ORDIN nr.20 din 4 aprilie 1995
pentru aprobarea normelor și a criteriilor minime privind clasificarea pe stele a pensiunilor turistice și a fermelor agroturistice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 101/25 mai. 1995

ORDIN Nr. 20 din 4 aprilie 1995 pentru aprobarea normelor si a criteriilor minime privind clasificarea pe stele a pensiunilor turistice si a fermelor agroturistice

EMITENT: MINISTERUL TURISMULUI

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 101 din 25 mai 1995 Ministrul turismului, in temeiul prevederilor Decretului nr.233/1992 pentru numirea Guvernului Romaniei, in baza prevederilor Hotaririi Guvernului nr. 455/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului, avind in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 62/1994 privind stabilirea unor facilitati pentru dezvoltarea sistemului de turism rural din zona montana, Delta Dunarii si litoralului Marii Negre, aprobata prin Legea nr.
145/1994, tinind seama de propunerile Directiei generale a clasificarii, brevetarii, licentierii si control servicii turistice din Ministerul Turismului, emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba normele si criteriile minime privind clasificarea pe stele a pensiunilor turistice si a fermelor agroturistice, cuprinse in anexa, care fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2
Criteriile de clasificare prevazute la art. 1 se aplica experimental pe o perioada de 12 luni de la publicarea a prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei.

ART. 3
Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea criteriile minime pentru clasificarea pe stele a pensiunilor, prevazute in anexa nr. 2 j) la Ordinul ministrului comertului si turismului nr.
87/1992.

ART. 4
Certificatele de clasificare a pensiunilor turistice, eliberate de Ministerul Turismului pina la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, isi pastreaza valabilitatea.

ART. 5
Directia generala a clasificarii, brevetarii, licentierii si control servicii turistice va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Ministrul turismului, Dan Matei Agathon ANEXA 1 NORME privind clasificarea pensiunilor turistice si a fermelor agroturistice

I. Dispozitii generale
1. Prin prezentele norme, elaborate in conformitate cu prevederile Legii nr.
145/1994, pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/1994 privind stabilirea unor facilitati pentru dezvoltarea sistemului de turism rural din zona montana, Delta Dunarii si litoralul Marii Negre si ale Hotaririi Guvernului nr. 455/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Tursimului, se stabilesc metodologia si criteriile de clasificare pentru pensiunile turistice si fermele agroturistice.

2. In scopul protectiei turistilor, activitatea pensiunilor turistice si a fermelor agroturistice se va realiza cu respectarea actelor normative ce reglementeaza turismul in Romania.
In functie de nivelul de dotare si de calitatea serviciilor oferite, pensiunile turistice si fermele agroturistice se clasifica pe stele potrivit criteriilor prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele norme.

3. Amplasarea pensiunilor turistice si a fermelor agroturistice trebuie realizata in locuri ferite de surse de poluare si de orice alte elemente care ar pune in pericol sanatatea sau viata turistilor.

4. Spatiile pentru prepararea si servirea mesei din cadrul pensiunilor turistice si al fermelor agroturistice, in cazul cind sint destinate si pentru consumatori din afara, numarul locurilor la mese fiind mai mare decit al celor de cazare, dar nu mai mic de 16 locuri la mese, se clasifica ca unitati de alimentatie pentru turism potrivit normelor specifice elaborate de Ministerul Turismului.
II. Documentatia necesara pentru clasificare In vederea obtinerii certificatului de clasificare, agentul economic care administreaza pensiuni turistice sau ferme agroturistice va intocmi si va transmite Ministerului Turismului, cu 30 de zile inaintea inceperii activitatii pensiunii turistice sau a fermei agroturistice, urmatoarea documentatie:
- cerere-tip (anexa nr. 2);
- fisa de prezentare a unitatii, cu precizarea modului de indeplinire a criteriilor aferente numarului de stele solicitat;
- copia de pe autorizatia de functionare pentru agentii economici constituiti ca asociatii familiale sau persoane fizice autorizate conform Decretului-lege nr.54/1990;
- copia de pe statutul sau de pe hotarirea judecatoreasca de infiintare, din care sa rezulte obiectul de activitate (numai pentru agentii economici constituiti ca societati comerciale potrivit legii);
- copia de pe certificatul de inmatriculare in Registrul comertului (numai in cazul agentilor economici constituiti ca societati potrivit legii);
- autorizatia sanitara de functionare;
- autorizatia sanitar-veterinara;
- avizul P.S.I.;
- schita privind structura, amplasarea si nominalizarea camerelor, intocmita conform modelului din anexa nr. 3;
- avizul specific privind amplasamentul si functionalitatea unitatii, emis de Ministerul Turismului in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor (pentru obiectivele nou-constituite, situate in statiuni turistice).
III. Eliberarea, retragerea si anularea certificatului de clasificare
1. Directia generala a clasificarii, brevetarii, licentierii si control servicii turistice din cadrul Ministerul Turismului verifica la fata locului, prin comisia tehnica, indeplinirea criteriilor minime de clasificare, intocmeste certificatul de clasificare si il supune spre aprobare conducerii ministerului.

2. Comisia tehnica de verificare este constituita din specialisti ai Ministerului Turismului si ai Asociatiei Nationale de Turism Rural Ecologic si Cultural (ANTREC).
Reprezentantii asociatilor profesionale din turism (Asociatia Nationala de Turism Rural Ecologic si Cultural, Asociatia Hotelierilor, Asociatia Cabanierilor) pot sa participe la activitatea comisiilor tehnice de verificare, acordind consultanta tehnica de specialitate pentru intocmirea documentatiei de clasificare.

3. In functie de conditiile concrete constatate in unitatea verificata, comisia tehnica de verificare poate propune unele compensari de dotari si servicii pentru acordarea sau mentinerea categoriei de clasificare.

4. Eliberarea certificatului de clasificare se face in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii documentatiei de clasificare completa din partea agentului economic.

5. Certificatul de clasificare se afiseaza la loc vizibil in unitatea respectiva, pentru a fi cunoscut de turisti.

6. Insemnele privind numarul de stele se inscriu pe o placheta montata la loc vizibil pentru turisti. Plachetele vor fi confectionate din materiale rezistente la intemperii, pe care vor fi inscrise urmatoarele informatii:
PENSIUNE TURISTICA respectiv FERMA AGROTURISTICA, si numarul de stele reprezentind categoria de clasificare.
Fondul plachetei va fi de culoare verde deschis, iar literele, respectiv stelele, de culoare galben auriu. Dimensiunile plachetei vor fi de 50/40 cm.
Procurarea si montarea plachetelor revin agentului economic care detine pensiunea turistica sau ferma agroturistica.

7. Unitatile care la data verificarii nu indeplinesc criteriile nici pentru categoria minima nu se clasifica si, in consecinta, nu mai pot functiona.
Motivatia neclasificarii se consemneaza de catre comisia tehnica de verificare in procesul-verbal de constatare, din care un exemplar se preda agentului economic care administreaza unitatea, in acest caz procesul-verbal de verificare avind rol de comunicare cu privire la neeliberarea certificatului de clasificare.

8. In situatia in care comisia tehnica de verificare constata neindeplinirea unor criterii care permit totusi asigurarea serviciilor minime pentru turisti, cu respectarea normelor igienico-sanitare si de confort termic, unitatile in cauza pot fi clasificate la categoria minima pe o perioada limitata de maximum un an. La expirarea acestui termen, unitatile la care n-au fost realizate integral criteriile nici pentru categoria minima vor fi inchise.

9. Agentii economici au obligatia sa respecte conditiile si criteriile care au stat la baza clasificarii pe toata perioada functionarii pensiunilor turistice sau a fermelor agroturistice.

10. Directia generala a clasificarii, brevetarii, licentierii si control servicii turistice din Ministerul Turismului verifica periodic starea si functionarea dotarilor, calitatea serviciilor prestate, respectarea normelor de igiena si a celorlalte criterii care au stat la baza clasificarii unitatii.
Nerespectarea acestora atrage dupa sine masuri de declasificare sau, dupa caz, de retragere si de anulare a certificatului de clasificare.
Propunerile privind declasificarea sau retragerea certificatului de clasificare se fac de catre specialisti din cadrul Ministerului Turismului, imputerniciti in acest scop, si ai asociatiilor profesionale din turism legal constituite, precum si de catre reprezentantii oficiilor pentru protectia consumatorilor. Aceste propuneri se depun in scris, cu motivatia necesara, la compartimentul de specialitate din minister. Decizia definitiva privind declasificarea sau retragerea certificatului de clasificare se ia de catre conducerea Ministerului Turismului, cu avizul Directiei generale a clasificarii, brevetarii, licentierii si control servicii turistice.
Ridicarea efectiva a certificatelor de clasificare se face numai de catre delegatii sau imputernicitii Ministerului Turismului. In toate cazurile se va consemna ridicarea certificatului de clasificare in Registrul unic de control al unitatii respective, iar certificatele vor fi predate la Ministerul Turismului prin registratura.

11. Contestatiile asupra neeliberarii sau anularii certificatelor de clasificare se depun la Ministerul Turismului in termen de 15 zile de la primirea comunicarii cu privire la neacordarea sau anularea certificatului de clasificare, solutionarea fiind de competenta conducerii acestuia in termen de 30 de zile.
Persoanele nemultumite de solutia data de Ministerul Turismului se pot adresa instantelor de contencios administrativ, in conditiile Legii nr. 29/1990.

12. In cazul in care s-au modificat conditiile existente la data eliberarii certificatului de clasificare in sensul neindeplinirii integrale a criteriilor de clasificare, schimbarii capacitatii sau structurii spatiilor, trecerii in administrarea altui agent economic, administratorul pensiunii sau al fermei este obligat ca in termen de 30 de zile sa solicite eliberarea unui nou act de clasificare a unitatii.
Titularul certificatului de clasificare poate solicita reclasificarea unitatii in cauza, daca in urma unor lucrari de modernizare si de imbunatatire a dotarilor si a serviciilor estimeaza ca unitatea corespunde unei categorii superioare de clasificare.
Solicitarea va fi insotita de un memoriu justificativ privind eliberarea noului certificat de clasificare. Memoriul justificativ va fi insotit de documentatia de clasificare prevazuta la cap. II din prezentele norme.
IV. Alte precizari
1. Agentii economici care construiesc sau amenajeaza pensiuni turistice si ferme agroturistice au obligatia sa asigure, inca din faza de proiectare, respectarea criteriilor de clasificare prevazute in prezentele norme.

2. Activitatile desfasurate in cadrul pensiunilor turistice si al fermelor agroturistice (cazare, alimentatie, agrement si divertisment) constituite un tot unitar, fiind parti componente ale produsului turistic.
In acest sens, este obligatorie asigurarea unei corelatii corespunzatoare intre calitatea dotarilor, a echipamentelor si aspectul general al spatiilor de cazare cu cele pentru alimentatie si agrement.

3. In functie de nivelul de dotare si de calitatea serviciilor oferite, spatiile de cazare (camere, garsoniere sau apartamente) se clasifica pe categorii de incadrare potrivit criteriilor prevazute la pct. 2 din anexa nr. 1 la prezentele norme.
Categoria de clasificare a pensiunii turistice si a fermei agroturistice este data de cea la care au fost incadrate majoritatea spatiilor de cazare din incinta acestuia, cu conditia indeplinirii si a criteriilor prevazute la pct. 1 din anexa susmentionata.

4. In toate pensiunile turistice si fermele agroturistice, atit in spatiile de cazare cit si in cele pentru alimentatie, sint obligatorii pastrarea ordinii, linistii publice, moralitatii, curateniei si respectarea cu strictete a normelor sanitare si a celor de prevenire si stingere a incendiilor.

5. La pensiunile turistice si fermele agroturistice unde grupurile sanitare ale camerelor sau ale spatiilor de folosinta comuna nu sint perfect intretinute (sub aspectul igienei, al integritatii si functionarii obiectelor de dotare), certificatul de clasificare va fi ridicat pe loc, iar unitatea va fi inchisa (prin exceptie de la prevederile pct. 10 din prezentele norme) in cazul in care agentul constatator este reprezentant al Ministerului Turismului, cu atributii speciale in acest domeniu.
ANEXA 1 la norme CRITERII MINIME privind clasificarea pe stele a pensiunilor turistice si a fermelor agroturistice -------------------------------------------------------------------------------Pensiuni turistice Ferme agroturistice ----------------------- ----------------------Criterii minime stele stele 4 3 2 1 3 2 1 -------------------------------------------------------------------------------1 2 3 4 5 6 7 8 -------------------------------------------------------------------------------
1. Criterii privind constructiile, instalatiile si spatiile de folosinta comuna
1.1.Cladirile, inclusiv anexele gospodaresti, sa fie in stare foarte buna, perfect intretinute si cu arhitectura specifica zonei x x - - x -
1.2.Cladirile si anexele gospodaresti sa fie in buna stare, curat intretinute si cu aspect general corespunzator - - x x - x
1.3.Caile de acces proprii si spatiile inconjuratoare (din raza vizuala a turistilor cazati) sa fie perfect intretinute x x - - x -
1.4.Caile de acces proprii si spatiile inconjuratoare (din raza vizuala a turistilor) sa fie intretinute corespunzator - - x x - x x
1.5.Holul de primire, in suprafata minima de 12 mp, sa fie mobilat si decorat corespuntor x - - - - -
1.6.Anexele gospodaresti pentru cresterea animalelor si pasarilor vor fi astfel amplasate si intretinute, incit sa nu creeze disconfort pentru turisti - - - - x x x
1.7.Imprejmuiri estetice si eficiente - - - - x x
1.8.Curte proprie, cu spatii verzi, flori, arbusti etc.
bine intretinute - - - - x x
1.9.Animalele de la care provin lactatele sa fie atestate ca sanatoase, iar produsele din carne destinate turistilor sa fie examinate sanitar-veterinar - - - - x x x
1.10.Spatii de joaca pentru copii - - - - x -
1.11.Turistii sa poata asista la activitatile specifice fermei - - - - x x x
1.12.Spatiile aflate mai sus de etajul 2 sa fie deservite de lift x - - - - -
1.13.Spatiile aflate mai sus de etajul 4 sa fie deservite de lift - x x - - -
1.14.Spatii corespunzatoare si igienice pentru prepararea si servirea mesei
1.14.1.Bucatarie dotata cu echipamente moderne de preparare si conservare a alimentelor:
-plita electrica sau cu gaze x x - - - - -masina de gatit sau resou electric cu minimum doua ochiuri - - x x x x x -cuptor cu microunde x - - - - - -vase pentru prepararea alimentelor si ustensile de bucatarie din inox sau alt material de calitate superioara^1) x - - - - - -vase pentru prepararea alimentelor si ustensile de bucatarie^1) - x x x x x x -echipamente pentru pastrarea prin frig a alimentelor^1) x x x x x x x -instalatie de apa curenta calda si rece x x x - x - -instalatie de apa curenta rece - - - x - x
1.14.2.Sufragerie dotata cu mobilier adecvat, de calitate superioara si inventar de servire de cea mai buna calitate^2) x - - - - -
1.14.3.Spatiu pentru servirea mesei, dotat cu mese, scaune si inventar de servire^2) - x x - x x ---------------^1) De dimensiuni si in cantitati corelate cu numarul locurilor de cazare.
^2) Prepararea si servirea mesei pot fi realizate de catre personalul pensiunii turistice/fermei agroturistice sau direct de catre turisti in functie de conditiile existente in pensiunea turistica/ferma agroturistica respectiva.
-------------------------------------------------------------------------------1 2 3 4 5 6 7 8 -------------------------------------------------------------------------------
1.15.Aer conditionat x - - - - -
1.16.Racord la reteaua publica de canalizare sau la mijloace proprii de colectare si epurare x x x x x x
1.17.Cladirea sa fie racordata la reteaua electrica publica x x x x x x
1.18.Accesul in camerele de dormit si la grupurile sanitare sa fie direct, fara a se trece prin alte camere folosite pentru dormit x x x x x x x
1.19.Garaj sau parcare proprienumarul locurilor de parcare va fi de cel putin 30% din numarul camerelor x - - - - -
2. Criterii privind spatiile de cazare
2.1.Numar maxim de locuri (paturi) intr-o camera 2 2 3 4 2 3 4
2.2.Suprafata minima a camerelor (im mp):
-camera 1 loc 15 10 9 8 10 9 8 -camera de 2 locuri 18 13 12 11 13 12 11 -camera de 3 locuri - - 16 14 - 16 14 -camera de 4 locuri - - - 16 - - 16 -dormitorul din apartamente 18 14 12 11 14 12 11 -salonul din apartamente 18 14 12 11 14 12 11
2.3.Pardoselile sa fi acoperite cu covoare sau mocheta de buna calitate care atenueaza zgomotul (padoselile din parchet, marmura si alte materiale similare pot fi acoperite si partial) x - - - - -
2.4.Pardoselile sa fie acoperite integral sau partial cu covoare sau carpete - x x - x x
2.5.Camerele sa dispuna de grup sanitar propriu x x - - x -
2.6.Grup sanitar comun, compus din:
-1 cabina WC la 10 locuri^1) - - x x - x x -1 spalator cu un lavoar cu apa curenta calda si rece la 10 locuri^1) - - x x - x x -1 cabina dus cu apa calda si rece la 15 locuri^1) - - x x - x x
2.7.Incalzire centrala sau cu gaze la soba de teracota^2) x x - - - -
2.8.Incalzire cu soba de teracota sau alte echipamente admise de P.S.I^2) - - x x x x x
2.9.Sursa proprie de incalzire in camerele de baie (incalzire centrala sau alte mijloace admise de P.S.I)^2) x x - - x x
2.10.Televizor color in camere sau apartamente x - - - - -
2.11.Televizor in camere sau apartamente - x - - - -
2.12.Televizor in spatiu comun - - x - x -
2.13.Radio in camere sau apartamente x - - - - -
2.14.Radio in spatiu comun - x x - x x
2.15.Telefon la dispozitia turistilor x x - - x - --------------^1) La fermele agroturistice de 1 stea se admit WC-uri uscate si spalatoare exterioare alimentate de la surse naturale sau din rezervoare.
^2) Pe timp de iarna va fi asigurata, in camerele de dormit, in spatiile pentru servirea mesei si in bai, o temperatura minima de 18 grade C.
-------------------------------------------------------------------------------1 2 3 4 5 6 7 8 -------------------------------------------------------------------------------
3. Dotarea cu mobilier, lenjerie si alte obiecte
3.1.Mobilier uniform ca stil si calitate x x - - x -
3.2.Pat cu somiera, cu saltea sau pat cu saltea relaxa x x - - x -
3.3.Pat cu saltea - - x x - x x
3.4.Saltea in grosime de 5 cm din lina x - - - - -
3.5.Husa de protectie^1) x x - - x -
3.6.Masa si scaune x x x x x x x
3.7.Dulap sau spatiu amenajat pentru haine si umerase x x - - x -
3.8.Cuier x x x x x x x
3.9.Oglinda sau toaleta la dispozitia turistilor x x x x x x x
3.10.Plapuma, pled sau patura de calitate superioara (patura sau pled-cite 2 buc/ persoana^2) x x x x x x x
3.11.Perne mari cu fulgi x x x - x x
3.12.Perne mari - - - x - - x
3.13.Cearsaf pentru pat si cearsaf plic pentru pled, patura sau plapuma x x x x x x x
3.14.Fete de perna x x x x x x x
3.15.Cuvertura pentru pat x x x - x x
3.16.Prosoape pentru fata (1buc./persoana) x x x x x x x
3.17.Prosoape plusate pentru baie (1buc./persoana) x x x - x x
3.18.Halat baie x - - - - -
3.19.Veioza sau aplica la capatul patului x x x - x x
3.20.Perdele transparente x x - - x -
3.21.Perdele obturante sau alte mijloace estetice de obturare a luminii x x x x x x x
3.22.Perii pentru haine si pantofi x x x x x x x
3.23.Scrumiere (optional) x x x x x x x
3.24.Pahare (2 buc./persoana) x x x x x x x
3.25.Vaze de flori x x - - x -
4. Garsonierele si apartamentele vor avea in plus:

4.1.Fotolii sau canapea x x - - x -
4.2.Demifotolii - - x - - x
4.3.Scaune tapitate - - x - - x
4.4.Masa sau masuta x x x x x x x
4.5.Frigider x x - - x -
4.6.Servanta-bar cu pahare de apa, vin, coniac x x - - - -
4.7.Perdea, covor, etc. de calitatea celor din dormitor x x x x x x x --------------------------------------------------------------------------------------------^1) Din material absorbant si lavabil (molton, tesatura matlasata sau pinza absorbanta) care se pune intre saltea si cearsaf, avind ca scop protejarea saltelei de imbibare cu transpiratie etc.
^2) La categoria de clasificare 1 stea se admit si pleduri din tesaturi amestec.
NOTA:
Dotarile din camerele si din grupurile sanitare destinate turistilor vor fi puse in exlusivitate la dispozitia acestora. In interiorul acestora nu se admit lucruri personale ale locatarului (articole de imbracaminte si incaltaminte, bibelouri sau alte obiecte care ar putea stinjeni turistii etc.).
ANEXA 2 la norme CATRE Ministerul Turismului .............................................................................
(denumirea agentului economic) cu sediul in localitatea....................., str.............. nr........
avind ca obiect de activitate..................................................
...............................................................................
reprezentata prin..................................., functia.................
in calitate de.................................................................
(presedinte, director, administrator etc.) va rugam sa aprobati eliberarea certificatului de clasificare pentru...........
................................................................................
(denumirea unitatii) situata in localitatea........................, str................. nr......
judetul/sectorul........................
Declaram ca unitatea intruneste criteriile de clasificare la categoria......
..........., conform normelor emise de Ministerul Turismului.
Anexam documentatia de clasificare:
- fisa de prezentare a unitatii, cu precizarea modului de indeplinire a criteriilor de clasificare aferente numarului de stele solicitat;
- copia de pe autorizatia de functionare pentru agentii economici constituiti ca asociatii familiale sau persoane fizice autorizate, conform Decretului-lege nr.54/1990;
- copia de pe statutul societatii sau de pe hotarirea judecatoreasca de infiintare, din care sa rezulte obiectul de activitate (numai pentru agentii economici constituiti ca societati comerciale potrivit legii);
- copia de pe certificatul de inmatriculare in Registrul comertului (numai in cazul agentilor economici constituiti ca societati comerciale potrivit legii) ;
- autorizatia sanitara de functionare;
- autorizatia sanitar-veterinara;
- avizul P.S.I.
ANEXA 3 la norme, impreuna cu schemele conventionale si schita privind structura si amplasarea camerelor se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei nr . 101 din 25 mai 1995.
-----------------------------


Joi, 21 iunie 2018, 17:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.