LEGE nr.246 din 21 decembrie 1998
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 495/22 dec. 1998

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.85 din 23 decembrie 1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.378 din 29 decembrie 1997, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 2 alineatul (1), literele c), d), g), h), i) și l) vor avea următorul cuprins:

„c) veniturile realizate în baza unor contracte de locație de gestiune, de mandat, de concesiune și de cesiune;
d) veniturile realizate din valorificarea, sub orice formă, potrivit legii, a dreptului de autor sau a drepturilor conexe dreptului de autor, inclusiv de către orice persoane care au dobândit acest drept prin moștenire;”
....................................................................................................
„g) veniturile realizate din executarea de lucrări și prestări de servicii pentru agricultură, precum și din organizarea activității în asociațiile agricole fără personalitate juridică, cu excepția celor prevăzute la art. 3 lit. m);
h) veniturile realizate din activități sportive desfășurate în mod independent, precum și din organizarea de activități artistice, distractive sau sportive;
i) premiile și orice câștiguri în bani sau în natură, acordate de o entitate plătitoare, care depășesc suma de 3.000.000 lei, cu excepția celor supuse impozitului pe salarii;”
....................................................................................................
„l) alte venituri realizate în mod permanent sau întâmplător, nominalizate la cap. V din prezenta ordonanță de urgență;”

2. La articolul 2 alineatul (1), litera j) se abrogă.

3. La articolul 3, literele a), b), d), e), f), i), l), m) și n) vor avea următorul cuprins:

„a) dobânzile aferente titlurilor de stat sau oricărui alt titlu, precum și cele aferente depunerilor la vedere și în depozite la termen la bănci, cooperative de credit, case de ajutor reciproc și la alte instituții financiare și de credit;
b) sumele sau bunurile primite ca ajutor, donație, moștenire, sponsorizare și mecenat, potrivit legii, cu excepțiile menționate în prezenta ordonanță de urgență;”
....................................................................................................
„d) sumele care se primesc în baza contractelor de asigurări de bunuri, de persoane și de răspundere civilă;
e) pensiile de orice fel și ajutoarele primite în cadrul sistemului asigurărilor sociale, alocațiile de stat pentru copii, precum și alocația suplimentară pentru familiile cu copii;
f) bursele acordate celor care urmează orice formă de școlarizare sau perfecționare profesională în forme instituționalizate;”
....................................................................................................
„i) veniturile realizate de veteranii de război, văduvele de război, văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război și văduvele nerecăsătorite ale eroilor-martiri ai Revoluției române din decembrie 1989, din practicarea pe cont propriu și în mod singular a unei meserii sau profesii, precum și din închirierea unei singure locuințe, cu excepția veniturilor obținute exclusiv din activitatea de comerț;”
....................................................................................................
„l) veniturile obținute din tranzacționarea valorilor mobiliare, potrivit încadrării Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din România;
m) veniturile realizate din vânzarea produselor agricole în stare naturală, obținute din producție proprie, din creșterea animalelor și a păsărilor, din vânzarea produselor provenite din silvicultură, sericicultură, apicultură și piscicultură, în stare naturală, precum și din vânzarea produselor culese din flora și fauna spontană;
n) veniturile realizate de persoanele fizice în vârstă de peste 65 de ani împliniți - femeile și 70 de ani împliniți bărbații, invalizii de gradul I și persoanele cu handicap asimilabile gradului I de invaliditate, care realizează venituri din practicarea pe cont propriu și în mod singular a unei meserii sau profesii, cu excepția veniturilor obținute exclusiv din activitatea de comerț.”

4. La articolul 3, după litera n) se introduc literele o) și p), cu următorul cuprins:

„o) premiile acordate sportivilor, antrenorilor și tehnicienilor pentru realizarea următoarelor obiective de înaltă performanță:
- clasarea pe podiumul de premiere al campionatelor mondiale, europene și al jocurilor olimpice;
- calificarea și participarea la campionatele europene, mondiale și la jocurile olimpice;
p) premiile acordate oamenilor de cultură, știință și artă la festivaluri sau la alte concursuri internaționale.”

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Contribuabilii prevăzuți la art. 1, autorizați potrivit legii, se impun pe baza venitului efectiv realizat, venitul impozabil determinându-se ca diferență între totalul veniturilor încasate, în bani și în natură, din activitatea desfășurată și cheltuielile efectuate pentru realizarea veniturilor, inclusiv primele plătite pentru asigurările de bunuri, asigurările de răspundere civilă și pentru asigurările de accidente pentru salariați, legate de activitatea desfășurată, pe baza documentelor justificative.”

6. La articolul 7 alineatul (1), literele d) și f) vor avea următorul cuprins:

„d) cheltuielile de sponsorizare efectuate peste limita prevăzută de Legea sponsorizării nr. 32/1994, cu modificările ulterioare;”
....................................................................................................
„f) cheltuielile efectuate peste limita a 10% din veniturile încasate pentru delegare și detașare, inclusiv cheltuielile cu mijloace de transport, proprietate individuală a contribuabilului, când acestea sunt utilizate în scopul realizării veniturilor, precum și cheltuielile de întreținere, chirie și telefon, când activitatea se desfășoară la locuința proprie;”

7. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Meseriașii care prestează servicii sau execută lucrări în mod singular sau în asociații familiale în ateliere stabile se impun pe bază de norme anuale de venit, ce se vor stabili prin hotărâre a consiliilor județene sau a Consiliului General al Municipiului București. Normele de venit se reduc după cum urmează:

a) 40% pentru bărbații între 60 și 65 de ani și pentru femeile între 55 și 60 de ani;
b) 50% pentru bărbații între 65 și 70 de ani și pentru femeile între 60 și 65 de ani;
c) 50% pentru persoanele care au calitatea de salariat, angajat cu contract de muncă, cu normă întreagă. Pentru asociațiile familiale se aplică un coeficient de majorare a normelor de venit de 50%, pentru fiecare membru al acestora.”

8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Reducerile și scutirile, acordate potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, se aplică începând cu anul următor celui în care contribuabilii împlinesc limitele de vârstă menționate, respectiv cu luna următoare depunerii actelor doveditoare pentru invalizi și persoane cu handicap.”

9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Contribuabilii care desfășoară exclusiv activitate de comerț ambulant și în puncte volante, cărăușii cu mijloace de transport cu tracțiune animală și meseriașii ambulanți se supun plății unui impozit forfetar trimestrial, stabilit prin hotărâre a consiliilor județene sau a Consiliului General al Municipiului București.”

10. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Contribuabilii care se impun pe baza venitului efectiv realizat sunt obligați să depună declarația anuală de impunere pentru veniturile realizate în anul fiscal precedent, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an fiscal.”

11. La articolul 14, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) În cazul unei creșteri sau reduceri de peste 20% a venitului realizat în cursul anului, organele fiscale vor recalcula, o singură dată pe an, în cursul semestrului II, impozitul provizoriu, în funcție de venitul efectiv realizat de la începutul anului de impunere, repartizând impozitul rezultat în urma recalculării pe termenele de plată următoare.”

12. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) În cazul constatării de către organele fiscale a unor abateri de la legislația în vigoare, pe linia nedeclarării veniturilor, a evidențierii și declarării nereale a veniturilor și cheltuielilor, în scopul sustragerii de la plata impozitului, sau neconducerii evidențelor obligatorii prevăzute de lege, pe lângă aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare în materie de abateri de la disciplina financiară, organele fiscale vor proceda la impunerea, din oficiu, pe baza metodelor stabilite prin instrucțiunile prevăzute la art. 30 alin. (2) din prezenta ordonanță de urgență, iar în caz de abateri repetate sau în cazul deținerii nejustificate a autorizației de funcționare, prin lipsa de activitate a contribuabililor pe o perioadă de 6 luni, organele fiscale vor proceda la reținerea autorizațiilor de funcționare și la înaintarea acestora, în procedură de urgență, autorităților care le-au eliberat, în vederea anulării.”

13. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:

„Impozitul pe veniturile realizate din valorificarea, sub orice formă, a dreptului de autor sau a drepturilor conexe dreptului de autor, inclusiv de către orice persoane care au dobândit aceste drepturi prin moștenire”

14. La articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Veniturile realizate din utilizarea sau exploatarea unei opere de creație intelectuală ori a unei prestații artistice, inclusiv cele care provin din remunerația compensatorie pentru copia privată sau din dreptul de suită, se supun anual impunerii de către unitatea plătitoare sau, după caz, prin organismele de gestiune colectivă, înființate potrivit legii.”

15. La articolul 18 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

„c) 35% în cazul operelor științifice, precum și al operelor și prestațiilor artistice, indiferent de gen, cu excepția operelor prevăzute la lit. a) și b);”

16. La articolul 18 alineatul (1), litera e) se abrogă.

17. La articolul 18, alineatul (2) se abrogă.

18. La articolul 18, alineatele (3) și (4) vor avea următorul cuprins:

„(3) În cazul operelor de artă monumentală, la care cheltuielile efective depășesc cota forfetară stabilită la alin. (1) lit. a), venitul anual impozabil se determină prin scăderea din venitul brut realizat a acestor cheltuieli, pe bază de documente justificative.

(4) Cotele prevăzute mai sus nu se aplică în cazul moștenitorilor.”

19. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:

„Impozitul pe veniturile din închirieri, din subînchirieri, din constituirea dreptului de uzufruct, uz sau abitație, precum și din contractele de mandat și cesiune”

20. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - Veniturile realizate de persoanele fizice, în mod permanent sau temporar, direct sau prin agenți economici specializați, din închirieri, din subînchirieri, din constituirea dreptului de uzufruct, uz sau abitație, precum și din contractele de mandat și cesiune se supun impozitării conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.”

21. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Venitul anual impozabil se determină prin scăderea din veniturile încasate în decursul unui an a impozitelor și taxelor datorate potrivit legii pentru bunurile cedate spre folosință, care sunt în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deținător legal, cu excepția impozitului stabilit prin prezenta ordonanță de urgență, a comisionului reținut de intermediari și a primelor de asigurare plătite pentru bunul cedat spre folosință.

(2) În cazul închirierilor și subînchirierilor de camere mobilate, se mai deduce o cotă forfetară de 20% din venitul rămas după scăderea cheltuielilor menționate la alin. (1).

(3) Impozitul stabilit pentru anul curent de impunere se plătește trimestrial, în patru rate egale, până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.”

22. La articolul 26, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Agenții economici, instituțiile publice și orice alte entități sunt obligate să calculeze, să rețină și să verse impozit pe sumele brute datorate persoanelor fizice pentru servicii prestate și lucrări executate de acestea, precum și pentru orice activitate desfășurată în afara unității la care este salariată persoana fizică beneficiară de venit, prin aplicarea următoarelor cote:”

23. La articolul 26 alineatul (2), litera a) se abrogă.

24. La articolul 26 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:

„b) 15%, în cazul celor care livrează mărfuri sau vând bunuri în regim de consignație, cu excepția bunurilor din inventarul propriu al persoanei fizice deponente;”

25. La articolul 27, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) Sumele reținute ca impozit reprezintă impozit definitiv și se virează la bugetul consiliului local pe a cărui rază teritorială plătitorii de venituri menționați la art. 26 își au domiciliul sau sediul. Vărsarea impozitului se face până la data de 15 inclusiv a lunii următoare plății.Ó

26. La articolul 27, alineatul (2) se abrogă.

27. La articolul 28, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) Veniturile, altele decât cele realizate în baza unui contract individual de muncă încheiat conform legii, obținute de sportivi și de alte categorii asemănătoare de persoane, profesioniști sau amatori, alții decât cei prevăzuți la art. 5, realizate prin intermediul unor persoane juridice, ca urmare a participării la spectacole, concursuri, campionate și la alte manifestări, cu excepția premiilor, se impozitează cu cotele menționate la art. 26 alin. (1).”

28. La articolul 29, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - (1) Contribuabilii, persoane fizice, care realizează venituri din premii și orice câștiguri de aceeași natură au obligația să plătească impozit calculat prin aplicarea cotei de 10% asupra sumei ce depășește plafonul neimpozabil menționat la art. 2 alin. (1) lit. i).”

29. La articolul 29, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) În cazul veniturilor realizate prin încasări repetate de la aceeași unitate plătitoare de venit, cu excepțiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, impozitul se calculează prin cumularea veniturilor realizate în cadrul aceleiași luni, deducându-se impozitul reținut pentru plățile anterioare.”

30. La articolul 30, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) Consiliile locale și județene pot acorda, de la caz la caz, potrivit legii, pentru motive temeinic justificate, eșalonări de plăți în cel mult 12 rate lunare, amânări de plăți până la sfârșitul anului calendaristic.”

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 16 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

București, 21 decembrie 1998.
Nr. 246.


Joi, 27 ianuarie 2022, 01:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.