LEGE nr.134 din 29 decembrie 1995
Legea petrolului
Textul actului publicat în M.Of. nr. 301/29 dec. 1995

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Resursele de petrol situate în subsolul țării și al platoului continental românesc al Mării Negre, delimitat conform principiilor dreptului internațional și reglementărilor din convențiile internaționale la care România este parte, fac obiectul exclusiv al proprietății publice și aparțin statului român.

Petrolul reprezintă substanțele minerale combustibile constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale, acumulate în scoarța terestră și care, în condiții de suprafață, se prezintă în stare gazoasă, sub formă de gaze naturale, sau lichidă, sub formă de țiței și condensat.

Gazele naturale cuprind gazele libere din zacăminte de gaz metan, gazele dizolvate în țiței, cele din capul de gaze asociat zăcămintelor de țiței, precum și gazele rezultate din extracția sau separarea hidrocarburilor lichide.

Art. 2. - În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) zăcământ înseamnă o acumulare naturală de hidrocarburi, unitară sau separată, valorificabilă din punct de vedere tehnic sau economic;
b) explorare desemnează ansamblul de studii și operațiuni care se realizează pentru cunoașterea condițiilor geologice de acumulare a petrolului și cuprinde faza de prospecțiune, identificarea zăcămintelor, evaluarea cantitativă și calitativă a acestora, precum și determinarea condițiilor tehnice și economice de valorificare;
c) dezvoltare desemnează ansamblul lucrărilor care constau în realizarea sondelor de exploatare, construirea și montarea instalațiilor specifice, a echipamentelor și a altor utilități necesare extracției, transportului, tratării și stocării petrolului;
d) exploatare desemnează ansamblul de lucrări executate la și de la suprafață pentru extragerea petrolului, captarea, tratarea și transportul acestuia până la locul de livrare pe teritoriul României; termenul include și transportul pe conducte magistrale;
e) perimetru de explorare și/sau exploatare reprezintă aria corespunzătoare proiecției la suprafață a conturului părții în scoarța terestră în interiorul căruia, pe un interval de adâncime determinat, se realizează lucrări de explorare, respectiv de exploatare, precum și suprafețele necesare desfășurării activităților de exploatare a petrolului, situate în afara acestei arii;
f) operațiuni petroliere semnifică ansamblul de activități privind explorarea, dezvoltarea și exploatarea unui zăcământ petrolier;
g) Cartea petrolieră este instrumentul de evidență care cuprinde totalitatea actelor juridice de orice natură privitoare la un perimetru petrolier sau în legătură cu acesta, precum și toate datele privitoare la proprietatea terenurilor, la situația topografică a perimetrului și a tuturor lucrărilor și facilităților petroliere existente în cadrul acestuia, la situația rezervelor și a producției pe substanțe;
h) Autoritatea competentă este Agenția Națională pentru Resurse Minerale, agenție care reprezintă în domeniul resurselor de petrol interesele statului;
i) acord petrolier reprezintă orice act juridic încheiat, potrivit prevederilor prezentei legi, între Autoritatea competentă și o persoană juridică română sau străină, în vederea realizării de operațiuni petroliere;
j) titular semnifică orice persoană juridică română sau străină autorizată să efectueze operațiuni petroliere în virtutea unui acord petrolier;
k) concesiunea petrolieră este dreptul acordat de către stat prin Autoritatea competentă unei persoane juridice de a efectua operațiuni petroliere în baza unui acord petrolier;
l) concesionar - titularul căruia i se acordă concesiunea petrolieră;
m) redevența reprezintă o cotă procentuală din producția brută realizată de titular și datorată de el statului, pentru compensarea scăderii rezervelor de petrol;
n) producția brută de petrol reprezintă cantitățile de țiței condensat și de gaze naturale extrase din zăcământ după trecerea prin instalațiile de separare și de tratare.

Art. 3. - Operațiunile petroliere se realizează de persoane juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Art. 4. - Operațiunile petroliere se realizează numai în cadrul unor perimetre stabilite în acest scop de către Autoritatea competentă.

Art. 5. - Toate datele și informațiile, indiferent de modalitatea de stocare, obținute ca urmare a efectuării de operațiuni asupra resurselor petroliere românești, determinate conform art. 1 alin. 1, aparțin statului român.

Art. 6. - Lucrările de dezvoltare și explotare a zăcămintelor de petrol se pot executa numai pentru rezerve confirmate de Autoritatea competentă, în conformitate cu normele elaborate de aceasta, ținând cont și de practicile internaționale.

Art. 7. - Accesul la terenurile necesare efectuării operațiunilor petroliere se face în condițiile legii. Operațiunile petroliere de efectuat în limitele perimetrului de exploatare constituie lucrări de utilitate publică, iar terenurile necesare pentru aceste operațiuni, precum și construcțiile situate pe astfel de terenuri pot face obiectul exproprierii pentru cauză de utilitate publică, în condițiile legii. Asupra terenurilor necesare operațiunilor petroliere de realizat în afara perimetrului de exploatare, altele decât cele declarate de utilitate publică, prevăzute la alineatul precedent, precum și asupra terenurilor necesare lucrărilor de exploatare și oricăror alte operațiuni pe care acestea le implică, inclusiv cele privind asigurarea exploatării și protecției sistemului național de transport al petrolului, se instituie, în favoarea titularului operațiunilor, un drept de servitute legală. Exercitarea dreptului de servitute legală stabilită la alin. 3 se face contra plății unei rente anuale către proprietarii terenurilor afectate de acesta.

Durata servituții legale stabilită la alin. 3 este cea a operațiunilor petroliere, iar terenurile ce urmează a fi afectate vor fi determinate, în ce privește suprafețele și proprietarii, după principiul celei mai mici atingeri posibile aduse dreptului de proprietate.

Accesul la terenurile afectate de servitutea legală prevăzută la alin. 3 se stabilește prin negocieri între titularul operațiunii petroliere și proprietarii de terenuri cu respectarea principiului egalității de tratament și a echității. Orice neînțelegeri între titularii operațiunilor petroliere și proprietarii terenurilor se soluționează de către instanțele judecătorești competente, potrivit legii.

Dacă statul vinde bunurile expropriate în condițiile alin. 2, foștii proprietari sau, după caz, succesorii lor au drept de preempțiune, în care scop vor fi înștiințați despre condițiile vânzării, pe cale administrativă sau prin publicitate.

Art. 8. - Sistemul național de transport al petrolului face parte din domeniul public de interes național și este de importanță strategică.

În sistemul național de transport al petrolului se cuprind conductele magistrale care asigură colectarea petrolului extras din perimetrele de exploatare sau a celui provenit din import și dirijarea lui de la punctele de predare de către producători la unitățile de prelucrare, spre centrele de distribuție și consum sau la export, precum și toate instalațiile, echipamentele și dotările aferente acestora. Exploatarea sistemului național de transport al petrolului se face de unități specializate, care vor presta servicii beneficiarilor în schimbul unor tarife stabilite de Autoritatea competentă, în condiții egale pentru toți producătorii. Pentru a asigura întreținerea sistemului național de transport al petrolului și pentru a elimina apariția posibilelor pericole în exploatarea acestuia se stabilesc zone de protecție și siguranță, în conformitate cu normativele și prescripțiile tehnice specifice aprobate de Autoritatea competentă. Unitățile care se ocupă cu transportul prin conducte au dreptul să realizeze lucrări de intervenții la conducte numai cu anunțarea proprietarului terenului. Despăgubirile pentru intervențiile executate în caz de avarii se stabilesc ulterior, prin negocieri cu proprietarul terenului.

CAPITOLUL II
Regimul de punere în valoare a resurselor de petrol

Art. 9. - Resursele de petrol se pun în valoare prin operațiuni petroliere, în care scop acestea se dau în administrare regiilor autonome sau se concesionează de către Autoritatea competentă, potrivit legii. Durata concesiunii nu poate fi mai mare de 30 de ani.

Art. 10. - În faza de prospecțiune, lucrările de explorare pot fi executate și numai pe bază de permise, acordate de Autoritatea competentă.

Art. 11. - Autoritatea competentă stabilește anual lista perimetrelor care se dau în administrare sau în concesiune și o publică în Monitorul Oficial al României.

Art. 12. - Inițiativa concesionării poate aparține și persoanelor juridice române sau străine care probează interesul de a li se acorda dreptul efectuării de operațiuni petroliere în acest regim.

Inițiativa dării în administrare sau în concesiune aparține Autorității competente.

Inițiativa solicitării dării în administrare aparține regiilor autonome abilitate pentru operațiuni petroliere.

Art. 13. - Darea în concesiune sau în administrare se realizează prin acord petrolier, încheiat de Autoritatea competentă cu persoane juridice române sau străine. În vederea concesionării, persoanele juridice române și/sau străine vor fi selecționate prin apel public de ofertă. În ofertele prezentate, ofertanții vor face dovada capacității financiare și a competenței tehnice necesare îndeplinirii prestațiilor, așa cum sunt ele propuse prin apelul public de ofertă.

Acordul petrolier se încheie în formă scrisă și intră în vigoare după aprobarea lui de către Guvern. Prevederile acordului petrolier rămân valabile pe toată durata acestuia, în condițiile existente la data încheierii.

Art. 14. - Începerea operațiunilor petroliere în perimetrul dat în administrare sau concesiune se autorizează în scris de Autoritatea competentă.

Art. 15. - Persoanele juridice străine care au obținut dreptul de a efectua operațiuni petroliere sunt obligate ca, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acordului petrolier, să înființeze și să mențină, pe toată durata concesiunii și în condițiile acordului petrolier, o sucursală sau o filială în România.

În cazul în care doi sau mai mulți parteneri străini dobândesc drepturi petroliere cu privire la același perimetru, obligația înființării și menținerii unei sucursale sau filiale în România revine numai companiei desemnate să reprezinte interesele lor.

Art. 16. - Titularul unui acord petrolier poate transfera altei persoane juridice drepturile dobândite și obligațiile asumate numai cu aprobarea scrisă a Autorității competente. Orice transfer făcut fără aprobare este lovit de nulitate.

Art. 17. - În limitele unui perimetru de explorare sau de exploatare petrolieră se pot acorda, în condițiile legii, unor persoane juridice, altele decât titularul acordului petrolier, dreptul de explorare și/sau exploatare pentru substanțe minerale utile, altele decât cele prevăzute la art. 1, cu condiția ca aceste activități să nu influențeze în mod negativ operațiunile petroliere.

Art. 18. - Dreptul obținut prin dare în administrare sau în concesionare este un drept distinct de cel de proprietate asupra terenurilor și nu poate fi nicicum afectat de către titular în beneficiul vreunui terț.

Art. 19. - Administrarea sau concesiunea încetează:

a) prin expirarea duratei pentru care a fost acordată;
b) prin renunțarea de către titularul acordului petrolier, în condițiile stabilite la art. 21;
c) prin retragerea administrării sau concesiunii de către Autoritatea competentă, conform prevederilor art. 22, 23 și 24;
d) în caz de survenire a unor evenimente care constituie cauze de forță majoră, definite în acordul petrolier, și care fac definitiv imposibilă inițierea sau, după caz, continuarea operațiunilor petroliere.

Art. 20. - Administrarea sau concesiunea încetează la data expirării acordului petrolier, dacă acesta nu a fost prelungit de părți înainte de expirare și cu obținerea aprobării Guvernului, conform art. 13 alin. 4.

Art. 21. - Titularul acordului petrolier poate renunța la el, dacă la data notificării renunțării către Autoritatea competentă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) pune la dispoziția Autorității competente toată documentația privind activitatea desfășurată până la data notificării renunțării, precum și rezultatele acesteia;
b) pune la dispoziția Autorității competente suma reprezentând contravaloarea lucrărilor prevăzute în programul minimal de explorare stabilit prin acordul petrolier și al celor de dezvoltare și exploatare, scadentă la data notificării renunțării și neexecutată din motive imputabile titularului acordului petrolier.

Autoritatea competentă verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. 1 în termen de 60 de zile de la data notificării renunțării.

La împlinirea termenului de 60 de zile prevăzut la alin. 2 acordul petrolier este reziliat dacă Autoritatea competentă nu a comunicat refuzul său, aceasta fiind obligată să emită decizia de încetare a administrării sau concesiunii, cu efect de la data împlinirii termenului.

În caz de refuz al Autorității competente, titularul poate cere instanței judecătorești sau arbitrale, după caz, constatarea îndeplinirii condițiilor rezilierii unilaterale a acordului petrolier.

În cazul în care instanța judecătorească sau arbitrală constată îndeplinirea condițiilor rezilierii unilaterale a acordului petrolier, Autoritatea competentă emite decizia de încetare a administrării sau concesionării, cu efect de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii.

Art. 22. - Autoritatea competentă poate retrage administrarea sau concesiunea când titularul acordului petrolier, în pofida sancționării contravenționale și/sau a notificării ce i-a fost făcută, nici după 30 de zile de la primirea acesteia:

a) nu-și îndeplinește obligațiile asumate cu privire la termenul de începere a operațiunilor petroliere;
b) nu realizează volumul minim de lucrări sau de cheltuieli prevăzute în acordul petrolier pentru o perioadă dată și expirată;
c) continuă sistarea lucrărilor pe o perioadă mai mare de 30 de zile fără acordul Autorității competente;
d) utilizează metode sau tehnologii de exploatare, altele decât cele aprobate de Autoritatea competentă;
e) execută operațiuni petroliere fără autorizație.

Art. 23. - Autoritatea competentă retrage administrarea sau concesiunea când constată că titularul acordului petrolier:

a) nu respectă decizia unei instanțe judecătorești sau arbitrale cu privire la operațiunile petroliere;
b) este supus procedurii de lichidare judiciară prin insolvabilitate;
c) furnizează, cu bună știință, Autorității competente date și informații false cu privire la operațiunile sale petroliere sau încalcă clauzele de confidențialitate prevăzute în acordul petrolier;
d) nu respectă o clauză prevăzută prin acordul petrolier, cu sancțiunea retragerii administrării sau concesiunii;
e) periclitează, prin modul de executare a operațiunilor petroliere, posibilitatea exploatării viitoare a zăcământului sau încalcă normele privind protecția și exploatarea rațională a zăcămintelor ori normele privind protecția mediului înconjurător.

Art. 24. - Retragerea administrării sau concesiunii petroliere pentru oricare dintre motivele prevăzute la art. 22 și art. 23 produce efect asupra titularului acordului petrolier după împlinirea a 30 de zile de la data notificării făcute acestuia de către Autoritatea competentă.

În limita termenului stabilit la alin. 1 titularul acordului petrolier poate cere instanței judecătorești sau arbitrale, după caz, anularea măsurii de retragere a administrării sau concesiunii petroliere.

La cererea titularului acordului petrolier și cu audierea Autorității competente, instanța poate dispune suspendarea măsurii revocării până la rămânerea definitivă a hotărârii.

Art. 25. - În cazul în care survine un eveniment prevăzut la art. 19 lit. d), titularul acordului petrolier notifică Autorității competente situația, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, cu prezentarea documentelor certificând forța majoră, eliberate de instituția legal abilitată în acest scop. Încetarea administrării sau concesiunii petroliere produce efect după 30 de zile de la data notificării forței majore.

Dacă în limita termenului de 30 de zile prevăzut la alin. 1, Autoritatea competentă notifică titularului acordului petrolier refuzul său de a accepta evenimentul invocat de titular ca fiind o circumstanță constitutivă de forță majoră, provocând imposibilitatea definitivă a inițierii sau continuării executării operațiunilor petroliere, neimputabilă acestuia, titularul acordului petrolier poate cere instanței judecătorești sau arbitrale, după caz, pronunțarea rezilierii unilaterale a acordului petrolier pentru caz de forță majoră, fără obligarea la plata de daune-interese.

În caz de pronunțare a rezilierii acordului petrolier, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești sau arbitrale, după caz, Autoritatea competentă va emite decizia de încetare a administrării sau concesionării petroliere, cu efect de la data prevăzută la alin. 1.

Art. 26. - Decizia de încetare a administrării sau concesiunii petroliere se publică în Monitorul Oficial al României, cu mențiunea datei la care produce efect și se înscrie în Cartea petrolieră de către Autoritatea competentă. La încetarea administrării sau concesiunii petroliere pentru oricare dintre cauzele prevăzute la art. 19, exploatarea

- cu toate dependințele și anexele sale - trece în proprietatea statului fără vreo indemnizație și liberă de orice drepturi sau sarcini, indiferent de natura acestora. În cazul în care administrarea sau concesiunea petrolieră încetează din cauză de forță majoră, conform art. 19 lit. d), titularul are drept la despăgubiri în condițiile stabilite prin acordul petrolier.

În termen de maximum 3 luni de la încetarea administrării sau concesiunii petroliere, Autoritatea competentă va stabili măsurile ce urmează a fi luate cu privire la perimetrul petrolier și la dotările aferente acestuia.

Titularul acordului petrolier rămâne ținut, potrivit regulilor răspunderii civile extracontractuale, la repararea prejudiciilor cauzate terților din culpa sa prin operațiunile petroliere efectuate până la data renunțării, chiar dacă asemenea prejudicii sunt constatate după încetarea administrării sau concesiunii petroliere.

CAPITOLUL III
Drepturile și obligațiile titularului

Art. 27. - Titularul acordului petrolier are următoarele drepturi:

a) de acces, în condițiile legii, la terenurile sau la suprafețele necesare desfășurării operațiunilor petroliere, în limitele perimetrului prevăzut în acordul petrolier;
b) să execute, în limitele perimetrului acordat, toate operațiunile petroliere prevăzute în acordul petrolier;
c) să folosească, în condițiile legii, surse de apă de suprafață sau subterane necesare desfășurării operațiunilor petroliere;
d) să dispună asupra cantităților de petrol ce îi revin, conform clauzelor acordului petrolier, care nu au fost achiziționate de statul român, inclusiv să le exporte;
e) de prioritate, în condițiile legii, pentru extinderea perimetrului, în cazul în care se dovedește continuitatea dezvoltării zăcământului în afara limitelor perimetrului acordat inițial;
f) de acces, cu plata taxelor și a tarifelor, după caz, în condițiile legii, la conductele petroliere, porturile, docurile și la alte instalații ale statului, în cazul în care folosirea acestora îi este necesară pentru realizarea operațiunilor petroliere;
g) să monteze conducte și instalații proprii pentru transportul produselor sale petroliere la stații de separare și tratare, la rampe de încărcare și la sistemul național de transport al produselor petroliere, cu respectarea reglementărilor în vigoare;
h) să construiască drumuri, poduri și căi ferate necesare efectuării operațiunilor petroliere și transportului produselor rezultate din exploatare, în condițiile legii;
i) de prioritate pentru concesionarea exploatării unor substanțe minerale utile, altele decât petrolul, descoperite prin operațiunile sale petroliere, în cazul în care acestea pot face obiectul exploatării și al valorificării;
j) să se asocieze, cu acordul Autorității competente, cu persoane juridice române sau străine în vederea executării operațiunilor petroliere prevăzute în acorduri;
k) să obțină de la Autoritatea competentă, în condițiile legii, datele necesare operațiunilor petroliere de realizat, să dețină și să utilizeze aceste date, precum și pe cele obținute din operațiunile proprii, pe durata valabilității acordului petrolier.

Art. 28. - Titularul acordului petrolier are următoarele obligații:

a) să respecte normele, regulamentele și instrucțiunile emise în aplicarea prezentei legi și prevederile acordului petrolier;
b) să elaboreze, pe baza acordului petrolier, documentații tehnice și economice pentru realizarea operațiunilor petroliere și să le supună aprobării Autorității competente;
c) să obțină, să întocmească, să țină la zi și să transmită la termenele fixate toate datele, informațiile și documentațiile stabilite de Autoritatea competentă referitoare la operațiunile petroliere executate și la rezultatele obținute;
d) să păstreze confidențialitatea asupra datelor obținute de la Autoritatea competentă și din activitatea proprie și să nu le difuzeze fără acordul acesteia;
e) să se asocieze, la solicitarea Autorității competente, cu titularii unor perimetre adiacente, în cazul în care se constată, prin lucrările executate, continuitatea hidrodinamică a zăcământului în acele perimetre, pentru a se asigura o valorificare eficientă a rezervelor;
f) să utilizeze cu prioritate, în executarea operațiunilor petroliere, forța de muncă autohtonă cu calificarea corespunzătoare, precum și echipamente și materiale produse în România, în condiții de competitivitate;
g) pentru partea din producția de petrol ce-i revine, să acorde statului român dreptul de preempțiune la achiziționarea acesteia, în condițiile prevăzute în acordul petrolier;
h) în termen de 60 de zile de la încetarea administrării sau concesionării prin oricare dintre modurile prevăzute la art. 19, să procedeze la predarea către Autoritatea competentă a perimetrului acordat, în condițiile prevăzute de art. 26 alin. 5;
i) să îndeplinească, în termenele stabilite, măsurile dispuse în scris de Autoritatea competentă în exercitarea atribuțiilor ce-i revin potrivit legii.

CAPITOLUL IV
Taxe, tarife și redevențe petroliere

Art. 29. - Titularii dreptului de administare sau de concesiune sunt supuși la plata către bugetul de stat a unei taxe pe activitatea de exploatare a resurselor minerale și a unei redevențe petroliere stabilite legal conform acordului petrolier.

Taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale se stabilește la o cotă de 3% din valoarea producției brute realizate, se calculează și este datorată anual cu scadență până la 31 ianuarie a anului următor.

Prin bugetul de stat, fondurile realizate din încasarea taxei vor fi reinvestite în domeniul petrolier.

Art. 30. - Redevența petrolieră se stabilește sub formă de cotă procentuală din producția brută realizată. Cota va fi convenită între Autoritatea competentă și titularul acordului petrolier, pentru fiecare zăcământ în parte, la încheierea acordului petrolier.

Redevența petrolieră este datorată din ziua începerii realizării producției și plătibilă în natură, trimestrial, cu scadență până la data de 20 a primei luni a trimestrului următor.

Art. 31. - Gazele naturale reinjectate în zăcământ sunt exceptate de la plata oricărei taxe și redevențe. Gazele extrase prin sonde concomitent cu țițeiul, neutilizate și nici valorificate de către concesionar, se predau statului fără plată și sunt scutite de taxă și de redevență. Cheltuielile de preluare și riscurile de utilizare aparțin statului.

Art. 32. - Verificarea exactității datelor pe baza cărora se calculează taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale și redevența petrolieră se face de Autoritatea competentă, precum și de organele de stat cu atribuții în domeniul controlului financiar.

Pentru neplata în termen a taxei pe activitatea de exploatare a resurselor minerale se percep majorări de întârziere conform legii fiscale, iar pentru neplata la termen a redevenței petroliere vor fi stipulate în acordul petrolier dauneinterese, moratorii și compensatorii.

Art. 33. - Pentru actele eliberate în exercitarea atribuțiilor sale - avize, permise de prospecțiune, documente de confirmare a rezervelor, autorizații și altele -, precum și pentru consultarea și utilizarea unor documente și informații referitoare la resursele petroliere, Autoritatea competentă percepe tarife, stabilite cu avizul Ministerului Finanțelor. Veniturile realizate conform alin. 1 de către Autoritatea competentă vor putea fi utilizate pentru alcătuirea pachetelor de date și lansarea apelurilor publice de oferte, organizarea rundelor de prezentare a condițiilor de participare la oferta publică, dotări, ținerea licitațiilor și elaborarea de studii. Veniturile rămase neutilizate la sfârșitul anului bugetar se preiau ca venituri în anul următor, la dispoziția Autorității competente.

Art. 34. - Plata taxelor și redevențelor prevăzute în prezenta lege nu scutește pe titularul acordului petrolier de obligațiile fiscale, în măsura în care acestea îi sunt aplicabile, ținând seama și de prevederile art. 13 alin. 5. Titularii acordurilor petroliere beneficiază de următoarele facilități:

a) scutirea de plata impozitului pe profit pentru o perioadă de un an de la ziua înregistrării producției de petrol;
b) plata impozitului pe profit la nivelul cotelor de impozit prevăzut de legea în vigoare la data încheierii acordului petrolier;
c) scutirea de taxe vamale a importurilor efectuate de titularii acordurilor sau de subcontractanții acestora de bunuri necesare pentru executarea operațiunilor petroliere;
d) scutirea de taxe vamale a importului de bunuri de uz gospodăresc și personal necesare personalului străin al titularului de acord, al companiilor afiliate și al subcontractanților străini ai acestora; bunurile care sunt scutite de taxe vamale de import se nominalizează în anexe la acordul petrolier;
e) scutirea de taxe vamale a exportului cotelor de petrol cuvenite titularului acordului, precum și a exportului bunurilor importate de acesta și de personalul său străin, în condițiile prevăzute la lit. d).

Titularii acordurilor petroliere, persoane juridice străine, mai beneficiază de următoarele facilități:

a) să efectueze operațiuni de încasări în valută, obținută din exportul petrolului din producția ce-i revine, și să rețină această valută în străinătate după achitarea obligațiilor față de statul român;
b) în cazul în care vânzările petrolului ce-i revine titularului se fac în România, acesta are dreptul să transforme în valută convertibilă sumele obținute în lei, în condițiile legislației române, și să dispună liber asupra disponibilităților în valută care pot fi transferate în străinătate după achitarea obligațiilor față de statul român.

Facilitățile care se acordă titularilor de acorduri, potrivit prezentei legi, se stabilesc pentru fiecare contact în parte și rămân nemodificate pe întreaga durată a acordului petrolier.

CAPITOLUL V
Autoritatea competentă

Art. 35. - Autoritatea competentă însărcinată cu aplicarea dispozițiilor prezentei legi este Agenția Națională pentru Resurse Minerale, organizată în subordinea Guvernului.

Art. 36. - În domeniul resurselor de petrol, Agenția Națională pentru Resurse Minerale are următoarele competențe:

a) gestionează resursele de petrol ale statului;
b) negociază clauzele și condițiile acordurilor petroliere, încheie astfel de acorduri, reglementează operațiunile petroliere desfășurate în temeiul acestora, precum și al normelor regulamentelor și instrucțiunilor tehnice emise în aplicarea legii;
c) confirmă rezervele de petrol și organizează fondul de date geologice și de exploatare, stocare, sistematizare și valorificare a acestuia; constituie fondul național de rezerve de petrol; datele oficiale cu privire la rezervele de petrol sunt cele înscrise în fondul național;
d) efectuează studii, pe baza cărora fundamentează și stabilește, împreună cu Ministerul Finanțelor, prețul petrolului extras în România, precum și tarifele prevăzute la art. 8 alin. 3 și la art. 33 alin. 1, în condițiile legii;
e) urmărește și verifică producția petrolieră pentru calcularea taxelor și a redevențelor;
f) urmărește aplicarea măsurilor stabilite pentru protecția suprafeței și a subsolului în cursul operațiunilor petroliere;
g) controlează respectarea de către titular a prevederilor din acordul petrolier, precum și a celor din normele, regulamentele și instrucțiunile din domeniu și dispune măsuri pentru respectarea acestora;
h) ordonă sistarea lucrărilor geologice sau de exploatare executate în afara perimetrului instituit, a celor fără documentații tehnice aprobate, precum și a celor care, prin modul de desfășurare, pot conduce la exploatarea nerațională și la degradarea zăcămintelor, până la înlăturarea cauzelor care le-au produs;
i) emite regulamente și instrucțiuni tehnice cu caracter obligatoriu pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor legii;
j) elaborează și ține Cartea petrolieră; actele juridice și documentele neînregistrate în Cartea petrolieră nu sunt opozabile terților;
k) constată și notifică nerespectarea prevederilor prezentei legi.

Art. 37. - Înființarea, organizarea și obiectul de activitate al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

CAPITOLUL VI
Sancțiuni

Art. 38. - Nerespectarea de către titularul acordului petrolier a obligațiilor prevăzute în prezenta lege constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

a) de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru încălcarea obligațiilor stabilite prin art. 15 și prin art. 28 lit. b), c) și i);
b) de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru săvârșirea faptelor prevăzute la art. 22 lit. a), c), d) și e), precum și pentru încălcarea obligațiilor stabilite la art. 6 și la art. 28 lit. a), e) și f);
c) de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru încălcarea obligațiilor stabilite la art. 4 și la art. 28 lit. d) și g).

Art. 39. - Săvârșirea pentru a doua oară a vreuneia dintre contravențiile sancționate prin prevederile art. 38 și pentru care legea nu prevede retragerea administrării sau concesiunii, se sancționează cu amendă, limitele amenzii prevăzute pentru contravenția respectivă fiind fixate la dublu. Încălcarea în continuare a dispozițiilor pentru care sunt stabilite sancțiuni prin art. 38 atrage după sine aplicarea prevederilor art. 36 lit. h).

Art. 40. - Amenzile se fac venit la bugetul de stat. Contravențiilor prevăzute la art. 38 le sunt aplicabile, în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, dispozițiile cuprinse în Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția art. 25, 26 și 27. Limitele amenzilor vor putea fi modificate prin hotărâre de Guvern în funcție de indicele de inflație.

Art. 41. - Constatarea nerespectării obligațiilor și a săvârșirii contravențiilor, precum și aplicarea amenzilor se fac prin proces-verbal încheiat de personalul împuternicit al Autorității competente.

CAPITOLUL VII
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 42. - Prevederile acordurilor petroliere, încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi și aprobate de Guvern, rămân valabile în condițiile în care au fost încheiate pe întreaga lor durată.

Art. 43. - Regiile autonome „Petrom” și „Romgaz” își vor continua activitatea la acele obiective unde, la data publicării prezentei legi, desfășoară lucrări de explorare, dezvoltare și exploatare. În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, regiile autonome vor finaliza acțiunea de delimitare a perimetrelor de explorare, dezvoltare și exploatare pentru aceste obiective și vor solicita Autorității competente atribuirea lor în administrare, potrivit legii. Ceilalți agenți economici români care desfășoară activități de explorare la unele obiective la data intrării în vigoare a prezentei legi își vor continua activitatea până la finalizarea lor, în condițiile stabilite de Autoritatea competentă.

Art. 44. - Soluționarea litigiilor în legătură cu interpretarea și executarea prevederilor acordurilor petroliere este de competența instanțelor judecătorești, dacă părțile nu au convenit soluționarea pe cale arbitrală.

În termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei legi, Autoritatea competentă va elabora normele de aplicare a acesteia, care vor fi supuse aprobării prin hotărâre a Guvernului.

Art. 45. - Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

Art. 46. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea petrolului din anul 1942, Legea nr. 66/1992, precum și alte dispoziții contrare sau incompatibile.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE

București, 29 decembrie 1995.
Nr. 134


Luni, 18 octombrie 2021, 10:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.