ORDONANȚĂ nr.74 din 25 august 1998
pentru ratificarea Protocolului la Acordul european din anul 1991 privind marile linii de transport internațional combinat și instalații conexe (AGTC), privind transportul combinat pe căi navigabile interioare, adoptat la Geneva la 17 ianuarie 1997
Textul actului publicat în M.Of. nr. 318/28 aug. 1998

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 pct. 12 lit. i) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Articol unic. - Se ratifică Protocolul la Acordul european din 1991 privind marile linii de transport internațional combinat și instalații conexe (AGTC), privind transportul combinat pe căi navigabile interioare, adoptat la Geneva la 17 ianuarie 1997.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu

Ministrul afacerilor externe,
Andrei Pleșu

București, 25 august 1998.
Nr. 74.

PROTOCOL*)
la Acordul european din 1991 privind marile linii de transport internațional combinat
și instalații conexe (AGTC), privind transportul combinat pe căi navigabile interioare

Părțile contractante,

dorind să faciliteze transportul internațional de mărfuri,
conștiente de creșterea previzibilă a transportului internațional de mărfuri, ca o consecință a creșterii volumului comerțului internațional,
conștiente de consecințele ecologice adverse pe care o asemenea evoluție ar putea să le aibă,
subliniind importanța rolului tuturor tehnicilor de transport combinat pentru descongestionarea rețelei de transport pe căi interioare europene și pentru a limita efectele ecologice adverse,
recunoscând că transportul combinat pe căile navigabile interioare și pe anumite rute costiere poate constitui un element important pentru anumite coridoare de transport europene,
convinse că, pentru a face transportul internațional combinat pe căile navigabile interioare și pe unele rute costiere din Europa mai eficace și mai atractiv pentru clienți, este esențială elaborarea unui cadru juridic care să stabilească un plan coordonat de dezvoltare a serviciilor de transport combinat pe căile navigabile interioare și pe unele rute costiere și a infrastructurii necesare pentru operarea acestor servicii, în concordanță cu parametrii și normele de performanță convenite pe plan internațional,
au convenit după cum urmează:

*) Traducere.

CAPITOLUL I
Generalități

ARTICOLUL 1
Definiții

În sensul prezentului protocol:

a) termenul transport combinat înseamnă transportul de mărfuri într-o singură unitate de transport, utilizând mai mult de un mod de transport;
b) termenul rețea de căi navigabile interioare de importanță pentru transportul internațional combinat desemnează toate căile navigabile și rutele costiere care sunt conforme cu prescripțiile minimale conținute în anexa nr. III la prezentul protocol, dacă:
(i) sunt utilizate în mod curent în cadrul transportului combinat internațional regulat;
(ii) servesc ca un important furnizor de linii pentru transportul combinat internațional;
(iii) este prevăzut ca acestea să devină importante pentru transportul combinat internațional într-un viitor apropiat - conform definițiilor date la paragrafele (i) și (ii).

Aceste rute costiere vor trebui să respecte prevederile anexei nr. III, secțiunea a), paragraful (xi);

c) termenul instalații conexe desemnează terminalele din porturi care sunt importante pentru transportul combinat internațional, asigurând transbordarea containerelor și a altor unități de transport intermodal (lăzi mobile, semiremorci, vehicule rutiere de transport de mărfuri etc.), utilizate în transportul combinat între navele de navigație interioară și în transportul maritim, rutier și feroviar.

ARTICOLUL 2
Destinația rețelei

1. Părțile contractante, fiind și părți la Acordul european din anul 1991 privind marile linii de transport internațional combinat și instalații conexe (AGTC), adoptă dispozițiile prezentului protocol sub forma unui plan internațional coordonat pentru dezvoltarea și operarea unei rețele de căi navigabile interioare importante pentru transportul combinat internațional, precum și pentru terminalele de port, denumită în continuare rețea internațională de căi navigabile interioare pentru transport combinat, pe care intenționează să o aplice în cadrul programelor naționale.

2. Rețeaua internațională de căi navigabile interioare pentru transport combinat este constituită din căile navigabile interioare prezentate în anexa nr. I la prezentul protocol și din terminalele portuare prezentate în anexa nr. II la prezentul protocol.

ARTICOLUL 3
Cerințe tehnice și operaționale minimale

În scopul facilitării serviciilor de transport combinat pe rețeaua internațională de căi navigabile interioare, părțile contractante vor lua măsurile corespunzătoare pentru a fi respectate cerințele tehnice și operaționale minimale prezentate în anexa nr. III la prezentul protocol.

ARTICOLUL 4
Anexe

Anexele la prezentul protocol fac parte integrantă din acesta.

CAPITOLUL II
Dispoziții finale

ARTICOLUL 5
Desemnarea depozitarului

Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite va fi depozitarul protocolului.

ARTICOLUL 6
Semnături

1. Prezentul protocol va fi deschis pentru semnare statelor care sunt părți contractante la Acordul european din anul 1991 privind marile linii de transport internațional combinat și instalații conexe (AGTC) la Oficiul Națiunilor Unite din Geneva, în perioada 1 noiembrie 1997-31 octombrie 1998.

2. Aceste semnături vor fi subiectul ratificării, acceptării sau al aprobării.

ARTICOLUL 7
Ratificare, acceptare sau aprobare

1. Prezentul protocol este supus ratificării, acceptării sau aprobării conform paragrafului 2 de la articolul 6.

2. Ratificarea, acceptarea sau aprobarea se va efectua prin depunerea unui instrument la secretarul general al Organizației Națiunilor Unite.

ARTICOLUL 8
Aderare

1. Prezentul protocol va fi deschis pentru aderare tuturor statelor vizate la paragraful 1 de la art. 6, începând cu 1 noiembrie 1997.

2. Aderarea se va efectua prin depunerea unui instrument la secretarul general al Organizației Națiunilor Unite.

ARTICOLUL 9
Intrarea în vigoare

1. Prezentul protocol va intra în vigoare la 90 de zile de la data la care guvernele a cinci state au depus un instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, cu condiția ca una sau mai multe căi navigabile din rețeaua internațională de căi navigabile să lege în mod continuu teritoriile a cel puțin trei din statele care au depus un astfel de instrument.

2. Dacă această condiție nu este îndeplinită, protocolul va intra în vigoare la 90 de zile de la data depunerii unui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, care va permite să fie satisfăcută această condiție.

3. Pentru fiecare stat care va depune un instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare după începutul perioadei de 90 de zile, specificată la paragrafele 1 și 2 din prezentul articol, protocolul va intra în vigoare la 90 de zile de la data depunerii instrumentului respectiv.

ARTICOLUL 10
Limitele aplicării protocolului

1. Nici o dispoziție din prezentul protocol nu va fi interpretată ca interzicând unei părți contractante să ia măsurile compatibile cu dispozițiile Cartei Națiunilor Unite și limitate la cerințele situației, pe care le consideră necesare pentru securitatea sa internă și externă.

2. Aceste măsuri, care ar trebui să fie temporare, vor fi imediat notificate depozitarului și natura lor va fi precizată.

ARTICOLUL 11
Reglementarea litigiilor

1. Orice litigiu între două sau mai multe părți contractante, legat de interpretarea sau aplicarea prezentului protocol, pe care părțile în litigiu nu l-au putut regla prin negocieri sau în alt mod, va fi supus arbitrajului, dacă oricare din părțile contractante în litigiu o cere și va fi transmis în acest scop unuia sau mai multor arbitri aleși de comun acord de către părțile în litigiu. Dacă, în termen de trei luni de la data solicitării arbitrajului, părțile în litigiu nu au ajuns să se înțeleagă asupra alegerii unuia sau mai multor arbitri, oricare dintre aceste părți va putea să solicite secretarului general al Organizației Națiunilor Unite să desemneze un arbitru unic, căruia să-i fie transmis diferendul pentru decizie.

2. Sentința arbitrului sau arbitrilor desemnați conform paragrafului 1 de mai sus va fi obligatorie pentru părțile contractante în litigiu.

ARTICOLUL 12
Rezerve

Orice stat va putea, din momentul în care va semna prezentul protocol sau va depune instrumentul său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, să notifice depozitarului că nu se consideră legat prin art. 11 din prezentul protocol.

ARTICOLUL 13
Procedura de amendare a protocolului

1. Prezentul protocol va putea fi amendat conform procedurii definite în prezentul articol, excepție făcând cazurile prezentate la art. 14 și 15.

2. La solicitarea unei părți contractante, orice amendament la prezentul protocol propus de această parte va fi examinat de grupul de lucru pentru transport combinat al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite.

3. Dacă este adoptat cu majoritate de două treimi dintre părțile contractante prezente și cu drept de vot, amendamentul va fi comunicat pentru acceptare tuturor părților contractante de către secretarul general al Organizației Națiunilor Unite.

4. Orice propunere de amendament care va fi comunicată conform dispozițiilor paragrafului 3 din prezentul articol va intra în vigoare pentru toate părțile contractante la 3 luni după expirarea unei perioade de 12 luni de la data comunicării, cu condiția ca în cursul acestei perioade de 12 luni nici o obiecție la propunerea de amendament să nu fi fost notificată la secretarul general al Organizației Națiunilor Unite de către un stat care este parte contractantă.

5. Dacă, în conformitate cu dispozițiile paragrafului 4 din prezentul articol, a fost notificată o obiecție la propunerea de amendament, se va considera că amendamentul nu a fost acceptat și nu va avea absolut nici un efect.

ARTICOLUL 14
Procedura de amendare a anexelor nr. I și II

1. Anexele nr. I și II la prezentul protocol vor putea fi amendate conform procedurii definite în prezentul articol.

2. La solicitarea unei părți contractante, orice amendament la anexele nr. I și II propus de această parte va fi examinat de grupul de lucru pentru transport combinat al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite.

3. Dacă este adoptată de majoritatea părților contractante prezente și cu drept de vot, propunerea de amendament va fi comunicată pentru acceptare părților contractante direct interesate de către secretarul general al Organizației Națiunilor Unite. În sensul prezentului articol, o parte contractantă va fi considerată ca fiind direct interesată, dacă, în cazul includerii unui nou tronson de cale navigabilă interioară sau a unui terminal ori în cazul modificării acestui tronson sau terminal, teritoriul său este traversat de acest tronson de cale navigabilă interioară sau este direct racordată la acest terminal ori dacă acest terminal este situat pe teritoriul său.

4. Orice propunere de amendament, comunicată conform dispozițiilor paragrafelor 2 și 3 din prezentul articol, va fi considerată acceptată, dacă, în termen de 6 luni de la data comunicării sale de către depozitar, nici o parte contractantă direct interesată nu a notificat obiecția sa la amendamentul propus la secretarul general al Organizației Națiunilor Unite.

5. Orice amendament astfel acceptat va fi comunicat de secretarul general al Organizației Națiunilor Unite tuturor părților contractante și va intra în vigoare la 3 luni de la data comunicării de către depozitar.

6. Dacă, în conformitate cu dispozițiile paragrafului 4 din prezentul articol, a fost notificată o obiecție la amendamentul propus, se va considera că amendamentul nu a fost acceptat și nu va avea absolut nici un efect.

7. Depozitarul va fi informat rapid de către Secretariatul Comisiei Economice pentru Europa asupra părților contractante care sunt direct interesate de o propunere de amendament.

ARTICOLUL 15
Procedura de amendare a anexei nr. III

1. Anexa nr. III la prezentul protocol va putea fi amendată conform procedurii definite în prezentul articol.

2. La solicitarea unei părți contractante, orice amendament la anexa nr. III propus de această parte va fi examinat de grupul de lucru pentru transport combinat al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite.

3. Dacă este adoptat cu majoritate de două treimi dintre părțile contractante prezente și cu drept de vot, amendamentul propus va fi comunicat pentru acceptare tuturor părților contractante de către secretarul general al Organizației Națiunilor Unite.

4. Orice amendament propus, comunicat în conformitate cu paragraful 3 al prezentului articol, va fi considerat acceptat numai dacă, în termen de 6 luni de la data comunicării, o cincime sau mai mult din părțile contractante nu a notificat la secretarul general al Organizației Națiunilor Unite obiecțiile lor la amendamentul propus.

5. Orice amendament acceptat conform paragrafului 4 din prezentul articol va fi comunicat de către secretarul general al Organizației Națiunilor Unite tuturor părților contractante și va intra în vigoare la 3 luni de la data comunicării pentru toate părțile contractante, cu excepția celor care au notificat la secretarul general al Organizației Națiunilor Unite obiecțiile lor la amendamentul propus în cele 6 luni care au urmat de la data comunicării, conform paragrafului 4 din prezentul articol.

6. Dacă o cincime sau mai mult din părțile contractante a notificat o obiecție la amendamentul propus conform paragrafului 4 din prezentul articol, se va considera că amendamentul nu a fost acceptat și nu va avea absolut nici un efect.

ARTICOLUL 16
Denunțare

1. Orice parte contractantă va putea să denunțe prezentul protocol prin notificare scrisă adresată secretarului general al Organizației Națiunilor Unite.

2. Denunțarea va intra în vigoare la un an de la data primirii acestei notificări de către secretarul general.

3. Orice parte contractantă care încetează să fie parte la Acordul European din anul 1991 privind marile linii de transport combinat internațional și instalațiile conexe (AGTC) încetează la aceeași dată să fie parte la prezentul protocol.

ARTICOLUL 17
Terminare

Dacă, după intrarea în vigoare a prezentului protocol, numărul statelor care sunt părți contractante se reduce la mai puțin de cinci în timpul unei perioade oarecare de 12 luni consecutiv, prezentul protocol își va înceta valabilitatea la 12 luni, începând cu data la care al cincilea stat a încetat să mai fie parte contractantă.

ARTICOLUL 18
Notificări și alte comunicări ale depozitarului

În plus față de notificările și comunicările care sunt specificate în prezentul protocol, funcțiile de depozitar ale secretarului general al Organizației Națiunilor Unite vor fi cele specificate în partea a VII-a a Convenției de la Viena asupra dreptului tratatelor, încheiată la Viena la 23 mai 1969.

ARTICOLUL 19
Texte autentice

Originalul prezentului protocol, ale cărui texte în limbile engleză, franceză și rusă sunt în mod egal autentice, va fi depus la secretarul general al Organizației Națiunilor Unite. Pentru care, subsemnații, deplin autorizați în acest scop, au semnat prezentul protocol.

Încheiat la Geneva la 17 ianuarie 1997.


ANEXA Nr. I

CĂI NAVIGABILE IMPORTANTE
pentru transportul internațional combinat*)

Numerotarea căilor navigabile de importanță internațională

1. Toate căile navigabile interioare importante pentru transportul internațional combinat sunt identificate prin literele C-E, urmate de un număr compus din două, patru sau șase cifre**).

2. Principalele elemente ale rețelei de căi navigabile interioare C-E vor purta numere compuse din două cifre, iar brațele lor principale și secundare ("brațele brațelor") vor purta, respectiv, numere compuse din patru și șase cifre.

3. Arterele navigabile interioare principale orientate sensibil spre direcția nord-sud, care deservesc porturi maritime și leagă bazine maritime, poartă numerele 10, 20, 30, 40 și 50, în ordine crescătoare de la vest la est.

4. Arterele navigabile interioare principale orientate, în principal, spre direcția vest-est, care taie trei sau mai multe artere principale menționate la paragraful 3 de mai sus, poartă numerele 60, 70, 80 și 90, în ordine crescătoare de la nord la sud.

5. Celelalte căi navigabile interioare principale vor purta numere formate din două cifre cuprinse între numerele celor două artere navigabile interioare principale, așa cum sunt menționate, în funcție de caz, la paragrafele 3 sau 4 de mai sus, între care sunt situate.

6. În cazul brațelor principale și secundare, primele două sau patru cifre corespund arterelor de rang mai ridicat din rețeaua căilor navigabile interioare; ultimele două corespund brațelor individuale, numerotate în ordine crescătoare de la începutul către sfârșitul arterei de rangul cel mai ridicat, conform tabelului de mai jos. Numerele pare sunt utilizate pentru brațele situate pe partea dreaptă, iar numerele impare, pentru cele situate pe partea stângă.

**) Sunt considerate ca importante pentru transportul internațional combinat căile navigabile interioare care sunt utilizate în mod curent în cadrul transportului internațional combinat regulat, care servesc ca furnizor de linii pentru transportul internațional sau dacă se prevede ca acestea să devină într-un viitor apropiat importante pentru transportul combinat internațional (vezi art. 1 lit. b).

**) Căile navigabile interioare C-E sunt indicate în Acordul european privind marile căi navigabile de importanță internațională (AGN) și în prezentul protocol.

CĂI NAVIGABILE DE IMPORTANȚĂ
pentru transportul internațional combinat regulat

		Secțiunea de cale navigabilă 			 	  Numărul căii C-E
		____________________________				  ________________
(1) Franța			
Dunqerque-Arleux-Conde sur Escaut 						C-E 01
Deule
Bauvin-Lille-(Zeebrugge) 							C-E 02
Sena-Conexiunea de Nord (Compigne-Arleux) (planificat) 			C-E 05
Rhone
Marseille-Fos-Lyon 								C-E 10
Canalul Rh.ne la Sete 								C-E 10-011
Lyon-St. Jean de Losne 								C-E 10
(St. Jean de Losne-Mulhouse) (planificat) 					C-E 10
Rin
(Bale-) Strasbourg 								C-E 10
Sena
Le Hâvre-Rouen-Conflans 							C-E 80
Conflans-Compiegne 								C-E 80
(Compiegne-Toul) (planificat) 							C-E 80
Conflans-Gennevilliers 								C-E 80-04
Gennevilliers-Bray sur Seine 							C-E 80-04
Moselle
Toul-Nancy-Thionville (-Trier) 							C-E 80

(2) Belgia Haute Meuse C-E 01 Marea Nordului-Leie C-E 02, C-E 07 Canalul Gent-Terneuzen C-E 03 Legătura Schelde-Rin C-E 03, C-E 06 Canalul Bruxelles-Rupel C-E 04 Bovenschelde C-E 05 Canalul Albert C-E 05

(3) Olanda Canalul Juliana C-E 01 Dordtsche Kil C-E 01 Canalul Sud Beveland C-E 03 Hollands Diep C-E 06 Legătura Schelde-Rin C-E 06 Waal C-E 10 Rin C-E 10 Canalul Amsterdam-Rin C-E 11 Canalul Maas-Waal C-E 12 Canalul Twenthe C-E 70 Lek C-E 70

(4) Germania Rin (Strasbourg)-Karlsruhe-Granița Olanda-Germania C-E 10 Canalul Wesel-Datteln C-E 10-01 Canalul Datteln-Hamm (partea de vest) C-E 10-01 Canalul Rin-Herne C-E 10-03 Neckar C-E 10-07 Canalul Dortmund-Ems (sudul canalului Mittelland, inclusiv Dortmunder Haltung) C-E 13 Mittelweser C-E 14 Elba C-E 20 Elba-Seitenkanal C-E 20-02 Calea navigabilă Hohensaaten-Fridrichsthaler, C-E 31 Oderul de Vest Canalul Mitteland (inclusiv legătura Madeburg) C-E 70 Calea navigabilă Elba-Havel C-E 70 Calea navigabilă Havel-Oder C-E 70 Calea navigabilă Untere Havel (inclusiv câteva canale din cadrul Berlinului) C-E 70 (C-E 70 05, C-E 71, C-E 70-12, C-E 70-10, C-E 71-04, C-E 71-06) Mosel C-E 80 Main C-E 80 Canalul Main-Dunăre C-E 80 Dunăre C-E 80 Saar C-E 80-06

(5) Elveția Rin Basel (-Strasbourg) C-E 10-09

(6) Republica Cehă Elba C-E 20 Vltava C-E 20-06 [Morava] (planificat) C-E 20 C-E 30

(7) Slovacia Dunărea C-E 80 Vah C-E 81 [Morava] (planificat) C-E 20 C-E 30

(8) Austria Dunărea C-E 80

(9) Polonia Odra C-E 30 (de la gura canalului Gliwice) Wisla C-E 40 (de la Gdansk la Varșovia)

(10) Ungaria Dunărea C-E 80

(11) Croația Dunărea C-E 80 [Canalul Dunăre-Sava] (planificat) C-E 80-10 Drava C-E 80-08 (de la gura lui Osijek) Sava C-E 80-12 (de la gura lui Sisak)

(12) Iugoslavia Dunărea C-E 80

(13) Bulgaria Dunărea C-E 80

(14) România Dunărea C-E 80 Canalul Dunăre-Marea Neagră C-E 80-14

(15) Federația Rusă Sankt-Petersburg-ecluza Rîbinsk C-E 50 (calea navigabilă Volga-Baltica, rezervorul Rîbinsk) Ecluza Rîbinsk-Astrahan (râul Volga) C-E 50 Rîbinsk-Moscova (râul Volga, canalul Moscova, râul Moscova) C-E 50-02 Vîtegra-Petrozavodsk (Lacul Onega) C-E 60 Gura de vărsare a râului Kama-Perm (râul Kama) C-E 50-01 Azov-Krasnoarmeisk (râul Don, Volga-canalul Don) C-E 90

(16) Ucraina Dunărea C-E 80 Dunăre-Brațul Chilia C-E 80-09 Nipru C-E 40 (de la gură la Kiev)
Rute costiere Ruta costieră de la Gibraltar către nord, de-a lungul coastei Portugaliei, Spaniei, Franței, Belgiei, Olandei și Germaniei, via Canalul Kiel, de-a lungul coastei Germaniei, Poloniei, Lituaniei, Estoniei și Rusiei, până la calea navigabilă Sankt-Petersburg Volgo-Baltijskiy, canalul Belomrsko-Baltijskiy, de-a lungul coastei Mării Albe, până la Arhangelsk, împreună cu căile navigabile interioare care sunt accesibile doar de la această rută C-E 60 Ruta costieră de la Gibraltar către sud, de-a lungul coastelor Spaniei, Franței, Italiei, Greciei, Turciei, Bulgariei, României și Ucrainei, de-a lungul coastei sudice a Crimeii până la Azov, via râul Don până la Rostov-Kalaci-Volgograd-Astrahan, împreună cu căile navigabile interioare care sunt accesibile doar de la această rută. C-E 90


ANEXA Nr. II

TERMINALE ÎN PORTURI DE IMPORTANȚĂ
PENTRU TRANSPORTUL INTERNAȚIONAL COMBINAT*)

Numerotarea terminalelor din porturile
căilor navigabile interioare

Toate terminalele porturilor de pe căile navigabile interioare de importanță pentru transportul combinat internațional vor avea numere constând din numărul căii navigabile căreia îi aparțin, urmat de o liniuță de unire și de două cifre corespunzătoare unui port pe o anumită cale navigabilă, numerotate în ordine de la vest la est și de la nord spre sud.

Terminalele din porturile căilor navigabile, conținute în Acordul european pe principalele căi navigabile interioare de importanță internațională (AGN) și în prezentul protocol, vor fi precedate de literele C-P, terminalele importante doar pentru transportul combinat internațional și deci conținute numai în prezentul protocol vor fi precedate de litera C.

*) Terminalele sunt considerate de importanță pentru transportul internațional combinat, dacă ele formează împreună cu respectivele căi navigabile și rutele costiere o rețea coerentă pentru transportul combinat și dacă ele sunt deja utilizate pentru transportul combinat.

Lista terminalelor din porturi


(1) Franța C-P 01-01 Dunquerque (Canalul Dunquerque-Valenciennes, 20,5 km) C-P 02-03 Lille (Deule, 42,0 km) C-P 10-36 Strasbourg (Rin, 296,0 km) C-P 10-39 Mulhouse-Ottmarsheim (Grand Canal d'Alsace, 21,0 km) C-P 10-43 Aproport (Chalon, Mâcon, Villenfranche-sur-Saone) (Saone, respectiv 230,0 km, 296,0 km și 335,0 km) C-P 10-44 Lyon (Saone, 375,0 km) C-P 80-04-01 Portul Autonom Paris: Gennevilliers (Sena, 194,7 km) Bonneuil-Vigneux (Sena, 169,7 km) Evry (Sena, 137,8 km) Melun (Sena, 110,0 km) Limay-Porcheville (Sena, 109,0 km) Montereau (Sena, 67,4 km) Nanterre (Sena, 39,4 km) Bruyeres-sur-Oise (Oise, 96,9 km) St. Ouen-l'Aumone (Oise, 119,2 km) Lagny (Marne, 149,8 km).


(2) Belgia C-P 01-02 Charleroi (Sambre, 38,8 km) C-P 01-04 Liege (Meuse, 113,7 km) C-P 02-01 Zeebrugge (Marea Nordului); C-P 03-04 Gent (Canalul Terneuzen-Gent, 4,6 km) C-P 04-05 Bruxelles (Canalul Bruxelles-Rupel, 62,0 km) C-P 04-05-02 Willebroek (Canalul Bruxelles-Rupel, 34,0 km) C-P 05-01 Avelgem (Boven Schelde, 35,7 km) C-P 05-03 Meerhout (Canalul Albert, 80,7 km) C-P 06-01 Antwerpen (Schelde, 102,9 km).

(3) Olanda C-P 10-01 Rotterdam (Nieuwe Maas, 1002,5 km) C-P 11-03 Amsterdam (Noordzeekanaal, 20,6 km) C-P 12-01 Nijmegen (Waal, 884,6 km).


(4) Germania C-P 10-04 Emmerich (Rin, 852,0 km) C-P 10-12 Duisburg-Ruhrort Hafen (Rin, 774,0 km) C-P 10-14 Dusseldorf (Rin, 743,0 km) C-P 10-15 Neuss (Rin, 740,0 km) C-P 10-18 Koln (Rin, 688,0 km) C-P 10-24 Koblenz (Rin, 596,0 km) C-P 10-29 Mannheim (Rin, 424,0 km) C-P 10-32 Germersheim (Rin, 385,0 km) C-P 10-33 Worth (Rin, 366,0 km) C-P 10-34 Karlsruhe (Rin, 360,0 km) C-P 14-01 Bremerhaven (Weser, 66,0-68,0 km) C-P 14-04 Bremen (Weser, 4,8-8,0 km) C-P 20-04 Hamburg (Elba, 618,0-639,0 km)1) C-P 20-08 Magdeburger Hafen (Elba, 330,0 și 333,0 km)1) C-P 80-12 Mainz (Rin, 500,0 km) C-P 80-31 Regenburg (Dunăre, 2370,0-2378,0 km) C-P 80-32 Deggendorf (Dunăre, 2281,0-2284,0 km) C 80-01 Passau (Dunăre, 2228,0 km)

(5)Elveția C-P 10-09-02 Rheinhafen beider Basel (Rin, 159,38-169,95 km)

(6) Republica Cehă C-P 20-15 Decin (Elba, 92,2 și 94,2 km)1) C-P 20-16 Usti nad Labem (Elba, 75,3 și 72,5 km)1) C-P 20-17 Melnik (Elba, 3,0 km)1) C 20-01 Pardubice (Elba, 330,0 și 333,0 km); (planificat) C-P 20-06-01 Praga (Vltava, 46,5 și 55,5 km)

(7) Slovacia C-P 80-38 Bratislava (Dunăre, 1865,4 km) C-P 80-40 Komarno (Dunăre, 1767,1 km) C-P 80-41 Sturovo-JCP (Dunăre, 1721,4 km) C 81-01 Sered (Vah, 74,3 km) C 81-02 Sala (Vah, 54,5 km) C 20/30-01 Devinska Nova Ves (Morava, 4,0 km)

(8) Austria C-P 80-33 Linz (Dunăre, 2128,2-2130,6 km) C-P 80-34 Linz-Voest (Dunăre, 2127,2 km) C-P 80-35 Enns-Ennsdorf (Dunăre, 2111,8 km) C-P 80-36 Krems (Dunăre, 2001,5 km) C-P 80-37 Viena (Dunăre, 1916,8-1920,2 km)

(9) Polonia C-P 30 Gliwice Labedy (Canal Gliwice) C-P 30 Opole (Odra) C-P 30 Wroclaw (Odra) C-P 40 Plock (Wisla)

(10) Ungaria C-P 80-42 Budapesta (Dunăre, 1640,0 km)

(11) Croația C-P 80-47 Vukovar (Dunăre, 1333,1 km) C-P 80-08-01 Osijek (Drava, 14,0 km) C-P 80-12-01 Slavonski Brod (Sava, 335,0 km) C-P 80-12-02 Sisak (Sava, 577,0 km)

(12) Iugoslavia

(13) Bulgaria C 80-01 Vidin (Dunăre, 790,2 km) C-P 80-56 Ruse (Dunăre, 495,0 km)

(14) România C-P 80-51 Turnu Severin (Dunăre, 931,0 km) C-P 80-57 Giurgiu (Dunăre, 493,0 km) C-P 80-58 Oltenița (Dunăre, 430,0 km) C-P 80-60 Brăila (Dunăre, 172,0-168,5 km) C-P 80-61 Galați (Dunăre, 157,0-145,4 km) C-P 80-14-03 Constanța (Canalul Dunăre-Marea Neagră, 64,0 km)

(15) Federația Rusă C-P 50-01 Portul maritim Sankt-Petersburg (Neva, 1397,0 km)2) C-P 50-02 Portul fluvial Sankt-Petersburg (Neva, 1385,0 km)2) C-P 50-03 Podporojie (Calea navigabilă Volga-Baltica, 1045,0 km)2) C-P 50-04 Cerepoveț (Calea navigabilă Volga-Baltica, 540,0 km)2) C-P 50-05 Iaroslavl (Volga, 520,0 km)2) C-P 50-06 Nijni Novgorod (Volga, 907,0 km)2) C-P 50-07 Kazan (Volga, 1313,0 km)2) C-P 50-08 Ulianovsk (Volga, 1541,0 km)2) C-P 50-09 Samara (Volga, 1746,0 km)2) C-P 50-10 Saratov (Volga, 2175,0 km)2) C-P 50-11 Volgograd (Volga, 2560,0 km)2) C-P 50-12 Astrahan (Volga, 3051,0 km)2) C 50-01 Rîbinsk (Volga, 433,0 km)2) C 50-02 Kineșma (Volga, 708,0 km)2) C 50-03 Toliati (Volga, 1675,0 km)2) C-P 50-02-01 Moscova, Portul de Nord (Canalul Moscova, 42,0 km)2) C-P 50-02-02 Moscova, Portul de Vest (Canalul Moscova, 32,0 km)2) C-P 50-02-03 Moscova, Portul de Sud (Canalul Moscova 0,0 km)2) C-P 50-01-01 Perm (Kama, 2269,0 km)2) C 50-01-01 Ceaikovski (Kama, 1933,0 km)2) C-P 90-03 Azov (Don, 3168,0 km)2) C-P 90-04 Rostov (Don, 3134,0 km)2) C-P 90-05 Brațul Donețk (Don, 2997,0)2) C 90-01 Volgodonsk (Don, 1868,0 km)2)

(16)Ucraina C-P 80-09-02 Chilia (Dunăre-Brațul Chilia, 47,0 km) C-P 80-09-03 Ust-Dunaisk (Dunăre-Brațul Chilia, 1,0 km) C-P 40-05 Kiev (Nipru, 856,0 km) C-P 40-09 Dnepropetrovsk (Nipru, 393,0 km) C-P 40-12 Kerson (Nipru, 28,0 km)

1) Distanțele la porturi pe fluviul Elba sunt măsurate: în Germania - de la granița ceho-germană; în Cehia - de la confluența fluviilor Elba și Vltava la Melnik.
2) Distanța de la Moscova, Portul de Sud.


ANEXA Nr. III

CERINȚE TEHNICE ȘI OPERAȚIONALE MINIMALE
ale căilor navigabile interioare europene de importanță pentru transportul internațional combinat

a) Caracteristici tehnice ale căilor navigabile C-E

Principalele caracteristici tehnice ale căilor navigabile C-E vor fi, în general, în conformitate cu clasificarea căilor navigabile europene, precizată în tabel.

Pentru evaluarea diferitelor căi navigabile C-E, caracteristicile claselor Vb-VII vor fi utilizate, luând în considerare următoarele principii:

(i) clasa căii navigabile va fi determinată de dimensiunile orizontale ale navelor, barjelor și convoaielor împinse și, în primul rând, de dimensiunea standardizată principală, și anume, lățimea lor;

(ii) Valorile pentru clasa Vb în tabel sunt considerate ca obiective minimale de atins în cadrul programelor relevante de dezvoltare a infrastructurii. Pentru noile căi navigabile interioare care vor fi utilizate pentru transportul combinat, un pescaj minim de 280 cm ar trebui să fie asigurat;

(iii) următoarele cerințe minimale sunt considerate necesare în scopul de a face calea navigabilă aptă pentru transportul containerelor:

- navele pentru navigația interioară, care au lățimea de 11,4 m și o lungime de aproximativ 110 m, trebuie să fie apte să opereze cu trei sau mai multe rânduri de containere; pe de altă parte, o lungime permisibilă de 185 m trebuie asigurată convoaielor împinse, caz în care ele vor putea opera cu două rânduri de containere;

(iv) când se vor moderniza căile navigabile existente și/sau se vor construi altele noi, navele și convoaiele de dimensiuni mai mari vor trebui întotdeauna să fie luate în considerare;

(v) în scopul asigurării unui transport de containere mai eficient, cea mai ridicată valoare a înălțimii libere minimale sub poduri va trebui asigurată în concordanță cu nota 4 din tabel1);

(vi) pe căile navigabile cu niveluri fluctuante ale apei, valoarea pescajului recomandat va trebui să corespundă aceleia a pescajului atins sau care a depășit 240 de zile în medie pe an (sau pentru 60% din perioada navigabilă). Valoarea recomandată a înălțimii sub poduri (5,25; 7,00 sau 9,10 m) va trebui asigurată peste nivelul navigabil cel mai înalt, acolo unde este posibil și rezonabil economic;

(vii) o clasă uniformă, pescajul și înălțimea sub poduri trebuie să fie asigurate pentru întreaga cale navigabilă sau cel puțin pentru secțiunea substanțială a acesteia;

(viii) acolo unde este posibil, parametrii căilor navigabile interioare adiacente vor trebui să fie aceiași sau similari;

(ix) cea mai ridicată valoare a pescajului (4,50 m) și înălțimea liberă minimă (9,10 m) vor trebui să fie asigurate pe toate secțiunile rețelei care sunt direct conectate cu rutele costiere;

(x) o înălțime liberă sub poduri de minimum 7,00 m trebuie să fie asigurată pe căile navigabile care conectează porturi maritime importante cu zonele adiacente porturilor și care sunt adecvate transportului eficient de containere și traficului fluviomaritim;

1) Dacă, cu toate acestea, proporția containerelor goale depășește 50%, trebuie luată în considerare o valoare pentru înălțimea minimă sub poduri care este mai mare decât cea indicată în nota 4 din tabel.

(xi) rutele costiere prezentate în anexa nr. I de mai sus sunt date în scopul de a asigura integritatea rețelei căilor navigabile C-E în toată Europa și sunt destinate a fi utilizate, în sensul celor menționate în prezentul protocol, de nave fluvio-maritime, ale căror dimensiuni trebuie, acolo unde este posibil și viabil economic, să îndeplinească cerințele pentru unități autopropulsate adecvate pentru navigația pe căile navigabile interioare de clasa Vb și mai sus.

b) Cerințe operaționale minimale pentru căile navigabile C-E

Căile navigabile C-E vor trebui să îndeplinească următoarele criterii operaționale de bază, în scopul de a fi apte să asigure un trafic internațional sigur:

(i) un trafic corespunzător trebuie să fie asigurat pe toată perioada de navigație, cu excepția întreruperilor menționate mai jos;

(ii) perioada de navigație poate fi mai scurtă de 365 de zile numai în regiunile cu condiții climatice severe, unde menținerea șenalelor libere de gheață în anotimpul rece nu este posibilă și deci o întrerupere de iarnă este necesară. În aceste cazuri, trebuie fixate date pentru deschiderea și închiderea navigației. Durata întreruperii perioadei de navigație, cauzată de fenomene naturale, cum sunt gheața, inundațiile etc., trebuie redusă la minimum prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate;

(iii) durata întreruperilor perioadei de navigație pentru întreținerea normală a ecluzelor și a altor lucrări hidrotehnice ar trebui redusă la minimum. Utilizatorii căii navigabile vor fi informați, dacă se intenționează efectuarea unor lucrări de întreținere, asupra datelor și duratei întreruperii navigației. În cazul unei defectări neprevăzute a ecluzelor sau a altor facilități hidrotehnice ori în cazul altor evenimente de forță majoră, durata întreruperilor trebuie limitată pe cât posibil, luându-se toate măsurile adecvate pentru remedierea situației;

(iv) nu se vor admite întreruperi în timpul perioadelor de ape mici. O limitare rezonabilă a pescajului admis poate fi totuși permisă pe căile navigabile cu niveluri fluctuante ale apei. Oricum, un pescaj minim de 1,20 m trebuie asigurat în toate perioadele, cu pescajul recomandat sau caracteristic asigurat sau depășit pentru 240 de zile pe an. În regiunile la care se face referire în subparagraful (ii) de mai sus, pescajul minim de 1,20 m trebuie să fie asigurat pentru 60% din perioada de navigație medie;

(v) orele de operare a ecluzelor, a podurilor rulante sau a altor lucrări de infrastructură vor fi astfel încât tot timpul navigația să poată fi asigurată în zilele lucrătoare (24 de ore), dacă este fezabil economic. În cazuri specifice, excepțiile pot fi permise din motive organizatorice și/sau tehnice. Orele de navigație rezonabile vor trebui, de asemenea, să fie asigurate în timpul sărbătorilor și la sfârșit de săptămână.

c) Cerințe tehnice și operaționale minimale pentru terminalele din porturi

Rețeaua C-E de căi navigabile va fi completată cu un sistem de terminale în porturile căii navigabile interioare. Fiecare terminal va îndeplini următoarele cerințe tehnice și operaționale minimale:

(i) va fi situat pe calea navigabilă C-E;

(ii) va fi capabil să primească nave sau convoaie împinse, utilizate pe căile navigabile C-E relevante, în conformitate cu clasa lor;

(iii) va fi conectat cu principalele drumuri și căi ferate (aparținând, de preferință, rețelei internaționale a drumurilor și căilor ferate stabilite prin Acordul european asupra arterelor internaționale principale de trafic (AGR), prin Acordul european asupra liniilor ferate internaționale principale (AGC) și prin Acordul european asupra liniilor internaționale importante de transport combinat și instalații conexe (AGTC);

(iv) capacitatea lor de manipulare instalată va trebui să fie în jur de 30.000-40.000 TEU/an;

(v) va trebui să ofere condiții adecvate pentru dezvoltarea unei zone industriale portuare;

(vi) toate facilitățile necesare pentru operațiunile uzuale în traficul internațional trebuie să fie disponibile;

(vii) în scopul asigurării protecției mediului, facilitățile de recepție a deșeurilor și a gunoiului generat la bordul navelor trebuie să fie disponibile în porturile de importanță internațională;

(viii) transbordarea eficientă a containerelor și a altor unități intermodale (lăzi mobile, semitrailere, vehicule rutiere de marfă etc.) trebuie asigurată și o capacitate suficientă pentru depozitarea intermediară a containerelor și echipamentul adecvat de manipulare a containerelor să fie disponibile;

(ix) manipularea normală a containerelor trebuie să fie făcută economic, cu terminale specifice și adecvate transportului combinat;

(x) în afara transbordării propriu-zise de containere (în principal cu macarale tip container având o capacitate de 15-20 unități pe oră), un mare număr de alte servicii trebuie oferite de aceste terminale. Aceste servicii pot include organizarea de transporturi de containere mai departe, stocarea unităților goale, ca și întreținerea și repararea containerelor avariate;

(xi) pentru serviciile Ro-Ro trebuie să fie disponibile facilități speciale, cum sunt rampe de încărcare, dane speciale și zone de parcare;

(xii) danele pentru navele fluviale utilizate în transportul combinat vor trebui să asigure o adâncime garantată de cel puțin 2,80 m, fiind de dorit ca aceasta să fie de 3,50 m, o lungime adecvată pentru primirea navelor cu lungime mai mare, de cel puțin 110 m, și o înălțime liberă sub poduri egală cu aceea a căilor navigabile cu care se conectează;

(xiii) manipularea eficientă a încărcăturilor în terminale poate contribui substanțial la atingerea eficienței serviciilor de transport combinat internațional, în special dacă următoarele cerințe sunt îndeplinite: (xiii) - perioada de la ultimul timp de acceptare a mărfurilor până la plecarea navelor și de la sosirea navelor până la începerea descărcării containerelor nu trebuie să depășească o oră, doar dacă dorința clienților în ceea ce privește timpul de acceptare sau dispunerea bunurilor poate fi realizată cu alte mijloace;

(xiii) - perioadele de așteptare pentru vehiculele rutiere care livrează sau colectează unități de încărcare trebuie să fie cât mai scurte posibil (20 de minute maximum).

(xiii) Aceste cerințe pot fi îndeplinite prin aranjament adecvat și prin dimensionarea diferitelor elemente ale terminalului de transbordare (vezi (viii));

(xiv) zonele funcționale individuale ale terminalului sunt compuse dintr-un număr de componente de sistem. În scopul obținerii unui terminal de transbordare optim din toate punctele de vedere, este necesar să se asigure dimensiuni echilibrate pentru componentele sistemelor individuale, din moment ce eficiența terminalului este determinată de componentele cele mai slabe.

TABELUL
PRIVIND CLASIFICAREA CĂILOR NAVIGABILE EUROPENE DE IMPORTANȚĂ INTERNAȚIONALĂ PENTRU TRANSPORTUL COMBINAT*)

..............................................................................................................................................................................................


Joi, 28 octombrie 2021, 16:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.