ORDONANȚĂ nr.56 din 19 august 1998
privind înființarea, organizarea și funcționarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești
Textul actului publicat în M.Of. nr. 308/25 aug. 1998

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 pct. 7 lit. g) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. - (1) Se înființează Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, ca instituție publică autonomă, nelucrativă, cu personalitate juridică, care desfășoară activități de asigurări sociale de sănătate pentru personalul ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii din domeniile apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești.

(2) Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești se organizează în municipiul București și funcționează în mod asemănător cu casele de asigurări sociale de sănătate județene, prevăzute de Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997.

Art. 2. - Fondul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești se formează din:

a) contribuții ale persoanelor fizice și juridice;
b) subvenții de la bugetul de stat;
c) alte venituri.

Art. 3. - Fondul de asigurări de sănătate în procentele stabilite de Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 pentru persoanele fizice și juridice, ce se virează la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, se compune din:

a) contribuția ministerelor și instituțiilor prevăzute la art. 1 alin. (1);
b) contribuțiile personalului militar și civil, personalului și magistraților din autoritatea judecătorească, în activitate și pensionat, ale militarilor angajați pe bază de contract, din ministerele, instituțiile și structurile prevăzute la art. 1 alin. (1), ale membrilor de familie, veteranilor și văduvelor de război, precum și ale altor categorii stabilite de adunarea reprezentanților, prevăzută la art. 7 alin. (1);
c) contribuțiile suportate de la bugetul de stat pentru militarii în termen, militarii cu termen redus, soldații și gradații în rezervă concentrați sau mobilizați, precum și persoanele care execută o sancțiune privativă de libertate sau arest preventiv și, după caz, pentru persoanele care fac parte dintr-o familie ce beneficiază de ajutor social potrivit legii;
d) contribuțiile suportate de către bugetul asigurărilor sociale de stat pentru persoanele prevăzute la lit. b) care se află în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 6 ani.

Art. 4. - Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești poate încheia contracte cu furnizorii de servicii medicale, ținând seama de economicitatea și de calitatea serviciilor oferite și de interesul manifestat de asigurați.

Art. 5. - (1) Prin furnizori de servicii medicale din domeniile apărării, Ordinii Publice, siguranței naționale și Autorității Judecătorești se înțelege: spitalele și policlinicile militare și civile, centrele medicale de diagnostic și tratament, cabinetele medicale, stațiunile și complexele balneare de tratament și odihnă, serviciile de ambulanță proprii și alte structuri sanitare stabilite potrivit dispozițiilor legale.

(2) Instituțiile sanitare prevăzute la alin. (1) sunt singurele competente în luarea deciziilor privind situația medicomilitară a persoanelor cu obligații militare.

(3) Furnizorii de servicii medicale prevăzuți la alin. (1) pot încheia contracte în afara Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și cu casele județene și, respectiv, a municipiului București, precum și cu alte persoane fizice sau juridice care solicită servicii medicale.

Art. 6. - Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești poate avea oficii de asigurări de sănătate proprii, la nivelul unor orașe sau municipii unde funcționează formațiuni medicale aparținând ministerelor și instituțiilor prevăzute la art. 1 alin. (1).

Art. 7. - (1) Organele de conducere ale Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești sunt:

a) adunarea reprezentanților;
b) consiliul de administrație.

(2) Dispozițiile Legii nr. 145/1997 privind componența și atribuțiile organelor de conducere prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

(3) Numirea reprezentanților pentru conducerea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești se face potrivit protocolului încheiat între ordonatorii principali de credite bugetare din domeniile apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești.

Art. 8. - (1) În cadrul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești funcționează un serviciu medical format din 5 medici, condus de un medic-șef.

(2) În cadrul oficiilor de asigurări de sănătate proprii, serviciul medical este format din 3 medici, condus de un medic-șef.

Art. 9. - Acreditarea personalului medical și a instituțiilor furnizoare de servicii medicale din domeniile apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești se realizează de către comisiile de acreditare organizate de Colegiul Medicilor din România și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, în componență paritară.

Art. 10. - Controlul serviciilor medicale care se acordă asiguraților de către furnizorii de servicii medicale prevăzuți la art. 5 alin. (1) se efectuează potrivit legii, cu participarea în comisiile de control a reprezentanților Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești.

Art. 11. - Pentru serviciile medicale oferite de către furnizorii de servicii medicale prevăzuți la art. 5 alin. (1), Casa Națională de Asigurări de Sănătate împreună cu Colegiul Medicilor din România vor organiza comisii de control distincte din care vor face parte reprezentanți ai Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și, respectiv, ai Colegiului Medicilor din România.

Art. 12. - În situația în care se ajunge la un arbitraj între Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Colegiul Medicilor din România, ca urmare a unor neînțelegeri rezultate din activitățile Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, Comisia Centrală de Arbitraj va fi formată din 2 arbitri desemnați de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și de Colegiul Medicilor din România.

Art. 13. - (1) Pentru susținerea bugetelor caselor de asigurări de sănătate județene cu dezechilibre financiare, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești va vărsa cota prevăzută de dispozițiile Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 din încasările lunare în contul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

(2) În cazul unor dezechilibre financiare, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești poate beneficia, prin redistribuire, de sume alocate de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru crearea structurilor funcționale necesare.

Art. 14. - Prevederile prezentei ordonanțe referitoare la funcționarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești ca instituție publică autonomă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1999.

Art. 15. - Până la data de 1 ianuarie 1999, atribuțiile Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești se îndeplinesc de către Direcția medicală din cadrul Ministerului Apărării Naționale, printr-o structură constituită în acest scop, care se încadrează cu personal, prin detașare, de la ministerele și instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (1), proporțional cu numărul propriu de personal, potrivit protocolului ce se va încheia în acest sens.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

p. Ministru de stat, ministrul apărării naționale,
Constantin Degeratu,
secretar de stat

p. Ministru de stat, ministrul justiției,
Gheorghe Mocuța,
secretar de stat

p. Ministru de interne,
Theodor Zaharia,
secretar de stat

p. Directorul Serviciului de Informații Externe,
Alexandru Tănăsescu,

p. Directorul Serviciului Român de Informații,
Vasile Lupu

Directorul Serviciului de Protecție și Pază,
general de brigadă,
Anghel Ștefan Andreescu

p. Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
colonel Mircea Anghel

Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu

p. Ministrul muncii și protecției sociale,
Norica Nicolai,
secretar de stat

Ministrul sănătății,
Hajdu Gabor

București, 19 august 1998.
Nr. 56.


Joi, 06 octombrie 2022, 17:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.