LEGE nr.92 din 24 iulie 1996
privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 169/30 iul. 1996

LEGE Nr. 92 din 24 iulie 1996
privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale


EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 169 din 30 iulie 1996

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1

(1) Serviciul de Telecomunicatii Speciale este organul central de specialitate, cu personalitate juridica, ce organizeaza, conduce, desfasoara, controleaza si coordoneaza activitatile in domeniul telecomunicatiilor speciale pentru autoritatile publice din Romania si pentru alti utilizatori prevazuti in


anexa nr. 1.


  (2) Serviciul de Telecomunicatii Speciale este singura autoritate care emite

 norme tehnice obligatorii in domeniul telecomunicatiilor speciale.

  (3) Telecomunicatiile speciale reprezinta transmisii, emisii sau receptii de

 semne, semnale, scrieri, imagini, sunete sau informatii de orice natura prin 

fir, radio, sistem optic sau prin alte sisteme electromagnetice pentru 

utilizatorii prevazuti la alin. (1).

  (4) Serviciul de Telecomunicatii Speciale garanteaza protectia si 

confidentialitatea telecomunicatiilor speciale, acestea fiind exceptate de la 

regimul licentelor si al autorizatiilor prevazute in Legea telecomunicatiilor.

  (5) Serviciul de Telecomunicatii Speciale are structura militara si face 

parte din sistemul national de aparare.

  ART. 2

  Activitatea Serviciului de Telecomunicatii Speciale este controlata de 

Parlamentul Romaniei, prin comisiile pentru aparare, ordine publica si siguranta

 nationala.

  ART. 3

  Activitatea Serviciului de Telecomunicatii Speciale este organizata si 

coordonata de catre Consiliul Suprem de Aparare a Tarii.

  ART. 4

  (1) Serviciul de Telecomunicatii Speciale colaboreaza cu institutiile din 

domeniul apararii, sigurantei nationale si ordinii publice, cu Ministerul 

Comunicatiilor si cu regiile autonome aflate in coordonarea acestuia, cu 

operatorii si furnizorii de servicii de telecomunicatii autorizati de Ministerul

 Comunicatiilor, precum si cu alte autoritati publice ale statului.

  (2) Serviciul de Telecomunicatii Speciale, cu aprobarea Consiliului Suprem 

de Aparare a Tarii, poate stabili relatii cu organisme similare din strainatate 

si poate incheia acorduri de cooperare cu acestea.

  ART. 5

  Serviciul de Telecomunicatii Speciale isi desfasoara activitatea cu 

respectarea Constitutiei Romaniei si a legilor tarii, a hotaririlor Consiliului 

Suprem de Aparare a Tarii si ale Guvernului, precum si a regulamentelor militare

 generale.

  ART. 6

  (1) Cadrele militare si salariatii civili din Serviciul de Telecomunicatii 

Speciale au obligatia de a asigura confidentialitatea in utilizarea 

telecomunicatiilor speciale, interceptarea comunicatiilor fiindu-le interzisa.

  (2) Personalul Serviciului de Telecomunicatii Speciale are obligatia de a 

pastra cu strictete secretul de stat, militar si profesional, inclusiv dupa 

parasirea serviciului.

  (3) Penetrarea, intreruperea functionarii si distrugerea retelelor de 

telecomunicatii speciale, precum si interceptarea comunicatiilor in aceste 

retele constituie amenintari la adresa sigurantei nationale.

  CAP. 2

  Organizarea, functionarea si atributiile Serviciului de Telecomunicatii 

Speciale

  ART. 7

  (1) Structura generala a Serviciului de Telecomunicatii Speciale, 

atributiile componentelor sale functionale, efectivele si resursele in timp de 

pace si in timp de razboi, regimul retelelor si echipamentelor de 

telecomunicatii speciale si mobilizarea serviciului se stabilesc prin 

regulamentul de organizare si functionare care se aproba de catre Consiliul 

Suprem de Aparare a Tarii.

  (2) Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale poate aduce 

modificari in interiorul structurilor organizatorice, in limita efectivelor 

totale stabilite, pina la nivelul directiilor inclusiv.

  ART. 8

  (1) Conducerea Serviciului de Telecomunicatii Speciale este asigurata de un 

director, cu rang de secretar de stat, numit de Consiliul Suprem de Aparare a 

Tarii, la propunerea presedintelui acestuia.

  (2) Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale raspunde in fata 

Consiliului Suprem de Aparare a Tarii pentru activitatea pe care o desfasoara si

 prezinta acestuia rapoarte anuale.

  (3) In exercitarea atributiilor ce-i revin, directorul este ajutat de un 

prim-adjunct, care este si inlocuitorul sau, precum si de doi adjuncti.

  (4) Prim-adjunctul si adjunctii au rang de subsecretari de stat si sint 

numiti de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, la propunerea directorului 

Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

  (5) In Serviciul de Telecomunicatii Speciale functioneaza Consiliul director

, ca organ deliberativ, si Biroul executiv, care asigura conducerea operativa a 

institutiei. Componenta Consiliului director si a Biroului executiv se 

stabileste prin regulamentul de organizare si functionare.

  (6) Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale dispune de un aparat 

de lucru format din sectoare si compartimente pentru control, asistenta juridica

, relatii cu publicul, secretariat, protectia informativa a activitatii si a 

personalului.

  ART. 9

  Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale are calitatea de 

ordonator principal de credite bugetare, in conditiile legii.

  ART. 10

  In exercitarea atributiilor ce ii revin, directorul emite, potrivit legii, 

ordine si instructiuni.

  ART. 11

  Serviciul de Telecomunicatii Speciale are urmatoarele atributii:

  a) administreaza, exploateaza si dezvolta retelele de telecomunicatii 

speciale, prevazute in anexa nr. 2;

  b) gestioneaza spectrul de frecvente radio cu utilizare guvernamentala, ce 

ii este atribuit pentru telecomunicatii speciale;

  c) tine evidenta si monitorizeaza pe teritoriul national, in scopul 

protectiei, spectrul de frecvente radio aflat in gestiunea sa si al organismelor

 ce fac parte din sistemul national de aparare, in baza unor protocoale 

incheiate cu acestea;

  d) executa controlul tehnic al retelelor de telecomunicatii din 

administrarea sa si asigura confidentialitatea telecomunicatiilor speciale;

  e) organizeaza si conduce pregatirea pentru lupta si mobilizare proprie, in 

conformitate cu prevederile legale, cu ordinele, instructiunile si regulamentele

 militare;

  f) la proclamarea starii de asediu sau de urgenta, la declararea mobilizarii

 ori a starii de razboi asigura cu prioritate legaturile speciale pentru Marele 

Cartier General si celelalte componente ale sistemului national de aparare, la 

nivel central si teritorial, conform legii;

  g) colaboreaza cu Ministerul Comunicatiilor si cu institutiile din domeniul 

apararii, sigurantei nationale si ordinii publice, in baza unei metodologii 

comune, in scopul asigurarii compatibilitatii sistemelor proprii de 

telecomunicatii cu cele din sistemul national de aparare, precum si cu reteaua 

publica de telecomunicatii;

  h) asigura masurile privind siguranta nationala in domeniul sau de 

activitate, conform legislatiei in vigoare;

  i) asigura inviolabilitatea instalatiilor, echipamentelor si retelelor de 

telecomunicatii speciale, conform prevederilor legale;

  j) asigura respectarea specificatiilor si a standardelor tehnice si de 

calitate, prevazute de reglementarile legale in vigoare, in scopul dezvoltarii 

infrastructurii telecomunicatiilor speciale;

  k) organizeaza retelele si efectueaza prestatiile de telecomunicatii 

speciale avind in vedere interesele beneficiarilor;

  l) stabileste criteriile de repartizare a posturilor de abonat 

utilizatorilor prevazuti la anexa nr. 1 si le prezinta spre aprobare Consiliului

 Suprem de Aparare a Tarii;

  m) desfasoara alte activitati necesare, cum sint: aprovizionarea tehnico-

materiala, inclusiv importuri, cercetare si proiectare tehnologica si in 

informatica, activitati de personal si invatamint, de transport, de asistenta 

medicala si recuperatorie si activitati social-culturale si sportive pentru 

personalul propriu, conform reglementarilor legale.

  CAP. 3

  Personalul Serviciului de Telecomunicatii Speciale

  ART. 12

  (1) Personalul Serviciului de Telecomunicatii Speciale este format din cadre

 militare si salariati civili.

  (2) Cadrele militare din Serviciul de Telecomunicatii Speciale isi 

desfasoara activitatea in conditiile legii si ale regulamentelor militare 

generale.

  (3) Pentru salariatii civili se aplica prevederile Codului muncii, ale 

celorlalte legi din domeniul muncii si protectiei sociale, ale Regulamentului de

 ordine interioara al salariatilor civili, precum si ale ordinelor emise de 

directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

  ART. 13

  (1) Serviciul de Telecomunicatii Speciale este organ de mobilizare, care 

tine evidenta personalului existent la pace si a rezervistilor cuprinsi in 

documentele de mobilizare.

  (2) Normele de functionare si activitatea de mobilizare si evidenta se 

stabilesc de comun acord cu Statul Major General al Ministerului Apararii 

Nationale.

  ART. 14

  Serviciul de Telecomunicatii Speciale organizeaza un sistem propriu de 

instruire si de perfectionare a pregatirii cadrelor militare in activitate, in 

rezerva si a salariatilor civili, iar pe baza de protocol, prin institutiile de 

specialitate apartinind structurilor sistemului national de aparare, 

invatamintului universitar si, dupa caz, in cadrul unor servicii si firme de 

specialitate din tara sau din strainatate.

  ART. 15

  Regulamentul privind descrierea si portul uniformelor se aproba prin ordin 

al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

  ART. 16

  Prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare se aplica 

si personalului Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

  CAP. 4

  Asigurarea materiala si financiara

  ART. 17

  (1) Serviciul de Telecomunicatii Speciale elaboreaza si fundamenteaza 

proiectul bugetului propriu de venituri si cheltuieli.

  (2) Inzestrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale se realizeaza din 

productia interna si din import.

  (3) La aparitia unor lucrari suplimentare ori neprevazute, executia lor va 

putea incepe numai cu asigurarea resurselor financiare necesare si cu 

respectarea prevederilor legale.

  ART. 18

  Terenurile, mijloacele fixe, mijloacele circulante, precum si orice alte 

bunuri prevazute in tabelele de inzestrare constituie patrimoniul Serviciului de

 Telecomunicatii Speciale.

  ART. 19

  (1) Serviciul de Telecomunicatii Speciale are in dotare armament, munitie si

 tehnica de lupta pentru autoaparare si pentru protectia obiectivelor in care 

isi desfasoara activitatea.

  (2) Paza exterioara a obiectivelor se realizeaza cu efective de jandarmi din

 cadrul Ministerului de Interne, pe baza de protocol.

  CAP. 5

  Dispozitii finale

  ART. 20 

  Emblema Serviciului de Telecomunicatii Speciale este prevazuta in anexa nr. 

3.

  ART. 21

  Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta lege.

  ART. 22

  Hotarirea Guvernului nr. 229 din 27 mai 1993, precum si orice alte 

dispozitii contrare prevederilor prezentei legi se abroga.

  Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 27 iunie 1996, cu 

respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

        p. PRESEDINTELE SENATULUI

           VALER SUIAN

  Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 iunie 

1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

      p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

           MARTIAN DAN


ANEXA 1


            LISTA

utilizatorilor retelelor de telecomunicatii speciale

  1. Parlamentul Romaniei.

  2. Presedintia Romaniei.

  3. Guvernul Romaniei.

  4. Institutiile care desfasoara activitati in domeniul apararii, sigurantei 

nationale si ordinii publice.

  5. Administratia publica centrala si locala.

  6. Autoritatea judecatoreasca:

    - Curtea Suprema de Justitie

    - Ministerul Public

    - Consiliul Superior al Magistraturii.

  7. Curtea de Conturi.

  8. Curtea Constitutionala.

  9. Organele de conducere din cadrul organismelor guvernamentale si al unor 

organisme neguvernamentale de interes national.


ANEXA 2


             LISTA 

retelelor speciale si de cooperare din administrarea Serviciului de 

Telecomunicatii Speciale

  A. Retele speciale

  1. Reteaua telefonica urbana "S" in municipiul Bucuresti.

  2. Reteaua telefonica interurbana "T.O." in municipiul Bucuresti si in 

teritoriu.

  3. Reteaua de teleconferinta "T.O." in municipiul Bucuresti si in teritoriu.

  4. Reteaua telefonica internationala criptata "I.C.S.".

  5. Reteaua telegrafica internationala criptata.

  6. Retelele de radiocomunicatii conventionale si/sau cu acces multiplu in 

benzile de frecventa gestionate de Serviciul de Telecomunicatii Speciale in 

Bucuresti si in teritoriu.

  7. Retelele de radiorelee aflate in administrarea Serviciului de 

Telecomunicatii Speciale in Bucuresti si in teritoriu.

  8. Reteaua de radiocomunicatii cifrate pe unde scurte in Bucuresti si in 

teritoriu.

  9. Reteaua de monitorizare a spectrului de frecvente pentru asigurarea 

protectiei retelelor de radiocomunicatii speciale, precum si a celor din 

administrarea celorlalte institutii din domeniul apararii, sigurantei nationale 

si ordinii publice.

  10. Reteaua de telex cifrata in Bucuresti si in teritoriu.

  B. Retele de cooperare

  1. Reteaua telefonica interurbana de cooperare "I.C." in municipiul 

Bucuresti si in teritoriu.

  2. Retelele telefonice urbane de cooperare "C" in municipiul Bucuresti si in

 teritoriu.

  3. Retelele de transmisii de date urbane si interurbane, care functioneaza 

pe sistemele din administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale.


ANEXA 3


  EMBLEMA SERVICIULUI DE TELECOMUNICATII SPECIALE

  Se afla in Monitorul Oficial nr. 169 din 30 iulie 1996

                ---------------


Duminică, 26 septembrie 2021, 20:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.