LEGE nr.126 din 27 decembrie 1995
privind regimul materiilor explozive
Textul actului publicat în M.Of. nr. 298/28 dec. 1995

LEGE Nr. 126 din 27 decembrie 1995
privind regimul materiilor explozive


EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 298 din 28 decembrie 1995

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1

Prevederile prezentei legi se aplica la prepararea, producerea, experimentarea, detinerea, tranzitarea pe teritoriul tarii, transmiterea sub orice forma, transportul, depozitarea, minuirea si folosirea de catre persoanele juridice sau fizice a materiilor explozive.
Prin materii explozive, in sensul prezentei legi, se intelege explozivii propriu-zisi, amestecurile explozive, pirotehnice si simple, mijloacele de initiere, cele auxiliare de aprindere, precum si orice alte substante sau amestecuri de substante destinate sa dea nastere la reactii chimice instantanee, cu degajare de caldura si gaze la temperatura ridicata.

ART. 2

Producerea de materii explozive si orice operatiune de import-export cu acestea sunt permise numai persoanelor fizice si juridice care sunt inregistrate si poseda autorizatie in acest sens, eliberata de organele prevazute de lege.

ART. 3

Materiile explozive fabricate in tara pot fi experimentate sau folosite in baza unui aviz de specialitate, emis de un organ autorizat stabilit prin hotarire a Guvernului, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
Amestecurile explozive simple pot fi preparate de oricare persoana autorizata, conform instructiunilor elaborate si avizate de organele prevazute la alin. 1.

ART. 4

Furnizorii au obligatia de a garanta calitatea materiilor explozive prin certificate de calitate, eliberate o data cu livrarea acestora, si de a indica pe ambalaje: denumirea, lotul, data si producatorul, cantitatea, temperaturile maxime si minime in limitele carora se pot transporta, depozita si minui, perioada de garantie de la data fabricatiei si orice alte date necesare unei detineri si exploatari in deplina siguranta.
Termenul de garantie va putea fi depasit numai cu avizul organului de specialitate autorizat.

ART. 5

Detinerea, testarea, utilizarea, transportul, depozitarea si minuirea materiilor explozive provenite din import se fac cu respectarea dispozitiilor prezentei legi si ale instructiunilor producatorului.
Daca organele prevazute in art. 3 alin. 1 completeaza sau aduc amendamente instructiunilor producatorilor de materii explozive din import, beneficiarii au obligatia respectarii si a acestora.

ART. 6

Prin detinator de materii explozive, in sensul prezentei legi, se intelege orice persoana juridica sau fizica in posesia sau detentia careia se afla, licit , astfel de materii.

ART. 7

Persoanele fizice nu au dreptul sa detina, sa utilizeze, sa transporte, sa depoziteze, sa experimenteze ori sa minuiasca materii explozive, daca nu au fost autorizate si inregistrate conform legii, cu exceptia pulberii necesare confectionarii cartuselor pentru arme de vinatoare.

CAP. 2

Autorizarea si inregistrarea detinatorilor de materii explozive

ART. 8

Pentru a putea produce si prepara materii explozive, persoanele care, prin statutul de infiintare a societatii comerciale, au ca obiect astfel de operatiuni, sunt obligate sa obtina, in prealabil, autorizatia inspectoratului de stat teritorial pentru protectia muncii si a inspectoratului de politie al judetului sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti si sa se inregistreze la aceste autoritati.
Obligatia de a obtine, in prealabil, autorizatia si de inregistrare la autoritatile prevazute la alin. 1 revine si persoanelor care detin, transporta si folosesc materii explozive.
Aceleasi obligatii le au si persoanele care produc, detin, transporta si folosesc obiecte artizanale si de distractie, pe baza de amestecuri pirotehnice.
Autorizarea se obtine numai la solicitarea celui interesat si pe o durata determinata, cu posibilitati de prelungire - prin avizare - in conditiile legii.
Indeplinirea activitatilor inscrise in autorizatie prin interpusi neautorizati este interzisa.

ART. 9

Materiile explozive pot fi depozitate numai in spatii special construite si amenajate pe baza documentatiilor avizate de inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii.
Depozitele de materii explozive, amenajate in conditiile alineatului precedent, pot functiona numai dupa obtinerea prealabila a autorizatiei, emisa in comun de catre inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii si inspectoratul de politie al judetului sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz.
Se interzice autorizarea producerii, prepararii, experimentarii, detinerii sau depozitarii materiilor explozive in cladiri cu locuinte.
In autorizatia de functionare se stabileste capacitatea maxima de depozitare in echivalent trotil.
Inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii pot aviza depasirea, temporara, a capacitatilor de depozitare autorizate cu maximum 25%, pentru o perioada de cel mult 3 luni.

ART. 10

Inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii si inspectoratul de politie al judetului sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot retrage autorizatiile, pot suspenda sau restringe activitatile prevazute la art. 8 si 9, daca sunt incalcate prevederile legale care au stat la baza eliberarii acestora.
Retragerea autorizatiei atrage dupa sine incetarea dreptului acordat persoanelor de a prepara, produce, detine, transporta si folosi materii explozive.
La incetarea activitatii este obligatorie predarea, in termen de 15 zile, a autorizatiei organului care a emis-o.

ART. 11

Autorizatiile eliberate in baza prezentei legi se vizeaza anual de catre autoritatile emitente in raza carora titularul isi are sediul.
Organele prevazute la art. 8 elibereaza persoanelor juridice si fizice o noua autorizatie, in urmatoarele cazuri:
a) cind titularul si-a schimbat denumirea sau sediul;
b) daca autorizatia s-a distrus in imprejurari fortuite, a fost sustrasa ori pierduta;
c) dupa completa epuizare a spatiilor rezervate vizei anuale.

ART. 12

Persoanele autorizate, potrivit prevederilor art. 8, care executa lucrari cu caracter temporar, de prospectiuni si explorari geologice sau alte activitati la care utilizeaza materii explozive sunt obligate sa anunte inspectoratul de stat teritorial prentru protectia muncii si inspectoratul de politie al judetului sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti in raza carora se afla localitatile unde isi vor desfasura activitatea, cu cel putin 48 de ore inainte de inceperea lucrarilor la care folosesc astfel de materii.

CAP. 3

Operatiuni cu materii explozive si evidenta acestora

ART. 13

Transportul si minuirea materiilor explozive, cu exceptia obiectelor artizanale si distractive, se efectueaza sub directa supraveghere a artificierilor autorizati si numai cu personal special instruit pentru asemenea operatiuni.

ART. 14

Fiecare transport de materii explozive se efectueaza cu mijloace special amenajate, pe baza ordinului de transport eliberat si semnat de beneficiarul transportului.
Transportul de la depozitul de consum la firidele artificierilor si la locurile de munca este permis pe baza documentelor de ridicare a materiilor explozive din depozit.

ART. 15

Incarcarea, transportul, descarcarea, depozitarea si distrugerea materiilor explozive in timpul noptii sunt interzise.
Fac exceptie transportul din fabrica producatoare la depozitele proprii, transportul pe calea ferata sau pe apa, precum si transporturile executate in conditiile prevazute la art. 14 alin. 2.

ART. 16

Transportul in acelasi vehicul al materiilor explozive impreuna cu alte materiale, precum si accesul in vehicul al persoanelor straine de transport sunt interzise.
Se excepteaza de la prevederile alin. 1 autovehiculele folosite de echipele de prospectiuni geologice, perforari de sonde, constructii hidroenergetice, hidrotehnice, reparatii sau constructii de drumuri, cai ferate si poduri, daca sunt special amenajate.

ART. 17

Transportul si depozitarea in comun a mai multor tipuri de explozivi se fac numai in conditiile stabilite prin anexa la prezenta lege.

ART. 18

Paza transporturilor de materii explozive de la producator la depozitele de baza, indiferent de mijlocul de transport, se asigura de catre unitatile Ministerului de Interne, pe cheltuiala beneficiarului.
Pentru transportul de materii explozive de la depozitele de baza la depozitele de consum, precum si de la acestea la locul de utilizare, paza se asigura de catre agentii economici prin personal dotat cu arme de foc. Pentru transportul de la depozitele de baza la cele de consum, agentul economic este obligat sa anunte, in prealabil, unitatea Ministerului de Interne pe teritoriul careia se efectueaza transportul.
Paza materiilor explozive, in tranzit pe teritoriul Romaniei, se asigura de catre Ministerul de Interne - contra cost - dupa verificarea prealabila a integritatii sigiliilor aplicate de expeditor, la solicitarea organelor care au atributii privind transporturile si expeditiile internationale.

ART. 19

Asupra amplasamentului si cantitatii maxime de depozitat, pentru firidele artificierilor, precum si pentru incaperile in care se depoziteaza si se minuiesc materii explozive pentru perforari de sonde, articole de vinatoare, obiecte de distractie, pistoale pentru implintat bolturi, fuzee antigrindina si capse de alarmare C.F.R. este suficient avizul dat de inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii.

ART. 20

Capsele detonante vor fi depozitate in cladiri sau in camere subterane, separate de cele in care se depoziteaza explozivii propriu-zisi.
Fac exceptie depozitele de la suprafata cu capacitati pina la 500 kg in echivalent trotil, in care mijloacele de initiere pot fi depozitate in aceeasi cladire cu explozivi propriu-zisi insa in incaperi separate.

ART. 21

Terenul aferent depozitelor de materii explozive de suprafata sau subterane, nelegate de reteaua minei, trebuie imprejmuit.

ART. 22

Paza depozitelor de materii explozive trebuie asigurata permanent cu personal dotat cu arme de foc, in conditiile legii, cu exceptia depozitelor subterane legate de reteaua minei.

ART. 23

Accesul in depozit este permis, in prezenta gestionarului sau a inlocuitorului sau, numai persoanelor cu atributii in gestiune, minuire si control asupra materiilor explozive.
In timpul noptii este interzis accesul in depozit.
Se excepteaza de la prevederile alin. 2 depozitele de consum ale unitatilor in care se lucreaza si in schimburi de noapte.

ART. 24

La toate depozitele se tine o evidenta stricta a intrarii, iesirii si consumurilor de materii explozive.
Registrele de evidenta de la depozite, precum si formularele privind miscarea materiilor explozive - intrari, iesiri, consum - au caracter de documente cu regim special.
Orice lipsa de materii explozive trebuie anuntata imediat organului local al politiei si inspectoratului de stat teritorial pentru protectia muncii.

ART. 25

Gestionarul depozitului si inlocuitorul sau sunt desemnati de catre conducatorul unitatii detinatoare de materii explozive din rindul artificierilor autorizati si raspund, dupa caz, disciplinar, administrativ, civil sau penal, pentru gestiunea incredintata.

ART. 26

Lucrarile de impuscare sunt executate numai de persoane autorizate ca artificieri, cu exceptia celor care indeplinesc functiile prevazute la art. 25.
Verificarea materiilor explozive, la producator si la laboratoarele de specialitate autorizate in acest scop, se efectueaza de personal calificat, nefiind necesara autorizarea acestuia ca artificier.

ART. 27

Autorizarea calitatii de artificier se face de catre inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii, dupa care se inregistreaza la organul de politie in raza caruia se afla locul de munca al celui autorizat.

ART. 28

Angajatul caruia i s-au incredintat materii explozive nu are dreptul, in nici o imprejurare, sa le instraineze, sa le foloseasca in alte scopuri ori sa efectueze alte operatiuni decit cele stabilite pentru indeplinirea atributiilor de serviciu.
Orice persoana care gaseste materii explozive este obligata sa le predea celui mai apropiat organ de politie sau sa-i indice locul in care se afla, pentru ca acesta sa procedeze de indata la ridicarea lor.
Materiile explozive retinute in conditiile alin. 2 constituie corpuri delicte, asupra masurii confiscarii urmind a se pronunta, dupa caz, procurorul sau instanta judecatoreasca.
Materiile explozive nedetonate in urma operatiunilor de impuscare se predau artificierului.

ART. 29

Persoanele juridice si fizice autorizate sa fabrice, sa confectioneze sau sa comercializeze obiecte artizanale si de distractie, pe baza de amestecuri pirotehnice, sunt obligate ca la depozitarea, pastrarea, minuirea acestora, ca si a materiilor din care sunt facute, sa respecte normele tehnice privind regimul materiilor explozive.

ART. 30

Vinzarea de materii explozive, cu exceptia obiectelor artizanale si de distractie, se face numai dupa inscrierea - in registrul prevazut la art. 24 alin. 2 - a numelui cumparatorului, a autorizatiei din care rezulta ca are dreptul sa detina, sa foloseasca sau sa faca operatiuni cu astfel de materii, precum si cantitatea comercializata.
O data cu marfa, vinzatorul elibereaza cumparatorului factura sau alt document de insotire a marfii, retinind copia.

CAP. 4

Infractiuni si contraventii

ART. 31

Producerea, experimentarea, prelucrarea, detinerea, transportul, folosirea sau orice alta operatiune cu materii explozive, efectuate fara drept, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
Cind fapta prevazuta in alineatul precedent se refera la o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau cind cantitatea de exploziv este insotita de materiale de initiere, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.
Tentativa se pedepseste.

ART. 32

Constituie contraventii incalcarea prevederilor prezentei legi, daca faptele nu sunt savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) nerespectarea dispozitiilor art. 10 alin. 2, art. 14 alin. 2, art. 19, 21 , 23, art. 24 alin. 1 si 2, art. 25, art. 26 alin. 2, art. 27 si art. 28 alin. 1 , 2 si 4 - cu amenda de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei;
b) nerespectarea dispozitiilor art. 8, art. 10 alin. 3, art. 11, 12, 13, art . 14 alin. 1, art. 20, 29 si 30 - cu amenda de a 2.000.000 lei la 6.000.000 lei;
c) nerespectarea dispozitiilor art. 3, 4, 5, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 22, art.
24 alin. 3 si art. 26 alin. 1 - cu amenda de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei.
Sanctiunile pot fi aplicate si persoanelor juridice.

ART. 33

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de specialitate din aparatul central si teritorial al Ministerului Muncii si Protectie Sociale, de catre ofiterii si subofiterii de politie, cu atributii de verificare si control al materiilor explozive, precum si de catre persoanele prevazute in art. 35 lit. c).
Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, contravenientul poate face plingere in termen de 15 zile de la comunicare.

ART. 34

Contraventiilor prevazute in prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia celor din art. 25-27.

CAP. 5

Dispozitii finale

ART. 35

Controlul asupra detinerii, folosirii sau altor operatiuni cu materii explozive se exercita de catre:
a) organele Ministerului de Interne;
b) inspectorii de specialitate din inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii, precum si din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
c) persoanele special desemnate de catre conducerile unitatilor care folosesc materii explozive.

ART. 36

Ministerul Apararii Nationale poate participa cu specialisti la executarea unor controale privind transportul, depozitarea si minuirea materiilor explozive , organizate, in situatii deosebite, de catre Ministerul de Interne sau de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, la cererea acestora.

ART. 37

Reglementarea regimului materiilor explozive in unitatile producatoare se stabileste prin instructiuni emise de acestea si avizate de Ministerul de Interne si, dupa caz, de Ministerul Apararii Nationale si de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

ART. 38

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul de Interne, Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Industriilor vor emite in comun, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei , Norme tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, minuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in activitatile detinatorilor.
Ministerul Apararii Nationale, in acelasi termen, va elabora norme tehnice proprii, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.

ART. 39

Prezenta lege nu se aplica armelor, munitiilor si explozivilor nucleari.

ART. 40

Prezenta lege intra in vigoare dupa 30 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
Pe data intrarii in vigoare a acestei legi, Decretul nr.297/1977 privind regimul materialelor explozive in economie, precum si reglementarile referitoare la materiile explozive din Decretul nr.367/1971 privind regimul armelor, munitiilor si materiilor explozive se abroga.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 11 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE SENATULUI ION SOLCANU Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 11 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR IOAN GAVRA


ANEXA 1

       Diferitele tipuri de explozivi si mijloace de initiere si 
aprindere care pot fi depozitate sau transportate in comun

  a) Explozivii cu continut de nitroglicerina sau nitroglicol mai mare de 6%, 
impreuna cu explozivii de siguranta (antigrizutosi), cu conditia sa fie 
depozitati pe rafturi separate;
  b) hexogenul, impreuna cu pentrita, tetrilul si amestecurile facute cu 
trotil sau cu acestia;
  c) trotilul, impreuna cu explozivii pe baza de azotat de amoniu si continut 
de nitroglicerina sau nitroglicol mai mic de 6%, precum si cu incarcaturi 
speciale pe baza de trotil (cu bustere, detoroc etc.);
  d) pulberile negre cu fum, de toate felurile, inclusiv amestecurile mecanice
 care au viteze de ardere lenta si degajari mici de fum, impreuna cu explozivii 
pe baza de clorati si perclorati;
  e) pulberile coloidale fara fum;
  f) capsele detonante de orice fel, impreuna cu relee detonante si sistem de 
initiere "Nonel";
  g) fitilele detonante pe baza de pentrita, impreuna cu explozivii prevazuti 
la lit. b) si c), iar cei pe baza de hexogen, impreuna cu cei de la lit. b);
  h) incarcaturile de hexogen, impreuna cu pulberile de sonda, folosite de 
echipele de perforare la sonda.
  Fitilele cu ardere lenta se pot depozita la un loc cu oricare dintre 
explozivii prevazuti la lit. a) - h). De asemenea, mijloacele de aprindere a 
fitilului pot fi pastrate la un loc cu materiale explozive, cu exceptia celor 
din categoriile prevazute la lit. a), d) si e) de mai sus.
  Mijloacele de initiere si de aprindere se pot transporta impreuna cu 
explozivii propriu-zisi, de la depozit la locul de munca, de catre artificier, 
precum si cu vehicule special amenajate.
  Exceptii de la prevederile de mai sus, privind pastrarea in comun a 
explozivilor de tipuri diferite, sunt admise numai in:
  - depozitele de consum si cele temporare sau de scurta durata cu capacitati 
pina la maximum 200 kg explozivi;
  - camerele depozitelor de consum care sunt amenajate pentru pastrarea 
explozivilor ramasi nefolositi de catre artificieri, la sfirsitul schimbului de 
lucru.

             --------------


Duminică, 02 octombrie 2022, 18:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.