentru arbitraj, conform art. 24 paragraful (2) al acestei conventii, va fi constituit un tribunal de arbitraj, la cererea adresata de una dintre partile contractante care se afla in diferend cu alta parte contractanta. Cererea pentru arbitraj va mentiona subiectul de fond al cererii, incluzind, in particular, articolele conventiei a caror interpretare sau aplicare este in diferend;
(3) partea solicitanta va informa Comisia internationala ca ea a cerut infiintarea unui tribunal de arbitraj, declarind numele celeilalte parti contractante cu care este in diferend si articolele conventiei a caror interpretare sau aplicare, in opinia ei, sint in diferend. Reclamantul cit si partea pirita pot fi constituiti dintr-o pluralitate de parti contractante.
Comisia internationala va inainta informatiile astfel primite tuturor partilor contractante la aceasta conventie.
(3) Tribunalul de arbitraj va fi constituit din trei membri: atit partea sau partile reclamante cit si cealalta sau celelalte parti, cu care acestea se afla in diferend, vor desemna un arbitru, in termen de doua luni; cei doi arbitri astfel desemnati vor numi, de comun acord, in termen de doua luni, cel de-al treilea arbitru, care va fi presedintele tribunalului. Acesta din urma nu va fi reprezentantul nici uneia dintre partile aflate in diferend si nici nu va avea resedinta pe teritoriul vreuneia dintre aceste parti, nici nu va fi angajatul vreuneia dintre ele si nici nu se va fi ocupat cu acest caz in alta calitate.
(4) a) Daca una dintre partile contractante aflate in diferend nu desemneaza un arbitru in termen de doua luni de la primirea cererii, cealalta parte trebuie sa-l informeze pe presedintele Curtii Internationale de Justitie, care il va numi pe presedintele tribunalului de arbitraj in urmatoarele doua luni.
Dupa numire, presedintele tribunalului de arbitraj va cere partii contractante care nu a desemnat un arbitru sa faca acest lucru in termen de doua luni. Dupa aceasta perioada, daca arbitrul nu a fost aprobat, presedintele tribunalului de arbitraj il va informa pe presedintele Curtii Internationale de Justitie, care va face el desemnarea in urmatoarele doua luni;
b) daca presedintele tribunalului de arbitraj nu va fi desemnat in termen de doua luni de la numirea celui de-al doilea arbitru, presedintele Curtii Internationale de Justitie il va numi el in urmatoarele doua luni, la cererea oricareia dintre partile contractante.
(5) a) Tribunalul de arbitraj va hotari in conformitate cu legislatia internationala, in special, cu cea a acestei conventii;
b) orice tribunal de arbitraj, format conform acestei anexe, isi va stabili propriile reguli de procedura;
c) in eventualitatea unei divergente care se afla sub jurisdictia tribunalului de arbitraj, obiectul va fi decis prin hotarirea tribunalului de arbitraj.
(6) a) Hotaririle tribunalului de arbitraj, atit cele de procedura, cit si cele de fond, vor fi luate prin majoritatea de voturi a membrilor sai;
b) tribunalul de arbitraj poate folosi toate mijloacele corespunzatoare in vederea stabilirii faptelor. El poate, la cererea uneia dintre parti, sa hotarasca masuri esentiale interimare de protectie;
c) daca doua sau mai multe tribunale, formate conform prevederilor acestei anexe, se confrunta cu subiecte indentice sau similare, ele trebuie sa se informeze unul pe altul in legatura cu procedurile pentru stabilirea faptelor si sa tina cont de ele pe cit posibil;
d) partile in diferend vor furniza toate datele necesare conducerii eficiente a procedurilor;
e) absenta unei parti contractante in diferend nu va constitui un impediment pentru proceduri.
(7) Daca tribunalul de arbitraj nu hotaraste altfel, datorita imprejurarilor speciale ale cazului, cheltuielile pentru tribunal, inclusiv remunerarea membrilor sai, vor fi suportate de partile in diferend, in mod egal. Tribunalul va tine la zi cheltuielile si va furniza o dare de seama finala fiecareia dintre parti.
(8) Tribunalul de arbitraj isi va prezenta hotarirea in termen de cinci luni de la data desemnarii sale, daca nu considera necesara extinderea limitei de timp pentru o perioada care nu trebuie sa depaseasca cinci luni.
(9) Oricare parte contractanta care are un interes de natura legala in obiectul diferendului, care poate fi afectata de hotarirea asupra cazului, poate interveni in cadrul lucrarilor, cu consimtamintul tribunalului. Hotarirea tribunalului de arbitraj va deveni obligatorie pentru partea contractanta care intervine, in acelasi mod ca si pentru partile in diferend.
(10) a) Hotarirea tribunalului de arbitraj trebuie sa fie motivata. Ea va fi definitiva pentru partile in diferend si va fi transmisa de tribunalul de arbitraj partilor in diferend si Comisiei internationale. Comisia internationala va transmite informatia primita tuturor partilor contractante la aceasta conventie;
b) orice diferend care poate aparea intre parti cu privire la interpretarea sau executarea hotaririi trebuie supus de oricare dintre parti tribunalului de arbitraj care a luat hotarirea sau, daca acesta nu poate fi sesizat, oricarui alt tribunal de arbitraj constituit in acest scop, in acelasi mod ca primul.
---------------------------------


Duminică, 16 iunie 2019, 03:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.