ORDONANȚĂ nr.25 din 11 august 1995
privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 194/25 aug. 1995

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituție și al art. 1 lit. g) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României emite următoarea ordonanță:

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Statul stimulează activitățile de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, care sunt priorități naționale. Art. 2 - Activitățile de cercetare științifică și de dezvoltare tehnologică, componente principale ale procesului general de inovare, denumite în continuare activitate de cercetare-dezvoltare, cuprind:
a) cercetarea fundamentală, desfășurată în principal pentru a dobândi cunoștințe noi cu privire la fenomene și procese, precum și în vederea formulării și verificării de ipoteze și teorii;
b) cercetarea aplicativă, destinată în principal utilizării cunoștințelor științifice pentru realizarea de noi sisteme, produse, tehnologii și servicii;
c) dezvoltarea tehnologică, formată din activitățile de inginerie a sistemelor, de inginerie și proiectare tehnologică, de transfer tehnologic și implementare a invențiilor, prin care se realizează aplicarea și transferul rezultatelor cercetării către agenții economici, precum și în plan social, și care are ca scop introducerea și materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme și servicii, precum și perfecționarea celor existente.

Art. 3. - (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare se poate desfășura în cadrul categoriilor de unități prezentate mai jos, indiferent de tipul de proprietate și de forma de organizare a acestora:
a) institute naționale de cercetare-dezvoltare, organizate după modelul regiilor autonome;
b) unități de cercetare-dezvoltare, organizate ca instituții publice, în subordinea autorităților administrației publice centrale;
c) unități sau structuri de cercetare-dezvoltare din cadrul învățământului superior;
d) unități de cercetare științifică ale Academiei Române, organizate ca instituții publice;
e) unități de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramură;
f) societăți comerciale de cercetare-dezvoltare sau compartimente de cercetare-dezvoltare din cadrul societăților comerciale sau regiilor autonome;
g) alte unități cu personalitate juridică.

(2) Activitatea de cercetare-dezvoltare se poate desfășura și cu titlu individual de către persoane fizice autorizate.

Art. 4. - Ministerul Cercetării și Tehnologiei este organul administrației publice centrale de specialitate care aplică strategia dezvoltării și politica Guvernului în domeniul cercetării-dezvoltării.

Art. 5. - Coordonarea activității în domeniul cercetăriidezvoltării a ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale cu atribuții în domeniul cercetării-dezvoltării se realizează prin Consiliul Interministerial pentru Știință și Tehnologie sau prin alte organisme înființate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 6. - Pentru realizarea obiectivelor principale ale statului în domeniul cercetării-dezvoltării de interes național se instituie Programul național de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 7. - (1) Programul național de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică este elaborat pe perioade multianuale, evaluat și detaliat în fiecare an de către Ministerul Cercetării și Tehnologiei, la propunerea Colegiului Consultativ pentru Cercetare Științifică și Dezvoltare Tehnologică, denumit în continuare Colegiul consultativ. Colegiul consultativ este un organism științific pluridisciplinar, format din personalități științifice de prestigiu recunoscute, din membri titulari sau membri corespondenți ai Academiei Române, din cadre didactice universitare și specialiști în cercetare-dezvoltare din diferite domenii de activitate, precum și din reprezentanți ai beneficiarilor rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare.

(2) Regulamentul-cadru și componența Colegiului consultativ se aprobă prin ordin al ministrului cercetării și tehnologiei.

(3) Pentru activitatea desfășurată, membrii Colegiului consultativ, precum și alți specialiști colaboratori ai acestuia, din afara ministerelor, pot fi remunerați în condițiile legii.

Art. 8. - (1) Coordonarea executării Programului național de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică se realizează de către Ministerul Cercetării și Tehnologiei.

(2) Coordonarea executării programelor, subprogramelor sau a altor acțiuni cuprinse în Programul național de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, în scopul corelării acestora, revine instituțiilor publice cu atribuții în domeniul activității de cercetare-dezvoltare.

Art. 9. - Atribuirea spre execuție a programelor, subprogramelor și temelor componente ale Programului național de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, precum și a acțiunilor cuprinse în acesta, se face pe baza criteriilor elaborate de către Colegiul consultativ, care se aprobă de Guvern, la propunerea Ministerului Cercetării și Tehnologiei.

CAPITOLUL II
Finanțarea, contractarea și valorificarea activității de cercetare-dezvoltare

Art. 10. - Activitatea de cercetare-dezvoltare se poate finanța pe programe sau în sistem instituțional, din fonduri bugetare alocate cu această destinație, precum și din alte surse constituite conform legii. Agenții economici pot efectua cheltuieli pentru realizarea unor teme de cercetare-dezvoltare pe bază de contracte, precum și pentru activități de cercetare-dezvoltare realizate de personalul propriu. Fondurile ce se propun a fi alocate anual de la bugetul de stat pentru finanțarea activității de cercetare-dezvoltare sunt prezentate și susținute de către ordonatorii principali de credite în Consiliul Interministerial pentru Știință și Tehnologie, în vederea corelării lor cu politica Guvernului în domeniul cercetării-dezvoltării.

Art. 11. - Fondurile de la bugetul de stat se pot aloca astfel:
a) pentru finanțarea în sistem competitiv a temelor și acțiunilor noi din Programul național de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, în condițiile existenței mai multor executanți potențiali, precum și a altor teme de cercetare de interes național sub formă de alocații nerambursabile (granturi);
b) pentru finanțarea, în baza criteriilor prevăzute la art. 9, a temelor de cercetare-dezvoltare și a acțiunilor care continuă pe mai mulți ani după realizarea în primul an a unor faze ale acestor teme, precum și a temelor și obiectivelor noi atribuite direct în execuție, care nu se pot realiza în sistem competitiv, denumită finanțare-nucleu a temelor și acțiunilor din Programul național de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică;
c) pentru finanțarea în sistem instituțional a cheltuielilor de funcționare și investiții, a unor unități de cercetare-dezvoltare organizate ca instituții publice bugetare, pe bază de program de cercetare-dezvoltare;
d) pentru cofinanțare, care constă în alocarea unor sume de la bugetul de stat, în completarea resurselor agenților economici beneficiari, în scopul realizării în colaborare a unor activități de dezvoltare tehnologică, transfer tehnologic și valorificarea rezultatelor. Fondul destinat cofinanțării activității de cercetare-dezvoltare se stabilește prin legile bugetare anuale. Alocarea acestui fond pentru cofinanțare se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Cercetării și Tehnologiei, în limită de până la 50% din valoarea totală a fiecărui proiect. Selectarea și contractarea proiectelor de cofinanțare se vor efectua pe bază de criterii și condiții specifice, aprobate de Guvern, la propunerea Ministerului Cercetării și Tehnologiei.

Art. 12. - (1) Categoriile de cheltuieli necesare realizării temelor de cercetare-dezvoltare și acțiunilor cuprinse în programele de cercetare-dezvoltare vor fi stabilite de către ordonatorii principali de credite prevăzuți la art. 8 alin. (2).

(2) Din fondurile bugetare alocate Ministerului Cercetării și Tehnologiei pentru activitatea de cercetare-dezvoltare se pot finanța și următoarele categorii de cheltuieli:

Art. 13. - Temele de cercetare-dezvoltare cuprinse în Programul național de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică se realizează pe bază de contracte de finanțare încheiate între unitățile cărora li s-a atribuit execuția, pe de o parte, și ordonatorul principal de credite, pe de altă parte. Metodologia de contractare a temelor de cercetare-dezvoltare și a acțiunilor cuprinse în Programul național de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, precum și de avizare a rezultatelor acestora se aprobă prin ordin al ministrului cercetării și tehnologiei.

Art. 14. - Prin hotărâre a Guvernului se va înființa un organism de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Ministerului Cercetării și Tehnologiei, care va coordona acțiunile de transfer tehnologic, de valorificare a rezultatelor cercetării și dezvoltării, de inovare și implementare a invențiilor.

CAPITOLUL III
Institute naționale de cercetare-dezvoltare

Art. 15. - (1) În scopul stimulării activității de cercetaredezvoltare, al creșterii competitivității științifice și tehnologice, precum și a gradului de implicare a acestei activități în rezolvarea cerințelor de progres ale economiei naționale și ale societății, se pot organiza institute naționale de cercetaredezvoltare.

(2) Institutele naționale de cercetare-dezvoltare participă la elaborarea strategiei de dezvoltare și desfășoară activitate de cercetare-dezvoltare pentru realizarea Programului național de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul propriu de activitate.

Art. 16. - (1) Unitățile de cercetare-dezvoltare existente, cu excepția celor privatizate, indiferent de forma de organizare, se pot reorganiza, prin hotărâri ale Guvernului, în institute naționale de cercetare-dezvoltare, conform prezentei ordonanțe.

(2) Reorganizarea unităților prevăzute la alin. (1) în institute naționale de cercetare-dezvoltare se face în urma evaluării efectuate de către Ministerul Cercetării și Tehnologiei împreună cu organul administrației publice centrale sau locale, coordonator din domeniul de activitate al unității, pe baza metodologiei prevăzute la art. 18.

(3) Fondul Proprietății de Stat va asigura, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, compensarea cotei-părți de 30% din capitalul social al societăților comerciale care se reorganizează, cuvenită fondurilor proprietății private.

Art. 17. - Înființarea de noi institute naționale de cercetare-dezvoltare se face prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea Ministerului Cercetării și Tehnologiei, împreună cu organismul național coordonator al domeniului de activitate respectiv.

Art. 18. - Reorganizarea sau înființarea se face pe baza metodologiei de evaluare și acreditare a institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, aprobată de Guvern, la propunerea Ministerului Cercetării și Tehnologiei.

Art. 19. - Prin actul de reorganizare sau de înființare a unităților de cercetare-dezvoltare se stabilesc: denumirea, obiectul de activitate, organul coordonator, sediul și patrimoniul și se aprobă regulamentul de organizare și funcționare.

Art. 20. - (1) Institutele naționale de cercetare-dezvoltare au în administrare bunuri proprietate a statului, calculează amortismente, conduc evidența contabilă în regim economic și aplică reglementările specifice unităților organizate ca regii autonome.

(2) Concesionarea unor subunități, servicii sau activități se poate face numai în scopul stimulării transferului rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare, potrivit statutelor proprii, în condițiile prevederilor legale corespunzătoare și cu aprobarea organelor coordonatoare și a Ministerului Cercetării și Tehnologiei.

Art. 21. - (1) Institutele naționale de cercetare-dezvoltare pot fi sprijinite financiar de la bugetul de stat pentru realizarea unor investiții, dotări, aparatură, echipamente și instalații, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Institutele naționale de cercetare-dezvoltare decid cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate din fonduri proprii, credite bancare, cât și din alte surse constituite conform legii.

CAPITOLUL IV
Dispoziții comune activității de cercetare-dezvoltare

Art. 22. - Rezultatele științifice ale cercetărilor, precum și tehnologiile, procesele tehnologice noi, know-how, obiectele fizice achiziționate sau realizate pe parcursul derulării contractelor finanțate din fonduri publice aparțin executantului și se înregistrează în patrimoniul acestuia, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Transmiterea cu orice titlu, către terțe persoane, a rezultatelor obținute în cadrul contractului, se face numai în condițiile stabilite prin contract sau, în lipsa acestora, cu acordul prealabil al părților contractante.

Art. 23. - (1) Unitățile de cercetare-dezvoltare, organizate ca societăți comerciale, se pot privatiza în condițiile legii și cu respectarea normelor specifice privind privatizarea unităților de cercetare-dezvoltare, elaborate de către Ministerul Cercetării și Tehnologiei, Fondul Proprietății de Stat și Agenția Națională pentru Privatizare.

(2) Unitățile de cercetare-dezvoltare privatizate nu vor putea menține în patrimoniu informațiile sau documentațiile de interes național, acumulate până la data privatizării. Aceste informații și documentații, determinate în conformitate cu prevederile normelor menționate la alin. (1), vor fi depuse la institutele naționale de cercetare-dezvoltare, desemnate în acest scop de către Ministerul Cercetării și Tehnologiei și organul coordonator sau păstrate în custodia unității privatizate, în temeiul unor clauze speciale prevăzute în contract.

CAPITOLUL V
Dispoziții finale

Art. 24. - (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, unitățile de cercetare-dezvoltare, care în prezent funcționează potrivit Hotărârii Guvernului nr.100/1991 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1.284/1990 privind unele măsuri de organizare și finanțare a unităților de cercetare-dezvoltare, se vor reorganiza ca institute naționale de cercetare-dezvoltare sau ca societăți comerciale.

(2) Profitul net realizat în anii precedenți de către unitățile prevăzute la alin. (1), inclusiv cel aferent anului 1994, reflectat în bilanțul contabil la 31 decembrie 1994, va fi utilizat în scopul realizării unor lucrări de investiții și dotări necesare unităților respective.

(3) Începând cu anul 1995, până la reorganizarea unităților prevăzute la alin. (1), repartizarea profitului net se va face potrivit reglementărilor care se aplică regiilor autonome.

Art. 25. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe:
a) Ministerul Cercetării și Tehnologiei, Academia Română, Ministerul Învățământului și Ministerul Finanțelor vor elabora regulamentul pentru granturile prevăzute la art. 11 lit. a), care va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului;
b) Ministerul Cercetării și Tehnologiei va elabora criteriile și condițiile specifice privind selectarea și contractarea proiectelor de transfer tehnologic, prevăzute la art. 11 lit. d), care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului;
c) Ministerul Cercetării și Tehnologiei va elabora metodologia de evaluare și acreditare a institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, prevăzută la art. 18, care va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului.

Art. 26. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă actele normative cuprinse în anexă, care face parte integrantă din această ordonanță, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:

Ministrul cercetării și tehnologiei,
Doru Dumitru Palade

p. Ministru de stat,
ministrul muncii și protecției sociale,

Dorel Mustățea,
secretar de stat

Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu

București, 11 august 1995.
Nr. 25.


ANEXĂ

LISTA
actelor normative care se abrogă

  1. Legea nr. 28/1969 privind organizarea activității de cercetare științifică.
  2. Decretul nr.36/1975 privind reorganizarea activității unităților de cercetare din subordinea Ministerului Educației și Învățământului și a Academiei de Științe Sociale și Politice.
  3. Decretul nr.37/1975 privind reorganizarea activității unor unități de cercetare științifică.
  4. Decretul nr.451/1976 privind reorganizarea Institutului de Cercetări Metalurgice ICEM - București.
  5. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr.121/1963 privind unele măsuri în vederea îmbunătățirii și stimulării introducerii tehnicii noi în întreprinderile industriale, cu modificările ulterioare.
  6. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr.660/1971 privind unele măsuri în legătură cu constituirea fondului pentru introducerea tehnicii noi la unitățile de sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Chimice.
  7. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr.77/1970 privind aplicarea sistemului contractual în activitatea de cercetare științifică.
  8. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr.76/1975 privind încadrarea unităților de cercetare-științifică și proiectare tehnologică, cu modificările ulterioare.
  9. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr.121/1988 privind aprobarea contractului-model pentru activitatea de cercetare științifică.
  10. Hotărârea Guvernului nr.1.284/1990 privind unele măsuri de organizare și finanțare a unităților de cercetaredezvoltare, cu modificările ulterioare.


Miercuri, 26 ianuarie 2022, 00:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.