ORDONANȚĂ nr.32 din 18 august 1995
privind timbrul judiciar
Textul actului publicat în M.Of. nr. 201/30 aug. 1995

ORDONANTA Nr. 32 din 18 august 1995 privind timbrul judiciar

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 201 din 30 august 1995 In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutie si al art. 1 lit. b) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, avind in vedere si prevederile art. 121 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

ART. 1
Se instituie Timbrul judiciar care, in conditiile prezentei ordonante, se aplica actiunilor, cererilor, actelor si serviciilor de competenta tuturor instantelor judecatoresti, Ministerului Justitiei si institutiilor subordonate acestui minister, precum si actelor notariale ce se indeplinesc de notarii publici.
Timbrul judiciar nu se aplica in cazurile in care nu se percepe taxa de timbru.

ART. 2
Timbrul judiciar se imprima la cererea si sub controlul Ministerului Justitiei.
Timbrul judiciar este mobil si are urmatoarele valori: 500 lei, 1.000 lei, 5 .000 lei si 10.000 lei.

ART. 3
Cererile de chemare in judecata, adresate instantelor judecatoresti, se timbreaza cu timbru judiciar in valoare de 1.000 lei, in cazul in care se solicita solutionarea in fond a cauzei, si in valoare de 500 lei, cind cererile au ca obiect exercitarea unei cai de atac.
In cazul in care cererile prevazute la alin. 1, indiferent daca privesc fondul sau o cale de atac, au ca obiect o valoare mai mare de 1.000.000 lei, se aplica timbru judiciar de 5.000 lei, iar daca valoarea este de peste 10.000.000 lei se aplica timbrul judiciar de 10.000 lei.
Sint exceptate de la aplicarea prevederilor alin. 2 cererile introduse de persoanele care se considera vatamate in drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autoritati administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege, prin care s-a solicitat si repararea pagubei suferite, pentru care timbrul judiciar se calculeaza potrivit prevederilor alin. 1.

ART. 4
Cererile adresate instantelor judecatoresti pentru eliberarea de copii, certificate, investirea cu formula executorie, transcrierea (intabularea) in registrele de publicitate a instrainarilor de imobile, inscrierea drepturilor de ipoteca, orice alte notari in registrele de publicitate, notificari si somatii comunicate prin executorii judecatoresti, precum si oricaror altor cereri care nu fac obiectul activitatii de judecata, dar sint supuse taxei de timbru, potrivit legii, li se aplica timbru judiciar de 500 lei.
Cererile de acordare a cetateniei sau de renuntare la cetatenie se timbreaza cu timbru judiciar de 5.000 lei.
Supralegalizarea de semnaturi la Ministerul Justitiei se timbreaza cu timbru judiciar de 500 lei pentru fiecare exemplar si semnatura.

ART. 5
Pentru actele notariale ce se indeplinesc de notarii publici pentru care legea prevede taxe de timbru in suma fixa, se aplica timbru judiciar de 500 lei.
In cazul actelor notariale care au ca obiect o valoare mai mare de 1.000.000 lei, se aplica timbrul judiciar de 5.000 lei, iar pentru cele ce depasesc 10.

000.000 lei se aplica timbrul judiciar de 10.000 lei.

ART. 6
Raspunderea pentru realizarea emisiunilor si circulatia timbrului judiciar, ca si pentru gestionarea fondurilor obtinute, revine Ministerului Justitiei.
Vinzarea timbrului judiciar se face de catre institutiile prevazute la art.
1 sau prin unitati autorizate sa vinda timbre fiscale, pe baza de conventie, cu un comision de pina la 5% din valoarea acestuia.

ART. 7
Sumele incasate din vinzarea timbrului judiciar constituie venituri ale bugetului de stat si se cuprind distinct in bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei.
Disponibilitatile de la finele anului se vor raporta in anul urmator pentru a fi cheltuite cu aceeasi destinatie.
Cheltuielile necesare realizarii primei emisiuni a timbrului judiciar de pina la 25 milioane lei se acopera din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului.

ART. 8
Veniturile incasate din vinzarea timbrului judiciar se vor folosi pentru buna functionare a judecatoriilor, tribunalelor, Curtilor de apel, precum si pentru administrarea justitiei prin organul de specialitate al administratiei publice centrale, pentru achizitionarea de publicatii si lucrari de specialitate din tara si din strainatate, de sisteme moderne de informatizare, precum si pentru acordarea de stimulente pentru magistrati, asimilatii acestora si personalul auxiliar.

ART. 9
Cererile pentru care se datoreaza timbru judiciar nu vor fi primite si inregistrate, daca nu sint timbrate corespunzator.
In cazul nerespectarii dispozitiilor prezentei ordonante, se va proceda conform prevederilor legale in vigoare referitoare la taxa de timbru.

ART. 10
In termen de 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei ordonante, Ministerul Justitiei, cu avizul Ministerului Finantelor, va emite norme metodologice de aplicare.
Normele metodologice se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

ART. 11
Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 90 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
---------------p. Ministrul justitiei, Adrian Duta, secretar de stat Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu ------------------------


Duminică, 17 februarie 2019, 22:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.